Παιδιατρική | Τόμος 68 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2005

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Text of Παιδιατρική | Τόμος 68 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος -...

 • T 68 1 2005T 68 1 2005

  T

  68

  1

  2005

  www.paediatriki.edu.grwww.paediatriki.edu.gr

  ISSN 0377-2551ISSN 0377-2551

  Volume 68 Number 1 January 2005Volume 68 Number 1 January 2005

  Exofyllo Paed 05 14-02-05 16:27 1

 • E E

  .

  E

  .

  .. .. .

  MM. A. -. . -A. K. . . . -

  E

  I. K

  EE .

  E

  K.

  EITHMONIKE EKOEI E..E. 3 151 25 MTT..:: 210 87 78 810FFaaxx:: 210 87 78 822

  I

  E E

  M 92A 115 28TT..:: 210 7771 140

  210 7771 663FFaaxx:: 210 7758 354ee--mmaaiill:: hps@ath.forthnet.gr

  E : 40 E, : 20

  O

  1 . , .

  8 IgA .

  18 . , .

  29 .

  37 . , . , . , .

  45 . , . , .

  53 DiGeorge/--(velo-cardio-facial syndrome) . -, . , . , . -, . , . , . , .

  O

  62 . . , . , . , . , . , . , . , . -

  69 1 6,5 . , . , . , . -

  74 . , . , . , . , . , .

  80

  81

  82 NEA

  : 3889

  ISSN 0377-2551

  68 1 2005

  Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 1

 • Bimonthly Publication ofthe Greek Paediatric Society

  PPrreessiiddeennttA. Constantopoulos

  Editorial Board

  EEddiittoorrS. Haidas

  AAssssiissttaanntt EEddiittoorrC. Stefanidis

  MMeemmbbeerrssH. AntonopoulouA. Vazeou-GerasimidiG. Varlamis. Katsarou-PectasidesA. KattamisCh. CostalosN. Papadopoulos. PapadopoulouM. Tsolia-Pasparaki

  Manuscript Editing

  GGrreeeekk EEddiittiinnggI. Karavranou

  EEnngglliisshh EEddiittiinnggS. Nakou

  Publisher

  K. Griveas

  Publishing Coordinator

  SCIENTIFIC PUBLICATIONS Ltd3 Artemidos str. GR - 151 25, MaroussiTTeell..:: +30 210 87 78 810 FFaaxx:: +30 210 87 78 822

  Owner

  Greek Paediatric Society

  92 Michalakopoulou str.GR - 115 28, AthensTTeell..:: +30 210 7771 140

  +30 210 7771 663FFaaxx:: +30 210 7758 354ee--mmaaiill:: hps@ath.forthnet.gr

  Annual SubscriptionAll foreign countries: US $ 50

  Contents

  REVIEW ARTICLES

  7 Nutrition of the preterm and growthretarded baby on discharge from thehospital C. Costalos, A. Gounaris

  17 IgA nephropathy in children A. Mitsioni

  28 Diagnostic approach and treatment ofparapneumonic effusions in childrenD. Mermiri, K. Priftis

  36 Pediatric telephone medicineP. Velentzas

  ORIGINAL ARTICLES

  44 Parental behavior and childhood injuryprevention D. Laggas, E. Petridou, N. Dessypris, T. Thomaidis

  52 Childhood obesity and its relationshipwith parental attitudes and nutritionalhabits E. Kakouros, K. Maniadaki, E. Kapnisi

  61 Genetic and clinical-laboratoryinvestigation of patients withDiGeorge/velo-cardio-facial syndromesS. Kitsiou-Tzeli, A. Kolialexi, H. Fryssira, A. Gala-Voumvouraki, C. Salavoura, . Kanariou, E. Kanavakis, A. Mavrou

  CASE REPORTS

  68 Deep vein thrombosis in multiple sitesin an adolescent. Case reportM. Vranou, G. Anastasiadis, G. Panagiotakopoulos, H. Pergantou, H. Platokouki, N. Besias, M. Vakaki, K. Prountzou-Kassiou

  73 Isolation of adenovirus B1 in the CNS ina 6.5 year-old boy with acutedisseminated encephalomyelitis P. Poulopoulos, A. Messaritaki, K. Kotsonis, K. Prountzou-Kassiou

  79 Aspergillosis of the central nervoussystem in three children with acutelymphoblastic leukemia F. Athanassiadou, A. Tragiannidis, T. Papageorgiou, M. Stamou, A. Drevelegas,A. Velegraki

  80 CLINICAL QUIZ

  81 BOOK REVIEW

  82 NEWS FROM THE INTERNET

  PaediatrikiVolume 68 Number 1 January 2005

  Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 3

 • vii

  ,

  o .

  . , -. , - . Medline. , . - , - .

  OO OO

  Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 7

 • xi

  A. -

  E E, . . - :

  1. ( - E).

  2. .3. .4. .5. 6. .7. .8. .9. .

  10. .11. .12. .13. .14.

  15. ,

  , .

  H E - , -. , - -, - .

  - . - -.

  - -. , - . - - , E T. E, (DHEW Publication, NIH, 80-23). O - .

  O - . H E - E, E E .

  - - .

  . -

  (Uniform Requirements for ManuscriptsSubmitted to Biomedical Journals), - :http://www.icmje.org http://www.icmje.org/icmje.pdf

  T ( ) - A4 (21x29,7 cm), - 2,5 cm .

  T : - , , -, , , - - , , , , -. K .

  H : 2000-3000 . -

  1500-2500 . 1000-1500 . 250-500 .

  :

  (

 • xii

  KO : , -

  , . H - . H , . , - . T -- - . H -- - , .

  O - , -, .

  T .

  ( - ) - - .

  T O -

  M (SI Units) M (Conventional-) . -:http://www.icmje.org http://www.icmje.org/icmje.pdf

  O ,

  . - , . O .

  B

  - . , - .O -:

  70 . 30 . 12 -

  . 5 .

  H International Committee of Medical Journal Editors/Uniform Requirements for Manuscripts Submitted toBiomedical Journals, (http://www.icmje.org http://www.icmje.org/icmje.pdf). O Cumulated Index Medicus[List of Journals Indexed in Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)].

  I. O

  A , , , et al .

  T : , , . :

  - . 1999;59:272-279.

  Proesmans W. Bartter syndrome and its neonatal variant.Eur J Pediatr 1997;156:669-679.

  :Flyvbjerg A. Role of growth hormone, insulin-like growth

  factors (IGFs) and IGF-binding proteins in the renal compli-cations of diabetes. Kidney Int 1997;52 (60 Suppl):S12-S19.

  :National Institutes of Health Consensus Development

  Conference. Neurofibromatosis conference statement. ArchNeurol 1988;45:575-578.

  :Schreiner GF, Lange L. Ethanol modulation of

  macrophage influx in glomerulonephritis [Abstract]. J AmSoc Nephrol 1991;2:562.

  Should antileukotriene therapies be used instead of in-haled corticosteroids in asthma? [Editorial]. Am J Respir CritCare Med 1998;158:1697-1701.

  Laux-End R, Inaebnit D, Gerber HA, Bianchetti MG. Vas-culitis associated with levamisole and circulating autoantibod-ies [Letter]. Arch Dis Child 1996;75:355-356.

  II. :

  Clark AG, Barratt TM. Steroid-responsive nephrotic syn-drome. In: Barratt TM, Arner ED, Harmon WE, editors. Pedi-atric Nephrology. 4th ed. Baltimore: Lippincott WilliamWilkins; 1999. p. 742.

  :Gorlin RJ, Cohen MM, Levin LS. Syndromes of the head

  and neck. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1990.

  :Bauer AW. The two definitions of bacterial resistance. In:

  Smith AJ, Rogers CA, eds. Proceedings of the Third Interna-tional Congress of Chemotherapy; 1962 May 29-31; New York:International Society of Chemotherapy; 1963. p. 484-500.

  : . [-

  ]. : ; 1979.

  Kaplan SJ. Post hospital home health care: the elderlys ac-cess and utilization [dissertation]. St. Louis (Mo): Washing-ton Univ.; 1995.

  . CD-ROMAnderson SC, Poulsen KB. Andersons electronic atlas of

  hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 2002.

  Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 12

 • xiii

  IV. O O :

  Abood S. Quality improvement initiative in nursinghomes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs[Internet]. 2002 Jun: Webpage:http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

  :Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care

  for cancer [Monograph, Internet]. Washington: NationalAcademy Press; 2001. Webpage: http://www.nap.edu/books/0309074029/html

  :Cancer-Pain.org [Webpage, Internet]. New York:

  Association of Cancer Online Resources, Inc.; 2002:http://www.cancer-pain.org/

  EA (

  ). (7,5 cm) (15,5 cm). T , , 22 cm.

  O . . .

  (, ,, ..) - . - , . - . O .

  .

  CCDD, -, -, - - . , - - .

  E , - - E, CD - Word, - .

  H - 30 .

  T .

  T , . M -, , .

  O - - :

  EE EM 92115 28 A

  , :

  1. 3 , .

  2. CD (, , ).

  3. .

  4. ( ) : . . () . / / ., -

  . 5. -, -

  : , , -, ( - - ).

  6. ( - - ).

  7. ( - ).8. ( -

  - ).9. ( - ).

  10. ( ) .11. ,

  , , .12. ( - -

  ) .

  Paediatriki Jan-Feb 05 teliko 10-02-05 13:36 13

 • xiv ABBREVIATIONS

  Ao

  angstrom angstromcal caloriecm centimetercm2 square centimetercm3 cubic centimeteroC degree Celsiusg gramh hourIU international unitkg kilograml literm metermg milligrammin minutemm millimetermol molen numberNS not significantosm osmolep probabilitySD standard deviationSE standard errorsec secondU unit

  Combining prefixes

  tera- (1012) Tgiga- (109) Gmega- (106) Mkilo- (103) khector- (102) hdeca- (101) dadeci- (10-1) dcenti- (10-2) cmilli- (10-3) mmicro- (10-6) nano- (10-9) npico- (10-12) pfemto- (10-15) fatto- (1