Δημόκριτος – Η Ζωή Και Το Έργο Του – Τα Θεμέλια Της Ατομικής Θεωρίας

 • View
  89

 • Download
  28

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ancient GreekPhilosopher Democtitus- His life and Opus-The foundation of Atomic Theory

Text of Δημόκριτος – Η Ζωή Και Το Έργο Του – Τα Θεμέλια Της...

 • 8HMOKPITO~ H ZnH KAI To EPro Tor

  TA 0EMEAIA THE ATOMIKHE 0EnPIAE

  Eeaar{,)ref - e-rarppai.Xoooqiicx~

  EKaornn:: ZHTPO~

  5

 • APXAIOI :EYrrPAI>EI:E

  ilLe:u8uvari ae:l.(lcic;: il'I]. AuTioupA.'fic;. 0e:6o. MaupoTiouA.oc;, Kwv. Z'fi,poc;

  ~wLxe:w8e:a[a: Kwmac; KopoaA.'fic; LA-oV'l:cis: Multimedia A.E. Ex'l:UTIWCJ"f): IRIS A.E.

  ISBN: 960-442-493-9 2004 ExMani; Zrj'l;goi;

  Etbtxl] ixbo11lJ, 3tQ011

 • IIEPIEXOMENA

  01 AITAPXE:E TOY IJ\O:EOIKOY AOror KAI 01 A-TOMIK01 IJ\O:EO01

  ITPOEI:EAnlrIKO :EHMEinMA

  EYXAPI:ETIE:E

  EI:EAmrH

  BIBAIOrP AIA

  I. 0 BIO:E KAI TA EPr A TOY iiHMOKPITOY II. H iiliiA:EKAJ\IA TOY iiHMOKPITOY

  :EHMEin:EEI:E

  7

  9 49 53 55

  12.I

  !2.5 238 310

 • 01 AIIAPXE.I: TOY IAO.I:OIKOY AOfOY KAI 01 ATOMIKOI IAO.I:OOI

  Me 't~v 'toA'Yjp~ crxi

 • 0 BJOE KAI TA EPI'A Tor

  1tE.t0a.px(a. a't~v olxo067ja7J at.)a.v 't~V EAA'YjVtX~ cJ>ux~ e 'tOUc; euxuouc; Xet.p1touc; 'tijc; levoypa.cptxij~ e1tetpCa.c; xa.'t. wp(a.aa.v

  't~ axicJ>ri. I:uyxp6vwc; ~ ex1tA7JX'ttX~ a.u't~ e1tox~ 'tWV U1tE.p1toV'ttwv omaouai:.wv a't~V 1tE.PtOX~ 'tou u0txou x6aou 'tijc; l\.va.'toAijc;, a.~t e 'ttc; au-. "(XpOUuxi')c; xa.'t. 'tijc; v6riaric;.

  IO

 • 1HMOKPIT02:

  Q o'YjpLxoc; en( xoc; 'ltOU &voccpepE.'tOtL O''t~V 'ltpocrw-'ltLXO't'YJ'tOt 'tou 'Ooucrcrfo 7rOAA~11 o' d11fJpc/J7r(J)ll l'0e11 aarea xai 110011 ey11(J) (oc3) excppcX~E.L e XatpatX't'YJ-pLO''tLXO 'tpO'ltO 't~V oucr(oc 'ti)c; WvoypatcpLxi)c; ~[i.'ltE.Lp(occ; 'twv E)J,~vwv: o['E'A'Arivec; e 't~v ~~6pricr~ wuc; 'ltpoc; 'touc; ~ivouc; 'Aocouc;, 'ltcXV'tO'te oLocfoou 'ti)c; jVWO''ti)c; 0ci'Aoccrcrocc; xoc't. 'tOU OtjVWO''tOl) 'ltOV'tOU, 'ltpo-crxo(~ouv, ex'toc; ~e~OtLat &'lto 'tOV 'ltAOU'to, 't~ yvwcrri 'ti)c; 'ltOAmxi)c; opycivwcrric; ( l'0e11/ofoa aarea) xoc't. 't't.c; VOO'tpO'ltfac; 'tWV OtAAWV &v6pw'ltWV ( 110011 lr11(J)).

  1\.px(~eL 'twpoc, ' atU'tOV 'tOV 'ltAOUcrLO 'ltVWat'tLXO o'ltALcro 'twv EA.A.~vwv xoc't. 't't.c; 'ltOAU'tLec; ~'ltc:Lpfac; ' \ \ ' I 't: I t ~ \ at'lto 'ttc; U'ltepope.te.c; e..,opricre.tc; 'touc;, ri cr'tatutocxri

  OLatopcpwcrrJ 'ti)t; 7rOAS(J).;', we; ~OtO'LXOU XU't'tcXpou 'ti)c; 'ltOAL 'tLXijc; ~wi)c; xocf. cruyxpovwc; we; O''tat0epi)c; &voc-cpopiXc; 'ti)c; &vocou6evric; 'ltOAL 'tLxi)c; cruvdoricrric; wu

 • 0 BIOE KAI TA EPI'A TOY

  ~' cxu-couc; -couc; Aoyouc; 7tpE7tC:L v

 • "1HMOKPITOE

  7tpoxwp7Jcratv cre tel op9oJ..oytx1i ep7jvdat "COU XO-croo xatl. "CWV 7tpatyci-cwv (ov-cwv) xatl. e9ecratv 'tel 9eiAtat -cfjc; lmcr-c7Jovtxfjc; crxi~7Jc;.

  Ot cptAocrocpm atU"COL imxeCp7Jcratv Vel owcroov Cat opOoA.oytx1i cX7tcXV"C7JCY7J CY"CO epW't'1jat "(tel -c1iv oucrCat xatl. -c1iv 7tpoiA.eocr7J -cou x6croo xatl. -cwv 7tpaty(X-cwv, "CWV OV"CWV. Me -c1i crxi~'1j -couc;, ~i~attat, excppci~oov Cat oA.6xA.7Jp7J t7tox~. -cel ath~at-cat -cwv &v0pw7twv -cfjc; 7tOAewc; 7tOU oev -couc; tXatV07tOLOUcratv 7tAfov Ot xocroyovtxol. Op7Jcrxeo-ctxol. 60m. 'H 7tpw-c7J cpcXcr7J atu-cfjc; -cfjc; 7tpocr7tci0etatc; -cato-cC~e-catt e -colic; -cpetc;

  ''lwvec; cptAocr6cpouc; -cfjc; MtA~"COO -o x6croc; exet , ... , , , " e , - , , , 'A ,, UALX7J atpxri, 07tWc; Ot 1tE.t atpyo-cepat 0 n.ptcr'tO'tE.A7Jc;, crovo~C~ov-catc; -c1}v cptAocrocptx1} 7tpocrcpopel -cwv 7tpw~ -cwv 'lwvwv cptJ..ocr6cpwv: l11 (f).r;; d&e: e tel opcp1} UA7Jc; (Mera~. 983b7)" Au-col. 7tpw-cm croviA.at~atv -co

  - ~, ' ' - ' ' ' ~ -7tpW't0 ell, "CO 7tpW'tatpXLXO CY'tOLXE.LO at7t0 "CO 07t0LO 7tpoixu~e ~ 7toAAat7tAo't7J'tat -cwv ~rxt11oi11(l)11, OrJAato1} -cwv 7tpatyci-cwv -cou cpocrtxou x6crou.

  T1iv 7tpW't7J ex7t"CU~7J "COU cptAocrocptXOU A.6yoo &xoA.ou07Jcre Cat 7tpw-cocpatv1ic; cr-c1iv tcrwpCat -cou 7tVeuatwc; cptAocrocptx1i opatcr't7Jpt6"C'1j"Cat 7tOU XatAU7t"CE.t, cr-c1iv 7tpW't7J cpcXcr7J -c7Jc;, Mo 7tepC 7tOO attfuvec; -cou &px at"ixou 'EA.A. 7JVtcrou ( 6oc; xatl. 5oc; atl. 7t.X. ). El vatt

  ~ 7tepfoooc; -cwv 7tpocrwxpat-ctxfuv cptA.ocr6cpwv. To 13

 • 0 BIOJ: KAI TA EPI'A TOY

  7tpW'tO 0icx 7tOU rnecrcxv o[ 7tp&'tm cptAocrocp~cr

 • .:JHMOKPITOI

  &pL6o{) ~ q>LAOaOq>LX~ axecJ>71 E ~vexv 8Lexpx~ 8LexAE.-X'tLXO xuex'tLao 6&L oJ.. 71 't~v 7tpoxJ..exaLx~ 7t&pfo8o 'ti'jc; LAoaoq>(exc;. ~'t~ 8Lex8po~ 't71c; 6~ I ' ' \ I ~\ ,, '' ULO'tL m E.ma't71ovLx&c; 7tpO'texaw:; oE.V E.Lxexv OU'tE. 7top&r VcX EXOUV &7tOAU'tO xex\ 8texxpovtxo xopoc;,

  ; I . ' \ '' ' \ ''"I"\ ~I~ E.tvext 7texV'tO'tE. U7t0 exLpE.atv, OtU'tO exAl\C.UG'tE. 7tpoaoLuE.L G't~V tma't710VLX~ yvwa71 yv71aLO't71'tOt Xext 0tU6E.V'tL-

  , O' II ' ; '' ~ ' . XO't71'tex. L poac.uxpex'tLXOL E.L VOCL & yexAm, OLO'tt 7tpW'tOt OCU'tot a't~V 'fo'top(oc 'ti'jc; tAoaocp(cxc; xex\ 'ti'jc; ima't71ovtxi'Jc; axicJ>71c; E6&a~v ipc.u't~oc'toc xcx\ imx&Cp71aocv v

 • 0 BIOL: KAI TA EPI'A TOY

  Civm~E. 'tO op6o 1tpoc; 't~ VE.W'tE.p1j xcxl O'UJ'XPOV1j ' ' f' ' ' ' R' ' 0' ' ' e ma't1} 1J t cxu'to cxx.ptt'wc; 1tCXV'tO'tE. ex e ma'tpe-cpoue a' cxu'touc; x.cxl o a'tcxxcxaoc; 'touc; 0& &c; ' ' e 1tVE.E.t.

  01 ATOMIKOI IAOl:OOI 'O Aeuxm7toc; (soc; cxL 7t.X. ), ~'tcxv ~ori a't~v &p-

  , '' ' ' R ' ' ' XCXW't"lj'tCX evcx 1tpoaw1to cxcptatJ1JWUevo, 1t-X cx1to iov Llwylv1J Acxep'tw x..a. 'H epwvcx a~epcx olxe'text o'tt cxu'toc; u1t'ijp~e, 1tpciycx'tt, o 1tpwwc; eupe't~c; 'tfjc; a'totx'ijc; 0ewp(cxc;, 'tOUAcXXtO"'tOV O''tO 1tpww a'tciow x.cxl we; 1tpW't7J auAA1JcP7l Kcxvlvcx a'tmxefo owc; oev exoue ')'tcX 't~V 1tpoawmx.O't1j'tCX x.cx\ 'tOV

  ~Co 'tou eptxec; 1tA1Jpocpopfac; 1tou ~xoue yt& 't~v ' ' ' ' ' , ,, ' X.CX'tCX')'W')'1j 'tOU E.WCXt X.t CXU'tE.c; CXV'ttcpCX'ttX.E.c;, OU'tE. 1j

  xpovoA0')'1}0'1} 'tfjc; ~w'ijc; wu etvcxt ~E~CXt7J. 'H 1tCXpcX000'1j 1tpoaypcicpet O''tOV Aeuxm1tO ouo ep-

  ycx: Miya; ouixoCYo; x.cx\ Ilepi vou. 1\1to 'to 7tpfu'to ~\ '' I ' I ' \ ' \ \ uE.V exoue X.CXVE.VCX CX1t00'1tCXO"cx E.X.'tOc; CX1t0 eptxouc; opouc; 'tfjc; cptAoaocp(cxc; 'tfuv 1\'totx.fuv: awov, iya xev011, a:rowrf, puCYo;, rpo:rrf, oea&eyrf, oevo; (~A. A 32 ). 1\1to 'tO OE.U'tE.po ~pyo 'tOU ~ oo~oypcxcp(cx &c;

  ~ I '' ' I '\ \ I \ \ utE.O'WO'E. E.VCX CX1t00'1tCXO"cx 1t0AU 0'1jCXV'ttX.O, e 'tO o7tofo, ma'teue'tcxt, o'tt o Aeuxm7toc; 1tpoAeyet, xcx't&

  16

 • ,jHMOKPIT02:

  x

 • 0 BJOJ; KAI TA EPI'A TOY

  &'towv, f.vw ot totO't'YJ'tec; 'twv 7tp0tychwv 7tpoxu-7t'toov &7to 'ttc; ot0tcpopec; 'tfuv a'towv, 'ttc; c)7tofac; &v0tcpep0te. Au'to a1J0tC vet o'tt ot ot0tcpopec; 'twv 7tp0t"(cX'tWV jL VOV'tOtt XOt'tOtVO'Yj'tEc; we; 0t0'YjOt'ttXec; axfoetc; 'tWV cX'towv cX7tO 'tcX C)7t0fo O'UVLO''tOtV'tOtt. ft' 0tU'to, e~ciAAou, xci0e e't0t~oA~ O"'tcX 7tp

 • -1HMOKP/TOE

  7tpoxwpouv 7tpoc; 't~v &voc1vwptcr'1} oc0'1}ocw

 • 0 BIOE KAI TA EPI'A Tor

  Etaa.ywytx~.

  'O A , ; ' 'I ''I .urioxpLi;oc; ELV(XL o 'te11.et.>'t(Xtoc; ey(X11.oc; xo-

  croAoyoc; cri;~ (Xxp

 • .dHMOKPITO.E

  ,, '0' ,, ' cpp

 • 0 B/02: KAI TA EPI'A TOT

  &v-rCcpotcr71 xocl 'tO &oti~ooo 'tOU OV'tOAO')'tXOU epw-i;fi-oc-i;oc;, 071AotO~ ~ OV'tOAO')'tX~ a-1rop(a. 'O 'EAE.cX't71c; cptA6crocpoc;, ~i~octcx, ~exwoucre &7to -i;\c; 7tpoxe(evec;,

  ' " - Cl , (' ''I 'I ) ' , ' 7tWc; O, 'tt XtvE.t 'tott cp11E.tpE.'tott ot7t0AAU'tott : E.otV E.X-AcX~ouE. 'tO ov we; xwouevo, 'tO'tE. OEV 7toper v~ ' , ,, ( ' ,, ' , ) 'Y -E.tvott fX'rEAEotO"tO"'ttXO otAot e 'tO\I otp-evC871 yt~ 't~\I Xot'totv671cr71 'tOU ov-roc; xocl 'tOU Etvcxt, '' '!:! ' '!:!' ' E' ' ' ' E' (" ' " ' OptO"E. u71Aotu71 'tO tvott Xott 'tO 71 tvott 71 'tO 0\1 Xott ' ' '') ' , ' , - E' ' 'tO 71 0\1 Xott q>W'ttO"E. 'tO vo71ot 'tOU tvott, 7tOU

  '' ' I t ' I I I eE.tvE. otVot7totV't71'tO, we; exxpeo-i;71-i;cx, 'tp07tOV 'ttvot, 'tWV 7tpoyevfo-i;epwv 7tpoc; -i;ouc; e7tepxoevouc;, o totoc; o IlocpevL871c; cr-i;ep71cre a7to -i;o ov -i;o 7tpw-i;cxpxtxo

  , ', , ,,, -'tOU yvwptaoc, 't"f)V xtv71a71, aucpu-i;71 O"'t71V E.VVotot 'tOU

  2.2.

 • LJ.HMOKPITO:E

  onoc; xcxl 'tf)c; cpuaewc;. 'O A1}6xpL'tOc; OLixpwe 'tO &oti~ooo 'tf)c; 7totpevLOe,tcxc; 7tpo'tota1}c; xcxl &viAcx~e va ~otVotq>ipeL 'tO OV'tOAO(LXO epW't'Y}CX O''t~V 'tPOXLll 7tOU d'xcxv xcxpLXO. otpXotLO't'Y}'tCX, CXAAWO''tC., otU'tO &xpL~wc; e~e .. C'Y}O"C. xcxl 7tpoaypaq>eL O''tOV A'Y}oxpL'tO, 't~V cX'tOLx~ 0ewpCot xwplc; OLO''totyouc;. 'O j\~01jpC-

  ' ' 'I ' ' ' t: ' '" ' 't'Y}c; CXU'toc; q>LAOO'Oq>oc; CXV'tf.'tCXr,C. O''tOV C.Af.ot'tLXO ovL-' - ' ' ' ' - ' ,, ao 't'Y}c; CXXLV'Y}O'Lotc; 't'Y}V XLV'Y}'tLXO't'Y}'tot 'tWV CX'towv,

  eaxot'tWV O''tOLXC.Cwv 'tf)c; UA1jc;, xocl 't~V e7tcxvi-V't0t~1} 'tf)c; ewoCcxc; 'tOU xevou O''ttc; OV'tOAO(LXec; xcx-'t'Y}(Opfac;, we; 7tpOU7to0ea1} 'tf)c; XLV'Y}'tLXO't'Y}'totc; 'tWV cX'towv. 'Y 7tC.potx6V'tLO'C. wuc; OLO''totyouc; 'tWV 'EAe-

  - ,, , ' ' '' ,,, ' CX'tWV, 7tOU C.LXCXV 'totU'tLO'C.L 'tO xevo e 'tO 1} ov XotL &vcxyxaa't'Y}XOtV e'tO'L va &pv1}0ouv 't~V U7totp~~ 'tOU

  23

 • 0 BIOE KAI TA EPI'A TOY

  xcx\ v& 'tO &7topp(~ouv."Ex'to'te ~ cpLAocrocpLx~ crxi~ri oE.v &7tfo'tep~e 't~'V ~'V'VOLOt 'tOU xevou, O'Y)AOtO~ 'tOU xevou )(Wpou, i7teLO~ &xpL~fuc; etvcxL iyyevec; O''tm)(efo

  - ' \ I - I 'tOU xocrou XOtL 7tp00t7t0tL'touevo 't'Y)c; xwricrric;.

  '0 ~fo~ xocl. 'tO epyo 'tOU ~tAoa6~ou.

  ~'t& '1\~0'Y)p0t 't1jc; 8p&xric;, 07tOU yew~01jxe, 7t0tp0t-xoA.ou01jcre 't\c; cpLAOO'OcpLxE.c; 7t0tp0tOOO'eLc; O''t~ O')(OA~ 'tOU Aeux( 7t7tou, (i yvwcr'to jL& 7tOO'O )cp6vo, xcx \ iv cruvexeCcx 't0t~Coe~e. ~'t~v &v& 't~v 'EA.A.&ocx 7tepL~Y1J-

  , I \ ' \ \ Ae I (.! '(.! '1 O''Y) 'tOU 7tepcxcre X

 • .tJHMOKPI