ใบงานที่ 9 16

Embed Size (px)

Text of ใบงานที่ 9 16

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. http://www.thaigoodview.com/ node/35196 9. 1 2 3 4 10. 1 2 3 4 11. 1 2 3 4 12. 1 2 3 4 13. 1. 1 ( ) 2 1 3 9 - (pH), (DO), (TS), (Fecal Coliforms), (), (), (Turbidity), (Temp), (BOD) 4 (Water Quality Index : WQI) 14. 2. 1 2 3 () 4 5 15. 3. 1 2 3 4 16. http://www.ku.ac.th/e- magazine/june44/agri/plant2.html http://202.129.0.133/newart/newart&craf t/umbrella02.html 17. () ( ) 18. 19. 1. 2. ( ) 20. 3. 4. ( ) 21. 5. ( 4) 1. 2. 3. 4. 5. 22. 6. 7. 8. 23. 9. 24. 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 25. 7. / 8. / 9. / 10. / 26. 27. 1. 1... 2. 2-3 2. 1. 2. 1-2 3. 1. 2. 1 28. 29. / 1 2 3 (1-4) (1-4) (1-4) 1. 2 1 3 2. 2 3 4 3. 1 1 3 4. 3 1 2 5. 2 1 3 6. 2 2 3 30. 7. 2 2 3 8. 3 3 2 9. 2 1 2 10. 2 2 3 21 17 27 31. 32. 16 1 E book 5 10 1 33. 24 () 1 2 14 CD CD A5 ( A4 2 15 ( CD ) /