40

Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

  • Upload
    betsy

  • View
    53

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

6o MAKE ΔΟΝΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης. Dr Ι.Δ. Χατζηγιάννης Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2007. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Ακράτεια ούρων. Η ακράτεια των ούρων είναι: συχνό πρόβλημα υγιεινής με οικονομικές προεκτάσεις - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης
Page 2: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

Αντιμετώπιση της ακράτειαςΑντιμετώπιση της ακράτειαςμε ταινίες ελεύθερης τάσηςμε ταινίες ελεύθερης τάσης

DrDr Ι.Δ. ΧατζηγιάννηςΙ.Δ. Χατζηγιάννης

Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2007Νοέμβριος 2007

6o MAKEΔΟΝΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Page 3: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Ακράτεια ούρωνΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Ακράτεια ούρων

Η ακράτεια των ούρων είναι:Η ακράτεια των ούρων είναι:

• συχνό πρόβλημα υγιεινήςσυχνό πρόβλημα υγιεινής

• με οικονομικές προεκτάσειςμε οικονομικές προεκτάσεις

• η επίπτωση της πάθησης στην τρίτη ηλικία η επίπτωση της πάθησης στην τρίτη ηλικία κυμαίνεται από 5 – 50%κυμαίνεται από 5 – 50%

Page 4: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Ακράτεια ούρωνΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Ακράτεια ούρων

Η ακράτεια των ούρωνΗ ακράτεια των ούρων

• εκτός από τις προφανείς επιπτώσεις στην εκτός από τις προφανείς επιπτώσεις στην υγεία (ουρολοιμώξεις, κατακλίσεις κλπ)υγεία (ουρολοιμώξεις, κατακλίσεις κλπ)

• διαταράσσει σημαντικά τις κοινωνικές διαταράσσει σημαντικά τις κοινωνικές δραστηριότητεςδραστηριότητες

• προκαλεί κατάθλιψη και απομόνωσηπροκαλεί κατάθλιψη και απομόνωση

Page 5: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

Πάνω από 100 διαφορετικές χειρουργικές Πάνω από 100 διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις εφαρμόστηκαν στο παρελθόν επεμβάσεις εφαρμόστηκαν στο παρελθόν για τη θεραπεία της αμιγούς ακράτειας από για τη θεραπεία της αμιγούς ακράτειας από προσπάθειαπροσπάθεια

Χ.Γ. Θεοδώρου και συν. Χ.Γ. Θεοδώρου και συν. Ουροδυναμική και Νευροουρολογία, 1999Ουροδυναμική και Νευροουρολογία, 1999

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Ακράτεια ούρωνΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Ακράτεια ούρων

Page 6: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ IV.IV. Ακράτεια ούρων Ακράτεια ούρων

Σκοπός της χειρουργικής θεραπείας Σκοπός της χειρουργικής θεραπείας • επανατοποθέτηση του αυχένα και της επανατοποθέτηση του αυχένα και της

ουρήθρας σε υψηλή σταθερή οπισθοηβική ουρήθρας σε υψηλή σταθερή οπισθοηβική σχέση σχέση

• στους ασθενείς με ενδογενή βλάβη του στους ασθενείς με ενδογενή βλάβη του σφικτηριακού μηχανισμού, αύξηση της σφικτηριακού μηχανισμού, αύξηση της αντίστασης της ουρήθρας και δημιουργία αντίστασης της ουρήθρας και δημιουργία νέου σφικτηριακού μηχανισμούνέου σφικτηριακού μηχανισμού

Page 7: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ VV. Εγχειρήσεις επανατοποθέτησης . Εγχειρήσεις επανατοποθέτησης του αυχένα και της ουρήθραςτου αυχένα και της ουρήθρας

• Πρόσθια κολποραφήΠρόσθια κολποραφή (Kelly) (Kelly)• ΟπισθοηβικέςΟπισθοηβικές

– Υπερηβική κυστεοουρηθρική ανάρτηση (Υπερηβική κυστεοουρηθρική ανάρτηση (MarshallMarshall –– MarkettiMarketti -- Krantz)Krantz)

– KKολποανάρτηση στο λαγονοκτενίτη σύνδεσμο ολποανάρτηση στο λαγονοκτενίτη σύνδεσμο (Burch)(Burch)

• Συνδυασμός διακολπικών και οπισθοηβικών Συνδυασμός διακολπικών και οπισθοηβικών τομών με χρήση βελονών τομών με χρήση βελονών

• Ταινίες ελεύθερης τάσηςΤαινίες ελεύθερης τάσης

Page 8: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠINAKAΣ ΠINAKAΣ VIVI. Tεχνική κατά Kelly. Tεχνική κατά Kelly

• Διατομή του ανώτερου Διατομή του ανώτερου τοιχώματος του κόλπουτοιχώματος του κόλπου

• Διαχωρισμός του Διαχωρισμός του κόλπου από τον αυχένα κόλπου από τον αυχένα της κύστεωςτης κύστεως

• Tοποθέτηση δύο ή τριών Tοποθέτηση δύο ή τριών κάθετων και σαν στρώμα κάθετων και σαν στρώμα ραφών για την ραφών για την συγκράτηση των συγκράτηση των περιουρηθρικών ραφώνπεριουρηθρικών ραφών

Kelly HA, Dum WM 1914. Urinary Incontinence in women without manifest injury to the Bladder. Kelly HA, Dum WM 1914. Urinary Incontinence in women without manifest injury to the Bladder. Surgery, Gynecology and Obstetrics 18: 444.Surgery, Gynecology and Obstetrics 18: 444.

Page 9: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠINAKAΣ ΠINAKAΣ VIIVII. Tεχνική κατά Kelly. Tεχνική κατά Kelly

• Σύγκλειση του κόλπουΣύγκλειση του κόλπου

• Διόρθωση της πρόπτωσης Διόρθωση της πρόπτωσης

• Διόρθωση της ακράτειας Διόρθωση της ακράτειας κατά 60%κατά 60%

Kelly HA, Dum WM 1914. Urinary Incontinence in women without manifest injury to the Bladder. Kelly HA, Dum WM 1914. Urinary Incontinence in women without manifest injury to the Bladder. Surgery, Gynecology and Obstetrics 18: 444.Surgery, Gynecology and Obstetrics 18: 444.

Page 10: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

YearYear AuthorAuthor CarrierCarrier SutureSuture Vaginal Vaginal NeedleNeedle AnchoringAnchoring ResultsResultsincisionincision directiondirection tissuetissue (% success)(% success)

19591959 PereyraPereyra PereyraPereyra SteelSteel NoneNone SP-vagSP-vag ParaurethralParaurethral 9090

19651965 Harer&Harer& PereyraPereyra ChromicChromic VerticalVertical SP-vagSP-vag ParaurethralParaurethral 8686GuntherGunther

19671967 Pereyra &Pereyra & PereyraPereyra ChromicChromic Vertical Vertical SP-vagSP-vag ParaurethralParaurethral 9595LebherzLebherzguidedguided

19671967 Tauber &Tauber & Inco Inco ChromicChromic Vertical Vertical SP-vagSP-vag PubocervicalPubocervical N/AN/AWapnerWapnerfasciafascia

19731973 StameyStamey StameyStamey Nylon:Nylon: T incisionT incision SP-vagSP-vag PubocervicalPubocervical 9191DacronDacron fasciafasciabuttressbuttress

19761976 WinterWinter Curved Curved PlasticPlastic NoneNone vag-SPvag-SP Pubocervical Pubocervical 8888needleneedle fascia: vagina fascia: vagina

Tροποποιημένο από: I.Δ. Xατζηγιάννη, Urinary incontinence 1991.Tροποποιημένο από: I.Δ. Xατζηγιάννη, Urinary incontinence 1991.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ VVΙΙΙ. Iστορική αναδρομή των χειρουργικών ΙΙΙ. Iστορική αναδρομή των χειρουργικών τεχνικών αναρτήσεως του αυχένα της κύστεωςτεχνικών αναρτήσεως του αυχένα της κύστεως

Page 11: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠINAKAΣ ΙΧΠINAKAΣ ΙΧ.. Iστορική αναδρομή των χειρουργικών τεχνικών Iστορική αναδρομή των χειρουργικών τεχνικών αναρτήσεως του αυχένα της κύστεως (συνέχεια)αναρτήσεως του αυχένα της κύστεως (συνέχεια)

YearYear AuthorAuthor CarrierCarrier SutureSuture Vaginal Vaginal NeedleNeedle AnchoringAnchoring ResultsResultsincisionincision directiondirection tissuetissue (% success)(% success)

19781978 Cobb & Cobb & DoubleDouble Nylon: Nylon: MinimalMinimal SP-vagSP-vag ParaurethralParaurethral 9090RagdeRagde prongprong bareel-bareel-knotknot

19811981 RazRaz RazRaz ProleneProlene Inverted UInverted U SP-vagSP-vag Vagina, Vagina, 9696double-double- guidedguided pubocervical,pubocervical,prongprong urethropelvicurethropelvic ligamentligament

19871987 Gittes &Gittes & StameyStamey ProleneProlene NoneNone SP-vagSP-vag VaginaVagina 8787LoughlinLoughlin or nylonor nylon

19891989 RazRaz RazRaz ProleneProlene Inverted UInverted U SP-vagSP-vag VaginaVagina 9090double-double- guidedguided pubocervical,pubocervical,prongprong urethropelvicurethropelvic ligament ligament

19911991 RazRaz RazRaz ProleneProlene Inverted UInverted U SP-vagSP-vag VaginaVagina 8585double-double- I incisionI incision guidedguided pubocervical,pubocervical,prongprong urethropelvic ligamenturethropelvic ligament

Tροποποιημένο από: I.Δ. Xατζηγιάννη,Urinary incontinence 1991.Tροποποιημένο από: I.Δ. Xατζηγιάννη,Urinary incontinence 1991.

Page 12: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Χ. Iστορική αναδρομή των χειρουργικών τεχνικών ΠΙΝΑΚΑΣ Χ. Iστορική αναδρομή των χειρουργικών τεχνικών αναρτήσεως του αυχένα της κύστεως αναρτήσεως του αυχένα της κύστεως

YearYear AuthorAuthor CarrierCarrier SutureSuture Vaginal Vaginal NeedleNeedle AnchoringAnchoring ResultsResultsincisionincision directiondirection tissuetissue (% success)(% success)

19911991 UlmstenUlmsten NeedlesNeedles polypropylenepolypropylene vertical vertical vag-SPvag-SP ParaurethralParaurethral 89 89PetrosPetros

20012001 DelormeDelorme needlesneedles polypropylenepolypropylene vertical vertical vagvag ParaurethralParaurethral 90 90

20032003 Jean de Jean de needles needles polypropylenepolypropylene vertical vertical vagvag ParaurethralParaurethral 89 89LevalLeval

Tροποποιημένο από: I.Δ. Xατζηγιάννη,Urinary incontinence 1991.Tροποποιημένο από: I.Δ. Xατζηγιάννη,Urinary incontinence 1991.

Page 13: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙ. Τεχνική ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙ. Τεχνική TVTTVT ((Tension Free Transvaginal Tape)Tension Free Transvaginal Tape)

Ulmsten U, Petros PE.Ulmsten U, Petros PE. An Integral theory and its method An Integral theory and its method for diagnosis and management of female urinary for diagnosis and management of female urinary incontinence. Scand J Urol 1991; 153: 1093.incontinence. Scand J Urol 1991; 153: 1093.

• Μέχρι σήμερα πάνω από 300.000 ασθενείς Μέχρι σήμερα πάνω από 300.000 ασθενείς παγκοσμίως θεραπεύτηκαν με ταινίες Τπαγκοσμίως θεραπεύτηκαν με ταινίες ΤVTVT

• Οι περισσότερες κλινικές μελέτες αναφέρουν Οι περισσότερες κλινικές μελέτες αναφέρουν ποσοστά ίασης μεταξύ 85-95%ποσοστά ίασης μεταξύ 85-95%

• Η κύρια ένδειξή της είναι σε περιπτώσεις που η Η κύρια ένδειξή της είναι σε περιπτώσεις που η ακράτεια οφείλεται σε υπερκινητικότητα της ακράτεια οφείλεται σε υπερκινητικότητα της ουρήθρας ή σε ανεπάρκεια του έσω σφικτήρα. ουρήθρας ή σε ανεπάρκεια του έσω σφικτήρα.

Page 14: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΙ. Τεχνική ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΙ. Τεχνική TVTTVT - Πλεονεκτήματα - Πλεονεκτήματα

• Καινούργια υποστήριξη στον ανεπαρκή – Καινούργια υποστήριξη στον ανεπαρκή – φυσιολογικό ιστό φυσιολογικό ιστό

• Λιγότερη νοσηρότητα από τις παραδοσιακές Λιγότερη νοσηρότητα από τις παραδοσιακές τεχνικέςτεχνικές

• Λιγότερες τομές, λιγότερος πόνος Λιγότερες τομές, λιγότερος πόνος • Διεγχειρητική εκτίμηση αποτελέσματος με Διεγχειρητική εκτίμηση αποτελέσματος με

δοκιμασία βήχαδοκιμασία βήχα• Μικρή διάρκεια χειρουργείου Μικρή διάρκεια χειρουργείου

Page 15: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΙΙ. Τεχνική ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΙΙ. Τεχνική TVTTVT

• Τοποθέτηση ασθενούς Τοποθέτηση ασθενούς σε θέση λιθοτομήςσε θέση λιθοτομής

• Δύο μικρές τομές Δύο μικρές τομές υπερηβικάυπερηβικά

• Μικρή τομή στο μέσο Μικρή τομή στο μέσο της ουρήθραςτης ουρήθρας

• Παρασκευή και Παρασκευή και διαχωρισμός των ιστών διαχωρισμός των ιστών πλαγίως της ουρήθρας πλαγίως της ουρήθρας

Page 16: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙV.V. Τεχνική Τεχνική TVTTVT

• Εισαγωγή της Εισαγωγή της βελόνης της ταινίας βελόνης της ταινίας παραουρηθρικά παραουρηθρικά

• Διάτρηση της Διάτρηση της ενδοπυελικής ενδοπυελικής περιτονίας πίσω περιτονίας πίσω από την κάτω από την κάτω επιφάνεια της επιφάνεια της ηβικής σύμφυσης ηβικής σύμφυσης

Page 17: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΠΙΝΑΚΑΣ ΧV.V. Τεχνική Τεχνική TVTTVT

• Προώθηση της Προώθηση της βελόνης δια της βελόνης δια της περιτονίας του περιτονίας του ορθού υπερηβικάορθού υπερηβικά

• Η ίδια τεχνική και Η ίδια τεχνική και από την αντίθετη από την αντίθετη πλευρά πλευρά

Page 18: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΠΙΝΑΚΑΣ ΧVVΙΙ.. Τεχνική Τεχνική TVTTVT

• Η ταινία ακουμπά στην Η ταινία ακουμπά στην οπίσθια επιφάνεια της οπίσθια επιφάνεια της ουρήθραςουρήθρας

• Οι βελόνες αφαιρούνται Οι βελόνες αφαιρούνται και ένα ψαλίδι και ένα ψαλίδι τοποθετείται μεταξύ τοποθετείται μεταξύ ταινίας και ουρήθραςταινίας και ουρήθρας

• Ελαφρά έλξη των άκρων Ελαφρά έλξη των άκρων της ταινίας και ρύθμισή της ταινίας και ρύθμισή της με τη δοκιμασία του της με τη δοκιμασία του βήχα βήχα

Page 19: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

Τεχνική Τεχνική TVTTVT

Page 20: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΠΙΝΑΚΑΣ ΧVII. VII. ΕπιπλοκέςΕπιπλοκές

Η ευρεία χρήση της ταινίας Η ευρεία χρήση της ταινίας TVTTVT έχει συνδεθεί με έχει συνδεθεί με διάφορες επιπλοκέςδιάφορες επιπλοκές

• Διάτρηση της ουροδόχου κύστης Διάτρηση της ουροδόχου κύστης 0%-25% 0%-25%• Προσωρινή ή μόνιμη επίσχεσηΠροσωρινή ή μόνιμη επίσχεση 9%-12% 9%-12%• ΛοιμώξειςΛοιμώξεις 2% 2%• Άλγος κατά την ούρησηΆλγος κατά την ούρηση• Κακώσεις ουρήθρας, αγγείων, νεύρων, εντέρουΚακώσεις ουρήθρας, αγγείων, νεύρων, εντέρου• Εμφάνιση δευτεροπαθούς αστάθειας Εμφάνιση δευτεροπαθούς αστάθειας 0,8-2% 0,8-2% Bousted GB,BJU 2002Bousted GB,BJU 2002

Page 21: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΠΙΝΑΚΑΣ ΧVIVIΙΙI. I. Τεχνική ΤΟΤ Τεχνική ΤΟΤ ((Transobturator)Transobturator)

• Προς αποφυγή των επιπλοκών επινοήθηκαν Προς αποφυγή των επιπλοκών επινοήθηκαν εναλλακτικές λύσειςεναλλακτικές λύσεις

• Το πέρασμα της ταινίας δια του ηθμοειδούς Το πέρασμα της ταινίας δια του ηθμοειδούς τρήματοςτρήματος

• Τα ποσοστά εγκράτειας παρόμοια της Τα ποσοστά εγκράτειας παρόμοια της κλασσικής οπισθοηβικής τουλάχιστον κλασσικής οπισθοηβικής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα βραχυπρόθεσμα

Page 22: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

Obturator AnatomyObturator Anatomy

Ischiopubic Ramus

IschiumPubic Symphysis

Obturator Obturator ForamenForamen

Obturator Canal

Ilium

Obturator canal

Urethra

SAFE ENTRY ZONE FOR NEEDLE INSERTION

Adductor longusinsertion

Page 23: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΧ. Τεχνική ΤΟΤΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΧ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in outside-inDelorme E.Delorme E. Transobturator urethral suspension: mini-Transobturator urethral suspension: mini-invasive procedure in the treatment of stress urinary invasive procedure in the treatment of stress urinary incontinence in women. Prog Urol 2001; 11: 1306-13.incontinence in women. Prog Urol 2001; 11: 1306-13.

• EEισαγωγή της ταινίας από τις μοιρογεννητικές ισαγωγή της ταινίας από τις μοιρογεννητικές πτυχές δια μέσου του ηθμοειδούς τρήματος στο πτυχές δια μέσου του ηθμοειδούς τρήματος στο κάτω μέρος της ουρήθραςκάτω μέρος της ουρήθρας

• Μέθοδος ιδιαίτερα ασφαλήςΜέθοδος ιδιαίτερα ασφαλής• Δύναται να προκαλέσει κακώσεις στην Δύναται να προκαλέσει κακώσεις στην

ουροδόχο κύστη και στην ουρήθραουροδόχο κύστη και στην ουρήθρα

Page 24: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧ. Τεχνική ΤΟΤΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in outside-in

• Τοποθέτηση ασθενούς σε γυναικολογική θέση Τοποθέτηση ασθενούς σε γυναικολογική θέση • Εφαρμογή καθετήρα 16 Εφαρμογή καθετήρα 16 FrFr• Τα σημεία εισόδου ανευρίσκονται Τα σημεία εισόδου ανευρίσκονται

σχεδιάζοντας μία οριζόντια γραμμή στο σχεδιάζοντας μία οριζόντια γραμμή στο επίπεδο του έξω στομίου της ουρήθραςεπίπεδο του έξω στομίου της ουρήθρας

• Τα σημεία εισόδου θα είναι περίπου 2 εκ. Τα σημεία εισόδου θα είναι περίπου 2 εκ. πάνω από την οριζόντια γραμμή και επί των πάνω από την οριζόντια γραμμή και επί των μηρογεννητικών πτυχώνμηρογεννητικών πτυχών

Page 25: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙ. Τεχνική ΤΟΤΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in outside-in

• Μικρή τομή κάτω Μικρή τομή κάτω από την ουρήθρα από την ουρήθρα στη μεσότηταστη μεσότητα

• Παρασκευή Παρασκευή παραουρηθρικάπαραουρηθρικά

Page 26: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙΙ. Τεχνική ΤΟΤΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in outside-in

• Με οδηγό τον Με οδηγό τον δείκτη και με τη δείκτη και με τη βοήθεια του βοήθεια του αντίχειρα η αντίχειρα η βελόνη διαπερνά βελόνη διαπερνά το ηθμοειδές το ηθμοειδές τρήμα και τρήμα και οδηγείται οδηγείται παραουρηθρικάπαραουρηθρικά

Page 27: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙΙΙ. Τεχνική ΤΟΤΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in outside-in

• Η βελόνη Η βελόνη συνδέεται συνδέεται με την ταινία με την ταινία με ειδικό με ειδικό αντάπτορααντάπτορα

Page 28: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙVV. Τεχνική ΤΟΤ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in outside-in

• H H συνδεδεμένη συνδεδεμένη ταινία μεταφέρεται ταινία μεταφέρεται από τη βελόνη από τη βελόνη κατά αντίθετη της κατά αντίθετη της εισαγωγής φοράεισαγωγής φορά

• Τοποθετείται ψαλίδι Τοποθετείται ψαλίδι μεταξύ ουρήθρας μεταξύ ουρήθρας και ταινίας και και ταινίας και ρυθμίζεται η ταινία ρυθμίζεται η ταινία με τη δοκιμασία του με τη δοκιμασία του βήχα βήχα

Page 29: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧVV. Τεχνική ΤΟΤ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in outside-in

Page 30: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧVVΙ. Τεχνική ΤΟΤΙ. Τεχνική ΤΟΤ inside inside--outout

Jean de Leval.Jean de Leval. Novel technique for the treatment of Novel technique for the treatment of female stress urinary incontinence: Transoburator female stress urinary incontinence: Transoburator vaginal tape inside-out.vaginal tape inside-out.

• EEλικοειδής οδηγός για κάθε πλευράλικοειδής οδηγός για κάθε πλευρά• Σωλήνας πολυεθυλενίου συνδεδεμένος με την Σωλήνας πολυεθυλενίου συνδεδεμένος με την

ταινίαταινία• Εισαγωγέας οδηγόςΕισαγωγέας οδηγός

Page 31: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧVVΙΙ. Τεχνική ΤΟΤΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ inside inside--outout

• Τοποθέτηση Τοποθέτηση ασθενούς σε ασθενούς σε γυναικολογική θέσηγυναικολογική θέση

• Τα σημεία εξόδου Τα σημεία εξόδου στο επίπεδο 2 στο επίπεδο 2 cm cm πάνω από την πάνω από την ουρήθρα και 2 ουρήθρα και 2 cmcm επί τα εκτός των επί τα εκτός των μηρογεννητικών μηρογεννητικών πτυχών πτυχών

Page 32: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧVVΙΙΙ. Τεχνική ΤΟΤΙΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ inside inside--outout

• Παρασκευή με ψαλίδι παραουρηθρικά και υπό γωνία 45Παρασκευή με ψαλίδι παραουρηθρικά και υπό γωνία 45οο • Τοποθέτηση οδηγού εισαγωγή με γωνία 45Τοποθέτηση οδηγού εισαγωγή με γωνία 45οο

και διάτρηση ηθμοειδούς μεμβράνηςκαι διάτρηση ηθμοειδούς μεμβράνης

Page 33: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧVVΙΙVV. Τεχνική ΤΟΤ. Τεχνική ΤΟΤ inside inside--outout

• O O ελικοειδής οδηγός προωθείται μέσω του εισαγωγέα ελικοειδής οδηγός προωθείται μέσω του εισαγωγέα • Ο οδηγός εισαγωγέας αφαιρείται Ο οδηγός εισαγωγέας αφαιρείται • Κυκλική κίνηση του ελικοειδούς οδηγού ο οποίος Κυκλική κίνηση του ελικοειδούς οδηγού ο οποίος

εξέρχεται στις θέσεις που χαράξαμε εξέρχεται στις θέσεις που χαράξαμε

Page 34: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧ. Τεχνική ΤΟΤΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧ. Τεχνική ΤΟΤ outside outside--inin

Delorme E.Delorme E. ΟΟne year results of TOT outside-in procedure. ne year results of TOT outside-in procedure. Prog Urol 2003; 656-659.Prog Urol 2003; 656-659.

• 32 32 ασθ., Μ.Ο.: 64 έτηασθ., Μ.Ο.: 64 έτη• Ουροδυναμική, 5 Ουροδυναμική, 5 ISDISD• 18 μικτού τύπου18 μικτού τύπου• Όχι κυστεοκήληΌχι κυστεοκήλη• Όχι διεγχειρητικές επιπλοκέςΌχι διεγχειρητικές επιπλοκές• Χρόνος χειρουργικός 15 Χρόνος χειρουργικός 15 minmin• Follow-up 17Follow-up 17 μήνες μήνες

• 29/32 θεραπεία (90,6%)29/32 θεραπεία (90,6%)• 3/32 βελτίωση (9,4%)3/32 βελτίωση (9,4%)• 2 επιτακτική ακράτεια2 επιτακτική ακράτεια• Όχι διατρήσειςΌχι διατρήσεις

Page 35: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙ. Τεχνική ΤΟΤΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙ. Τεχνική ΤΟΤ outside outside--ininCosta et al.Costa et al. TOT (outside – in) For SUI. Multicenter France TOT (outside – in) For SUI. Multicenter France ICS 10/2003 FlorenceICS 10/2003 Florence

• 1 κύστης, 2 ουρήθρας 1 κύστης, 2 ουρήθρας διατρήσειςδιατρήσεις

• 1 διάτρηση κόλπου1 διάτρηση κόλπου• 5 ασθ. παροδικό πόνο 5 ασθ. παροδικό πόνο

13%13%• 4 ασθ. επίσχεση 2,4%4 ασθ. επίσχεση 2,4%• 6 κολπικές κακώσεις6 κολπικές κακώσεις• Επιτακτική ακράτεια 4%Επιτακτική ακράτεια 4%• Θεραπεία 83%Θεραπεία 83%

• 7 7 κέντρα, 165 ασθ.κέντρα, 165 ασθ.• Μ.Ο.: 57 έτηΜ.Ο.: 57 έτη• 61% μικτή ακράτεια61% μικτή ακράτεια• Ουροδυναμική 5% Ουροδυναμική 5% ISDISD• 15% υποτροπιάζουσα 15% υποτροπιάζουσα

ακράτειαακράτεια• Ραχιαία (50), Ραχιαία (50),

Γενική (115) Γενική (115) • Follow-up 5 Follow-up 5 μήνεςμήνες

Page 36: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙΙ. Τεχνική ΤΟΤΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ outside outside--inin

• 15 15 κέντρακέντρα• Follow-up Follow-up 3 μήνες3 μήνες• Χειρουργικός χρόνος Χειρουργικός χρόνος

20 20 minmin• Όχι αιματώματαΌχι αιματώματα• Όχι διατρήσειςΌχι διατρήσεις

Jacquetin et al.Jacquetin et al. Early experience with 120 patients and Early experience with 120 patients and TOT outside-in for female SUI, 2004TOT outside-in for female SUI, 2004

• 4 ασθ. συμπτώματα 4 ασθ. συμπτώματα επιτακτικής ούρησης 3,3%επιτακτικής ούρησης 3,3%

• 5 ασθ. ουρολοίμωξη 4,2%5 ασθ. ουρολοίμωξη 4,2%• Σημαντική βελτίωση δείκτη Σημαντική βελτίωση δείκτη

ποιότητας ζωήςποιότητας ζωής

Page 37: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙΙΙ. Τεχνική ΤΟΤΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ ιιnsidenside--outout

• 107 107 ασθενείςασθενείς• Μ.Ο.: 62 έτηΜ.Ο.: 62 έτη• Ραχιαία 82, γενική 24Ραχιαία 82, γενική 24• Κυστεοκήλη 33 Κυστεοκήλη 33 • Χρόνος χειρουργικός 14 Χρόνος χειρουργικός 14 minmin• Όχι διεγχειρητικές επιπλοκέςΌχι διεγχειρητικές επιπλοκές• Πόνος στις μηρογεννητικές Πόνος στις μηρογεννητικές

πτυχές 17 (15,9%) πτυχές 17 (15,9%)

De Leval.De Leval. New technique for treatment of SUI. TOT inside New technique for treatment of SUI. TOT inside out. Eur Urol 2003; 44(6): 724-730out. Eur Urol 2003; 44(6): 724-730

• Μέσος χρόνος Μέσος χρόνος παραμονής στο παραμονής στο νοσοκομείο 1,8 μέρες νοσοκομείο 1,8 μέρες (0,5-8)(0,5-8)

• Επίσχεση 3 (2,8%)Επίσχεση 3 (2,8%)• Κάκωση πυέλου 1Κάκωση πυέλου 1• Εμφάνιση Εμφάνιση

αποστήματος 1αποστήματος 1

Page 38: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙVV. Σύγκριση. Σύγκριση

• TVT 31, TOT 30TVT 31, TOT 30• Χειρουργικός χρόνος Χειρουργικός χρόνος

TVT TVT 2727 min, TOT 15 min min, TOT 15 min• Διάτρηση κύστηςΔιάτρηση κύστης

TVT TVT 9,3%, ΤΟΤ 0%9,3%, ΤΟΤ 0%• Τραυματισμός ουρήθραςΤραυματισμός ουρήθρας

TVT TVT 1, ΤΟΤ 01, ΤΟΤ 0

De De ΤΤayrac et al.ayrac et al. A prospective randomized trial comparing A prospective randomized trial comparing TVT and TOT for SUI. Am J Obstet Gynecol (2004) 190: 602-608TVT and TOT for SUI. Am J Obstet Gynecol (2004) 190: 602-608

• Τραυματισμός κόλπου 0Τραυματισμός κόλπου 0• Αιμάτωμα θυροειδούς Αιμάτωμα θυροειδούς

τρήματοςτρήματος TVT TVT 0, ΤΟΤ 1 0, ΤΟΤ 1

• ΕπιτυχίαΕπιτυχία TVT TVT 84%, ΤΟΤ 90% 84%, ΤΟΤ 90%

Page 39: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧVV. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα

• Οι ταινίες ελεύθερης τάσης αποτελούν Οι ταινίες ελεύθερης τάσης αποτελούν επανάσταση στην χειρουργική της ακράτειαςεπανάσταση στην χειρουργική της ακράτειας

• Παρέχουν στήριξη στον ανεπαρκή Παρέχουν στήριξη στον ανεπαρκή φυσιολογικό ιστόφυσιολογικό ιστό

• Έχουν λιγότερη νοσηρότητα από τις Έχουν λιγότερη νοσηρότητα από τις παραδοσιακές τεχνικέςπαραδοσιακές τεχνικές

Page 40: Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

Σας ευχαριστώ