ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ - PowerPoint PPT Presentation

Text of ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑ /...

1

/

. ... ( )1

. / ( )

.

. . . ( ) (Product Champion) BCG (Value Chain) (Data Mapping) (Data gap analysis) .. 1. 2. 3.

4.

5. .. : -

: . "

. ( ) . . . VISIONStrategic Issues (5)

Strategies (17)3. 4. 5. 1. 2. 1. (Research and Development : R&D) 2. 3. 4. 5. (Logistics) 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. : 13. : 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

GOALS (8)

.. 2558 - 2561(Plan58_61) 1 :

(1)

1) (Research and Development : R&D) 2) 3) 4) 5) (Logistics)6) 1. 2.

(Plan58_61) 2 :

-

1) 2) 3) 4) 1. 2. (Plan58_61) 3 :

(2) 1) 2) : 3) : 1. 2. .3. 4.

(Plan58_61) 4 :

(2) 1) 2)

1. O-Net .3 2.

(Plan58_61) 5 :

(1) (1) (2)

(1) (2) (3)

(Plan58_61) 5,358 3.3 107 845,053 10 110 1,008 (GPP) 68,922 76,549 / 20,121 / 15,804 / 1,130 21,300 18,687 / 3.6 13

1. 2554 33.4 66.6 5 1. 32.02. 11.83. 10.94. 7.95. 7.86. 29.6..

. 17.: BCG

GrowthShare (11.11, 3.14) (4, 31) (8, 9) (7, 5) (1, 11) (24, -7) (28, -2) (20, 1) (5, -17) (1, -3).BCG Model BCG Matrix(Boston Consulting Groups Matrix)share (X)Growth (y) - 28- 2 17- 5 Cash Cows - 24- 7 13- 10 Cash Cows - 20 1 9 - 3 Cash Cows - 1 11 - 10 8 - 1 - 3 - 10 - 6 Dogs - 75- 4 2 - 5 -17- 6 - 20 Dogs - 89- 3 6 - 431- 7 28 11.113.14

() (Product Champion) BCG (Value Chain) (Data Mapping) (Data gap analysis) ..(Product Champion VS Cluster Positioning)CSF 1.1CSF 2.1CSF 3.1CSF 4.1CSF 5.1CSF 1.2CSF 2.2 CSF 3.2CSF 4.2CSF 5.2CSF 1.3CSF 2.3CSF 3.3CSF 4.3CSF 5.321.PMOC Product Champion ...... - -

GIS

BI

MOCDOC POC Product Champion (VC) (CSF) ""/ VC1 : CSF1

KPI 1.1 /1.1.1 In1.1.2 InCSF2 KPI 2.1 2.1.1 ()In2.1.2 ()In2.1.3 ()In2.1.4 (.)InKPI 2.2 /2.2.1 ()In2.2.2 ()InCSF 3 (Standardization)KPI 3.1 3..1.1 / / ()

(Area Base)

(Data gap analysis) Data gap analysis /

Data Gap Analysis Decision Model

Product Champion (KPI) 76 /18 . :

11 76 /18 10 2 255525562557 76 /18 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 76 /18 . : ()

...

76 /18 . : () 76 /18

: : : : . PC/CI, VC CSF . :

PC/CI //

->

->

33 2555 5 3 2555 3 1. 2. -> . 3. . 4. ->

. PC/CI : / 4 ( 2557) 2558255925602561 2.63% 3% 3%3% 28.405555 1. (Research and Development : R&D) 2. 3. 4. 5. (Logistics) 6. 34 .. PC, VC, CSF Value Chain: Product Champion:

(Logistics) (R&D) - ddd (Cultivation) (GAP) (Harvest & Post) (Tracability) (Pre-cultivation) (Zoning)

(Niche Market) (Seasonal Market) (Future Market) (GMP/HACCP) (Branding) (Quality Mark) (Zero Waste) (Intelligence)

(From Farmer to Market)CSF highlight .. PC, VC, CSF () 2 : / 4 ( 2557) 2558255925602561 22% 2% 2%2% 1.642.28%2.30%2.32%2.34% 1. 2. 3. 4. 36 .. PC, VC, CSF Value Chain (Carrying Capacity) / (MICE) (Social Network) ///// (Strategic Positioning) // d1234567CSF highlight .. PC, VC, CSF () / 4 ( 2557) 2558255925602561 66.1% 6.0% 5.9%5.8% . 50 10%10%10%10% 11%1%0.95%0.90% 55%5%5%5% 1. 2. : 3. : 38 3 : .. PC, VC, CSF ///////VC : Critical Issue: 1.1 1.2 1.3

2.1 2.2 2.3 2.4 //

3.1 3.2 3.3 3.4

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

5.1 5.2 5.3 5.4

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

7.1 7.2 /7.3 /7.4 /123456739CSF Highlight .. PC, VC, CSF () / 4 ( 2557) 2558255925602561 O-Net .3 36.51%45% 48% 51%54% 1% 1%1%1%1%: 40 4 : .. PC, VC, CSF / // / Value Chain: CI: //CSF Highlight .. PC, VC, CSF () PC 1 ................................. PC 2 CI 3 CI 4 VC CSF PC. VC CSF CI. () Data Gap ()W1W2W3W4 17 . 19 .9.30-12.00. 13.30-16.00. CSF / data list/data gap / data list/data gap

28 . () . Back up () Value chain & CSF + (Branding) (Quality Mark) (Zero Waste) (Niche Market) (Seasonal Market) (GMP/HACCP) (Intelligence) (GAP) (Traceability) (Zoning) 45 (Data mapping) Product Champion "" (VC) (CSF) (KPI) (Data List)/ VC 1. (R&D)CSF 1 .CSF 2 CSF 3 (Intelligence) CSF 4 VC 2. CSF 5 (GAP) - - GAP GAP .CSF 6 CSF 7 - - - . (VC) (CSF) (KPI) (Data List)/ CSF 8 GMP/HACCP GAP HALAL HACCP CSF 9 (Traceability)VC 3. CSF 10 (GMP/HACCP) CSF 11 (VC) (CSF) (KPI) (Data List)/ CSF 12 (Branding) (Quality Mark)/ Branding CSF 13 (Zero Waste)VC 4. CSF 14 CSF 15 (VC) (CSF) (KPI) (Data List)/ CSF 16 (Niche Market) (Seasonal Market) CSF 17 VC 5. (Logistics)CSF 18 CSF 19 (Warehouse) (VC) (CSF) (KPI) (Data List)/ VC 6. CSF 20 CSF 21 CSF 22 (Zoning) - . - . - . - . (VC) (CSF) (KPI) (Data List)/ CSF 23 (Crop planning) (Crop planning) .CSF 24 . . CSF 25 . (VC) (CSF) (KPI) (Data List)/ ()5313211.810.97.97.829.6

2554 11.8%10.9%

Sheet13211.810.97.97.829.612345

Sheet12. (%)255225532554255125532554 ()2,407,4262,101,5212,451,249-12.716.6 ()1,743,2461,272,1451,677,693-27.031.9 ()368,439378,590445,1382.817.6 ()4,420,5224,363,6236,319,0030.0-1.344.8 ()42,74338,91032,112-9.0-17.5 ()144,227100,70084,482-30.2-16.1 ()57,63562,12161,2267.8-1.4 ()37,34743,23643,28715.80.1 :