Динамика материальной точки: Учебное пособие

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  .

  -

  , - .

  .

  . ..., . .., .., ... 2008.

 • 2

  .

  . -

  . - .

  - , .

  ( ):

  , .

  , , -

  . - . - .

  , .

  . - -, .

  ( ):

  - .

  Fam = (1) , -

  , ,

  = kFam . :

  === .,, kzzkyykxx FmaFmaFma (2) -

  ).(),(),( tzztyytxx ===

 • 3

  .2

  2,, 2

  2

  2

  2

  dt

  zdzyx

  adt

  ydadt

  xda === (2)

  :

  === kzkykx Fdt zdmFdt ydmFdt xdm 22

  2

  2

  2

  2

  ,, , (3)

  x, y, z , Fkx, Fky, Fkz - - .

  .

  . () , ,

  , .

  - )(),(),( tzztyytxx === , (1.3) - , .

  .

  .

  === .,, 222222 kzkykx Fdt zdmFdt ydmFdt xdm

  ,,,,,, 22

  2

  2

  2

  2

  zdtdzVy

  dtdyVx

  dtdxVz

  dtzdy

  dtydx

  dtxd

  zyx &&&&&&&&& =========

  .,, zyx FzmFymFxm === &&&&&&

 • 4

  , ( x, y, z), -, zyx &&& ,, , t, ..

  ).,,,,,,(

  );,,,,,,();,,,,,,(

  tzyxzyxFzm

  tzyxzyxFymtzyxzyxFxm

  z

  y

  x

  &&&&&&&&&&&&&&&

  ===

  (4)

  - -

  , : ).(),(),( tzztyytxx === -

  , -. , - .

  , :

  ).,...,,,(),,...,,,(),,...,,,(

  621

  621

  621

  CCCtzzCCCtyyCCCtxx

  ===

  (5)

  , -

  (5):

  ).,...,,,(

  ),,...,,,(),,...,,,(

  621

  621

  621

  CCCtzzV

  CCCtyyVCCCtxxV

  z

  y

  x

  &&&&&&

  ======

  (6)

  -

  , .. t = 0 - , -, .

  : t = 0, x = x0, y = y0, z = z0 , Vx= 0x& , Vy = ,0y& Vz = 0z& .

 • 5

  (5) (6) , , - 1, 2,6:

  ).,...,,,0(),,...,,,0(),,...,,,0(

  6210

  6210

  6210

  CCCzzCCCyyCCCxx

  ===

  (7)

  ).,...,,,0(

  ),,...,,,0(),,...,,,0(

  6210

  6210

  6210

  CCCzzV

  CCCyyVCCCxxV

  z

  y

  x

  &&&&&&

  ======

  (8)

  (7) (8), -

  , 1,2,,6 - (5) (6) , - , :

  )(),(),( tzztyytxx === , ).(),(),( tVVtVVtVV zzyyxx === 1. , , -

  . 2. ,

  , - . - , , - .

  3. - .

  4. , - .

  5. -.

  6. .

  7. . 8. -

  .

 • 6

  -

  . , , - .

  - -.

  , , . , -: t, , , z

  zyx &&& ,, . : ) , ; ) , ; ) , .

  .

  1. (.1.1) - : ktjitF 2842 = , kji ,, - - .

  kFjFiFF zyx ++= ,

  ,2tFx = ,4=yF .8 2tFz =

  ,222

  tdt

  xdm =

  422

  =dt

  ydm ,

  .8 222

  tdt

  zdm =

  k F

  M (x,y,z)

  x

  y

  z

  x y

  z

  i j

  .1

 • 7

  2. R , (.2).

  VkR = , k- , V - -.

  :

  dtdxkkVR xx == , dt

  dykkVR yy == , dtdzkkVR zz == .

  , R , -

  gm ,

  ,22

  dtdxk

  dtxdm =

  ,22

  dtdyk

  dtydm =

  .22

  dtdzkmg

  dtzdm =

  3. (.2), , -

  R = kV2 , - : VR . R V - , , 2kVR = , - .

  .kmgG = RR = , VV = , VkVkVVkV == 2 . , VkVR = . ,xx VkVR = ,yy kVVR = .zz kVVR = 222 zyx VVVV ++= ,

  .,, zdtdzVy

  dtdyVx

  dtdxV zyx &&& ======

  , :

  k

  R M(x,y,z)

  x

  y

  z

  x y

  z

  i j

  V

  .2

  mg

 • 8

  ,222 xzyzkRx &&&& ++= ,222 yzyxkRy &&&& ++= zzyxkRz &&&& 222 ++= . , c

  =xm && ,222 xzyzk &&&& ++

  =ym && ,222 yzyxk &&&& ++ =zm && zzyxk &&&& 222 ++ - mg.

  , ,

  , .. 0,0 == yx && . :

  =zm && .2 mgzk & 4. (.1.3) -

  Q , , , .. 2r

  fQ = , rQ , r - -, , f -.

  Q

  erfQ 2= ,

  e - r . r,

  errfQ 3= .

  rer = , .3 rrfQ =

  ,33 xrfr

  rfQ xx ==

  k

  Q

  M(x,y,z)

  x

  y

  z

  x y

  z

  i j

  .3

  r

  e O

 • 9

  ,33 yrfr

  rfQ yy ==

  zrfr

  rfQ zz 33 == .

  - 21222222 )( zyxzyxr ++=++= .

  Q

  2

  3222 )( zyx

  fxQx ++= ,

  23222 )( zyx

  fyQy ++= ,

  23222 )( zyx

  fzQz ++= .

  ,)( 2

  3222 zyx

  fxxm++

  =&& ,)( 2

  3222 zyx

  fyym++

  =&& 2

  3222 )( zyx

  fzzm++

  =&&

  , .

  - .

  , , . -

  F.

  constFdt

  xdm ==22

  ,

  dt

  dVdt

  xd x=22

  ,

  Fdt

  dVm x = .

  dt, .. FdtdVm x = .

 • 10

  .1CtFmVx += t = 0, Vx = V0, 1 =mV0.

  , 0mVtFmVx += .

  dtdxVx = ,

  0mVtFdtdxm += .

  , dt: dtmVtFmdx 0+= .

  102

  2CtmVtFxm ++= .

  : t = 0, x = x0, 2 = mx0.

  ,

  .2

  2

  00 mFttVxx ++=

  ,

  . .

  (.4) -

  , f, m, V0. -.

  - , - . = 0.

  gm , - N , F .

  -

  Fmgdt

  xdm = sin22

  .

  mg

  N F

  y

  x

  O

  .4

 • 11

  F = fN, cosmgN = , cosfmgF = .

  m

  cossin22

  fggdt

  xd = .

  22

  dtxd

  dtdVx ,

  cossin fggdt

  dVx = . , dt:

  dtfggdVx )cossin( = , 1)cos(sin tfgVx += . t = 0, Vx =V0,

  1= V0. , 0)cos(sin VtfgVx += . xV = dt

  dx ,

  0)cos(sin Vtfgdtdx += .

  dt: dtVtdtfgdx 0)cos(sin += .

  202

  2)cos(sin CtVtfgx ++= .

  t = 0, x0 = 0, 2= 0. ,

  tVtfgx 0

  2

  2)cos(sin += .

 • 12

  , . )(tFF = ,

  0V . .

  )(22

  tFdt

  xdm x= . -

  dt

  dVdt

  xd x=22

  ,

  xV :

  ).(tFdtdV

  m xx =

  dt, : .)(