Παιδιατρική | Τόμος 68 • Τεύχος 2 • Μάρτιος - Απρίλιος 2005

 • View
  230

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Transcript

 • T 68 2 - 2005T 68 2 - 2005

  T

  68

  2

  -

  2005

  www.paediatriki.edu.grwww.paediatriki.edu.gr

  ISSN 0377-2551ISSN 0377-2551

  Volume 68 Number 2 March-April 2005Volume 68 Number 2 March-April 2005

  Exof Paed March-April 05 19-04-05 19:58 1

 • E E

  .

  E

  .

  .. .. .

  MM. -. A. -. . . -A. K. . . . -. -

  E

  I. K

  EE .

  E

  K.

  EITHMONIKE EKOEI E..E. 3 151 25 MTT..:: 210 87 78 810FFaaxx:: 210 87 78 822

  I

  E E

  M 92A 115 28TT..:: 210 7771 140

  210 7771 663FFaaxx:: 210 7758 354ee--mmaaiill:: hps@ath.forthnet.gr

  E : 40 E, : 20

  O

  85 O . , . , .

  93 - . .

  A

  103 . , . , . ,. , . , .

  112 . , . , . , . , A. , . , .

  120 . , . , . , . , . , . , . , .

  O

  128 Crohn : . , . , . , . , .

  133 : . , . , . ,. , C. Van Viet-, .

  140 Caroli . . , . , . , . , .

  145 PHACE. , . , . , .

  150 . . , . , . , . , . , .

  O

  155 .

  162

  163

  164

  166 NEA

  : 3889

  ISSN 0377-2551

  68 2 - 2005

  Paediatriki Mar-Apr 05 21-04-05 14:58 1

 • Bimonthly Publication ofthe Greek Paediatric Society

  PPrreessiiddeennttA. Constantopoulos

  Editorial Board

  EEddiittoorrS. Haidas

  AAssssiissttaanntt EEddiittoorrC. Stefanidis

  MMeemmbbeerrssP. Avgoustidou-SavvopoulouH. AntonopoulouA. Vazeou-GerasimidiG. VarlamisM. Kanariou. Katsarou-PectasidesA. KattamisCh. CostalosN. Papadopoulos. PapadopoulouA. Siamopoulou-MavridouM. Tsolia-Pasparaki

  Manuscript Editing

  GGrreeeekk EEddiittiinnggI. Karavranou

  EEnngglliisshh EEddiittiinnggS. Nakou

  Publisher

  K. Griveas

  Publishing Coordinator

  SCIENTIFIC PUBLICATIONS Ltd3 Artemidos str. GR - 151 25, MaroussiTTeell..:: +30 210 87 78 810 FFaaxx:: +30 210 87 78 822

  Owner

  Greek Paediatric Society

  92 Michalakopoulou str.GR - 115 28, AthensTTeell..:: +30 210 7771 140

  +30 210 7771 663FFaaxx:: +30 210 7758 354ee--mmaaiill:: hps@ath.forthnet.gr

  Annual SubscriptionAll foreign countries: US $ 50

  Contents

  REVIEW ARTICLES

  92 Chemokines in neonatal infectionsA. Manoura, E. Galanakis, C. Giannakopoulou

  102 Electroencephalographic investigation of children with epilepsy K. A. Voudris

  AWARD-WINNING ARTICLE

  111 Spectral imaging study of normallymphocytes and lymphoblasts of acutelymphoblastic leukaemia in childhood N. Katzilakis, E. Stiakaki, A. Papadakis, H. Dimitriou, K. Balas, M. Kalmanti

  ORIGINAL ARTICLES

  119 Cognitive functions in children with focal epilepsy and long-termoxcarbazepine therapyM. Tzitiridou, T. Panou, E. Pavlidou, G. Arsos,A. Makavos, E. Michaletou, C. Panteliadis

  127 Meningococcal disease in Crete E. Apostolou, E. Galanakis, G. Vlahaki, S. Stefanaki, S. Maraki, E. Kokori, A. Tsilimigaki, S. Sbyrakis

  CASE REPORTS

  132 Crohns disease in infancy: a case report E. Papadopoulou, E. Katsiyiannaki, E. Mihailidou, I. Grammatikakis, E. Mantzouranis

  139 The neck: a rare site of teratoma in children M. Hasiotou, . Sammouti, G. Pitsoulakis, M. Vakaki, C. van Viet-Konstadinidou, E. Koudoumnakis

  144 Carolis disease with congenital hepaticfibrosis. A case report E. Papadimitriou, G. Matafia, V. Hatzopoulou, V. Mikraki, N. Skenteris

  149 An infant with PHACE syndrome A. Tsitsika, H. Fryssira, A. Lourida, N. Manolaki

  154 Congenital adrenal hypoplasiapresenting as severe respiratory failure.Case report M. Dasopoulou, M. Apostolou, G. Baroutis, H. Michelakakis, E. Loukatou, C. Costalos

  PRACTICAL ISSUE

  161 Sudden death in children S. Antoniadis

  162 CLINICAL QUIZ

  163 OBITUARY

  164 LETTER TO THE EDITOR

  166 NEWS FROM THE INTERNET

  PaediatrikiVolume 68 Number 2 March-April 2005

  Paediatriki Mar-Apr 05 21-04-05 15:02 3

 • xi

  A. -

  E E-, . - . :

  1. ( - E).

  2. .3. .4. .5. 6. .7. .8. .9. .

  10. .11. .12. .13. .14. -

  15. ,

  , .

  H E - , . , - , - .

  - . - .

  . , - - -. , - E T. E, (DHEWPublication, NIH, 80-23). O - .

  O . H E E, E E .

  -

  .

  . -

  - (Uniform Requirements for ManuscriptsSubmitted to Biomedical Journals), - :http://www.icmje.org http://www.icmje.org/icmje.pdf

  T ( ) - A4(21x29,7 cm), 2,5 cm .

  T : - , , , , , - - - , , , , . K - - .

  H : 2000-3000 . -

  1500-2500 . 1000-1500 . 250-500 .

  :

  (

 • xii

  K - - .

  KO : ,

  , . H - - - . H -, - . , - - . T . H - , .

  O - , , .

  T .

  ( -- ) - .

  T O -

  M (SI Units) M (Conventional-) . :http://www.icmje.org http://www.icmje.org/icmje.pdf

  O ,

  . - - , . O .

  B

  - . , - -. O :

  70 . 30 . 12

  . 5 .

  H - International Committee of Medical Journal

  Editors/ Uniform Requirements for Manuscripts Sub-mitted to Biomedical Journals, (http://www.icmje.org http:// www.icmje.org/icmje.pdf). O - CumulatedIndex Medicus [List of Journals Indexed in Index Medicus(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)].

  I. O

  A , , , - et al .

  T : , , . : -

  . 1999;59:272-279.

  Proesmans W. Bartter syndrome and its neonatalvariant. Eur J Pediatr 1997;156:669-679.

  :Flyvbjerg A. Role of growth hormone, insulin-like

  growth factors (IGFs) and IGF-binding proteins in the renalcomplications of diabetes. Kidney Int 1997;52 (60Suppl):S12-S19.

  :National Institutes of Health Consensus Development

  Conference. Neurofibromatosis conference statement. ArchNeurol 1988;45:575-578.

  :Schreiner GF, Lange L. Ethanol modulation of

  macrophage influx in glomerulonephritis [Abstract]. J AmSoc Nephrol 1991;2:562.

  Should antileukotriene therapies be used instead of in-haled corticosteroids in asthma? [Editorial]. Am J RespirCrit Care Med 1998;158:1697-1701.

  Laux-End R, Inaebnit D, Gerber HA, Bianchetti MG.Vasculitis associated with levamisole and circulating au-toantibodies [Letter]. Arch Dis Child 1996;75:355-356.

  II. :

  Clark AG, Barratt TM. Steroid-responsive nephroticsyndrome. In: Barratt TM, Arner ED, Harmon WE, editors.Pediatric Nephrology. 4th ed. Baltimore: Lippincott Wil-liam Wilkins; 1999. p. 742.

  :Gorlin RJ, Cohen MM, Levin LS. Syndromes of the head

  and neck. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1990.

  :Bauer AW. The two definitions of bacterial resistance.

  In: Smith AJ, Rogers CA, eds. Proceedings of the Third In-ternational Congress of Chemotherapy; 1962 May 29-31;New York: International Society of Chemotherapy; 1963. p.484-500.

  : . [-

  ]. : ; 1979.

  Paediatriki Mar-Apr 05 19-04-05 15:30 12

 • xiii

  Kaplan SJ. Post hospital home health care: the elderlysaccess and utilization [dissertation]. St. Louis (Mo): Wash-ington Univ.; 1995.

  . CD-ROMAnderson SC, Poulsen KB. Andersons electronic atlas

  of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: LippincottWilliams & Wilkins; 2002.

  IV. O O :

  Abood S. Quality improvement initiative in nursinghomes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs[Internet]. 2002 Jun: Webpage:http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

  :Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative

  care for cancer [Monograph, Internet]. Washington:National Academy Press; 2001. Webpage: http://www.nap.edu/books/0309074029/html

  :Cancer-Pain.org [Webpage, Internet]. New York:

  Association of Cancer Online Resources, Inc.; 2002:http://www.cancer-pain.org/

  EA (

  ). - (7,5 cm) - (15,5 cm). T , -, 22 cm.

  O . -. .

  (, ,, ..) . , . . O .

  . -

  CCDD, , , - -. , -- .

  E , - - E, CD Word, - .

  H - 30 .

  T .

  T , . M -, , .

  O - :

  EE EM 92115 28 A

  , :

  1. 3 , .

  2. CD (, , ).

  3. .

  4. ( ) : . . () . / / .,

  . 5. -,

  : , , , ( - ).

  6. ( - - ).

  7. ( - ).8. ( -

  - ).9. ( - ).

  10. ( ) -.

  11. , - , , .

  12. ( - ) .

  Paediatriki Mar-Apr 05 19-04-05 15:30 13

 • xiv ABBREVIATIONS

  Ao

  angstrom angstromcal caloriecm centimetercm2 square centimetercm3 cubic centimeteroC degree Celsiusg gramh hourIU international unitkg kilograml literm metermg milligrammin minutemm millimetermol molen numberNS not significantosm osmolep probabilitySD standard deviationSE standard errorsec secondU unit

  Combining prefixes

  tera- (1012) Tgiga- (109) Gmega- (106) Mkilo- (103) khector- (102) hdeca- (101) dadeci-