Click here to load reader

第七讲 庄家打法

  • View
    120

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

第七讲 庄家打法. 庄家: 定约方中首先叫出定约花色或无将者。 明手: 庄家的同伴。首攻后明手需将所有牌张摊开。. 第七讲 庄家打法. 庄家: 组织明暗两手 26 张牌的出牌,力图完成或超额完成定约。 明手: 不得参与打牌!也不能提供任何信息!. 第七讲 庄家打法. 一、 做庄的基本思路 二、做庄的常用战术. 一、做庄的基本思路. 当首攻牌张和明手牌摊开后,庄家应“ 三思而后行 ”,认真审视明暗两手牌的牌情,谋划整副牌的打法 (“运筹帷幄”) 。. 一、做庄的基本思路. 1 、计算赢墩和可能的输墩. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 第七讲 庄家打法

PowerPoint
1
♣ K 6


♣ K 6
26
3

♣ K 6
♠ 9 7 4
♥ A Q J
♣ K 6
♣ K 6
♣ K 6
♣ K 6
♣ K 6
♣ K 6
♠ Q 3
♥ 10 9 5

♣ K 6
♠ Q 3
♥ 10 9 5
1
2
3

1
AQ×K

♠ K X
♣ K 6
♠ Q 3
♥ 10 9 5
♥ K J 6
♦ J 6
♥ K J 6
♦ J 6

♥ K J 6
♦ J 6
♥ K J 6
♦ J 6
♠ A Q J 7 3
♥ K J 6
♦ J 6
♥ K J 6
♣ 8 6
♠ K 2
♥ 10 9
♠ 6 5 4
♦ J 6

♥ K J 6
♦ J 6
♣ 8 6
♠ K 2
♥ 10 9
(): ♦A
: ♦K
: ♣2
♥ K J 6
♦ J 6
♣ 8 6
♠ K 2
♥ 10 9

♥ K J 6
♦ J 6
♣ 8 6
♠ K 2
♥ 10 9

♥ K J 6
♦ J 6
♠ 10 9 8
♥ Q 5 4
♣ 8 6
♥ K J 6
♦ J 6
♠ 10 9 8
♥ Q 5 4
♣ 8 6

♥ K J 6
♣ 8 6
♠ K 2
♥ 10 9
♠ 6 5 4
♦ J 6

♦ A 7
♦ A 7

2
♦ A 7

Search related