25
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΜΕ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ Προκόπιος Προκόπιος M M αγιάτης αγιάτης 9 9 - - 5 5 - - 201 201 5 5 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φαρμακευτικής

Ελαιολάδου Ανάλυση

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ελαιολάδου Ανάλυση

Citation preview

Page 1: Ελαιολάδου Ανάλυση

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΜΕΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗΙ∆ΙΑΙΤΕΡΗΣΗΜΑΣΙΑΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΤΟ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣΣΤΡΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΝΤΗΝ

ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

ΠροκόπιοςΠροκόπιος MMαγιάτηςαγιάτης99--55--20120155

Πανεπιστήµιο ΑθηνώνΤµήµα Φαρµακευτικής

Page 2: Ελαιολάδου Ανάλυση

Τρόφιµο ή φάρµακο;ΤοΤο ελαιόλαδοελαιόλαδο δενδεν είναιείναι έναένα απλόαπλό τρόφιµοτρόφιµο

ούτεούτε µιαµια απλήαπλή πηγήπηγή λιπιδίωνλιπιδίων

ΠεριέχειΠεριέχει µοναδικάµοναδικά µικροσυστατικάµικροσυστατικά µεµε ιδιόµορφηιδιόµορφηχηµικήχηµική δοµήδοµή πουπου εισέρχονταιεισέρχονται στοστο ανθρώπινοανθρώπινο σώµασώµαµέσωµέσω τηςτης καθηµερινήςκαθηµερινής διατροφήςδιατροφής καικαι έχουνέχουνεπίδρασηεπίδραση στηνστην υγείαυγεία µαςµας..

ΗΗ µόνηµόνη γνωστήγνωστή εδώδιµηεδώδιµη πηγήπηγή αυτώναυτών τωντωνεξειδικευµένωνεξειδικευµένων χηµικώνχηµικών συστατικώνσυστατικών είναιείναι οο καρπόςκαρπόςτηςτης ελιάςελιάς καικαι τοτο ελαιόλαδοελαιόλαδο

ΤοΤο ελαιόλαδοελαιόλαδο βρίσκεταιβρίσκεται στοστο ενδιάµεσοενδιάµεσο µεταξύµεταξύτροφίµουτροφίµου καικαι φαρµάκουφαρµάκου--άριστοάριστο παράδειγµαπαράδειγµαΙπποκρατικήςΙπποκρατικής ιατρικήςιατρικής

Page 3: Ελαιολάδου Ανάλυση

Ελιά- ελαιόλαδοΟ ∆ιοσκουρίδης και µετά απόαυτόν όλοι οι αρχαίοι γιατροίσυνιστούν ότι τα καλύτερααποτελέσµατα στην υγεία αλλά καιτη µεγαλύτερη αντοχή στο χρόνοέχει το λάδι από άγουρες ελιές(και άρα δεν είναι όλα ίδια!)

Πολλές αναφορές µιλούν γιαχρήση σε πονόδοντους ήκεφαλαλγίες

Προφανείς ενδείξεις γιααντιφλεγµονώδη καιαντιοξειδωτική δράση

Dioscorides

Page 4: Ελαιολάδου Ανάλυση

Ο ευρωπαϊκός κανονισµός432/2012

ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Ένα ελαιόλαδο που µπορεί να παρέχει 5 mg υδροξυτυροσόλης καιπαραγώγων της (σύµπλεγµα ελευρωπαίνης και τυροσόλης) την ηµέραπροσφέρει προστασία από την οξείδωση της LDL (∆ηλαδή προστασίατου καρδιαγγειακού συστήµατος).

Η υδροξυτυροσόλη και η τυροσόλη βρίσκονται υπο ελεύθερη µορφή στοελαιόλαδο σε ελάχιστο ποσοστό (<10 mg/Kg)

Η ελαιοκανθάλη, η ελαιασίνη και δευτερευόντως τα άγλυκα τηςελευρωπαίνης και του λιγκστροσίδη είναι οι κυριότερες µορφέςσυζευγµένης υδροξυτυροσόλης και τυροσόλης στα ελληνικά λάδια (έωςκαι >1000 mg/Kg).

Page 5: Ελαιολάδου Ανάλυση

ΕλαιοκανθάληH H ελαιοκανθάληελαιοκανθάλη (decarboxymethyl ligstroside decarboxymethyl ligstroside aglycone) (aglycone) (Oleocanthal) ) έχειέχει αντιφλεγµονώδηαντιφλεγµονώδηδράσηδράση ανάλογηανάλογη τουτου Ibuprofen

Αναστολή της εξέλιξης της νόσου Alzheimer σεπειραµατόζωα (Φεβ. 2013)

Αναστολέας COX1 και COX2

Αντιµετώπιση ρευµατοειδούς αρθρίτιδας

Αντιογκογόνος δράση (Φεβ 2015)

Αντιοξειδωτική δράση

Χρόνια έκθεση σε χαµηλές δόσειςαντιοξειδωτικών/αντιφλεγµονωδών ουσιώνόπως η ελαιοκανθάλη προσφέρει προστασίαέναντι των καρδιαγγειακών παθήσεων και τηςγήρανσης

ΗΗ ελαιοκανθάληελαιοκανθάλη είναιείναι υπεύθυνηυπεύθυνη γιαγια τηντην αίσθησηαίσθησηκαψίµατοςκαψίµατος στοστο λαιµόλαιµό ((pungencypungency)) πουπου είναιείναιχαρακτηριστικήχαρακτηριστική τουτου αγουρελαίουαγουρελαίου..

"Phytochemistry: Ibuprofen"Phytochemistry: Ibuprofen--like activity in extralike activity in extra--virgin virgin olive oil." Beauchamp, Gary K. olive oil." Beauchamp, Gary K. et al. et al. NatureNature (2005), (2005), 437(7055), 45437(7055), 45--4646

Page 6: Ελαιολάδου Ανάλυση

Ελαιασίνη

ΗΗ ελαιασίνηελαιασίνη έχειέχειδοµήδοµή ανάλογηανάλογη µεµε τηντηνελαιοκανθάληελαιοκανθάλη. . ΕίναιΕίναιπαράγωγοπαράγωγο τηςτηςυδροξυτυροσόληςυδροξυτυροσόληςκαικαι είναιείναι ηη πιοπιοισχυρήισχυρήαντιοξειδωτικήαντιοξειδωτικήουσίαουσία τουτουελαιολάδουελαιολάδου

Page 7: Ελαιολάδου Ανάλυση

Άγλυκο ελευρωπαίνης (αλδευδική µορφή)

ΙσχυρήΙσχυρή αντιοξειδωτικήαντιοξειδωτικήδράσηδράση

ΠροστασίαΠροστασία πειραµατοζώωνπειραµατοζώωναπόαπό AlzheimerAlzheimer ((ΙούλιοςΙούλιος2013)2013)

3'

8'

4'

7'

5'

6'

2'

1'

O 76

5

43

O98

1

O

OOH

11

OO

OH

H CH310

H

H

CH312

3'

8'

4'

7'

5'

6'

2'

1'

O 76

5

43

O9

81

O

OOH

11

OO

CH310

H

H

H

CH312

Άγλυκο λιγκστροσίδη (αλδευδική µορφή)

ΑντιοξειδωτικήΑντιοξειδωτική δράσηδράση

ΑντιµεταστατικήΑντιµεταστατική

Page 8: Ελαιολάδου Ανάλυση

Τα προβλήµατα της χηµικήςανάλυσης

ΗΗ ακριβήςακριβής χηµικήχηµική µέτρησηµέτρηση αυτώναυτών τωντων ουσιώνουσιών έχειέχει πλέονπλέοντεράστιατεράστια σηµασίασηµασία γιαγια τηντην αξίααξία τουτου ελαιολάδουελαιολάδου

ΟιΟι ουσίεςουσίες αυτέςαυτές έχουνέχουν µεγάλεςµεγάλες τεχνικέςτεχνικές δυσκολίεςδυσκολίες στηνστηνποσοτικήποσοτική χηµικήχηµική τουςτους ανάλυσηανάλυση. .

ΤοΤο πρόβληµαπρόβληµα είναιείναι γνωστόγνωστό εδώεδώ µερικάµερικά χρόνιαχρόνια

ΚανέναςΚανένας διεθνήςδιεθνής οργανισµόςοργανισµός δενδεν έχειέχει υιοθετήσειυιοθετήσει ακόµαακόµαεπίσηµηεπίσηµη µέθοδοµέθοδο µέτρησηςµέτρησης καικαι τοτο θέµαθέµα προςπρος τοτο παρόνπαρόνεναπόκειταιεναπόκειται στιςστις εθνικέςεθνικές αρχέςαρχές..

Page 9: Ελαιολάδου Ανάλυση

Τεχνικές δυσκολίες

ΑκολουθώνταςΑκολουθώντας τητη γενικήγενική µέθοδοµέθοδο ανάλυσηςανάλυσης πολυφαινολώνπολυφαινολώντουτου διεθνούςδιεθνούς συµβουλίουσυµβουλίου ελαιολάδουελαιολάδου αναλύσαµεαναλύσαµε µεµε LCMS LCMS στηνστην ΙσπανίαΙσπανία πρότυπηπρότυπη καθαρήκαθαρή ελαιοκανθάληελαιοκανθάλη καικαι φάνηκεφάνηκεότιότι >80% >80% µετατράπηκεµετατράπηκε σεσε artifacts (artifacts (ακετάλεςακετάλες, , ηµιακετάλεςηµιακετάλες--ενυδατωµένεςενυδατωµένες//µεθυλιωµένεςµεθυλιωµένες µορφέςµορφές) ) λόγωλόγωτηςτης αντίδρασηςαντίδρασης µεµε τητη µεθανόληµεθανόλη καικαι τοτο νερόνερό πουπουχρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται στηνστην εκχύλισηεκχύλιση καικαι τητη χρωµατογραφίαχρωµατογραφία

0 5 10 15 20 Time [min]0

2

4

6

5x10

Intens.

ελαιοκανθάλη

artifacts

Page 10: Ελαιολάδου Ανάλυση

Η ελληνική απάντηση στοπρόβληµα

ΑναπτύξαµεΑναπτύξαµε µιαµια χηµικήχηµική µέθοδοµέθοδο NMR NMR γιαγια τοντον προσδιορισµόπροσδιορισµό τωντων ουσιώνουσιώναυτώναυτών µεµε στόχοστόχο νανα δούµεδούµε τιςτις διαφορέςδιαφορές µεταξύµεταξύ τωντων λαδιώνλαδιών καικαι νανα ταταταξινοµήσουµεταξινοµήσουµε µεµε βάσηβάση τηντην επίδρασηεπίδραση τουςτους στηνστην υγείαυγεία..

ΗΗ µέθοδοςµέθοδος καικαι τατα αποτελέσµατααποτελέσµατα έχουνέχουν δηµοσιευτείδηµοσιευτεί σεσε περιοδικάπεριοδικά τατα τηςτηςAmerican Chemical Society:American Chemical Society:

E. Karkoula, A. Skantzari, E. Melliou and P. Magiatis, J Agric Food Chem. 2012, 60, 11696.

E. Karkoula, A. Skantzari, E. Melliou and P. Magiatis, J. Agric. Food Chem. 2014, 62, 600.

Με τη µέθοδο που έχουµε αναπτύξει µπορούµε να µετρήσουµε όλες τιςουσίες που αφορά ο κανονισµός και να δώσουµε σε κάθε παραγωγό ταστοιχεία που χρειάζεται για να κάνει health claims στην ετικέτα του.

Αυτή τη στιγµή είµαστε το µοναδικό εργαστήριο στην Ελλαδα του οποίουτα πιστοποιητικά αναγνωρίζονται από τον ΕΦΕΤ γι’αυτό το σκοπό

Page 11: Ελαιολάδου Ανάλυση

Η εφαρµογή της µεθόδου

ΗΗ µέθοδοςµέθοδος εφαρµόστηκεεφαρµόστηκε σεσε >>1155000 0 µονοποικιλιακάµονοποικιλιακάεµπορικάεµπορικά λάδιαλάδια απόαπό τηντην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι τηντην ΚαλιφόρνιαΚαλιφόρνιαγιαγια µιαµια περίοδοπερίοδο τεσσάρωντεσσάρων ετώνετών καικαι επίσηςεπίσης απόαπόΤυνησίαΤυνησία, , ΚροατίαΚροατία, , ΚύπροΚύπρο, , ΠορτογαλίαΠορτογαλία..

ΕλέγχθηκανΕλέγχθηκαν επίσηςεπίσης 110 110 εµπορικάεµπορικά δείγµαταδείγµατασουπερµάρκετσουπερµάρκετ ((ΚαλιφόρνιαΚαλιφόρνια)) σχεδόνσχεδόν απόαπό όλεςόλες τιςτιςελαιοπαραγωγέςελαιοπαραγωγές χώρεςχώρες

Page 12: Ελαιολάδου Ανάλυση

Σύγκριση ανάµεσα στα ολικά εκχυλίσµατα έξτραπαρθένων ελαιολάδων

I.S

Υψηλής ποιότητας

Χαµηλής ποιότητας

Page 13: Ελαιολάδου Ανάλυση

OOιι νέοινέοι δείκτηςδείκτηςΈχουµεΈχουµε εισαγάγειεισαγάγει στηστη διεθνήδιεθνή βιβλιογραφίαβιβλιογραφία µιαµιασειράσειρά απόαπό νέουςνέους δείκτεςδείκτες γιαγια τοτο χαρακτηρισµόχαρακτηρισµότωντων έξτραέξτρα παρθένωνπαρθένων ελαιολάδωνελαιολάδων

D1= oleocanthal+oleacein D1= oleocanthal+oleacein D2=oleocanthal/oleacein D2=oleocanthal/oleacein

D3= oleocanthal+oleacein+oleuropein D3= oleocanthal+oleacein+oleuropein aglycon+ligstroside aglyconaglycon+ligstroside aglycon

D4 = oleacein+oleuropein aglycon (HT D4 = oleacein+oleuropein aglycon (HT derivatives) derivatives)

D D προςπρος τιµήτιµή τουτου UC Davis UC Davis καικαι τωντων ανθρώπωνανθρώπωνπουπου πίστεψανπίστεψαν στηνστην ιδέαιδέα µαςµας

Page 14: Ελαιολάδου Ανάλυση

Ταξινόµηση των έξτρα παρθένωνελαιολάδων µε βάση το δείκτη D1 και D3

Oleocanthal+oleacinOleocanthal+oleacin= = D1 D1 σχετίζεταισχετίζεται µεµε τηντηνποικιλίαςποικιλίας τηςτης ελιάςελιάςκαικαι τηντην επεξεργασίαεπεξεργασίαστοστο ελαιοτριβείοελαιοτριβείο

ΗΗ ΚορωνέικηΚορωνέικη πουπουαποτελείαποτελεί τοτο 70% 70% τωντωνδέντρωνδέντρων στηνστην ΕλλάδαΕλλάδαέδωσεέδωσε τιςτις υψηλότερεςυψηλότερεςτιµέςτιµές

Page 15: Ελαιολάδου Ανάλυση

D3 = 446, n= 56

D3 = 286, n=23

D3 = 177, n=13

D3 = 308, n=21

D3 = 439, n=9

D3 = 314, n=10

D3 = 374, n= 19

D3 = 118, n=12

D3 = 101, n=15

D3 = 281, n=6

D3 = 18, n= 7

D3 = 155, n= 6

D3 = 189, n= 12

D3 = 316, n= 8

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥΛΑ∆ΙΟΥ

Page 16: Ελαιολάδου Ανάλυση

Κορυφαίες φετινές τιµέςελαιοκανθάλης

ΜουρτολιάΜουρτολιά ΛακωνίαΛακωνία: 1028 : 1028 mg/Kgmg/Kg

ΛιανολιάΛιανολιά ΚέρκυραΚέρκυρα: 727 : 727 mg/Kgmg/Kg

ΑγριελιάΑγριελιά ΛακωνίαΛακωνία: 679 : 679 mg/Kgmg/Kg

ΧαλκιδικήςΧαλκιδικής 620620 mg/Kgmg/Kg

ΚορωνέικηΚορωνέικη ΛακωνίαΛακωνία: 563 : 563 mg/Kgmg/Kg

Page 17: Ελαιολάδου Ανάλυση

Σύγκριση µε λάδια από τηνδιεθνή αγορά της Καλιφόρνια

ΕύροςΕύρος ουσιώνουσιών σταστα λάδιαλάδια supermarketsupermarketπαραγωγήςπαραγωγής 20122012--20132013

Oleocanthal 0Oleocanthal 0--402 mg/Kg (402 mg/Kg (ΜΜ..ΟΟ. . 135)135)

Oleacein 0Oleacein 0--320 mg/Kg (320 mg/Kg (ΜΜ..ΟΟ. . 105)105)

D3= 10D3= 10--941 mg/Kg (941 mg/Kg (ΜΜ..ΟΟ. . 333030))

D4 = 5D4 = 5--480 mg/Kg (480 mg/Kg (ΜΜ..ΟΟ. . 174)174)

Ελαιοκανθάλη: 680 mg/ΚgΕλαιασίνη: 350 mg/KgΆγλυκο ελευρωπαϊνης: 53 mg/KgΆγλυκο λιγκστροσίδη: 59 mg/KgΣυνολικά παράγωγα υδροξυτυροσόλης (D4): 403 mg/KgΣύνολο D3: 1142 mg/Kg

Tο καλύτεροελληνικόεµφιαλωµένο

Page 18: Ελαιολάδου Ανάλυση

Κύρια ευρήµατα

11. . ΥπάρχειΥπάρχει µεγάληµεγάλη διακύµανσηδιακύµανση τηςτης συγκέντρωσηςσυγκέντρωσηςελαιοκανθάληςελαιοκανθάλης καικαι ελαιασίνηςελαιασίνης ανάµεσαανάµεσα σταστα δείγµαταδείγµατα πουπουµελετήθηκανµελετήθηκαν, , απόαπό µηµη ανιχνεύσιµηανιχνεύσιµη ωςως 10281028 mg/Kg mg/Kg καικαι τοτοάθροισµαάθροισµα τουςτους (index D(index D33) ) απόαπό 00 ωςως 15341534 mg/Kg. mg/Kg.

2. 2. ΥπάρχουνΥπάρχουν ποικιλίεςποικιλίες πουπου ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό γεωγραφικήγεωγραφικήπροέλευσηπροέλευση καικαι εποχήεποχή συλλογήςσυλλογής παράγουνπαράγουν λάδιλάδι µεµε µικρήµικρήπεριεκτικότηταπεριεκτικότητα στιςστις βιοδραστικέςβιοδραστικές ουσίεςουσίες

3. 3. ΥπάρχειΥπάρχει θετικήθετική συσχέτισησυσχέτιση µεµε τηντην πρόωρηπρόωρη συγκοµιδήσυγκοµιδή. .

4. 4. ΑκόµαΑκόµα καικαι 18 18 µήνεςµήνες µετάµετά τητη συγκοµιδήσυγκοµιδή έναένα καλόκαλό λάδιλάδιδιατηρείδιατηρεί υψηλήυψηλή συγκέντρωσησυγκέντρωση ελαιοκανθάληςελαιοκανθάλης καικαιελαιασίνηςελαιασίνης ..

Page 19: Ελαιολάδου Ανάλυση

Ελαιοκορωνάλη

ΧάρηΧάρη στηνστην πρόσβασηπρόσβαση σεσε NMR NMR 700 MHz 700 MHz στοστο πανεπιστηµιοπανεπιστηµιοτηςτης ΒιρτζίνιαΒιρτζίνια (VCU) (VCU) µπορέσαµεµπορέσαµε νανα αποκαλύψουµεαποκαλύψουµετητη δοµήδοµή νέωννέων συστατικώνσυστατικών πουπουγιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά ανευρίσκονταιανευρίσκονταιστοστο ελαιόλαδοελαιόλαδο καικαι στηστη φύσηφύσηγενικότεραγενικότερα

ΤοΤο ελαιόλαδοελαιόλαδο µετάµετά απόαπόχιλιάδεςχιλιάδες χρόνιαχρόνια χρήσηςχρήσης απόαπότοντον άνθρωποάνθρωπο καικαι µετάµετά απόαπότουλάχιστοντουλάχιστον ένανέναν αιώνααιώνασυγχρονηςσυγχρονης έρευναςέρευναςεξακολουθείεξακολουθεί νανα µαςµας εκπλήσσειεκπλήσσειµεµε τατα µυστικάµυστικά τουτου

O

CH3

O

O

O

OH

O

OCH3

H

O

CH3

O

O

O

OH

O

OCH3

H

OH

Ελαιοκορωνάλη: πρώτηανίχνευση σε λάδι κορωνέικηςποικιλίας

Ελαιοµισσιονάλη

Page 20: Ελαιολάδου Ανάλυση

Επίδραση θερµοκρασίας καιχρόνου µάλαξης

ΊδιεςΊδιες ελιέςελιές, , ίδιαίδια µέραµέρα, , στοστο ίδιοίδιο ελαιοτριβείοελαιοτριβείο. . ΗΗ σύστασησύσταση τωντωνφαινολώνφαινολών ((µεµε τεράστιατεράστια επίδρασηεπίδραση στηστη γεύσηγεύση) ) αλλάζειαλλάζει δραµατικάδραµατικάανάλογαανάλογα µεµε τητη θερµοκρασίαθερµοκρασία καικαι τοτο χρόνοχρόνο µάλαξηςµάλαξης..

O

CH3

O

O

O

OH

O

OCH3

H

ελαιοκανθάλη

ελαιοκορωνάλη

Page 21: Ελαιολάδου Ανάλυση

Μελέτες σε πειραµατόζωα

ΓιαΓια νανα αποδείξουµεαποδείξουµε τητη σηµασίασηµασία τωντων φαινολικώνφαινολικών συστατικώνσυστατικών τουτουελαιολάδουελαιολάδου στηνστην υγείαυγεία σχεδιάσαµεσχεδιάσαµε έναένα πείραµαπείραµα στοστο οποίοοποίοχορηγήθηκεχορηγήθηκε σεσε ποντίκιαποντίκια διατροφήδιατροφή µεµε 30% 30% ζωικόζωικό λίποςλίπος καικαι 10% 10% λάδιλάδιγιαγια 90 90 ηµέρεςηµέρες ((high fat diet)high fat diet). . ΤηνΤην 5050ηη ηµέραηµέρα τουςτους προκλήθηκεπροκλήθηκεδιαβήτηςδιαβήτης..

ΠαρακολουθήθηκανΠαρακολουθήθηκαν µιαµια σειράσειρά απόαπό βιοχηµικέςβιοχηµικές παραµέτρουςπαραµέτρους

ΣεΣε κάθεκάθε οµάδαοµάδα ζώωνζώων χορηγήθηκεχορηγήθηκε διαφορετικόςδιαφορετικός τύποςτύπος λαδιούλαδιού

Page 22: Ελαιολάδου Ανάλυση

Μελέτες σε πειραµατόζωα

Τα λάδια 4 & 5 παρότι είχαν τα ίδια επίπεδα παραγώγων υδροξυτυροσόλης (ΗΤ) είχαν διαφορετικήεπίδραση στην οξειδωµένη LDL, γεγονός που αναδεικνύει το ρόλο της ελαιοκανθάλης

Page 23: Ελαιολάδου Ανάλυση

Σε εξέλιξηΣήµεραΣήµερα πραγµατοποιούνταιπραγµατοποιούνται δυοδυο κλινικέςκλινικές δοκιµέςδοκιµέςµεµε ειδικάειδικά επιλεγµέναεπιλεγµένα ελληνικάελληνικά λάδιαλάδια ((µιαµια στηνστηνΑµερικήΑµερική γιαγια καρδιαγγειακόκαρδιαγγειακό καικαι µιαµια στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα γιαγιαδιαβήτηδιαβήτη)). . ΌχιΌχι γενικάγενικά πλούσιαπλούσια σεσε πολυφαινόλεςπολυφαινόλεςαλλάαλλά πλούσιαπλούσια σεσε συγκεκριµένεςσυγκεκριµένες πολυφαινόλεςπολυφαινόλες ((πχπχελαιοκανθάληελαιοκανθάλη ήή ελαιασίνηελαιασίνη) ) καικαι ιδίωςιδίως τηντηνελαιοκανθάληελαιοκανθάλη πουπου φαίνεταιφαίνεται νανα χαρακτηρίζειχαρακτηρίζει τιςτιςελληνικέςελληνικές ποικιλίεςποικιλίες

ΕιδικάΕιδικά επιλεγµέναεπιλεγµένα λάδιαλάδια πωλούνταιπωλούνται ήδηήδη σταστα πρώταπρώταελληνικάελληνικά φαρµακείαφαρµακεία ωςως υγειοπροστατευτικάυγειοπροστατευτικάτρόφιµατρόφιµα γιαγια ασθενείςασθενείς µεµε καρδιαγγειακέςκαρδιαγγειακές παθήσειςπαθήσεις

Page 24: Ελαιολάδου Ανάλυση

Aristoleo test

Αναπτύξαµε ένα φθηνό και απλό χρωµατοµετρικό τεστ µε το οποίο οκαθένας µπορεί µόνος του να µετρήσει την περιεκτικότητα σεελαιοκανθάλη και ελαιασίνη και να εκτιµήσει την ποιότητα του λαδιούπου παράγει, εµπορεύεται ή καταναλώνει.

Tο λάδι αναµιγνύεται µε ένα ειδικό αντιδραστήριο και µετά από λίγαλεπτά εµφανίζεται χρώµα µε ένταση ανάλογη µε την περιεκτικότητατου λαδιού στα δυο συστατικά. Το τεστ είναι προστατευµένο µεδίπλωµα ευρεσιτεχνίας και είναι άµεσα διαθέσιµο.

www.aristoleo.com

Page 25: Ελαιολάδου Ανάλυση

Ευχαριστίες∆ρ∆ρ. . ΕλένηΕλένη ΜέλλιουΜέλλιου

ΠαναγιώτηςΠαναγιώτης ∆ιαµαντάκος∆ιαµαντάκος, , ΝίκοςΝίκος ∆εµερτζής∆εµερτζής, , ΗλιάνναΗλιάννα ΚαλαµπόκηΚαλαµπόκη, , ΑγαπάκηςΑγαπάκης ΣωτήρηςΣωτήρης, , ΑννιαΑννια ΤσολάκηΤσολάκη

ΕυγενίαΕυγενία ΜουσούρηΜουσούρη, , ΑγγελικήΑγγελική ΣκάντζαρηΣκάντζαρη, , EEυαγγελίαυαγγελία ΚάρκουλαΚάρκουλα

ΜιχάληςΜιχάλης ΡάλληςΡάλλης, , ΑγγελικήΑγγελική ΚουρουνάκηΚουρουνάκη

Prof.Diomedes Logothetis (Virginia Commonwealth University)Prof.Diomedes Logothetis (Virginia Commonwealth University)

ΒασίληςΒασίλης ∆ηµόπουλος∆ηµόπουλος ((ΤΕΙΤΕΙ ΚαλαµάταςΚαλαµάτας) )

Dan Flynn (UC Davis olive center)Dan Flynn (UC Davis olive center)

Jerry Dallas (UC Davis NMR)Jerry Dallas (UC Davis NMR)

Brian Killday (Bruker NMR)Brian Killday (Bruker NMR)

ECO ZAKYNTHOSECO ZAKYNTHOS

AGROCERT (GREECE)AGROCERT (GREECE)

Ι∆ΡΥΜΑΙ∆ΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΒΑΣΙΛΗ

Ι∆ΡΥΜΑΙ∆ΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗΛΑΤΣΗ

GAEA FOODSGAEA FOODS

Artemis AllianceArtemis Alliance

ΣυνεταιρισµόςΣυνεταιρισµός ΠαλαιοπαναγιάςΠαλαιοπαναγιάς ΛακωνίαςΛακωνίας

MMανιατάκειοανιατάκειο ίδρυµαίδρυµα