of 20 /20

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

  • Author
    elina

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

Page 1: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ
Page 2: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

лé³Ëáëª

(+374 10) 592 697

(+374 10) 592 698

гëó»ª

ºñ¨³Ý 10

ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý ÷áÕ. 6

γÛùª

www.abcfinance.am

www.cba.am

¾É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ëó»ª

[email protected]

Æ Ü â ä º ê Ø º ¼ Ð º î Î ² ä

Ð ² ê î ² î º È

¡ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ, 2009

Ü»ñϳ۳óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ñ³Ù-

ÁݹѳÝáõñ µÝáõÛà ̈ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ`

ýÇݳÝë³Ï³Ý ·áñͳñù Çñ³Ï³-

ݳóÝ»Éáõ, ýÇݳÝë³Ï³Ý ͳé³Ûáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Ññ³í»ñ,

³é³ç³ñÏ Ï³Ù å³ñï³¹ñ³Ýù,

áñ¨¿ ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñ-

åáõÃÛ³Ý Ï³Ù í»ñçÇÝÇë ͳé³Ûáõ-

ÃÛ³Ý ·áí³½¹ ϳ٠ËáñÑñ¹³ïíáõ-

ÃÛáõÝ:

Ø»Ýù áãÇÝã ã»Ýù í³×³éáõÙ. Ù»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ª

ïñ³Ù³¹ñ»É ³Ýí׳ñ, å³ñ½ ß³ñ³¹ñí³Í

³ÝÏ³Ë ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ û·Ý»É Ò»½

·ïÝ»Éáõ Ò»ñ ѳñó»ñÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ:

Page 3: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞìÆ ÀܸвÜàôð ´Üàô²¶ÆðÀ

Æ

ÆÜâàô ´²òºÈ ´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆì

àðàÜø ºÜ ´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆìܺðÆ Ðܲð²ìàðàôÂÚàôÜܺðÀ

ÆÜâàì ¾ î²ð´ºðìàôØ ´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆìÀ ²ì²Ü¸Æò

àðîºÔ ºì ÆÜâäºê βðºÈÆ ¾ ´²òºÈ ´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆì

Ðàôê²ÈÆ ¾, ²ð¸Úàø, ´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆì ´²òºÈÀ

Üâ ¾ ´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆìÀ

´àì²Ü¸²Îà ôÂÚà ôÜ

3

3

3

4

5

6

7

Page 4: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

ú¶î²Î²ð ÊàðÐàôð¸Üºð. ºÂº ò²ÜβÜàôØ ºø ´²òºÈ ´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆì

Ø

´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆì ´²òºÈÆê

´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆì ´²òºÈàôò кîà

ÆÜâºì ´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆìÀ ´²òºÈÀ

10

10

11

13

Page 5: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

ÆÝã ¿ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÁ

Ò»ñ ̈ µ³ÝÏÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏǽµÁ ÑÇÙ-ݳϳÝáõÙ ¹ñíáõÙ ¿ Ò»ñ ÏáÕÙÇó µ³ÝÏáõÙ µ³Ý-ϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ µ³óٳٵ: ²ÛÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³å³Ñáí å³Ñ»Éáõ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáó-Ý»ñÁ, ϳï³ñ»Éáõ ÁÝóóÇÏ, ³Ù»ÝûñÛ³ ÷áÕ³-ÛÇÝ ·áñͳéÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ̈ ѻ層Éáõ ¹ñ³Ýó ÷á-÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ùáõïù»ñÇÝ ¨ ͳËë»ñÇÝ:

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ñ»é³Ï³é³í³ñ»Éáõ Ò»ñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáó-Ý»ñÁ:

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ Ò»ñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáó-Ý»ñÁ ϳé³í³ñ»Éáõ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³ñÙ³ñ ÙÇ-çáó »Ý, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý.

´³ÝÏÁ ³å³Ñáí ѳëï³ïáõÃÛáõÝ ¿ª Ò»ñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ å³Ñ»Éáõ ѳٳñ, ѳïϳå»ë »Ã» ¹ñ³Ýù ã»ù û·ï³·áñ-ÍáõÙ:

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí áõݻݳÉáõ ¹»åùáõÙ µ³Ý-ÏÇó Ïëï³Ý³ù ³Ùë³Ï³Ý ù³Õí³Íù, áñ-

ÆÝãáõ µ³ó»É µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ

Ò»ñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³ñÅÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ

´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞìÆ ÀܸвÜàôð ´Üàô²¶ÆðÀ

33

´³ÝÏÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ÁݹáõÝ»É ¨ µ³ÝÏáõÙ µ³óí³Í Ùáõïù³·ñ»É Ò»ñ ¨ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó ÷á˳ÝóíáÕ ¹ñ³Ù³-Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ³ßíÇó ѳ-Ù³å³ï³ëË³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñ ï³Éáõ, ÷á˳Ý-óáõÙÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ·áñͳñùÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Ò»ñ ѳÝÓݳñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ:

µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ

Page 6: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

ï»Õ ³ñï³óáÉí³Í ÏÉÇÝ»Ý Ò»ñ ¹ñ³Ù³- Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùáõïù»ñÁ ¨ »Éù»ñÁ: ¸³ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ áõݻݳÉáõ Ò»ñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³ñÅÇ ×ß·ñÇï å³ïÏ»ñÁ ¨ ѻ勉µ³ñ Ïû·ÝÇ ×ß·ñÇï åɳݳíáñ»Éáõ Ò»ñ µÛáõç»Ý:

ò³Ýϳó³Í ųٳݳϪ µ³ÝÏÇ ³ß˳-ï³Ýù³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇÝ, ϳñáÕ »ù ¹ÇÙ»É µ³ÝÏ ̈ í»ñóÝ»É Ò»ñ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ:

Þ³ï µ³ÝÏ»ñ ѳßíáõÙ ³éϳ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó å³ïñ³ëï »Ý í׳ñ»É ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñ:

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý ѳë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï

àñáÝù »Ý µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÁ ÁÝóóÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇ-çáóÝ»ñÁ` »Ï³ÙáõïÝ»ñÝ áõ ͳËë»ñÁ, ϳé³-í³ñ»Éáõ ѳñÙ³ñ ·áñÍÇù ¿:

²ÛÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë`

ѳÝÓݳñ³ñ»É µ³ÝÏÇݪ ϳï³ñ»É ÏáÙáõ-Ý³É Ï³Ù ³ÛÉ å³ñµ»ñ³Ï³Ý í׳ñáõÙÝ»ñ Ò»ñ ѳßíÇó, Ò»ñ ÇëÏ ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷»-ñáíª ã³Ýѳݷëï³Ý³Éáí í׳ñáõÙÝ»ñÁ ųٳݳÏÇÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ,

ëï³Ý³É ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñ µ³-ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó, ͳÝáÃÝ»ñÇó, ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»-ñÇó ϳ٠¿É ϳï³ñ»É ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñ Ýñ³Ýóª íëï³Ñ ÉÇÝ»Éáí, áñ ·áõÙ³ñÁ ų-ٳݳÏÇÝ áõ ³å³Ñáí ÏѳëÝÇ Ñ³ëó»³-ïÇñáçÁ,

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ëï³Ý³É ³ÝϳÝ-

44

Page 7: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

ÆÝãáí ¿ ï³ñµ»ñíáõÙ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÁ ³í³Ý¹Çó

Ò»ñ ËݳÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ýíï³Ý· ¨ »Ï³Ùï³µ»ñ å³Ñ»Éáõ ýÇݳÝë³Ï³Ý ·áñÍÇù ¿:

Ò»ñ ÁÝóóÇÏ ýÇݳÝë³-Ï³Ý ·áñͳéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ýíï³Ý· ̈ ³ñ¹Ûáõ-ݳí»ï ϳï³ñ»Éáõ ¨ Ò»ñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáó-Ý»ñÇ ß³ñÅÁ ϳé³í³ñ»Éáõ ·áñÍÇù ¿:

²í³Ý¹Á ãáõÝÇ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ ÁÝÓ»é³Í µá-Éáñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

²í³Ý¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»-ջϳïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ϳñ¹³ó»ù §²í³Ý¹Ç Ù³ëÇݦ ·ñùáõÛÏÁ:

²í³Ý¹Á

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÁ

55

»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÷á˳ÝóáõÙ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ,

µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ í»ñ³Í»É ϳÝËÇÏÇ ÙdzÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»å-ùáõÙª ¹ñ³Ýù í׳ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇ ÙÇçáóáí ëï³Ý³Éáí µ³ÝÏáÙ³ïÇó ϳ٠µ³ÝÏÇó` Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³-ÃÕûñÁ,

ß³ï µ³ÝÏ»ñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ³Ý·³Ù ËݳۻÉáõ µ³ÝÏ ³Ûó»É»Éáõ ѳٳñ ͳËëíáÕ Ò»ñ ųٳݳÏÁ` ÃáõÛÉ ï³Éáí ϳï³ñ»É Ò»ñ ѳßíÇ Ñ»é³Ï³ ϳé³í³-ñáõÙ, ³ÛëÇÝùݪ ϳï³ñ»É í׳ñáõÙÝ»ñ, ÷á-˳ÝóáõÙÝ»ñ Ñ»é³ËáëÇ, ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ï³Ù Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·Ýáõ-ÃÛ³Ùµ,

û·ï³·áñÍ»É Ñ³ßíÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ ݳ¨ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»Éáõ ¹»å-ùáõÙª û·ïí»Éáí µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ ÁÝÓ»-é³Í áñáß Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ûñÇ-ݳÏ, »Ã» í׳ñ³ÛÇÝ ù³ñï Ïó»ù Ò»ñ ѳß-íÇÝ Ï³Ù û·ïí»ù µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ Ñ»é³-ϳ ϳé³í³ñÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÇó:

Page 8: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

ä³ñ½»ù Ò»ñ µ³ÝÏÇó, û ù³ÝÇ ûñÇݳÏÇó ¿ ÏÝùíáõÙ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ¨ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»å-ùáõÙ å³Ñ³Ýç»ù å³Ûٳݳ·ñÇ Ò»ñ ûñÇݳÏÁ:

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí µ³ó»ÉÇë µ³ÝÏÁ å»ïù ¿ å³ñ-½Ç Ò»ñ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ, áõëïÇ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ý-ç»É áñáß ÷³ëï³ÃÕûñ, ûñÇݳÏ` ³ÝÓݳ·Çñ ̈ ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³ñï:

àõëïÇ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí µ³ó»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»ù µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³-ѳÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÁ:

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó Ñ»-ïá Ò»½ ѳٳñ µ³ÝÏáõÙ µ³óíáõÙ ¿ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí:

¸áõù ϳñáÕ »ù µ³ó»É ÇÝãå»ë ÐÐ ¹ñ³Ùáí, ³ÛÝ-å»ë ¿É ³ñï³ñÅáõóÛÇÝ (ûñ.ª ¹áɳñ, »íñá) µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí:

àñï»Õ ¨ ÇÝãå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ µ³ó»É µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí

г۳ëï³ÝáõÙ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí Ñݳñ³íáñ ¿ µ³ó»É ÙdzÛÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ:

ºÃ» ³ñ¹»Ý áñáᯐ »ù, û áñ µ³ÝÏáõÙ »ù ó³Ý-ϳÝáõÙ µ³ó»É ѳßÇí, ³å³ å»ïù ¿.

³Ûó»É»ù µ³ÝÏ,

Éñ³óÝ»ù ѳßíÇ µ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ݳ˳-ï»ëí³Í ¹ÇÙáõÙÁ ̈

ÏÝù»ù µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

ØÇÝ㨠å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»ÉÁ áõß³¹Çñ ϳñ¹³ó»ù å³Ûٳݳ·ñáõÙ Ýßí³Í µá-Éáñ Ï»ï»ñÁ:

àñå»ë ϳÝáÝ, µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí µ³ó»Éáõ å³Û-ٳݳ·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ·ñ³íáñ` ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇ-ݳÏÇó:

Page 9: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

Ðáõë³ÉÇ ¿, ³ñ¹Ûáù, µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí µ³ó»ÉÁ

ºñµ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ å³ÑáõÙ »ù Ò»ñ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ, ¸áõù íëï³ÑáõÙ »ù Ò»ñ ÙÇçáóÝ»ñÁ µ³ÝÏÇÝ:

Þ³ï»ñÁ ϳñÍáõÙ »Ý, áñ, íëï³Ñ»Éáí Çñ»Ýó ÙÇçáóÝ»ñÁ µ³ÝÏÇÝ, ٻͳóÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó ÏáñëïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ ³Ýíëï³-ÑáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳåí³Í ¿ ÊáñÑÁñ-¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá µ³ÝÏ»ñÇ ëݳÝϳóáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï:

Æñ³Ï³ÝáõÙ ³Û¹å»ë ã¿: âÝ³Û³Í Çëå³é µ³ó³-é»É µ³ÝÏ»ñÇ ëݳÝϳݳÉáõ ѳí³Ý³Ï³Ýáõ-ÃÛáõÝÁª ×Çßï ãÇ ÉÇÝÇ, ë³Ï³ÛÝ ³ë»É, áñ ³Û¹ ѳ-í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳÛáõÙë ¿³å»ë ÷áùñ ¿, ϳñ»ÉÇ ¿:

²Ûëå»ë, í»ñçÇÝ Ûáà ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³-ÝáõÙ ·áñÍáÕ áã ÙÇ µ³ÝÏ ëݳÝÏ ãÇ ×³Ý³ãí»É:

´³óÇ ³Û¹, µ³ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ϳñ-·³íáñíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ λÝïñáݳϳÝ

77

µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó: λÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ Çñ³Ï³-ݳóÝáõÙ ¿ µ³ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ù»Ý-ûñÛ³ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¨ áñ¨¿ ËݹñÇ µ³ó³-ѳÛïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÙÇç³å»ë Ó»éݳñÏáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÙÇçáóÝ»ñ` ¹ñ³Ýù í»ñ³ó-Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ÜáõÛÝÇëÏ í³ïóñ³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ µ³ÝÏÝ Ç íÇ׳ÏÇ ã¿ Ï³ï³ñ»Éáõ Çñ å³ñï³íá-ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ò»ñ ÙÇçáó-Ý»ñÁ, µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíáõÙ ·ïÝíáÕ Ò»ñ ÙÇçáó-Ý»ñÁ »ñ³ß˳íáñíáõÙ »Ý ²í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõ-óáõÙÁ »ñ³ß˳íáñáÕ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó (ï»°ë ³ÕÛáõë³ÏÁ, ¿ç 9):

²í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ß˳íáñáÕ ÑÇÙ-ݳ¹ñ³ÙÁ ÝáõÛÝ µ³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í Ò»ñ µáÉáñ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ áñå»ë Ù»Ï ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹, ÇëÏ ÝáõÛÝ µ³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í Ò»ñ µáÉáñ ³ñï³ñÅáõóÛÇÝ ³í³Ý¹-Ý»ñÁª Ù»Ï ³ñï³ñÅáõóÛÇÝ ³í³Ý¹:

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíáõÙ »Õ³Í Ò»ñ ÙÇçáóÝ»ñÁ ³Ûë ¹»åùáõÙ ¹ÇïíáõÙ »Ý áñå»ë óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹:

Page 10: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

ºÃ» ³í³Ý¹Ý»ñ áõÝ»ù г۳ëï³ÝÇ ÙÇ ù³ÝÇ µ³ÝÏ»ñáõÙ, ³å³ Ò»ñ ³í³Ý¹Ý»ñÁ »ñ³ß˳-íáñíáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ÝÏáõÙ ³é³ÝÓÇÝ - ³é³ÝÓÇÝ:

²é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³-

ݳÉáõ ѳٳñ ¸áõù ϳñáÕ »ù áõëáõÙݳëÇñ»É

§üǽÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó µ³ÝϳÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ

ѳïáõóáõÙÁ »ñ³ß˳íáñ»Éáõ Ù³ëÇݦ ÐÐ

ûñ»ÝùÁ ϳ٠³Ûó»É»É ²í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ

»ñ³ß˳íáñáÕ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ www.adgf.am

ϳÛùÁ:

88

Page 11: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

²ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í ûñÇݳÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, û áñù³Ý ÏÉÇÝ»Ý ²í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ß˳íáñáÕ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó ïñíáÕ Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ,

»Ã» µ³ÝÏÁ ãϳñáճݳ ϳï³ñ»É Ò»ñ Ýϳïٳٵ ëï³ÝÓÝ³Í Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:*

¸Çóáõù §²¦ µ³ÝÏáõÙ áõÝ»ù

¸áõù Ïëï³Ý³ù

¹ñ³Ùáí³í³Ý¹Ç ¹ÇÙ³ó

? ?? ? ?????? ?? ? ?? ??? ???? ?

ÆÝãå»ë ¿ áñáßíáõÙ ÷áËѳïáõóÙ³Ý ã³÷Á

ºÃ» áõÝ»ù ÙdzÛÝ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹, ³å³ »ñ³ß˳-íáñíáõÙ ¿ ³í³Ý¹Á ÙÇÝ㨠2 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí:

ºÃ» áõÝ»ù ÙdzÛÝ ³ñï³ñÅáõóÛÇÝ ³í³Ý¹, ³å³ »ñ³ß˳íáñíáõÙ ¿ ³í³Ý¹Á ÙÇÝ㨠1 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³ÙÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí:

ºÃ» áõÝ»ù ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ¨ ³ñï³ñÅáõóÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ, ¨ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÁ 1 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÇó ³í»ÉÇ ¿, ³å³ »ñ³ß˳íáñíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹Áª ÙÇÝ㨠2 ÙÉÝ ¹ñ³Ùáí:

²é³í»É³·áõÛÝÁ ϳñáÕ »ù ëï³Ý³É ≤ 2 ÙÉÝ ¹ñ³Ù:

2 ÙÉÝ ¹ñ³Ù

1 ÙÉÝ ¹ñ³Ù

X

200 000 ¹ñ³Ù

X

X

1.3 ÙÉÝ ¹ñ³Ù

800 000 ¹ñ³Ù

3 ÙÉÝ ¹ñ³Ù

4000$(1.2 ÙÉÝ ¹ñ³Ù)

1.3 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ¨ 4000$

(1.6 ÙÉÝ ¹ñ³Ù)

800 000 ¹ñ³Ù ¨

3000$ (1.2 ÙÉÝ ¹ñ³Ù)

ºÃ» áõÝ»ù ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ¨ ³ñï³ñÅáõóÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ, ¨ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÁ å³Ï³ë ¿ 1 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³ÙÇó, ³å³ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹Á »ñ³ß˳íáñíáõÙ ¿ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ³ñï³ñÅáõóÛÇÝ ³í³Ý¹Áª Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³ÙÇ ¨ ѳïáõóí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ µ³ÝϳÛÇÝ ³í³Ý¹Ç ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ã³÷áí:

²é³í»É³·áõÛÝÁ ϳñáÕ »ù ëï³Ý³É ≤ 1 ÙÉÝ ¹ñ³Ù:

99* гïáõóáõÙÝ»ñÇ ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ѻﳷ³Ûáõ٠ϳñáÕ »Ý ÷á÷áËí»É (÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³ñáÕ »ù ͳÝáÃ³Ý³É www.abcfinance.am ϳÛùáõÙ ):

Page 12: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

ØÇÝ㨠µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÁ µ³ó»ÉÁ

àõëáõÙݳëÇñ»ù ßáõϳÝ, ͳÝáóó»ù, û DZÝã å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ »Ý ³é³-ç³ñÏáõÙ µ³ÝÏ»ñÁ:

γï³ñ»ù ѳٻٳïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñå»ë½Ç ÁÝïñ»ù Ò»½ ѳٳñ É³í³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:

гٻٳïáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»ÉÇë áõß³¹ñáõ-ÃÛáõÝ ¹³ñÓñ»ù µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ µ³óÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, Ù³ëݳ-íáñ³å»ë å³ñ½»ù.

¸ñ³Ýó Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ ÙÇçÝáñ¹³í׳ñ-Ý»ñÁ, ѳßíÇ µ³óÙ³Ý, ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ ÷³ÏÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í í׳ñÝ»ñÁ, ѳßíÇ ù³Õí³ÍùÝ»ñÇ, í׳ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕû-

γï³ñí»ÉÇù ͳËë»ñÁ

ñÇ, ¹ñ³Ýó å³ï×»ÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·³ÝÓíáÕ í׳ñÝ»ñÁ, ïáõųÝùÝ»ñÁ (ûñÇݳÏ` µ³Ý-ÏÇ ÏáÕÙÇó ѳßíÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ Ùݳóáñ¹Á ãå³Ñå³Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ) ̈ ·³ÝÓíáÕ ³ÛÉ í׳ñÝ»ñÁ:

îíÛ³É µ³ÝÏáõÙ µ³óí³Í ѳßÇíÁ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³é³í»É ѳñÙ³ñ³í»ïª ѳßíÇ ³é-Ý»Éáí Ò»ñ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇÝ µ³ÝÏÇ Ï³Ù µ³ÝÏáÙ³ïÇ Ùáï ·ïÝí»ÉÁ, µ³ÝÏÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Å³Ù»ñÁ ̈ ³ÛÉÝ: ä³ñ½»ù ݳ¨, û ³ß˳ïáõÙ ¿ ³ñ¹Ûáù µ³ÝÏÁ ß³-µ³Ã ûñ»ñÇÝ:

ºÃ» ݳËÁÝïñáõÙ »ù µ³ÝϳÛÇÝ Í³é³Ûáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»É ³é³Ýó µ³ÝÏ ³Ûó»-É»Éáõ, ³å³ ÁÝïñ»ù ³ÛÝåÇëÇ µ³ÝÏ, áñÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ñ»é³Ëáëáí, ÇÝï»ñÝ»ï

гñÙ³ñ³í»ïáõÃÛáõÝÁ

гßíÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ

ú¶î²Î²ð ÊàðÐàôð¸Üºð. ºÂº ò²ÜβÜàôØ ºø ´²òºÈ ´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆì

1010

Page 13: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

ϳåáí ϳ٠ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇ-çáóÝ»ñáí ϳï³ñíáÕ µ³ÝϳÛÇÝ Í³é³-ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ:

ä³ñ½»ù, û µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ µ³óÙ³Ý Ñ»ï ÙdzëÇÝ ³é³ç³ñÏíá±õÙ »Ý ³ñ¹Ûáù í׳ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ:

ä³ñ½»ù, û ѳßíÇ ¹ñ³Ï³Ý Ùݳóáñ¹Ç ¹»åùáõ٠ѳßí³ñÏíá±õÙ »Ý ³ñ¹Ûáù ïá-ÏáëÝ»ñ, ѳßí³ñÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ áñù³±Ý »Ý ¹ñ³Ýù ϳ½ÙáõÙ:

êå³ë³ñÏÙ³Ý ó³Íñ áñ³ÏÁ, í׳ñÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý áõß³óáõÙÝ»ñÁ, Ùßï³å»ë ·á-Û³óáÕ Ñ»ñûñÁ, ù³Õí³ÍùÝ»ñÇ áõß ïñ³-Ù³¹ñáõÙÁ, ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÃáõÛÉ ïñí³Í ë˳ÉÝ»ñÁ, ëå³éáÕÝ»ñÇ Ýϳï-ٳٵ Ýñ³Ýó áã µ³ñÛ³ó³Ï³Ù í»ñ³µ»ñ-

ì׳ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ

îáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ

êå³ë³ñÏáõÙÁ

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí µ³ó»ÉÇë

ØÇÝ㨠å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»ÉÁ áõß³¹Çñ ϳñ¹³ó»ù å³Ûٳݳ·ñáõÙ Ýßí³Í Ï»-ï»ñÁ:

гïϳå»ë áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓñ»ù ³ÛÝ Ï»-ï»ñÇÝ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ ϳ٠³ÛÉ ÷³ëï³-ÃÕûñÇÝ ÑÕáõ٠ϳï³ñ»Éáíª µ³ÝÏÁ ϳñáÕ ¿ ÙdzÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ÷áË»É å³Ûٳݳ·ñáõÙ Ýßí³Í áñáß å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:

гٻٳïáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ ̈ áñáßáõÙ-Ý»ñ ϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ û·ïí»ù ·ñùáõÛÏÇ í»ñçáõÙ ½»ï»Õí³Í §àõëáõÙݳëÇñ»ù, Éñ³óñ»ù, ѳٻٳï»ù¦ ³ÕÛáõë³ÏÇó:

¸áõù ϳñáÕ »ù ³ÛÝ ÷á÷á˻ɪ ѳٳå³-ï³ë˳ݻóÝ»Éáí Ò»ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

1111

ÙáõÝùÁ ß³ï Ñ³×³Ë ¹³éÝáõÙ »Ý í×éáñáß ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝù ëïÇåáõÙ »Ý ëå³éá-ÕÇÝ Ññ³Å³ñí»É ïíÛ³É µ³ÝÏáõÙ µ³Ý-ϳÛÇÝ Ñ³ßÇí áõݻݳÉáõó:

Page 14: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

²Ûëå»ë, µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ å³Ûٳݳ·ñáõÙ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ ¹ñ³Ï³Ý Ùݳóáñ¹Ç ѳٳñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ϳ٠ÙÛáõë ë³-ϳ·Ý»ñÁ Ñ³×³Ë ÝßíáõÙ »Ý áã û å³Ûٳݳ-·ñáõÙ, ³Ûɨ µ³ÝÏÇ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ:

úñÇݳÏ, ϳñáÕ ¿ Ýßí³Í ÉÇÝ»É ³ÛëåÇëÇ å³Û-Ù³Ý. §´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ ¹ñ³Ï³Ý Ùݳóáñ¹Ç ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ áñáßíáõÙ ¿ ѳٳӳÛÝ µ³ÝÏÇ ë³Ï³·Ý»ñǦ, ϳ٠§´³ÝÏÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÷á-÷áË»Éáõ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ ¹ñ³Ï³Ý Ùݳóáñ¹Ç ïáÏáë³¹ñáõÛùÁª »ÉÝ»Éáí ßáõÏ³Û³Ï³Ý Çñ³íÇ-׳ÏÇó` ѳٳӳÛÝ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÁݹáõÝí³Í ë³Ï³·Ý»ñǦ:

ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï å³ñ½»ù, û ÇÝãåÇëÇ ³ÛÉ Í³-é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ϳñáÕ »ù û·ïí»É:

Ò»½ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÕç ÷³Ã»ÃÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ µáÉáñ ѳñ³ÏÇó ͳ-é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ:

úñÇݳÏ` µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÁ Ñ»é³Ëáëáí, ÇÝï»ñÝ»ïáí ϳ٠ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí û·ï³·áñÍ»Éáõ, í׳ñ³ÛÇÝ ù³ñï ëï³Ý³Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ϳ٠¹ñ³ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³é³ç³ñÏíáÕ í׳ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ ̈ ³ÛÉÝ:

ºÃ» áõÝ»ù ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ, ³å³ ¹ÇÙ»ù µ³ÝÏÇÝ: ì»ñçÇÝë å³ñï³íáñ ¿ Ò»½ Ñ»ï³ùñùñáÕ µá-Éáñ ѳñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïñ³Ù³¹ñ»É ï»Õ»-ϳïíáõÃÛáõÝ:

ì׳ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇ, µ³ÝÏáÙ³ïÝ»ñÇ ¨ POS - ï»ñÙÇݳÉÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³é³í»É Ù³Ý-ñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳñáÕ »ù ëï³-Ý³É www.abcfinance.am ϳÛùáõ٠ϳ٠§ì׳ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇ Ù³ëÇݦ ¨ §´³ÝÏáÙ³-ïÇ ¨ POS - ï»ñÙÇݳÉÇ Ù³ëÇݦ áõÕ»óáõÛó-Ý»ñáõÙ:

1212

Page 15: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí µ³ó»Éáõó Ñ»ïá

ä³Ñå³Ý»°ù µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ Ñ»ï ϳåí³Í µáÉáñ ·áñͳñùÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕûñÁ. áõß³¹Çñ ëïáõ·»ù ѳßíÇÝ ·áõÙ³ñ Ùáõïù ¨ »Éù ³Ý»ÉÇë Ò»½ ïñí³Í ³Ý¹áññ³·ñ»ñÁ, ѳٻٳï»ù ¹ñ³Ýù µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ò»ñ ù³Õ-í³ÍùÝ»ñÇ Ñ»ï:

ºÃ» áõÝ»ù í׳ñ³ÛÇÝ ù³ñï, ³å³ å³Ñå³Ý»ù ݳ¨ ³íïáÙ³ï ·³ÝÓÙ³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ (µ³Ý-ÏáÙ³ïÝ»ñÇ) ïñ³Ù³¹ñ³Í ³Ý¹áññ³·ñ»ñÁ:

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ µáÉáñ ÷³ëï³-ÃÕûñÝ áõ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ (Ù³ëݳíáñ³å»ë ·³Õïݳµ³éÁ) ¨ ù³ñïÇ PIN Ïá¹Á (»Ã» í»ñó-ñ»É »ù í׳ñ³ÛÇÝ ù³ñï) å³Ñ»ù ³å³Ñáí ï»-ÕáõÙ:

êïáõ·»°ù µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ù³Õí³Íù-Ý»ñÁ: ºÃ» ù³Õí³Íùáõ٠ѳÛïݳµ»ñ»É »ù áñ¨¿ ³Ý×ßïáõÃÛáõÝ, ÙÇ° í³ñ³Ý»ù, ³Û¹ Ù³ëÇÝ ³Ý-ÙÇç³å»ë ï»Õ»Ï³óñ»ù Ò»ñ µ³ÝÏÇÝ:

ØÇ° Ý»ï»ù ÑÇÝ ù³Õí³ÍùÝ»ñÁ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³Õ-µÇ Ù»ç. Ïïñ³ï»ù Ù³Ýñ Ù³ë»ñÇ Ï³Ù ³Ûñ»ù, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù å³ñáõݳÏáõÙ »Ý Ò»ñ µ³Ýϳ-ÛÇÝ Ñ³ßíÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÝÓÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³-ïíáõÃÛáõÝ:

ºÃ» Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ Ò»½ ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ, ³å³ ϳñáÕ »ù µáÕáù»É Ò»ñ µ³ÝÏÇÝ:

¶³Õïݳµ³éÁ

PIN Ïá¹Á

Ò»½ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ»é³Ëá-ëáí Ò»ñ ѳßíÇ Ùݳóáñ¹Ç ϳ٠һñ µ³Ýϳ-ÛÇÝ Ñ³ßíÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ-Ý»ñ ëï³Ý³Éáõ ϳ٠·áñͳñùÝ»ñ Çñ³Ï³-ݳóÝ»Éáõ ѳٳñ:

Ò»½ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙdzÛÝ í׳ñ³-ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ÙÇçáóáí ·áñͳñùÝ»ñ ϳ-ï³ñ»Éáõ ѳٳñ (oñÇݳÏ` ¹ñ³Ù ϳÝËÇ-ϳóÝ»É, í׳ñáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»É):

1313

Page 16: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

ÐÇß»°ù, áñ Ò»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý å³ßïå³Ýí»É ÇÝãå»ë ¹³ï³Ï³Ý ϳñ·áí, ³ÛÝå»ë ¿É üÇݳÝë³Ï³Ý ѳ-ٳϳñ·Ç ѳßï³ñ³ñÇ ÙÇçáóáí:

ºÃ» ¹Å·áÑ »ù ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõ-ÃÛáõÝÇó, ÙÇÝ㨠µáÕáù Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÁ Ù³Ýñ³-Ù³ëÝ áõëáõÙݳëÇñ»ù §ìºÖºðÆ ÈàôÌØ²Ü ´²ò²îð²Î²Ü ²Øöàö²¶ÆðÀ¦, áñÁ ϳñáÕ »ù Ó»éù µ»ñ»É ݳ¨ Ò»½ ѳٳñ µ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇí µ³óáÕ µ³ÝÏÇó:

1414

Page 17: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

àôêàôØܲêÆðºø, Èð²òðºø, вغزîºø

´²ÜβÚÆÜ Ð²ÞÆì ²Ùë³ÃÇí ___________________

´²ÜÎÆ îìÚ²ÈܺðÀ 1 2 3 4

´³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙ, Ñ»é³Ëáë, ³ß˳ï³ÏÇó

̲Êêºð/ ê²ÐزÜì²Ì ê²Î²¶Üºð

гßíÇ µ³óÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ

гßíÇ ï³ñ»Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý í׳ñÝ»ñÁ

гßíÇ ÷³ÏÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ

ø³Õí³ÍùÝ»ñÇ, ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ͳËë»ñÁ

´³ÝÏÁ ϳñáÕ ¿ ÙdzÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ÷áË»É ë³ÑÙ³Ýí³Í ë³Ï³·Ý»ñÁ

²ÛÉ

вðزð²ìºîàôÂÚàôÜ

´³ÝÏÇ Ï³Ù Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ѳñÙ³ñ ¿

²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Å³Ù»ñÁ ¨ ûñ»ñÁ ѳñÙ³ñ »Ý

вÞìÆ Ð²ê²ÜºÈÆàôÂÚ²Ü ØÆæàòܺð

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ ³éϳ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñ ¿ Ñ»é³Ëáëáí ϳé³í³ñ»É. »Ã» ³Ûá, ³å³ ͳËë»ñÁ ϳ½ÙáõÙ »Ý

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ ³éϳ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñ ¿ ϳé³í³ñ»É ÇÝï»ñÝ»ïÇ ÙÇçáóáí. »Ã» ³Ûá, ³å³ ͳËë»ñÁ ϳ½ÙáõÙ »Ý

²ÛÉ

вÞìÆ Üì²¼²¶àôÚÜ Øܲòàð¸Æ â²öÀ

îàÎà겸ðàôÚøÀ

´³ÝÏÁ ϳñáÕ ¿ ÙdzÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ÷áË»É ë³ÑÙ³Ýí³Í ï³ñ»Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ

гßíÇ ¹ñ³Ï³Ý Ùݳóáñ¹Ç ¹»åùáõ٠ѳßí³ñÏíáÕ ï³ñ»Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ

ìÖ²ð²ÚÆÜ ø²ðîºð êî²Ü²Èàô Ðܲð²ìàðàôÂÚàôÜ

1515

êä²ê²ðÎØ²Ü Ø²Î²ð¸²ÎÀ ´²ì²ð²ð ¾ (ãÏ³Ý Ñ»ñûñ, ³ÝÓݳϳ½ÙÁ µ³ñ»Ñ³ÙµáõÛñ ¿...)

Page 18: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

1616

Ò»ñ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳßíÇ Ï³éÝí»Ý §üÇݳÝëÝ»ñ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ¦

ß³ñùÇ Ñ»ï³·³ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

Ü»ñϳ۳óñ»ù Ò»ñ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳÛùáõÙ:www.abcfinance.am

Ò»ñ ϳñÍÇùÁ ß³ï ϳñ¨áñ ¿ Ù»½ ѳٳñ:

ÆØ²Ü²È ²ìºÈÆÜ

´³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇ Ù³ëÇÝ ³é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï³ñáÕ »ù ï»Õ»Ï³Ý³É

ϳÛùáõÙ:www.abcfinance.am

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ ýÇݳÝëÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñáÕ »ù ëï³Ý³É ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:

Page 19: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ

Ø»Ýù ³ÝÏ³Ë Ï³éáõÛó »Ýù, áñÇ ËݹÇñÝ»ñÝ

»Ýª

·Ý»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ,

·áñÍáõÝ í׳ñ³Ñ³ßí³ñϳÛÇÝ Ñ³Ù³-

ϳñ·Ç ëï»ÕÍáõÙÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ,

ѳÛÏ³Ï³Ý ¹ñ³ÙÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ,

¹ñ³Ù³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-

åáõÙÁ ¨ ϳñ·³íáñáõÙÁ,

÷áÕ»ñÇ Éí³óÙ³Ý ¨ ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛ³Ý

ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ

ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨ ϳñ·³íáñáõÙÁ,

ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç ϳÛáõÝáõ-

ÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ¨ ýÇݳÝë³Ï³Ý

ѳٳϳñ·Ç ½³ñ·³óáõÙÁ,

ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç Ù³ëݳ-

ÏÇóÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³Ýáݳ-

ϳñ·áõÙÁ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ,

ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳٳϳñ·áõÙ ëå³-

éáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ûñÇݳϳÝ

߳ѻñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ:

Ø º ð Ø ² ê Æ Ü

лé³Ëáëª

(+374 10) 592 697

(+374 10) 592 698

гëó»ª

ºñ¨³Ý 10

ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý ÷áÕ. 6

γÛùª

www.abcfinance.am

www.cba.am

¾É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ëó»ª

[email protected]

Æ Ü â ä º ê Ø º ¼ Ð º î Î ² ä

Ð ² ê î ² î º È

¹ » Ï ï » Ù µ » ñ

2 0 0 9

Page 20: ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԱՍԻՆ