of 116/116
ه ب ه ک دی داون ام خ ه ن ب ورد ودم ا ج و رای ب ی م گا ن ه ا ل ی س ه و ب ا! ندارم ر ب م ر ب ز ع ن ه ی مار و ر س ا م ار عل ف/ ش ک ا و ن رده3 ب هان ج های ی! ت ف گ/ شدارم ر ب ر ک< ف م ی ی ا یA ی س3 پ ف/ ش ک ا م و ن ی/ ش پ د یE یA ب م ، ی ی ک م یدار ر ب رده3 ب م عل، م ی ه د ن/ وش گ ی ل! ق ع ی ب ا ن س

فهرست: فصل اول : مواد در حال تغییر فصل دوم :نور ،رنگ،بینایی فصل سوم:موج فصل چهارم:گرما چیست؟

  • View
    83

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

به نام خداوندی که به وجودم آورد تا به وسیله آن گامی برای میهن عزیزم بردارم و با کشف علم از اسرار و شگفتی های جهان پرده بردارم پس بیاییم فکر کنیم ،بیندیشیم و با کشف علم پرده برداریم با بی عقلی گوش ندهیم ، شنونده نباشیم بلکه خود عاقلی باشیم که می توانیم !!! آمین یا رب العالمین. - PowerPoint PPT Presentation

Text of فهرست: فصل اول : مواد در حال تغییر فصل دوم :نور...

Slide 1

!!!

:

: : : : : !!!

:

: : .

: - ( )

: : .

: ( ) ( ) ( )

: .

:1- : . .2- : . .3- : : .

: .

12 :1- : :

= +

2- : . +

: .

..........+...........: ................................+.......... : . : . :1- : ( )

2- : .3- ( ) :

4- : 5- :

: : : .

: ( ) .

: .

:

.

1- .2- .3- .

1 - :

2- :

3- : .

4- : .

5- : . .

: . ::1- : () +

. : . : ( )

: .)) ()+ + +

: . : (: ) (: )

: :

: 1- 2- 3-

26

: . :1- : .

. .......... ........... .........+ ............

: .

: .

+ :

+ :

+ + :

+ :

:1- : . .2- : .3- : . . . .4- : .

: .

:

: :

= + 11 4 + 7

: .

: .

: .

1- :

2- :

3- :

4- :

5- :

:4H 1He + : + +

1- .

2- : .

:1- : ( )

2- .

: 90 100 . . .

2- : 30 90 . . .

3- : 30 . .

( ): . .

( ): . .

( ):42

( ) : .

: . : .45 : . : . : .

: . .

: .

: . .

I 1 = r1 = i2 = r2 49 : . . .

: : . : .: . : .

:1- .2- .3- .4- .5- ( ): .

: .

: .

1- .

2. .

3- .

4- .

5-

: . : .

.

- 1- 2- 3- 4- 5-

: .1- .2- . 3- .4- . . .

: : ()

: :

: .

: 300000 :220000 : 200000

: : . . .

. . : . : . :1- 2- :1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-

: . .

: .

: .

1- .2- .3- .4- .

: .

()1- . . . .

- 1- .2- .3- .4- .

: .

: .

: .

( ) : .: 40 100 : =

x=40100=0/4: (): . . =

: 40 200 . .= 200 = 40 = .... = ....

0/2 = = 5= = 2004020040 1- 2- 3- 4- 5- 6- : . .

: 40 80 =

1- . 2- .3- .

: .

1- .2- .3- .

:

1- 2- 3- () : 20 .(- )

: 20 20000 . . . : 20000 . . ( )

: .

1- : : Sw-Am Fm 2- : 3- : .

4-

5- : 6- : 7- :

: . : . : .

: .

) ( ) ) ( ) 1- : 1 .1 J = m N2- : 1 20 .1 cal = 4/18 J

: . : . 80 .: 5 10- 40 40 0 0 10-

108040891 cal = 1130=40+80+10650=5130

: .90

J/gC J/gC - -- -----[]----- : 100 20 10- 20 0 0 10- 108020110=10+80+2011 =11000 =100 110 : 1 . 539 .: 1 10 130 10- 0 0 100 100 100 130 101008054054030760=30+540+100+100+80+10760 = 760000 =1000760 :1- : .

1- . = ( ) .2- .3- . : () ( ): .

1- .2- .3- . : . . .

( ) : .

Gr Cm 3 Kg m3= 1 : 1 = 1000 : 0/95 .

:1- .2- .3- . (: )

1- .2- ( . 3- .

.

1-

2- 1- .2- .( .)

: .1- 2- 3- 4- 5- .

: . : : 4 :1- 2- 3- 4-

. . . . .

: . :1- : .

1- : .2- . 3- : . 4- : . :

: : . .

: .

!!!

!!!!!

!!

!

!!

!!!! .