36
Средновековна Средновековна България България 680 -852 година 680 -852 година - Езическа - Езическа България България

Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

  • Upload
    fia

  • View
    128

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Средновековна България 680 -852 година - Езическа България. Основаване на Дунавска България. Разселване на Кубратовите българи; Котрагови българи –Волжка България – Х –Х V век; Куберови българи- в Македония до 11 век под византийска власт;. След това се присъединяват към Дунавска България; - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Средновековна Средновековна БългарияБългария

680 -852 година680 -852 година- Езическа България- Езическа България

Page 2: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Основаване на Дунавска България

Разселване на Кубратовите българи;

Котрагови българи –Волжка България – Х –ХVвек;

Куберови българи- в Македония до 11 век под византийска власт;

Page 3: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

След това се присъединяват към След това се присъединяват към Дунавска България;Дунавска България;

Българите предвождани от Българите предвождани от Аспарух – Онгъл; Аспарух – Онгъл; 680 г680 г.;.;

Характер на новият държавен Характер на новият държавен организъм- “под данък”организъм- “под данък”

Page 4: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България
Page 5: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Хан Тервел /700 -721/Хан Тервел /700 -721/

705 г. 705 г. –кесар, област Загоре;–кесар, област Загоре;716 г. – България - търговски 716 г. – България - търговски

партньор;партньор;718 г. – помощ за отблъскване 718 г. – помощ за отблъскване

на арабите; Д.Гюдженов-на арабите; Д.Гюдженов-Дарове за хан Тервел Дарове за хан Тервел

Page 6: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България
Page 7: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Политическа кризаПолитическа криза - -VIIIVIII век век - - свалена е династия свалена е династия Дуло –Дуло –Кубрат,Аспарух,Тервел и Кубрат,Аспарух,Тервел и др.;др.; Борба сред Борба сред българската българската аристокрация за властаристокрация за власт; ; противоречия за противоречия за политиката спрямо политиката спрямо Византия;Византия;

Политическа кризаПолитическа криза - -VIIIVIII век век - - свалена е династия свалена е династия Дуло –Дуло –Кубрат,Аспарух,Тервел и Кубрат,Аспарух,Тервел и др.;др.; Борба сред Борба сред българската българската аристокрация за властаристокрация за власт; ; противоречия за противоречия за политиката спрямо политиката спрямо Византия;Византия;

Page 8: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Хан Тервел - Д.ГюдженовХан Тервел - Д.Гюдженов

Page 9: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

• Хановете Телериг и КардамХановете Телериг и Кардам – – ( 768-777; 777-802) –укрепване ( 768-777; 777-802) –укрепване на на България и преодоляване на България и преодоляване на кризатакризата

• МАДАРСКИ КОННИК - 8 в. МАДАРСКИ КОННИК - 8 в. Хан ТервелХан Тервел

Page 11: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Управлението на хан Крум Управлението на хан Крум 803-814803-814

Крум страшни и законодателя;Крум страшни и законодателя;Посоки на териториално разширение –Посоки на териториално разширение –

NWNW (Трансилвания,Карпатската (Трансилвания,Карпатската област), област), SWSW( по поречието на р. ( по поречието на р. Струма,където живее славянско Струма,където живее славянско население), население), WW ( Средец – София -809 ( Средец – София -809 г.);г.);

811 г. битката при Върбишки проход811 г. битката при Върбишки проход

Page 15: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Походи на югоизток- изток- югПоходи на югоизток- изток- юг

Месемврия,Созопол,Филипопол (Пловдив), Одрин;

Законите на хан Крум -

Подготовка за обсада на Константинипол- 813 г. Не може да бъде превзет без флот!!!

В разгара на подготовката Крум умира!?

Page 16: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Хан Омуртаг – Реформатор и Хан Омуртаг – Реформатор и строителстроител• 815 г – 30–ет годишен мир с Византия;815 г – 30–ет годишен мир с Византия;

• Покорява окончателно аварските земи до Покорява окончателно аварските земи до р,Тиса; досег с франките; заменя князете на р,Тиса; досег с франките; заменя князете на браничевци,тимочани със свои хранени браничевци,тимочани със свои хранени /доверени/ хора;/доверени/ хора;

• Административно-териториално деление Административно-териториално деление на области – вътрешна и външна; комитати-на области – вътрешна и външна; комитати-провинциални; вътрешни и външни боилипровинциални; вътрешни и външни боили

Page 17: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България
Page 18: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България
Page 19: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Владетелите Маламир и ПресиянВладетелите Маламир и Пресиян

Териториално разширение на Териториално разширение на югозапад, юг – Родопи,Егейско югозапад, юг – Родопи,Егейско море,в днешна Македония;море,в днешна Македония;

Гонения на християнитеГонения на християните

►►** В средата на В средата на →→ХХII век век България се утвърждава като една България се утвърждава като една от трите водещи сили в Европа!от трите водещи сили в Европа!

Page 20: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Възходът на християнска Възходът на християнска БългарияБългария

Page 21: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България
Page 22: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Хан Борис 1 ( 852 -889 )

Причини за християнизацията на българската държава – езическа държава не е равностоен партньор; културни и религиозни различия м/у българи и славяни;

Вътрешно стабилизиране на държавата.

Page 23: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Покръстването

Page 24: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Неуспешни войни на хан Борис – с Неуспешни войни на хан Борис – с германци, хървати, с Византия;германци, хървати, с Византия;

Започване на мирни преговори -Започване на мирни преговори -покръстване - “дълбок мир”;покръстване - “дълбок мир”;

864 г –864 г – Княз МихаилКняз Михаил - - Княз Борис 1Княз Борис 1

Неуспешни войни на хан Борис – с Неуспешни войни на хан Борис – с германци, хървати, с Византия;германци, хървати, с Византия;

Започване на мирни преговори -Започване на мирни преговори -покръстване - “дълбок мир”;покръстване - “дълбок мир”;

864 г –864 г – Княз МихаилКняз Михаил - - Княз Борис 1Княз Борис 1

Page 25: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Бунтът на болярите;Бунтът на болярите; Надписът Балши -Надписът Балши -

/Албания/,Свиде-/Албания/,Свиде-

телство за по-телство за по-

кръстванетокръстването

Page 26: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Самостоятелна българска църква -870 г.-/автокефална/Църковен събор в Константинопол

Рим- папа НиколайI също не признава самостоятелността на Българската църква;

5 години българският владетел упорства в преследването на своята цел,докато Византия разбере,оцени опасността от римско влияние до своите граници,

Единствен начин заедно с вярата да не се приеме и властта на императора в Константинопол;

Page 27: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Първият архиепископ – Йосиф; Изграждане на самостоятелна

духовна йерархия!; 866 г. Учениците на Кирил и

Методий в България; Наум и Климент – книжовни

центрове Охрид и Плиска; 893 г. Преславски събор –

решения! Владимир Расате -889 -893

Page 28: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Симеон Велики -893-927Симеон Велики -893-927“Император на българи и ромеи”“Император на българи и ромеи”

Посока на военните походи - Посока на военните походи - WW,,SS,,SESE – –граници на три морета -граници на три морета -Адриатическо,Бяло,Черно море;Адриатическо,Бяло,Черно море;

Битки – 894 –защитава икономическите Битки – 894 –защитава икономическите интереси на среновековна България –интереси на среновековна България –тържището в Константинопол;тържището в Константинопол;

913 г. –династична криза във Византия-913 г. –династична криза във Византия-регенство;регенство;

917г. Р. Ахелой –20.08. ;917г. Р. Ахелой –20.08. ;Хегемония на Хегемония на България на Балканския п-ов!България на Балканския п-ов!

Page 29: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Симеон- “император на българи и Симеон- “император на българи и ромеи”- нарасналото самочувствие ромеи”- нарасналото самочувствие на владетеля и на българското на владетеля и на българското общество; общество; Титлата цесар /цар/ = Титлата цесар /цар/ = император – василевс;император – василевс;

Превземането на Превземането на Константинопол!;Константинопол!;

924 г. покорява Сърбия / стр.67 –924 г. покорява Сърбия / стр.67 –карта/;карта/;

Page 30: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

““Златен век “на българската Златен век “на българската културакултура

Резултат от ускореното политическо и Резултат от ускореното политическо и икономическо развитие на икономическо развитие на държавата,лични амбиции на държавата,лични амбиции на владетеля,като визнтийски възпитаник- владетеля,като визнтийски възпитаник- Магнаурската школа;Магнаурската школа;

Културен възход = “Златен век” на Културен възход = “Златен век” на средновековната ни култура!средновековната ни култура!

Проявления : -Проявления : -

Page 31: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Строителство- Строителство- “Златната”(Кръгла)църква в “Златната”(Кръгла)църква в Преслав;Преслав;

Соличния град Велики Преслав- Соличния град Велики Преслав- съперничи на Константинопол;съперничи на Константинопол;

Развитие на българската Развитие на българската книжнина – книжовници –книжнина – книжовници –Климент,Константин Климент,Константин Преславски,Наум,Йоан Преславски,Наум,Йоан Екзарх,Черноризец Храбър; др.Екзарх,Черноризец Храбър; др.

Page 32: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Керамика- Св. Теодор Стратилат / 8.02. Керамика- Св. Теодор Стратилат / 8.02. честване/честване/

Page 33: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Велики ПреславВелики Преслав

Page 34: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

ПлискаПлиска

Page 35: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

ПлискаПлиска

Page 36: Средновековна България 680 -852 година - Езическа България