of 296 /296
NIKOZ KAPOYZOU TA IIOIHMATA B' (1e7e_1ee1) TPITH EKAO>H IKAPOZ EKAOTIKH ETAIPIA

Τα Ποιηματα Β' -- Νικος Καρουζος

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ο Νίκος Καρούζος, ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, παραπλανιέται στα βάθη της ύπαρξης με πλήρη επίγνωση του θρυμματισμού των οραμάτων, της απουσίας τους, της αναγκαστικής μόνωσης του ανθρώπου. Παρόλα αυτά αναζητά τον οραματισμό, μέσα από μια μυσταγωγία της απόγνωσης, πάνω στην ρευστότητα των θραυσμάτων οραμάτων που είδαν το φως της αποτυχίας. Ξεδιπλώνει ένα λόγο λυρικό, τρυφερό, οργισμένο, ελλειπτικό, ένα μίγμα καθημερινού λόγου και λόγιου, ένα λόγο που πάλλεται από το φως στο σκοτάδι, από το φιλοσοφικό στοχασμό στη μυστικιστική προσέγγιση. Ο χρόνος και ο τόπος εναλλάσσονται μέσα από μια διαλεχτική σχέση εγγύτητας και απόστασης, χρωματίζονται απ’ τη διάπυρη ύλη του πάθους, της οργής, της υπαρξιακής έκρηξης.Οι στίχοι του κατακλύζονται από το θείο, τον έρωτα και το θάνατο, την ταπείνωση, την απουσία, και βρίσκουν το δικό τους εναλλακτικό δρόμο σε μια εποχή γεμάτη ξεφτισμένες ιδέες και λέξεις που έχουν μετατραπεί στην σκιά τους. Ίσως γι’ αυτό ο ποιητής επιλέγει να περνά από εικόνες και αποφθέγματα μεγάλης ακρίβειας σε παραληρηματικούς τόνους γεμάτους πάθος και μελωδίες πόνου και στέρησης. Ή περνά από την καθημερινή, δήθεν μικρής σημασίας πάλη της ζωής με το θάνατο στο Άγνωστο, στο Άρρητο, στο Ασύλληπτο, εκείνο που μας διαφεύγει και ο ποιητής θέλει να μας κάνει να το αισθανθούμε, να δούμε ότι υπάρχει, πασχίζοντας να διακρίνει το μεγάλο μέσα στο μικρό, το ουσιώδες μέσα στο τετριμμένο.Ο ποιητής συνομιλεί με σημαίνοντα πρόσωπα του απώτατου παρελθόντος ώς το σήμερα. Η ευρυμάθειά του και η ευφυΐα του είναι πρόδηλες και τις χρησιμοποιεί κατάλληλα για να εμβαθύνει και να ενώσει στη βάση της την ανθρώπινη Ιστορία. Η κριτική σου σαρκάζει και επιτίθεται εναντίον της αδράνειας, του βολέματος και της παθητικότητας.Μέσω της χρήσης του χρόνου, μέσα από την ασύλληπτη φύση του, την αναγωγή από τον μικρό στον μεγάλο χρόνο και το αντίστροφο, η ύπαρξη πραγματώνει τα συναρπαστικά μεν, αλλά εφιαλτικά τις περισσότερες φορές ταξίδια. Ο άνθρωπος μετατρέπεται έτσι κι αλλιώς σε «αυξανόμενο νεκρό», με τη «θλίψη του φθαρτού» εντός του.Για να συνταιριάξει ο Καρούζος τη ροϊκή φύση του χρόνου με την ακινησία του Άρρητου βυθίζει στο παρόν μέλλον και παρελθόν, μετατρέποντάς το σε απόλυτο, με τέτοια χρωματική ένταση που χαρακτηρίζει τη γραφή του. Το απόλυτο παρόν ταυτοποιείται και ως μέτρο λύτρωσης από τον υπαρξιακό πόνο του θνήσκειν.Ο δεύτερος τόμος των απάντων του Ν. Καρούζου καλύπτει την περίοδο 1979-1990: Δυνατότητες και χρήση της ομιλίαςΟ ζήλος του μη-σχετικού με παροράματαΜονολεκτισμοί και ολιγόλεκταΦαρέτριονΑναμνηστική λήθηΑντισεισμικός τάφοςΣυντήρηση ανελκυστήρωνΝεολιθική νυχτωδία στην ΚρονστανδηΕρυθρογράφοςΛογική μεγάλου σχήματοςΕυρέσεις από κυανό κοβάλτιο

Text of Τα Ποιηματα Β' -- Νικος Καρουζος

 • NIKOZ KAPOYZOUTA IIOIHMATA

  B'(1e7e_1ee1)TPITH EKAO>H

  IKAPOZ EKAOTIKH ETAIPIA

 • TA TIOIHMATAB'

  (1979-1 eel)

 • II po1yo6peveq exE6o eLq

  [Iomjp,ara, 196lH 'ElaVoE r@a Aotqrou, 1962O Ynv6oa%%oq, ZaPPaVo6: L9&MerayuomlE Ewunritoele an' rr1 Zr4 rjtq rc @iarqo, AQuvQoq,196,

  'lxagoq, 1993Ileu0rjp,ara.) 1969Arunonluoule ym Mt%QlS xat Mey6"7eq Aurwop'le;,l97lXoq agruop iua X6'opar'4, Eyva rta, L97 4An6youog r\e lY6yraq, flo).6rc).avo, l97BAuyar|rrlr|q x,ut'Xpylyrl u1e O,iliag, Eyvocc[ u, L979, Bpar.,, L9B6[Ionjp,ar'a, L979, Eyvatla @eo . (Ilea7ripara, Aeuxonldoule , Xogra-

  pmoplua Xdopata)O i1loE rou prl Zyetruo{t p,e llaqogapr,ar,) Ilo).62c].0(vo, 1980

 • O 'Ixapoq euld,Pr,orel cov XapriwrT Kopovdxoyrd, TIv po{0er& rou or4 gilotroy,xri ezrtg'6}'er'a'

  @ Ilaipl Nle[pap&x1-KaPo6(ou& "Ixapoq'ExSocr'zd'Etrupi.u, 1994, 2O0I, 2OO7

  ISBN set 97 8-960 -7233 -5L- 6r. B' 97 B -960 -7233-53 -O

  ATNATOTHTE> KAI XPH>HTH> OMIAIA>

  Ire7e]

 • H ENA>TPH OOTO|ENEIA

  O &v0ponoq Trou er,o6pploe Trtoc orrlv wubregl0IiQl;r,e Eiloq 6orr,i 6va tptmrc&gutrtro

  p' exetvat uxuti,gTd"6ra. ocrTv rilpa per,veopr6va p&ttxoro ptooox lrcuoro epr1p6xxtr1oo o6pvovtaq

  t1 pey&tr1 ut1urclgr1or,

 • >YNTOMH MA|NHTOOONH>H

  To geyy&pu xateuv&,(et, x&lroteo.lv{0oiq 6prq avaorat TITAO>

  Xocivrl pa).0orxriq pre).ayXo).[46-

  q x).e rD ugr.&" orry 6p*-J -,

  opl1tr1xouxou).cirver, an&vOpo7tot uq ugupmtq

  a,pvd,Ee6 pr,a6 avcireplq ).oyuxri6ca 0&pva orcori ra TEto oruroxguropmd.. (corigr,a

  tf.q).ago6v ep

 • PTMHAON'H KAIICI>

  Mou galvexilL rcui,c, eipar, 6Tou gor6q tu rcp60upoctpuo6pr;poq xx6 orc[0e6 rou p6].].ovroq.

  Aarperiro r1v azr6).auo1 puoor,vr.&",trl omo-4 1.tiou oco p68o.Xoc va 'y,r rcd,0er, ltex'cw:fi aguE&roo1 ocr vor, '1tl

  lepuoer. poep& orTlv orxpocvcoodvl.Aev eivar cp6noq etorlcoq v6r o(ppooralvol ota 6{,,1 pou

  \, , / S t/ ,rclrlprlq or7co evooql uYeroc.

  Aa).o6v xapnri).eq o-rlrtp* p' apdrpataol1 g).oyr,opr,6v1 x6).ao1 tr76 ag{q pou

  oro 0a).ep6 xr, an6).uto xoppl oou o Avrivuprlc6roroq Opiag.poq

  xo(r rou op06otltou ).ar,pori oou ro y).unr6).eq *n6 $),r:r1 x&tuozcpou ayy6).ou.

  Aev {(epa tov 6pcora trot rpuyouEr.ot6 xr ocpTNHOEIA 1\A AECI KATI

  fldrq 0a vr,rirooupe rI yec,lypocpta y,.r,glc, rrq rporeUouoeq(rT,lr, x6plor,, tr7 Suaoxe8ci(ro rIV crrorulla pou ocrlv 6nap[1)

  vop[(c,r 6prq 7106 o Xnp"nc ayvoel ra porpotr6Tld. ltd.c,T Lc, rcerc'c Lx6q 8r,aEr,x aoiec, t

 • >YNOAO OIAOAOEIA'

  Ka0drq o vouq pou otrjver, t1 ppofi ora rc6Etct c1cavarsv6c.r xanvL(ovruq w. avao:' o6&(opLut

  ca 0e6pata ).eirlava t ET>I

  llap&[evo pa I (tot uarg&g'cet rreproo6repo rctore6tooqv e(a0).[oo1

  ).ertaiver o Xp6vo6, e(ovc6ver, -r1 r,txp'i1no).rigu).1r1 alcouolara Seutep6).e rc'cd. c.ad. t{g1t"ata c

 • TON TTTNO KATA>KETAZONTA>ATIANO >TA BAEOAPA

  Xav norap6q ar-' ro pouv6 nou na).ap601xeper& r1v 6(aII1 xatauylEa

  rrq rpop,,ep6q :"ov Z6gov rcr,ototrL6qtouq papepdvouq xepauvo,iq cou

  r1v xapSt& pou r'r)v 38et(a g

 • |PAOONTA> EKAIKOTMA>TE TA TIPAfMATA

  Ma'iprl ex8ix1o1... (xopv&pr,opa oro lip.o tou Kapayxr6(1)'llev0riprovag avarcv6co r&)t xantL(ovcuq'

  @or 'Ieya 6ptoq co oxot&8r, pe1

 • ANAOEPOMAI >TA AEfOMtrNA TYH

  6rIV crT1681 pou 1).)'apr{,,1 nou p6oxet av&peoao' avril tlv ar,o.rporipr.evl avd,otaol rnc, 6x6'qc.

  avlgopl(owoc g m6 xaxotp uyu]'a. yoga'cu6. k&.'rL p6ppouq voeporiq erclg.6vovraq o).op6vaXoqtr,q yoep6q va Eexor,),r,ci.(tl loupo'iveq: 'ua 6xgu).4 o6yvegoc

  tre [.r.rc( rrapn&]ar,a aux|v:.ux6ru tlv nol1o1ora ri{1 oto ay6prvo cxu}.&8r,xo

  Trou povo(oxoriv epl(ovtotq 1u8a(a t' aotporcetr6xrot.Ta n6Er.a pou Eev elvotr ntot otrl.x&1eto- 1t]'r,6g.etpa

  1 vlotr,xri ugao:La ptou gr,tro8of[orta pouotxd. pou paOlpatlx& Sr,avriovtorq

  (0up&poc azc6 8o-rr&v

 • OIITIKH A|ONIA

  Xco ripopa o Eu6opoq r,oopitlq arcoX

 • AIEPOTH>H fIA NA MHN KAOOMAI AEPfO>

  flord ot' atr!0e r,oc 8ev to 'pLa0arr eLvoit ta "ruor,i1,gara.

  EivaL ntr1y6pataeiv' opor,cipatoc

  ge'tux1gpevan&t1;

  tDpev&pr,opr.a iootq;tapa1cb81 x,3puta;

  rr eLvan ta ztor,{pa.ta;Eiv' exEop6q ocrctr& yEapo[pata;

  e lval o-xarl., lpocra;Eivar, r,

 • ORA ET LABORA

  Boup oca (

 • OI I]IO MTIPO>TINE) AAHOEIE>

  Ta g'cepu pou Eev Elvar, an6 p)'axdr81 tpugep6rrpax' ei.gt"' 6va pqryoq veuporcr,xd, y,tpt6vo oco alvr.ypra

  zrtr1yr.&(ovtaq:'ov ay{pa nou 6pttoq tr2 y}'r,tc3ver,oav aydpr,voq

  Eev rpdg

  O yevd0).r,oq privocq pou ota 0o).epci ).rorrripr,a cou Kapx[vou. g.' 6vav anp6opevov loxto rrou avo@trJ(el

  Srrvoriprevoq azr6 geuya).da g,iv\yLo.:,u xlqgwupwq -

  'cr. &.pr.u

  o 0&vatoq rj 1 dpEoprlxoipr;o1...la vor ar,o0d.vopr,d.L To odlpa pou otov iSpotor ).ouoprdvo

  pr.ouoeioTrou 'XE!, va 8e[(eL o

 • YAATOTPAfOTAO

  Bya(vovtaq o(7!' TrJV rroilo-4(ta ox,5popa plripa)

  o'rqv &tr),aotr7 torirl zrvr,yr7p6trya'rouq EraB&req ta )"rrr60upa tp6}eira pd.vauoa oTq trlaxd,Ea ).e

 • TO >THOO> BINAI KATI TIOT EKTEINETAI

  T1 polpa prou rr]v 6(1oa 1ot(e6ovtaqtou tlrco-rcr o1 gul'uxpi1 tupaw[8c'

  Ior6ploa t1 pova(r,ci loeP6cePoqxotr (drrtroucoq an' :'ov u1lPa

  p.' Lva aaxi. oaxxiSlo ca )'r,1oot& pr'outp6gtpa oclv rr)'&rr1

  lpopoccr,oto,iq tpepr,&pevou q \uvwrxtd:'vtuq tantouqxu avocoralvovraq

 • OE||APO'KONH OEPMENH AII' THN KAAKOTTA

  H 6ogp1o-4 Trpoq ro M&uo ca Eo[&pra gur].op6]'* r4q MaiPtte

  o Xp6voq etvur. ilruve -

  o p6roi-lo.,q rov avatr,p'{ooupe) eiv' c'lodv loulaor{qax6,|uy,p6qra ).aripoq paocryortlx6q

  1 etrni8a tePPutLo'clxe'K).a,1,,o,rpl(er, ro o,3vtopo exe lvo vr]nto o]]'eypcig1pao(JXola'exg.ocye [o 1 ctrcovdxpool rrr'&vo yra tdoospoc ldpr'a," 61i,r"a ).oyorcaiyvr.a t1q pvottxilq 0eoloyiaq eviore

  'tp,oEr*{ rcap&}.uo1 1:,;a 6at tpug{ polor'o}'op:t-l1

  rclxpalv6pr.aote ouveliq ow&powotgPaUPa aPY& 8 Pualtotvrzx

  lryomotxta oou 1 'Avor.(1 ppe pna1&-oa Kpiotrot repr'rralXc1pe tpoprepoJq a),a),a1po6q ota' 0trrpepri

  [ePtr&otaPa tou lod'a(iand,).r, ta po61a pou .4t .Po oto xaOotpr'otrjpto

  n&tr1 or,86ptopa yr,a )'av0aopr6vo ariptoEev elpaote oraxu)r&' poq vd. ur&ploupe SroL ave)'d1ta

  xorf.,i8r,a t1q 0&traooaq :'u- x'3p"ata'o lllLoq OPr,aPPerier

  o vouq rov taPr,leier'o Eu6oproq pe to euriEtaopot nor)'e6er'

  B6cxc'-r c' avr;g,epa rle Et&voto(q: pLeldtreq exatovr&EeqaxoJpeuceq xut xanux6xxrveq (etr6X01)

  npr,v ax6P'4 ta gtletoco (et{''61'oPa rou 6P0Pou

  ytpw xut rc68r,a 1 pltoprx{ tou Ioulorip0a4pepo,3v exel. x&ra oto 0d,varo

  poup'tri(er ro Gxouorrx6 avaptrri(ovtaqo 'AyLoq Mov&E agoPeoPdvoq

  pte p6vr,opa ercttr1ltr,x6 axovi(ovtaqtov xplvc,lv tot feorca06Pata'

  )upetiv o Navlpa)"oq tou g ME THI{ AEII{A TOT EOHMEPOT

  I I p6o8oq e[var, va errrorpdgeLq czr6 vor;poo6v1va nlverq ro vepdnr oLx' to Bgu^tro

  1r,: veo),r0r,Nri orpr,y.6r1ra pe avtiyer,cr p&tr,a.I I opp{ pou o np6p}4pra 1 xapSr& pou oe O&ppoq

  ravuopr6vo6 o).orjOe,,rr;v lt).arer& notruprdpera. o anel0apXoq N6poq

  xa0rot6q oo&v [6oooo Sprixo6

  zrou gu),d,ooer, to vep6, vivrLa ot1 8i,|a (ordpepa 0or 'p0er)

  oL x).erEcboer,q rou &v0ouq.

  35

 • AAOTPAfOfIA

  Orr,8{1note avar.pel t1 0611o-4 06trovcago,',t$yer" ocr;v'uuPaw[*.

  Or.:

 • OAAA>>A: H APXAIOTHTA TH> |EO|PAOIA,

  Mr.or pe1&I1 0&traooa oro cetp&1orvo elvat p&tr]ov dva nd].ayoqpr,La pey&tr1 Oci).aooa otov xripo eiv' o papuotivuy"roq oxeav66...O p.etd,trtrtvo6 ).upropr.6q tou ylpa).dou at6va paqrou pucepo6 xar,porl Fo(q rou oupavo(riot1nou vul, epe,ieL o' xxattgyaotov 6pota Sr,Ed.oxovc*qeplpla orlv 6vaorpl y]'agup6T lcot qq xapr,rn5tr1qxt oLrt ey6 gt oLyo gr,).r,ricar, ota. vup t&c lxot xo r,p1t{ p r.alre rIV Q1I6gIo11 xr arcap6pr.or,aotl dtryepparr1 orr,trrrv6tatn apwilva cou Meoa[

 • rrJV o Fo pp r,& o'c ox&eoy r d.c, :t r 6rsp o 8 axpuopdvlra epep6Dr21e1ov6ra EiX
 • >I]POXNONTA' OAOENA TOT' BOPIAAE>

  Ano).&xtloE enrtd),ouq rou }extr,xoricr,q ).oripapleq Era0tr&oer,q

  p1 or-ivocpp6(eLq rcr,a gorv{e'n'co- xdl oripg

 • IIAT>IIIONON

  To Bldprg.a g'cdrvet &re:'a orrT Ar.oaB6vocdXo qXe86v aroErTp{oer, ora evariopraca0a '0e).4 vor oou ercr.ocp6tl.,o r1v ag{ oouaa.gi(ov'caq o,ou xo(r ra E6xa pLou EciXtu).a-

  pvlpoveJoupe puorrip r,o:pv1 pr,ov erl or-,pr.e 1). r,0 r,6,rr7tor, pa e prdva

  pe gpoupe[ ouvdXer,a r1 evap0poorivlro rplyovo epruilet xr aur6 tu av{nap'ytu

  oupd.vr,a ouveXci6 pe tpla 6,{,,1SeurepeJovce6 &yye).or, Elapxrilq ouorpdgovrar.otov dnvo neruXa(voupe to ooor,or).r.op6 pocq.Koug&).oyo

  -

  aut{ 'vo.L -

  1 aEr,6paq xatroodvrllaopr,oup1r6 rou dagoq puc,irur.xri voo, ortryla..Etpar. uxtpo.r.oq roodv tou 'Ayr,ou fl&v01pa ru ouy6vw

  xorcd(ov'cuq oLr-' r1 yul,ulru x).er8ap6tpunarr,q ).rvdq rou h2oo6 ptregapiSeq rou o d.vepoq

  pe rov ocvtiler.pa (avaloriSe6er, dpup*o'cu uvercp6xoru pguy.a qq 1ap1).6gcov1q IouSaiaq.

  Oop[(og.aL xarctryl8a oto tr'axgopot 1 xapEr,& pou arrouor,&(el or' a.yplo).orj).ou8oc.

  M

  OEPINA KPITHPIA

  Zo,3,p"e o:r'to p6).).ov q or-rqpovl uzrepdvcaol r1q locop[aqtov 'A(eoT o tDaooutr{ zrou xpdg.erar oto rcatrxoo6vr,xo dv0e oqun6 ta'yi;,a:,eg xtroordq ag&vruoru0ploxeucr,xdq xt aouplrc6veteq

  -

  ro 1e r pono i1t o ).e f r,tr6y l o rylq >uvro(Po( atv:ip:eprce r,p[a orco,i apvloceJoupr.e el86].).ra Sr,apetrropdva

  1 agepdyyua or.xet6:'rpu rnc, vrc&?Lera,c,nou ovopd(oupe xcli.).oq { 0eogoporipevl trlopoorivl

  notrriXopSr; r.aqm\ rcotruc6trer,a.H e).rc[8or pou ocbnaoe o Ilo]',ipvr,a

  Sifoq 06ao-rl to An6).uto ).r,poxtovel pta 1 drpot rou 0& 'p0eL

 • AEN IIPOKEITAI NA OPHNH>O TITIOTA

  H xo.:,aottd.pu(1 rou vou pe ouvrpnd,(elxr aur6 eyIA

  )tov eaut6 g.ou [avapp601xa an6rfe0puppacr,opr6vo ppoXep6 ye ut6vepra onto.oiaq.

  I I lvovraq a'yvdvtw oto avr,o6pporro ge11&pr,.Ionaopr.dvl p.6oa pou r7 tauco).oyla

  x' 11 awLgacrl;rou e(olo0pe6et tr1v npoLyy.xtr.x6:'rpo..'Ioorq drcperre va zrou{oor a6pto

  ro pou).r,aopr.6vo orr)v nlxpa ptapyagrs&pt.Tou vepoU EEvrcer& rpelcipr.evl

  1op[q aXvripr.Ilipe orlv TriXrT p6tavo xar gporiplod to

  oav dva re).eutalo a6ptpLato v6r1paoe opapd.yErvouq 6p0pouq an6 vepo).o,i).ou8a.

  II vrilca elval xapopr6vl yro( vo( ].urr6pocote xaraxupSu.XvorjEr, Eev 6Xer, o 0&vorroq 7l p6vl pra0lpoctux{ rl.p6\ puc

  puotdpr,or 8e o-xapn&(eu p1E6 1&poupaaget&cr1xe rcord orlv &8o[1 gop&8ot rou.

  '['r va 8r,a].6(

 • EKKAH)IA>TIKO OP|ANO

  Eipar pa0r,& r7).iOr.og d.).& 8ev dXox),erorogopia

  oa),t&pov, aq &ir' a\ Pp,ir.l w. ax' :1v ru6o11oro 'Eva

  tov axdpaoto apr,0p1tr,x6 por6 ptri0or[,,uXcr1

 • OI ANTIOA'EIX TH> TPAXTTHTA>

  Arot&(oupe va vultdrooupe o:,'rp apugl xv'cax&:ir1t16 ltrtiooaqxulL(ovtuq ar.a),& otay6var&. p.aqtouqc6oo tru'lprrxoriq g061^f ouqpe ta ( r8r,&p r,xa, tr lySo g.dva w. an)'i1p ano, gtrr7vagri pr.ara-3rip oc).[ya otuyvri l.tovoori).trapa exOpovi(ouv dva (eyupr,opdvo

  exo(TopFripr,ogpuoer.c, zro).u06pupeq gL).&peoxot ryolqr,'c r.xlq

  relvovcorq otro6va rcpo6 To 6ver,8oq tou PIX&pEou rou TpitouplXorvrop6q [rE xouvetr[oro( e11].6(r,xa

  crrp uuyytil trle peliAlq 6reo1pepr&tr,x16 xux).ogoplaqgeriyer. 6va repzrv6 gorv{ev otrl' 'c\ Er,&potor;

  r&.et va x&vet tpaua or4v rilll axprl t1q veupon&0er,aqor 'Ayr,a YuXo).oyla tou 'Tr],,ouq

  pe poror,trr,&Eeq uetoiq rrou 8E aru).sJouv ro xorjte).6 oouor&oou ppe &vOptone T r. ta 0d).er.q tot ovelpata

  n6pva r6pa nou '1er av&rf.,er ro npd,otvo xr a).Id.(et Tpiyopc(n tLLx ? o clr:olr txil tr p uy pan w.6rry x 1 y ty uw r.a.i.a ot\ ar1

  0a xatrdooupe 6rcoq elrcape to )&ppato q gor16orp1Aai81 M&Npe0

  -

  e;

  vo( pc(q zcalEer g6vouq o..r.6 povowcfi oto pr,o6gtttopre ouicxr, xar, ytruxer,6q xlO&peq nou ).6yape xan egetq or, 6trtr1veq

  aurrj zrou 8r61ver, touq po).podq an' :'a. pato- l.yc,xr cr7lopdrrouv ol d,oepve6 x6yXeg neplooeupr.a r\c, e\)o.ro1tar..

  M{:r

 • TIPTNOA

  Aev n{ya :r.o.polcfuu o(7r' rlv oL:upior1 0YNETH

  A.406pev.Ax

 • KPOTAOIKH KATATTA>H

  Xxu),iora xrov6xpava aq6gLyyarptlxir'rcoo- tou d.prrou aprOpori pe r.v8r,d,vr,x1 oxurcitrrTot:^ vipru xox6pw lpuoorgl(ouv

  va rcpd.or,vo ).&0oq xr &).).o ).riOocge x&)'roeq ar6 gr.xgu gtep&w.a

  va (avcrtrripr.{Er ro Md).r,otacood.v ro apy6 ora 8uo ).10&pra(THN TTTEPQ>H

  llp,,n6plro Eev e[par, xavev6g 8r,avodpatoquve\'fiy1ra xu 6).4 couq px(L ta e(lyoripeva

  ,,, r1x.,,pr8ri xaL npoiJnd,vcld4 6Tov a6poc puplon601t1r,, ra,ipeuo tov avo(otev&p18olv avtlE

 • OPATXMATA NEOINON HXHTIKH'

  Ava g.dcpr7o1 8r,Qatr6

 • TIOTHMA AIXO> KAPTIO>H

  Av {tave cct oJp,ega, Ooc ripr,ouvot xo.t eydtuv S1'tuve ra gri).Ia xar, ro 0p6lopa

  xw. eyci 0a urr{pXaonr,vO{peq av py&(apr.e o'ca ytpr.u puq

  gr,tt&" 0a. ptraoa[vape.Moc 1 (or{ 8ev 6Xer, q 8r.x{ praq zceplg&ver,a

  uzcoxeig.evo 8e gucp6ver,oto (orgvr.x6 rcou Sr,crpxe[ 66 to 0&.vaco

  xl otro6va pr.e orra0r,6q lpeplaqavappegoupyeirar,.

  T[nora rra]. r,6 EEdl xol. r iruot q" xar.v ori py l o'vt&'ca vc rter,q Ootrcivet q o.rc6 xupuv6rlorl'cuyeputer"&. v' a8p&[eq petepi(r, 8e ylvowar,.

  58

  17 TOTATOT 1979

  Maxprv6q o ilyoq urc' ta rr6v01oro ux6peoto [6goto nou o8e,ioupet6oo )'erc cil oav x).r,-rotorjtra guoapp6vlxaora oapx

 • TAHOUT

  AvaSerioupe xur&)omd. rlq puO roroploqrtolpvro an6 guoa].[Ee q ta voip,ara p.aq

  xt o nor.pdvaqxavtttaq.

  Evopia pou 8E o' ty,,o rru otlv xapEr,& pou.)uvdXela ar,poppayeI ro 'ATrsrpo xpr0o6vro

  x' q roirlcrl 6Io xr 6).o\ lglXri eluprvcrl t1c, ax{.puwr16 uye iaq pou.Xagayrilxuv ivu-tva rcipa orou n6vou pou ro xparl8ro

  ta pappapr,x&, pou Sdxpua.H 6pa e[vocl dvatrT xr" uyvo:uglpa 1 aEer,oo6vr;p"ep oxrl.p"ut r.&.p18eq o r, ow po r, atrga8 r,&( ouv op i(ovre qe8&gra. pe xpiuq ur'' to euayy6).r,o 1 oopri couq

  xu1ayt&(et r&vtoter 4 uvago.tgereq yr.opr&Eeq

  x' 1uyavi.u l-rou rcrTxooplou gi1p1q rayr,Ee,3ovra6ta lvrcwp&" pou over,p

 • oTouq E7ro(rp6pevouq xeTd.ppoLLrec, To( 6Tol1g6EI vpct.1\c, Te((rTcqgi.d.c

  xa0r7ptaypdvl xr avclrvupl pdtrr,ooa o'cd. X(i*o.rd"...O gpl1r6q egr&trT1q 0epane6er rrq oxd.8Eq.

  E APIIAXTIKA

  (l"r npoxoO.dooupre oulxr.v{oer,q ri 0a ouv0dooupe }.oy.oporiq; A-Ir.rigopo. Bpr,cx6paore n&v:.o- or;ry oLvrLgxcrl:. T1v axp6notrr; t1G

  ^t)\t.y.ic,. Ilpdner va Xarp6paote oto avotl,.&rur-o ri{.,oq t1g Me-

  'yrxxqqTetap'r1q 11 y),uxelci p,etrav6c1ta. Na ),or,n6v 6va oug,ptd-,,t1o cntov$xr,. flpod}euol xotr. ar6),r1lr1-: Euo ne).cl-rpr.ec 1tr10r6-t 4teq. Tt voc npoo05ooupe rlv tipa ro611 oto ouyxexplpEvo,rxr,utr{xr.; Na npoo06ooupe d.paye to 0&var6 Tou; Tt vo(v rovx,ive L; Nav rc ltpe,.q dtr).

 • xro(ol ro 1til1,tcr. H opgux{ xat&prrcy tou oxoritrlxa Ei,Xclq c1oxtltq xt o 0aupaoc{q r1q otr6c1ta6, o uylpuq, t1v cipa coritlpo pr,riq paXalpopyriltlq.'Eva xatrooanouvlopdvo, euyevlx6 eydl,

  e[v' ExE[vo zcou 0s. 'treya-: ro 7!to Bp6ptxo np&poc.

  64

  A I'XNAPAKI >TO AIIEPINOHTO

  Na ptlv tor 'p).ena erorita ra utpu'captva xr, ao&treu'cuxwS1yr.a.r; yx6pr,eva rou 6apoq AptdpuuEor 8ev x&ver, ouppa'ct&'cmrlno),.t'cr,tci7xc*rd,^&+LrueL grtrriEovoc ru ,{e,i'cua gtroupui t1q avr4},uiq pr.oura awatrtrri(e r pr,e y),uxer,& p0a.g6t'rpu peolpreprixrxa0ciq o 1p6voq elvar, puipcupaqr"r.L,qi.oeto,;" 1pa6pr1 vdXtarrno6 gr,p601xe otn6E,g'c&. Me)).oripeva r4q ).&p{reoq o cpino8aq

  rou prioor,vou Ooc6q o ocv0lp6raroqytr.6xuqro ot6pa rou 7!rG 8ev favavolyer orrq eyi).uo'ceq Oocu8pu&8eq.M a),a;r.crr6v ta 6oqpl-l tou }&yvou ge1^yap ro6

  orouq luaoep6xlTrouqxa).rl-rq oploate 6].ot oa4 orrc6{,,e otqv xanxx6>tw.vr1 aprlyuvta.l')ydr eror,p&(a or.ya-ctyu ra re).eurala g.ou orocparr6ppovcoc.

  )Jocv pyelq orov rcrTycu,p6 1,a ro pu&xr,vo( U,YJv e61eoar, rLnora.

  povd,la co vepd,xr. va [ava8o[&(etq.

  65

 • rTATTOOONIA

  Xpeieq tou x6opou ypeiel lr1q li.ric, ^ca xetrar18{pator.Kuvr;y6cxu).o e[v' o rjtrroq { paxetrer,6 arc6 uSpoy6vo;Tpiroq orl1oq Eev vrcxpyer..

  6

  I I I'0ITTOPIA IIOIHMATO>

  'll)14 aut{ r; yevr,x{ pr.o,i x&Oetar, oro ocogr.d,Xr.( I lrig vcw tl yd.oa t

 • Mla gtr61oc xoupeud,pevr2 pE Tt,rv oppatl
 • O ITMNO>OOI>TH> ANAMIXTO> ME ANOIFH

  K&0e ).outroriEr pte -rpopri(er, x*to.ctp{.govtuqro goq r1q ),eucepr&4 g.ou 6Tcr yop"o:'a.Optipr,evoq an6 lpepia o u&xr,vOoq tr 86Xetar,;

  rilv arra).6rr;T0( Tou xevo,i t1v xow6r"rpu\

  co utrr,x6 Tou TrpoooTreto o'cq atpiSeq;H 6re1ril1 pd"q rploLvcoLgul).r.& otov aypr,6xr';rcoSLrTyeitar, 'clxota. ylct t' &v0r,a 6).ov tttv enoliv;Eyril xpardl tr1v rcepr,dpyer,a va pd0o oT u8{note.

  Tr, yuperier,g pop' opopgori).c pou eoripocpyaplta oe corjro co na),r,o1cipoc9o;

  Ka).oysperier,q { rravrpsdsoar oc1 pouor,x'{ oou;Aev {6pTIOTAA>THPIO

  ll are).{e urc6orao1 rou gd,vrl oq ppoptr&prx1 cpd,zcou}c/(irnV" (

 • KYPIAKE> ATFHMENE>

  Tpugep{ p.do' oto rcr,&co apvior,a n}'&r1.Kavdvocq Eev epprive,le ro rlaXv6 r1v upayn yeriol 'rourr ),riyr,opa 1 ay ux'r1 lavraxcivovtoG Touq anepiypagtouq".Melil1 Sraspopt{ pou anetrnroict rup6tpa p1*Ip6v1

  ar'cov Olotpop.eydtr1 Soxrprj pou 6rr)v rr;.o..plrl pr.e 0av&tou6 xar. Xrtrr,61povo

  rc6voca ri6rrcava zcoc6 Eev t.:,ar.lav ozcoloS{nore p6tro

  otlv tapafi pou8ev e[Xa xo.t 16oo rco].6 p6paLa u]r,x6 1r,ot gt6poparjpouva pov&Xa x&ruoto xtr

 • NTXTA OMH IIA TEAETOYP|IA

  Ar,gviSleE avt).ieq zcupoopeocr,xdq pe tp[')'r.eq oc1 ]'eol96poogaSci(er. rc&.).r 1 ygapr.potcr,x{ oto npooxllvto

  xoc0dr6 pdoa otov 6zcvo pou az&yye).\d. Yrec, Sr.crxozrr6peveqexatovt&Eeq eveotdi, eq TtG To avo(TPiytxrsltu

  oe egt&

 • OAA>H OEOPHMATO>

  Tr. eplpuri gawuycep'\ 1,1' 6).orcu uottpr"uoe tl*, 1yu)'u(wc, uYPt'6rrycuq..O x6opoq 0' uvo:xu'ca't'&per co [lpL6popta6rouq rpoTrr,xoriq peldilouq eplp6torcouq6rav o i1N.oq ipae'cxr, 8r' TH> BAOEIA> ETIIOANEIA>

  l,l8dr oe ro,iro to 9p"Xr0,o&,ptopra e[v' 1 xator,xr.&, poucl.u ganeg&. xt orvd,otanu etxovlog,octoc'rr.,v dozrl).o x6xopu: pla zrepilutl (

 • PAf I>MATA

  To rroilpa eLv' iva xoupDLopr,6vo zaN'orcocl1vr'8ogtr,alp6vo ytot va grePoulioeu.

  Aev xatas6Xopat xa06trou roc {.'euS6vupoc'rc6voq xar. &1povo Tja Ut6va zcpatoorlx)'ra'

  'Ototv orrootrl0i(oupLe ta tpay1t"u'cu ldpr'e ri\'6tav epcoreu6pflGTe roc rcpaypo.:,a ),dpte puotr]puo'

  *

  Ta pp&pa eivo(t oav a8dPqta.

  X&poq rou 1&povta , *ri* cou n)'avi'p1'

  7B

  AOT>O H E|KAP>IA MEAA|XOAIA

  Pola\r6 8ev axorlyerar, otlv al

 • EPMHTIKO ME'HMEPI >TO TTIOfEIO

  rPuPePoP&rIEEq

  tL cttrtrovct ex0er,&oouPe.

  BoBr

  I( I'I]I)TIKH ANAAT>H

  rlrpcyr,a.op6voq yr,a ra evS6puXaxr, r,ro16oo Eev erropri(opar, oJce ),d(111 ,lt,tyfi o,o(q &).tr

 • TO TE|ONO> TH> TITH>EO>

  d'C)

  o &rrtr1otoq an6 &v01oz1 l,ooPpoTrtoriq o(v&peoeY.dL xoP&x@\)'xrov xu'c&" to 'AvauSorr6oo g

 • AEXTIKO OIAHMA

  Oripep II o1x). upv r.x uxupapr.).Ie oclv rca1t6rqr u NtorjtoeKovcouxar6p Kcrouvtl).r,o

  Oepd arc6 ror.yup6ya.gto zrou g&1ctepL186v aouv{Or.oto

  pre Bou).r.pr,[a peyd&s qt a.loo't or.yiuqav xou, ayvoo,ioace ortrtr{B81v t1v cal.itr2ta

  oxu}6Eowa'c1q l,s'c opl,uc.tevex6Seq arc6 pr,trltaptorr.x& /uq rc ANTIOE>EI>

  'll(apo-4 ru &xag:iurl pterocpoitlol oe rcpiyw.nagiyyer. yr.r

 • TO TTIEPA>TIKO'TIXOTP|HMA

  Xxovr&gtovto(q Evurc&P1oup-e orrJv &rre901 xiv1o1xut x&xov exei. ytu ).[yo eual'ydtrr,o

  exe [v oq 1 d.' Xdr e o 9].66 eritcqc xr, otrc poon6trcrotoqrupB&(et tl&v'ca tvyep6q o Ter,peoiaq

  el. r.plpdvoq an' couq 6vrpopouq 0r&oouq

  Aw6q o ay6poloq Ar5youotoq...Opr.xdrElq rou pey&).ou 06pouq owagdrvlolo rtt'cr.yuq nou ylvecau e).dgu.vcaq xorvororciaqnpopoo-xl8c 1 urrvdrtrouoa ow.&. y.do' oto lopt&pr,tr,q vrilceq cpdXouv ot xo,pipeq rou 8ev si8apeEr&rT ovceq r6re-rc6te 1a).c).i(ouv ro gt'lq un6 il:fi\r1xavtvu ayLop.a 8ev un{p(e rpopep6repo :

  eiv' o &v0p

 • fAAOTPO TOTOEKI

  f1p&ortto zcdvta orlv e).&ooova xltLp.axupte ).riooa \eaXilowuq tu oxoutt&. qe 1otppotrrin16v' arroS[voupE Sixou,o: 1 1erp6cep1 avolo[a Vo.q

  -

  xo),orco[(

 • n rPexyl)\L(x'cllq \\irtq'el- ro 9EW&PI,.II&pe 1apr.6 ocuylg"u oou xat n)'&oeq (
 • TPI>AfIO 'TO

  OOPAKA MOT

  Texpr,l p r,cirvoupe 1a).&opr.aca 11 per&I1Q1 oco tX[(e IneOociv

 • OOTO|PAOIA

  Adroe 6vav x6xxo er,p{v1q va arcotrc,rioelqlvoc pouv6 8r,xai

 • ATIOMAKPTN>H >TO fEAAKI TH> NYXTA>

  H eurcd,0Era e[v' o x).6voq va rclaororipte prr,o6cpetror,va otatrtd.ooupe oro lerp6tepo.

  llpooxdga].o eu

 • BAOTOONH KATA>TA>H

  Or. apr,0pr,o[ pou Ee 0a ouptrrtrlpdloouv 6voc o6vo]oSctxpua ouvclotl(

 • >TON I'KIO TOT WILLIAM BI.A.KE

  Eipr,aore 6).or, orov cr6pa rou Ava[lpdvr7.Z' uv^ci1 :i'r1 'ttu ptr&oqo-4 oco xevoTt6 azcpt).orrd,vr,.XprTor,pozro r,6vraq o).6x11 pI rlv o r,xoy&e la oaf ogcbv c.rv.

  -

  Trq er.; -

  OlSovtuxtvre x)r&.Tou o)pTrcrvrr,xori p&pouq.

  H ATONIKOTHTA TH> AAH@EIA>

  Aq elpaoce pallopdvor, ocouq avlpdpeurouq 6p

 • TIANAKEIA

  H &pOptoo-4 tou M6vou OpatoJ pe Er,aoa).e,ier,av&peoa ot1 1).6oooc v'ocl o'tov &vu8po oupavioxo6rocv ra xpriptaca ,.[.,ogo,iv xar (&gvou zruprcotrr,dT ar.

  o xdBoq rr2q opor,oydvetaqaxo,g,.o,i.oq Erapx{q xor. ctr.o:-' an'ra 86o orjza:

  tp LaELx6rlta. -pa.ct 6q.Kt olori0e ogilxeq rcp60upa o'geT'|c, *vr&.tu ooi0ra

  e|vo.t o.r.6 ndp8rxavepon6Tlpa Ee(rd, oou

  pr,a gp&c4 nou axo,i y.etar, aXe86v o(PtoreP& oou AOAIAI IIEMTITH>

  (A,ipo-n)

  le suis r6ellement d'outre-tombe,et pas de commissions.R.tMBAUD. Illuninatiorts

  0 o-xe).ec6q exelvoq o cegp681q xu wyrt&rmoqnou prcrjxe pr.6oa oco Eop&tr,o rcotv6q,'1}oqnepaoprdva pr.eo&vu1ca Pyalvowaqutr6 x&r r, tep &oc r, ouq xo(Trvodq otrorc p &oLvouq

  T u).r,yp6voq p' avapi0plceq pov6Xp

 • xL e\*T&\re6d. ,pto' xtr' to Ee[[ cou to p&cr,lene'cayt'r,xe (ovrav6q o g6poq xorr, rcotrrilp
 • To gr,.rq 6nou 1&r,Eeue r4v rra.pouo.ia rou rrlv axa:'uayetrlx' e16 uvurcdL't:'eyu poug{p1xa pdo' otlv e(ouEdvt-lo1Go(\,, os pe1&tro p&Iro.P11&8a, plXriSa! luvuwilaloe xnt pou 'Eer,(e oro g.&xpo6rd. rclo otgvl8r,or oup&vtoc rlq (
 • ,QMATIKH IIAPAOAA>H

  Ilotd pou Eev rr; pte06EEuoor cYJV arcelrrloia ptou.Ze x&Oe 1ud1pr,o Suvat6rlcaq / aur\ 'r18tap6)'r,oo4...,/

  wc"l1p\a o arc6prepoq a}}.' cv01p6q avtiyvopoqocna116tr).ovtuq un\aq tr7 Erx{ plou urcdppao-4

  ora orXvd. qq egripepa gavepclpacaurrep{gavoq an6 Eiloq erciOeco au0evtux6rlca cbq co 0&vato

  orlpr,gutoq r1q ayuttlc, rrou olvotf.,[(ercrl, 6TrJv&veu ou8ev6q ov6paroq ce)'ecoupllor: c4 o16o1 pou

  0ep[(ovco4 ro Azc6].uco ora otbpu:'uop{voq uE&rtvo yuvottxclve.

  Ap6peva ouvouo[aq ].atpeleq uorganruxleq orot p&tr,a pr.ou8ev dleL xr, &).).or rpotep{pata o 6p

 • o r pgureq u*p()xryc.c, TYJ6 p6trto,ooq d\ oleL&^c Lv..c, p apxap6)'eqx' ,1x.aruluv}1 A&va T&pvep leut6vrooa avtooc{ -clqfluuoryLoc,'

  Eivar, gpr,ltd oanuvtx6 p11&vrlpot 1 8totio01o1Eev xatappder, oca zratrl6vePot rou o(7roxTeulrxorj paq ouot{poc'uoq

  vlpowaq o lpepo8elp4 q ta yig,l oe cpa1o68r,a.Zipa t o pual6-aveP6P-u).oq !

  H KATAKOPTOH OA>H >TO AEEIAO|IO

  )aq g

 • TTIEPKATANAAO>H AIAAEKTIKH'KAI MONOMBPEIA'

  fIpoor0o6pr.e ouv41er,a T 1voro pey&).o poty6vr t1c

  Xocp6veg or e).rclEeq { }o1ot,3at1 ta y*pugura;

  Oot 8orlpe Ooc Soriy.e 0a Eorlpe...Kara86t1q cou pd).Iovroq evco6tolq 8ev zcp6xer'rotr' va y[vr'.l'

  / @ pacr) x*,.'c o'3:u1-../ .)to leLpoupyelo 1 nP&or,v1 or,11ta vuotdpra x6pouv a06pupot otroo8t6lou a06pupa

  xpu'ca xuge:.&- oarrr.opdva oru o.ipt'u'cu'Ogei).oupr.e c1v orcraoia ogei).oupe q 1apary{'

  'Ta xar&gepu vc. lcunlloo xoripr,u rty xa)'oorivl'

  KIOAPI>MA fIA THN ANAPXIA

  'f'pugep6trpa \ 6yL ta t6oo avunep&.onr"o'cu op&para rlq o(ve-\r.ruo'Laot1c, yt imrur,-'c orcLaq ( ev8eX6peva xur. lo.o'ceg1c, ouronlaq)nou po r,&(ouv pe nlly

 • OI ATEAEIE> TH> ETII'THMH>

  K&no r.eq cbpeq otoli(opr.o(t rlv u1t9'.-xan&orucrl:eiv' 1 (od xr, o 0&varoq o.o:upugtep6 ouv&)').a1pa'

  XeLpr,opol tou ouv0drl-: epla],eia rrle 86Eac tou Aia'H arcotulia pou o' aut6 tov x6opr.o xut'. Stor'rl.(et

  pE Tou &otltrou )

 • IMPRIMATUR

  'E1,r lr1v dpeuva tou pu0po6y.docr ot1 yu&),a rou lagoq.

  Ta rro ugyaix&. npoptr{ptotcaEr,aot6).),ovrou, orrlv exrcriporol

  xaraorpdgouv dvcr zcve6pa 0av&olponou er,rudl0lxe ).rio1.

  Kacoougr,&(er o xoxa)l,&p16 gL).6oogoq.

  r16 Lr7

  ATIO AI|A PHMATA TOY >KIA@ITH'l'o xripta priyvurar

 • TIPOAINONTA> THN TEMIIEAIA MOT

  Advrpot ytcttl oup]'r.d,(ere o'c w&nvr,o'q;T&gor. yr,atl So0Jlxcr, e oclv avolyoxtrelver;@c 'peva ).iyoq EiXoq ca gp veqpap,r&

  cou paripou.Aev 61er, E6(a r1 (

 • >THN TAH EI>XOPH>A OTPAIAZONTAX

  Auo O&traooeq pe xuvryoriv: r7 (o{ xar. o 0dvacoqEuo pe6pata rc' av&0epct Tcr orIV xorp8r& pou...

  Y&pto yla v& pptl pdo' oto o-xutrorur,

 • H MHXANOPPAOIA

  OpuprocyS6q nou trrioreQe r' o.gt,.&. p.ou o,T0( 1,).r,ooc& rouq...AtrriXoloa Tro( rouq ag.6toXouq 1o-rlaopo6q pto' un6 pLupuciEe6

  6wpopaxt ay r.&r g ev:u u otq T p&rc e(eq Er.oexaroppr.$p la

  exei"0e xt6),aq Evuor6oror, vexpo[ or' a16pr. va or,yoogupl(ouveveol xal o'r6v:.eq urc' rd. ootd, touq

  x' ey6 o a,3ravEpo6 tpayouScivca6 xr, arcay"y6trtrovtaga1pr,o16p,a.pa

  ora xoupr.loipr,cr 6o(q U.ra yw r&vro' egtaoritrtraBoqpup[(opar ryJv xo(Tc(6rpoq{ pou oe xocr&.o:'ua\ povapliaq 6n

 • ATI'TA (KETMENA fIA NA ENOXAOTME,

  Aq nocpape ivoupE 6rrq &y,.eq u,r'c r.gao,et c"'c1e xx0ug6'c1'co.q, xvu-ro),md. rou ror6pt, Eurlx& 'E\c, )..ilrloup fid.c' o'co arrpooSr,6plocoorlpeio nou 1 nocl1cpw vrcupl'r1truavl(e r. ta vevpcx&. ovorily.utu.fIor.o Eivar to nolvtx6 ptlcpdlo p,o"qttyg'qq; @av ro ppodpr,e nou-0ev& ypaprpr6vo 6rIV &x),ao'cr1 r).&o-4; Oavtci(opr.ar, avc[8r.x6 t1qco (apx&8r,, xpdaq rcou xo.i(er, un6 0eozc6or,o a[pa, voocupl&8coto cp6pr.*ypr,&-t'tL cTONO>

  14 etAa ).[yeq ).6(etq a].].r,cicr,xeqvot &).).a(a ra encivupr.ort1c, uyavLxq

  va riyuwx ttr.o rtpu xu crzc' rou cxri).out1v cztr6rr;ta

  y r.u v x' aL(u xr, a).).r,dlq ro rcerr p

 • IPAOONTA> AI]O MEAAIXOAIA

  O0r,v6ntlpo veponovr6q rou 6'roug tor rcpoatclivuct).uzr1pci ptaxp6ouptot ).oioOr,a

  axpalov:uuq e6voleq ococ 1.r.6pr,aT ou pr,6)')'ovtoqeurullot rupulevl

  otzT locpp6o-rrr4 gilcn tou aipatoq: tr2v xapIMH AIATTI]O>H

  Za\)iloff1crtZa\llloLt1cr1Xriproe cov eaut6 oou 6rlv eir,poorcdt1eld.

  -

 • M O NOAEKT I> MO IKAI OAIIOABKTA

  [1e80]

 • /1/ 9eoypugiu

  I3I

 • /2/ ru'cep lpr.tiv o Ev roteoupavolq (xaveiq)

  r32 r33

  /3/ xavwcpa. peo-xu).o1apo,5pr,evarpr,avnigu).).a

 • /4/ aeternitas = n6ant x mortalitas

  r34 r3.5

  /5/ epanoflgu,3oo1c,

 • /6/ 11 @'ey6pev1 rco[1o1;pe(e8&xr, urc' ro'A).uror2 ley6pevl no[1o-4;),6or.q o-rve1elaq tou zcve6poctoq

  r36 r37

  /7 / )royonui,ytlq an6 &v10o

 • /8/ wytop.uvLo-

  I3B r39

  /9/ eol rcor,oq eloal;eyri-Eev-elpcu,

 • /10/ yer.u xo..r. aa.p&. co.q r..r,gi notrriorpaxr, avriSuva 8ric4

  pte ApuctEe6 xo;r. l#c)rexegol,ropgriEeq

  r40r47

  /ll/ o8om6p1oe agyu otou Oav&coucrlv ecor,p6clca

  8r.or.8{tr

 • /12/ rov ayipo- :rogx rrciq 0a rovx&voupe Brop4lavla;

  r42 r43

  /l3/ q xguyp.arm6rrlta ga1

 • /14/ pe cr, Btaorlvl rcpoyrpel o Iloorigegtroq

  npoq rYJv Av&otao1...II ocpaptepl(el nav6pr,a r eg&o'c tu

  y,op&.ta protr6reqorrpciXver, rouq advaouq

  rcandSeqtuvd,(er, veupr,x& rrpoq ta n[o

 • /16/ pvlofi,xctx pe'c&. to ngaqaT)C xci-xou?\Ld.C

  r46 r47

  /17/ rll,extu$, cpug{ g.ou: 6rr2Eev&xt

 • /18/ 'cev'cav
 • /20/ tva oxu).[ nou orlptrra(e'cq v(ty:.a.

  xr. 6).o orip).r,c(eMd,p),oou M&ploou

  r50I5I

  /21/ vo6qaq

 • /22/ o TaPePtr&voq h,ri(ovcagto O&vato

  oto- atpoc ot{0r,cr tou

  r52r53

  /23/ yeqo:'eperjo ctrc6 rce),dlptaEdvaprl

  xoppr,atr,&(ovtaq epSogiSeqpe ).uooaop6vo Paganini

 • /24/ rvppap'i1o6 to 0ecr,x6 1).extp6vr'o

  r54 r55

  /')5/ oLwuvi.lEo0e xar pr1 nlrT0riveo0e

 • /26/ 6a,.1869
 • /28/ evaaLu rlq 7ro(trr6xoroq rJxaPnou(69)'ou8a

  I58r59

  /29/ iup

 • /30/ it Tv6qos

  r6or6r

  /31/ p.ta pr6pa pe 0e6pcoX4 Bpo1o6).aOcr yo0

 • /32/ 'crp to:vr6'c7'c&' cuqc1v 61,r leAaoetot1 vegetrouPYia g,ou

  t6z r63

  /33/ 0e6qe)'oq' o(6ruvoplor'o1v aotuvopia!

 • /34/ Lnopat

  fi4 r6s

  /35 / xpuouxr, apdpr.pvo

 • /36/ dxocu zcr,o unePguor.x6o;x' ro [Er.o to guolx6

  16 fi7

  /37 / Bge &v0p

 • /38/ r1a'yr,aoP6v4 9i11 g.ouq [ou].[ag.e r,rdteue:

  -

  M1 Pou 1.lu)'&te otovntr10uvcr,x6

  tu g&Lu r1.c) ad.4x).er.oepe &1Pr,o urlz10uvcr,x6

  pa 6Ptoqnprv otzr' cov efagvr,x6 t1q

  0&vatonp6).aPa va {.'r,0uPiot'r:

  -Z:ux xo:'Pr;x&. Puqrrenpopiva 0a putrriooupe x&rcore

  mov Evlx6 tou 9tlt6q

  r68r69

  /39/ 6vuc,0e61xur. waq Er&po).oqa0poi(ovrar, oe E6o

  ol

 • / 40 / ercw !)'ovq ptrlcP1oq

  r70

  /41/ t e[v' etorho;1 Ioropla

  t etvan r' &),).o;e[v'1 06o1

  -

  8r,&treEE co Serirepozrou eivau zcpdrto

 • /42/ rc1vovtuq ciq co gouxapr&'prxoo-rxcbtt Pou

  172r73

  /43/ rcr.r,c,0a 'pouva atr{0eroc pr6o'ocr2v x&oa pou;

  ro tr,'ydtrlo 0q. rcloer, x&tacrr' to xur'&ru'cqc.

  pe xeiva ta urrdpolocverp6or,pr.a...

 • /44/ palta:ix'fi rrpoorrrtxri orovxup-AI6(ocv8Po

  (gpamrx6 naP&EetYPcr,1pr,gp6ver,aq)

  174r75

  /45/ opo.y.a'clloltrl.r.TI l,r,I-o pocpcr t r,x6-c1t a

 • /46/ o np6eEpoq M&o qv loxtoet1v fIe[va

  au6vra E6[a

  I.76177

  /47/ rl Aoo-rpia pe xp&vo6pr.oroor,x).6raq

 • / L8/ y pr.ot0zlPotcuxil'fl'c5ooa'cov ZiYavu

  xop,PL6v1

 • /50/7!OTE

  Pe rotr&PctuP7) d,ltrotlot6'cd. xi?Lq.

  r80r8r

  /51/ o.yce g.

 • /52/ xv'c6 zrou Ptr6nelq Eevxu'c&Yeru'' arc' c1v 6Pao1

  rBzr83

  /53/ 11 guvraoiu rqqr.payp.atx6'crycac"

  ocgoEe Je r,'fio.c ep&xld.

 • /54/ va nripoupe g.r,cr (u1aPt&xar, va (ulioouPe

  tr.q pavriEeq g.aq

  I84r85

  /55/ 'ca. puouva xur. or. rci.xpeq

 • 6T1v CroPc(dtd l,rou

  -

  Saxpuy6va r,vE&)'pr.ococ 1e)'or,6r1teqcou octoO{patoq

  zoupd,yto va xepElooup.e to 1d,].uBao 0&vacoq pctq 06tre1 owdzcagouq

  arc6 igorcq xl ot18[eqco'3r1,'r,oto: xguo&xt"

  pr.e x&nvr,opr,a mog.dlvowa6cr,q xoo1.loOe

 • >TOT IAKOB TO TIH|AAI

  Il6trepoq *v&.p.eou orrr vep&..Xrlxcivet cov x&8o 1 )aptocpe[rr,Ea.E[v' orpcrla ti,o&v uep&w..ft,a &trIo oor6oo vep6 rrje

  rpcyo6Eloeo dppoq Na(opcrloq.

  rBB r89

  AIAI>OANOMENO> THN AIIOT'IA

  orl P&vLc

  Xarpet

 • /Q/ ,p"e'ca. zr&vttov r
 • OAPETPIONlre8ll

 • KONTA >TON KAOE HAIO

  l,)pe[q ra p,u06pla 6vta ornorrptqncru pidnoupe flq g&yec,nou p).6rcoupre 'cr,qxoggtq xar, ).dpe pouvoxrSpr,ara8ev 0a xaror).ayr,&ooup,e.Arc6 uyo;q oro aEdxaoto xev6a,n6 a).),ogpooivl yr,a Eva. ligano0a nepr,no).o6pr,e.'l'r1 lapauy{ 116 Trro rrotrtr6q gopdq xoup6paore.Kr, 6rav xu1ua. gog&. p.uq r$aer.xarlgopl(ovtd.c3 erc''c Le zro],uxarorxleqva n&pr,e x&rc((r/q pwtpw vx repn*rilooupte ndporxa.t, vu xora&loug,e xav6roc ltruopaol]eparo anor6).eop u -cltgoq.

  'li1oup,e rcp6ler,po ro oxotd,8r,xdr d1oupe rcp6ler,po ro goq

  -

  av&).oya.I lr,oreUoupe o' exatog.pr5p r.u y1re#qagr,epov6p,aore orou( ioxr,ouq.

  ' l,)1oupe rr, t turtiu vct xc[plrogopriooupr,exuprErjovrce r q't iler,c,.'l'l xoug{ pou}.Lra.Kar, Od).oupre va fegouoxcilooul,[e rov oupav6ocr vor 'rcve rcar,Xv[8r,.'l'r, eivar, plyoq;'Avre vcr ro Trerq U,e tr6[er,q...Oor6oo rcpdr.el va npooyelo.r0ei. xavetqor1 peyd.6zrpE7tr4 rorvororciu rov u{.pavd, ylvEt 6o(v rlv enavci]z1tl,,r2 Tour X6proux&tr, oqv 'co- a.c'c&1p:q'cu xur. i\a xgr.'cr.x'/6Spaoxe).log.arcr, rou 7rp(irou rul6vtoq 1&cou.l,)lptocote ax6g.1 orlv rpoioTopio( tou ltoripr,op.l,)lpcore 6pr

 • elvar, axptpH

  E[v' 6vocq O&voroq va pyer6 orrc' ro eycil oou xripr,epa 6pr,co6 oe oci(e r o:tr' to Od,vaco.

  Or, aocpandq ra 0pr2or

 • H EEEAIEH TON XPOMATON

  Epelq otro6vct gerlloupe pa or. p{veqo).odvor \uvo.gaov'car. oco rr*p&0upo'

  Tr. ptaq x&vEt va rcr,oteriouPr,ezco6 o Er&polo q eivan Pa0rigovoq;Yn&p1er oto eperrcopdvo yatr&(to xr uvo.o'tuivet'crp x6txr.vr1 arlytxoiu rlq &puooo6.E[v' or, cxovr,opr6ve6 1]'r,apiEeqca oipaia palotr.p'AII' TH OTMH>H

  Ira rranno6Emu w, upyxiu elxovloparagu).&lovcocq "co xap&pt cr2q 6pvl0orq xr. av'ctxgi(ovtaqTa Xpuoag6vra ot&yvu tou rc6v0r,pou 06pouqavazrarjo r1v 6paor1 xcu, cxorrer.i

 • YTXOBAABH> OXPOTHTA>TO MEIAAO>OMO AAXO'

  Aorp6ptrlcoq irld. 6Tty uzcepo{.,la-0qxripl'cep&.o'cto ya}li(ro(;) x6pa gorvlttx6 ota. opdrpevcrp,a eydr Eev co '1to ot6y*cr1va otutot),oEpoprio

 • TEAE>H AEITOTP|IA>

  Nevav6 'ca o,vo'ce'rtx&. colv oup&vl

 • |PAOO OIIO> EIO OEAO

  A) ox{v

 • TAPAZOMAI

  xa0

 • U/AGNERISSIMO

  Na pr,a trextr.xrl veuplx6tlta y'a y6trr'ot'T' o).ritr [eP.TIEAA>H ME BAPT KPTOAOIHMA

  Mla tp[1a x&vet t1v &g*vr4(^i rnq orrouSrinoceneopdvl' elptove6etocl

  o2v er3poocl gatr,& pr,ou

 • H TIPOTH >TNAIEOH>H

  O avcaotrivop x,' &axtlPuelprat xup r,o].e'1: r.xa ^1,u r"tsaptaeLpu xu06q 6va natrr,61aPtonou ta).avterjecat ocov xl6PaEev rqxup P6l-tosl,r0( op(l)qoav 6oror dvor evoapxdtoTNAI>@H>H

  fI pooeriXopr,at nlvovraqo oupavlonoq U.ou oG l.r.ocpcuprioer,tou).&po, o va BaotriEo 6q to tdtroqg.e ro pz2Xav&xr,-o.,ve[Er7c4va grd,o

 • KPA>TIEAON

  'Onoro6 ),6er, rc

 • EIXA BAOTTATE> EIII|NO>EI>

  H rizrtrr;oc1 apptovla Xopoot&c1oe otrlv Koop.r,x{ Aertoupyiaro av01p6 pe0rivlo or. rla).prol tov o.rpr,raycl.rv u8&tove ,/6p,

  p\pLe/oe aty.

 • Y.X:

  (ororep clive r.'c rc p dtoxov'cuq/1t' *wtq cr,q 8uo ),e[ori].eqOoc rceprio OIKOTMENH>.Aq llver aXrr.8op6tr1ga.

 • H ETIONYMIA TOT TIEN@OT>

  Ar.agevce,ioul.le ouvriO

 • OXTPOTMENO' ME T' A>TEPIA

  X{pepct g.6}.tq to ew61oa n}r]Poq:6trct tpalouEoriv otov n)'avricltu 'coty&.pu pou rcr rptva tx autoxlv1ca1 Saoeia,: Q,^i 1 rcePr,onoPtdvl)ua.\{perc,'6pto6-: &}'},o trpultu cou }'6you 1 pcrotoptd'

  xr, &tr).o r1 paotopr.x{ c1q uy,rvLuc,/6tr4 rpalouSo6v otov ntravrit1).ou).orj8r,a n6p otu).o r. cto0evo96 pa xr, aep ozc)'&va1cri8oripra potonoS{trata pot8r.69ova oI'fa}'c&8e6

  veupdroe r.q rug&ttowq ot papeldq QuXdioelqxcrr rov a0p6tov aocpazrciv 1 rcavouplua

  veuPr,oviavs,e

  7)

  6),cr rpalouSoiv otov rctrav{tr2.

  II'A)MATOOANETA

  Xri0lxa Eope&v arr6 E[{,,cr 0av&rou cu}.i1owaqr,r xegd.trr, Fou pE f&otepouq popr.&8eql,.u ner.ii Eev eivar, 8r.6trou anoB).en'cwfi

  poo&au gtrroxo'ivl -

  p&trrota -

  n,ru Eacxoc).e6er, c1v 6pac4 pe aDlg&1o a6pocronpL6vr, Xapodpevo orcr 16pra pou 1 gcep

 • H XAAKOAH> AOATPE>H

  llpoopropr,6q: O Ax6povT aq -

  *pv1Oeire to aur6!Tu1&pl0por 8ev elpaote

  6-T7lv 7E p o(ypo(T r'x6'c ryc u;Kar, tl eoci pr,t).tivca6 r5rocp[1;

  lv

 • YTXOAEOPO>

  Mari p a Xp r,oro0yewa' xocceSd,g t c4 xou, ).urco pcrv ia8r,aOit

 • MAZTKOI YT@YPOI

  duqlerl(ovrd,q pe].crv6rlreq

  o Bo688aq e[1e pup]to04x1;(o,ice o lrlooriq)

  cwcrrrocdoou oro cxot&.5l rcuyo).aprrlEoc pr,ou

  11 xutuo',.yaan1 pr,u16q qe ayr,oorivlq

  errrxorv

 • Q> ATIO|ETMATINH KATA>TA>H

  Xregr6g,ouva co oaut6Xpovo zrou ztcparra.[etcontinuum x,y,z o &ptuog geulcicoq apl0poe

  onori 8Ev *trono.aei un6tror.zco300.000 km,/sec r7 crvtr.gorv[ct ocor pr.ooxol.t3pr,oca

  p,ouor.xd, gr,).6t4Eev t1 ytrevtilou'ce eoe4 op6 1c(o1etrr8ov&8e6

  q 8rccpriX1 llapcpol{q xar, Eu0e[cq/w. ao'c6oo 1 gr,).crtrri0ed touq eiv' ecrxl;ptr,)t)rr,/.An&pr0ptoq avepaivo ota pr.u0r,x& ptou ),atr6ovcaq r.peyp.u'cltiy pr.aq e0vr,x6t1ca: 0vrioxou1.le.

  zzB 229

  TIO> ANTIMETOTITZOTME TA TIENOH

  ' Eyto rupaxo).ou0{oe t ayp r,oyod pouvo Xtop iq xlDe [a\ev(tyLu pue Hpowri xar E

 • MIKPO' XOPOAIAKO' KANONA>

  @ed pou p1 pE xo(Tororei).e r,g. Na rrriq el'6 nPooEJ1opnt Srappd-ovro(q ro axoripocoto U,or6po. Kateu0Jvetq egeLtrLo', npoq ta zrori6por6; Aev elv' o g6poq I tiX" pr.doa oe toricl c1v fevuXLaopdvlep

 • vci 'pOer,q ur-' :"rq tr6[er,q, 6aL rcr.a... Aev
 • H I]OIH>H ETNAI OIH'H

  To xoppl xaraord].].ovrocq a1^fl(t,l rl (

 • i'r:i';

  ux&yy e\va. fi po1.r d,c) rror,{parri pouoe pr,a pr,aripl y&ta orco$ xpatorioe

  ro (,;xovo-.tx6 pte 8r,06papr,Bo

  %6 237

  T'AKPONTXA MOT

  o' o(ur6 To egrd).Tr,x6 yxpevu tor,p6vapr,erpdrwaq 8o[ao[e6 olv&peoo- oe goupgou].r u x*uri1

  xur. ro&.r. nou euorSr&(er.

 • TIO> NA ONOMA:O ATTO TO IPAYIMO

  Xriyvega lexovtt&.pr.xu Er,aorTp6rlteq rr1q rl.t9giuc,xu9op"uL o' dva Bpalixt oo.q xxo),uupciv

 • rrlppo6 ntr11u&(er pe orouptcropdvrl aozcpriEaro geyyap6lopro

  o-xu0 r,or[ otu0 ponct(

 • NIHILITE

  Tr Odtrer o:'a yt&tw pou ppaSrricr.xocaut6 to Srirpu;

  Il{papte c1v ctpr,olB{ p'uq tupe 1r,a xatoriplpr,ao Er,e0vr,op6q r

 • t...1

  ouvoort(6pEvrl ttovor[t& rcpoq ivcreorrepavcrop6'cqc" ov'c 6'crycac,

  2M 245

  I.]KZEMA OIITA>IA>

  Aut& ).or,rr6v ipuve :'a. epu0pri pr,ou caflEta.N6tr,og olorpo6 e].].olaiouoa

  'cigpo- wx6yxvr.'ca.),repe6ozro6 eiv'etodroq o d.vepr.oq o A\op6vry1

  alr,glq xuv co ouprivuo t6fornrvcpogedovraq ocpu8p& cou {}.tou c4 papBatl]'a

  per& r4v [dgpevl ppofi onoriyrve u8&T uvo xcip.arxeret5ovra6 /r&)t peroyfi ru va r&vto...,/ ouwegoxoripe)'a

  luor vepdvr,a 0ue).).

 • AEKTIKOTHTE> ANOOT'

  g06yyol zcou 6Xouv crnoSpd,oer, ilrc' art g0oyytx6trya(o1&8e6 rrTq gt).d.o0evlq opotroTlotc

  griltra nou dXouv exgriyel ntr6ov .xrc' an gu).trooriv1).df e r,6 nou Epdrcouv epqrr.x& :ir1 )'ext r.x6'ctpo-o aydpaq rcou p[oe,,l,,e xar, Ee yv

 • HXOMONO>H

  Xripa(e rli,ga. \uorcga r,epo'1truqtxd''pyeg xar. trucprioou /va 1tw 1e).o[a raootaa'coi1/

  rc&wa t1v ri).Ir';a).6ouoot Par5P4 ar,0&Ir1.v' azc6 arce).rcloict.

  248249

  ntp' ud xci0e ytr

 • AI'NA'TEMENO' ATIO IIEPITTA OEf|APIA

  ntraotr.x{ ePlPtrripte)'aYXotria-ot6o1'

  250 251

  IIEPINOIA H OANATOXTTH

  )rapritr;os t1v r.tva oou orr2v rce[va'elpaore oro eorLaT 6plo' nocpayye[].ape g].oy[Eeq.l'l poc0l6rocrixi1 elem6warl r1q ye).orozcotLuq eiv' aEdvarl.

 • AYPIKH AEONTOAO|IA

  Exeivo rcou pov&1ct otlv a6pr'or4 pouoxJlpr,noporiPr,e vav to ftoou1'le

  xuvtvuqi.*.r*6q tp6nog 8ev to 8e[1ver"

  elvar, oaPo&Pa Eiloq ePcitlol'

  252253

  AO|AAHN /ATTO @A TIEI XTI>IMO.../

  Oeril

 • TEXNH /BEAO>/ ilPO' TTIAPEH

  Nr5Xca tou ;r,eyd).ou x6pvou' 1o0{xapteoto [coxxtrdor,

  1r,o;r.&tor, 86oq oczr'cov otr6a1"io xoxx5'c1c' ouPavori

  o'c oaalov:ruq q 06e).1ot ooriv en[Oeor1yr,o( vfl po(q tpavr&(er, ro p1-Elvar"

  L'heure de la laideur''Evuq ulo,lgvoq xl6ouv orcxler' t' uBy6

  tou [I&qXat1v x6xxr.v1 p'3t1 rou net&rov'ca4 x[tpr'vo'

  254255

  I'IOPTAZQ TA IENE@AIA MOT ME KAT>ONA

  'f'elvoupr,e o].o6va oe pr,ou,6tryeq Sr,ag6povtoq o:x' ru(aaoq rcpoq o1 (o

 • +. ^+tr{r-r,r#ElE-

  BABTAON H ME|AAH

  crxpEoJPY1ro( \1:ri1ga:'a PoP[aq-:or, &0trr,ot eulPePtot6q

  vor,xr,&(ouv 6vav {}.r,o xpeclvo ota vlodxla' couq

  L'/.,*o,*.EeEr toc pp&8ua o-X1pat[(o nq pp&oetc'

  avotmotivto ta r]fu.Aev [6perg an6 dtreuo-4 (cu{e

  x&rr4)'e Y:rq1-Lo.cla tou 1P6vou8ev-(6Pe r,q- aPr0Poouvl

  O' arcote).6oer, 0p[ag.po otct nlavlorpa tou pr'6]trovcoqzrou x&rcvt(ct tr,q outr)'apdq cxotclvovcaq

  . (orlgla-EeuteP6trercta'

  Ae papr.6oat; Tr. Ezrixclto6 va, oepyLowd4:rr' oliotd' vtuPr,6voq A)' Kazc6ve

  pre c1 gapSe xazc6)'o oou-

  pe p6El Purec,"'To 1e'gov6q rre0&vetq'X&opa e(tlvlaoto'

  256257

  IIMIKIONE> TH NTXTA

  pe y-igw e).agpdlq e).trer,rrrr,xd, xt axag!.pgara oupzruxvrioeoqq )ipu),Ia g06yyecocr, oryi1oe unepp6peua 0tr&o1

  x6ca xvP'"xu;,/aur6 8e gav to Pa1a/peg&).La r' oupavori r' aott.pw t1v rcepvo6v xoto&vr. x&.0e ppriSu

  8ev (dpouv arr6 Jnvo w. qn6 oxoter,vri Eyp{yop64lapoqrl(ouv exE[0e rou Kdrc).epou rrTv arc),6poirr7 voon].ofa

  xr, o Io,i).r,oq Kaloapaqocrco).app cive r, r 4 payuqr.{.q

  ru).lyovraq r1v 6pao1 6re Spooep6q roouxviSeqp1p&(er. pr' dva &orcpo o(X rr)v ag! tou

  ota prippaporrcy9eLq xr, o 0ci,vocto6 por(i pe tr; (o{: o'6111 q pano.t6r-rpo-

  eu1'v

 • ATTO>TNAI>OH>H >TON A>OAATOAPOMO

  o(tpo(rlP& Trl 900(Pr6rrJrcr'fr,a r,8aq ,11i&, 8ui-rovreq-: ta p[y4 nou 0pup;r'otti(ouv

  258 259

  TJXOTME KA@E AIKAIOMA NA KOIMOMA>TE

  i Vilnr.,c,6T;yra ox6,J.,ou va aviye rno xg&roq

  o 6rrvo6ru trguyp"ata 0a 'tave Srjo-xo).a0' a.yop&(apr.e 6rcvo pe 8e).t[o; { e}.eri0epa; xo'c x6oo;n uv eiye rapaX

 • OAE|ETAI 'TH

  NEPOTIONTH TO TIOTHMA MOT

  8lap&(ovcqtg ey

 • IANAMNH>TIKH AH@H[1e82]

 • I'IA THN AOAIOTHTA TH> OIAO>OOTA>

  11 x6ra. txxve'c' upy6ri to orp.16 ^c1v x6ru;I,)[re-eice;06re-o6re.

  ll pr.r7-x6ra lxoLve ro prl-o(py6ri ro pr1-aBy6 'cr1 p'q-x6ro';l,)he-ei'ce;OUre-orite.

  11 x6'cu ixave to prl-oy6ri r' ap16 'rr1p1-x6'cul,)[re-elre;0rire-orice.

  I{ pr.q-x6ca ixave t' upy6{ to 1.l1-apy6 'c'ry x6'cx;F,ke-efte;Orite-orire.

  H x6^ca-p'r;x6'cu txqve t' apy6ri ro aBy6-p1-upy6 uy x6"cx;1,',ke-ei'ce;Orire-o6te .

  Il x6ru-1ty-x6ro- txqve ro p1-a816{ ro ap16-p1-apy6 t1 pr.y-x6'co-;ll[re-eire;Orire-odre.

  1l x6'cu-1ty-x6:uu. txuve c' ocpy6-pr1-apy6ri ro ap16-p1-orp16 r1v x6ru-1.t"ryx6^cu;I,)lre-eire;()rj, E-oriT e.

  26s

 • KI AAAE> AKOMH AEEEI>

  To 6Eo 8e paq g:u*tet'ciruoru'ro 7!po< 'ca tlio V(4 gruLer"M6o; otouq xa0P69teq tov P*1a(tdrv

  o).&[agvctro p).dpr.pa p.ou luPi(owaq Ptr6'ro

  oga(6pr.evou (ciou.p.o orlv eplplr,ri Pou.xorcotr,1i8a.

  Xlxcirv

 • TA TTEPHOANA OE|IAPTA

  Aey eivar (tpltgu 1 a{0er,a -

  Eev elvoct, xriplot, papEdloetq or, atopr,x6clceqerc' 'cnv ax6peoclv Ac6trer.a rcpoltopriv'uaqrpoq rr1 pe1&Ir1 x6voorl: c1v opopglci paq.K&0e Er,x6 H,ou xorr, Elxd oou eiv' otv6naplco.K&Oe Er,xd pou xo(t 8r.x{ oou ox6r},'1 por,&(er. t&vtapre r' avripzropa vo6ptepcr t1q *v6pr.ual1q pou).dtaq.H alrj0eroc eiv'1 prc[]'r,ot.

  To en6xetvoc oq Oploxeia eLv' 6ru,i,q1 zcpooncr,xrj or1 (ollpo,grxri:rcepr,tre6el oqv rr{pr; 0p1cxeutr,x6rr1ta.Z:ulv txo"caarl Sev un&p1e r, yeoptetpla.

  EiEeq zrot6 otov fiirrvr.o oouro od.).o t

 • IIPO>ETXH TOT OAAH >THN TTAPAAIA

  f) oray6va 8r.&gav1 oca).a1pr,6vr7oro np6ro TEpd.olvo epLrc68r,o fllc gPoxoJtraqOeiov av&ppuopa 3i1trq &).tr1 povaEr,x{ 0e6t1toro' aucil -r1 ot6peq xr, ot8r,d,oer,or1 1to.'co."6t7tu!E[v' orndpavto6 o tP6narrnoqo cplotioq r,dr81g Oxeav6qxr avaot&otptoe o nuPc1Topvoc, n&rrcoqo a).6ytoroq xr, avel6pta'yoq Kpouv6qav&peoa o:.' ayuvil Etaoc{Pata.O otal6va Er,&gctv1 0uyott6pa rou 1er,pr

 • ,TO A)HMI

  X&(eua p6voq 11 pelil1 aapuxm tou 6apoqexelv1 t1v np

 • 1,).r&8eq ta p).o1{pata tpr,yrip
 • O AKAATTO> MAPKH>IO> DE SADE

  Aq prtrloeu rcipa otlv e6xpacl otyil t1q eprlglaqo d.ntruroq ero6roq oupav6q o xa).aproxdv1q.'Op nuxv6 to zro[1pr,a o{pepa'vo( p-rlv agrjooupe rylextm'i1,.l.,ap[8cr vav to xupr,6tfer.Aev dcave oa yalavd g).oy[coa tou xar;poti xut ;Lo'tap&xt1qiryuve xuityoq pr.' dva oT{';0oq an6 xoupetrr&ptxor 6vropa.K' etae 0a tr6'1ape loep& ota X6pta rou t1v 1).&1pctyr.or va pyd).er, to xapg[ rou 0av&tou:cov elle n&per povocxoivr. tov 4pocaluperiovtaq a8r.&xona va xapgciver,rrlv 18ovri ota Spooop6).ava p&0r,oc.'Eva eltir dXo t' 6popgo: rcou 8ev ctrcogeUlo-r q Oavri pou.Z' olrna tor tr6y,a co av&0per{.,e ro d.TrErPop' crut& ta tr6yr,a oav apdtpltor neopdva 96).).4tov td,go rou rov 6xave ot6paro ocov x6opo.

  276

  O KOIMI>MENOX TAFIAIOTH)

  Avripteoa orouq {pepouqv6pr.ouq r1q vr,6vugrTq

  vo r,xoxupd,q : r1q err,ocriplgavripeoa ota xplprv6ErT xar, Er,&zrupa

  ,jQI .rtS uvotyxnqo Uzrvoq paor.).e6er, ora Ertr{pprotrux' eycoo pooipoq ra[rEr,

 • IIOOPOKAPAIO TIOIHMA

  f r,or pr,a xarvo6pyla xatottr6yXr,orlrorv apolpal

 • O AETTEPO> @ANATO>

  Homo erectus arc6ptaxpl o.getlpto- tr7q ltrlriSaqEev ri, ave xatrritepa va pepp&(er,q pe ca tdooepa;

  Ae oou 'grave to a1E6vr, va exx),1or,&(etutorouq agpoSlolouq x]d,8ouq rcov S6vtptov;

  Tr, Er.&o).o tr2v {Oe}.eq r4v dxtruq f)8{ cou twr4ti1otu oo,9md. Tou ro( xmp&. ra ar.pacotoaxloprdva;

  Tdrpa o1 1&ver,q Euo gop6q qv opr.opgrrio' 6va gpr.Xc6 [epi(og,ct oup].r,&(ovtaq \a\ xut tiyv1.

  A1 p&vot pou tr, xatpaxri).uopta oco pela).eio...Oa 'rave 1 uygr.a oriorT otol&(opar,

  Tcou oou 'Eooe

 • AIANAKTH>H

  Tou d.1p1otou xa:rxy:rrptq co6q 61ouv Tcet rouq opetp&ceq'rou d.Xpqorou 8ev eircav 6ptt.rg EtexSr.xlcdqc o,3q av [xxlev gr,troo6gouq.Tu cipaye va vr.ci0ouv ip1ltu t' avr.{loriEr,a eou fltr&tova'tu ^y oep&. 8r,odyyova cou Apr.orot6tr1;Me trl1ot tp6gr,pr.a c'co o&xo pou pto( pr.dpoc zr]1o'[aoao'rrp x&'caorcprl xopgri tou 'A0ovor

  -

  tor.r nveripotroq t1 ot6o1 -

  oclv otxoctd.Eeltl xopg{ pE ro( ouPo(voguyanapa}ylt m tx&. tr2e p,.r1-pcr01 put r.x6rrpo.q.

  z&z 283

  ETIANAKTHXH

  To riu).o eiv' 1 [Er.a 1 r5tr1 xr, otrop6vaX1ywnl co &utro pt6oa otlv 6tr1-

  oiov atr),6ytrooo1 QrX{ -

  ei',t' uxau.)tr1r,:rr1 uvtLgucrl tar, plaripo, qr6gr,o l&0oq.'Opolq ocq p1 cxoccliooupte q pr.6vr7 pa6 Tyuervli:gp&ypo( to ocLrpoc oolv r],,ufi xar, pac

 • ENAOTOI]O>

  Noogi(etal t1v 6pao1 to nripr,vo rou 6pora xurpxylxor0drq an),drver, 9.6o' ora otr)tayva o2 pa0oulcl,{xocprzcritrl Tou ro lttyu qe Ao'cap'cr1q.Tr 6popgog o [].r,yyo6 xar, 1 ar,

 • O AIOPIONA>

  Ooptropdvoq o(7t' Tov upuoruyo Ar,6vuoo xupleup6vo6u1r' to ya).&(lo urcol&orplo tqq0e6uycaq 6rr.r,q'co oti.ga Er,aotd).).er, c1v evE6cepl l&prfq p*6ono6 xaiovrag co trri}lpa xappouvr,&(er. 'r,qlGletqav&"peoa oca oxovr,opdva ocagritrla o'cu x)tilpatuEr,atpav

 • O ONTOAOIIKO> OE'MO> TH> >IQTIH>

  H p6).r,ooa nepr,otpdgetar" '* etvocr 6polq nepr,otpog{;T' avor,lg.dva oou XrEq cptavc&gul).4el.vat lripo- avatrlpa' ^cr. ei'v* 6pr,

 • ATO >TIXOI

  Zrx $p&yta "cnc, uxegyo.\.'cdl x' 1 rc6pEua'cr1 1oLv\ t1q

  x&Oe ,g'tepux,.cg.e xd.L nr,o olpt& oco 0d.vocto14 g6pver..

  TIPOTPOIH IIPO' ATIO'TNOE)H

  )tor pr.ovaorripla xacor,xiSrog o 0&.votroq ---xu9

 • APXATA >HMEIO>H

  To rrol1pa cou xr5patou polri(er, pe o-rylev&Er"Kr, aut6 '1er, priva O&).orooa xal Ep&xou Euvaptctpr',11 ).dve p6o' oto ot{Ooq &ypr,a totpEt&.Kr, aut6 'Xel pr.&va otzc6 vep6 xur. g&vu urc6 ui'1tuxr. uxgoru:uet otov xrixtro cov rplo-x6taEotr2q dpopglq yetopecpiaq tov 'A81.

  292293

  NON MULTA SED MULTUM(KATA>TA>H Kr ANTYO>H TOT KABAOH)

  Kav6vaq rcot).al6repoq 16oo a4p.ep r,v 6q ot1 p

 • HOMO GRAECUS

  A6vapcrr, | &.orpx c1q Ocopr&q xu c' &o:'po' tou 0avd,cou.Tpia unopr.6vo.r ^ytutgm&. rpta oaxu'c1)'i.xr"u'rpetq ei.v' ol }d.pttfelq tou guDr,orl xocl rPeLC, or, neplot6peq:lricr ro 1.r.uoc).6 pr,ct 1,lonxal pr.r.a o 6ppr,og x6opr.oq.Tpt&r'cu pdpeq 6oxapa rI f4 pe to petr6vl,ppiyo- r' a0d,vato vep6 c1 8[rf* va ruplclver,.K' eirca xou 1oto1.,.oup{0r2xa npr,Xori va xtrcioEl o ri}'r.oq:-

  O X6poq e[v' ayxd.trr,aog.o( xr, o 1p6voq ]'egcox&puxu o dp

 • MONONATI IIPO> TON ENAOMTXO >TOXA>MO

  )' axo6o' eioar, pouor,xl';pa 6poq rotoq pTropel v' axodet

  t1v axoil;Tr vorv rr7v x&'ter.q r6c4 pouoLx{ pe 8iy,lq xp{a:'o-

  Eil,rq ra ouBoLv&. anc, ad opap&y8rvaxar, Eilorq

  ror puoor,vr,d gtepo,iyra orot oylriyopayepo.:' et&. torv otelxlv1tt.lv evt6p

 • )TOI{ AOCINA

  Aoopdvoq arc6).u-ra orlv dxrayll xacctty[Eayr,og.d,rog {1ouq o8or,rcoporioa xr. av&nvea orig,po).ocSiyoq va p).dno nr,a tou x6opou po(q r-,lv uSatolpag[apr,tllg.ata eu8l&.),ura xL o &v0ptorcoq,I{prlc an6 dpepoqav&pteoa otu. t6oo- gd.t'ca xut t1v r7).roo6v1.Xoc p 6pr,ouva ),riprrcovta4 azr6 Oocu prd,or,o o-xot&8r.ocov 'A0orva nuporp

 • H TTPOIMH KOAA>H TH> ETA> MTIPAOTN

  'Eva ge11&pr, pp6ptr,xo ota xp&oneE& ffF,'o31ro"qcup&1vta rlq ouP&vto4 t'optoxu),'.&q rolv &ocporv6va ge11&pr, {.,69ro oav 9e11dProav 6va gd,o-xe)'o qq &1ov1q oclovr6crya'g.'Eva ge'yyctpl 7!ou xox&,)'ooc orIV &1pov1:-nq axtpaor\c, exe|\nc, Briaq qv aonp[],aouv x&xoto (ogep6 xar&Iolrco tou Ee6cepou Zaputo3otparu uq avtpaerd.L oxo- 1a).&(ta rp6pou)'a t1q rcpaor'v&8aqo Anpoop6cpltoq.Tripa xa.r lp6vuot x6per p6v1 rTlq xt cAtr&(ELpe pto( 0lir|1 av&ep1 ot' axpup6tepa p&(a'r

  ep' &.o'c tu lou).ori8ra xL &)).ot 0 p1v dr81 )'oulorjSr'a e f ou oL&(ovtaqp.' o(votx6^ou0r1 tpugeP6rlta1 arc6xpugl yepp-orvtSoritrot 1 Erlaglod.i8la tr1opov rd4 xar, nep igo p a lv I u'9ocruuE[1coq va vlcbOer, t1v ax6peot4v top6rltornou xaratpcbyet xd,t cov d.yto y'izrar' o(orpo(grep& poroavuot{pto( rlq orIE6voG

  { pev(ivr1

  x&tr, ocrgviSteq pocoor,xtr6teq xar. p),6rcovtotqta vxtgcepulroult& oav owt[8o, anavco,j gto' o:-'olo(cbvcavo xar, Oupcopdvo 8&ooqooriv aX6prayeq xuggLroeq qq Er,pappt6,,e

  -

  q E,3a 1Tdrpa xa ot nePr,SdPar,at' &xapr SriPot tou Xr,Policopovr]p1e xr, ocfr,o).rin1crl... Ma rl gJoI otr61upaEev co B&(er, x&^ca

  -

  t ruP&\evo,8e ).der va p1p&[er tr2v 18und.Oer,axt oLv&1:rou ot' &vap0Pa cxoutrfxr,a:tLq a{68euteg Eci0e-xei0e }.&p{,'etq qq &tratrr7c u'1pao[aq

  300

  I

  rr ap1al-ye).r.xu anpprlLwu rr roOrjptcrca...Kl aur6q o ouporv66 o veocvioxoqarcop).6rcovra6 o).o6va orlv azr).6r1r0c...

  'O1r nepiotpogo! Aev car"gw(er. oto xac&).euxo 86ppaor-r).).oyl6ral r1v 'Avor.(1, ta yatrri(ra ?!t\\, x' elvar 'Avor.(1,8ev rar,prd.(er. o'c oy&le'c' av&ocpogotp6o' oro ).r,16opo vugr,x6 lr7q 1 gouxapr,&pa,8r.

 • TIPIONI>MATA >TH> |AQ'>A) TO KOTT>OTPO

  )' exelvo co xpug6cxutro t1v npoxonri oou to Xp6verr, &puva ygew\etw, tr,0d).y1tpa vcr on&oEtorouq xpuotd)'trtvouq XeLpr

 • xr, H

  apetfiq 8e xat gt)ooogi.aq6poq ro per& av/oeaq

  o u, o,,,, i!{!Jll,ol, o,,, o,n,MAoJoa Suvar&. otqv ep4pr,ui y,e apatlq Xetpovopleq, rpoextti-oLE Tav Aoytolttitv. Ar/vavrt o tj)toE paoAelet oro avotTt6riAayo6, elvru xipa xdra-xdra, p6Atq utrlpoXoq r4E 1a)d,oa4q,xpepaor6q, lvu pdEwo dp6oralo. Ze )Qo 0a poutfi(er ploar4e. IloA)4dtpa e[Xa HTreL 6e xdnoto plxpotjrorxo xor,p4tfipt,ar6 xelva r' dTropdvd.Xd, ftou ouvruxd.lvL orouE aypolq o rrp&.-Tr)e, xo(t \ev plropti va By&)a atr' ro pua)6 pou rouq r&.gouqaLArltu,xa gavepapivouq o'ra ptipail pou xdl ora pd.rLa pou.lilrjv4 e(toaplv4 pe 6)x. O fituoq potjule xr, o)olva xipapu1((etu rlpa, or1v ti,xp7 rou peroc(aroJ re)d.you, pod.(o-vrlq {1 rupay,/vo xeEiAt rdJ peyd)ou xapgto,j. IleprarotjoaSurrx&.. Zfi)oyr(6p,ouvd. rouE rd.gouq raprT(eva. Ot oxi,fietq rpi-Xav an6 8.i, oto eoarepu6 pou, rpdXav ar6 xet, oav xaroapt-|eE. Ao16oo, elXa ru|lla rru va prAti.t. @)uapajoa p1oa pou. K'y'pevav /(a ot Xeryovo1.tleq, apatlq, p6veE. go&v ruXaia pudxn.Zryd-otyrL. lpAera rcaq 6ruv oxeg. 6paore ppaEu&,(ou1-te. Ery&-oryd. Aotn6v dpXtoa va oxy'gropat r4 oxicf,,4. Zxo,jm,(a ro vou[t Tov rto &xd rou rpdro, Byalvovraq att'aq Staord.oetq, xatp&1xtvu oe 1[ya Seurep6Aerra fi oe 8uo-rpetq atcitveq naq, 6ravn llvi{14 rtd.vet r4v xapEtri xat xxreBalvet dtE ta EdXru)a ravroSttiv, aprdpeto va pe[ve tq &,xaproq. 'Epp,o orfi1oq, rougexc{-xt llou... Kci.0e xapr6q eivat )aprcp6rqro oxotd.fit, 9l)eq 4 \ru-Aexrtxi r4q p.urru6r4raq, 1l)etq 4 y.aratdr4ra t4q SmAexrrxiq. K,i1e xuptdq e[vut xt ar6 'voc PdpoE, 6naq 4 aAagp&.8ar4q y&raE plo'or4v x[w1c4. Q gopep| prcotp6pil Aev r&et v'utrd.ttl(opat 6paq. 'EXoulte Xp6vo vu xa)ureplcf,,oup rrv xo?rav64ot1 tav t&,gav. AS{xaora e[vat ra pdpm xat 6),eq ot Stat-pdoe4 rouq. Exe[ rou ylverat o )dyoq loxtoq r4q xapSt&.q, exe[or' a)fi1eru p&on1{ev T oorpdgrpi ilepa1tfi: va xepS((ouper4v xarav64o4 rav tdgav. Kd1e lparuq etvat x' ivaq tlgoq,

 • lparaq E{vat xar ro Ttdpdltlxp6. Mr.a geuyaAia lturtd ota to-ttla. To &.prtopa rav gtAttitv. H 1aupxouj polpa va tlvoupe'rovep6, rou x6opou ra rg&para. M4 oe xoupdoet rorl 4 gA6ya,elra ploa pou. O rjAtoq 6pa porhru(e xat 0a oxopni(eL ravtx6guilq ora p&04 tou treA&you. @avep6 yru py'vu, no,q 4 (.fie|var .l.to n)xteL&, oro ri)oq, dft' TT ouprepryop*. TnE, TU ?J-ot1. Aev e(Xx riirora orqv xapEt& {rou xlu reprarotjoa 8lyaq vato vu50u, ileJ1epoq xr ar' ra ptipara. To lvq. y.er& ro ciTAoryiyav ta povon,T.rta Xaptq eglva. Exgvmd, oav 6T av ouvavri-ooupe atrpooSLxrpo xarappd.xr4, ylprce rdfu or-{{eq ro Nopplpou. @u 'p6Tou, rd.wa 4 vlyroc, oroXdorryxd' xat 0a 'var pxxput4 xa1apfi (afi. Bptoxoltdl oroc xetpdrepa 6pm, r4q tlyvqq xatt4q yupvdr4ra6. E[pu orrl \lop'euar1, r, p6v4, rou yupeJet u1vattoSlolteucr4. K&,rL euyevr,x6, p|pat'a, xt up'Xat6rato. Xuv6pou'va lror ord. irporoqxtxri nepaoplva. Mou gdv4xe dr6Topq iruq4 e(At(4 r4yaivet TrpoE'ro( rbu. Ileprarorjou oAolva 6 ptdvercayayi. Aev un&.pXet riAA4 lxgpao4. T6rouq-tdnouE p)ipavlota oard.oy.aru ot xeANyStopol. Bp{xa pua tlrpa, xd.9roa ywx&nwopa. @uprj14xu orlXouq. 'Orav a fi)r,oq e{p ax6pr1 )[yaxaAd.g.w ouvra(pm(a TLc( lttd ottyg.fi rc gdpo p r1v ro[4o4, rogdpo tav gr,Erciv, citore vocv rov unepvmioa GTd ltovotrd'ua.

  Xapoilpeva epnet& zrou Ee oaq p)'6ncroq 0eplv{ {xtuarl ttov B}.aoc{oeovot8strgr,t& roulu& xat 6)'eq ou eLx6veq

  tprlipop&q 0dtrr1oe r1 a"^yux1 w. orxu:'d.ale:'upor,pa(6paote q o-,a0eP{ 8,ivotP1exeivo to aproipaoto Tcou pa.q nar,EerieLot1 pr,xp{-pr,xpl1 &vo8oTto( TrJV ano)"6tpoo1.

  OAo,i1e paiptoe xqt iev xto1dvopru &agoprl. @eyy&pt. To i8rcgo)E, ot ppudAaxsq ra.tv Elvrpav. A),)& xu pm rep&orrcc eArl'3a oupavoJ xlu yvlE o Saxpuoltivoq onj)oq. fyelx rav &orpav:aqS6vta 14 vlyta. T6re xar&.)apa riouXa rutq o Advaroq, eivat qxopc!|apa rav 6vrav.

  XP,.Lil

  306

  KAIIAKCINOTME ZOCIAIA

  Oa avrr1pd.,],,co orjpreoa 6).o pLou T o aipot.Paxrl tu 16pLa pou npo6 To i,!oc, /no)')td. ouSdcepa,/.M'4v ta pri).er,6 i-tE T",lv rc).d.v1

  -

  ce elogxt(a -Oav toc p&).erq irat xd.u pe rrlv atr-{Oelor

  r q p"uttu TT)q x r) ptzrs)'4tro6.Tpev&povtag 6ve r,pa 1).rtc5ya xt an' trq Euo tou6

  ne6xa pc.rpouS&xra oco ),ogioxora lagvmd. pat6x).a8a pr,a6 dpp

 • AENIN KAI MAXATMA

  Er;p6p

 • CIAIKH SEMPER ANTI-MHAENI>]MOITOT MHAENO>

  11 {.,uXo}.o1(or orva,pnd.(er lat'5?wouvapn&(eu (oligr.a 1,l.ru1o).oyla(oJgra r1 tfuXo).oylot olrvaprc&(eL

  /rcupavyevrcpoq/

  erc LX06v roq 6rx,sxo- )'&pra goltoXuolaIaptivovtaq riotpl

  oe x&0e nupo86r1o1 8&xpu tou ytovL&(er,trlv ri),1

  r' aolp6gpaTxd. rr)cr tep6:iltaq eLv' ot

 • a'yx6).oo1 tou opatotJ xar, gr,lvotr{rcr1goe ar6o:'();crl zcavtxo,j pre aSpeva)'lv1(&pcloe orlv rctra'1td. to 1.6vr,' trtyoore6el xd0e erc6p'evr'; p6pa'ocr va 'val aonctlpouoa r; opopgr,& o' 6va 1pr'r,trexcr,x6 ot&8r'o'o6te or,
 • H IPAANAIKH EKITA'H

  Aq prtr{oto oo&v 16pro' otu oopoctlErot 1 egiSprool evdpyer,aq6vaq o),6aorcpoq 8r&potroq.

  Ev86g

 • crvEg,,(G)TpEpou),r0(6T& Frcvri).ro(

  pe orporlrrcoutr{ypata tov {1ov e(arc},drvovraqra d.youpor 6yXopEor

  :*r1q ruya. ocr,oroSo{ia6 eugp6ouve6 oLpo)ydg prouan6 xcrve).6pr(a r7 0uoia

  eiv u r&vr or e orvr tarycr tx\t1 8o[aog.6v1 u'n egyiu reivaq rry6. x&ver, ppe na].uor6papa

  opyaop6:ilvt x&v* ove[p

 • Zto Xtipo fl1q Za'iq avfixet 11 p[a x[v4a-4, exe(vri xxpLpd.l; trouevrdooerru or4 XpovLx6rrlrq ortE Xpovuy'q exgdvoeq r4q Zaiq,apXi(ovru6 att' rrq ptoAoVxiq avayxutdr4'req /aq oroLxSrjzroreenava)4rrr,xfi EtaEmaoix xot"vdvtxoJ fi aT optxo6 Tapaxripa.Zrc yipo fl1q [Ioi46qe 4 hA4 xlv4orl nou xd.vst 4 av9pAnu7ouve[34o4 ylvetru TrpoE TT yt4-Xpovm6qr0(, Trpoe ro {lU 7rdvd.-)aitpavdpevo, e[,'taL S4AaErj pru tt[v4o4 TpaE rnv axtvrloia. lLava pilfiooupe otrl yAtitooa r4q rluliloyfuq, elvat ptu x/vq,n1TrpoE Trlv aflavao(a, etvat pru evavr(uor1 oro 0&varo, oe x&.0eg0upr6r4'ra. Emoplvo aur6 ge otvri)a gAooogia6, o4palvet(ax&9apa naq 4 Zafi e[vaL c4paxAetrerat, evd 4 llol4o4 elvaL
 • ttroo$popufi xt axarav64r4. H rcXvurj e(lAt(4 Eev elvat e).rir-Tapoc rou urupxrori retrpaplvou, Eev eivm xatdpa rnE xo:va-wxfiq rpayparu6r7raq' rouvavriov: elvat EJvapq flaupaorrj,rou tplnet 6y.aq va rr1 otpl,ftoupe xa)o)txd. or4 \td,orao4 ra-vuv1pdtru,vou agavtopo,j r7q SuoruXia, xou TLd. va entpeivoupeotouq ou)AoytopoJq awie r1e rc7Tnaqq: 11 Texvmrj lev np*retvu ouyXderat p Trlv TlXv4, poAov6tt ltrope[ 7ttd, xdl 0a ptropl-ot 6T0 1tl)Aov aogaAtiq reprco6repo, va oupB&AAet p Td {.t/J-Xawxd, t4e p./oa oe ve6rporeq grioetq exgpaormrjq, xa1citq e-xterapdva i34 rc pAlroupe va ouppalvet orl]v dpNlTxrowxtj,or4 ltouotxrj, or4 (aypagrxfi, xm etvat 1aupdoto. H TeXvufilev lXet r7v urap{taxi o4paolu rou lXet 4 TlXv4 xar. yt' xur6-ve ro A6yo iev gnopel olre va r4v e(ouEeteptioet u1v reAeu.q[aorjre va rTv d.vrtxd.To(o.fioet, 6rraq o Mapwl. rt oroXa(6raveavrr.gd.oxovraE [1 Tov ttot1ri eaur6 rou. Zonj xat IIo[4o4 aA-Ar/ooupr)4pci-tvovrar ottlv avrl1eo4 Xp6vou xat atawdrytaq. Hemoorrj perri Xprcr6v exd.TovrdTla (exiv1oe uq ato04rr,xiEr4q av4ouXleE (t [11d. nildtpta oJyXua4. Ilpooeyyl(a xipa or4)in ,ns, xupiq rAlov av64rouq exflappau,oltoJq, aq ftpoE ro(exrA1Xtm& reXvm&, &A1tara. @a Alyape x&,rt rr,o rofuj: yvapl-(et xipa Ba1Jrepa q Zafi xat a4xtitver r!4)6repa ro v64par4e llolrlo4e.

  320

  ANTI>EI>MIKO> TAOO>I I 984]

 • H NIXTA ME 'TMOEPEI

  llpcilp.atu r2 vripa g.e orpg6per.[I p

 • TAPATAIKA EPEIIIIA

  T1v tipoc ror5t1 elpar, ,l"tgo- o,;rc' co ypri(,,tpo. Atc' tlto axodoro

 • AUNANIA CLINICA'H MAAAON

  ri pri).).ov 6Xr6y 6y 8ev arrowc6l,r r4v xar,voupy[].48e liverau 7rtfl vd. npoorott6{

 • MIA XOTOTA OEAH>H

  Yro( vo( u7r&px.Lc erlo,;lxei"l8i

 • APIOMH>EI>

  Il}40aivouv or, 6furuvor'r.a,g ox1ti1 cou rr palpr,at lxo6pe y.rcouxoqrBi).r,eq.To xoc0ap6 ocr.p.o apr.ocoripylpa,

  fi exeiv"rl r2 luvaixcrpc8[(ovca6 oro 8p6po A>

  o' 6vor vexpotageloxui.yov'caq o {}.loq pr,ec4pepr,d.rr.xa.[Ian&Eeq ctn6 8

 • >OPEITH>

  To rrp, eLrce, (yLo( TllvzcpooeuXri pr,ou' aut{ e[v' 1 8ou].er,& pou o-4plepoc' o 8otrog6voqur,' 'cn pepL& tou 0a x&ver c1 8ux{ tou Eou}'eld.)). ),ivrpoge, avpou eprcr,orer5eoar opopgr,d., 1 ouo[c. eivar, rodtl xt u'nop6vayr1.Ie xatrlpepl(or.

  -

  Xer.peprv6q xo).uU,plt{q; -

  6XrXer,pteptv6q 1}[0roq

  -

  vo(r.

  AraotJlpaca rretatro68aq, oclpavcrop6q.'Eyowa.qr8r61t1to zrpoIxat taovtuq r,8r,6Xr1to peolpdpl. K&0e eupr,6vetcr oro yeyov66n

 • ro pivupot, etv' art6 &),tr1 ptu0o).o1icr. Xrivrpoge, 0a xareSorg[-ooupe zrocd TIV xorvovr.xrj Suorulia; Xporororipr,e tr;v rud.trq, pe-Ba[
 • OOTOTTIION ETTTXIA>

  'Orav {pr,ouva prxp% xapgltoorva r(r,'cltw.unoSonaroJoa pup1.q?,togco),r,6q.

  Ka06g.ouva Xr,trui8eq ripeq apr,[\toq.Me x),ooc6q ar*yy6vr.(a. pr.6),r,ooe6.T6ga rrtrdov ei1.tw, 6vaq vexp6g rrou avaocrivet.

  336 JJT

  AIAAOIO> TIEPTTIOT NEKPIKO>

  -

  anarchiste chr6tien?

  -

  anarchiste cr6tin.

  -

  anarchiste?

  -

  anar-chien.

 • H;TIH NOETIMETEI TI> QPE>

  Katr1pt6pa oaq' 1 Elag&vEtcr, ro)v gporlt

 • EIMA>TE >THN ANOIXTH >HMA>IA

  Zavtuq 6voc {u1p&aro poB an6vavrr, rou flap0evdrvoqnlrlolaoa va xacouprioo o' 6va gd)J,

 • TIIKPH TIIKPOTATH AIOPIA

  xr o(vepo(lvEt o Xttrt&8eq PBrPcro' 4va tdtoto JQos I oe[oua]'r,x{ a}'a(ove[a

  rorv pelloociv1 paoltrrooa

  oe xan&.ota.a\ pl8lv r4q oulxlv{oeKAKI

  Kauldrpevog uvo.pdl9lxa oe plaxdrEl atdrplolyro( v' cr,Trogeriy

 • EIITTTMBIO> ODTPO>

  K&OE ru6te v' or).).d.(ouv upuyec, or, Oeo[ltrc u'c upiec, oro geyyocp&xt ;

  Aev urcotrrjnropr,ar rcry.r,& ep

 • EKTPOXIAZOTME NOHMATA

  Xriplxa xriplor xar. t1 arcor.vi1 oetr{v1.A6o noq {cave puor4pudrSlq' evEelopr,6v

 • XE XA>AIIOXAPTO

  Tr, Erivag,rT xo,t r. tt*g'r1y6pr.ao apr0p6q ltopiq apr0pru6r4ra

  ri ot luvalxeqpe xelvo ro geprvlorr,x6 goupr,&pr,op.a

  ora 8r,a).e[g.pr, &rd. T(ny Bpa8lvciv or,veprdS

 • IIEIITIKH AOIIKH

  @a 'zrperce va lupiooupe oe upyui.,r:i1 e(6fu.[r1).r.yveJovcaq 6oo livecar, T r2v naor,gpdver,a.Aev eipar, d,oxau).oq rtt:.e taco u8p

 • priltoraxcl x&t t oavoxpr.'c r"x6

  p.a p6Bar,a! rcoq {p.ouvcro xatd.g,orupo q apq1pe o.o'cpo:rurl)tar1c,

  e f ouor&( AIAAOIIZOMENO>

  cr, rr, azr6).auo1 6tav x&gr^cax&note otrl olozc{ pou

  ta 8&pu).or rou ev6q lepro6 pe ra SriXcu).a rou &),).ouxt uxo,3a x),ax axorio x).ox aro6o x).lx

  axorlor puoc{pro orrq ap0p6oer,q/8e 0a '0e).a va e[lpjoouv or, op0ozre8r,xoil

  to ox6roq n6oov;

 • OETOPENEIA

  Alopov

 • O>MH TH> TTIO>TA>HX

  @eq pr.e Slporlxri rrou trr,d,(ecar.Oeq pr,e 81potx{ orwegr,aopdvl

  w.6rra,gotrc6 xelti oe xe).[ xatay6pevoqanoorp6gopcu, avurr6trlzrroc Seucep6),errcarr avaxporlov'can't' a.ori,pr.a rfll&Oe

  mater materraoe odva ocrcayy6).).opr,a t x&vovtuq cor,y&po

  crlv rcp

 • g0op& rouq atopletuipuaca v'iXla yavt(
 • O ANATINET>THPA> TOT ATTH

  Kuvolcrpriq 6zroq elpar, dX

 • ENAOKPATIA

  O Xevdxor6 ixaye to glepripl6va gpmciS4 epec6 ocov rircvo pou'Eev rcepryp&gecar r7 pey&\ guoortrl80r.

  862 363

  wrd,ple t orc,.u'$1 er t'cvAi,a6tav [egrileu o tpotre4 a,n' co orippa

  I 6pao-q pw'caop6q x' z1 v61o4 71ap&Epa

 • AEKTOMHXANH KAI I>OBTA OMIATA>

  'cd. \ep&,aelq. (novcuxd zr*patr{youoa)o4p.: zrapd,le r.'r1a1tw6 c6).o6' n.X.: 'c'r1g&yov'ca;q xxr. oilp.epucov {}.lo nou x&prg01xe / r'p6r.r,pu orou g

 • gpevrrr68lq IpEF[o( ro Xpuoci,voeu,oor6prgoq cou ptr2Sevoq o xayetlwa.q

  o oxe),er6q pou azrc,tetilva6

  exnpoo

 • ).&pnel 1 0up
 • ypo0r6q nou 6gcrye co o4pravtux6 o;fi' 'co occ{pr,avco'..

  TPO'OXH >KTAO>opOpl(er lttd 'ceg&o:,lc oe]'i8oc

  1 Mapla r1 Ar.lunrlaorv{0to6 untia

  of (ot r1,c, art o,.au}1xexr, arrot6pog

  (auc6 0a rrer, tp6p.o6)oclv aytoo$v1 papri0lxe

  ul&va:,o f op arc6 tpon&pr,agrepouyi(ovtorq rcov ay16trcov 1 euzrp6rcer,a

  370 37r

  xa0drq avo[1er. 1 e[

 • o Jzrvoq 6tav anonv6er. {unv4titra co g0w6zropo/0a' torve ti,golto- xura.lq[l o.rvoltxori tcor.ilp.ar oq/

  Sopx&(o ro &lga r4q veupcro06vEtorc

  e&v 1 'Avor,[21 elvat etro:va.oro"lnto xatroxalpr, :.6:,eveq

  0a .r,,ptr.et vav co ).6pe povctrcaptr.op6 c1e

  8ev dxo{.ra xorv ro otutl rou Mc0'1ouo.r).Iap[(to eutulloc: ve-po-x&-trc-g.o

  rrportaOtr{tpra nou elvat 1 une}rrcwiu-..

  372 373

  r; xupa-rl.ru1o).o1[a youot&per ro ntdvo X

 • euoEroropdvo pec4pdpryr,opr,&ro xopvap Ioptocoar7 @eia Eulocplocla rou tpolov6prou

 • YTXA|O|IA EI> TYO>

  Eucr5ploa p.6vo6 p,ou.X

 • EPOTHMA >THN ATAIAA

  6vo4 pere AIIO BEBAIOTHTE> A>TIPE>

  'Hrocve 86o-xotr1 ppaEr,ri' Bpr,ox6pouva orppu(a 6r6voqavcrperr6peva 6ve r,por-goprly&

  orou Jnvou co y).ux6 xar4g6prcpo-xr, an6plr;to ge1.6ipr ouvdlee pv{p1 xr czrdrtrEla.

  Eila ).olrc6v eyxaratreltl.,er,xa0drq 6pyar,va

  oro Xp6vo nou e[v' &lpovoq ro uauvtq8eop

 • AEKTI>MO> TOT EAPO>

  Aq pcrivetar. o 8r,1otop6q prag &ppoocrlqevvoroloyiaq.

  Kulttx 0e6vuptgl2 E6ozcor.va tv&(owuqra }ay6vra r4q 6xgpevl!

  Kr azr6g.erve o tarcetv6q trlotriq o ayaOl&pr2qrrepinou oe arroxp{pvto-4

  y,' dva nou).[ rou p&pgr,oe urc&va oco otocup6o).&{ocgvoc ro pr.&you}.6 rou

  ttxtov:,uq alpa yr,a va grepouyioer, otp6pr.pvaoe ocotriOplto 15{.,o6.

  H 0citraoca 6ppr:t o x' ot oxoterv6q pou exeiveq 6q,,e',6avac6).).ovtaq avaydw4ol

  or or.ylyn'ca. rrar,lp6va oro tr r06otp

 • >TNI>TOPE' IIA| ETONON.

  Ewod) Touq ayiouq.

  3Bg 383

  ANAKAAHMA

  It ouq 8p 6pr,ouq nepnaccivraq r1),e g

 • OEAO NA TIAPXO

  Mr.ocir to }&rto pr,ou g0ovdr qv axo,gliac4v 6popg1 vexp6or,g.1

  axo),ou0[ocprr,o6 t1v opatr] ptuOotroy[a' T ou6 nan&8eq

  'cr1'),eatxi1 touq a0avaolarouq ltroeporiq t6nouq Qalttxdq avarfri[eoq

  qopoL'yrr.xu ,lt|pa'cuEev evvoci va rE0&vo Eev tar.pr,ri(el oe @va

  0a oxlo

 • r---ffi-Fi-:-
 • MOPMOATKH

  Oar.v6pr,aote &vau8or, xr aq g).uaporlpteypti,p.ato'c&' puoor,vl xugioq'

  xr, aq avcrEivoupe 1v6to noptoxa).6vr,o.M{rctoq o &veg.o6; plircoc 1 tiorrovSl xatotr,yl8c;

  M1 ler,poreperier,g!'Eloupe 6verpcr xr. avta),).a1tr,xd, orcraoLuq

  epl6praote &vau8or..Kr, 6rav ),6pe to ox6coq ercouldrvel, r6teveq

  ltrpace6oupeE[X,rq r{ltaopfl' or, -\lds ayvooriv

  epr,eiq urrog6poupr,ey&(eq erl8eopor, oro ocipa rcotr.opr.6va

  pa or trd(er.q axorive;Mavrerjo e[o].60peuc4 oro otriOoq pr.ou

  xu 6,tr nap

 • IIOATKATOIKIA

  Nexp6q pe rouq vexPoriq

  "fei".r"a p' ay6).aotouqapoupaloq pt' cPouPalouqo x. N6xuq o 8r,a1erPtod6x' 1 0up

 • HXTXIA: NO>OKOMEION

  Auc6 ro lugv,.x6 petr&vlaopa tou 6ocpoq!Tu tral1t6 uv&1t"eoo' ocou6 n6trouq

  xL o vouq pou {6verocr, or,yatrlvct c1v ripa to6tlotov o(60upo {}'r,o rcou 8tot861etar,

  tl ppoX{ 1apr,oct6r.evoq.H Ayia Kapr.n6tr1 xr. o utrr.x6q t6nog ar6rqp-a

  y.e avaig.al, ouq opoSel1ceqav& Eeutep6trenco.

  Mor,paloq o Er,&tcovca4 c1 vrilta').r101xe cou @eo'j to ppaxo(dlvr oe paOuxriotva

  ri,{,,1. Karapp ux.r,crl.

  392 393

  PHMAXTHKA TO>A XPONIA

  O xalpr,oq eLxiloric, nou axpd.(er, oe Er.avo{paca17 guor.xri xd.).ov{ tou Icxocpr,6rrT

  rcpy-a'cL(et pr,u0eripr,atoc xt xruo)'&.pnei oe trav0&vouoeqyoryeieq 1 a6va1 xalvogd.veuoc

  8 ragrTpl(owaq orp

 • MTXIOOFIKH

  1. To nerjxo rrou or.rvd.vtrlour.1oyr{.q pr'avali

 • 3. H au0&Eera yr,a ).o({v a.1qvq.otu praq epnoSi(ervoc (avd.dpr.foupe or1 ouvri0l potq 6zrap(4.

  3* 397

  4. Mw.rpan^r1 preraguor,xri tov xpoxo8ei).orv: 6).' autd.t' av:'oxtvryo-

  otouq agriouxouq 8p6pouq or oer,pdq r' dvroxlynrd....

 • 5. To pldpty.or rnc oLlo:ru1q zord tou 8ev rr1 861c1xeqq $bq 11 8
 • 7 . Llil,a oclv
 • 9. )co 8r,x6 oou c.c6pu7 atr{0eua elv' e\&ar,o.cr1, pr,xpalver,xr. aqltpetq Troq ro oB{oup,o eiv' exelvonou x&yei ro d.vapr,pr,a va uzrd,pXer,xL d.cJ ^cnv ltper,q an' ro erioopr,o o
 • ll.Ztlry KoD,apu.ca x).dp.ara, oco A[oropo paautgLa.

  4o4

  405

  12. XepouBerx& oxouriSra xL ao^cp&grow elutow6'c' otrc64s,pd. q6 A0rivaq eprTpr,aopdva.

 • 13. Elvar. xar46q yr,a g.d,c
 • 15. Kurtvuq &1-1e).oq 8ev appooralveu xr orjre 06].er, r6v
 • 17. Kpo.rtowo.q crTv ouola Oav ca y&.cer.q 6\xx),oro
 • OAAAIKO> HXO>

  Eupu8[x1 8ev urr&p1er, orire Opg6aqwcxgyil..

  An),6q: r2 ltrdiooa ).e[1er, a6potto'1 ytrdrooa yupr.ev:. i(etut

  pe ro 0d.vaco.X{pepor va }.e6' T o no}.rj aripr,o' pe0aripr,o

  o4paivsr, pr.eraguor,xr;.

  412 4r3

  TO ATIOATTO >E AIOIKO>H

  lleprrrioToa orltr.po vrci0ov, aq xorlpoq.Eiaaxat ).der,s' rr,q an6Er,or{a ot' uyp'rpu.

  1o-rp[6 r,oroploc.Ileprcd.tr7oa ttd.L Xrec, a).).ri olpepa e[v' &]].o.KL

 • IIANIKO> KAI TAXTTHTA TH> ANTIAOTIH>

  MAHAMEIA'

  MACNUSMACHT

  414 415

  H KAKIA TH) HMEPA>

  Avo[y

 • ATTOAIAAXTO> TPOMO'

  H drpa elvar 23.00'p.e g0r,v6rrorPo.Oup).r&(er x&rcorcc, 6p1pos azc6 nap&0upo.

  Kr, 6uc

 • ME ATIANTA OOTOI

  r7 Eoypcr, [],a...

  4IB 419

  TITOIKO> OPOPO:

  To K6xxr,vo Mey&tro Ilvedpr.artg'c ovtuq wc&va otouq rco).r,tr,op,oriq1ropi6 r8eotroytu w avepotgiyta.zrou pnepEeriouv aucovr6c4reqro K6xxlvo Mey&).o IlveripaSragevterier t1 y).diooa pe pr.appcrp6cxovz;nvr,y4pri ),tL il46)\d.6'c1 ma tratope ia.EivaL aup&.p.urf, xr dEuvdrd) c1 Bri0rc4 pou

  orov 6zcvoxuv4y4pr6voq etpw, utt'co p186v 6

 • KIONO>TOIXIA

  d oplav

 • EEOPAIO EIN' TO ATIEIPO.

  oto Er,n),av6 pr,ou orrl).o ).4o rr&vrocepra([ EuocuXoripe.

  422 423

  ANTIIPAOH TH> TIAIAIKH> HAIKIA>

  Eucupip.cra ewupipata ewupipr,aca.T1 vriXra r.8[o16 6cav rpoproxpacor5oape

  pr,' avapp6vo gax6 oro rc4yorivr.zrc,pamorlvovraq ca g*w&opdtq x' ol xozt6treg

  ec ptyxv zrav ux6plzlc e 6.

 • AO|IKH TH> OP@OOONIA'

  fI roterior rr, olpr.aiver,; rctr1yl&(opar;n)rryi'1 xu'cag6p

 • EI>ETINEA THN ATIOINO>H

  Kavovux& 0a 'zrpezte va '1co reO&ver,.Ku arc6 1p6vr,a.

  Tr pte xpcir4oe; O traog,ltrqco6 ecrur6q pou.Xutrtroyr,ocr,xrj cle ve6t4tuc,.

  Enr,orp6g

 • MAOHMATA YTINHATA>

  n6'ce ru'x*vu;Or. paupopd,req r'Avazr).r,ori xl avd.preo& rouqr2 pr,r2c6pa pr,ou.Mopou8&xr t6reveq o Advr,v av 0up6oaoreorrlv flapr,or,v{ Kopr,poriva' 0a r1v ayortrrjoer,.Merd, rou6 Bpegr,xo6q r5zrvouq.Ka).ricepa yd. ttolp&+o;l.

  428 P9

  ,TMTIEPA>MA NEfPOT

  'Eror.: xaratr{y

 • ENOTIION TON A||EAQN

  EvE6leml o 0&vorcoq eoaei 4trr,ootd,).a1to6etorStl toL,pa. r'r1 6rryp{

  pte oryxorr{ va pe yparrc5oer.\*gvrx& { tlq oi8e.EvSdXetcrr, va pe goup.&per, xd,va-Euo Sexaetieq.Ma und,p1er, ritcortc, &11o ocrr' 14 or,.ygti1r4v en6pev1lApp6oqoa zrotrri g.eq orrlv uyela pou.

  430 43r

  >TNTOMO> ATTO'XEAIA'MO>

  'Ipr,Ea orov opi(ova).uyi(er n&trr c4v 6porc4yop[q npozlloripevo!Kd,nore 6p.q I 96o-4 poep&

  ooBape6etalx).elvovcaq o1v oup&vr,a

  Oripa.

 • [xErPof PAoo TTAPAINE>H,]

  Ka0&puoq ur,ivoLv'cr. ocov ri).r,o nou ).d,pzrer,xufi&.pr.oq xan oe x&Oe otlvvegr,d. r\c V.oipo.c,npolcbper, otulep&. w. a'c&.puyx \i.yaqva tr1og.ov{oer.q rroq *x6pr1Eev 6).apQe to X6pco p6o' orov &vOpozro.Kcr0riploq

  -

  auc6 crlpaiver,XcogLq arocxeu66 xar, er.ot'c"i1pr.ulr,opd.roq un' rty orxoupdvl.

  Eq pvtitt4v Arlpirprl KuxodiS1' rou ro 'Xd x&vet Xdpop.arpw an6 r6oa Xp6vn...

  432 433

  KAOE MTAAO EXEI TA AIKA TOT.

  t,3yrlxar. v61o1 oe rcoD.an}6rlcaI l&p,[rl ocp

 • METAOT>IKO >KOPBOTTO

  Nexpol r' uyxa\tu(6ufl,ore orouq DpErouq'vexpol rcou lar,pect6paore Elagoperr,xd.Nexpol xclt Xopacerioupr,e cpcbyovt xq a1oLvo:otu

  gr,).r6ptaore oraupotd.Sr,avriovraq anoxa'iEra: :rr1 gand. oe Xpeoxorcta.

  Nexpoi pe r'6vopa.4 preyritrrl (o{ t

 • II)OTIAATO> HAIOX ME AIKA MOT EEOAA

  xr (l)0160.0zr&

 • OPAI>MA KAI OEPMH APIOMH>H

  Papgi(

 • KPEOTIOAEIO

  H eSdrEr,pq 'Avor,(1 w o m6puxgoq Apvoqrrou prep[(ecar,

  orry xur&.puup7l rou Oavdcou aypap,parooJw2.

  Mo Mr

  AKAPIAIO >XOAIO

  H xouvounr6p a- ant t6'rrg a. oe t r, xa).oxalp u ;Toc y).[qXpa geyyu.pbue:'uBapi}'rpc ur6p r1q ocrcouolaq.

 • O OANATOI AMETATItrIITOI

  'Eva ).egr6! dva ).egr6!IMH OPA'H

  xr crvc[xo([v[(o r' oupavori to y&.trc.

  M2

 • NEOAI@IKH I\YXTOAIA>THN KPOI\>TANAH

  Ire87]

 • Tpau).1(ovcaq or,xoupr.dvl xu9aqTl rcp(,.Y[Lo,al)t6rr2ta X
 • Noocri:).yr1oa ra opuXcri. t1v &g
 • 0uprd.pou, x&ruat." oq T(r,a 6vave y&r,8apo,

  voc tp6er ).a6r.aep6q prorpyocpl.req'err, ulla rnc, ltovalwq' av'ci1 'vo.t r&vrrl.

  7 xa:'d.otaol.Noc rrpoozcepv&6 c.uco).efe[ "ra ve,5pa oou.

  Me og[1yer, pr,r,a atr{0er,a' rlq no(po(8[vopr,ar,. Me og[11er, ptr,ari).trr7' xr, crurrlvliq 116 zrapaSivopou,. Ar,arp61ovrfl.q rou [,r.uo(-),oJ tr7v op6TIT0r. Adto alpa T ou lfr5].].ou xr, apdo

 • 'Awor. Mr,a onor,aErinoce 8ou),er,& eSdl rcd.Eu ctnv 6xorucq.

  Ka0drq o r]),roq xaprrouprd(el xl arroylvetaupri(a gr,lt6q

  cvdplopau x|xxwoq pte QuXuxci ptaroyu&trra OIiQ1qx&vov:,o.q Eericepl govri oqv ,i\xar, urcepocp,rivol,to(t rlq ar:. r.6'cr;cuq

  ev&vruococo 1u8aio Xr5pzrav.

  E[,ce orov 6zrvo (na[) et'ce orn'r rypiyopo-4 (xo&fl ovog.d-(op.ar. yopy& ptetr).o0&varoq.

  -

  Auc6 elv' 6ror,. )' evEragdpeu 6pt

 • To zrr,&vo pou ro ).dve ypagoplXav{'orlv &).Ir;v 6101 pr,e).
 • Oa 'rave rcdpor,.PepptiEl voi1,p.a'ca'rup&1vra rou p{1ot' oxe}.et6q orrc6

  pdoa.Ta gouxcrpr,d,pr,xa n).eprdvr,a pr,ou 8ev 61ouv euxpaoiapu 7 Cr..Lrl zupp&(er, oav (or{ xat oe xrlrvtva e[8oq

  atrri0eLocq.@oc 'tave zcdpor,.

  Kar, drretar, oto pd1,a E&ooq exeivl r7 1atrdv1 l gtvorilpr.e ppocEultro ooi.u'cyc, uzc&p(et'rq

  1 vuoot{ exeLv'r1 otylcrl pe ra ).ag.rcpct or,Srjpata6o(v ro( vepd. orlq gu).).

 • [ [Ia].r,oxoripe].o r7 rrolrTol' 0a 'treya oo],r,ocop&a $uoavu.lluetxa),a^ M'l1rccr,q 66r
 • EPT@POIPAOO>I r eB8]

 • IH:OT> ANTI-OIAITIOTX

  fracl xparorioaple x&nore 6q r1v ntyLr,r'r1 ytiparo zraqXa).rv6 zrp6por, o;

  Ta xetpeva ),dve: p' aurorj rou Or5patoq to xplaqir,per'e va xa0apiooupre 6treq rr,q ar,o0doer,q.lra va Eciooupe xripa otr2 (or{ }.eux6caroOaupct.or,eq euorSr.66 cr1v iu:taarl rou ot{0ouq.

  I8avrx& oro 1cipo.fra vor p).dnoupe Ta ).otpnp&yupupLara tou 'AQrv0ou xcrr voc 'vocl il QrXior6).ropa BaOu1&pa1to

  t1q rcl

 • orouq fl,Xupdvrouq xctrpoJq to N{nlo flveripa.T1v dipa nou oveupe6ovrar, or, Buoor,vr,6qxar, ),&.pzcouv apuuSp& pdo' oro orzcl6rorro oxorriSr,

  'ci.icoru Ee o-ro1&(ovtar. or, papu).

 • E|KAPXIOI >TIXOI

  Ka0ir1 npooEoxior tou o

 • PRAXIS

  Eori pe tdtor,o rcuvr,x6 vuprg6trryrroqv*rcq i1 6plpploq aor5 noq;

  Azroxor,g.{oou gouxap& pou orct u1tgw.'Hoouvor ltiyuc, wpiaq lpr.opdvoq urc' tr1 }xo'ciu

  pr,lceporl).a oca o

 • H NTXTOAH' HATTIA@EIA TOT >ATANEKTO' KEIMENOT

  /llplr.'co Mt1oc,/Avevurv [aoroq auc6"i,u pvoq xo(r, xPUov6PrJq.Evroo0r,ax6q' anc' tu orc)'ci1va pou tpayou8cirvtaq.Xup alLu't a pt6).no oe paxpupor).Iori oeq Epot r,&Eeqyug &.1t"x"cu ytruxrirryoq ur..6 xoxxw i,i,r.6

  pep[xoxo rcou oly&-or,.1& [av0oriver/o i1l'toc,/

  6oq rcou yivetar, 0upOTPI TH> ZOH' KAI

  tou 0avd,tou co EPen&vr,paOer& r.8avtx6t1ta...Er,).

 • AIAAEKTIKH TOT EAPO>

  Xpr,or6q I op0{ ycovloc' Xpr,or6q to rcu0al6pero0edrp1pr,a.

  Xpror6q o uwr.poo'l.x6q ).o1r,op6q &v ATIO EIKO)TTETPAOPO TTINO

  oXe86v I fth rlq opoppr&q...Aex6ppproq o 6rdyocq p{vaqpe praxpou).dq eBSopd)eqco oprLrpevo g:'aier. $1ta p&rr.a pou;

  )ri0apzro.Xr,), r, o gowd p

 • HTTHOHKA NTXT

  T6pa zcou 1 xapEr& pou 8ev npoog6petocroe 7ro(popplrr.opori6 d.xo6tr

  ax6 pe ocoq zcp oorpdlc,.r oe 1).i0 r,e 6 unelr' rcLe qunolpd,govtaq ro Xr5pzrocv.

  Elpar, zcawdplpoq 6oo xu o gdlyapoq {JII&-q]II&oe ocriol goc6q cov Ariyouoto.

  Te).eroupyri or1 or,orrrd 1,rpi,q &pgua.

  H KENOTHTA TH> KTPIAKH>

  Auc66 nou oelel ovto].oyr.x& cov d,vepow. ancxo:'g&.g'cet

  Xrirpo6 avex).&tr1toq 6tou po& ouveXdi61 aya06t1ta

  -(dper, n

 • TO AIIO|ETMA ENO> XAYNOT

  Ewuyirq 1apr.6vo6.A).iprovo qv eiya Slavrjoer, xdpSoq.Oupt{oou EraoxeE&(ovcaq co puor}.6 oou

  0up{oou cov auroxp&ropa'cqq r'o"),ut rror6 Bpa(l).[0r6.

  E&v ns0&vt,l 1).itooa' e&v errr,(do

 • BAPTATAO:

  'A1t xan vo( nerq p6ver oto ot6pa oou'8ev,npodpleran o,|te n&et' aotele,joptoc

  n&fu,.

  478 479

  IENE>I>

  Eydr elplar, arr6 t&pav8o.Aey avorxorteriog,ar. rcr.a ora 6verpa.Nr,

 • PHTH >IOIIH.NOTI>MA

  Oe'i.yap6g

 • >TO ANAPOPO A>KOTMENO>

  e\Lo'c.. vLo;L e1

 • KONI'AAEO> ANEMO>

  Konuyre co Ov1toi a\opr,6vz1cor, -

  xow&y'ce!Il

 • KA@OMIAOTMENON

  Anoxap8l

 • TEAO' A|AIIH>

  Aypr,erier oT6no6 pou.Xe arroxpo,S

 • NA >TNEPXE>AI >TO OPAIOTEPO MATPO

  ME na).ar.& ,ltult'cilgtu oe urrv AOPO>

  Evdvcla ot4 pp

 • TON OTPANON ANEOIOTA

  8[Xr,r6 a6pa yr.u vu re:uti^c,ccl orcr ri{.i21co rcepr.).&trr2ro vep6 avaB).ri(ovrag avrr,ocp6goiq

  arc6 T&ya rpoc,aq. xrit

 • YHOIA

  oc.- o {trr,oq aJpr,o avar6}.}.er,'p6).r,q pao[].e'lte afigepu

  p.- exre[vH nor,{oe

 • f IINE'OAI

  E.ltir Eev ta p).6no ra otv:-r.xelp.eva 6n

 • TYIOONH TAPAXH >TOT> BOTBONE>

  T6teve6 oupav60ev o {pan*c, / i1'cuve ppa8dxr,,/pr,e r' oroc6pr,oc tou ox6coug *yd,pu'ca, orrr,v0rip

 • AYTINO' ONTA>

  exolJ.Ui, ut' 6f MEAANOMOPOO'

  Ta dvtopa 8ev eivaL pe).onoroiTrporc(yovroTorjv exel0E oo2v ci.v01or7.T' aor6pra Eev eivar, etrzcr,Eog6paXer.poreperlouv en[o4,r,a otou )iy.rrav, oq

  c4 Eraorolri.K&verE r6no oto pr,or6po 8ev eivou neveocEloc

  elval o ppapavlx6q n].o6coqro ap61v pv)-X,p6pc ro vuv Xpcipa to eoael

  navroErivapo.Aev elvar, oxl&Boq; o rcevdoclg tou gtlt6q

  co paripo; elvar, o ,irrvoq tou 6ganu;To parSpo Sev elvar, xtw1po' elval e(ouo[ao1

  xucuii,el'r,.q popgtq- uxouocpE).eq.A).).ri xar. tr&Era va 'cocve to pa,3po (6per,

  rr.q avurrocp(leg.A).ipov6 oa6 rrrt.rl6pouoor,!

 • IIAPOT>IA

  Ma(i oou erratr{0euoa t1v xay.nr3tr1oe yevet{or,e c, el&.poetq

  pr,e o-rv6voX1 cq 1e

 • KoKoPofAiAAPo>

  Avrr.peco.rn[(TO IIAETPO MOI

  Ootrdq qq MelA&6 lldprtrTq. 'Eprlt rl gpevop].cipera ].6eurrcoq 6 plowar, r aAarcq ol arcoOaprdv o t xar. (eorutv ovrar... T r, Oarj-pa e&v aur6 llv6,otve! Xp

 • TIPO>ETXOMENO> PAKENATTO>

  O Aia ep

 • AIAXT'H E|XOPAON

  Evvoorjoa 8uoru1[crtr6[elq: or, tprirceq cou x].a,p[vouSeX6pevoq a1'yetrroporiq u'r&p'eou

  xar, lEdeqgopciSeq y.e x6xxr,vouq t8p

 • MT>THPIOAH> AKOAA'IA ME AEEEI>

  M48ia llepola Ilap0ia Ba.xtpr,avd.A116 t6ceveg 6tre'ya: 1 Ouorx{; ptr.xpo{,,u1ic!

  gopp,cxelo cr1q ri]r1q oupd. xr a,vapov{.A).e[rivEpelcr Xe].e'jxela xr, Avri6Xer,aAaylEeq eitE Xe)teuxl8eq 6].ol ocou pr,r;86v -cx p96aw.

  5ro 5rt

  TO >TMTIAN KAI KATI I]EPI>>OTEPO

  Mdooc unctpXer, to 'O1.' ilr"i, xoy)ra(u to Nar..llp

 • NEAPO' MOTO'IKAETI>TH> AKAPIAIO>

  M6),r,q nou ei.yu gxfler. ta 1p

 • ATIOKAAYTITOMAT XOPI> ANAIKAIOTHTA

  Ietr{vr1 pre Ercrtpqger.Eriv uzrctpXco rcr ewl& pr,ou E6xcta

  elvort trux6gco6.O Ir2ooriq 8ev e[Xe' o An6tr].cova6 eiXe

  gortopr.v4oia.Aor,rr6v' elvat :udqa rceplrcou pucr BSopri8a

  S1 xar, nrJ'cepozrou arorc&r1oa, 0e6r4teq'

  w$ x&Oe c4ptelo tou veapor5 opi(ovta.O).rixep1 (TE

  zrdi6 1 ve6vupgl ).airrd, oou1er,pr

 • A+A=A

  L,Lxil oa.c,1 ).o1x{'8ev 11 8rex8[x1oa.

  5r6 5r7

  O API@MO> 7

  Opevoxpouol.t6vog anoo6popal va eflyrioocp

 • AOIIKH MEIAAOT[1e8e]

  >XHMATO>

 • CREDO (o4 e[0r,otar, va trdpr.e ].arlvloci')

  Aflr.orerj

 • IO Ilor,4r{q yup,vri(er u1 oxi,!r1oe azro.,Tip.vtoc4.

  KKr, a.v eivar, 6).tr4va,q ogei).er, va orcou8&(el r&v:.o:'e rqc, A:ut,.xi1ec1 ).ent6rz1tct, 6e goq, pouv&, ylp&gwxol,0&\qooa. AtEriorely).ciooa 4 ),ezrt6r1ta roricl.

  AKr av elvar Ba0d nercpop6vo6 o flotryriq exgp&(et co ave[,/';-f4ro rou e[4a4rori' olative r, v6pr,lpo6 8r,&EoXoq tou erruor{g.ovaxut ttpox&'co,16q tou.

  MXrov crgp6 8ev 61er, Er,ripxela' o:'o x,urox&(orvo palveral o flor,-ryie-

  N@),oyo8[ar,roq xu.t ruott [,e)tucpop6vo6.

  EO [Iorry46 x&ruote r.pirser. va trer,: pteyill xa.cav&),

 • AYIH POAOAAXTTAH

  Biar,oq Orivacoq r2 xopaol8c r.p(trcepor, xt o X&povraqugtt u'yr m&. ecep 6X0 ovaq.H ap.pr

 • MTOOAO|HMA

  Otep6),orgpo6 o 6ptota,q ay 1,:1 ,ttx&-, x*t oro'i(elp' lva puyaLpt 8r,&nupo, g).6yeq ctrr6 gap8er,ri pol,tpalaxp6ag pr,ou

  oripcr g,oulopt&Pl ptou

  o.lvcdXcrpe or4v ep4tr,& 1,

 • TTMTIANA >OBAPA TH' TPAIOAIA>

  H).6xrpa eLou :*Lgu p6o' or' a186vr,a x6p1 paor,).6

 • AIAOONOTA

  Tcr yaiEorlpr,or ouyyevu& pr.ou oe 6).4'o't*rr,x& ntr&opaca otlv ep1pl& rouqpr.e rr,q cipeq uxivl'ca. or4v 6nal0p1 ).eurepr,& couq'xxp'tepLx xut vipta tpugep6clta ora peve[etrr&

  p&t w''r1 otr6o

 • HXONTA: _ ANTHXONTA>

  {youveyd)xar, 6y

 • Xd.rriopara ru e[vcu,;Nooel x&cr, n&v:'oce ocov laopo.Xoqr&Eeq r,86eq' z1 ou8erep6rr2rao [8toq o rrapr,n&iar,oq oupcrv6q ood.v

  outr),oylopr.6q.

  Autopeprl,,la pr,1v rXe4' 6].6. xa'uripaupaxr anp6or,ca or1 8r,xorr,ooiv1w, axa'c&\eata, yua ptrax

 • fatrrive{,,a oe gric4ypa t1q 6owc,Oockioolqocvcrucvdovcaq ipepo xr. avoroaivovcorq E[0e-Xcopte uy ^ce'c1ory'r6 rou [Iu0ay6pa xr. d,].],a paprirrpa.O auX6vorq egapp6(eu a).cr(oveia.

  Xpdrpa eprlpdroeolq axpd,Savro xitpwooro lporor{pa rou 6apoq ocnel,,rrlopdvou zrd.vraouppepi(eoar, tou treuxo6 c1v rocneivalc4xr, avapd).ne r, q otc:' u&. \r1ti1yt u'c u ep plve iaq.

  X

 • ETPE>BI'AIIO KTANO KOBAATIO

  Iree1]

 • BAOTOQNIA

  Maivopr,ar oro llropaol].eg.a g.e puoor,vi pud.6 pr.ou.Av llpouva zropcoxa).l o-rpn6poropr,a 0a '1ct eyxupoo6vl.No g.i(e r,6 x6>txwu; Btr6ne r,6 ).eux& goporlvteq ;M{n

 • APA>H OANTA>IA>

  'O1r, orlv xaprcritrl xavev 6c. yeor6lerp{paroqodte ora avotpau. rou oupBo).r,opo6 pr.e

  p).axc68r7 orriolatrl, orpciSeq d.vey.or, rcou rcv6ouv ep1pr,aopdvor.

  1^rpi6 avri).oyo Oav&touty topa nou ,/Se6cepo xoo/ vxy,i:.-coupre 86oru1or,xol Ve ptrdnel xuc&v:'rxpv o Strindberg

  dxOecoq ocrr6 pra oouqEr,xri g

 • @ATMA>IA CIPA

  )e vopplyrx{ xa},rlBa lyepovor6onori p.ov&(er, o'c-r1 ya\arrr.&: Xerprivocq

  -pretrocryo).rx{ petr

 • H AIEPOTH>H OMEGA

  Alaxozr{; Nopri(o vat.Xuvdler,a; Aev to vr,dl0or.

 • KAI AIONH> ANATIOAH>]H TOT PEER GYNT

  A).6xr,aoco rcou 0a 'tocve ro Xr,6vr, rcay

 • DESIRIUMEqv EJa

  O xarSoorvaq rTlq Ericrq e[var, euculia.O xarloorvaq rle p66eTHOIA:THKE

  Moup.r.aopr,Svo gEry&pr pe o6yvega gE6yovrcrolro6 ,rEpvor.iv urc' T\v o),ov61cta g6rapeyo().civovrcr6 doq navo6tr1\)o xd.L EoL'r&. rcLcl"ox6ap cuor c@ur cuore x.trzr. /pouoodPT11uI" gPtryq/.Toouxvr,Slocopr.6vo rclcr ro c(il-tor pou'oe puyr,tiq etx6va efetriooog.oct d,vo(u8oe''O,rr Xv

 • ;H >fOTPH OOTIA >THN NAATEIA

  Nripor yepowox6pl tou 'Arcelpou Xrdplq 6poqtov dpora oe pr.crripo ri pr786van6 pop evvor,o),oyia (ogdr8rT

  xar. ey6 n).dov pr,o).oym6q ar,lxlrlgoq Xpr.ocouy6vvorvava8el6pevoq urc&va or' &-orcpu pr,ou pr,atr).r,&

  Xovtpdq otay6veq aur6 pcpri l,ov6vepoqXe86v 1 guorxd prouoo,iDor rou 0avdcou oro pdron6 pr,ou

  ooc{.v &0).Lopr.et6orpo).oyr,x6 06ogaro.

  IlupaXcdrpata [ri].

 • TIAH)IE>TEPA

  pp(oxoprcr ot'qv ur.exl&pp

 • ME AIIO KA>]TANOXOMA

  Ooc Be).riova xvav(q r

 • AIOPH'Hrou @dvou KavoravrwiEl

  Xrov oupav6 or. Suvct6rr;teqelvar p6vo ovvq.pitd.6alxic..Kor0

 • rMIA AAMYH TIOT AEN EXEI TEAO>rou Zdppa Mryai)

  Ilpoo-lttrr7cripr,o Adov NraplvcoBr.rq Tp6roxu:M6).oq rou 7ro).rtxo6 gypageiou,Errlrpozroq Tou ].o(06 yro( Tov n6].epo,Slpr.roupy6q rou K6xxuvou Xrpaco6.IIapdrv.

  Xpovr.x6 rov ercocvororoccclv

  Aqriyrlort

  A6(aopr,oc Or, ocvao'uar&pr28e6 gov&(ouv, rcocccbvrorqarc&.vo oc1 gr,lrr,&: }:'xyt' va y6v'.Ep.etq ax' a).).ori pe ci,).).oug 6pouqgTTAPA|MATA]

 • IMONAEIA XPEOMENH >TO IIAHOO>

  H vriXca 0ep[(et pe Xptoporrlor6 Sperc&vrrouq ax[v4, ouq avdg.ou6 rls {uXtcKOMAI AKOMH ZTH ZAH

  O 0d.varoq o).d,vol1tog rrou io KAOHMEPINOTHTA> MOT

  fepovt6ppaloqavocp6vor lrrlvtu pou arcoculiacl6vurrvoqoclv Ayta-(Dotr& tou Hp&x).eltou

  ra.po.o'ctxe'cur oto ntreup6 tou1 rrpeoput6pot lxloto6pa

  ,r1,,1gr.8

 • F5

  Suapp{1teqLq vdy'ceq

  6Ixa.oe ar786vr!

  7

  r2 pdyarpa npoLypo.tx6:ntu

  8xaytb orlv eplprr,ct pr.ou

  xxtu46vaaoq

  o

  or{0o6 epor6xaocpo

  t0ro ruXa[o rou x6opouEev 6Xer xxgr.a r.eg6'rrpa

  ll&pcr neOrivo 0or 'X

 • Fr

  II

  I

  I

  I

  I

  II

  I

  I

  I

  I

  i

  t

  t

  t

  I

  I

  I

  I

  I

  l-I

  I

  I

  I

  r

  I

  :

  I

  I

  I

  I

  l

  tI

  i

  itI

  i

  23Urizen g

 • tiI

  a1\t /

  / pui1n xo.r. p,,ti11t7.../

  38FLORA: 1 avd.oruorl ctuiuguFAUNA: l er.oLv&.oto.cq otu tapa39porlXa oceyvri-rvouv exei rc6paxat o yarog Eraycbvr,oq

  40KAEIAI fIA TON ANEMOva (eXovtpi(er,q to prrippapo r1q azcouoiaq

  1a).a).i(oupe 6po.cr1 xt o g6poq orrroxapEi(e r,

  auc6 zrou gavep6voupe elLvo"t xp,3.rurlr1

  568

  IAI]O>rIA>MATAI

 • rd'

  A).I& Xper,&(Eoo(t vo( 'oau pr3oa oro zcveripa x&xor"a4 Mystiqueo).too8r,6trou ytetagvotrfiq El&otaolq rou TrpcYpcttxori' Me ome-ga co 6vopa, Tov ovopcrrtop6, c1v'ovop'nwfi pe01'

  o,P

  M{rro6 eLvutxr. o 0&vatoq Erxtacopla; 'H 81pr'oxpat'ta;@' uqil-6o 6'