14
ΕΣΥΦ Εθνικό Συ μ βούλιο Φοιτητών

ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Διαβάστε την πρότασή μας για την αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος. Ενώνουμε τις φωνές. Προχωράμε σε αλλαγές!

Citation preview

Page 1: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

ΕΣΥΦΕθνικό Συµβούλιο Φοιτητών

Page 2: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

ΕΣΥΣΕθνικό Συµβούλιο Σπουδαστών

Page 3: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

1ος βαθµός εκπροσώπησης:Σύλλογος Φοιτητών Κάθε σύλλογος φοιτητών/σπουδαστών για να µπορεί να συµµετέχει στο ΕΣΥΦ / ΕΣΥΣ θα πρέπει να εκπληρώνει µερικές σηµαντικές προϋποθέσεις όπως κατατεθηµένο στο Πρωτοδικείο καταστατικό, προσωποπαγή διοίκηση, διαφάνεια στην διοίκηση και τα οικονοµικά.

Προτείνουµε λειτουργία Επιστηµονικής Επιτροπής κάθε συλλόγου µέσα από ενιαίο ψηφοδέλτιο, µε στόχο την ενίσχυση της επιστηµονικής δράσης των φοιτητών.

Page 4: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

2ος βαθµός εκπροσώπησης:Φοιτητικός/Σπουδαστικός Σύλλογος κάθε Νοµού

Σκοπός του κάθε τοπικού Συµβουλίου Φοιτητών/Σπουδαστών Νοµού θα είναι η συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς φορείς, τα τοπικά επιµελητήρια αλλά και γενικότερα τους επιστηµονικούς συλλόγους προκειµένου να συµβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής.

Page 5: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

Εθνικό Συµβούλιο Φοιτητών & Εθνικό Συµβούλιο Σπουδαστών

Θα έχει ως µέλη του όλα τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων των τοπικών Συµβουλίων Φοιτητών/

Σπουδαστών των Νοµών

Page 6: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

Εθνικό Συµβούλιο Φοιτητών & Εθνικό Συµβούλιο Σπουδαστών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

■ Θα παράγει τα συµπεράσµατα και θα ψηφίζει την Πρόταση Παιδείας του ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ.

■ Θα εκπροσωπεί τους Έλληνες φοιτητές στην European Student’s Union και στη Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε.

■ Θα είναι αρµόδιο να µεταφέρει τα συµπεράσµατα της European Student’s Union και να συντάσσει έκθεση που θα κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας

■ Θα εκδίδει τα επίσηµα αποτελέσµατα των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εκλογών και θα συντονίζει τις διαδικασίες τους

Page 7: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

Εθνικό Συµβούλιο Φοιτητών & Εθνικό Συµβούλιο Σπουδαστών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ■ Θα συµµετέχει στο Εθνικό Συµβούλιο Νέων και θα παρουσιάζει το έργο και τις ανάγκες των Ελλήνων Φοιτητών/Σπουδαστών ενώ παράλληλα θα καλεί σε κοινές λύσεις δράσεις όλων των οργανώσεων νεολαίας πάνω σε ζητήµατα που θα επισηµαίνονται µέσω των εκθέσεων από τις επιστηµονικές του επιτροπές (Υγείας, Θετικών, Ανθρωπιστικών, Οικονοµικών, Κοινωνικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών & Δηµόσιας Διοίκησης).

■ Θα εκδίδει έκθεση φοιτητικής αξιολόγησης (ranking) για όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, η οποία θα πραγµατοποιείται εξ’ ολοκλήρου από τους φοιτητικούς συλλόγους.

■ Θα προτείνει µέσω των επιστηµονικών του επιτροπών λύσεις σε προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας, και ιδιαίτερα της νεολαίας.

■ Θα διοργανώνει σε κεντρικό επίπεδο επιστηµονικούς διαγωνισµούς, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και το ετήσιο Επιστηµονικό Συνέδριο του ΕΣΥΦ.

Page 8: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

ενώνουµετις φωνές.προχωράµε σε αλλαγές.

ενώνουµετις φωνές.προχωράµε σε αλλαγές.

Page 9: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

Δηµιουργούµε Επιστηµονικό Συµβούλιο του ΕΣΥΦ και του ΕΣΥΣ, το οποίο θα συµβάλει στην επιστηµονική ενδυνάµωση και τεκµηρίωση του φοιτητικού κινήµατος. Στόχος είναι µέσω του Επιστηµονικού Συµβουλίου να ενισχυθεί ο επιστηµονικός ρόλος του Συµβουλίου και να µπορούν οι Έλληνες φοιτητές να προσφέρουν τεκµηριωµένες θέσεις και προτάσεις για το σύνολο της εθνικής Παιδείας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Page 10: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

Οι φοιτητικές εκλογές θα διεξάγονται υπό την εποπτεία του ΕΣΥΣ/ΕΣΥΦ παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, µε ενιαίο εκλογικό κανονισµό σε όλους τους Συλλόγους.

Οποιοσδήποτε Σύλλογος δεν εφαρµόζει αυτές τις διατάξεις, δεν θα µπορεί να συµµετέχει στα όργανα διοίκησης.

Page 11: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

Μέγιστη θητεία 2 ετών

για κάθε εκπρόσωπο των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του κάθε Ιδρύµατος, κάτι που τη φετινή χρονιά εφαρµόζουµε και ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ προκειµένου να αποφεύγονται νοσηρά φαινόµενα του παρελθόντος.

Page 12: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

Καλούµε το Υπουργείο να εφαρµόσει το Σύνταγµα, Αρθ. 15, παρ. 5 και να θεσπίσει έπειτα από διάλογο «ειδικό νόµο που θα καθορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συµµετοχή φοιτητών/σπουδαστών σ' αυτούς».

Page 13: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος

Καλούµε τους Έλληνες φοιτητές και σπουδαστές να τολµήσουµε να φτιάξουµε κάτι ισχυρό, ενωτικό, µα πάνω από όλα παραγωγικό για τη χώρα µας.

Page 14: ΕΣΥΦ: Αναμόρφωση του Φοιτητικού Κινήματος