προγραμματισμός εργαστήριο

 • View
  252

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

αφού σου λέω. είναι πολύ χοντρή ρε!

Text of προγραμματισμός εργαστήριο

 • / I

  .

  , 2012

 • 2

  ,

  ,

  .

 • 3

  / 2

  ,

  2006-

  2007.

  .

  . .

  .

  .

  Fortran C++

  , , , ,

  / .

  C++

  ,

  .

  . ,

  ,

  . ,

  ,

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 4

  :

  .

  .

  .

  .

  . ,

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

  . .

  . .

  1. oo vo o.

  2. o v v .

  3. Fortran

  Fortran .

  4.

  .

 • 5

  ___________________________________________________________________ 3

  ________________________________________________________________ 5

  1 ________________________________________________________________ 7 ___________________________________________________________ 7 . - _________________________________________ 7 . __________________________________________________________ 11 . _____________________________ 13

  2 ______________________________________________________________ 17 __________________________________________________________ 17 . - ________________________________________ 17 . __________________________________________________________ 19 . _____________________________ 21

  3 ______________________________________________________________ 25 __________________________________________________________ 25 . - ________________________________________ 25 . __________________________________________________________ 28 . _____________________________ 30

  4 ______________________________________________________________ 35 __________________________________________________________ 35 . - ________________________________________ 35 . __________________________________________________________ 38 . _____________________________ 40

  5 ______________________________________________________________ 45 __________________________________________________________ 45 . - ________________________________________ 45 . __________________________________________________________ 48 . _____________________________ 50

  6 ______________________________________________________________ 53 __________________________________________________________ 53 . - ________________________________________ 53 . __________________________________________________________ 56 . _____________________________ 59

  7 ______________________________________________________________ 65 __________________________________________________________ 65 . - ________________________________________ 65 . __________________________________________________________ 67 . _____________________________ 69

  8 ______________________________________________________________ 71 __________________________________________________________ 71 . - ________________________________________ 71 . __________________________________________________________ 73 . _____________________________ 74

  9 ______________________________________________________________ 77 __________________________________________________________ 77 . - ________________________________________ 77 . __________________________________________________________ 79 . _____________________________ 82

 • 6

  _______________________________________________________________ 85 __________________________________________________________ 85 Crimson G95 ________________________ 85

  ______________________________________________________________ 89 __________________________________________________________ 89 Crimson C++ _____________________ 89

  ______________________________________________________________ 93

 • 7

  1

  Fortran/C++ -

  :

  (Fortran

  C++),

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  .

  .

  Fortran :

  1.

  ;

  2. var12 VAR12.

  ;

  3. ;

  4. PROGRAM;

  5.

  Fortran;

  6.

  ; ;

  7. ;

  () PRINT*, GEIA () PRINT*, 'GEIA'

  8.

  . ;

  9. =+2;

  10. ;

  11. ; ;

  () PRINT*, 1/3 () PRINT*, 1./3.

 • 8

  12.

  G 9.81.

  13.

  INT .

  14. Fortran;

  ;

  15.

  ;

  16. ;

  17. ;

  18.

  , , ;

  19.

  A**B+(C+D)*E/F;

  20.

  ;

  . Fortran ( ).

  :

  ! First Program

  PROGRAM FIRST

  PRINT*,'A first program in Fortran'

  END PROGRAM FIRST

  .

  C++ :

  1. ;

  2. var12 VAR12.

  ;

  3. ;

  4. C++,

  ;

  5. C++;

  6.

  ; .

  ;

  7. ;

  () cout

 • 9

  9. =+2;

  10.

  ;

  11. C++;

  xy;

  12. #include

  C++;

  13.

  varint .

  ;

  14. C++;

  ;

  15. ( )

  ;

  16. int unsigned int;

  17.

  ;

  18. char;

  19. += ++;

  .

  20. var++ ++var;

  . C++ ( ).

  :

  // First program

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout

 • 10

  E. []

  l

  glT 2 , l g

  .

  Fortran C++

  l

  9.81 m/s2.

  PROGRAM ekkremes

  REAL g,pi,t,l

  PARAMETER (pi=3.14159, g=9.81)

  PRINT*,'Dwste timh gia to l'

  READ*, l

  t = 2*pi*sqrt(l/g) ! Pendulum period evaluation

  PRINT*, 'The period of the pendulum is ', t

  STOP

  END PROGRAM ekkremes

  // pendulum

  #include

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  const double PI = 3.14159;

  const double g = 9.81;

  double t, l;

  cout > l;

  t = 2*PI*sqrt(l/g);

  cout

 • 11

  3.

  .

  .

  .

  A. [ ]

  B

  , , ,

  ))()(( E , .

  (x1, y1) (x2, y2)

  2212

  21 )()( yyxxa .

  Fortran C++

  .

  , ,

  .

  .

  ! program triangle

  !

  REAL ax,ay,bx,by,cx,cy,sa,sb,sc,t,area !variable declaration

  PRINT, 'Give the coordinates of the triangle vertexes: '

  READ*, ax,ay,bx,by,cx,cy

  sc = sqrt((ax-bx)**2+(ay-by)**2) !Evaluation of one side

  t = (sa+sb+sc)/2

  area = sqrt(t*(t-sa)*(t-sb)*(t-sc)) !Area evaluation

  PRINT*, 'Area is: ', area

  STOP

  END

  // program triangle

  #include

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  float ax, ay, bx, by, cx, cy;

  float sa, sb, sc, t, area;

  cout

 • 12

  cin >> ax >> ay >> bx >> by >> cx >> cy;

  sc = sqrt((ax-bx)*(ax-bx) +(ay-by)**2);

  t = (sa+sb+sc)/2

  area = sqrt(t*(t-a)*(t-b)*(t-c)); // Area evaluation

  cout

 • 13

  ()

  ,

  .

  .

  A. [ ]

  tAx 11

  )(22 tAx .

  : )( tAx ,

  212

  2

  2

  1 2 AAAAA

  21

  2

  .

  Fortran C++

  1 2. =0 =180.

  ;

  . [ ]

  .

  Bernoulli

  : ghv 2 .

  Torricelli:

  h

  h.

  h

  E

  K

  x x1 x2

 • 14

  Fortran C++

  h.

  .

  . [ Ventouri]

  A1

  A2

  1 2

  h

  1 2

  .

  1 2 h

  , v1

  A1 : 1)(

  22

  21

  1

  AA

  ghv .

  Fortran C++

  1 2 h.

  .

  . [ ]

  p m

  v : 22 /1 cv

  mvp

  , c .

  v ,

  : mvp .

  0 c v

  p

  Fortran C++

 • 15

  .

  .

  . [ () ]

  :

  , , r

  .

  v.

  v

  rg

  2

  )(9

  2 , g .

  Fortran C++

  . , , g, r v

  .

  .

  . [ ]

  1687

  :

  .

  F m1

  m2 d F=Gm1m2/d2,

  G=6.6710-11 Nm2kg-2 .

  Fortran C++

  m1 m2 d.

  m1, m2 d .

  Z. [ ]