Εργασία 7 η Προγραμματισμός Έργου Project Scheduling

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

& . 7 Project Scheduling. 2008103 : . . ... / . (1/2). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

1

& ... / 7 Project Scheduling 2008103: .

(1/2)1... / (, , ) . (2/2)2... / :

Gantt (CPM, PERT) 3... /

4... /

(1/3)5... / (2/3)6... / (beta distribution)

- m - - b

(3/3)7... / :

:

8... / ()

9... / 10... / -

( )

()

(1/2)11... / ()

: Tn = T1n

n- 2n :

T2n / Tn = 2 (2/2)12... / 100 . 80% 1100280370464314 1 : 314 4 : 400 (1/2)13... /

: (2/2)14... / / Finish Start ()

/ Start Start

/ Start Finish

/ Finish Finish Gantt (Gantt chart)15... / 16... / Critical Path Method - CPM

Path Evaluation and Review Technique - PERT (1/2)17... / : /

:AOA (Activities On Arrows): (Activities On Nodes):

(2/2)18... /

A, B, C, : 1, 2, 3, : (1/4)19... / :

12A (2/4)20... / (): (dummy activity)

132D1BA13AB132ABD1132BAD1132D1AB (3/4)21... / - A-B-CADA, BE-FC, E, DGF: 1AEBC (4/4)22... / - A-B-CADA, BE-FC, E, DGF162345DECAFD1GB - CPM (1/2)23... / 162345D, 7E, 7C, 8A, 5F, 4D1G, 5B, 3 11-2-3-4-5-6A-D1-D-F-G21 21-2-4-5-6A-C-F-G22 31-3-4-5-6B-D-F-G19 41-4-5-6E-F-G16 ()A5B3C8D7E7F4G5 - CPM (2/2)24... / : (1/5)25... / / (Early Start / Finish)

/ (Late Start / Finish)

(slack float)

= = (2/5)26... /

(3/5)27... / E7G5A5B3D7F4B3D7C817551313222217170137131712135035636605013 (3/5)28... / E7G5A5B3D7F4B3D7C817551313222217170137131712135035636605013 (4/5)29... / ()A0B3C0D1E6F0G0 = =

(5/5)30... /

PERT (1/6)31... /

(, m, b). . CPM ( )

PERT (2/6)32... /

:

: PERT (3/6)33... /

: ( )

(.. = 0, . = 1) PERT (4/6)34... / : 23 .;- , , m b- , d. ., sA25851,00B13530,66C78980,33D471071,00E67870,33F24640,66G45650,33162345D, 7E, 7C, 8A, 5F, 4D1G, 5B, 3 PERT (5/6)35... / :

=23 :

PERT (6/6)36... / z0,000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,00,50000,50400,50800,51200,51600,51990,52390,52790,53190,53590,10,53980,54380,54780,55170,55570,55960,56360,56750,57140,57530,20,57930,58320,58710,59100,59480,59870,60260,60640,61030,61410,30,61790,62170,62550,62930,63310,63680,64060,64430,64800,65170,40,65540,65910,66280,66640,67000,67360,67720,68080,68440,68790,50,69150,69500,69850,70190,70540,70880,71230,71570,71900,72240,60,72570,72910,73240,73570,73890,74220,74540,74860,75170,75490,70,75800,76110,76420,76730,77040,77340,77640,77940,78230,78520,80,78810,79100,79390,79670,79950,80230,80510,80780,81060,81330,90,81590,81860,82120,82380,82640,82890,83150,83400,83650,83891,00,84130,84380,84610,84850,85080,85310,85540,85770,85990,8621

CPM PERT (1/2)37... / : : () : : CPM PERT (2/2)38... / : : : : . 1 (1/4)39... / , ; 1 (2/4)40... / :

, ; ; , ; ; 1 (3/4)41... / :

1 (4/4)42... / :

( ) ( , ) 2 (1/5)43... / ;

+ + -

2 (2/5)44... /

+ + + ( )

- - 2 (3/5)45... /

+ ( )- 2 (4/5)46... /

+ + -

2 (5/5)47... /

+ -

1 (1/3)48... / - ()A-3BA14CA1DC3EC1FC2GD, E, F1- ()HG1IH3JH2KI, J2LK2ML4NL1OB, M, N3 1 (2/3)49... / N, 1O, 3C, 1D, 3B, 14E, 1H, 1G, 1F, 2J, 2K, 2L, 2D1D2D3D4I, 3M, 4A, 3121463125471191081513 1 (3/3)50... / A-C-E-G-H-I-K-L-N-O18A-C-D-D1-G-H-I-K-L-N-O20A-C-F-D2-G-H-I-K-L-N-O19A-C-E-G-H-J-D3-K-L-N-O17A-C-D-D1-G-H-J-D3-K-L-N-O19A-C-F-D2-G-H-J-D3-K-L-N-O18A-C-E-G-H-I-K-L-M-D4-O21A-C-D-D1-G-H-I-K-L-M-D4-O23A-C-F-D2-G-H-I-K-L-M-D4-O22A-C-E-G-H-J-D3-K-L-M-D4-O20A-C-D-D1-G-H-J-D3-K-L-M-D4-O22A-C-F-D2-G-H-J-D3-K-L-M-D4-O21A-B-O20 2 (1/4)51... / 1256374110105738958443 2 (2/4)52... / ()11-5-7821-5-6-72031-2-5-72141-2-5-6-73351-2-6-72861-2-3-6-73171-2-3-4-72681-2-3-4-6-73591-4-75101-4-6-714 2 (3/4)53... / 12345761381271015105710223 2 (4/4)54... / ()11-3-71121-3-4-72631-3-4-5-72641-3-4-5-6-72651-2-5-72561-2-5-6-72571-2-3-72181-2-3-4-73691-2-3-4-5-736101-2-3-4-5-6-736111-6-714121-4-737131-4-5-737141-4-5-6-737... / !Plan your work first then work your plan