Click here to load reader

第七章 波谱知识基础

 • View
  117

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

第七章 波谱知识基础. 有机物结构的测定一般经以下过程:化合物的分离提纯 元素定性、定量分析 测定相对分子质量、确定分子式 确定化合物可能的结构式 化合物的结构表征。 获得物质结构信息的途径一般有两种。 一、化学法 二、物理法 波谱是测定有机物结构时最重要的物理方法。常用波谱法有:紫外光谱、红外光谱、核磁共振谱和质谱。. 电 磁 波. 光 谱. 波长 (频率 ). 激发的种类. 远紫外线 近紫外线 可见光线 近红外线 中红外线 远红外线 无线电波. 真空紫外光谱 近紫外光谱 可见光谱 - PowerPoint PPT Presentation

Text of 第七章 波谱知识基础

 • l E=h= hc/

 • stretching vibration (ns) (nas)

 • (bending vibration)

 • k

 • IR (n)(3n) n33xyzn3n3n3n3xyz3xyz63n-6xyz3n-5

 • IR1.2.3.

 • Tvs s m w vwbroad,brshoulder,shosharp,shvirable,v

 • 40001330 cm1functional group region 1330650 cm-1 fingerprint region

 • cm-1C-HC-HC-HC-HC=CCCC=C C-OC=OO-HN-HC-NCN-NO22850-2960, 1350-14703020-3080m 675-10003000-3100m 675-87033001640-1680(v)2100-2260(v)1500, 1600(v)1080-13001690-17603610-3640(v)3200-3600()2500-3000()3300-3500m1180-13602210-2260(v)1515-1560, 1345-1385

 • C-H 29602850 cm-1 C-H14651340 cm-1 C-C1200700cm-1

 • C=C 1680~1620cm-1 =C-H 3100~3010cm-1 =C-H 1000~800cm-1

  1-

 • 1-

  /cm-1/mT%

  2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 15 4000 3500 3000 2500 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800100 50 0 2200~2100cm-1; C H3310~3300cm-1() C H700~600cm-1

 • nC-H30003100 cm-1mC-CnC=C15001600 cm-11500 cm-11600 cm-14nC=CCH680880 cm-1

 • 4000 3000 2500 2000 1500 1300 1100 1000 900 800 700100 50 0T%/cm-1ABC

 • ;

 • C4H8O1.2.1750~1700cm-12900cm-1C-H950cm-12-740~730cm-1-CH2-CH3CH2CH2CHO

 • NMR 1H-NMR13C-NMR

 • a bE = Eb - Ea = rhH0/2 E

 • ENMR

  .

 • chemical shift TMS,12H

 • = - TMS/ *106 ppm TMS01141ppm = * 60MHZ1ppm60HZ400MHZ1ppm400HZ1ppmHZ

 • 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ppm

 • 1

 • 2

 • 17

 • 2 5

 • 32.003.00

 • CHCl2CH2ClNMR

 • HAHXspin-spin coupling).JHZ

  nn+1n+1

 • 11,1,2,2-2CHCl2Cl2CH2ClHH

 • 1 CH3-O-CH3 6, NMR 6H 2 CH3-CH2-Br NMR3H; 2H3(CH3)2CHCH(CH3)2 NMR 12H2H 4CH3-CH2COO-CH3 NMR 3H; 2H3H

 • ---

 • H-NMRa:b:c=8.8 : 2.9 : 3.8C11H16a=1.03H8.8=9.1;b=3.0;c=3.9

 • 1.2.3.4.J5.

 • AC8H10O, 1H-NMR

 • TMS22123102H2H1H2H3H6.87.1=5.5OH(=0.5~5.5); =2.72HCH2 =1.23H-CH2CH3=8~9-CHO

 • 13C-NMR13H-NMR,13C1.1%,1H1/60002070PFT

 • 13C-NMR

 • 13C-NMR

 • MSMS m/zH0

 • m/z,

 • m/zMS1.2.m/z3.M+1M-1

 • M+1(H)m/zBrM+1M+2

 • n

 • C-CC-Cm/z=1529, 43, 57, 71 C2H5+ 29, C3H7+ 43, C4H9+ 57, C5H11+ 71, C6H13+ 85m/z=27,41,55,69

 • m/z=27,41,55,69.()

 • m/z8657MS

 • /%

 • ---200~800nm=

 • -~A maxmin sh -

 • - n n * * E CCCOCNNN

  OHORNHNR2X

 • 1. *E n * > * > n *

 • 123

 • n *