Μορφές Κοινωνικής Οργάνωσης - Ελληνική Κοινωνία

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

κοινωνική οργάνωση

Transcript

 • !"#"$%&"""###"%

 • '($($ " #"

  "#$)!$"*##+

  #,

  -" +++!

  ,(".$#!"#!,/"#!""+% +"#+ $" "$%

  %,

  0"$%".$)"$%*)$!"$%*)*)*,/0"#"%

  $$+#(!$".""$"$$+"

  "$"$$,

  1.2"$!!

  #%!$

  $$#"$

  %

  $+"#!""$,3$2

  4$0"#5+"$$$ /,6,, (+ 7%! $ $ + + $# $ (

  .$"!,

  /%! + +,

  )/ #"# $ 8"$*$9:; 9?; @ABC D?E

 • 0%$+$+!(+# $#

  $#"$"+!

  1 #$" +

  ( !"#0#(+IIFGGJ,

  1 ! )"$"K!*, / # # "

  $$$ $!$$ $(+$#"L$"$$LK,!")$"*# ! $ $ "( $ #. "# " # ." $#L!#.,0!$"$."

  $$$"$,8$ !$(!

  $"$,

  /"#

  $(,M"##

  FHFF+"$

  $" !

  $($",1

  $$. (!

  " +N"$$

  $$#"$!

  $, $ + !

  ",

  O ($%"!

  $($#+("!

  # ,(

  #+$

  "$+!

  + $ # # $

  ,3"$!

  $ P%#!

  )* )%* ".!# ,

  Q$# P "#$ $

  !$ !## #!,

  /$$$" $#+ + 4$ 0$+OO,"! "( $ !$#"! $ ( . $ # ,

  " , / %(+($+#$ $# % "

  ( (" $ .$

  $,1"(N$#+.#!#("$""%#++$! #"%"($(+$,0%"$(!" !"#$% $P,

 • &'()'*+,+-./.,0

  +,1+-2)+'+,3+4,+)5+

  &+ , )+ 0+*, ++&,++&56)'--+5.+ 5 +'4+3

  '75-+&+5.++8+ + + +,+ - ,9 + )'++.):+3

  ','-3+ + .& + 0+* ,&++').'(-,,+3*1 .-11 ) +' -+*&'/ &+ +'-&1-

  ;+0+*&)+0*&,*9.+31-++3.)+'4-*6+6+.& +- +3 +' &'63-++-'1-'-3+').'().1-)/

  34 + ?@A@BCD/6

  ).'++&+-EFG+.+,+(

  ++,9/6-+)+H&+'0*',

  +'I69.1+-J&)'

  0*,+K&)+0*

  ,+-9+-E-6-5.0*+

  .&6 ,+ 0*3 +3

  --.,0L

  ! "#

  $ %& ' %( $ !

  %$()$*

  +%&"$

  %&' $ ($ $

  ($,$$

  %$(, % $ $

  %"$,%$

  !-$ .&%(,%/$

  !' $ %&' ($

  "&"'$" .&

  %$(&$ $ $,' %

  %0$$.#

  $%./&$$,%(

  !"$123

  4566789:;:

 • @

  '% J,.++,415)+'

  (% J-&',.','-

  9+)+)+-,*-+..,)+)++'1;.),+.&-++0*&L++-++--*++& +-EXG-3 +0*& ++,6..,)++'41-++-3+3*++2)+-+,(9+&'+''+'*'+','+'&'/

  S ,+'-4+-&+'*5'+-G3(1234506780*&Y0.&/

  J3*++)+'0*'+.+' &' + )+ +4)+ -*' *, + ) +- 0*3 +5

  +)4-+13(-*&1&'501)/+-'1-'+.&-+050+'-&1--

  5-+,*.,'++,5+J4)-+),+ ))) -+) +)'+,+-*+&+'++-)+30. +- 0*3 )--,-+, ++,5+&* +-* +). +-G36+3+'HZ,'++&6-*,++5'+,' +'.,' )' +36 5' +-'6+& +- +30.- + 915*+5.+'1,.'-

  )+), +-'6).-+, +-' 5,-*ZI(>?@A@BUD6XX[L\]/

 • A

  $$$%(/

  $ " / %%

  $ $ B' $

  $"#$'",

  %#' & %&$ %(

  . % (! $

  $ %&%$$

  "&&%(".&$

  !(&$(&('"&%

  $#' &'#%& $

  (&$$/$

  '.&$$,%$

  ($%0

  -$"#(%!

  %& (%&$ %& $

  $0$'0$(

  $'"!$$$#

  $( $( ,#(

  $#$('$,%&$&

  % $$ %&$

  .(&$ & &$ $ $

  $$0(/

  "/' " $#

  &.($%$12

  C'+$ 'DA>?

  T

  -+)-&*++,0)+0*++0*&&9& +' .4&' +' '6 &' +,+-',. +.+,+-9+-+5+-

  5'+*.&' (9.5-.+5'6+6 +.&-4)/& ++3+ +'+0*'&'-++&.

  4&&*&+H.&I+.3+

  ,+-96+39+')++' + +*3+++ .84, ^&*)'&+H.&I+5'..5'+ +)&'..,*&' +*6 ++._-+) + .)-

  -+.41

  &+9&-++-

  -+-4.&-6436) +&+6 +) +5*+' &+.-)+

  `..&.++5'*-&+)++0* & ++& 4, + +&+, +& &+ 4+9& +'1'-4-a'.'+,+)+)-++)6)'-+

  + +*. +'.4' +'

  &'

  U 5

  -+.&&*'+'+0*' &'(-2+6 19:7:;70GG/

 • E

  ;+6133)+6)'0* & 1 .+3 3)+-

  -+-4.&-6+3+''6+,5,.+).)+0* &1 .+33) + +5 +''-,,&)'&-' & 4+5' *&' 5 .,*+ &+*&'++0*&)'

  9+&'+'+',+-9'5++-)+,+--).-*)++*5H0*&+&++,'32)+6+0*&+,++ ' 3 1+' 'I (==bcd?Qd>BNPef6XXXLFX/;+6+

  &+ )+,+-9+''+'0*&'+'.4&'++&+3*&

  & 4) ) +' .5+' - 43 ++ 0+ +'0*',+')+0* & *+&+ ) +3-+53--+6-+,+-9+--.+3 +' ( + +3 +,+ -43 + 38' + 1&6 + 4,.+56.., +'-1'&'/6-*&+Y50+.&+5*..,9(*..5'-.1+)

  0,.. .) + +*. 9.&9/6 )'++0*&3.,-3'+5.5651&)+++0*&...,+H45'I

  ',4,++()'*+-6+++,/6&' + -5.+ ,+ + ,-+

  +'5'+')'H3*&I & -*, --' -+) +' H+-5' &'I6-& 9.5 +*.&++5+'&'639,+-'4+&'+.+)+5-8.)'+)'&'+)+5

  g+4)++'.)++-5'*

  '6-1'3-+5'+'&'+30.+5'++,'6)'4+*6 1)++6 3+' -1' -'&1.8'6.3*.)+,4.)6++5'.40+)',+')+

  '+'*

  '-+5'+5.+,+

  .1) +& +' +,..-'63'5'65'.+5'-1'+*-+(*++,1++/ &, +' +,..-'-+'

  ?@5@9A37:

  )+]5*+'*5'+-G3-+5'&'3&'..5' *5' +- )- (46 &6 +/050).'*)+3' *

  ' 5*- + + 9+&+-'+)+&)4+6++.++)++..*+,146+93,..6+,+-'*

  '+-`+-6+-^3+-+-J&+- )-

  *

  '+-.)- *+,-./- *+&+)+.31&6+0*,6..,+)+)*.3+&`)++,++'^-'6+'`6+!&,

  ' *

  ' +- .)- 01+- ./-&+5*)4+.+5'*

  '()'*^/-&*+,*5+,.*)&

  *

  '+-.)- 2+-./- &-+5'+'&'.)+++-.1-3*.&+ + ..5 +' '6 &+-'&&++,*5&+.31

  `..& & +' 5*- ,+)')++-)'*

  '(*

  '+-J&+- )-/+.35&3. *

  '+'+''43+)-+5'+'&'+'4'5'1&-.0,).'+'+'

  &,&0.++.)-+).&9+,+'+0..)'6).&6*5'+93*-+5*-4

  +5'15'+)&;+6 5*- +-1& ..5' 1&' &'139-+&.)++-5'*

  '0&+*.)&',+-9' (4+*6& +./ `,+'-+)- 1) + , + H3-4

  I5-6-I&3.).+-')+'9&'+,6.+,,)+-+*+-`+- )-

  +) + *) +' 5' H,+-9I&..h..+&+4,+)*-')'

  &&0+-.1-36

 • F

  V `&'i MP?6 X\6"-&4 J*6 `& (i jBAbB k R MCdcBSO6 B$'*+$&!C+D&(E $!F/"G(*$+#H$%$I"!0 FP=Odbd?QAiBlQBSO6GGF/

  V H 5 +- +)- +- +5'I +-#+$05 J*4&+,++- +5'6"-&mCBCQBnCBo (pQOSPBqPbbPQDBQQ6 J7K0rBAonPQs6GGt/

 • D

  +46+56 +&1.86)4,..+,+-9.0,+*1,+6 +.+-+*6 + +& +- 0,..+' (*&')'-&+'3+-*13+)*-+&/1&'-+5'6-,+7+--48+1645-)+&&-5*+*5+,+-9 -++5' + 1-+.+&+)+)+++'&-' +1) +.)'-+5'9&'3 -0,.-+,+-9

  h..+,.,+-9++-+&+ + ,+ +-'+1, +) +.) 1.+5' +' ,8'-+'6-5+'7+)96+))6-+&-)+,+-9+-+.+3-+3 )- -,+-9 +- J&+- )-59+,+)3",...)6*

  '+-J&+- )-)

  +-

  *13-+)651+,+-+.3*5 9,+';+6-+5'*

  ' 9.&*1 +.+5' -,' )*)5)+&+'-9&'++-'+6..,5)+&+,..-+.-++41+*+*+-J&+-q)-"-+) + +) 5* -1& 53++&+-5' *

  ' (`6!&/.+-3')+.++,9(&45

  +'5)+/):6H5+I H-'I/6 .)+ +-5'*

  '(&'45+' 5++:/&-+

  ). +' +' +,9' - -4&++ +

  +,..-15'&$

  +)6,+...9,++*6)++'13+ -,*59'+))+1,8--4&+++ +-) -45+ + + )' + ++ , +' *

  '+.&).+)&

  +-5'*

  '45+-*,'HY

  ,'I6+-)''H#)+'I6-,*).-+-*5++934'*',+-9'

  .'&+'+

  &'onBdBjNBCAA*'`+(+4)*&-5-..Y*/

 • R!""

  `&+*++,+-+3+5' + ..,K 0*& & +-5K`&+4,*++,-&--15+-+)+'..'&'K

  LM@55

  +*'6+,+-9+'9+&'+'(E\G/5'+XFE6)++1 +^,+..))6--*&. +,+,-++ (* ++.,+76++4.&76,+-76+4.*76+*)3+7/+&0,-+)4)'&-3'+3-).--+-39)*...9,+++4+++&'93++&+.4)+..,5'+

  -1&'(*)'+''/6&'+&1++1+E+^-+-

  #$%

  `5+)45-3).., *++, - +&- + +5+-+3+5+*'J55**5+)4+-,4-'6&+5 + ,. -5+ +' ' + *5.&69&

  &'+1.),J3+*+&++)+-*&+*56++-*5&+,.,)+'5'..5'6 &' 5* +' 5

  ' ' 5*- 53+,-.+

  '1&&')+-,*-+93+'..,' +'^-+'-'+5'.&'''+55++'+,..-'+..,5 5+ ..5' 5*1.1&+ F6F+,6 +& +')+

  ' 45' & ++5 (+*& - &+ *. )++/6 +-2; +t++*&]6[+, (=CS?AbBbGG/

  W01&'++..,(+4)*&+-..33J-3/

  +^-+-6,6+)')+.3+5++'5'+'+,..-'6+*+&+)++&1,+.+43+(+,.)+/+ +,..- ,.'+5'++&')

  +

  13+.'+'+5'+

  -1&'+)+5.)++,+-961'+50).'+'4,'+'+' &' (&- +* -+9 + +6 .+5' '6

  31 +' ,'/ +5+ + -+-2)+)+5)++-',..-'+&'+'&'()'+0*)/6)'-& + + ,++& +-3+.5+'

  )+&5+9'+'..,'+ + `.+ + + .&+-3+6)-2 +`.+& +'..5'-&++5'&'-5+3..,9-6+))'-+)' , ..5' 45'-3',+-')+'+'-0'++.+'

 • @=

  & h83,-(+4)*& -,+/

  '( ++,' +' +

  &' pSPeB >PNNBA + -5 ++' (+4) *& -5-..Y*/

 • .6; $ ?3@

  >> (%H&($>>> I$=>

  @

  !$%

  +,+++ *) +'9,++'

  1''(5*+'*5'+-XGG/..,+ 0,+&6 *.-

  -4.&-3+0*&

  "+.,+..,0)+'-+'++,+' +&*6,3+5.*).++5+'5'5-+'^)'*&'.+3(+*6,5.*'+-,+-'93)+-*&+-.&+54+5*+&+- '

  3+'+ -,/ +&*

  + +5 + 5- +- 3J...,'6+'-&'6+'+,'6+-&6+..,`+5.6++-) (+5' 5'6 9*& +5'6J/

  .)' #"-5.' ,4 )+6 _).' +' -0+5' ,1'6 .., 5+-90*&,.-++--+3)-6*+

  -+& +'

  ..'&'+,-+.+ * +&+*- 51-' -)++'-+5'+'^-+'-'

  5 +' 0*' ,+-9' +

  *&%$% J6+4/)7-/66;;+)+/)%

  77^4,+93+'+'+'+.'+'+'+'+.'\+'+'+'+.'++'+.'\(4GG/6*5-+ +'+.' (4GG/6&.3+ +)& 1+) (39/ )+ +)&+) (&/ " + & +) -.&+ +0. +3' 5-' .,-' + 3. +- , 3.1-3

  `K wGG(9&+*`+)-.-/

  *.,'

 • @

  --5-2;.0,+'9'*

  'L-+&6Y5.6..&6&6^&6..,61&65Y&.6!.&6!&6!+.&6 ,+

 • @

  + $($ "$&$$ %

  !' ' %%(

  D=====0('.&%(

  $%%# % %& $ DG

  $(%!&

  . . %!&

  $ $(& "( %%

  'E.$

  + #, $ %!& $

  $($ $ $($

  =$$DFG'$&'G

  $(%!&

  $AG$$%!&

  $$%

  !$==.!("(

  .$(!$A====.

  $ $(&' $

  %.#)$AG$(

  #.#

  +( $$($

  $ %$(, $

  !/$=$D====$

  #$%&$$

  $!$ !

  H"$$(

  $($(#$%

  %$(, - & $ $($

  %!&!&$$

  $ $$( $

  %&' $. %

  ($$%!!"%

  $0&2-$!%&

  $I%(J(#'==@?

  .1-)' ' *' 31 +-()'*+s-65s.5+./

  ,-++,+'&')+,...-

  ,6