30

สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • Upload
    ardara

  • View
    98

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. โดย พารื่น นิตยสุทธิ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. สถานการณ์ปัญหาสังคมไทย. เด็ก.  ถูกทอดทิ้ง ถูกละเมิดทางเพศ ถูกใช้ความรุนแรง  ขาดความอบอุ่น เลี้ยงดูไม่เหมาะสม  เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  สุขภาพอนามัย. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 2: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 3: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานการณ์ปั�ญหาส�งคมไทย

Page 4: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 5: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 6: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 7: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 8: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 9: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 10: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 11: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บุ�คคลซึ่��งม�อาย�เก�นหกส�บุปั�บุร�บุ รณ์และไม#ม�รายได้%เพี�ยงพีอแก#การย�งชี�พี ม�ส�ทธิ�ได้%ร�บุสวั�สด้�การ ส��งอ*านวัยควัามสะด้วักอ�นเปั+นสาธิารณ์ะอย#างสมศั�กด้�-ศัร� และควัามชี#วัยเหล.อท��เหมาะสมจากร�ฐ

บุ�คคลซึ่��งพี�การหร.อท�พีพีลภาพี ม�ส�ทธิ�เข้%าถ�งและใชี%ปัระโยชีนจากสวั�สด้�การ ส��งอ*านวัยควัามสะด้วักอ�นเปั+นสาธิารณ์ะ และควัามชี#วัยเหล.อท��เหมาะสมจากร�ฐ บุ�คคลวั�กลจร�ตย#อมได้%ร�บุควัามชี#วัยเหล.อท��เหมาะสมจากร�ฐ

บุ�คคลซึ่��งไร%ท��อย #อาศั�ยและไม#ม�รายได้%เพี�ยงพีอแก#การย�งชี�พี ย#อมม�ส�ทธิ�ได้%ร�บุควัามชี#วัยเหล.อท��เหมาะสมจากร�ฐ

Page 12: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร�ฐต%องด้*าเน�นการตามแนวันโยบุายด้%านส�งคม การสาธิารณ์ส�ข้ การศั�กษา และวั�ฒนธิรรม โด้ยม�ปัระเด้8นหล�ก ท��เก��ยวัข้%องก�บุการจ�ด้สวั�สด้�การข้อง กระทรวังการพี�ฒนาส�งคมและควัามม��นคงข้องมน�ษย ด้�งน�9

- ค�%มครองและพี�ฒนาเด้8กและเยาวัชีน สน�บุสน�นการอบุรมเล�9ยงด้ และให%การศั�กษาปัฐมวั�ย ส#งเสร�มควัามเสมอภาคข้องหญ�งและชีาย เสร�มสร%างและพี�ฒนาควัามเปั+นปั;กแผ่#นข้องสถาบุ�นครอบุคร�วัและชี�มชีน รวัมท�9งต%องสงเคราะหและจ�ด้สวั�สด้�การให%แก#ผ่ %ส งอาย� ผ่ %ยากไร% ผ่ %พี�การหร.อท�พีพีลภาพี และผ่ %อย #ในสภาวัะยากล*าบุาก ให%ม�ค�ณ์ภาพีชี�วั�ตท��ด้�ข้�9นและพี��งพีาตนเองได้%

Page 13: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 14: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 15: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ѯчѶдѰј ѣѯѕѥњнь

ѝші Ѩ

яѬҖѝѬкѠѥѕѫ

яѬҖюі ѣѝэюқр ўѥѝѤкзєѠѪѷьѵзьѳі ҖъѨѷёѩѷк

яѬҖѳчҖі Ѥэяј ді ѣъэлѥдюқр ўѥѯѠчѝҙ

яѬҖёѧдѥі

нѥњѯеѥньдј ѫҕєьҖѠѕ

Page 16: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 17: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 18: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 19: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การสงเคราะหชี#วัยเหล.อกล�#มเปั=าหมายต#างๆ ข้องกระทรวัง พีม.

2( ) การจ#ายเบุ�9ยย�งชี�พีผ่ %ส งอาย�แบุบุข้�9นบุ�นได้

อาย� 60 69– ปั� ได้%ร�บุเง�น 600 บุาท/เด้.อน

อาย� 70 79– ปั� ได้%ร�บุเง�น 700 บุาท/เด้.อน

อาย� 80 89– ปั� ได้%ร�บุเง�น 800 บุาท/เด้.อน

อาย� 90 ปั�ข้�9นไปั ได้%ร�บุเง�น 1000, บุาท/เด้.อน

Page 20: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Page 21: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3( )ชี#วัยเหล.อ บุ*าบุ�ด้ ฟื้@9 นฟื้ ค�%มครอง และพี�ฒนาอาชี�พีให%ก�บุสตร� ท��ตกเปั+นเหย.�อ การค%ามน�ษยในสถานค�%มครองและพี�ฒนาอาชี�พี 4 แห#ง ภายใต% พี.ร.บุ.ปั=องก�นและปัราบุปัรามการค%าปัระเวัณ์� พี.ศั .2539 และ พี.ร.บุ. ปั=องก�นและปัราบุปัรามการค%ามน�ษย พี.ศั.2551

กล�#มท�� 2จ�ด้ให%ม�ศั นยบุร�การชี#วัยเหล.อเด้8กและสตร�ใน

สภาวัะวั�กฤต�จาก ควัามร�นแรงหร.อศั นยพี��งได้% (One Stop Crisis Center : OSCC) ใน โรงพียาบุาลต#างๆ กระจายอย #ท��วัปัระเทศั

Page 22: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การสงเคราะหชี#วัยเหล.อกล�#มเปั=าหมายต#างๆ ข้องกระทรวัง พีม.

ด้*าเน�นงานตาม พี.ร.บุ.ฟื้@9 นฟื้ สมรรถภาพีคนพี�การ พี.ศั .2534 และ พี.ร.บุ.ส#งเสร�มและพี�ฒนาค�ณ์ภาพีชี�วั�ตคนพี�การ พี.ศั .2550 ด้�งน�9

(1 )สงเคราะหและฟื้@9 นฟื้ สมรรถภาพีคนพี�การ ม�สถานสงเคราะห

10 แห#ง ใน 6 จ�งหวั�ด้2( )สงเคราะหเคร.�องกายอ�ปักรณ์ โด้ย

หน#วัยงานภาคร�ฐ 2 แห#ง ศั นยส�ร�นธิรเพี.�อการฟื้@9 นฟื้

สมรรถภาพีการแพีทยแห#งชีาต� ส�งก�ด้กรมการแพีทย

กระทรวัง พีม . เน%นให%ควัามชี#วัยเหล.อคนพี�การท��เปั+น สมาชี�กข้องสมาคมคนพี�การ

Page 23: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3( )การสงเคราะหด้%านการเง�น จ#ายเง�นเบุ�9ยย�งชี�พีคนพี�การเด้.อนละ 500 บุาท แก#คนพี�การ

ท��ได้%ร�บุการจด้ทะเบุ�ยนท�กคน จ�ด้สรรเง�นเพี.�อชี#วัยเหล.อด้%านการเง�น

หร.อส��งข้องแก# ครอบุคร�วัผ่ %พี�การไม#เก�น 2000 บุาท/คร�9ง ต�ด้ต#อก�นไม#เก�น 3 คร�9ง/ครอบุคร�วั รวัมท�9งให%ค*าปัร�กษาแนะน*าต#างๆ

กองท�นส#งเสร�มพี�ฒนาค�ณ์ภาพีชี�วั�ตคนพี�การ เพี.�อส#งเสร�ม การด้*าเน�นงานด้%านการสงเคราะหชี#วัยเหล.อคนพี�การ ท�9งท��เปั+นองคกร ภาคร�ฐและภาคเอกชีน

Page 24: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การสงเคราะหชี#วัยเหล.อกล�#มเปั=าหมายต#างๆ ข้องกระทรวัง พีม.

1( )คนยากจน จ#ายเง�นสงเคราะหครอบุคร�วัไม#เก�น

2000, บุาท ต�ด้ต#อก�น ไม#เก�น 3 คร�9ง/ปั�

ให%ท��พี�กชี��วัคราวั ในบุ%านพี�กชี��วัคราวัคนจนเม.อง 4 แห#ง เพี.�อชี#วัยเหล.อผ่ %เด้.อด้ร%อนด้%านท��อย #อาศั�ย อ�นเน.�องมาจากปัระสบุสาธิารณ์ภ�ยถ กไล#ท�� ต%องอพียพีเร#งด้#วัน

ผ่ %ตกท�กข้ได้%ยากในปัระเทศัและนอกปัระเทศั จะได้%ร�บุ การส#งกล�บุภ ม�ล*าเนาเด้�ม โด้ยการชี#วัยเหล.อเปั+นค#าพีาหนะและค#าอาหาร ระหวั#างเด้�นทาง

Page 25: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การสงเคราะหชี#วัยเหล.อกล�#มเปั=าหมายต#างๆ ข้องกระทรวัง พีม.

2( )คนเร#ร#อน คนไร%ท��พี��ง และคนข้อทาน ชี#วัยเหล.อส��งข้อง เง�นค#าอ�ปัโภคบุร�โภค

ค#าซึ่#อมท��อย #อาศั�ย ค#าร�กษาพียาบุาล และท�นปัระกอบุอาชี�พี คร�9งละไม#เก�น 1000, บุาท ชี#วัยได้% ไม#เก�น 3 คร�9ง/ปั�

ร�บุไวั%อ�ปัการะในสถานสงเคราะหคนไร%ท��พี��ง จ*านวัน 11 แห#ง สถานแรกร�บุคนไร%ท��พี��ง 2 แห#ง เน%นชี#วัยเหล.อด้%านการฝึ;กอาชี�พี

สร%างโอกาสทางการศั�กษาแก#เด้8กเร#ร#อนภายใต%โครงการคร ข้%างถนน โด้ยต#อยอด้มาเปั+น ศั นยสร%างโอกาส“เด้8ก ปั�จจ�บุ�นม�จ*านวัน ” 7 แห#ง เพี.�อเปั+นศั นยบุร�การเฉพีาะกลางวั�นแก#คร ข้%างถนนและเด้8กเร#ร#อน

Page 26: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การสงเคราะหชี#วัยเหล.อกล�#มเปั=าหมายต#างๆ ข้องกระทรวัง พีม.

(3 ) บุ�คคลท��ม�ปั�ญหาสถานะทางกฎหมาย จะได้%ร�บุควัาม ชี#วัยเหล.อจากร�ฐ เปั+นบุร�การข้�9นพี.9นฐาน ค.อ

ส�ทธิ�ในการร�กษาพียาบุาลตามโครงการหล�กปัระก�น ส�ข้ภาพีถ%วันหน%า

ส�ทธิ�ในการศั�กษาข้�9นพี.9นฐาน ได้%ร�บุการสงเคราะหชี#วัยเหล.อจาก

กรมพี�ฒนาส�งคม และสวั�สด้�การ

Page 27: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การสงเคราะหชี#วัยเหล.อกล�#มเปั=าหมายต#างๆ ข้องกระทรวัง พีม.

4( )ผ่ %ได้%ร�บุผ่ลกระทบุจากเอด้สและครอบุคร�วั ได้%ร�บุควัาม ชี#วัยเหล.อ ด้�งน�9

การอ�ปัการะในสถานสงเคราะห ม�จ*านวัน 4 แห#ง

เง�นสงเคราะหเด้8กในครอบุคร�วั รายละ 1000, บุาท แต#

ไม#เก�น 3000, บุาท จ#ายไม#เก�น 3 คร�9ง/ปั�

เง�นสงเคราะหครอบุคร�วั คร�9งละไม#เก�น 2000, บุาท จ#ายไม#เก�น 3 คร�9ง/ปั�

เง�นท�นส*าหร�บุผ่ %ปัEวัยเอด้ส น*าไปัปัระกอบุอาชี�พี รายละ ไม#เก�น 5000, บุาท

จ#ายเบุ�9ยย�งชี�พี 500

บุาท/คน/เด้.อน

Page 28: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การสงเคราะหชี#วัยเหล.อกล�#มเปั=าหมายต#างๆ ข้องกระทรวัง พีม.

5( )การพี�ฒนาศั�กยภาพีการด้*ารงชี�วั�ตข้องปัระชีากรบุนพี.9นท��ส ง 20 จ�งหวั�ด้

พี�ฒนาสาธิารณ์ ปัโภคข้�9นพี.9นฐาน ฝึ;กอาชี�พีเพี.�อสร%างรายได้%ให%ตนเอง

และครอบุคร�วั สงเคราะหครอบุคร�วัชีาวัเข้าท��ยากจน6( )การพี�ฒนาศั�กยภาพีการด้*ารงชี�วั�ตข้อง

ปัระชีากรในน�คมสร%าง ตนเอง 43 แห#ง

การบุร�หารจ�ด้การท��ด้�น (บุรรจ�สมาชี�กน�คม การออก น.ค.3 การร�งวั�ด้ท��ด้�น การแก%ปั�ญหาข้%อพี�พีาท)

Page 29: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การสงเคราะหชี#วัยเหล.อกล�#มเปั=าหมายต#างๆ ข้องกระทรวัง พีม.

การส#งเสร�มอาชี�พี การด้*าเน�นงานส�นเชี.�อ การจ�ด้การก�บุทร�พียากร7( ) ผ่ %ท��อย #ในธิ�รก�จบุร�การทาง

เพีศั : ได้%ร�บุส�ทธิ�ตามโครงการหล�ก

ปัระก�นส�ข้ภาพีถ%วันหน%า สตร�และเด้8กอาย�ต*�ากวั#า 18 ปั� ท��

กระท*าผ่�ด้ตาม พี.ร.บุ. ปัราบุปัรามการค%าปัระเวัณ์� พี.ศั .2539 และผ่ %ท��ตกเปั+นเหย.�อข้อง การค%ามน�ษย จะอ�ปัการะไวั%ในสถานแรกร�บุหร.อสถานค�%มครองและ พี�ฒนาอาชี�พี

Page 30: สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การสงเคราะหชี#วัยเหล.อกล�#มเปั=าหมายต#างๆ ข้องกระทรวัง พีม.

(8 )ผ่ %ปัระสบุภ�ย : จ�ด้บุร�การ ณ์ จ�ด้เก�ด้เหต� อาหาร น*9า

ด้.�ม หน#วัยแพีทย เคล.�อนท��

การสงเคราะหเง�นและส��งข้องบุรรเทาท�กข้แก#ผ่ %เด้.อด้ร%อน

ให%ค*าปัร�กษาแนะน*า การฝึ;กอาชี�พี และสน�บุสน�นการรวัม

กล�#มเพี.�อปัระกอบุ อาชี�พี