Μερικές σκέψεις για την μετάφραση

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Anghelidis, Nina. 'Μερικές σκέψεις για την μετάφραση'. Estudios Neogriegos en España e Iberoamérica I. 1996 (319-321)

Text of Μερικές σκέψεις για την μετάφραση

 • M E P I K E

  I ( E Y E D

  r I A

  T H N M E T A O P A H

  N i n a A N c n s u D I s

  T r a d u c t o r a , B u e n o s

  A i r e s , A r g e n t i n a

  T 1 v c r v t y r c r 1 v a

  r e c o g p d ( o

  r u o r ' o q

  c r ' v o c t o 0 o o , r g r l K c r o c w

  p l o

  l . n

  c r r c r c a v r q c q .

  E t e

  l r y o

  t r 1 q v t o v r l q

  v o o t c t i r y c r g

  y t o

  r ' t 1 v n o t p 6 o ,

  K c r L r n g

  p o r p p o v q q

  n o p c r p o v t i q

  p o o

  o t o

  M t o o v o q A i p e g ,

  - - m o t

  a r p c r o o v e l ( e t o o -

  w e

  ? w y o t r l q e m 0 u p 4 6

  v o

  o o p p p l o t

  r e Q -

  L o u q l " o y o r 1 v g r q v o n L r r t o r '

  o p t o r v r r p y o l v

  v e o e 2 r " X , r i v o v o o Y -

  y p c r Q e o v .

  H 6 w c r r t r 1 t o u o q v o

  6 q p o o r c o 0 o v o t e p y a o i e g

  p o t

  o o t g

  n o p o r o t d o o l r e

  n o l c r p y t e p a , K a t

  l r e

  v a v

  t p r u o c o r

  6 e v c n o r X . e i r o

  o 1 v

  p c r p r r i

  o r p n c r p t o t c r o r l

  t r l q

  o p r r o o ' n g .

  l e w r d o

  t t r c o q

  o t r l v

  1 < i p o

  n o t

  ( o ,

  n p & a

  v o ( t o o r o l o y r i o r o ,

  8 e X O I r e n & a

  t q v

  p e t c r Q p c r o c r r i

  p o t

  6 p o o t r l p t c r l t c x

  p e

  e v 6 t o s e p o v

  r c n

  e r n e r a s .

  x ' o n t

  p o n 0

  o

  0 o r u r o o p o 6

  r a t 1 1 o y < r q n o t t p r Q a

  o

  o p y w o v o g

  l . o o q r m t & c c p o

  o r o p o q t r 1 q

  r o o l , t o p q q ,

  T t c r

  r d 6 e r t

  r o r

  c r $ o p t o v a p l c r t o

  r a r

  o { r y l p o v o

  e l , l , r ' v t r

  n o l , t c t o p .

  ' O t m

  6 O n r e

  t o

  B p o p e o

  N p n e l , o t o v

  O 8 t o o e

  E l , r r , o 1 9 7 9 ,

  r u t

  e X c ,

  ' r r t ,

  e u r o r p c r

  v o

  p 0 o l o e

  o r - r v r e p r '

  s n c r Q

  U

  t o

  e p r y o

  r o o ,

  K o t

  t 8 r o t r e p o

  r e t < i

  t l 1 v t p o o r r m r (

  r o t

  y v o p r p i o (

  I r

  r o v

  n o t r l c i

  - r a t

  X u p n

  o , n v

  e u n o t o o v q

  7 r o r l

  p o r l

  6 e t ( e

  o & o q - e r n 6 0 q r o

  o r u o -

  r l t o o r o o l v

  r e t < @ p c t o 1

  q q

  m o i r l o r i q

  r o o ,

  [

  v o o u t p n o

  m o

  o o o t t ' p o t t r .

  K o r d

  o 1 v & d p r a c x

  r c o l , l v e t c v ,

  o t

  u e p e . q

  p o o

  t i t w

  y e l n e q

  o n c r ' v

  e l . u o c r v r i

  r o t n o n . X c ,

  q r a X

  r u o f . 1 ^ e 6 u p Q t p o l u q

  K o o

  e p @ o l p o ( r t r

  1 -

  v d c r r o 0 d v 0 l K c r

  r 1 ' l v

  e m O t p c x

  v o

  e y r c x t c r l e y o t

  r d O e n p o o n 0 e t o . H

  p r o

  o p Q r p o l , i o

  c r r o l . o u 0 o o e

  t r l v

  i " l , q

  r c n

  ( o o o

  c r v d p e o c r o e

  L e ( t -

  r r i ,

  o r : v e v t a ( a q ,

  r p r o r i g ,

  r e t o Q p r o a q

  r a t d . l ' e q e u p o r c a t r 4

  y ? u i s -

  o e q .

  A o o l

  l o t n v

  r 1

  e p y o o t c x

  p o

  t X e

  v a + o v l

  t 6 n , u l , X c

  m n

  r o u

  e n t p e r y e

  v s e t o 6 o o

  o x o o q

  S r l p t o t p y t r o q

  p r l l a v t o p o q

  t o t

  n o t r ' t r i .

  T o

  i g y o

  t o r

  E f u r v q

  A e u t e p r y f p a " Q e i v o r

  p t o

  o v 0 e o r 1

  t r l g

  T v p n q

  t o o o l e o r

  r e

  t o 0 e r c r t r l q

  p e t c r y k i n o o r l q .

  A q 6 o r e

  c r

  L a

  o & o q :

  v u ) , ) . o

  r c p a l , U s

  v a

  p r a Q g ( a

  r a v e g r a

  r o t r i p a r a n o o a y a m i

  n a n '

  q u r ,

  n h t

  t v o v

  o a 1 e a p e

  m o n p o Q o p a

  r a t ) l o

  r p u l ' p a v a r t p t o p ( e r a t

 • 320 NINAANGHELiDIS

  vWqorlKci oe oplopvd, pya, erc ya ),uyouq oropwotig -uet&i asopovrc.y. va owoXo nou fu 0a riruv oonr va rarattqile.

  Drqv rpcnq rc,pmrtnq, yapg arQtfuX,a, 11 rpor1 pag rphm vq vmauocrlp. Eepourc oa ere o ptaspamr1g iyet co .etfrepo, aiv Bpe1eutpoort. oe anrspBhtlra epn&a, va onoTapfioel KdL vd raparc41e. Atre-vavaag orrlv 6et3repq repmonry eportt n o peraQpaouig, hot n "htrgevat unoTpeatvog va Qroet o' va ano,ciltotu ro oyenrt, ru7tcore,rcahrepo.

  E} ppeeqro crvflUrolrq Km ps flq 6rtl0 ,rp1firoelg &rt rer rovE[tq, perQpcrocr Proo, Ktni Arlpoo].r, Ks],orpr1. AvcxQpopmoro BrB?,o nou rrrLoQprloav Kcn norl Pepcroq rirav 6rr{ por; 7n-i"oyr.'Orw puoq OLr1os vo ono6roo Qpo rpriq ocqv yuvonreonotno-n c4q notpoq ror, rdvovroq pta crrl0ol,o"yta, t6te ytu roropr-rot6 foyor4 1pcrdro0nKs vcx retogp

 • M E P I K E K E Y E I X I - I A T H M E T A O P A ' H

  3 2 1

  O p c r n o o

  p q 6

  c r T r c o 1 o l e ,

  q

  f e y o p e v n

  r e t c r Q p o o r o l , o y t a ,

  * v u t

  m -

  L e t o x e q . A M d

  e y 0 o n p o o r o o ' o

  v o 1 o r -

  r c p t o o r e p o

  p , w o

  v c r

  r o q

  o g r c a ; ( o w r o

  o r e r o r t o r 4 t o o r o w o y v o r p t o r v o t

  r O q y q t g , r o r -

  t 4

  * m

  r e t o $ p o o t g

  n o r

  B p i s r o w m

  o '

  m n c y t o v

  2 c i p o ,

  r o o

  u r r o r 4

  o n o o r 4 a v o r { p o X o

  0 s c r r o o o o r e r u o } " r t o

  e v 8 r o Q p o r o ' e q

  e p n e r p -

  e q .

  K c n

  p r o

  t e L e u t c o

  o r 1 n 1 . ' O t o v

  n p o

  1 p v r o v

  p p g q r a

  o r o o g

  A e l . S o o q ,

  o o v e t 8 r l t o n o r o a c r

  1

  o p l c n t q r o

  r n s

  p e t s p c r o q q

  e i v o o

  y s y o v o g

  r o *

  n o r n p r o t

  l r c r Q p c o r q

  o q p o c v o r

  w p e q n u t

  p e c E e -

  p a v

  -

  p e c e f u p a ( a v

  r o o q

  l r y o r : q

  o 1 6 f l o 0 t o 6

  o e

  o o t q r { y c r w m , r

  v o

  o r p B o r l . e r 0 o v r o v

  r ( p q o p .

 • I N D I C E

  P n r o c o

  R E A L I D A D

  Y

  P E R S P E C T I V A S

  D E

  I , O S E S T U D I O S

  N E O G R I E G O S

  E N

  I B E R O A M R I C A

  Y E L

  P A P E L D E

  L A S

  I N S T I T U C I O N E S

  G R I E G A S

  M o s c H o s M o n p e x r o s :

  I

  C o n g r e s o d e N e o h e l e n i s t a s

  l b e r o a m e r i c a n o s : p u n t o

  d e p a r t i d a p a r a l o s

  e s t u d i o s n e o g r i e g o s

  1 3

  L u c f e , D n u m : T a

  I l p a y p t l p t q d

  o D K v t p o u N e o e l , I q v r r v

  E p e u v v

  r o u E 0 w r o

  I 8 p p o t o q

  E p e o v v

  2 1

  E r m n K e n r s o r : T o

  e p e u v q n r c - o v y y p a Q r c

  ( p y o

  r o u K w t p o u

  E X " L q -

  v r r q q F 1 r 0 o o q 6 . , . . . . . . . . . . . . . . . .

  3 1

  P p n o B o n u e s

  p e

  r e P s e :

  E l

  r e t o

  d e l o s e s t u i l i o s n e o g r i e g o s

  e n E s p a a : U n

  n e o h e l e n i s m o p a r a

  e l s i g l o X X L . . . . . . . . . . . . . .

  3 7

  L O S E S T U D I O S

  N E O G R I E G O S E N I B E R O A M R I C A

  E S T A D O D E L A

  C U E S T I N

  C s e n G e n c f a r v a n n z : H e l e n i s m o

  y n e o h e l e n i s m o e n C h i l e

  N a r e r n M o n r L E N G U z A R : L o s e s t u d i o s

  n e o g r i e g o s e n l a U N A M

  I s r s B o n c s B s r c r u o n o e

  F o N s c e : T a N e o e A . L r l w i

  o r o

  l l u v e m o r i t t o

  D a v I I a X o

  V r c r N r s F E R N A N D E Z , I o A x N e

  N x o l a r o u ,

  M a n l l L m z : L o s

  e s t u d i o s n e o g r i e -

  g o s y l a U n i a e r s i d . a d

  e s p a o l n e n l a p e r s p e c t i o a d e l n c o n s t r u c c i n e u r o p e a . . . .

  M " L u z P n r s r o P n r s r o : E I g r i e g o m o i l e r n o c o m o S e g u n d a L e n g u a E x t r a n j