ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΕΠΑΛ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Text of ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΕΠΑΛ

 • 1

  :

  .

  : f

  1

  ,2 1

 • 2 ... f(x)= 1 . ()=1

  : 0 0 0 0

  ( ) ( ) ( )lim lim lim lim1 1h h h h

  f x h f x x h x hh h h

  + + = = = = ()=1

  ... (2)=2

  f()=2 : 2 2 2 2 2

  0 0 0

  0 0

  ( ) ( ) ( ) 2lim lim lim( 2 )lim lim ( 2 ) 2

  h h h

  h h

  f x h f x x h x x x h h xh h h

  x h hx h x

  h

  + + + + = = =

  += = + =

  (2)=2

  f R c ,... (cf(x))=cf(x) ,xR

  : 0

  ( ) ( )lim ( )h

  f x h f x f xh

  + = . F(x)=cf(x) :

  0 0 0

  0

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )lim lim lim( ) ( )lim ( )

  h h h

  h

  F x h F x c f x h c f x f x h f xc

  h h hf x h f x

  c c f xh

  + + + = = =

  + = =

  ( ( )) ( )cf x cf x =

  f ,g ... (f(x)+g(x))=f(x)+g(x)

  : 0 0

  ( ) ( ) ( ) ( )lim ( ) lim ( )h h

  f x h f x g x h g xf x g xh h

  + + = =

  F(x)=f(x)+g(x) :

  0 0

  0 0 0

  ( ) ( ) [ ( ) ( )] [ ( ) ( )]lim lim[ ( ) ( )] [ ( ) ( )] ( ) ( ) ( ) ( )lim lim lim

  ( ) ( )

  h h

  h h h

  F x h F x f x h g x h f x g xh h

  f x h f x g x h g x f x h f x g x h g xh h h

  f x g x

  + + + + += =

  + + + + + = = + =

  = +

  (f(x)+g(x))=f(x)+g(x)

 • 3

  :

  :

  , , , ,

  :

  : :

  ( ,) v : i ,

  i .

  fi i , i . fi = v/

  1, 2, ,... ) 0 1if ) f1+f2++f=1 : ) : fi=vi/v 0 iv v

  ) : 1 2 1 21 1...

  ... ... 1f f f

  + + ++ + + = + + + = = =

  i

  i

  . i = 1+2++i Fi = f1+f2++fi .

  i i , : 360

  .360o

  o

  i i iv fv

  = =

  .

  ,

  .

  (i ,i) (xi, fi) .

  .

  To

  .

 • 4 To

  1.

  ,

  ( ) ( 0). : () , () , () ()

  () () () ()

  x = x < x <

  :

  ti . 1 1 1

  1 1v k ki i i i i

  i i ix t v x f x

  v v= = == = =

  i ti

  wi

  . . 1 1 2 2

  1 2

  ...

  ...

  v v

  v

  x w x w x wx

  w w w

  + + +=

  + + +

  () ,

  .

  : ,

  (R) . (s2) ti .

  2 2 2 2

  1 1 1

  1 1( ) ( ) ( )v k k

  i i i ii i i

  s t x x x f x xv v= = =

  = = = i ti

  (s) . 2s s= (CV) : / , 0 / ,s x x s x x > < 0

  . .

  , .

  : 10%CV

 • 5

  (..) .

  (..) . (.) .. .

  .

  . .. ,

  , .. ..

  , ..

  ,

  . ,. B = . A B ( ) . A B ( ) , .

  . - .

  f . / .. .

  { }1 2, ,..., = .. .. . { } { } { }1 2, ,...,

  1,2,, ,

  fi=ki/v : 0 1if f1+f2++f=1 ( )

  . .. ,

  .

  : .. .

  : ( )( ) ( )

  v N AP AN

  = =

  :

  { }1 2, ,..., v = .. . . { }i

  , P(i) , :

  1 20 ( ) 1 ( ) ( ) ... ( ) 1i vP P P P + + + = P(i) . { }i

 • 6 { }1 2, ,..., kA a a a= . ()

  1 2( ) ( ) ... ( )kP a P a P a+ + + , . ( ) 0P =

  . , ... ( ) ( ) ( )P A B P A P B = +

  , A B = () = () + ()

  : ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

  N A B N A N B N A N BP A B P A P BN N N N +

  = = = + = +

  ... () = 1- ()

  A A = A A = , :

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )P A A P A P A P P A P A P A P A = + . = + . = + () = 1-()

  . , .. ... ( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B = + :

  : ( ) ( ) ( ) ( )N A B N A N B N A B = + ()+() A B , :

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )N A B N A N B N A B N A N B N A BP A B P A P B P A B

  N N N N N +

  = = = + = +

  ( ) ( )A B P A P B . . . :

  : A B ()() ( ) ( )( ) ( )N A N BN N

  . () () .

  . , .. ... ( ) ( ) ( )P A B P A P A B = :

  - A B :

  ( ) ( )A A B A B= : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )P A P A B P A B P A B P A P A B= + =

  - A B