Click here to load reader

Број 86 - sllist.basllist.ba/glasnik/2016/broj86/broj086.pdf · Obrađena metodika će se provoditi u internim smjernicama (propisa) Državnog arhiva BiH. ... restauriranje Akademije

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Број 86 - sllist.basllist.ba/glasnik/2016/broj86/broj086.pdf · Obrađena metodika će se...

 • Godina XX

  Utorak, 15. studenog/novembra 2016. godine

  Broj/

  86

  XX , 15. 2016. e

  ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

  VIJEE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

  1204 Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i

  Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/3, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Arhiva Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 76. sjednici odranoj 04.10.2016. godine, donijelo je

  ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA RAZVOJNE SURADNJE

  "PODRKA KAPACITETA DRAVNOG ARHIVA BOSNE I HERCEGOVINE"

  lanak 1. (Predmet Odluke)

  Ovom Odlukom se usvaja Projekt razvojne suradnje eke Republike sa Bosnom i Hercegovinom "Podrka kapaciteta Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine" 2015-2016, broj CzDA-BA-2014-7-15110 (u daljnjem tekstu: Projekt), koji ini sastavni dio ove Odluke.

  lanak 2. (Realizacija Projekta)

  Projekt e se realizirati sukladno Protokolu o uzajamnom sporazumu izmeu eke razvojne agencije i Dravnog arhiva eke Republike i Arhiva Bosne i Hercegovine u vezi s provedbom projekta "Jaanje kapaciteta Arhiva Bosne i Hercegovine" u okviru razvojne suradnje izmeu eke Republike i Bosne i Hercegovine, broj NO. 280118/2015.

  lanak 3. (Razvojna suradnja)

  Razvojna suradnja eke Republike i Bosne i Hercegovine iz koje je proistekao i pokrenut Projekt, je uspostavljena Memorandumom o razumijevanju izmeu Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva inostranih

  poslova eke Republike o razvojnoj suradnji, potpisanom u Sarajevu 22. lipnja 2006. godine ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori", br. 13/10) i Amandmanom na Memorandumu o razumijevanju izmeu Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva inostranih poslova eke Republike o razvojnoj suradnji, potpisanim u Sarajevu 22. lipnja 2006. godine ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori" br. 9/11).

  lanak 4. (Nositelj Projekta)

  Nositelj Projekta s bosanskohercegovake strane je Arhiv Bosne i Hercegovine.

  lanak 5. (Stupanje na snagu)

  Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".

  VM broj 238/16 04. listopada 2016. godine

  Sarajevo

  Predsjedatelj Vijea ministara BiH

  Dr. Denis Zvizdi, v. r.

  REPUBLIKA EKA EKA RAZVOJNA AGENCIJA

  PROJEKAT RAZVOJNE SURADNJE REPUBLIKE EKE

  SA BOSNOM I HERCEGOVINOM

  Podrka kapaciteta Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine 2015 - 2016

  EKA RAZVOJNA AGENCIJA Listopad 2014

  Naziv projekta: Podrka kapaciteta Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine

  Broj projekta: CzDA-BA-2014-7-15110

  Zemlja - partner: Bosna i Hercegovina

  Mjesto realizacije projekta: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  Orijentacija projekta po sektoru:

 • Broj 86 - Stranica 2 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  Dravna uprava i graansko drutvo Planirani datum poetka projekta: Oujak / 2015

  Planirani datum zavretka projekta: Prosinac / 2016

  Ukupan iznos sredstava za projekat iz IRS R: 2 300 000 CZK

  Ukupan iznos sredstava za projekat ukljuujui i sufinanciranje: 2 300 000

  Realizator projekta: (ime, adresa, kontakti): eka razvojna agencija Nerudova 3, 118 50 Prag 1 Kontaktna osoba: tepan antruek Tel.: (+420) 251 108 118 Fax: (+420) 251 108 225 E-mail: [email protected] Partnerska organizacija u zemlji realizacije projekta (ime, adresa, kontakti): naziv, tip, potanska i web-adresa organizacije; ime i pozicija odgovornog predstavnika, telefon, fax, e-mail Dravni Arhiv Bosne i Hercegovine Reisa Demaludina auevia 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Kontaktna osoba: Duan Vrina (direktor), Sinia Domaet (radnik u arhivu - informatiar) Tel.: +38 062 990 635 Fax: +38 733 206 492 E-mail: [email protected], [email protected]

  Popis skraenica BiH Bosna i Hercegovina RA eka razvojna agencija EU Europska unija FBiH Federacija Bosne i Hercegovine SW Softvr VCHT Visoka kemijsko-tehnoloka kola u Pragu IRS R Inozemna razvoja suradnja eke Republike AMB Ambasada

  1. Saetak projekta Projekat je usmjeren na jaanju kapaciteta u oblasti

  konzerviranja i restauriranja arhivalija unitenih u poaru. Ovo e se postii strunom obukom, koja e biti fokusirana uglavnom na praksu, te opremanjem restauratorskog radnog mjesta u Dravnom arhivu Bosne i Hercegovine. Ove najbitnije aktivnosti e se dopuniti redovitim konzultacijama u mjestu, koje e doprinijeti odrivosti projekta. 2. Ciljne grupe

  Izravna ciljna skupina, koja e imati najvie koristi od provedbe projekta, su uposlenici i uposlenice Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine, koji e dobiti struno znanje u oblasti restauriranja i tehnika konzerviranja arhivnih materijala. Znanje, koje dobiju tijekom studijskog putovanja u ekoj Republici, koristit e dalje u svom radu na novo izgraenom radnom mjestu u Dravnom arhivu BiH. Druga skupina, na koju e rezultati projekta imati pozitivan utjecaj, to e biti studenti Odsjeka restauriranje i konzerviranje na Akademiji likovnih umjetnosti, koji e, pod pretpostavkom budue suradnje izmeu Dravnog arhiva BiH i Akademije likovnih umjetnosti, imati mogunost obavljanja praktinih vjebi na novoizgraenom radnom mjestu.

  Projekat ima za cilj poboljati kvalitetu usluga koje prua u arhivima BiH. Konani primatelji projekta, koji e imati najvie koristi od dugoronog odrivog promjene, koja proizilazi iz provedbe projekta, bit e studenti, istraivai i znanstvenici, koji rade u arhivu, isto kao i iroj javnosti kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz inozemstva, koja bi imala sposobnost za rad sa kvalitetnim arhivnim materijalima. 3. Podrka projekta od strane zemlje - primatelja

  Vaan imbenik u uspjenoj provedbi projekta i osiguranje njegove odrivosti je podrka primatelja. Dravni arhiv Bosne i Hercegovine je posebno nakon poara u veljai 2014. godine svjestan da je potrebno imati kapacitete za restauriranje (vraanje) dokumenata. Arhiv inicira osnivanje restauratorskog radnog mjesta sa strunim osobljem. Osigurati odgovarajue radne prostorije za restauratorsko radno mjesto, ukljuujui

  graevinske prilagodbe, i izdvojie dva djelatnika za apsolviranje modula obuke u ekoj Republici. Odabrani djelatnici e sudjelovati u cijelom modulu treninga u ekoj Republici i nakon povratka u Sarajevo e prvenstveno raditi na obnovi materijala unitenog vatrom. Za isporueni materijal partner e takoe osigurati redovitu kupovinu potronog materijala, eventualno auriranje SW. 4. Logiki okvir projekta (vidi Prilog 1.) 4.1 Namjera

  Projekat ima za cilj poboljanje kvalitete usluga u arhivima BiH. U sadanjosti Dravni arhiv BiH nema nikakvo restauratorsko radno mjesto. U danoj situaciji tako da postoji samo suenje materijala oteenih poarom (nakon gaenja su dokumenti bili mokri) i dokumenti stoga nisu dostupni iroj niti strunoj javnosti. 4.2 Cilj

  Cilj je poveanje kapaciteta Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine u podruju konzerviranja i restauriranja arhivalija. Ovaj projekat ima, zahvaljujui svojoj koncepciji podjele na osposobljavanje i osnivanje restauratorskog radnog mjesta, velike nade za uspjeh, naravno uz uzimanje rizika i pretpostavki u obzir. 4.3 Rezultati Rezultat 1.1. Zavedeni ispravni postupci u oblasti konzerviranja i restauriranja arhivalija unitenih poarom

  U sklopu ove metodologije rezultati e biti ouvanje i obnova poarom oteenih dokumenata i to najkasnije do prosinca 2015. godine. Pretpostavlja se da e partner imati stalnu elju da zavede ispravne postupke u oblasti konzerviranja i restauratorstva arhivalija. Obraena metodika e se provoditi u internim smjernicama (propisa) Dravnog arhiva BiH. Uvoenje ispravnih postupaka u oblasti konzerviranja i restauriranja oteenih arhivalija bie ostvareno sljedeim aktivnostima. Aktivnost 1.1.1 Priprema modula

  U okviru ove aktivnosti provoditelj e pripremiti module obuke, koji e se fokusirani na metode konzerviranja i restauriranja nevezanih arhivalija. Duina modula e biti 40 radnih dana a ukljuivat e teorije i prakse. Modul e se provoditi u Pragu u razdoblju travanj - svibanj 2015. godine. U modulu usavravanja u ekoj Republici e sudjelovati dva djelatnika Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Aktivnost 1.1.2. Realizacija usavravanja u R (za 2 osobe)

  Realizacija usavravanja nadovezuje se izravno na prethodnu aktivnost 1.1.1. U usavravanju e biti nazoni dva djelatnika Dravnog arhiva BiH te e se provoditi prema unaprijed utvrenom modulu u ekoj Republici u Pragu i u drugim prostorijama za obuku. Modul e ukljuivati i metodologiju konzerviranja/restauriranja tako da obueni djelatnici pod vodstvom nositelja metodologije razvoja a nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu podnose ravnatelju Dravnog arhiva BiH na odobrenje/primanje. Izvritelj je odgovoran za osiguranje smjetaja, hrane i transporta po R za sudionike modula obuke. Zahtjevi prema partneru: - Oslobaanje svih izabranih djelatnika za apsolviranje

  cijelog modula. - Osiguranje viza za sudionike modula - Odabrani djelatnici e aktivno sudjelovati u cijelom modula

  treningu.

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 3

  Aktivnost 1.1.3. Periodni konzultacije putovanja - provjera koritenih radnih metoda i rjeavanje eventualnih komplikacija

  Ova aktivnost se sastoji od provjere sukladnosti s odgovarajuim radnim metoda pri konzerviranju i restauriranju materijala oteenog poarom i rijeiti sve nejasnoe u BiH. U okviru projekta e se realizovati tri savjetodavna putovanja (jedno - 2015. godine, dva - 2016. godine). Svako putovanje e trajati minimalno 4 dana (ukljuujui put). Tijekom putovanja doi e do kontrole postupaka, a takoer e u bliskoj suradnji sa partnerom biti prikazan primjer restauratorskih postupaka za studente Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Detaljnije vidi aktivnost 1.2.3. Zahtjevi prema partneru: - Redovito slanje protokola o restauriranju u elektronikom

  obliku realizatoru projekta i to minimalno 4 tjedna prije planiranog konzultacijskog putovanja

  - Potvrda o sudjelovanju oba kvalificirana djelatnika za vrijeme konzultacijskog putovanja na mjestu

  Rezultat 1.2. Funkcionalno restauratorsko radno mjesto Najznaajnije aktivnosti drugog rezultata su oprema radnog

  mjesta i usavravanje djelatnika Arhiva. Doi e do opskrbe materijala, njegove instalacije i obuke radnika koji e imati slube, nakon obuke radnika bie im dalje omoguene periodine konzultacije. Partner e tijekom trajanja projekta osigurati redovitu kupovinu potronog materijala za restauratorsko radno mjesto, eventualno e osigurati auriranje SW tako da radno mjesto bude potpuno funkcionalno. Aktivnost 1.2.1. Isporuka opreme za restauratorsko radno mjesto

  U okviru ove aktivnosti bie isporuena roba za restauratorsko radno mjesto Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine. Toan popis izradit e se do sredine procinca 2014. godine. Zahtjevi prema partneru: - Priprema prigodnih prostorija, ukljuujui neophodnu

  graevinsku adaptaciju, najkasnije do kraja veljae 2015. godine.

  - Odravanje opreme u funkcionalnom stanju, osigurati neophodne kupovine potronog materijala i mogue auriranje SW.

  Aktivnost 1.2.2. Instalacija i obuka radnika koji e imati slube

  Davalac opreme e obaviti instalaciju ureaja i isto tako obuku iz rukovanja u koritenju istoga, i to na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (bilo izravno ili preko tumaa). Zahtjevi prema partneru: - Potvrda o sudjelovanju na mjestu u toku radova na

  instalaciji - Potvrda o sudjelovanju na obuci Provedba aktivnosti 1.2.1. i 1.2.2. e biti raspisana u oblike javne nabavke malog obima samostalno. Aktivnost 1.2.3. Upoznavanje studenata Odsjeka za restauriranje Akademije likovne umjetnosti u Sarajevu sa opremom i radom izgraenog radnog mjesta

  Ova aktivnost e biti u obliku predavanja sa praktinim primjerima. Predavanje e biti odrano u okviru projekta na opremljenom restauratorskom radnom mjestu Dravnog arhiva BiH. Na praktinim primjerima e suraivati djelatnici osposobljeni tijekom studijskog putovanja u ekoj Republici. Predavanje e trajati minimalno dva sata i prisustvovat e barem

  10 studenata Odsjeka za restauriranje Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Program predavanja e biti pripremljen unaprijed i poslan RA na ispravku minimalno 4 tjedna prije provedbe. Ova aktivnost se provodi zajedno sa aktivnou 1.1.3. Nakon prvog predavanja realizator e se konzultirati sa partnerom, da li e svako predavanje u Sarajevu biti usmjereno na neto drugo ili e sadraj biti uvijek isti. Ovdje sve zavisi od kapaciteta prostora i broju studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Zahtjevi prema partneru: - Koordinacija izrade ovog predavanja zajedno sa

  Akademijom - Osiguranje sudjelovanja studenata Akademije umjetnosti 5. Postupak realizacije i monitoring

  Postupak provedbe e se obaviti u skladu sa projektnim dokumentom, ukljuujui i njegove priloge i u skladu sa harmonogramom predloenim od strane realizatora. Realizator e biti odgovoran za manadement i interni monitoring realizacije projekta. O eventualnim neslaganjima i temeljnim razlozima za izmjenu projekta realizator e odmah informirati RA. Monitoring realizacije projekta bit e provedeno od strane predstavnika RA, eventualno Ambasade u Sarajevu, nakon to blagovremeni izvjetaji realizatora budu dati na uvid, i to idealno dva puta godinje.

  Kalendar aktivnosti - vidi Prilog 2. 6. Faktori kvalitete i odrivosti rezultata projekta

  6.1 Participacija i vlasnitvo projekta od strane primaoca Projekat proizilazi iz projektnog prijedloga, koji je dao na

  uvid lokalni partner. Glavni partner projekta na strani BiH je Dravni arhiv BiH. Prema informacijama dobijenim pri formulaciji projekta, partner raspolae dovoljnim kapacitetom za aktivnu participaciju u projektu. Priprema projekta je tekla u potpunoj koordinaciji sa njim, ali i sa realizatorom projekta, a predloene aktivnosti su bile potvrene od strane partnera. Zato postoji jaka pretpostavka, da je projekat prilagoen prema ispunjavanju potreba lokalnog partnera, i zato e njegovi rezultati biti adekvatno upotrijebljeni.

  6.2 Ekonomska i financijska postojanost projekta Planirana obuka je usmjerena prema zaposlenicima

  institucije, iji je rad osiguran iz dravnog prorauna. Oprema restauratorskog radnog mjesta e biti izabrana tako, kako bi njegovo odravanje i potroni materijal bili to manje financijski zahtijevni. Projekat je ujedno postavljen kao adekvatno povezivanje sa aktivnostima drugih donatora, prije svega sa aktivnostima agencije TIKA, koja je rekonstruirala prostorije arhiva unitene poarom i ujedno kupila police za arhivalije za skladitenje dokumenata.

  6.3 Menadment i organizacija Za stranu realizatora osoba odgovorna za projekat je doc.

  dr. ing. Michal Durovi. Ostali strunjaci, koji e aktivno uestvovati u realizaciji projekta, su radnici Odjela brige za fiziko stanje arhivalija Narodnog arhiva, Prag i Instituta hemijske tehnologije restauriranja spomenika VHT u Pragu. I tokom odsustva realizatora na mjestu obavljae se komunikacija na daljinu, i to prije svega preko e-maila. Partner e redovno, izmeu ostalog, slati restauratorske protokole svakih 6 mjeseci za vrijeme trajanja projekta. 7. Analiza rizika i pretpostavki

  Rizici i pretpostavke detaljnije su opisani u slijedeoj tabeli:

  Rizici Potencijalni nepovoljni uticaji

  Mogunost rukovoenja i

  smanjenja rizika Odgovornost Nivo rizika

  Fluktuacija zaposlenika

  U toku realizacije projekta zaposlenici

  Poveanje motivacije zaposlenika za rad u

  Dravni arhiv BiH N

 • Broj 86 - Stranica 4 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  Dravnog arhiva BiH

  obueni u R e prekinuti radni odnos sa arhivom

  Arhivu

  Nedovoljan financijski kapacitet

  Arhiv nee biti sposoban kupovati potroni materijal za funkcionalnost radnog mjesta

  Za vrijeme implementacije projekta potroni materijal e biti osiguran iz proraun projekta. Nakon zavretka implementacije Dravni arhiv BiH e morati osigurati kupovinu materijala iz svojih izvora.

  NAR / Dravni arhiv BiH

  V

  Socijalni nemiri u BiH sa direktnim uticajem na arhiv

  Dalje unitavanje arhivnih zbirki, usporavanje radova u arhivu, oteenja zgrade

  Sa gledita menadmenta projekta, na ovaj se rizik ne moe utjecati.

  N/A S

  Promjena politikih lidera u BiH sa direktnim uticajem na arhiv. Nakon izbora u listopadu 2014.

  Smanjenje financija za arhiv, smanjenje broja sistematiziranih mjesta radnika u arhivu.

  Sa gledita menadmenta projekta, na ovaj se rizik ne moe uticati.

  N/A N

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 5

  Prilog br. 1 - Matrica logikog okvira Prilog br. 2 - Vremenski okvir projekta

 • Broj 86 - Stranica 6 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 7

 • Broj 86 - Stranica 8 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 9

  17.

  (" ", . 30/3, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), , , 76. 04.10.2016. ,

  " "

  1. ( )

  " " 2015-2016, --2014-7-15110 ( : ), .

  2. ( )

  " " , . 280118/2015.

  3. ( )

  , , 22. 2006. (" - " . 13/10) , 22. 2006. (" - " . 9/11).

  4. ( )

  .

  5. ( )

  " ".

  238/16 04. 2016. e

  , . .

  2015 - 2016

  2014

  :

  : --2014-7-15110

  - :

  : ,

  : : 2015

  : /2016

  : 2 300 000

  : 2 300 000

  : (, , ): 3, 118 50 1 : .: (+420) 251 108 118 x: (+420) 251 108 225 -mail: [email protected] (, , ): , , web- ; , , x, -mail 6, , : (), ( - ) .: +38 062 990 635 x: +38 733 206 492 E-mail: [email protected], [email protected]

  W -

  1.

  . , , . . 2.

  , , , . , , . , ,

 • Broj 86 - Stranica 10 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  , , , .

  . , , , , , , , . 3. -

  . , 2014. . . , , . . , W. 4. ( 1.) 4.1

  . . ( ) . 4.2

  . , , . 4.3 1.1.

  / 2015. . () . . 1.1.1

  , .

  40 . - 2015. . 1.1.2. ( 2 )

  1.1.1. - . / /. , . : -

  . - -

  . 1.1.3. -

  . ( 2015. , 2016. ). 4 ( ). , . 1.2.3. : -

  4

  -

  1. 2.

  . , , . , W . 1.2.1.

  . 2014.

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 11

  : - ,

  , 2015. ;

  - , W

  1.2.2.

  , : , ( ). : -

  - 1.2.1. 1.2.2. . 1.2.3.

  . . . 10 . 4 . 1.1.3. . . : -

  -

  5.

  , . . . , A , .

  - 2. 6.

  6.1

  , . .

  , . , , . , , .

  6.2

  , . . , , .

  6.3

  . . . , , . , -maila. , , 6 . 7.

  :

  . .

  /

  , ,

  .

  /

  2014.

  , .

  , .

  /

 • Broj 86 - Stranica 12 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  . 1 - . 2 -

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 13

 • Broj 86 - Stranica 14 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 15

 • Broj 86 - Stranica 16 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i

  Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Arhiva Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 76. sjednici, odranoj 04.10.2016. godine, donijelo je

  ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA RAZVOJNE SARADNJE

  "PODRKA KAPACITETA DRAVNOG ARHIVA BOSNE I HERCEGOVINE"

  lan 1. (Predmet Odluke)

  Ovom Odlukom usvaja se Projekat razvojne saradnje eke Republike sa Bosnom i Hercegovinom "Podrka kapaciteta Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine" 2015-2016, broj CzDA-BA-2014-7-15110 (u daljem tekstu: Projekat), koji ini sastavni dio ove Odluke.

  lan 2. (Realizacija Projekta)

  Projekat e se realizvati u skladu sa Protokolom o uzajamnom sporazumu izmeu eke razvojne agencije i Dravnog arhiva eke Republike i Arhiva Bosne i Hercegovine u vezi sa implementacijom projekta "Jaanje kapaciteta Arhiva Bosne i Hercegovine" u okviru razvojne saradnje izmeu eke Republike i Bosne i Hercegovine, br NO. 280118/2015.

  lan 3. (Razvojna saradnja)

  Razvojna saradnja eke Republike i Bosne i Hercegovine iz koje je proistekao i pokrenut Projekat, je uspostavljena Memorandumom o razumijevanju izmeu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova eke Republike o razvojnoj saradnji, potpisanom u Sarajevu 22. juna 2006. godine ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori", br. 13/10) i Amandmanom na Memorandumu o razumijevanju izmeu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova eke Republike o razvojnoj saradnji, potpisanim u Sarajevu 22. juna 2006. godine ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori", br. 9/11).

  lan 4. (Nosilac Projekta)

  Nosilac Projekta s bosanskohercegovake strane je Arhiv Bosne i Hercegovine.

  lan 5. (Stupanje na snagu)

  Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".

  VM broj 238/16 04. oktobra 2016. godine

  Sarajevo

  Predsjedavajui Vijea ministara BiH

  Dr. Denis Zvizdi, s. r.

  REPUBLIKA EKA EKA RAZVOJNA AGENCIJA

  PROJEKAT RAZVOJNE SARADNJE REPUBLIKE EKE

  SA BOSNOM I HERCEGOVINOM

  Podrka kapaciteta Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine 2015 - 2016

  EKA RAZVOJNA AGENCIJA Oktobar 2014

  Naziv projekta: Podrka kapaciteta Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine

  Broj projekta: CzDA-BA-2014-7-15110

  Zemlja - partner: Mjesto realizacije projekta:

  Bosna i Hercegovina Sarajevo, Bosna i Hercegovina Orijentacija projekta po sektoru: Dravna uprava i graansko drutvo Planirani datum poetka projekta: Mart 2015

  Planirani datum zavretka projekta: Decembar/2016

  Ukupan iznos sredstava za projekat iz IRS R: 2 300 000 CZK

  Ukupan iznos sredstava za projekat ukljuujui i sufinansiranje: 2 300 000

  Realizator projekta: (ime, adresa, kontakti): eka razvojna agencija Nerudova 3, 118 50 Prag 1 Kontaktna osoba: tepan antruek Tel.: (+420) 251 108 118 Fax: (+420) 251 108 225 E-mail: [email protected] Partnerska organizacija u zemlji realizacije projekta (ime, adresa, kontakti): naziv, tip, potanska i web-adresa organizacije; ime i pozicija odgovornog predstavnika, telefon, fax, e-mail Dravni Arhiv Bosne i Hercegovine Reisa Demaludina auevia 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Kontaktna osoba: Duan Vrina (direktor), Sinia Domazet (radnik u arhivu - informatiar) Tel.: +38 062 990 635 Fax: +38 733 206 492 E-mail: [email protected], [email protected]

  Popis skraenica BiH Bosna i Hercegovina RA eka razvojna agencija EU Evropska unija FBiH Federacija Bosne i Hercegovine SW Softver VCHT Visoka hemijsko - tehnoloka kola u Pragu SRS R Strana razvoja saradnja eke Republike AMB Ambasada

  1. Sadraj projekta Projekat je usmjeren na izgradnji kapaciteta u podruju

  konzervacije i restauracije arhivalija unitenih u poaru. Ovo e se postii kroz struno osposobljavanje, koji e se fokusirati uglavnom na praksu, te opremanjem restauratorskog radnog mjesta u Dravnom arhivu Bosne i Hercegovine. Ove vane aktivnosti e biti dopunjene redovnim konsultacijama u mjestu, to e doprinijeti odrivosti projekta. 2. Ciljne grupe

  Direktna ciljna grupa, koja e imati najvie koristi od implementacije projekta su zaposlenici i zaposlenice Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine, koji e dobiti struno znanje u oblasti restauracije i tehnika konzervacije arhivskih materijala. Znanje koje dobiju tokom studijskog putovanja u ekoj Republici, upotrijebit e dalje u svom radu na novo izgraenom radnom mjestu u Dravnom arhivu BiH. Druga grupa, na koju e rezultat projekta imati pozitivan utjecaj, bie studenti Odjela restauracije i konzervacije na Akademiji likovnih umjetnosti, koji e, pod pretpostavkom budue saradnje izmeu Dravnog arhiva BiH i Akademije likovnih umjetnosti, imati mogunost obavljanja praktinih vjebi na novo izgraenom radnom mjestu.

  Cilj projekta je poboljanje kvaliteta pruanih usluga u arhivima Bosne i Hercegovine. Konani primaoci projekta, koji e imati najvie koristi iz dugorono odrive promjene, koja proizilazi iz implementacije projekta bie studenti, istraivai i akademici, koji rade u arhivima, isto kao i ira javnost kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz inostranstva, koja e imati mogunost da radi sa kvalitetnim arhivskim materijalima. 3. Podrka projekta od strane zemlje - primaoca

  Vaan faktor u uspjenoj implementaciji projekta i obezbjeivanju njegove odrivosti je podrka od strane primaoca. Dravni arhiv Bosne i Hercegovine je posebno nakon poara u februaru 2014. godine svjestan da je neophodno imati kapacitete za restauraciju dokumenata. Arhiv je pokrenuo osnivanje restauratorskog radnog mjesta sa obuenim kadrom. Osigurat e

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 17

  odgovarajue radne prostorije za restauratorsko radno mjesto, ukljuujui graevinske adaptacije, i izdvojit e dva zaposlenika za apsolviranje modula obuke u ekoj Republici. Odabrani zaposlenici e uestvovati u cijelom modulu obuke u ekoj Republici i nakon povratka u Sarajevo e primarno raditi na restauraciji materijala unitenog vatrom. Za isporueni materijal partner e isto tako osigurati redovnu kupovinu potronog materijala, eventualno aktuelizaciju SW. 4. Logiki okvir projekta (vidi prilog 1) 4.1 Namjera

  Cilj projekta je poboljanje kvaliteta pruenih usluga u arhivima BiH. U sadanjosti Dravni arhiv BiH nema nikakvo restauratorsko radno mjesto. U datoj situaciji tako dolazi samo do suenja materijala oteenih vatrom (nakon gaenja su dokumenti bili mokri) i dokumenti zato nisu dostupni iroj niti strunoj javnosti. 4. 2 Cilj

  Cilj je poveanje kapaciteta Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine u oblasti konzervacije i restauracije arhivske grae. Ovaj projekat ima zahvaljujui svojoj koncepciji podjele na obuku i osnivanje restauratorskog radnog mjesta, velike anse za uspjeh, naravno uz uzimanje rizika i pretpostavki u obzir. 4.3 Rezultati Rezultat 1.1. Zavedeni ispravni postupci u oblasti konzervacije i restauracije arhivalija unitenih poarom

  U okviru ovoga rezultata bie izraena metodika konzervacije/restauracije poarom oteenih dokumenata i to najkasnije do decembra 2015. godine. Pretpostavlja se da e partner imati konstantnu elju da uvede ispravne postupke u oblasti konzervacije i restauracije arhivalija. Obraena metodika e biti implementirana u interne smjernice (propise) Dravnog arhiva BiH. Uvoenje ispravnih postupaka u oblasti konzerviranja i restauriranja oteenih arhivalija bie ostvareno slijedeim aktivnostima. Aktivnost 1.1.1 Priprema modula

  U okviru ove aktivnosti realizator e pripremiti module obuke, koji e biti fokusirani na metode konzerviranja i restauriranja nevezanih arhivalija. Duina modula e biti 40 radnih dana i sadravat e teoriju i praksu. Modul e se realizovati u Pragu u terminu april - maj 2015. godine. U modulu obuke u ekoj Republici uestvovat e dvije radnice Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Aktivnost 1.1.2. Realizacija obuke u R (za 2 osobe)

  Realizacija obuke direktno se povezuje na prethodnu aktivnost 1.1.1. U obuci e uestvovati dvije osobe - zaposlenici Dravnog arhiva BiH i realizovat e se prema unaprijed pripremljenom modulu u ekoj Republici u Pragu i u drugim prostorijama za obuku. Modul e sadravati i pripremu metodike konzervacije/restauracije tako da kvalificirani zaposlenici pod vodstvom realizatora izrade metodiku i nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu predaju direktoru Dravnog arhiva BiH na odobrenje/primanje. Realizator je odgovoran za osiguranje smjetaja, hrane i transporta po R za uesnike modula obuke. Zahtjevi prema partneru: - Oslobaanje svih odabranih radnika za apsolviranje cijelog

  modula. - Osiguranje viza za uesnike modula - Odabrani radnici e aktivno uestvovati u cijelom modulu

  obuke.

  Aktivnost 1.1.3. Periodina konsultacijska putovanja - provjera koritenih radnih metoda i rjeavanje eventualnih komplikacija

  Ova aktivnost se sastoji od provjere potivanja odgovarajuih radnih metoda pri konzervaciji i restauraciji materijala oteenog poarom i rjeavanje eventualnih nejasnoa u BiH. U okviru projekta e se realizovati tri konsultaciona putovanja (jedno - 2015. godine, dva - 2016. godine). Svako putovanje e trajati minimalno 4 dana (ukljuujui put). U toku putovanja e doi do kontrole postupaka, a ujedno e u uskoj saradnji sa partnerom biti prikazan primjer restauracijskih postupaka za studente Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Detaljnije vidi aktivnost 1.2.3. Zahtjevi prema partneru: - Redovno slanje protokola o restauraciji u elektronskoj formi

  realizatoru projekta i to minimalno 4 sedmice prije planiranog konsultacijskog putovanja

  - Potvrda o ueu obje obuene radnice u toku kosultacijskog putovanja na mjestu

  Rezultat 1.2. Funkcionalno restauratorsko radno mjesto Najbitnije aktivnosti drugog rezultata su oprema radnog

  mjesta i obuka radnika arhiva. Doi e do isporuke materijala, njegove instalacije i obuke radnika koji e imati slube, nakon obuke radnika i dalje e biti omoguene periodine konsultacije. Partner e tokom trajanja projekta obezbijditi redovnu kupovinu potronog materijala za restauratorsko radno mjesto, eventualno e obezbijediti aktuelizaciju SW tako da radno mjesto bude potpuno funkcionalno. Aktivnost 1.2.1. Isporuka opreme za restauratorsko radno mjesto

  U okviru ove aktivnosti bie isporuena roba za restauratorsko radno mjesto Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine. Taan popis e biti sastavljen do polovine decembra 2014. godine. Zahtjevi prema partneru: - Priprema prigodnih prostorija, ukljuujui neophodnu

  graevinsku adaptaciju, najkasnije do kraja februara 2015. godine;

  - Odravanje ureaja u funkcionalnom stanju, obezbjeivanje neophodne kupovine potronog materijala i eventualnih aktualizacija SW

  Aktivnost 1.2.2. Instalacija i obuka radnika koji e imati slube

  Davalac opreme e obaviti instalaciju ureaja i obuku rukovanja za koritenje istoga i to na: bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (ili direktno ili posredstvom prevodioca). Zahtjevi prema partneru: - Potvrda o ueu na mjestu u toku radova na instalaciji - Potvrda o ueu na obuci Realizacija aktivnosti 1.2.1. i 1.2.2. e biti raspisana u oblike javne nabavke malog obima samostalno. Aktivnost 1.2.3. Upoznavanje studenata Odjela za restauraciju Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu sa opremom i radom izgraenog radnog mjesta

  Ova aktivnost e biti u obliku predavanja sa praktinim primjerima. Predavanje e biti odrano u okviru projekta na opremljenom restauratorskom radnom mjestu Dravnog arhiva BiH. Na praktinim primjerima e saraivati radnici/radnice obuene u toku studijskog putovanja u ekoj Republici. Predavanje e trajati minimalno dva sata i prisustvovat e mu barem 10 studenata Odjela za restauraciju Akademije likovnih

 • Broj 86 - Stranica 18 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  umjetnosti u Sarajevu. Program predavanja e biti pripremljen unaprijed i poslan RA na korekcije minimalno 4 sedmice prije realizacije. Ova aktivnost se vri zajedno sa aktivnou 1.1.3. Nakon prvog predavanja realizator e se konsultovati sa partnerom da li e svako predavanje u Sarajevu biti usmjereno na neto drugo ili e sadraj biti uvijek isti. Ovdje sve zavisi od kapaciteta prostora i broju studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Zahtjevi prema partneru: - Koordinacija pripreme ovog predavanja zajedno sa

  Akademijom - Obezbjeivanje uea studenata Akademije umjetnosti 5. Postupak realizacije i monitoring

  Postupak realizacije e se obaviti prema projektnom dokumentu, ukljuujui i njegove priloge i u skladu sa harmonogramom predloenim od strane realizatora. Realizator e biti odgovoran za menadement i interni monitoring realizacije projekta. O eventualnim neslaganjima i osnovanim razlozima za izmjenu projekta realizator e odmah informirati RA. Monitoring realizacije projekta bit e vren od strane predstavnika RA, eventualno Ambasade u Sarajevu, nakon to blagovremeni izvjetaji realizatora budu dati na uvid i to idealno dva puta godinje.

  Kalendar aktivnosti - vidi prilog 2 6. Faktori kvaliteta i odrivosti rezultata projekta

  6.1 Participacija i vlasnitvo projekta od strane primaoca Projekat proizilazi iz projektnog prijedloga, koji je dao na

  uvid lokalni partner. Glavni partner projekta na strani BiH je Dravni arhiv BiH. Prema informacijama dobijenim pri formulaciji projekta, partner raspolae dovoljnim kapacitetom za aktivnu participaciju u projektu. Priprema projekta je tekla u potpunoj koordinaciji sa njim, ali i sa realizatorom projekta, a predloene aktivnosti su bile potvrene od strane partnera. Zato postoji jaka pretpostavka, da je projekat prilagoen prema ispunjavanju potreba lokalnog partnera, i zato e njegovi rezultati biti adekvatno upotrijebljeni.

  6.2 Ekonomska i finansijska postojanost projekta Planirana obuka je usmjerena prema zaposlenicima

  institucije, iji je rad obezbijeen iz dravnog prorauna. Oprema restauratorskog radnog mjesta e biti izabrana tako kako bi njegovo odravanje i potroni materijal bili to manje finansijski zahtijevni. Projekat je ujedno postavljen kao adekvatno povezivanje sa aktivnostima drugih donatora, prije svega sa

  aktivnostima agencije TIKA, koja je rekonstruisala prostorije Arhiva unitene poarom i ujedno kupila police za arhivsku grau za skladitenje dokumenata.

  6.3 Menadment i organizacija Na strani realizatora osoba odgovorna za projekat je doc.

  Dr. Ing. Michal Durovi. Ostali strunjaci koji e aktivno uestvovati u realizaciji projekta su radnici Odjela brige za fiziko stanje arhivske grae Narodnog arhiva u Pragu i Instituta hemijske tehnologije restauracije spomenika VHT u Pragu. I tokom odsustva realizatora na mjestu obavljat e se komunikacija na daljinu, i to prije svega preko e-maila. Partner e redovno, izmeu ostalog, slati restauratorske protokole svakih 6 mjeseci za vrijeme trajanja projekta. 7. Analiza rizika i pretpostavki

  Rizici i pretpostavke detaljnije su opisani u slijedeoj tabeli:

  Rizici Potencijalni nepovoljni uticaji

  Mogunost rukovoenja i

  smanjenja rizika Odgovornost Nivo rizika

  Fluktuacija zaposlenika Dravnog arhiva BiH

  U toku realizacije projekta zaposlenici obueni u R e prekinuti radni odnos sa Arhivom

  Poveanje motivacije zaposlenika za rad u Arhivu

  Dravni arhiv BiH N

  Nedovoljan financijski kapacitet

  Arhiv nee biti sposoban kupovati potroni materijal za funkcionalnost radnog mjesta

  Za vrijeme implementacije projekta potroni materijal e biti obezbijeen iz budeta projekta. Nakon zavretka implementacije Dravni arhiv BiH e morati obezbijediti kupovinu materijala iz svojih izvora.

  NAR / Dravni arhiv BiH

  V

  Socijalni nemiri u BiH sa direktnim uticajem na arhiv

  Dalje unitavanje arhivnih zbirki, usporavanje radova u Arhivu, oteenja zgrade

  Sa stanovita menadmenta projekta, na ovaj se rizik ne moe uticati.

  N/A S

  Promjena politikih lidera u BiH sa direktnim uticajem na arhiv. Nakon izbora u oktobru 2014.

  Smanjenje finansija za arhiv, smanjenje broja sistematizacijskih mjesta radnika u Arhivu.

  Sa stanovita menadmenta projekta, na ovaj se rizik ne moe uticati.

  N/A N

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 19

  Prilog br. 1 - Matrica logikog okvira Prilog br. 2 - Vremenski okvir projekta

 • Broj 86 - Stranica 20 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 21

 • Broj 86 - Stranica 22 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 23

  1205 Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i

  Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 2. Zakona o administrativnim pristojbama ("Slubeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08 i 3/10), lanka 31. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane ("Slubeni glasnik BiH", broj 27/10), lanka 6. Odluke o osnivanju Povjerenstva za registraciju oznake izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 68/12), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici odranoj 13. listopada 2016. godine, donijelo je

  ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POSTUPAK REGISTRACIJE OZNAKE IZVORNOSTI I OZNAKE ZEMLJOPISNOG

  PODRIJETLA HRANE lanak 1. (Predmet)

  (1) Ovom odlukom odreuje se visina naknade za postupak registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla hrane koji provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

  (2) Naknadama iz stavka (1) ovoga lanka smatraju se i trokovi ostalih usluga koje obavlja Agencija u postupku registracije.

  (3) Agencija brine o naplati naknada, koje su prihod prorauna institucija Bosne i Hercegovine.

  lanak 2. (Naknada)

  Spisi i radnje za koje se plaa naknada, kao i iznosi naknade u postupku registracije, su: a) za podnoenje zahtjeva za registraciju oznake izvornosti, odnosno oznake zemljopisnog podrijetla 30,00 KMb) za podnoenje prigovora na objavljeni zahtjev 50,00 KMc) za provedbu postupka registracije 500,00 KMd) upis u Registar 30,00 KMe) za izmjene i dopune specifikacije 100,00 KMf) za brisanje iz Registra (po zahtjevu ili slubenoj dunosti) 30,00 KMg) za upis novih korisnika registrirane oznake 100,00 KM.

  lanak 3. (Obveznik plaanja naknade)

  (1) Obaveznik plaanja naknade je osoba povodom ijeg je zahtjeva pokrenut postupak registracije ili se obavljaju radnje predviene Odlukom.

  (2) Obveznik plaanja naknade za ulaganje prigovora je podnositelj prigovora.

  lanak 4. (Nastanak obveze)

  (1) Ako Odlukom nije drukije propisano, obveza plaanja naknade nastaje u trenutku podnoenja zahtjeva za postupak registracije, zahtjeva za izmjene i dopune specifikacije, odnosno nakon uplate naknade za ulaganje prigovora.

  (2) Naknada za provoenje postupka registracije uplauje se nakon to podnositelj zahtjeva dobije obavijest da su ispunjeni uvjeti za dobivanje rjeenja, a prije samog izdavanja rjeenja.

  (3) Naknada za izdavanje rjeenja odnosno za upis u Registar uplauje se prije dobivanja rjeenja odnosno upisa u Registar.

  lanak 5. (Naznaka o plaanju naknade)

  U rjeenju o registraciji mora se naznaiti da je naknada plaena i u kojem iznosu.

  lanak 6. (Valuta plaanja)

  Naknada se plaa u konvertibilnim markama. lanak 7.

  (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u

  "Slubenom glasniku BiH". VM broj 240/16

  13. listopada 2016. godine Sarajevo

  Predsjedatelj Vijea ministara BiH

  Dr. Denis Zvizdi, v. r.

  17.

  (" ", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 2. (" ", . 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08 3/10), 31. (" ", 27/10), 6. (" ", 68/12), , , 77. 13. 2016. ,

  1. ()

  (1) ( : ).

  (2) (1) .

  (3) , .

  2. ()

  , : a) , 30,00 ) 50,00 ) 500,00 ) 30,00 ) 100,00 ) ( ) 30,00 ) 100,00 .

  3. ( )

  (1) .

 • Broj 86 - Stranica 24 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  (2) .

  4. ( )

  (1) O , , , .

  (2) .

  (3) , , .

  5. ( )

  .

  6. ( )

  . 7.

  ( )

  " ". 240/16

  13. 2016.

  , . .

  Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 2. Zakona o administrativnim taksama ("Slubeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08 i 3/10), lana 31. Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane ("Slubeni glasnik BiH", broj 27/10), lana 6. Odluke o osnivanju Komisije za registraciju oznake originalnosti i oznakama geografskog porijekla prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 68/12), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici odranoj 13. oktobra 2016. godine, donijelo je

  ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POSTUPAK REGISTRACIJE

  OZNAKE ORIGINALNOSTI I OZNAKE GEOGRAFSKOG PORIJEKLA HRANE

  lan 1. (Predmet)

  (1) Ovom odlukom odreuje se visina naknade za postupak registracije oznaka originalnosti i oznaka geografskog porijekla hrane koji provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

  (2) Naknadama iz stava (1) ovog lana smatraju se i trokovi za ostale usluge koje prua Agencija u postupku registracije.

  (3) Agencija brine o naplati naknada koje su prihodi budeta institucija Bosne i Hercegovine.

  lan 2. (Naknada)

  Spisi i radnje za koje se plaa naknada, kao i iznosi naknade u postupku registracije su:

  a) za podnoenje zahtjeva za registraciju oznake originalnosti, odnosno oznake geografskog porijekla 30,00 KMb) za podnoenje prigovora na objavljeni zahtjev 50,00 KMc) za provoenje postupka registracije 500,00 KMd) upis u Registar 30,00 KMe) za izmjene i dopune specifikacije 100,00 KMf) za brisanje iz Registra (po zahtjevu ili slubenoj dunosti) 30,00 KMg) za upis novih korisnika registrirane oznake 100,00 KM

  lan 3. (Obveznik plaanja naknade)

  (1) Obveznik plaanja naknade je lice po ijem je zahtjevu pokrenut postupak registracije ili se obavljaju radnje predviene Odlukom.

  (2) Obveznik plaanja naknade za isticanje prigovora je podnosilac prigovora.

  lan 4. (Nastanak obaveze)

  (1) Ako Odlukom nije drugaije propisano, obaveza plaanja naknade nastaje u trenutku podnoenja zahtjeva za postupak registracije, zahtjeva za izmjene i dopune specifikacije, odnosno nakon uplate naknade za isticanje prigovora.

  (2) Naknada za provoenje postupka registracije uplauje se nakon to podnosilac zahtjeva dobije obavjetenje da su ispunjeni uslovi za dobivanje rjeenja a prije samog izdavanja rjeenja.

  (3) Naknada za izdavanje rjeenja, odnosno za upis u Registar uplauje se prije dobivanja rjeenja, odnosno upisa u Registar.

  lan 5. (Naznaka o plaanju naknade)

  U rjeenju o registraciji mora se naznaiti da je naknada plaena i u kojem iznosu.

  lan 6. (Valuta plaanja)

  Naknada se plaa u konvertibilnim markama. lan 7.

  (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

  objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". VM broj 240/16

  13. oktobra 2016. godine Sarajevo

  Predsjedavajui Vijea ministara BiH

  Dr. Denis Zvizdi, s. r.

  1206 Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i

  Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 24. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane ("Slubeni glasnik BiH", broj 27/10), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici odranoj 13. listopada 2016. godine, donijelo je

  ODLUKU O DAVANJU OVLASTI PRAVNIM OSOBAMA ZA PODRUJE OZNAKE IZVORNOSTI I OZNAKE

  ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA PREHRAMBENIH PROIZVODA

  lanak l. (Predmet)

  (1) Ovom odlukom ovlauju se pravne osobe (u daljnjem tekstu: certifikacijska tijela) za utvrivanje sukladnosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provoenje kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom.

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 25

  (2) Ovlast iz stavka (1) ovoga lanka odnosi se na oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda.

  lanak 2. (Ovlaivanje)

  (1) Za utvrivanje sukladnosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provoenje kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom, a na temelju provedenog Javnog natjeaja, ovlauju se sljedea certifikacijska tijela: a) Herkon d.o.o. Mostar, b) Organska kontrola d.o.o. Sarajevo.

  (2) U skadu s lankom 25. stavak (2) Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane ("Slubeni glasnik BiH", broj 27/10), certifikacijsko tijelo duno je dobiti akreditaciju od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine ili drugog meunarodno ovlatenog akreditacijskog tijela, prema zahtjevima standarda BAS EN 45011 ili ISO Vodia 65, u roku od dvije godine od dana ovlaivanja.

  lanak 3. (Zadaa)

  (1) Zadaa certifikacijskog tijela iz lanka 2. stavka (1) ove odluke je utvrditi sukladnost proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provoditi kontrolu nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom.

  (2) Kontrolu nad radom certifikacijskog tijela provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

  lanak 4. (Zahtjev za utvrivanje sukladnosti)

  (1) Postupak utvrivanja sukladnosti prehrambenog proizvoda sa specifikacijom provodi se prije pokretanja postupka registracije oznake izvornosti odnosno oznake zemljopisnog podrijetla i prije pokretanja postupka za upis prava uporabe registrirane oznake izvornosti odnosno registrirane oznake zemljopisnog podrijetla.

  (2) Zahtjev za provoenje postupka utvrivanja sukladnosti podnosi se certifikacijskom tijelu.

  (3) Zahtjev iz stavka (2) ovoga lanka sadri: a) podatke o podnositelju zahtjeva odnosno udruzi, te o

  svakom njezinom pojedinom lanu koji je proizvoa odnosno preraiva prehrambenog proizvoda za koji se trai oznaka ili pravo uporabe registrirane oznake (ime i prezime odnosno naziv pravne ili fizike osobe ili poljoprivrednog obiteljskog domainstva, punu adresu odnosno sjedite i njihov matini broj, a u sluaju udruge takoer i pravni status udruge);

  b) naziv prehrambenog proizvoda, ukljuujui i naziv oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla;

  c) specifikaciju proizvoda; d) dokaze o ispunjavanju svih opih ili posebnih

  higijenskih uvjeta u proizvodnji i preradi prehrambenog proizvoda;

  e) opis unutarnje kontrole te nain voenja proizvodne dokumentacije.

  lanak 5. (Prva kontrola)

  (1) Na temelju podnesenog zahtjeva iz lanka 4. stavak (2) ove odluke, certifikacijsko tijelo prije prve kontrole priprema uputu za njezino obavljanje.

  (2) Nakon obavljanja kontrole sastavlja se zapisnik, koji se dostavlja proizvoau odnosno preraivau.

  (3) Ako se utvrde nedostatci u proizvodnji ili preradi prehrambenog proizvoda, u zapisniku se zahtijeva njihovo uklanjanje.

  (4) Nakon to se ustanovi da su svi nedostatci uklonjeni, certifikacijsko tijelo izrauje zavrno izvjee.

  (5) Ako je zavrno izvjee pozitivno, certifikacijsko tijelo izdaje podnositelju zahtjeva potvrdu o sukladnosti.

  lanak 6. (Kontrola)

  (1) Kontrolu pravnih ili fizikih osoba koje proizvode ili prerauju prehrambeni proizvod s oznakom izvornosti odnosno oznakom zemljopisnog podrijetla provodi certifikacijsko tijelo u skladu s planom kontrole.

  (2) Plan kontrole izrauje certifikacijsko tijelo, prema uputama Agencije.

  (3) Plan kontrole odobrava Agencija. (4) U proizvodnji se kontrola obavlja najmanje jednom

  godinje, ako planom kontrole nije drukije odreeno. (5) Nakon obavljanja kontrole certifikacijsko tijelo duno je o

  tome obavijestiti Agenciju i, na njezin zahtjev, dostaviti joj zapisnik o kontroli.

  (6) Ako se kontrolom utvrdi da prehrambeni proizvod vie nije sukladan sa specifikacijom, certifikacijsko tijelo predlae Agenciji da se proizvoa odnosno preraiva brie iz Registra oznaka, te o tom postupku certifikacijsko tijelo obavjetava fiziku ili pravnu osobu nad kojom je proveden postupak kontrole.

  lanak 7. (Opseg proizvodnje)

  (1) Proizvoai odnosno preraivai prehrambenih proizvoda koji nose oznaku izvornosti odnosno oznaku zemljopisnog podrijetla duni su dostaviti certifikacijskom tijelu podatke o koliinama sirovina i izvjee o koliini proizvedenih prehrambenih proizvoda u skladu s planom kontrole.

  (2) Certifikacijsko tijelo duno je, na zahtjev Agencije, dostaviti sve traene podatke iz stavka (1) ovoga lanka.

  lanak 8. (Stupanje na snagu)

  Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".

  VM broj 241/16 13. listopada 2016. godine

  Sarajevo

  Predsjedatelj Vijea ministara BiH

  Dr. Denis Zvizdi, v. r.

  17.

  (" ", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 24. (" ", 27/10), , , 77. 13. 2016. ,

  1.

  () (1) (

  : ) ,

 • Broj 86 - Stranica 26 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  , .

  (2) (1) .

  2. ()

  (1) , , , J , : a) ... , ) ... .

  (2) 25. (2) (" ", 27/10), BAS EN 45011 ISO 65, .

  3. ()

  (1) 2. (1) , , .

  (2) ( : ).

  4. ( )

  (1) , , .

  (2) .

  (3) (2) : a) ,

  , , , ( , , , , );

  ) ;

  ) ; )

  ;

  ) .

  5. ( )

  (1) 4. (2) , .

  (2) , .

  (3) , .

  (4) , .

  (5) , .

  6. ()

  (1) , , , .

  (2) , .

  (3) . (4)

  , .

  (5) , .

  (6) , , , .

  7. ( )

  (1) , , , .

  (2) , , (1) .

  8. ( )

  " ".

  241/16 13. 2016.

  , . .

  Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 24. Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane ("Slubeni glasnik BiH", broj 27/10), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici odranoj 13. oktobra 2016. godine, donijelo je

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 27

  ODLUKU O DAVANJU OVLATENJA PRAVNIM LICIMA ZA

  OBLAST OZNAKE ORIGINALNOSTI I OZNAKE GEOGRAFSKOG PORIJEKLA PREHRAMBENIH

  PROIZVODA lan l.

  (Predmet) (1) Ovom odlukom ovlauju se pravna lica (u daljnjem tekstu:

  certifikacijska tijela) za utvrivanje usklaenosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provoenje kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom.

  (2) Ovlatenje iz stava (1) ovog lana odnosi se na oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla prehrambenih proizvoda.

  lan 2. (Ovlaivanje)

  (1) Za utvrivanje usklaenosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provoenje kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom, a na osnovu provedenog Javnog konkursa, ovlauju se sljedea certifikacijska tijela: a) Herkon d.o.o. Mostar, b) Organska kontrola d.o.o. Sarajevo.

  (2) U skadu s lanom 25. stav (2) Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane ("Slubeni glasnik BiH", broj 27/10), certifikacijsko tijelo duno je dobiti akreditaciju od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine ili drugog meunarodno ovlatenog akreditacijskog tijela prema zahtjevima standarda BAS EN 45011 ili ISO Vodia 65, u roku od dvije godine od dana ovlatenja.

  lan 3. (Zadatak)

  (1) Zadatak certifikacijskog tijela iz lana 2. stava (1) ove odluke je utvrivanje usklaenosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provoenje kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom.

  (2) Nadzor nad radom certifikacijskog tijela provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

  lan 4. (Zahtjev za utvrivanje usklaenosti)

  (1) Postupak utvrivanja usklaenosti prehrambenog proizvoda sa specifikacijom provodi se prije pokretanja postupka registracije oznake originalnosti, odnosno oznake geografskog porijekla i prije pokretanja postupka za upis prava upotrebe registrirane oznake originalnosti, odnosno registrirane oznake geografskog porijekla.

  (2) Zahtjev za provoenje postupka utvrivanja usklaenosti podnosi se certifikacijskom tijelu.

  (3) Zahtjev iz stava (2) ovog lana sadri: a) podatke o podnosiocu zahtjeva, odnosno udruenju, te

  o svakom njenom pojedinom lanu, koji je proizvoa, odnosno preraiva prehrambenog proizvoda za koji se trai oznaka ili pravo upotrebe registrirane oznake (ime i prezime, odnosno naziv pravnog ili fizikog lica ili poljoprivrednog porodinog domainstva, punu adresu, odnosno sjedite te njihov matini broj, a u sluaju udruenja takoer i pravni status udruenja);

  b) naziv prehrambenog proizvoda ukljuujui i naziv oznake originalnosti ili oznake geografskog porijekla;

  c) specifikaciju proizvoda;

  d) dokaze o zadovoljavanju svih opih ili posebnih uslova higijene u proizvodnji i preradi prehrambenog proizvoda;

  e) opis unutranje kontrole te nain voenja dokumentacije proizvodnje.

  lan 5. (Prva kontrola)

  (1) Na osnovu podnesenog zahtjeva iz lana 4. stav (2) ove odluke, certifikacijsko tijelo prije prve kontrole priprema uputstva za njeno provoenje.

  (2) Nakon provedene kontrole sastavlja se zapisnik koji se dostavlja proizvoau, odnosno preraivau.

  (3) Ako se utvrde nedostaci u proizvodnji ili preradi prehrambenog proizvoda, u zapisniku se zahtijeva njihovo uklanjanje.

  (4) Nakon to se ustanovi da su svi nedostaci uklonjeni, certifikacijsko tijelo izrauje zavrni izvjetaj.

  (5) Ako je zavrni izvjetaj pozitivan, certifikacijsko tijelo podnosiocu zahtjeva izdaje potvrdu o usklaenosti.

  lan 6. (Kontrola)

  (1) Kontrolu pravnih ili fizikih lica, koja proizvode ili prerauju prehrambeni proizvod sa oznakom originalnosti, odnosno oznakom geografskog porijekla, provodi certifikacijsko tijelo u skladu s planom kontrole.

  (2) Plan kontrole izrauje certifikacijsko tijelo, prema uputstvima Agencije.

  (3) Plan kontrole odobrava Agencija. (4) U proizvodnji se kontrola obavlja najmanje jednom

  godinje, ako planom kontrole nije drugaije odreeno. (5) Nakon obavljene kontrole, certifikacijsko tijelo je o tome

  duno obavijestiti Agenciju i na njen zahtjev dostaviti joj zapisnik o kontroli.

  (6) Ako se kontrolom utvrdi da prehrambeni proizvod vie nije u skladu sa specifikacijom, certifikacijsko tijelo predlae Agenciji da se proizvoa, odnosno preraiva brie iz Registra oznaka, te o tom postupku certifikacijsko tijelo obavjetava fiziko ili pravno lice nad kojim je proveden postupak kontrole.

  lan 7. (Obim proizvodnje)

  (1) Proizvoai, odnosno preraivai prehrambenih proizvoda koji nose oznaku originalnosti, odnosno oznaku geografskog porijekla, duni su dostaviti podatke o koliinama sirovina i izvjetaj o koliini proizvedenih prehrambenih proizvoda certifikacijskom tijelu u skladu s planom kontrole.

  (2) Certifikacijsko tijelo duno je, na zahtjev Agencije, dostaviti sve traene podatke iz stava (1) ovog lana.

  lan 8. (Stupanje na snagu)

  Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".

  VM broj 241/16 13. oktobra 2016. godine

  Sarajevo

  Predsjedavajui Vijea ministara BiH

  Dr. Denis Zvizdi, s. r.

  1207 Na osnovu lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i

  Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 17. stavak (7) Zakona o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16) i lanka 17. stavak (1) Odluke o uredskom poslovanju u

 • Broj 86 - Stranica 28 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 74/14), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici odranoj 07.09.2016. godine, donijelo je

  ODLUKU O REGULIRANJU UREDSKOG POSLOVANJA ZA POTREBE POVJERENSTVA ZA ODLUIVANJE O

  SUKOBU INTERESA lanak 1.

  (Predmet Odluke) Odlukom o reguliranju uredskog poslovanja za potrebe

  Povjerenstva za odluivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) ureuje se nain vrenja uredskog poslovanja Povjerenstva, nain primanja, otvaranje, pregledanje i rasporeivanje pote, otpremanje pote, kao i odreivanje organizacijskog broja Povjerenstva.

  lanak 2. (Organizacija uredskog poslovanja)

  (1) Uredsko poslovanje za potrebe Povjerenstva obavlja se u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljnjem tekstu: Agencija) u okviru Odjeljenja za sukob interesa/Ured Komisije za odluivanje o sukobu (u daljem tekstu: Ured).

  (2) Sredstva za obavljanje uredskog poslovanja za potrebe Povjerenstva osiguravaju se u proraunu Agencije.

  lanak 3. (Prijem, otvaranje, pregledanje i signiranje pote)

  Povjerenstvo moe ovlastiti osobu uposlenu u Uredu za otvaranje, pregledanje i signiranje pote, o emu donosi posebno rjeenje.

  lanak 4. (Prijem akata)

  (1) Potu adresiranu na Povjerenstvo prima referent za administrativno-tehnike poslove Ureda Povjerenstva.

  (2) Potu adresiranu na Agenciju koja se odnosi na Povjerenstvo ovlateni uposlenik Agencije neotvorenu putem interne dostavne knjige dostavlja Uredu.

  (3) Potu koja je adresirana na Agenciju a za koju se nakon otvaranja utvrdi da je za potrebe Povjerenstva, ovlateni uposlenik Agencije dostavlja Uredu putem interne dostavne knjige, s napomenom na aktu zbog ega je pota otvorena.

  (4) Referent za administrativno-tehnike poslove Ureda Povjerenstva duan je cjelokupnu primljenu potu za potrebe Povjerenstva dostaviti predsjedniku Povjerenstva ili osobi ovlatenoj za otvaranje, pregledanje i signiranje pote Povjerenstva, koja s njom postupa sukladno odredbama Uputstva o nainu vrenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine.

  (5) Ovom odlukom odreuje se posebna oznaka organizacijske jedinice za potrebe Povjerenstva koja je KSI 01.

  lanak 5. (Otprema pote)

  (1) Otpremu pote za potrebe Povjerenstva obavlja referent za administrativno-tehnike poslove Ureda Povjerenstva, a distribuciju pote vri ovlatena osoba/kurir Agencije putem Knjige za otpremu pote putem kurira ili Knjige za otpremu pote putem potanske slube.

  (2) Materijale za sjednicu i druge akte za potrebe Povjerenstva referent za administrativno-tehnike poslove Ureda Povjerenstva skenira i dostavlja lanovima Povjerenstva elektronskim putem.

  lanak 6. (Zavrne odredbe)

  (1) Za sva pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom primjenjivat e se odredbe Odluke o uredskom poslovanju u

  institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 74/14) i Uputstva o nainu vrenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/15, 7/16 i 52/16).

  (2) Povjerenstvo e donijeti Listu kategorija registraturne grae s rokovima uvanja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

  lanak 7. (Stupanje na snagu)

  Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".

  VM broj 243/2016 07. rujna 2016. godidne

  Sarajevo

  Predsjedatelj Vijea ministara BiH

  Dr. Denis Zvizdi, v. r.

  17.

  (" ", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 17. (7) (" ", . 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 41/16) 17. (1) (" ", 74/14), , 72. 07.09.2016. ,

  1. ( )

  ( : ) , , , , , .

  2. ( )

  (1) ( : ) / ( : ).

  (2) .

  3. (, , )

  , , .

  4. ( )

  (1) - .

  (2) .

  (3) ,

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 29

  , .

  (4) - , , .

  (5) 01.

  5. ( )

  (1) - , / .

  (2) - .

  6. ( )

  (1) (" ", 74/14) (" ", . 30/15, 7/16 52/16).

  (2) 30 .

  7. ( )

  " ".

  243/2016 07. 2016.

  , . .

  Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 17. stav (7) Zakona o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16) i lana 17. stav (1) Odluke o uredskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 74/14), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici odranoj 07.09.2016. godine, donijelo je

  ODLUKU O REGULISANJU UREDSKOG POSLOVANJA ZA

  POTREBE KOMISIJE ZA ODLUIVANJE O SUKOBU INTERESA lan 1.

  (Predmet Odluke) Odlukom o regulisanju uredskog poslovanja za potrebe

  Komisije za odluivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Komisija) ureuje se nain vrenja uredskog poslovanja

  Komisije, nain primanja, otvaranje, pregledanje i rasporeivanje pote, otpremanje pote, kao i odreivanje organizacionog broja Komisije.

  lan 2. (Organizacija uredskog poslovanja)

  (1) Uredsko poslovanje za potrebe Komisije obavlja se u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija) u okviru Odjeljenja za sukob interesa/Ured Komisije za odluivanje o sukobu (u daljem tekstu: Ured).

  (2) Sredstva za obavljanje uredskog poslovanja za potrebe Komisije osiguravaju se u budetu Agencije.

  lan 3. (Prijem, otvaranje, pregledanje i signiranje pote)

  Komisija moe ovlastiti lice zaposleno u Uredu za otvaranje, pregledanje i signiranje pote, o emu donosi posebno rjeenje.

  lan 4. (Prijem akata)

  (1) Potu adresiranu na Komisiju zaprima referent za administrativno-tehnike poslove Ureda Komisije.

  (2) Potu adresiranu na Agenciju koja se odnosi na Komisiju ovlateni zaposlenik Agencije neotvorenu putem interne dostavne knjige dostavlja Uredu.

  (3) Potu koja je adresirana na Agenciju a za koju se nakon otvaranja utvrdi da je za potrebe Komisije, ovlateni zaposlenik Agencije dostavlja Uredu putem interne dostavne knjige, sa napomenom na aktu zbog ega je pota otvorena.

  (4) Referent za administrativno-tehnike poslove Ureda Komisije duan je cjelokupnu primljenu potu za potrebe Komisije dostaviti predsjedniku Komisije ili licu ovlatenom za otvaranje, pregledanje i signiranje pote Komisije, koja s njom postupa u skladu sa odredbama Uputstva o nainu vrenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine.

  (5) Ovom odlukom odreuje se posebna oznaka organizacione jedinice za potrebe Komisije koja je KSI 01.

  lan 5. (Otprema pote)

  (1) Otpremu pote za potrebe Komisije obavlja referent za administrativno-tehnike poslove Ureda Komisije, a distribuciju pote vri ovlatena osoba/kurir Agencije putem Knjige za otpremu pote putem kurira ili Knjige za otpremu pote putem potanske slube.

  (2) Materijale za sjednicu i druge akte za potrebe Komisije referent za administrativno-tehnike poslove Ureda Komisije skenira i dostavlja lanovima Komisije elektronskim putem.

  lan 6. (Zavrne odredbe)

  (1) Za sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primjenjivae se odredbe Odluke o uredskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 74/14) i Uputstva o nainu vrenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/15, 7/16 i 52/16).

  (2) Komisija e donijeti Listu kategorija registraturne grae s rokovima uvanja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

 • Broj 86 - Stranica 30 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  lan 7. (Stupanje na snagu)

  Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".

  VM broj 243/2016 07. septembra 2016. godine

  Sarajevo

  Predsjedavajui Vijea ministara BiH

  Dr. Denis Zvizdi, s. r.

  UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZATITU ZDRAVLJA BILJA 1208

  Na osnovu lanka 29. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja objavljuje

  IZMJENE POPISA AKTIVNIH TVARI DOZVOLJENIH ZA UPORABU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA

  U BOSNI I HERCEGOVINI 1. U dijelu E Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za uporabu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik

  BiH", br. 06/16 i 63/16), (u daljem tekstu: Popis) dodaje se sljedei unos:

  Uobiajeni naziv,

  identifikacijski brojevi Kemijski naziv prema

  IUPAC-u istoa (1) Datum odobrenja

  Prestanak odobrenja Posebne odredbe

  4 Benzovindiflupir CAS br.: 1072957-71-1 CIPAC br.: nema podataka

  N-[(1RS,4SR)-9-(diklorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-karboksamid

  960 g/kg (50/50) racemat

  2. oujka.2016. 2. oujka.2023. Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pozornost na rizik za vodene organizme. Prema potrebi, uslovi upotrebe ukljuuju mjere za smanjenje rizika. Podnositelj zahtjeva mora dostaviti potvrdne informacije o sljedeem: a) tehnikoj specifikaciji proizvedene aktivne tvari (na temelju komercijalne razine proizvodnje), ukljuujui relevantnost neistoa; b) sukladnosti serija toksinosti i ekotoksinosti s potvrenom tehnikom specifikacijom; c) uinku postupka proiavanja vode na vrstu ostataka prisutnih u povrinskim vodama i podzemnim vodama kada se povrinska odnosno podzemna voda zahvaa za vodu za pie. Podnositelj zahtjeva mora dostaviti informacije iz toaka (1) i (2) do 2. rujna 2016., a informacije iz toke (3) u roku od dvije godine nakon donoenja smjernica za ocjenu uinka postupaka proiavanja vode na vrstu ostataka prisutnih u povrinskim odnosno podzemnim vodama.

  (1) Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne materije dostupni su u izvjeu o pregledu. 2. U dijelu B Popisa dodaje se sljedei unos: Uobiajeni naziv,

  identifikacijski brojevi Kemijski naziv prema IUPAC-u istoa Datum

  odobrenjaPrestanak odobrenja

  Posebne odredbe

  97 Pinoksaden CAS br. 243973-20-8 CIPAC br. 776

  8-(2,6-dietil-p-tolil)-1,2,4,5-tetrahidro-7-okso-7H-pirazolo[1,2-d][1,4,5]oksadiazepin-9-il 2,2-dimetilpropionat

  970 g/kg Najvei udio toluena 1 g/kg

  1. srpnja 2016. 30. lipnja 2026. Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pozornost na zatitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u podrujima s osjetljivim tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima. Prema potrebi provode se programe praenja radi provjere mogueg oneienja podzemnih voda metabolitom M2 u osjetljivim zonama. Podnositelj zahtjeva dostavlja potvrdne informacije o sljedeem: a) potvrenoj metodi analize metabolita M11, M52, M54, M55 i M56 u podzemnim vodama; b) vanosti metabolita M3, M11, M52, M54, M55 i M56 i odgovarajue procjene rizika za podzemne vode ako se pinoksaden razvrstava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 kao H361d (sumnja na mogunost tetnog djelovanja na neroeno dijete). Podnositelj zahtjeva dostavlja relevantne informacije utvrene u toki (a) do 30. lipnja

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 31

  2018., a informacije utvrene u toki (b) u roku od est mjeseci od obavijesti o odluci o razvrstavanju pinoksadena u skladu s propisom o oznaavanju razvrstavanju i pakovanju tvari i smjesa.

  3. U dijelu C Popisa dodaje se sljedei unos: Uobiajeni naziv,

  identifikacijski brojevi Kemijski naziv prema

  IUPAC-u istoa Datum

  odobrenja Posebne odredbe

  11 Diamonijev fosfat CAS br.: 7783-28-0

  Diamonijev hidrogenfosfat Enoloki stupanj

  29. travnja 2016. Diamonijev fosfat mora se upotrebljavati u skladu s posebnim uvjetima navedenima u zakljucima izvjea o postupku razmatranja materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

  4. U dijelu C Popisa dodaje se sljedei unos

  Uobiajeni naziv,

  identifikacijski brojevi

  Kemijski naziv prema

  IUPAC-u istoa Datum odobrenja Posebne odredbe

  10 Sirutka CAS br.: 92129-90-3

  Nije primjenjivo CODEX STAN 289-1995 (*)

  2. svibnja 2016. Sirutka se mora upotrebljavati u skladu s posebnim uvjetima navedenima u zakljucima izvjea o postupku razmatranja materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

  5. U dijelu A Popisa brie se unos 259., Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-il izobutirat 6. U dijelu A Popisa brie se redak 258., Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat. 7. U dijelu A Popisa brie se redak 9. Triasulfuron. 8. U dijelu A Popisa brie se redak 14. Amitrol. 9. U dijelu A Popisa brie se redak 28. Izoproturon. 10. U dijelu D Popisa dodaje se sljedei unos

  Uobiajeni naziv,

  identifikacijski brojevi Kemijski naziv

  prema IUPAC-u istoa Datum

  odobrenjaPrestanak odobrenja Posebne odredbe

  7 Trichoderma atroviride soj SC1 Referentni broj CBS 122089 u zbirci "Centraalbureau voor Schimmelcultures" (CBS Sredinji ured za kulture plijesni) u Utrechtu, Nizozemska CIPAC br.: 988

  Nije primjenjivo najmanja koncentracija 1 1010 CFU/g

  6. srpnja 2016. 6. srpnja 2031. Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pozornost na zatitu korisnika sredstva i radnika, uzimajui u obzir da se smatra da mikroorganizmi mogu uzrokovati preosjetljivost. Uvjeti uporabe prema potrebi obuhvaaju mjere za smanjenje rizika. Proizvoa je duan osigurati strogo odravanje ekolokih uvjeta i analizu kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka.

  11. U dijelu D Popisa dodaje se sljedei unos: Uobiajeni naziv,

  identifikacijski brojevi Kemijski naziv prema IUPAC-u

  istoa Datum odobrenja

  Prestanak odobrenja

  Posebne odredbe

  6 Saccharomyces cerevisiae soj LAS02 Referentni broj u zbirci Collection Nationale de Cultures de Microorganismes (CNCM Nacionalna zbirka kultura mikroorganizama) Instituta Pasteur: CNCM I-3936

  Nije primjenjivo Najnia koncentracija: 1 1013CFU/kg

  6. srpnja 2016. 6. srpnja 2031. Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pozornost na zatitu subjekata i djelatnika, uzimajui u obzir da se smatra da Saccharomyces cerevisiae soj LAS02 moe uzrokovati preosjetljivost. Uvjeti uporabe prema potrebi obuhvaaju mjere za smanjenje rizika. Proizvoa je duan osigurati strogo odravanje ekolokih uvjeta i analizu kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka.

  12. U sedmom stupcu "Posebne odredbe" unosa 25. o glifosatu u dijelu A Priloga Popisa tekst se zamjenjuje sljedeim: "Doputen za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji

  uzimaju se u obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je:

  - obratiti posebnu pozornost na zatitu podzemnih voda u osjetljivim podrujima, posebice u sluaju uporabe na nepoljoprivrednim povrinama,

  - obratiti posebnu pozornost na rizike povezane s uporabom na podrujima koja se koriste od strane ire javnosti i ugroenih grupa, kao to su: javni parkovi, vrtovi, sportski i rekreativni tereni, kolski tereni i djeja igralita i tereni u neposrednoj blizini zdravstvenih ustanova

  - obratiti posebnu pozornost da upotrebe prije berbe budu u skladu s dobrim poljoprivrednim praksama. Zabranjuje se uvoz sredstva za zatitu bilja koja sadravaju aktivnu tvar glifosat zajedno sa koformulantom polietoksilirani lojev

  amin (CAS br. 61791-26-2). Uporaba i prodaja sredstava koja sadre aktivnu tvar glifosat sa koformulantom polietoksilirani lojev amin, a koja se ve nalaze u prometu na teritoriji Bosne i Hercegovine, dozvoljava se do 31.08.2017. godine". 13. U dijelu B Popisa dodaje se sljedei unos: Uobiajeni naziv, identifikacijski

  brojevi Kemijski naziv prema

  IUPAC-u istoa Datum

  odobrenjaPrestanak odobrenja Posebne odredbe

  99 Cijantraniliprol CAS br.: 736994-63-1 CIPAC br. nije dodijeljen.

  3-bromo-1-(3-kloro-2-piridil)-4-cijano-2-metil-6-(metilkarbamoil)pirazol-5-karboksanilid

  940 g/kg IN-Q6S09 najvie 1 mg/kg IN-RYA13 najvie 20

  14. rujna 2016. 14. rujna 2026. Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u

 • Broj 86 - Stranica 32 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  mg/kg metansulfonska kiselina najvie 2 g/kg acetonitril najvie 2 g/kgheptan najvie 7 g/kg 3-pikolin najvie 3 g/kg.

  obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pozornost na (a) rizik za korisnike (b) rizik za vodene organizme, pele i ostale lankonoce koji ne pripadaju ciljanoj skupini; (c) rizik za pele i bumbare koji su puteni u cilju opraivanja kada se tvar primjenjuje u staklenicima; (d) zatitu podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje u podrujima s osjetljivim tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima. Uvjeti uporabe trebaju ukljuivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Podnositelj zahtjeva duan je dostaviti potvrdne informacije o uinku postupaka proiavanja vode na vrstu ostataka prisutnih u povrinskim odnosno podzemnim vodama kada se povrinska odnosno podzemna voda zahvaa za vodu za pie u roku od dvije godine nakon donoenja smjernica za ocjenu uinka postupaka proiavanja vode na vrstu ostataka prisutnih u povrinskim odnosno podzemnim vodama.

  14. U dijelu A Popisa brie se unos 38. za pikolinafen. 15. U dijelu B Popisa dodaje se sljedei unos Uobiajeni naziv,

  identifikacijski brojevi

  Kemijski naziv premaIUPAC-u

  istoa Datum odobrenja

  Prestanak odobrenja

  Posebne odredbe

  103 Pikolinafen CAS br. 137641-05-5 CIPAC br. 639

  4-fluoro-6-(,,-trifluoro-m-toliloksi)piridin-2-karboksanilid

  980 g/kg 1. studenoga 2016.

  30. lipnja 2031. Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pozornost na sljedee:- neistoe u tehnikoj aktivnoj tvari, - zatitu sisavaca, posebno velikih sisavaca biljojeda - zatitu kopnenog bilja koje ne pripada ciljnoj skupini - zatitu podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje u podrujima s osjetljivim tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima - zatitu vodenih organizama, posebno algi. Uvjeti uporabe trebaju ukljuivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

  16. U dijelu A Popisa brie se unos 26 za tifensulfuron-metil. 17. U dijelu B Popisa dodaje se sljedei unos:

  Uobiajeni naziv, identifikacijski

  brojevi Kemijski naziv prema IUPAC-u istoa Datum odobrenja

  Prestanak odobrenja Posebne odredbe

  104 Tifensulfuron-metil CAS br. 79277-27-3 CIPAC br. 452

  Metil 3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil) tiofen-2-karboksilat

  960 g/kg 1. studenoga 2016.

  31. listopada 2031.

  Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pozornost na: - zatitu podzemnih voda - zatitu biljaka koje nisu u ciljnoj skupini i vodenih organizama. Uvjeti uporabe trebaju ukljuivati mjere za smanjenje rizika i obvezu praenja podzemnih voda, prema potrebi.Podnositelj zahtjeva duan je dostaviti potvrdne informacije o: 1. izostanku o mehanizmu djelovanja da se iskljui endokrini nain djelovanja za tumore mlijene lijezde; 2. podacima o mehanizmu djelovanja da se iskljui endokrini nain djelovanja za tumore mlijene lijezde; 3. opasnosti od tifensulfuron-metila i metabolita IN-D8858 za vodene organizme te o opoasnosti od metabolita IN-JZ789 i 2 kiselina 3 triuret za organizme u tlu; 4. relevantnosti metabolita IN-A4098, IN-L9223 i IN-JZ789 ako se tifensulfuron-metil razvrsta meu

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 33

  reproduktivno-toksine tvari kategorije 2. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te o opasnosti da ti metaboliti oneiste podzemne vode Podnositelj zahtjeva mora dostaviti podatke iz toke 1. do 31. oujka 2017., iz toaka 2. i 3. do 30. lipnja 2017., a iz toke 4. u roku od est mjeseci od obavijesti o odluci o razvrstavanju tifensulfuron-metila.

  18. U dijelu B Popisa dodaje se sljedei unos:

  Uobiajeni naziv,

  identifikacijski brojevi Kemijski naziv

  prema IUPAC-u istoa Datum

  odobrenjaPrestanak odobrenja Posebne odredbe

  100 Izofetamid CAS br.: 875915-78-9 CIPAC br.: 972

  N-[1,1-dimetil-2-(4-izopropoksi-o-tolil)-2-oksoetil]-3-metiltiofen-2-karboksamid

  950 g/kg 15. rujna 2016. 15. rujna 2026. Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pozornost na rizik za korisnike sredstva, radnike i vodene organizme, a osobito ribe.Uvjeti uporabe trebaju ukljuivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Podnositelj zahtjeva mora dostaviti potvrdne informacije u pogledu:

  1. tehnike specifikacije proizvedene aktivne tvari kako se proizvodi (na temelju komercijalne razine proizvodnje), ukljuujui relevantnost neistoa; 2. sukladnosti serija toksinosti i ekotoksinosti s potvrenom tehnikom specifikacijom 3. uinka postupka proiavanja vode kloriranjem na vrstu ostataka, ukljuujui mogunost za nastanak kloriranih ostataka koji mogu nastati iz ostataka prisutnih u povrinskim vodama, kada se povrinska voda zahvaa za vodu za pie

  Podnositelj ahtjeva mora dostaviti informacije iz toaka 1. i 2. do 15. oujka 2017., a informacije iz toke 3. u roku od dvije godine nakon donoenja smjernica za ocjenu uinka postupaka proiavanja vode na vrstu ostataka prisutnih u povrinskim odnosno podzemnim vodama.

  19. U dijelu A Popisa brie se unos 29. za etofumesat. 20. U dijelu B Popisa dodaje se sljedei unos:

  Uobiajeni naziv, identifikacijski

  brojevi

  Kemijski naziv prema IUPAC-u istoa

  Datum odobrenja

  Prestanak odobrenja Posebne odredbe

  102 Etofumesat CAS br. 26225-79-6 CIPAC br. 233

  (RS)-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il metansulfonat

  970 g/kg Sljedee neistoe izazivaju zabrinutost u toksikolokom smislu i u tehnikome materijalu ne smiju prelaziti razine navedene u nastavku: EMS; etil metan sulfonat: najvie 0,1 mg/kg iBMS; izo-butil metan sulfonat: najvie 0,1 mg/kg

  1. studenoga 2016.

  31. listopada 2031.

  Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pozornost na sljedee: - rizik za vodene organizme. Uvjeti uporabe trebaju ukljuivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

  21. U dijelu B Popisa dodaje se sljedei unos:

  Uobiajeni naziv, identifikacijski brojevi Kemijski naziv

  prema IUPAC-u

  istoa Datum odobrenja Prestanak odobrenja Posebne odredbe

  101 Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600. Referentni broj u zbirci "National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd" (NCIMB), kotska: NCIMB 12376 Broj u zbirci American Type Culture Collection (ATCC): SD-1414

  Nije primjenjivo Najmanja koncentracija: 5,0 1014 CFU/g

  16. rujna 2016. 16. rujna 2026. Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pozornost na: specifikaciju tehnike aktivne tvari proizvedene za trite, a) ukljuujui cjeloviti opis neistoa i metabolita; b) zatitu korisnika sredstva i radnika, uzimajui u obzir da se smatra da Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 moe uzrokovati preosjetljivost. Uvjeti uporabe prema potrebi obuhvaaju mjere za smanjenje rizika. Proizvoa je duan osigurati strogo odravanje ekolokih uvjeta i analizu kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka.

  Izmjene Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima objavljuju se u "Slubenom glasniku BiH", u skladu sa izmjenama Popisa u Europskoj uniji.

 • Broj 86 - Stranica 34 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  Izmjene Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima stupaju na snagu narednog dana od dana donoenja.

  Broj 05-3-02-2-841-10/16 02. studenoga 2016. godine

  Sarajevo Direktor

  Radenko Radovi, v. r.

  29. (" ",

  49/04),

  A

  1.

  (" ", . 06/16 i 63/16), ( : ), :

  ,

  IUPAC-

  1

  4 Benzovindiflupir CAS br.: 1072957-71-1 CIPAC br.: nema podataka

  N-[(1RS,4SR)-9-(diklorometilen)-1, 2, 3, 4 - tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-karboksamid

  960 g/kg (50/50)

  2. 2016. 2. 2023. , . . , . : ) ( ), ; ) ; ) . (1) (2) 2. 2016., (3) .

  (1) 2. . :

  ,

  IUPAC-

  2

  97 Pinoksaden CAS br. 243973-20-8 CIPAC br. 776

  8-(2,6-dietil-p-tolil)-1,2,4,5-tetrahidro-7-okso-7H-pirazolo[1,2-d][1,4,5]oksadiazepin-9-il 2,2-dimetilpropionat

  970 g/kg toluena 1 g/kg

  1. 2016. 30. 2026. , . , / . 2 . : () 11, 52, 54, 55 56 ; () 3, 11, 52, 54, 55 56 , H361d ( ).

 • Utorak, 15. 11. 2016. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 86 - Stranica 35

  () 30. 2018., () .

  (1) 3. . :

  , IUPAC-

  3

  11 Diamonijev fosfat CAS br.: 7783-28-0

  Diamonijev hidrogenfosfat

  29. 2016.

  .

  4. .

  ,

  IUPAC-

  4

  10 Surutka CAS br.: 92129-90-3

  CODEX STAN 289-1995 (*)

  2. maj 2016. Sirutka se mora upotrebljavati u skladu s posebnim uslovima navedenima u zakljucima izvjetaja o postupku razmatranja materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

  5. 259., Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-il izobutirat 6. 258., Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat. 7. 9. Triasulfuron. 8. 14. Amitrol. 9. 28. Izoproturon. 10. .

  ,

  IUPAC- 5

  7 Trichoderma atroviride soj SC1 Referentni broj CBS 122089 u zbirci "Centraalbureau voor Schimmelcultures" (CBS Sredinji ured za kulture plijesni) u Utrechtu, Nizozemska CIPAC br.: 988

  1 1010 CFU/g

  6. 2016. 6. 2031. , . , . . .

  11. .

  ,

  IUPAC-

  6

  6

  Saccharomyces cerevisiae soj LAS02 Referentni broj u zbirci Collection Nationale de Cultures de Microorganismes (CNCM Nacionalna zbirka kultura mikroorganizama) Instituta Pasteur: CNCM I-3936

  : 1 1013CFU/kg

  6. 2016. 6. 2031.

  , . , y LS02 . . .

  (1) (1)

  12. " " 25. : " . ,

  . :

  - , , , : , , ,

  - . e

  (CAS br. 61791-26-2).

 • Broj 86 - Stranica 36 S L U B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 15. 11. 2016.

  , , 31.08.2017. ". 13. . :

  ,

  IUPAC-

  7

  99 Cijantraniliprol CAS br.: 736994-63-1 CIPAC br. nije dodijeljen.

  3-bromo-1-(3-klo