РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ГЕОТЕРМИИ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 112

  , , .

  , () [1, 2].

  . 1. . .

  ,

  , (, ).

  D, [3, 4], N Dn (. 1), .

  , , , : ( ) . .

  .

  :

  (1)

  (t,x) x t; an=n/(ncn) ; n ; cn ; n ; fn(t,x) Dn.

  t=0 :

  (2)

  :

  (0)(0, ) ( ), .n nD x x x

  2( , ) / ( , ) ( , ), ,n n nt t a t f t D x x x x

  . 2014. . 324. 1

  550.831.01

  ,. .. ,

  ,

  , 394036, . , . , . 19. Email: pyatakovjv@mail.ru

  . . , , , . : , . . . .

  : , , , , , , , , .

 • 113

  , .

  , [2], (. 2, ).

  D=S1S2, S1

  (3)

  (1)(x) , , . (3) [2]. S2

  q(t,x):

  (4)

  n=n(x) D x; (x)=p, xDpS2 (. 2, ),p=1,2,N. , , , [5].

  Dn Dk :

  (5)

  (6)

  x'Dn, x"Dk; n' n"=n"(x) , Dp Dk x'Snk; Snk=DnDk (. 2, ).

  (t,x), (1)(6).

  . D

  Dn S1,

  ,

  Si1

  Dm (Si1=S1Dm) Dm (. 3, a). Si1 Dm i(1)=m, ci(1)=cm, ai(1)=am,i(1)=m. S2

  Si2

  i(2), ci(2), ai(2), i(2).

  S3

  Si3

  Dn Dk: Si3=DnDk, nk. Si3 Si3 ni(3) (. 3, ). Dn , ni(3)

  Dn. : 'i=n, "i =k, c'i=cn, c"i =ck, 'i=n,"i =k, a"i =an, a"i=ak. L(a,(t,x))=(t,x)/ta2(t,x). (1) :

  (7)

  . 2. : ) ; ) ; ) .

  :

  (8)

  n=n() Dn;n(0)() Dn t=0; qn(,)=n(,)/n dS

  0

  (0)

  1

  0

  0

  ( , ( , )) ( , , )( , ( , , )) ( , )

  ( ) ( , , )

  ( ) ( , ) ( , , )

  ( , , ) / ( , ) .

  n

  n

  n

  n

  tn n

  n nD

  n nD

  t

  n n n nD

  t

  n nD

  L a G a tL a G a t d Vd

  G a t d V

  c q G a t d Sd

  a G a t d Sd

  xx

  x

  x

  x n

  ( , ( , )) ( , ), .n n nL a t f t D x x x

  33

  31

  ( ),N

  ii

  S S

  22

  21

  ( )N

  ii

  S S

  11

  11

  ( ),N

  ii

  S S

  1

  ( ).N

  nn

  D D

  lim ( , ) / lim ( , ) / 0,n kt t x xx x x n x n

  lim ( , ) lim ( , ),t t

  x x x x

  x x

  2( ) ( , ) / ( , ), ;t q t S x x n x x

  (1)1( , ) ( ), ;t S x x x

 • 114

  Dn Dn ;G(an,t,x) [6]:

  (9)

  (t,x) (7), , (9), (8) :

  (10)

  kn(x)=1, xDn kn(x)=0, xDn. (10)

  Dn, n=1,2,N, (t,x) , :

  (11)

  , ,

  (12)

  q(t,x) xS1, (t,x), xS2 (t,x), q(t,x) xSi3 , (11) (3)(6) [7].

  (12) 1(t,x), . , ( ) [8].

  (12) ( , ).

  0

  ( , ) ( , , )i

  t

  i iD

  f G a t d Vd x

  (0) ( ) ( , , ) ,i

  i iD

  G a t d V x

  3

  3

  2

  ( )2( ) ( )

  ( ) ( )1 1 0

  1 0

  3

  ( )( ) 2

  ( , )

  ( , )( , , )

  ( , , )

  ( , ) ,( , , )

  ( , )

  ( , , )( )

  k

  ki

  i

  tN kk k i

  i i k kk i i iS

  i itN

  i i

  i i iS

  i i

  kk i

  i

  t

  qa G a t d Sdc

  a G a tc

  d Sda G a t

  ct

  G a ta

  x

  x

  x

  x

  x

  xn

  3

  3

  2( )

  1 1 0

  2

  (3)

  21 0

  (3)

  ( , )

  ( ) ( , , )

  ( , ) .( ) ( , , )

  k

  ki

  i

  tNk

  ik i S

  i itN

  i

  i S i i

  i

  d Sd

  a G a t

  q d Sda G a t

  xn

  xn

  11 0

  (0)

  ( , ) ( , ) ( , , )

  ( ) ( , , ) ,i

  i

  tN

  i i ii D

  i i iD

  t a f G a t d Vd

  a G a t d V

  x x

  x

  11 2 3( , ) [ ( , ) ( , ) ( , )], ,n nt a t t t D

  x x x x x

  0

  (0)

  1

  0

  2

  0

  ( ) ( , )

  ( , ) ( , , )

  ( ) ( , , )

  ( ) ( , ) ( , , )

  ( ) ( , , ) / ( , ) ,

  n

  n

  n

  n

  n nt

  n n nD

  n n nD

  t

  n n n n nD

  t

  n nD

  k a t

  a f G a t d Vd

  a G a t d V

  c a q G a t d Sd

  a G a t d Sd

  x x

  x

  x

  x

  x n

  2 2 21 1 2 2 3 3(B (9) ( ) ( ) ( ) ( ) ).R x x x x

  ( , ( , , )) ( ) ( ).n nL a G a t t x x

  3

  2

  ( , , ) (2 ( ))

  exp( ( ) / (4 ( ))),n n

  n

  G a t a t

  R a t

  x

  x

  . 2014. . 324. 1

  . 3. .

 • 115

  [6], , , . , [2].

  , [9, 10].

  .

  .

  :

  (13)

  (x) x;fn(x)=cnnfn(x); an, n, cn, n , (1); fn(x) Dn.

  : S1

  (14)

  S2 q (x):

  (15)

  n=n(x) D x; (x)=p, xDpS2, p=1,2,,N.

  Dn Dk :

  (16)

  (17)

  x'Dn, x"Dk; n' n"=n"(x) , Dn Dk xSnk; Snk=DnDk.

  (x), (13)(17).

  . , (x) , :

  (18)

  (19)

  (20)

  (21)

  (20)

  , Dn Dk: Si3=DnDk, nk; '()=n,"()=k, Si3.

  q(1)(), (2)(), (3)(), (20), (21) , (19)(21) (14)(17).

  , , [4], , (x) (19), .

  , (19), , , Di f

  i

  ( Di):

  (22)

  (22) Di , [4].

  ( a, , c, ) x3>0, f=fn xDn f=0 xDn. , x3=0 .

  , (18)(21), :

  ( ) ( ) ( ),u p x x x

  1( ) / (4 ) ( ) .i

  niD

  f R d V x x

  33

  31

  N

  ii

  S S

  1

  2

  3

  (1) 13

  (2) 1

  (3) 1

  ( ) ( ) ( ) / ( )

  ( ) ( ) / ( )

  ( ( ) ( )) / ( ( ).

  ( )) ( ) ( ) / ( )

  S

  S

  S

  R d S

  R d S

  R d S

  x x n

  x n

  x n

  1

  2

  (1) 12

  1

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ,

  S

  S

  q R d S

  q R d S

  x x

  x

  11

  1

  ( ) ( ) ( ) ,i

  N

  ii D

  f R d V

  x x

  11 2 3(4 ) [ ( ) ( ) ( )], ,( )

  0, ,n n

  n

  DD

  x x x xx

  x

  lim ( ) / lim ( ) / 0,n k x xx x x n x n

  lim ( ) lim ( ),

  x x x x

  x x

  2( ) ( ) / ( ), ;q S x x n x x

  (1)1( ) ( ), ;S x x x

  2 ( ) ( ) 0, ,n nnf D x x x

 • q(1)() x3=0. p(x1,x2,x3)

  , (18)., (18) x3

 • 117

  2. s

  1. ,

  . .

  2. (). , , .

  3. , , .

  , , X1 X2 X3

  500 500 0 0.0500 500 0,2 6,16270833500 500 0,4 1,21990563101

  500 500 0,6 1,81090046101

  500 500 0,8 2,38925533101

  500 500 1,0 2,95497026101

  500 500 1,2 3,50804527101

  500 500 1,4 4,04848036101

  500 500 1,6 4,57627556101

  500 500 1,8 5,09143088101

  500 500 2,0 5,59394633101

  , 2,5104

  1. .., ..

  // . 2004. . 26. 2. . 4661

  2. , / .. ,.. , .. , .. . : , 2011. 384 .

  3. .., .. // . 2012. . 320. 1. . 105110.

  4. .., .., .. // . 2012. . 321. 1. . 7683.

  5. .., .. . .: , 1986. 222 .

  6. .., .. . .: , 1999. 799 .

  7. .. // . 1967. . XXII. . 2 (134). . 59107.

  8. / .. ,.. , .. , .. // . 1993. . 15. 4. . 312

  9. .., .. // . 1987. 7. . 94100.

  10. .., .. // . 1991. . 10. 2. . 3442.

  22.07.2013 .

 • 118

  REFERENCES1. Isaev V.I., Starostenko V.I. Otsenka neftegazomaterinskogo po

  tentsiala osadochnykh basseynov Dalnevostochnogo regiona podannym gravimetrii i geotermii [Rating petroleum potential ofsedimentary basins of the Far Eastern region by the gravitationand geothermic data]. Geophysical journal, 2004, vol. 26, no. 2,pp. 4661.

  2. Isaev V.I., Korzhov Yu.V., Lobova G.A., Popov S.A. Neftegazonosnost Dalnego Vostoka i Zapadnoy Sibiri po dannym gravimetrii, geotermii i geokhimii [Petroleum potential of the Far Eastand Western Siberia by gravity data, geothermic and Geochemistry]. Tomsk, Tomsk Polytechnic University Publ. house, 2011.384 p.

  3. Pyatakov Yu.V., Isaev V.I. Metody resheniya pryamykh zadachgravimetrii [Methods for solving direct problems of gravimetry].Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, 2012, vol. 320,no. 1, pp. 105110.

  4. Pyatakov Yu.V., Isaev V.I., Kosygin V.Yu. Metody teorii potentsiala pri reshenii pryamykh zadach gravimetrii i geodinamikitrekhmernykh neodnorodnykh sred [The methods of potentialtheory for solving direct problems gravimetry and geodynamicsof threedimensional inhomogeneous media]. Bulletin of theTomsk Polytechnic University, 2012, vol. 321, no. 1, pp. 7683.

  5. Ermakov V.I., Skorobogatov V.A. Teplovoe pole i neftegazonosnost molodykh plit SSSR [Thermal field and Petroleum young plates of the USSR]. Moscow, Nedra, 1986. 222 p.

  6. Tikhonov A.N., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki [Equations of mathematical physics]. Moscow, MSU, 1999.799 p.

  7. Kupradze V.D. O priblizhennom reshenii zadach matematicheskoy fiziki [On the approximate solution of problems in mathematical physics]. Uspekhi matematicheskikh nauk, 1967, vol. XXII,Iss. 2 (134), pp. 59107.

  8. Kutas R.I., Chekunov A.V., Lyalko V.I., Mitnik M.M. Termodinamicheskaya evolyutsiya astenolitov [Thermodynamic evolutionof asthenolith]. Geophysical journal, 1993, vol. 15, no. 4,pp