30
1 ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ 2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

1

ΕΚΘΕΣΗ

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ,

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ

2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ

Αθήνα, Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Page 2: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Γενικά ........................................................................................................................................... 3

2. Στόχος εξοικονόμησης ενέργειας .................................................................................................. 3

2.1 Υπολογισμός συνολικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας...................................................... 3

2.2 Ενδιάμεσοι περίοδοι και ενδιάμεσοι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας ..................................... 5

3. Τρόπος επίτευξης στόχου εξοικονόμησης ενέργειας ...................................................................... 6

4. Μέτρα πολιτικής ........................................................................................................................... 6

4.1 Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» ............................................................................... 6

4.2 Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» ..................................................................................................... 8

4.3 Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» ................................................................................................ 10

4.4 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ....................................................................................... 12

4.5 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων ........................................................................... 13

4.6 Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης ................................................... 14

4.7 Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 50001 σε φορείς του

Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ................................................................................... 15

4.8 Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών

Υπηρεσιών .................................................................................................................................. 16

4.9 Δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε στελέχη του τριτογενούς τομέα ........................... 18

4.10 Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ...... 19

4.11 Αντικατάσταση παλαιών ελαφριών φορτηγών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ..................... 19

4.12. Αντικατάσταση παλαιών επιβατικών οχημάτων ιδιωτικού τομέα ........................................ 21

4.13 Υγραεριοκίνηση επιβατικών οχημάτων ............................................................................... 22

4.14 Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης ........................................ 23

4.15 Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε χρήστες κατοικιών .............................................. 24

4.16 Ανάπτυξη Μετρό Θεσσαλονίκης ......................................................................................... 25

4.17 Επέκταση Μετρό Αθήνας .................................................................................................... 27

Παράρτημα Ι – Συγκεντρωτικός πίνακας μέτρων πολιτικής............................................................. 29

Page 3: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

3

1. Γενικά

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από τη Δ/νση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας

της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και της σχετικής ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε για την εναρμόνιση της

εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2012/27/ΕΕ (ΑΔΑ: ΒΛ170-4Μ5).

Με την παρούσα έκθεση κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα πολιτικής που

προτίθεται να υιοθετήσει η Ελλάδα για τη θέσπιση του καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης

ενεργειακής απόδοσης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.

2. Στόχος εξοικονόμησης ενέργειας

2.1 Υπολογισμός συνολικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 της οδηγίας, ο υπολογισμός του στόχου

εξοικονόμησης ενέργειας «ισοδυναμεί τουλάχιστον με την πραγματοποίηση νέων εξοικονομήσεων

κάθε χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ίσων με το 1,5% των κατ΄

όγκον ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας είτε

όλων των εταιρειών λιανικής πώλησης ενέργειας, του μέσου όρου των τριών τελευταίων ετών πριν

από την 1η Ιανουαρίου 2013. Οι κατ΄ όγκον πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις

μεταφορές μπορούν να εξαιρούνται εν μέρει ή εν όλω από αυτόν τον υπολογισμό».

Η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, καθώς και ο

επιμερισμός της στους κλάδους τελικής κατανάλωσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Η τελική

κατανάλωση ενέργειας για τα έτη 2010 και 2011 έχει προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά ενεργειακά

ισοζύγια του ΥΠΕΚΑ και της Eurostat, ενώ για το έτος 2012 βασίζεται σε εκτίμηση του υπό

διαμόρφωση ενεργειακού ισοζυγίου από τα μέχρι σήμερα δεδομένα του ΥΠΕΚΑ.

Τελική κατανάλωση ενέργειας (ktoe) 2010 2011 2012

Βιομηχανία 3.471 3.322 2.799

Μεταφορές 8.178 7.666 5.800

Λοιποί κλάδοι 7.378 7.847 7.911

Σύνολο τομέων 19.027 18.835 16.511

Πίνακας 1: Τελική κατανάλωση ενέργειας για την τριετία 2010-2012 (Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Eurostat).

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της τελικής κατανάλωσης ενέργειας βάσει της οποίας θα

προσδιοριστεί ο στόχος του άρθρου 7 εξαιρείται η τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των

μεταφορών.

Επίσης, επειδή ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί αναφέρεται στις κατ΄ όγκον ετήσιες πωλήσεις

ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, από τους υπολογισμούς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Page 4: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

4

εξαιρείται και η ποσότητα από ΑΠΕ που δεν πωλείται (Πίνακας 2). Συγκεκριμένα, η εξαίρεση αφορά

τον ξυλάνθρακα και τη στερεά βιομάζα όπου κατά μέσο όρο την περίοδο 2010-2012 το 21,1% της

χρησιμοποιούμενης βιομάζας καταναλώθηκε χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί αγορά των

συγκεκριμένων ποσοτήτων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πωλήθηκε.

2010 2011 2012

Τελική κατανάλωση ενέργειας ΑΠΕ που δεν πωλείται (ktoe)

385 435 460

Πίνακας 2: Τελική κατανάλωση ενέργειας για την τριετία 2010-2012, η οποία προέρχεται από ΑΠΕ και δεν πωλείται (Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Eurostat, ΓΔΑΔ, ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΠΕ).

Οι παραπάνω εκτιμήσεις προέκυψαν από το συνδυασμό δεδομένων τα οποία επεξεργάστηκαν από

το ΚΑΠΕ και προήλθαν:

από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασών του ΥΠΕΚΑ (ΓΔΑΔ) αναφορικά με τις

ποσότητες των ατελώς συλλεγόμενων δασικών υπολειμμάτων τα οποία παραχωρούνται

δωρεάν και

από την έρευνα κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά που εκπονήθηκε από την Ελληνική

Στατιστική Αρχή την περίοδο 2011-2012 αναφορικά με το ποσοστό των νοικοκυριών που

χρησιμοποιούν δωρεάν βιομάζα για την κάλυψη των θερμικών τους αναγκών.

Συνεπώς, η τελική κατανάλωση ενέργειας βάσει της οποίας προσδιορίζεται ο στόχος εξοικονόμησης

ενέργειας του άρθρου 7 για τα έτη 2010, 2011 και 2012 παρουσιάζεται στον Πίνακα 3, ενώ ο μέσος

όρος της κατά την τριετία 2010-2012 ανέρχεται σε 10.483 ktoe.

2010 2011 2012 Μέσος όρος τριετίας

Τελική κατανάλωση ενέργειας (ktoe)

10.464 10.734 10.250 10.483

Πίνακας 3: Τελική κατανάλωση ενέργειας για την τριετία 2010-2012 για τον προσδιορισμό του στόχου

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της Οδηγίας, ο στόχος

εξοικονόμησης ενέργειας ισοδυναμεί με νέες εξοικονομήσεις για κάθε έτος 157,2 ktoe (1,5% του

μέσου όρου της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της τριετίας 10.483 ktoe) που αντιστοιχεί σε σύνολο

νέων ετήσιων εξοικονομήσεων για την περίοδο 2014-2020 ίσο με 1.100,4 ktoe, ενώ η συνολική

εξοικονόμηση ενέργειας για την ίδια περίοδο είναι σωρευτικά 4.401,6 ktoe, όπως αποτυπώνεται

στον παρακάτω Πίνακα 4:

Έτος Εξοικονομήσεις ενέργειας κατ΄ έτος (ktoe) Σύνολο

2014 157,2 157,2

2015 157,2 157,2 314,4

2016 157,2 157,2 157,2 471,6

2017 157,2 157,2 157,2 157,2 628,8

2018 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 786,0

2019 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 943,2

2020 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 1.100,4

Σύνολο 4.401,6

Πίνακας 4: Απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 (άρθρο 7 παρ. 1 Οδηγίας)

Page 5: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

5

Για τον υπολογισμό του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται χρήση της παραγράφου 2 του

άρθρου 7 της Οδηγίας για μείωση έως και 25% της απαιτούμενης σωρευτικής εξοικονόμησης

ενέργειας που εμφανίζεται στον Πίνακα 4, και συγκεκριμένα επιλέγεται ο συνδυασμός της

δυνατότητας:

του εδαφίου (α), αναφορικά με την εφαρμογή του κλιμακωτού ρυθμού εξοικονόμησης

ενέργειας (1% τα έτη 2014 και 2015, 1,25% τα έτη 2016 και 2017 και 1,5% τα έτη 2018, 2019

και 2020)

του εδαφίου (β), αναφορικά με την εξαίρεση από τον υπολογισμό μέρους των πωλήσεων

ενέργειας που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες απαριθμούμενες στο

παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

μέχρι εξαντλήσεως του ανώτατου ορίου μείωσης (25%) της απαιτούμενης συνολικής εξοικονόμησης

ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η επίτευξη του ανώτατου ορίου μείωσης 25% πραγματοποιήθηκε αφαιρώντας

από το μέσο όρο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της τριετίας 2010-2012 (10.483 ktoe), βάσει

της οποίας προσδιορίζεται ο στόχος του άρθρου 7, ισοδύναμη ενέργεια 552 ktoe που αφορά σε

μέρος της θερμικής κατανάλωσης ενέργειας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν

στην εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Από στοιχεία του Γραφείου Εμπορίας Δικαιωμάτων

Εκπομπών (ΓΕΔΕ) του ΥΠΕΚΑ προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση ενέργειας των εν λόγω

δραστηριοτήτων είναι της τάξης των 700 ktoe.

Ο μέσος όρος της τελικής κατανάλωση ενέργειας που προκύπτει για την τριετία 2010-2012

είναι: 10.483 – 552 = 9.931 ktoe.

Στη συνέχεια εφαρμόζοντας στην προκύπτουσα τελική κατανάλωση ενέργειας (9.931 ktoe) τον

κλιμακωτό ρυθμό εξοικονόμησης ενέργειας (1% τα έτη 2014 και 2015, 1,25% τα έτη 2016 και 2017

και 1,5% τα έτη 2018, 2019 και 2020), προκύπτει ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας για την

περίοδο 2014-2020 ο οποίος διαμορφώνεται σωρευτικά σε 3.301,8 ktoe εκ των οποίων τo σύνολο

των νέων ετήσιων εξοικονομήσεων είναι ίσο με 893,8 ktoe, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 5.

Έτος Εξοικονομήσεις ενέργειας κατ΄ έτος Σύνολο

2014 99,3 99,3

2015 99,3 99,3 198,6

2016 99,3 99,3 124,1 322,7

2017 99,3 99,3 124,1 124,1 446,8

2018 99,3 99,3 124,1 124,1 149,0 595,8

2019 99,3 99,3 124,1 124,1 149,0 149,0 744,8

2020 99,3 99,3 124,1 124,1 149,0 149,0 149,0 893,8

Σύνολο 3.301,8

Πίνακας 5: Στόχος εξοικονόμησης ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 (άρθρο 7 παρ. 1 & 2 Οδηγίας)

2.2 Ενδιάμεσοι περίοδοι και ενδιάμεσοι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας

Ως ενδιάμεσοι περίοδοι για την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης του συνολικού στόχου

εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και των νέων εξοικονομήσεων ορίζονται οι παρακάτω περίοδοι:

Page 6: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

6

α) 2014 έως 2015 με ενδιάμεσο συνολικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 835 ktoe και συνολικές

κατ΄ έτος νέες εξοικονομήσεις 297,9 ktoe.

β) 2015 έως 2018 με ενδιάμεσο συνολικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 2.253 ktoe και συνολικές

κατ΄ έτος νέες εξοικονομήσεις 1663,5 ktoe.

3. Τρόπος επίτευξης στόχου εξοικονόμησης ενέργειας

Για την εκπλήρωση του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγεται αποκλειστικά η υιοθέτηση

κατάλληλων μέτρων πολιτικής χωρίς τη θέσπιση καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής

απόδοσης σε υπόχρεα μέρη (εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας και διανομείς ενέργειας).

Τα μέτρα πολιτικής υλοποιούνται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, ενώ οι τελικοί αποδέκτες αυτών,

είναι ο στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας, οι επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

καθώς και οι τελικοί καταναλωτές.

4. Μέτρα πολιτικής

Τα μέτρα πολιτικής που επιλέγονται καλύπτουν στο σύνολό τους όλους τους τομείς τελικής

κατανάλωσης ενέργειας περιλαμβανομένων του οικιακού, του τριτογενούς τομέα, των μεταφορών,

καθώς επίσης και των βιομηχανιών που εμπίπτουν στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ.

Επισημαίνεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από τα μέτρα πολιτικής 4.1, 4.2, 4.3,

4.12, 4.14 και 4.17 συνεισφέρει στο συνολικό στόχο του άρθρου 7 από το έτος 2014, λόγω της

δυνατότητας προσμέτρησης της έως και 3 έτη αργότερα όπως ορίζεται στο εδάφιο γ της

παραγράφου 7 του άρθρου 7.

Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας με το σύνολο των μέτρων πολιτικής.

4.1 Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον»

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα σε πολίτες για να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές

παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους. Συγκεκριμένα το

Πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση κεφαλαίου και χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε συνδυασμό

με επιδότηση επιτοκίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων σε ιδιόκτητες

κατοικιών. Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι:

Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος /

στέγης και της πιλοτής.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού.

Page 7: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

7

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου είναι 2011-2015 και το σύνολο των νέων εξοικονομήσεων

ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 82,4 ktoe.

Το Πρόγραμμα αφορά σε παρεμβάσεις που αφορούν τον κτιριακό τομέα και προβλέπει την έκδοση

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). H μεθοδολογία υπολογισμού των εξοικονομήσεων

ενέργειας βασίζεται στην ανάλυση και αποτίμηση των στοιχείων από τα ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί στο

πλαίσιο του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ΠΕΑ των

κτιρίων στα οποία έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των παρεμβάσεων του συγκεκριμένου

προγράμματος, προκύπτει ότι η μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 420,5 kWh/m2 η

μέση εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από το Πρόγραμμα είναι της τάξης του 39% και

κατά συνέπεια η μέση εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας είναι 161,4 kWh/m2. Επίσης, το μέσο

εμβαδόν των κτιρίων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στα 106,5 m2. Προκειμένου να προκύψει η

εξοικονόμηση τελικής ενέργειας χρησιμοποιούνται οι συντελεστές μετατροπής της τελικής

κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου σε πρωτογενή ενέργεια της ΥΑ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 «Έγκριση

Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

Πηγή ενέργειας Συντελεστής μετατροπής σε

πρωτογενή ενέργεια

Πετρέλαιο θέρμανσης 1,10

Ηλεκτρική ενέργεια 2,90

Πηγή: ΥΑ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», Πίνακας Β1.

Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος,

αφορούν μέτρα για την μείωση του θερμικού φορτίου των κατοικιών, αποδίδεται ποσοστό 80% στη

θερμική ενέργεια και 20% στην ηλεκτρική ενέργεια, στο σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς

ενέργειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η εξοικονόμηση ανά m2 κτιρίου κατοικίας υπολογίζεται ως εξής:

ΕΕτ = ΕΕπ* (ΣΜθ/ΠΕθ + ΣΜη/ΠΕη) (1)

Όπου:

ΕΕτ: Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας

ΕΕπ: Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

ΣΜθ: Συντελεστές μετατροπής τελικής ενέργειας πετρελαίου θέρμανσης σε πρωτογενή

ενέργεια

ΣΜη: Συντελεστές μετατροπής τελικής ενέργειας ηλεκτρισμού σε πρωτογενή ενέργεια

ΠΕθ: Ποσοστό εξοικονομούμενης θερμικής ενέργειας

ΠΕη :Ποσοστό εξοικονομούμενης ηλεκτρικής ενέργειας

Επομένως, η εξοικονόμηση τελικής ενέργειας ανέρχεται στις:

161,4 kWh/m2*(0,8/1,1+0,2/2,9) = 128,5 KWh/m2.

Page 8: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

8

Κατά τη διάρκεια ισχύος του μέτρου (2011-2015) υπολογίζεται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα

70.000 κατοικίες με μέσο εμβαδόν 106,5 m2/κατοικία. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται

στις:

128,5 KWh/m2*106,5 m2/κατοικία*70.000 κατοικίες = 958,0 GWh ή 82,4 ktoe

Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας ανά κατοικία ανέρχεται στα:

82,4ktoe/70.000 κατοικίες = 0,001177 ktoe/κατοικία

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο είναι το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), οι

ενεργειακοί επιθεωρητές, οι προμηθευτές, οι εγκαταστάτες και οι ιδιοκτήτες κατοικιών.

Ο στοχευόμενος τομέας είναι ο οικιακός τομέας και η διάρκεια ζωής του μέτρου εκτείνεται πέραν της

δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι κλιμακωτή εξοικονόμηση και συνίσταται

στην εκτίμηση της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας βάσει της

εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που θα υπολογιστεί κατά την προετοιμασία των ΠΕΑ στις

κατοικίες στις οποίες θα διενεργηθούν οι παρεμβάσεις.

Οι κλιματικές διακυμάνσεις της χώρας συνυπολογίζονται στη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης

και έκδοσης του ΠΕΑ.

Η παρακολούθηση και επαλήθευση του ενεργειακού στόχου επιτυγχάνεται μέσω της διεξαγωγής

ενεργειακής επιθεώρησης από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών

Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για την

πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

4.2 Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στους ΟΤΑ (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) αφορά

στην εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής

κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την

αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών

μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών

παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης,

εταιρειών και φορέων. Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων είναι:

o Δημοτικά κτίρια

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους με ενέργειες όπως εξωτερική

θερμομόνωση, αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων, φύτευση οροφών, σκίαστρα

και ειδικά επιχρίσματα για ηλιοπροστασία

Page 9: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

9

Ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρμανσης/ψύξης

Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού

Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σε κτίρια (BEMS)

o Κοινόχρηστοι χώροι

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό

φωτισμό

Παρεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα για τη βελτίωση του μικροκλίματος και της

ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικούς χώρους.

o Μεταφορές

Επεμβάσεις σε οχήματα δημοτικών στόλων για τη βελτίωση ενεργειακής τους απόδοσης

Μελέτες αστικής κινητικότητας

Συγκοινωνιακές μελέτες

o Τεχνικές υποδομές

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης τεχνικών υποδομών των Δήμων όπως βιολογικοί

καθαρισμοί, αντλιοστάσια, κλπ.

o Διάδοση, δικτύωση και ενημέρωση

Δικτύωση και ενημέρωση ενεργειακών υπευθύνων και υπαλλήλων των Δήμων

Αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου είναι 2011-2015 και το σύνολο των νέων εξοικονομήσεων

ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 3,7 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην ανάλυση και αποτίμηση των στοιχείων των

τεχνικών δελτίων προτάσεων που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος. Από την

επεξεργασία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση των παρεμβάσεων που

προδιαγράφονται στα τεχνικά δελτία προτάσεων 104 δήμων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα

«Εξοικονομώ», η εξοικονόμηση που προκύπτει από την υλοποίηση των παρεμβάσεων ανά άξονα

προτεραιότητας, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Άξονας

Εξοικονόμηση Πρωτογενούς

Ενέργειας (ktoe)

Άξονας 1: Κτίρια - Τεχνικά δελτία προτάσεων 2,35

Άξονας 2: Οδοφωτισμός - Τεχνικά δελτία

προτάσεων 2,56

Άξονας 3: Υποδομές - Τεχνικά δελτία προτάσεων 1,05

Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 5,96

Για τη μετατροπή της πρωτογενούς ενέργειας σε τελική ενέργεια, ανάλογα με τον αντίκτυπο του

κάθε άξονα στα θερμικά και ηλεκτρικά φορτία των δήμων, αποδίδονται τα ακόλουθα ποσοστά στην

εξοικονομούμενη θερμική και ηλεκτρική ενέργεια, στο σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς

ενέργειας.

Page 10: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

10

Άξονας

Ποσοστό εξοικονόμησης

(%)

Θερμική

Ενέργεια

Ηλεκτρική

Ενέργεια

Άξονας 1: Κτίρια - Τεχνικά δελτία προτάσεων 80 20

Άξονας 2: Οδοφωτισμός - Τεχνικά δελτία προτάσεων - 100

Άξονας 3: Υποδομές - Τεχνικά δελτία προτάσεων 100 -

Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε

πρωτογενή ενέργεια και την εξίσωση (1) που παραθέτονται στη μεθοδολογία υπολογισμών του

Μέτρου «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» (παρ. 4.1), η εξοικονόμηση που προκύπτει ανέρχεται στα:

ΕΕτ = 2,35 ktoe*(0,8/1,1+0,2/2,9) + 2,56 ktoe/2,9 + 1,05 ktoe/1,1 = 3,7 ktoe

Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας ανά δήμο ανέρχεται στα:

3,7 ktoe/104 δήμοι = 0,036 ktoe/δήμο

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο είναι το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών, οι Δήμοι και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως ενδιάμεσος φορέας υλοποίησης του έργου.

Ο Στοχευόμενος τομέας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και η διάρκεια ζωής του μέτρου εκτείνεται

πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι κλιμακωτή εξοικονόμηση και συνίσταται

στην εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας ή τεχνικού συμβούλου του Δήμου που θα υπόκειται σε

έλεγχο από το ΚΑΠΕ που έχει οριστεί ενδιάμεσος φορέας του Προγράμματος.

Η παρακολούθηση και επαλήθευση του ενεργειακού στόχου επιτυγχάνεται μέσω των μελετών που

έχουν κατατεθεί, αλλά και από τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων. Το ΚΑΠΕ ως ενδιάμεσος φορέας

του Προγράμματος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την πιστοποίηση της ορθής

εκτέλεσης των παρεμβάσεων.

4.3 Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ»

Το Πρόγραμμα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια και υποδομές

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης («ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ») αφορά στην εφαρμογή δράσεων και

αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε υφιστάμενα

κτίρια και υποδομές. Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων είναι:

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους με ενέργειες όπως εξωτερική

θερμομόνωση, αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων, φύτευση οροφών, σκίαστρα

και ειδικά επιχρίσματα για ηλιοπροστασία

Page 11: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

11

Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων

Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού

Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης τεχνικών υποδομών/λοιπών εγκαταστάσεων των

ΟΤΑ

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου είναι 2011-2015 και το σύνολο των νέων εξοικονομήσεων

ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 8,3 ktoe.

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΟΤΑ ΙΙ», είναι προσανατολισμένο σε παρεμβάσεις που αφορούν τις

κτιριακές εγκαταστάσεις Δήμων και προβλέπει την έκδοση ΠΕΑ. H μεθοδολογία υπολογισμού του

στόχου βασίζεται στην ανάλυση και αποτίμηση των στοιχείων από τα ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί στο

πλαίσιο του Προγράμματος και η αποτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας πραγματοποιείται με τη

μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο μέτρο «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» (παρ. 4.1).

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έκδοσης των ΠΕΑ που πραγματοποιήθηκε για 36

Δήμους που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Πρόγραμμα, η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

από την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ανέρχεται στα 2,71 ktoe.

Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε

πρωτογενή ενέργεια και την εξίσωση (1) που παραθέτονται στην μεθοδολογία υπολογισμών του

μέτρου «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» (παρ. 4.1), η εξοικονόμηση που προκύπτει ανέρχεται στα:

2,71 ktoe*(0,8/1,1+0,2/2,9) = 2,16ktoe

Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας ανά Δήμο ανέρχεται στα:

2,16 ktoe/36 δήμοι = 0,060 ktoe/Δήμο

Μέχρι τη λήξη του μέτρου προβλέπεται να έχουν ενταχθεί συνολικά 139 Δήμοι. Επομένως το

σύνολο της εξοικονόμησης τελικής ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή του μέτρου

ανέρχεται στα:

0,060 ktoe/Δήμο*139 δήμοι = 8,3 ktoe.

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο είναι το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄

Βαθμού (Δήμοι).

Ο Στοχευόμενος τομέας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και η διάρκεια ζωής του μέτρου εκτείνεται

πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι κλιμακωτή εξοικονόμηση και συνίσταται

στην εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας ή τεχνικού συμβούλου του Δήμου που θα υπόκειται σε

έλεγχο από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Ενέργειας

του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) του ΥΠΕΚΑ που έχει οριστεί

ενδιάμεσος φορέας του Προγράμματος.

Page 12: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

12

Η παρακολούθηση και επαλήθευση του ενεργειακού στόχου επιτυγχάνεται μέσω των μελετών που

κατατίθενται στο πλαίσιο του Προγράμματος, αλλά και από τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων. Η

ΕΥΕΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ ως ενδιάμεσος φορέας πραγματοποιεί ελέγχους για την πιστοποίηση της ορθής

εκτέλεσης των παρεμβάσεων.

4.4 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Το μέτρο παρέχει επιχορήγηση κεφαλαίου και χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε συνδυασμό με

επιδότηση επιτοκίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων σε ιδιόκτητες

κατοικιών, για να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την

ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους. Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής

αναβάθμισης θα περιλαμβάνουν:

Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος /

στέγης και της πιλοτής.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού.

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου θα είναι 2014-2020 και το σύνολο των νέων

εξοικονομήσεων ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 176,5 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στη χρήση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης

του μέτρου «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» (παρ. 4.1), σύμφωνα με το οποίο η μέση εξοικονόμηση

ενέργειας από την εφαρμογή του μέτρου «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» ανέρχεται σε 0,001177 ktoe

ανά κατοικία.

Το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί σε 150.000 κατοικίες οδηγώντας σε εξοικονόμηση τελικής

ενέργειας

0,001177 ktoe/κατοικία*150.000κατοικίες = 176,5 ktoe.

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται για το συγκεκριμένο μέτρο θα είναι το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, Ταμείο ειδικού σκοπού, οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι προμηθευτές, οι

εγκαταστάτες και οι ιδιοκτήτες κατοικιών.

Ο στοχευόμενος τομέας θα είναι ο οικιακός τομέας και η διάρκεια ζωής του μέτρου εκτείνεται πέραν

της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι κλιμακωτή εξοικονόμηση και συνίσταται

στην εκτίμηση της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας βάσει της

εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που θα υπολογιστεί κατά την προετοιμασία των

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) στις κατοικίες στις οποίες θα διενεργηθούν οι

παρεμβάσεις.

Page 13: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

13

Οι κλιματικές διακυμάνσεις της χώρας θα συνυπολογίζονται κατά τη διαδικασία ενεργειακής

επιθεώρησης και έκδοσης του ΠΕΑ.

Η παρακολούθηση και επαλήθευση του ενεργειακού στόχου θα επιτυγχάνεται μέσω της διεξαγωγής

ενεργειακής επιθεώρησης από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Το Ταμείο ειδικού σκοπού και η Ειδική Υπηρεσία

Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) θα πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για την

πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

4.5 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Το μέτρο αφορά στην εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της

ενεργειακής κατανάλωσης σε υφιστάμενα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι

επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων θα περιλαμβάνουν:

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους

Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων

Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού

Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης

Εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

Εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου θα είναι 2014-2020 και το σύνολο των νέων

εξοικονομήσεων ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 12,8 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην ανάλυση και αποτίμηση των στοιχείων από

τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχουν εκδοθεί για κτίρια γραφείων του

τριτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έκδοσης ΠΕΑ για

κτίρια γραφείων, υπολογίστηκε η μέση ειδική κατανάλωση ανά τετραγωνικό μέτρο (m2),

λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική ζώνη των εξεταζόμενων κτιρίων. Η ειδική κατανάλωση

πρωτογενούς ενέργειας ανέρχεται στις 410 kWh/m2.

Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε

πρωτογενή ενέργεια και την εξίσωση (1) που παραθέτονται στην μεθοδολογία υπολογισμών του

μέτρου «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» (παρ. 4.1), η εξοικονόμηση που προκύπτει ανέρχεται στα:

410 kWh/m2*(0,8/1,1+0,2/2,9) = 326 kWh/m2

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του δημοσίου τομέα θα πραγματοποιηθεί με υλοποίηση

συνδυασμού παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα έχει ως αποτέλεσμα της

εξοικονόμηση 65% στην κατανάλωση τελικής ενέργειας, προκειμένου να εκπληρωθούν οι

απαιτήσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

(EPBD) σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή

Απόδοση.

Επομένως η εξοικονόμηση τελικής ενέργειας ανέρχεται σε:

Page 14: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

14

326kWh/m2*65% = 212 kWh/m2

Η μέση εκτιμώμενη επιφάνεια των κτιρίων γραφείου του δημοσίου τομέα ανέρχεται στα 2.500 m2. Το

μέτρο προβλέπεται ότι θα εφαρμοστεί σε 280 κτίρια, οδηγώντας σε συνολική εξοικονόμηση τελικής

ενέργειας:

212 kWh/m2*2.500 m2/κτίριο*280 κτίρια = 148,4 GWh ή 12,8 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο θα είναι το σύνολο του δημόσιου

και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι προμηθευτές και οι εγκαταστάτες.

Ο στοχευόμενος τομέας θα είναι ο δημόσιος τομέας και ευρύτερος δημόσιος τομέας και η διάρκεια

ζωής του μέτρου εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι κλιμακωτή εξοικονόμηση και συνίσταται

στην εκτίμηση από τεχνική υπηρεσία ή τεχνικό σύμβουλο του φορέα της επιτυγχανόμενης

εξοικονόμησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας βάσει της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας

που θα υπολογιστεί κατά την προετοιμασία των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) των

δημοσίων κτιρίων που θα διενεργηθούν οι παρεμβάσεις.

Η παρακολούθηση και επαλήθευση του ενεργειακού στόχου επιτυγχάνεται μέσω των μελετών που

κατατίθενται στο πλαίσιο του Προγράμματος, αλλά και με δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα

πραγματοποιεί η Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης

των παρεμβάσεων.

4.6 Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης

Το μέτρο παρέχει κίνητρα με επιχορήγηση δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε υφιστάμενα κτίρια επαγγελματικής χρήσης, με την

υλοποίηση των πιο σημαντικών παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση. Οι

επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων θα περιλαμβάνουν:

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους

Ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού

Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης

Εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

Εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου θα είναι 2014-2020 και το σύνολο των νέων

εξοικονομήσεων ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 33,9 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην ανάλυση και αποτίμηση των στοιχείων από

τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχουν εκδοθεί για κτίρια γραφείων του

τριτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έκδοσης ΠΕΑ για

κτίρια του τριτογενή τομέα, υπολογίστηκε, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική ζώνη των

Page 15: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

15

εξεταζόμενων κτιρίων, ότι η σταθμισμένη ειδική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στις

συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, ισούται με 550 kWh/m2.

Για την εκτίμηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές

μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια και η εξίσωση (1) που

παραθέτονται στην μεθοδολογία υπολογισμών του μέτρου «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» (παρ. 4.1).

Πιο συγκεκριμένα, η ειδική κατανάλωση τελικής ενέργειας σε κτίρια του τριτογενή τομέα ανέρχεται

σε:

550 kWh/m2*(0,8/1,1+0,2/2,9) = 437,8 kWh/m2

Εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 4.000 κτίρια με μέσο εμβαδόν κτιρίου ίσο με 500 m2 και

θα υλοποιηθούν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία δύνανται να οδηγήσουν σε

εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 45%, οπότε προκύπτει ότι η εξοικονομούμενη τελική

ενέργεια ισούται με:

437,8 KWh/m2*500 m2/κτίριο*4.000 κτίρια*45% = 394 GWh ή 33,9 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο θα είναι το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, Ταμείο ειδικού σκοπού, οι προμηθευτές, οι εγκαταστάτες και οι ιδιοκτήτες

κτιρίων επαγγελματικής χρήσης.

Ο στοχευόμενος τομέας θα είναι ο τριτογενής τομέας και ειδικότερα γραφεία και καταστήματα και η

διάρκεια ζωής του μέτρου εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι κλιμακωτή εξοικονόμηση και συνίσταται

στην εκτίμηση από τεχνική υπηρεσία ή τεχνικό σύμβουλο του φορέα της επιτυγχανόμενης

εξοικονόμησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας βάσει της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας

που θα υπολογιστεί κατά την προετοιμασία των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) των

κτιρίων που θα διενεργηθούν οι παρεμβάσεις.

Η παρακολούθηση και επαλήθευση του ενεργειακού στόχου επιτυγχάνεται μέσω των μελετών που

κατατίθενται στο πλαίσιο του Προγράμματος, αλλά και με δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα

πραγματοποιεί η Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης

των παρεμβάσεων.

4.7 Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 50001

σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

Το μέτρο αφορά στην εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO

50001 σε φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με στόχο τη διαχείριση, μέτρηση

και συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις τους.

Page 16: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

16

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου θα είναι 2014-2020 και το σύνολο των νέων

εξοικονομήσεων ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 25,2 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην ανάλυση και αποτίμηση των στοιχείων από

τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχουν εκδοθεί για κτίρια γραφείων του

τριτογενούς τομέα.

Η εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 3.600 κτίρια του

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία και τις ειδικές

καταναλώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω στο μέτρο 4.5 «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων»

(ειδική κατανάλωση τελικής ενέργειας 326 kWh/m2 και μέσο εκτιμώμενο εμβαδόν κτιρίου 2.500 m2)

και υποθέτοντας 10% μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, όπως τεκμηριώνεται από

σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές για την τεκμηρίωση του 10% στα μέτρα συμπεριφοράς.

(Guidance note on Directive 2012/27/EU, Article 5: Exemplary role of public bodies' buildings,

Commission Staff Working Document και Achieving energy efficiency through behaviour change:

what does it take?, ΕΕΑ) προκύπτει ότι η συνολική εξοικονόμηση τελικής ενέργειας ισούται με:

3.600 κτίρια*326 KWh/m2*2.500 m2/κτίριο*10% = 293,4 GWh ή 25,2 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο θα είναι το σύνολο του δημόσιου

και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ενεργειακοί υπεύθυνοι των κτιρίων και οι φορείς πιστοποίησης

του προτύπου.

Ο στοχευόμενος τομέας θα είναι ο δημόσιος τομέας και ευρύτερος δημόσιος τομέας και η διάρκεια

ζωής του μέτρου εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι η μέθοδος προβλεπόμενης

εξοικονόμησης εφαρμόζοντας πρότυπο συντελεστή εξοικονόμησης 10% επί της τελικής

κατανάλωσης κάθε κτιρίου και θα επαληθεύεται κατά τη διαδικασία διατήρησης του προτύπου.

4.8 Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέσω Επιχειρήσεων

Ενεργειακών Υπηρεσιών

Το μέτρο παρέχει κίνητρα με ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Επιχειρήσεων

Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) μέσω της δημιουργίας ειδικών χρηματοδοτικών μέσων (Ταμείο

ειδικού σκοπού εγγυήσεων ή δανειοδοτήσεων), τα οποία βελτιώνουν την οικονομική δραστηριότητα

ή/και ρευστότητα των εν λόγω επιχειρήσεων προκειμένου να υλοποιούν έργα που αναλαμβάνουν

μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Με την αξιοποίηση των ΕΕΥ επιτυγχάνεται:

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενεργοβόρων εγκαταστάσεων και υποδομών (π.χ.

βιομηχανικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, μεγάλα κτίρια γραφείων, κολυμβητήρια,

αποθήκες), αλλά και ολόκληρων υποβαθμισμένων περιοχών

Κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων

Ενεργειακός σχεδιασμός υπαίθριων χώρων

Page 17: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

17

Ενσωμάτωση των βέλτιστων, κατά περίπτωση, τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας (ΣΗΘΥΑ

και ΑΠΕ), καλύπτοντας τις μελλοντικές απαιτήσεις για κτίρια χαμηλής κατανάλωσης

ενέργειας και χαμηλών εκπομπών.

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου θα είναι 2014-2020 και το σύνολο των νέων

εξοικονομήσεων ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 50,8 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην ανάλυση και αποτίμηση των στοιχείων από

τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχουν εκδοθεί για κτίρια του τριτογενούς

τομέα. Συγκεκριμένα η σταθμισμένη ειδική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, όπως προκύπτει

σε συνδυασμό από τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατηγορίες κτιρίων του

τριτογενή τομέα και εκτιμήσεις από μελέτες περιπτώσεων, ανέρχεται σε 550 kWh/m2. Για την

εκτίμηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές μετατροπής της

τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια και η εξίσωση (1) που παραθέτονται στην

μεθοδολογία υπολογισμών του μέτρου 4.1 «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον».

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι η ειδική κατανάλωση τελικής ενέργειας στα συγκεκριμένα κτίρια

ισούται με:

550 kWh/m2*(0,8/1,1+0,2/2,9) = 437,8 kWh/m2

Εκτιμάται ότι με το μέτρο θα υλοποιηθούν επεμβάσεις σε 1.500 κτίρια με μέσο εμβαδόν κτιρίου ίσο

με 1.000 m2 και θα υλοποιηθούν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία δύνανται να

οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 45%, οπότε προκύπτει ότι η

εξοικονομούμενη τελική ενέργεια ισούται με:

437,8 KWh/m2*1.000 m2/κτίριο*3.000 κτίρια*45% εξοικονόμηση = 591 GWh ή 50,8 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο θα είναι το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, Ταμείο ειδικού σκοπού, οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι

προμηθευτές, οι εγκαταστάτες και οι ιδιοκτήτες κτιρίων επαγγελματικής χρήσης.

Ο στοχευόμενος τομέας θα είναι ο τριτογενής τομέας και ειδικότερα γραφεία και καταστήματα και η

διάρκεια ζωής του μέτρου εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι κλιμακωτή εξοικονόμηση και θα

συνίσταται στην εκτίμηση από τεχνική υπηρεσία ή τεχνικό σύμβουλο του φορέα της

επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας βάσει της εξοικονόμησης

πρωτογενούς ενέργειας που θα υπολογιστεί κατά την προετοιμασία των πιστοποιητικών

ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) στα κτίρια επαγγελματικής χρήσης στα οποία θα διενεργηθούν οι

παρεμβάσεις.

Η παρακολούθηση και επαλήθευση του ενεργειακού στόχου επιτυγχάνεται μέσω των μελετών που

κατατίθενται στο πλαίσιο του Προγράμματος, αλλά και με δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα

Page 18: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

18

πραγματοποιεί η Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης

των παρεμβάσεων.

4.9 Δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε στελέχη του τριτογενούς τομέα

Το μέτρο αφορά σε δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν σε στελέχη

του τριτογενούς τομέα με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής τους επίγνωσης και βελτίωση της

ενεργειακής συμπεριφοράς τους.

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου θα είναι 2014-2020 και το σύνολο των νέων

εξοικονομήσεων ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 64,0 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην εκτίμηση ότι θα εκπαιδευθούν συνολικά

40.000 τεχνικά στελέχη του τριτογενούς τομέα που θα εργάζονται σε διαφορετικά κτίρια, γίνονται δε

οι παραδοχές ότι τελικά θα επηρεαστεί το 85% των εκπαιδευομένων και ότι η επίδραση αυτή θα έχει

σαν αποτέλεσμα τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 10%, όπως τεκμηριώνεται από

σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές για την τεκμηρίωση των μέτρων συμπεριφοράς (Guidance note

on Directive 2012/27/EU, Article 5: Exemplary role of public bodies' buildings, Commission Staff

Working Document και Achieving energy efficiency through behaviour change: what does it take?,

ΕΕΑ).

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία και τις ειδικές καταναλώσεις που περιγράφηκαν στο

Μέτρο 4.6 «Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης» (ειδική κατανάλωση τελικής

ενέργειας 437,8 kWh/m2 και εκτιμώμενο μέσο εμβαδόν κτιρίου 500 m2), υπολογίζεται η συνολική

εξοικονόμηση τελικής ενέργειας, η οποία ισούται με:

40.000 κτίρια*85%*437,8 KWh/m2*500 m2/κτίριο*10% = 744,26 GWh ή 64,0 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο θα είναι το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, Ταμείο ειδικού σκοπού, και τεχνικά στελέχη κτιρίων επαγγελματικής χρήσης.

Ο στοχευόμενος τομέας θα είναι ο τριτογενής τομέας και ειδικότερα γραφεία και καταστήματα και η

διάρκεια ζωής του μέτρου εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού είναι η μέθοδος προβλεπόμενης εξοικονόμησης εφαρμόζοντας

πρότυπο συντελεστή εξοικονόμησης 10% επί της τελικής κατανάλωσης κάθε κτιρίου.

Η παρακολούθηση και επαλήθευση του ενεργειακού στόχου επιτυγχάνεται με ετήσια ενημέρωση

των στελεχών της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων προς τη Ειδική Υπηρεσία του

Προγράμματος.

Page 19: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

19

4.10 Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής

ενέργειας

Το μέτρο αφορά σε αντικατάσταση του 80% των υφιστάμενων συμβατικών μετρητών ηλεκτρικής

ενέργειας (7.200.000 * 80% = 5.760.000 μετρητές) της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) με αντίστοιχα ευφυή συστήματα

μέτρησης, τα οποία διαθέτουν περισσότερες πληροφορίες από τους συμβατικούς μετρητές και

έχουν τη δυνατότητα τηλεμέτρησης της κατανάλωσης, τηλεχειρισμού, αμφίδρομης επικοινωνίας με

τον καταναλωτή και εφαρμογής πολυζωνικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ωρου. Η ανάπτυξη

ευφυών συστημάτων για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στον

προγραμματισμό και το συντονισμό για την εξισορρόπηση της ζήτησης με την παραγωγή ενέργειας,

καθώς θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων μηχανισμών αγοράς (π.χ. ευέλικτα ενεργειακά

τιμολόγια, προγράμματα διαχείρισης φορτίου), συνεισφέροντας περαιτέρω στην επίτευξη

εξοικονόμησης ενέργειας. Η εγκατάσταση των ευφυών συστημάτων μέτρησης της τελικής

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιηθεί τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή

τομέα.

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου θα είναι 2014-2020 και το σύνολο των νέων

εξοικονομήσεων ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 96,8 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται σε μελέτη της ολλανδικής εταιρείας συμβούλων

ενεργειακού τομέα DNV ΚΕΜΑ (Smart metering in Greece: Roadmap and cost benefit analysis,

August 2012). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και υποθέτοντας ότι το 95% των μετρητών θα

εγκατασταθεί στον οικιακό τομέα, ο οποίος το 2011 κατανάλωσε 1.516 ktoe ηλεκτρικής ενέργειας

και το υπόλοιπο 5% στον τριτογενή τομέα, ο οποίος το 2011 κατανάλωσε 1.446 ktoe,

προσδιορίζεται η εξοικονόμηση τελικής ενέργειας, η οποία ισούται με:

80%*(95%*1.516 ktoe+5%*1.446 ktoe)*8% = 96,8 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη για το συγκεκριμένο μέτρο θα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής, η εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Α.Ε. και οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο στοχευόμενος τομέας θα είναι ο οικιακός και ο τριτογενής τομέας και η διάρκεια ζωής του μέτρου

εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού είναι η μέθοδος προβλεπόμενης εξοικονόμησης εφαρμόζοντας

πρότυπο συντελεστή εξοικονόμησης 8% επί της τελικής κατανάλωσης του οικιακού και τριτογενούς

τομέα.

4.11 Αντικατάσταση παλαιών ελαφριών φορτηγών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Το μέτρο στοχεύει στην αντικατάσταση παλαιών ελαφριών φορτηγών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

με προδιαγραφές EURO III με νέα οχήματα προδιαγραφών EURO V και συνίσταται για μεν τον

Page 20: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

20

ιδιωτικό τομέα στη μερική ή ολική απαλλαγή από το ειδικό τέλος ταξινόμησης ελαφρών φορτηγών

νέας τεχνολογίας (μέχρι 2000 κ.ε.) που αγοράζονται σε αντικατάσταση παλαιών, τα οποία

παραδίδονται προς καταστροφή (απόσυρση) στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης

Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), ενώ για τον δημόσιο τομέα στη σταδιακή υποχρεωτική

απόσυρση τέτοιων οχημάτων.

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου θα είναι 2014-2020 και το σύνολο των νέων

εξοικονομήσεων ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 11,3 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται σε στοιχεία (από σχετικές αναφορές του

Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων – ΣΕΑΑ, στατιστικά στοιχεία και εκτιμήσεις

από μελέτες του ΚΑΠΕ, καθώς επίσης και από στοιχεία της αγοράς) σύμφωνα με τα οποία η ειδική

κατανάλωση των παλαιών ελαφρών φορτηγών οχημάτων ανέρχεται σε 15 lt/100 km , η ειδική

κατανάλωση των ελαφρών φορτηγών νέας τεχνολογίας ανέρχεται σε 9 lt/100 km και η μέση

απόσταση που διανύουν τα οχήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας ανέρχεται σε 25.000 km,

θεωρείται δε ότι το σύνολο των οχημάτων είναι βενζινοκίνητα και ότι η αντικατάσταση δε θα

μεταβάλει την χρήση τους.

Η εξοικονόμηση ενέργειας ανά όχημα προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

ΕΕο =ΕΚπ*D – ΕΚν*D (2)

Όπου,

ΕΕο : Εξοικονόμηση ενέργειας ΕΚπ : Ειδική κατανάλωση ενέργειας παλαιών ελαφρών φορτηγών ΕΚν : Ειδική κατανάλωση ενέργειας νέων ελαφρών φορτηγών D : Ετήσια διανυθείσα απόσταση

Επομένως η εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται στα:

25.000 km/όχημα * (15 lt/ ανά 100 km -9 lt/ ανά 100 km) = 1500 lt/ όχημα = 0,72 kg/lt * 1500 lt/όχημα = 1080 kg/όχημα

= 1080 kg/όχημα * 12,222 kWh/kg = 13200 kWh/όχημα ή 0,00113 ktoe/όχημα

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου προβλέπεται να αντικατασταθούν 10.000 οχήματα, με αποτέλεσμα να προκύψει εξοικονόμηση ενέργειας:

0,00113 ktoe/όχημα * 10.000 οχήματα = 11,3 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο θα είναι το Υπουργείο

Οικονομικών, το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, φορείς του Δημοσίου και ο ιδιωτικός τομέας.

Ο στοχευόμενος τομέας θα είναι το σύνολο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η διάρκεια ζωής

του μέτρου εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Page 21: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

21

Η μεθοδολογία υπολογισμού είναι η μέθοδος προβλεπόμενης εξοικονόμησης εφαρμόζοντας

πρότυπο συντελεστή εξοικονόμησης 40% επί της κατανάλωσης βενζίνης που αντιστοιχεί στα

αντικαθιστάμενα οχήματα.

4.12. Αντικατάσταση παλαιών επιβατικών οχημάτων ιδιωτικού τομέα

Το μέτρο στοχεύει στην αντικατάσταση παλαιών επιβατικών οχημάτων ιδιωτικού τομέα με

προδιαγραφές EURO III με νέα οχήματα προδιαγραφών EURO V και συνίσταται στη μερική ή ολική

απαλλαγή από το ειδικό τέλος ταξινόμησης επιβατικών οχημάτων νέας τεχνολογίας (μέχρι 2000

κ.ε.) που αγοράζονται σε αντικατάσταση παλαιών, τα οποία παραδίδονται προς καταστροφή

(απόσυρση) στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

(ΟΤΚΖ).

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου είναι 2011-2013 και το σύνολο των νέων εξοικονομήσεων

ενέργειας κατά την περίοδο 2011-2015 εκτιμάται σε 22,7 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην αποτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας με

βάση τις ειδικές καταναλώσεις και τα μέσα διανυθέντα χιλιόμετρα των οχημάτων. Από υφιστάμενα

στοιχεία (από σχετικές αναφορές του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων –

ΣΕΑΑ, στατιστικά στοιχεία και εκτιμήσεις από μελέτες του ΚΑΠΕ, καθώς επίσης και από στοιχεία της

αγοράς), η ειδική κατανάλωση των παλαιών επιβατικών οχημάτων ανέρχεται σε 10 lt/100km ενώ η

ειδική κατανάλωση των επιβατικών οχημάτων νέας τεχνολογίας ανέρχεται σε 6 lt/100km. Η μέση

απόσταση που διανύουν τα οχήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας ανέρχεται σε 15.000 km,

θεωρείται δε ότι το σύνολο των οχημάτων είναι βενζινοκίνητα και η αντικατάσταση δεν θα μεταβάλει

την χρήση τους.

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας ανά όχημα χρησιμοποιείται η εξίσωση (1) που

παρατίθεται στη μεθοδολογία υπολογισμών του μέτρου 4.11 «Αντικατάσταση παλαιών ελαφριών

φορτηγών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα»:

15.000 km/όχημα *(10 lt/ ανά 100 km-6 lt/ανά 100 km) = 600 lt/ όχημα ή 0,000464 ktoe/όχημα

= 0,72 kg/lt * 600 lt/όχημα = 432 kg/όχημα = 432 kg/όχημα * 12,222 kWh/kg = 5279,9 kWh/όχημα ή 0,000454 ktoe/όχημα

Το μέτρο αφορά σε αντικατάσταση 50.000 παλαιών επιβατικών οχημάτων (από σχετικές αναφορές

του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων – ΣΕΑΑ), με αποτέλεσμα να προκύπτει

εξοικονόμηση ενέργειας:

0,000454 ktoe/όχημα *50.000 οχήματα = 22,7 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο θα είναι το Υπουργείο

Οικονομικών, το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και οι ιδιοκτήτες επιβατικών οχημάτων.

Page 22: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

22

Ο στοχευόμενος τομέας είναι ο ιδιωτικός τομέας (ιδιοκτήτες επιβατικών οχημάτων) και η διάρκεια

ζωής του μέτρου εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού είναι η μέθοδος προβλεπόμενης εξοικονόμησης εφαρμόζοντας

πρότυπο συντελεστή εξοικονόμησης 40% επί της κατανάλωσης βενζίνης που αντιστοιχεί στα

αντικαθιστάμενα οχήματα.

4.13 Υγραεριοκίνηση επιβατικών οχημάτων

Το μέτρο αφορά στην παροχή κινήτρων επιχορήγησης για την υποκατάσταση καυσίμου

υφιστάμενων επιβατικών οχημάτων ιδιωτικού τομέα από βενζίνη σε υγραέριο (LPG), με τοποθέτηση

συστήματος υγραερίου ώστε η κίνηση να γίνεται είτε με υγραέριο είτε με βενζίνη (με δυνατότητα

αυτόματης εναλλαγής καυσίμου).

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου είναι 2014-2020 και το σύνολο των νέων εξοικονομήσεων

ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 9,9 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην αποτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας με

βάση τις ειδικές καταναλώσεις και τα μέσα διανυθέντα χιλιόμετρα των οχημάτων.

Από υφιστάμενα στοιχεία (από σχετικές αναφορές του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων

Αυτοκινήτων – ΣΕΑΑ, στατιστικά στοιχεία και εκτιμήσεις από μελέτες του ΚΑΠΕ, καθώς επίσης και

από στοιχεία της αγοράς), προκύπτει η ειδική κατανάλωση ενός επιβατικού οχήματος όταν

χρησιμοποιεί βενζίνη εκτιμάται σε 10 lt/100 km ενώ η ειδική κατανάλωση του ίδιου οχήματος όταν

χρησιμοποιεί LPG ανέρχεται σε 11 lt/100 km. Η θερμογόνος δύναμη της βενζίνης ισούται με 8,8

kWh/lt, ενώ του LPG με 7,3 kWh/lt.

Η μέση απόσταση που διανύουν ετησίως τα οχήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας εκτιμάται σε

15.000 km, θεωρείται δε ότι τα οχήματα θα κινούνται εξ ολοκλήρου με υγραέριο.

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας ανά όχημα χρησιμοποιείται η εξίσωση (1) που

παρατίθεται στη μεθοδολογία υπολογισμών του μέτρου 4.11 «Αντικατάσταση παλαιών ελαφριών

φορτηγών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα»:

15.000 km/όχημα * (10 lt/ανά 100 km * 8,8 kWh/lt - 11 lt/ανά 100 km * 7,3 kWh/lt) = 1.155 kWh/όχημα ή 0,000099 ktoe/όχημα

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου προβλέπεται να αντικατασταθούν 100.000 οχήματα, με

αποτέλεσμα να προκύψει εξοικονόμηση ενέργειας:

0,000099 ktoe/όχημα * 100.000 οχήματα = 9,9 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μέτρο θα είναι το Υπουργείο

Οικονομικών, το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και οι ιδιοκτήτες επιβατικών οχημάτων.

Page 23: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

23

Ο στοχευόμενος τομέας είναι ο ιδιωτικός τομέας (ιδιοκτήτες επιβατικών οχημάτων) και η διάρκεια

ζωής του μέτρου εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού είναι η μέθοδος προβλεπόμενης εξοικονόμησης, εφαρμόζοντας τους

πρότυπους συντελεστές ειδικής κατανάλωσης καυσίμου και μετατροπής του σε ενέργεια στα

αντικαθιστάμενα οχήματα.

4.14 Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης

Το μέτρο αφορά στην αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης που

επεβλήθη το 2012 (ο οποίος ορίσθηκε στα 0,33 ευρώ ανά λίτρο) και είχε ως αποτέλεσμα τη

σημαντική μείωση της τελικής κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης στον οικιακό τομέα .

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου είναι 2012-2020 και το σύνολο των νέων εξοικονομήσεων

ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 225,1 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του

πετρελαίου θέρμανσης, η οποία εκτιμήθηκε σε -0,44 για τον οικιακό τομέα, επιβεβαιώνοντας ότι η

ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης είναι ανελαστική διότι είναι ένα ενεργειακό προϊόν το οποίο καλύπτει

τη βασική ανάγκη θέρμανσης για τα νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα είναι αγαθό με περιορισμένες

εναλλακτικές υποκατάστασης. Η τιμή της ελαστικότητας προσδιορίστηκε στο πλαίσιο μελέτης η

οποία εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) αναφορικά με τον

προσδιορισμό του αναμενόμενου οφέλους στα φορολογικά έσοδα από την εξίσωση του ΕΦΚ στο

πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

Η εξίσωση του ΕΦΚ οδήγησε σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης της τάξεως του 25%.

Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για το σύνολο της

Ελληνικής επικράτειας, κατά την περίοδο θέρμανσης 2012-2013 όπως προσδιορίζονται από το

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) παρατηρήθηκε αύξηση των

τιμών του πετρελαίου θέρμανσης από 1,037 €/lt (τιμή 27 Απριλίου 2012) σε 1,273 €/lt (τιμή 26

Απριλίου 2013). Το ΥΠΕΚΑ θέσπισε την παροχή επιδόματος θέρμανσης για την ενίσχυση των

οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών καθορίζοντας ειδικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, για το 2012

ορίστηκε με υπουργική απόφαση (αριθμ. Δ33 5042999 ΕΞ2012 (Β’ 3049)) η παροχή επιδόματος

0,28 €/lt. Βάσει των παραπάνω δεδομένων, εκτιμήθηκε ότι συνολικά 285,7 εκατ. lt πετρελαίου

θέρμανσης (9,5% της συνολικής ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης που καταναλώθηκε το 2011)

διακινήθηκε με τιμή 0,993 €/lt, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης το 2012 (2.714,3

εκατ. lt - 90,5%) διακινήθηκε με τιμή 1,273 €/lt. Αυτό οδηγεί σε μια μεσοσταθμική τιμή πώλησης του

πετρελαίου θέρμανσης της τάξεως του 1,246 €/lt για το σύνολο των νοικοκυριών

Ο υπολογισμός της μείωσης της ζήτησης για κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιείται

μέσω της ελαστικότητας ζήτησης ΕD, η οποία προσδιορίζεται από τον λόγο της ποσοστιαίας

μεταβολής της ζήτησης ενός αγαθού (ΔQ/Q1) προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (Δp/p1) του:

Page 24: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

24

1

1

pp

QQ

ED

Συνεπώς για την περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική ζήτηση

ανέρχεται σε Q1 = 2.534 ktoe για το 2011 και ότι η αύξηση της τιμής ισούται με ΔP = 0,209 €/lt (P1=

1,037 €/lt, P2 =1,246 €/lt), υπολογίζεται ότι η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας ισούται με ΔQ

= 225,1 ktoe για το έτος 2012.

Ο συγκεκριμένος φόρος έχει υπολογιστεί να είναι σε ισχύ για όλη την εξεταζόμενη περίοδο έως το

2020.

Επίσης, λόγω αυτής της επιβάρυνσης του οικιακού τομέα σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση

αναμένεται η συνέχιση της παροχής του επιδόματος θέρμανσης.

Ο στοχευόμενος τομέας είναι ο οικιακός τομέας και δημόσια αρχή επιβολής είναι το Υπουργείο

Οικονομικών.

Η μεθοδολογία υπολογισμού είναι η μέθοδος καταμετρημένης εξοικονόμησης και θα συνίσταται σε

υπολογισμό σε ετήσια βάση έως το 2020 με βάση την τιμή του πετρελαίου, την καταναλισκόμενη

ενέργεια, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, όσο και το ύψος

του παρεχόμενου επιδόματος σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση.

4.15 Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε χρήστες κατοικιών

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά σε δράσεις ενημέρωσης χρηστών κατοικιών (ιδιοκτητών και ενοίκων)

σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους, την ορθολογική χρήση της ενέργειας, αλλά

και για επεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση. Η ενημέρωση προβλέπεται στο

πλαίσιο δράσης που αφορά την δωρεά έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), από

ενεργειακούς επιθεωρητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι

οποίοι θα αναλάβουν το ρόλο του ενεργειακού συμβούλου, καθώς επίσης και ανάλογη δράση από

κατάλληλα εκπαιδευμένους μηχανικούς – ενεργειακούς συμβούλους. Οι ενεργειακοί σύμβουλοι θα

ενημερώνουν τους χρήστες για θέματα που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου

(θερμομόνωση κελύφους, συστήματα θέρμανσης, ορθολογική συμπεριφορά κλπ) και θα προτείνουν

συγκεκριμένες παρεμβάσεις και πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση

και να εξοικονομήσουν ενέργεια με απώτερο στόχο την αύξηση της ενεργειακής επίγνωσης και τη

βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών.

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου είναι 2014-2015 και το σύνολο των νέων εξοικονομήσεων

ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται σε 19,6 ktoe.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην εκτίμηση ότι θα ενημερωθούν και θα

επιμορφωθούν συνολικά 75.000 νοικοκυριά (ιδιοκτήτες, ένοικοι, διαχειριστές πολυκατοικιών), ενώ

γίνεται η παραδοχή ότι τελικά θα επηρεαστεί το 85% αυτών και ότι η επίδραση αυτή θα έχει σαν

Page 25: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

25

αποτέλεσμα τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 10%, όπως τεκμηριώνεται από

σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές για την τεκμηρίωση των μέτρων συμπεριφοράς (Guidance note

on Directive 2012/27/EU, Article 5: Exemplary role of public bodies' buildings, Commission Staff

Working Document και Achieving energy efficiency through behaviour change: what does it take?,

ΕΕΑ).

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία και τις καταναλώσεις που περιγράφηκαν στο μέτρο 4.1

«Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» (ειδική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 420,5 kWh/m2

και εκτιμώμενο μέσο εμβαδόν κτιρίου 106,5 m2), υπολογίζεται η συνολική εξοικονόμηση τελικής

ενέργειας, η οποία ισούται με:

Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε

πρωτογενή ενέργεια και την εξίσωση (1) που παραθέτονται στη μεθοδολογία υπολογισμών του

μέτρου 4.1 «Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον», η εξοικονόμηση που προκύπτει ανά νοικοκυριό

είναι:

420,5 kWh/m2*(0,8/1,1+0,2/2,9) *10% = 33,5 KWh/m2.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του μέτρου (2014-2015) υπολογίζεται να ενημερωθούν από το μέτρο

75.000 νοικοκυριά με μέσο εμβαδόν 106,5 m2/κατοικία. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας

ανέρχεται στις:

33,5 KWh/m2*106,5 m2/κατοικία*75.000 κατοικίες *85% = 227,44GWh ή 19,6 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στο μέτρο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής, οι ενεργειακοί επιθεωρητές και οι ενεργειακοί σύμβουλοι και οι χρήστες των

νοικοκυριών (ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, διαχειριστές).

Ο στοχευόμενος τομέας του μέτρου είναι ο οικιακός τομέας και η διάρκεια ζωής του μέτρου

εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι η μέθοδος προβλεπόμενης

εξοικονόμησης εφαρμόζοντας πρότυπο συντελεστή εξοικονόμησης 10% επί της τελικής

κατανάλωσης κάθε κτιρίου.

4.16 Ανάπτυξη Μετρό Θεσσαλονίκης

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά την ανάπτυξη του υπόγειου σιδηροδρόμου (μετρό) στην πόλη της

Θεσσαλονίκης με εξυπηρέτηση επιβατών προς αντικατάσταση ιδιωτικών τρόπων μετακίνησης.

Συγκεκριμένα το μετρό της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 13 σύγχρονους σταθμούς με κεντρική

αποβάθρα, 9,6 χιλιόμετρα γραμμής με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς, 18 υπερ-

αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα αυτόματων θυρών επί των των

αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού,

δημιουργία αμαξοστασίου έκτασης 50.000 τμ. καθώς και κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης

Page 26: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

26

συνολικής χωρητικότητας 3700 θέσεων. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2013 υπεγράφη η σύμβαση

κατασκευής της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, η οποία περιλαμβάνει 4,78

χιλιόμετρα γραμμής και 5 σταθμούς.

Η διάρκεια υλοποίησης του μέτρου έχει ως έναρξη τις αρχές του 2017, οπότε προβλέπεται να δοθεί

σε λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό, ενώ η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να

περατωθεί εντός του 2018.

Το σύνολο των νέων εξοικονομήσεων ενέργειας κατά την περίοδο 2017-2020 εκτιμάται σε

21,4 ktoe.

Η μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται σε μελέτη της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Η

μελέτη αφορά την εκτίμηση της ημερήσιας εξυπηρέτησης επιβατών για τους 13 σταθμούς, που

αποτελεί το βασικό έργο και την επέκταση προς την Καλαμαριά με 5 σταθμούς, και την

αντικατάσταση της μετακίνησης με ιδιωτικά οχήματα από τους επιβάτες με χρήση του υπόγειου

σιδηροδρομικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη ημερήσια επιβατική κίνηση για τους 13 σταθμούς του βασικού έργου

είναι 247.000 επιβάτες και για την επέκταση προς την Καλαμαριά για τους 5 σταθμούς είναι 63.000

επιβάτες. Συνεπώς, η συνολική ημερήσια επιβατική κίνηση των σταθμών θα είναι 310.000 επιβάτες.

H μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται στην αποτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας με

βάση τις ειδικές καταναλώσεις και τα μέσα διανυθέντα χιλιόμετρα των οχημάτων που

αντικαθίστανται με τη χρήση του υπόγειου σιδηροδρομικού δικτύου.

Από υφιστάμενα στοιχεία, η ειδική κατανάλωση ενός μέσου επιβατικού οχήματος ανέρχεται σε 9

lt/100km και η μέση ημερήσια διανυόμενη απόσταση ανά όχημα ανά επιβάτη ανέρχεται σε 15,2 km.

Ακόμα, υπολογίζεται μία αύξηση των χιλιομέτρων των οχημάτων λόγω εξεύρεσης στάθμευσης με

συντελεστή 1,2, ένας συντελεστής 1,5 λόγου επιβάτη προς όχημα ιδιωτικής χρήσης, δηλαδή για 1

όχημα αντιστοιχεί 1,5 επιβάτης και ένα ποσοστό 22% των επιβατών του μετρό που θα

χρησιμοποιούσαν όχημα ιδιωτικής χρήσης.

Η ημερήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά όχημα προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

ΕΕο =ΕΚπ*D*Σ1*Σ2 (3)

Όπου,

ΕΕο : Εξοικονόμηση ενέργειας

ΕΚπ : Ειδική κατανάλωση ενέργειας οχημάτων

D : Ημερήσια μέση διανυθείσα απόσταση

Σ1: συντελεστής αύξησης απόστασης λόγω εξεύρεσης στάθμευσης

Σ2: συντελεστής αντιστοιχίας επιβατών με ΙΧ

Επομένως,

Page 27: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

27

15,2 km/όχημα *(9 lt/ ανά 100 km)*1,2 / 1,5επιβάτηΙΧ/όχημα = 1,09 lt/επιβάτηΙΧ = 0,72 kg/lt * 1,09

lt/επιβάτηΙΧ = 0,78 kg/επιβάτηΙΧ = 0,78kg/επιβάτηΙΧ * 12,222 kWh/kg = 9,53 kWh/επιβάτηΙΧ ή

0,00000082 ktoe/επιβάτηΙΧ

Με την υπόθεση του 22% των επιβατών του μετρό που χρησιμοποιούσαν οχήματα ιδιωτικής

χρήσης η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

310.000 επιβάτες/ημέρα * 22% * 0,00000082 ktoe/επιβάτηΙΧ * 365 ημέρες/έτος = 21,4 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στην εφαρμογή του μέτρου είναι το Υπουργείο

Οικονομικών, το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, η Αττικό Μετρό ΑΕ και οι

διακινούμενοι επιβάτες της Θεσσαλονίκης.

Στοχευόμενος τομέας είναι το επιβατικό κοινό Θεσσαλονίκης και η διάρκεια ζωής του μέτρου

εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί

είναι η μέθοδος προβλεπόμενης εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση τα πραγματικά στοιχεία

διακίνησης επιβατών, τα υποκαθιστώμενα οχηματοχιλιόμετρα και τον δείκτη εξοικονόμησης

ενέργειας ανά επιβάτη ΙΧ.

4.17 Επέκταση Μετρό Αθήνας

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά την επέκταση του υπόγειου σιδηροδρόμου (μετρό) στην πόλη της

Αθήνας με εξυπηρέτηση επιβατών προς αντικατάσταση ιδιωτικών τρόπων μετακίνησης.

Συγκεκριμένα η επέκταση του μετρό της Αθήνας, η εκτιμώμενη ημερήσια επιβατική κίνηση για τις

επιμέρους επεκτάσεις και ανά χρονολογία έναρξης λειτουργίας των σταθμών φαίνεται στον

ακόλουθο πίνακα:

Επεκτάσεις Μετρό Αθήνας

Γραμμή 2 Πλήθος Σταθμών Ημερήσια Επιβατική

Κίνηση

Έναρξη

Λειτουργίας

Επέκταση προς

Ανθούπολη 2 45.000

04.2013

Επέκταση προς

Ελληνικό 4 85.000

07.2013

Επέκταση προς Αγία

Μαρίνα 1 30.000

01.2014

Γραμμή 3

Επέκταση προς Πειραιά 6 130.000 2017

Το σύνολο των νέων εξοικονομήσεων ενέργειας κατά την περίοδο 2017-2020 εκτιμάται σε

29,34 ktoe.

Page 28: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

28

Η μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίζεται σε μελέτη της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Η

μελέτη αφορά την εκτίμηση της ημερήσιας εξυπηρέτησης επιβατών για τις επεκτάσεις του Μετρό της

Αθήνας από το 2011 και μετά και την αντικατάσταση της μετακίνησης με ιδιωτικά οχήματα από τους

επιβάτες με χρήση του υπόγειου σιδηροδρομικού δικτύου.

Από υφιστάμενα στοιχεία, η ειδική κατανάλωση ενός μέσου επιβατικού οχήματος ανέρχεται σε 9

lt/100km και η μέση ημερήσια διανυόμενη απόσταση ανά όχημα ανά επιβάτη ανέρχεται σε 20 km.

Ακόμα, υπολογίζεται μία αύξηση των χιλιομέτρων των οχημάτων λόγω εξεύρεσης στάθμευσης με

συντελεστή 1,2. Ακόμα, υπολογίζεται μία αύξηση των χιλιομέτρων των οχημάτων λόγω εξεύρεσης

στάθμευσης με συντελεστή 1,2, ένας συντελεστής 1,3 λόγου επιβάτη προς όχημα ιδιωτικής χρήσης,

δηλαδή για 1 όχημα αντιστοιχεί 1,3 επιβάτης και ένα ποσοστό 22% των επιβατών του μετρό που θα

χρησιμοποιούσαν όχημα ιδιωτικής χρήσης. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση 3 του μέτρου Ανάπτυξη

Μετρό Θεσσαλονίκης (παρ. 4.16) για την ημερήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά όχημα προκύπτει

από τον ακόλουθο τύπο:

20 km/όχημα *(9 lt/ ανά 100 km)*1,2 / 1,3επιβάτηΙΧ/όχημα = 1,66 lt/επιβάτηΙΧ = 0,72 kg/lt * 1,66

lt/επιβάτηΙΧ = 1,2 kg/επιβάτηΙΧ = 1,2kg/επιβάτηΙΧ * 12,222 kWh/kg = 14,67 kWh/επιβάτηΙΧ ή

0,00000126 ktoe/επιβάτηΙΧ

Με την υπόθεση του 22% των επιβατών του μετρό που χρησιμοποιούσαν οχήματα ιδιωτικής

χρήσης η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι:

290.000 επιβάτες/ημέρα * 22% * 0,00000126 ktoe/επιβάτηΙΧ * 365ημέρες/έτος = 29,34 ktoe

Τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται στην εφαρμογή του μέτρου είναι το Υπουργείο

Οικονομικών, το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, η Αττικό Μετρό ΑΕ και οι

διακινούμενοι επιβάτες της Θεσσαλονίκης.

Στοχευόμενος τομέας είναι το επιβατικό κοινό Θεσσαλονίκης και η διάρκεια ζωής του μέτρου

εκτείνεται πέραν της δεκαετίας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί

είναι η μέθοδος προβλεπόμενης εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση τα πραγματικά στοιχεία

διακίνησης επιβατών, τα υποκαθιστώμενα οχηματοχιλιόμετρα και τον δείκτη εξοικονόμησης

ενέργειας ανά επιβάτη ΙΧ.

Page 29: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

29

Παράρτημα Ι – Συγκεντρωτικός πίνακας μέτρων πολιτικής

Α/Α Μέτρο πολιτικής

για εξοικονόμηση ενέργειας Αριθμός

παρεμβάσεων

Διάρκεια υλοποίησης

μέτρου

Διάρκεια ζωής μέτρου

Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση

τελικής ενέργειας (ktoe)

1 Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση

Κατ' Οίκον" 70.000

κατοικίες 2011-2015 2014-2024+ 82,4

2 Πρόγραμμα "Εξοικονομώ"

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

104 Δήμοι

2011-2015 2014-2024+ 3,7

3 Πρόγραμμα "Εξοικονομώ ΙΙ" στους Oργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

139 Δήμοι

2011-2015 2014-2024+ 8,3

4 Ενεργειακή αναβάθμιση

κατοικιών 150.000 κατοικίες

2014-2020 2014-2024+ 176,5

5 Ενεργειακή αναβάθμιση

δημοσίων κτιρίων 280

δημόσια κτίρια 2014-2020 2014-2024+ 12,8

6 Ενεργειακή αναβάθμιση σε

κτίρια σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης

4.000 κτίρια

2014-2020 2014-2024+ 33,9

7

Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με

βάση το πρότυπο ISO 50001 σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

3.600 κτίρια

2014-2020 2014-2024+ 25,2

8

Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης

μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

1.500 κτίρια

2014-2020 2014-2024+ 50,8

9 Δράσεις εκπαίδευσης και

επιμόρφωσης σε στελέχη του τριτογενούς τομέα

40.000 άτομα

2014-2020 2014-2024+ 64,0

10 Ανάπτυξη ευφυών

συστημάτων μέτρησης ενέργειας

60.000 μετρητές

2014-2015

2014-2024+ 96,8 160.000 μετρητές

2014-2016

5.540.000 μετρητές

2016-2020

11 Αντικατάσταση παλαιών

ελαφριών φορτηγών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

10.000 οχήματα

2014-2020 2014-2024+ 11,3

Page 30: ú ù ü ÿ ù Θ 7, ù ùΓ ùΦ 9 þ û þΓ ÿ ù 2012/27/ ü ü, ü Ω ùΪ ÿ ú ... · 2014. 11. 26. · ü ù προκύπτει ότι η θερμική κατανάλωση

30

12 Αντικατάσταση παλαιών επιβατικών οχημάτων

ιδιωτικού τομέα

50.000 οχήματα

2011-2015 2014-2024+ 22,7

13 Υγραεριοκίνηση επιβατικών οχημάτων ιδιωτικού τομέα

10.000 οχήματα

2014-2020 2014-2024+ 9,9

14 Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου

θέρμανσης 2014-2020 2014-2020 225,1

15 Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε χρήστες

κατοικιών

75.000 νοικοκυριά

2014-2015 2014-2024+ 19,6

16 Ανάπτυξη μετρό Θεσσαλονίκης

2017-2020 2017-2024+ 21,4

17 Επέκταση μετρό Αθήνας 2013-2020 2013-2024+ 29,34

Συνολική ποσότητα τελικής ενέργειας που εξοικονομείται από τα μέτρα πολιτικής (ktoe)

893,8