ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2556 เดือน กันยายน

 • View
  57

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2556 เดือน กันยายน 2556. รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด. ด้านที่ 1 การดูแลด้านผู้ป่วย ( PCR) 18 ตัวชี้วัด. ด้านที่ 1 (ต่อ). 1.1 อัตราตายรวม(ผู้ป่วยใน) 1.2 อัตราตายทารกตายปริกำเนิด 1.3 อัตราการเกิดภาวการณ์ขาดออกซิเจนในเด็กแรกเกิด - PowerPoint PPT Presentation

Text of ผลการดำเนินงาน...

 • 2556 2556 61

 • 1.1 ()1.2 1.3 1.4 2500 1.5 1.6 1.7 VAP1.8 CAUTI1.9 SSI1.10 28

  1 (PCR) 18 1 ()1.11 1.12 ROP1.13 STEMISK 30 1.14 ER Re-visit48 .1.15 (Response time) EMS

 • 1.1 5%

  79 IPD 3,518

  1

  2.18

  2.19

  2.73

  2.61

  2.44

  2.15

  2.45

  2.36

  1.98

  2.71

  2.39

  1.93

  2.24

  Sheet1

  25552.18

  Oct-552.19

  Nov-552.73

  Dec-552.61

  Jan-562.44

  Feb-562.15

  Mar-562.45

  Apr-562.36

  May-561.98

  Jun-562.71

  Jul-562.39

  Aug-561.93

  Sep-562.24

 • 5 25561. Bacteria Pneumonia 6 2. UTI3 3. Gastroenteritis and colitis 3 4. UGIB 3 5. Septic shock2

 • 5 25561. 8 2. 2 3. 2 4. 1 13

 • 1.2 < 9 : 1000 1 1.DFIU . . 301

  1

  6.52

  6.31

  3.58

  10.49

  0

  7.78

  16.33

  0

  7.63

  14.81

  3.74

  7.07

  3.32

  Sheet1

  25556.52

  Oct-556.31

  Nov-553.58

  Dec-5510.49

  Jan-560

  Feb-567.78

  Mar-5616.33

  Apr-560

  May-567.63

  Jun-5614.81

  Jul-563.74

  Aug-567.07

  Sep-563.32

 • 1.3 30:1,000 BA 7 2 5 301

  1

  11.66

  3.15

  21.51

  3.5

  10.42

  7.78

  0

  7.72

  7.63

  11.11

  3.74

  3.53

  6.64

  Sheet1

  255511.66

  Oct-553.15

  Nov-5521.51

  Dec-553.5

  Jan-5610.42

  Feb-567.78

  Mar-560

  Apr-567.72

  May-567.63

  Jun-5611.11

  Jul-563.74

  Aug-563.53

  Sep-566.64

 • 1.4 2,500ANC
 • 1.5 < 18:100,000 0 301

  1

  29.27

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  3.86

  0

  0

  0

  0

  0

  Sheet1

  255529.27

  Oct-550

  Nov-550

  Dec-550

  Jan-560

  Feb-560

  Mar-560

  Apr-563.86

  May-560

  Jun-560

  Jul-560

  Aug-560

  Sep-560

 • 1.6 < 0.13% 0 27

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0.7

  0.4

  0

  0

  Sheet1

  25550

  Oct-550

  Nov-550

  Dec-550

  Jan-560

  Feb-560

  Mar-560

  Apr-560

  May-560

  ..560.70

  Jul-560.40

  Aug-560

  Sep-560

 • 1.7 VAP < 10 : 1,000

  1

  10.12

  12.38

  13.55

  11.79

  10.76

  9.42

  16.76

  7.51

  10.54

  9.85

  7.34

  7.53

  7.99

  Sheet1

  255510.12

  Oct-5512.38

  Nov-5513.55

  Dec-5511.79

  Jan-5610.76

  Feb-569.42

  Mar-5616.76

  Apr-567.51

  May-5610.54

  Jun-569.85

  Jul-567.34

  Aug-567.53

  Sep-567.99

 • VAP 2556

  VAP

 • < 5 : 1,0001.8 CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

  1

  0.91

  1.49

  0

  1.87

  2.01

  1.56

  0.03

  0.51

  0

  0.61

  0.52

  0.48

  0.47

  1 ICU 1 A.Baum

  Sheet1

  25550.91

  Oct-551.49

  Nov-550

  Dec-551.87

  Jan-562.01

  Feb-561.56

  Mar-560.03

  Apr-560.51

  May-560

  Jun-560.61

  Jul-560.52

  Aug-560.48

  Sep-560.47

 • 1.9 SSI (01,02) Sit Specific Infection (,) < 4.5 %

  1

  0.2

  0.7

  0.43

  0

  0

  0.36

  0.12

  0.17

  0

  0

  0.73

  0.15

  0.18

  1 1 case Herniorrhaphy Ps.Aeruginosa

  Sheet1

  25550.20

  Oct-550.70

  Nov-550.43

  Dec-550.00

  Jan-560.00

  Feb-560.36

  Mar-560.12

  Apr-560.17

  May-560.00

  Jun-560.00

  Jul-560.73

  Aug-560.15

  Sep-560.18

 • 1.7 Tube < 10 : 1,000

  1

  2555

  ..-55

  12.77

  13.31

  5.18

  9.78

  29.72

  20.68

  21.74

  16.07

  9.62

  9.63

  11.2

  Sheet1

  2555

  Oct-55

  Nov-5512.77

  Dec-5513.31

  Jan-565.18

  Feb-569.78

  Mar-5629.72

  Apr-5620.68

  May-5621.74

  Jun-5616.07

  Jul-569.62

  Aug-569.63

  Sep-5611.20

 • Tube 2556

 • 1.10 28 < 2.5 %Re-Admitted 23 Admitted 3,884

  1

  0.36

  0.42

  0.43

  0.36

  0.42

  0.75

  0.46

  0.36

  0.64

  0.64

  1.08

  0.24

  0.59

  Sheet1

  25550.36

  Oct-550.42

  Nov-550.43

  Dec-550.36

  Jan-560.42

  Feb-560.75

  Mar-560.46

  Apr-560.36

  May-560.64

  Jun-560.64

  Jul-561.08

  Aug-560.24

  Sep-560.59

 • 28

  wardPCT- 15

  PCT- 4

  PCT- 1 1 EENT 2 - 15 (1.CKD 5 2.UTI 3 3.Thalassaemias1 4.SLE 1 5. Unstable angina 1 6.CA ovary 1 7.Cerebral infarction 1 8.Cirrhosis 1 9.Inflammatory liver diseases 1 ) - 4 (1.Febrile convulsions 2 2.Bacterial pneumonia 1 3.Broncitis 1 )- 1 IIH Acute psychosisHypertrophy of tonsils , Acute tonsillitis

 • 1.11 0

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sheet1

  25550

  Oct-550

  Nov-550

  Dec-550

  Jan-560

  Feb-560

  Mar-560

  Apr-560

  May-560

  Jun-560

  Jul-560

  Aug-560

  Sep-560

 • 1.12 ROP(Retinopathy of prematurity) 0% ROP 2 18

  1

  0.64

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  7.69

  11.11

  Sheet1

  25550.64

  Oct-550

  Nov-550

  Dec-550

  Jan-560

  Feb-560

  Mar-560

  Apr-560

  May-560

  Jun-560

  Jul-560

  Aug-567.69

  Sep-5611.11

 • 1.13 STEMI SK 30 >40%

 • 1.14 Re-Visit ER 48 . 0%

  1

  0.002

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sheet1

  25550

  Oct-550

  Nov-550

  Dec-550

  Jan-560

  Feb-560

  Mar-560

  Apr-560

  May-560

  Jun-560

  Jul-560

  Aug-560

  Sep-560

 • 1.15 (Response time) EMS 80%

  1

  96.26

  98.36

  89.13

  91.04

  94

  96.92

  97.96

  98.39

  91.23

  93.75

  98.46

  100

  95.45

  10 63 66

  Sheet1

  255596.26

  Oct-5598.36

  Nov-5589.13

  Dec-5591.04

  Jan-5694.00

  Feb-5696.92

  Mar-5697.96

  Apr-5698.39

  May-5691.23

  Jun-5693.75

  Jul-5698.46

  Aug-56100

  Sep-5695.45

 • 1.16 Elective Case24. 0%

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sheet1

  25550

  Oct-550

  Nov-550

  Dec-550

  Jan-560

  Feb-560

  Mar-560

  Apr-560

  May-560

  Jun-560

  Jul-560

  Aug-560

  Sep-560

 • 1.17 0%

  545 2 case ACDFICU case Sigmoidectomy with colostomy

  1

  0.45

  0.7

  0.22

  0.2

  0.17

  0.18

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0.37

  Sheet1

  25550.45

  Oct-550.70

  Nov-550.22

  Dec-550.20

  Jan-560.17

  Feb-560.18

  Mar-560.00

  Apr-560.00

  May-560.00

  Jun-560.00

  Jul-560.00

  Aug-560.00

  Sep-560.37

 • 1.18 seroma 0%

  1

  4.17

  33.33

  66.67

  0

  0

  0

  0

  20

  16.67

  seroma 1 6

  Sheet1

  25554.17

  Oct-5533.33

  Nov-5566.67

  Dec-550

  Jan-560

  Feb-560

  .560

  Apr-5620.00

  May-5616.67

 • 2

  2.1 2.2 2.3 2.4 ( 15 )

 • 2.1 >85%

  1

  80.91

  Sheet1

  255580.91

 • 2.2 >85%

  1

  86.65

  Sheet1

  255586.65

 • 2.3 >85%

  1

  86.06

  91.67

  85.66

  91.5

  86.14

  Sheet1

  255586.06

  Mar-5691.67

  May-5685.66

  Jun-5691.50

  Sep-5686.14

 • 2.4 ( 15 ) 100%

  1

  100

  0

  100

  100

  ..-56

  100

  ..-56

  ..-56

  ..-56

  ..-56

  ..-56

  ..-56

  ..-56

  NA

  NA

  NA

  NA

  NA

  NA

  NA

  Sheet1

  2555100

  Oct-550

  Nov-55100

  Dec-55100

  Jan-56

  Feb-56100

  Mar-56

  Apr-56

  May-56

  Jun-56

  Jul-56

  Aug-56

  Sep-56

 • 3

  3.1 (Quick Ratio) 3.2 (Current Ratio) 3.3 (Cash Ratio)

 • 3.1 (Quick Ratio) 1% .. 56Quick Ratio 1.56

  1

  1.61.6400

  1.71.65....

  1.521.65....

  1.691.65....

  1.531.46....

  1.71.26....

  1.591.31..

  1.511.37....

  1.731.18....

  1.541.56....

  1.32......

  1.32......

  2555

  2556

  Sheet1

  .......................

  25551.601.701.521.691.531.701.591.511.731.541.321.32

  25561.641.651.651.651.461.261.311.371.181.56

 • 3.2 (Current Ratio) 1.5% ..56Current Ratio 1.70

  1

  1.811.8100

  1.931.95....

  1.731.95....

  1.951.95....

  1.811.61....

  1.921.4....

  1.821.44..

  1.721.56....

  1.961.32....

  1.81.7....

  1.57......

  1.57......

  2555

  2556

  Sheet1

  .......................

  25551.811.931.731.951.811.921.821.721.961.801.571.57

  25561.811.951.951.951.611.401.441.561.321.70

 • 3.3 ( Cash Ratio) 0.8% ..56Cash Ratio 1.41

  1

  1.211.2100