of 36 /36
اه صاد رف ت ق ا1 و ت ار ه پ ن ي ه ب وم ه ف م ي م" ان ي% ب و ت ار پ ل ف حدا ي ست ا ’ي س ’ر ه راي ج ا ا ك’ه پ’ ل پ د،4 اش’ ع’ه پ ام راد ح ف م’ه ا هر ر ض ه د ب’ واپ’ ت ي م ن ص’ادي ت ق ا ت س ا ’ي س ’ر ه د ك’ه ي’ ك ت ي% ب و ل مط رض فش’اس را ب ك’ه4 ورث ج ه ا ن’ ع جP ’ك م ك ا و پ’ ت ار ه پ ن’ ي ه ب ردد. گ ي م ر ب د ’ر پ گ پ د ي عض ب ر و هت ب راد ف ا ي عض ب ت ي ع ض و ود.4 ش ي م ل ي ل ح ت د،4 اش پ ي م ي تd ي ت ر ب را رادي ف ا ا رد پ ف ت ي% ب و ل مط ’ي ل ي ق ص ت ص خ ت" نj دن" ا’ ’م ر ه بد و د ح م ص ت ص خ ت ا وان" پ’ تo ب ك’ه ’ت س و ا ت ر ب ه ن’ ي ه ب ي ض ت ص خ ت« ». ت س كا ري گ پ راد د ف ا ا رد پ ف ت ي% ب و ل مط كه ار پj دون" ا ود پ م ن ه اف اض

اقتصاد رفاه

  • Author
    chinue

  • View
    125

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

اقتصاد رفاه. مفهوم بهينه پارتو. پارتو بيان مي ‌ كند كه هر سياست اقتصادي نمي ‌ تواند به ضرر همه افراد جامعه باشد، بلكه با اجراي هر سياستي حداقل وضعيت بعضي افراد بهتر و بعضي ديگر بدتر مي‌گردد. بهينه پارتو با كمك جعبه اجورث كه براساس فرض مطلوبيت ترتيبي مي‌باشد، تحلیل مي‌شود. - PowerPoint PPT Presentation

Text of اقتصاد رفاه

Slide 1

1 . . . 2

3 . . . :1) 2) 3) 4) 5) 6) . 4 . A B . :

. 5

:

:

:

6

1 2 : . .

7

8 U2 U2 . U1

9

10 U2 . . . H . A ( ) H . H A . .11

12 H A . . M .

13 . . A U1 U2 .

14 . .

1 15

. :

.16 .

:

17 :

:

(1) . (1)18 . . . :

19 :

. . .

20 . . U2 U1 . U1 :

1 2 . 21

. 1 2 . . MRS MRTS . 22

. . i- h- :

i- s- 23

i- n-

s- h-

h- n- .

. k- :

.24 j- :

j- . . 25 1 . :

:

26 :

(1)(3)(2)(4)(5)27

(6)(7)(8)(9)(10)28 (1) (3) :(1) ( )(2) ( )(3) ( ) . (1) k L :

(3) k L :

(11)(12)29 (11) e :

mrs .

(2) j g :

30 (4) j g i :

e :

MRS . :

(13)31 (2) j (1) k :

(4) j (13) k i- e- :

mrs j k :

32 . (5) k L h- . o . :

MRPT . :

(6) j g h . o :

33 MRTS . :

(6) j (5) k h- . o :

34 mpx ( ) :

( ) .

35 9 :

. 9 .

36