§€•‌€ –´ë–»ê²Œ •„±ë ê¹Œ” ?

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geo Actually 2.5. * 큰 단원 2 ; 자연 환경과 인간 생활. * 중간 단원 2 ; 지형 , 경관을 만들다. 지형은 어떻게 형성될까요 ?. * 수업하는 아이 : 귀욤이 1 학년 애기들 * 수업 하는 쌤 : 미래의 지리학자 , 엄 미 진. Geo Actually 2.5. 우리는 왜 지형을 배울까 ?. 지형 위에 인간 생활이 나타나기 때문에 ^^ → 지형에 따라 주민 생활이 달라짐 →지형 ( 자연환경의 일부 )↔ 인간 - PowerPoint PPT Presentation

Text of §€•‌€ –´ë–»ê²Œ...

1

?* 2 ; * 2 ; , * : 1 * : , Geo Actually 2.5 ? ^^ ( ) *: () () *: Geo Actually 2.5 * ?1. , .2. .Geo Actually 2.5 *ACT_ ,

Geo Actually 2.5 SUMMARY

( ) (, )(, ) *SUM.

Geo Actually 2.5 *SUM. ( )

Geo Actually 2.5

6*1. ( ) ( ) (, )(, ), , Geo Actually 2.5

*SUM. #~!!! ? :, Geo Actually 2.5

:*SUM. Geo Actually 2.5

:, *SUM. Geo Actually 2.5

:, ()*SUM. Geo Actually 2.5 Action 1*ACT_ ,

ABCDGeo Actually 2.5

( ) (+ ) ( )+ Geo Actually 2.5 Action 2*ACT_ ,

Action 3*ACT_ ,

Geo Actually 2.0~* * ^^ ( ) ( ) (, )(, ), , Thank you~!Have a Good Day^^-by Mi jinGeo Actually 2.5