56
دا ام خ ه ن ب1

کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

به نام خدا

کارآمو زیتنظیم کننده : شهرام قراگوزلو

استاد : طاهر طاهریان

1393نیم سال دوم

1

Page 2: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

فهرست مطالبمقدمه

اشنایی با کارخانهطرح ریزی واحد صنعتی

ایجاد کنترل کیفیبرنامه ریزی تولید

کنترل موجودیها و هزینه ها

: مقدمه2

Page 3: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

نظر به اینکه هر دانشجویی مهندسی باید یک دوره کار اموزی را در یک شرکت صنعتی طی کند اینجانب با توجه به تجربه که قبال درزمینه تولید مصنوعات چوبی کسب کرده ام یک شرکت در

این زمینه را انتخاب کرده ام

شرکت مورد نظر که غرق در مشکالت مالی تولیدی فروش است موجب در گیر شدن بنده در کار میشود تا موانع را پشت سر گذاشته و در این بازار رقابتی و راکت به حل مشکالت و رفع

موانع بپردازم موجبات شادی و فرح بخشی استاد عزیزم طاهریان باشم و با این کاراموزی زحمات ایشان را جبران کنم به این دلیل که با تشویق های ایشان و دیگر استادان از جمله استاد

جز پانصد94نوتی و استاد شریفی و استاد مقدس باعث شد اینجانب در کنکور سراری سال نفر اول کشور شوم که در صورت قبول نشدن در یک دانشگاه تاپ میتوانم بگویم جز رتبه های کشوردا سال اینده می شوم و همین جا این قدر دانی را از این استادان عزیز و گرامی به عمل

میاورم و امیدوارم در تمامی مراحل زندگی سالمت و موفق باشند

با تشکر شهرام قراگوزلو

دانشجو رشته صنایع دانشگاه ازاد ساوه94سال ورود

: آشنایی با کارخانه آذینو در زمینه تولید1380این کارخانه که تولید کننده محصوالت چوبی است فعالییت خود را در سال

محصوالت اهنی مانند میز و صندلی اغاز کرده است و با توجه تغییر بازار در زمینه محصوالت. خانگی این شرکت روند تولید خود را به محصوالت چوبی از جمله صندلی و میز تغییر داد

شرکت اذینو که با مدیریت جناب اقای قربانی قدم به این کسب و کار نهاد در طی چند سال اخیر که تعداد تولید کنندگان مصنوعات چوبی رو به افزایش رفته است و رقابت سنگین بوجود

3

Page 4: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

امده است نتوانسته رشد چندان مناسبی با توجه به قدمت و امکاناتی که در اختیار دارد داشته. باشد

این شرکت در حال حاضر از دو قسمت تشکیل که یک قسمت ان به تولید زیرکار نجاری مشغول است و قسمت دیگر به تولید رویه کار که فاصله این دو کارگاه دویست متر است که مشکالت و

.هزینه هایی در پی دارد

برنامه اینجانب به عنوان یک مهندس صنایع در ابتدا پیدا کردن ایرادات تولید و سپس بر طرف کردن موانع تولید سپس ارئه راهکار با توجه مشیت الهی و زحمات این جانب در توسعه این

شرکت اعالم بدارم

نفر پرسنل دارد که تمامی انها بومی منطقه میباشند ادرس این15شرکت اذینو در حال حاضر میباشد که از نظر مکانی3شرکت تهران رباط کریم سه راهی ادران جاده قرمز کوچه صنعت

به نیروی انسانی متخصص در این نوع فرایند تولیدی مکان مناسبی میباشد که به طور کلی سه منطقه مکان مناسبی برای تولید این محصوالت چوبی است اولی که رباط کریم دومی جاجرود و

شرق تهران دالوران و سومی یافت اباد تهران در غرب این استان میباشد

شرکت اذینو از تولید کارگاهی برای تولید محصوالت خود استفاده میکند و به شکلی کامال غیر منظم این فرایند توسط سرپرست کارگاه اداره میشود که کامال غیر اصولی میباشد و موجب

پاییتر امدن کیفیت محصوالت شده است که تمامی مشتریان شاکی و معترض میباشند شرکت نیز برای جبران خسارت سعی بر استفاده از زور و جریمه دارد که راهکار مناسبی نیست برای

.تولید با کیفیت مطلوب و عالی

برای همین در ادامه تمامی معضال ت و مشکالت بررسی و تعیین میشونده وراهکار مناسب ارائه. میشود

: طرح ریزی واحد صنعتی در ابتدا برای اینکه مشکالت تولیدی این شرکت را پیدا کنم از این مبحث مهندسی شروع میکنم

همانطور که مستحضر هستید برای این منظور به جمع اوری اطالعات در مورد نحوه تولید. ماشین االت ابزار االت وپرسنل مواد اولیه و... پرداخته ام

جداول موجود و اطالعت انها بصورت دقیق شخص بنده جمع اوری کرده ام که اطالعات انهاکامال موثق و قابل اعتماد جهت محاسبات میباشد

: لیست مواد اولیهبرای طراحی کارخانه و شناسایی مواد مصرفی این جدول مناسب میباشد

توضیحات نام مواد مشخصات موردمصرف در مقدار قیمت هر ردی

4

شماره 1جدول

Page 5: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

واحد مصرف قطعه فنی ف225000

0 بسته به محصول

تولیدی کالف اصلیصندلی

5سایز چوبراش

1

2250000

بسته به محصولتولیدی کالف اصلی میز

صندلی7سایز چوب

راش2

بسته به نوعمبل

کالف اصلیمبل

الواری چوبسفید

3

بسته بهسایز

صفحه های میز 2.5*1.23

ام دی اف 4

اندک برای برخیصندلی ها

دبه ای چسبچوب

5

ت 4300 بسته به نوعصندلی پشت پشتی

صندلی1.5 اسفنج 6

ت 5200 بسته به نوعصندلی جلو پشتی

صندلی3 اسفنج 7

ت 7400 50*50 نشیمن وپشتی

5 اسفنج 8

9اندک چسباندن

اسفنج اسپری

سینا چسباسفنج

10

: لیست قطعات خریدنی قطعاتی که بطور معمول خریدار ی میشود قطعات فلزی و پارچه است که امکان تولید انها

وجود ندارد

توضیحات

قیمت تعدادمصرف در هرمحصول

موردمصرف

مشخصاتفنی

نامقطعات

ردیف

عدد در هر 4میز

میز فلزی نبشی بزرگ 1

5

شماره 2جدول

Page 6: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

صندلی عدد4و 2ومیز

فلزی دوسوراخ

نبشی کوچک 2

صندلی عدد4و 2ومیز

فلزی تکسوراخ

نبشی کوچک 3

: لیست ماشین االت در تولید مصنوعات چوبی اکثر ماشین االت به منظور شکل دهی به محصوالت چوبی و نجاری

طراحی و ساخته شده اند و برای دیگر قسمت ها از ابزار االت استفاده میشود

توضیحات قیمت ابزارکمکی

تعداد

تسهیالت

اسمومشخصات

ردیف

یکی از دودستگاه خراب

3500000 گونیا 2 برق وگریس

60اره فلکه 1 مشکل فلکه

باالیی6000000 گونیا 1 برق و

گریس اره فلکه

1002

1 برقگریس

پرس چندالیی

3

8000000 ادواتپنل بر

1 برق پنل بر 4 یکی از روند تولیدخارج شده است 400000 2 برق سه کاره 5

1000000 1 برق رنده 6 مشکل زاویه

دارد2000000 گونیا 1 برق فارسی بر 7

توضیحات قیمت ابزارکمکی

تعداد

تسهیالت

اسمومشخصات

ردیف

1 برق گنده گیر 8 یکی مشغول

نمیباشد3000000 2 برق فرز 9

6

شماره 3جدول

Page 7: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

1 برق سوراخ کاری 10 یکی کال خارج

است2 برق پوست زنی 11

ساکشن 1 برق کم زنی 121 برق زبانه زنی 13

ا 1 برق مونتاژ 141 برق تاب گیر 151 برق اره تیز کن 162 برق و

روغن پمپ باد 17

: لیست ابزار االت لیست ابزار االت فعلی فقط برای ابزار االت نجاری و رنگ کاری میباشد و رویه کوبی بعدا

اشاره میشود زیرا این لیست در قسمت نجاری رنگ کاری تهیه شده است

توضیحات قیمت تعداد

محل مورداستفاده

مشخصات نام ابزار ردیف

1 نجاری جکدار لیفتراکدستی

1

83 نجاری در دوسایز

پیچ دستی 2

1 نجاری معمولی دریل 31 نجاری معمولی سنگ فرز 4

یکی شکسته 4 نجاری تیپو 52 نجاری منگنه 61 نجاری اوور فرز 7

: لیست قطعات ساختنی در صنعت چوب بدلیل ساخت قطعات فقط به وسیله ی قطعات چوب قطعاتی که ساخته

میشوند همگی بوسیله نجاری است و دیگر قسمت ها مانند رنگ کاری و رویه کوبی از این قضیهمستثنی می باشند

پس همانطور که مشاهده خواهید کرد تمامی قطعات چوبی هستند که در ابتدا میخواهممحصوبات را نام ببرم تا به طور کلی با محصوالت اشنا شویم

7

شماره 4جدول

Page 8: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

شرکت اذینو هشت مدل میز تولید میکند که دو مدل اننها جلو مبلی میباشند و هشت مدل صندلی و دو مدل مبل که ما در این کارگاه فقط میز ها و صندلی ها تولید میشوند ما نیز تمامی

قطعات تولیدی این شرکت را به ریز در جدول زیرگرد اوری کرده ایم

تعداد مصرف مورد مصرف مشخصات فنی نام قطعات ردیف

2 فقط برای اینصندلی

4.7*4.7*43 لگنی پایه جلو 12 فقط برای این

صندلی3.5*3.5*78 لگنی پایه پشتی 2

1 فقط برای اینصندلی

5.5*2.5*38.5 لگنی قید جلو 31 فقط برای این

صندلی2.5*5.5*40 لگنی قید وسط 4

1 فقط برای اینصندلی

5.5*2.5*36.5 لگنی قید عقب 52 فقط برای این

صندلی2.5*3.5*35.5 لگنی قید پشتی

باالیی6

1 فقط برای اینصندلی

3*2*38 لگنی قید پشتیپایینی

7

2 فقط برای اینصندلی

5.5*5*45 لگنی قید بغل 81 فقط برای این

صندلی5.5*6.5*36.5 مادرید قید جلو 9

1 فقط برای اینصندلی

5.5*5.5*41 مادرید پایه جلو 102 فقط برای این

صندلی5.5*5*45 مادرید قید بغل 11

1 فقط برای اینصندلی

4.5*5.5*28 مادرید قید پشتی 122 فقط برای این

صندلی4*3.2*94 مادرید پایه پشتی 13

1 فقط برای اینصندلی

3*5*41 مادرید پشتی باالیی 142 فقط برای این

صندلی3*3*36 مادرید دسته 15

4 برای صندلی همهست

5.5*5.5*41 مادرید نیم کت پایه 172 فقط برای این نیم

کت5.5*5.5*120 مادرید نیمکت قید

بلند18

2 برای صندلی همهست

5.5*5*36.5 مادرید نیمکت قیدکوتاه

20

8

5جدول شماره

Page 9: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

2 فقط برای این نیمکت

36*3.5*5.5 مادرید نیمکت قیدوسط

21

2 فقط برای این نیمکت

3*5.5*120 سارینا قید بلند 228 فقط برای این نیم

کت4.5*6*43 سارینا نیمکت قید

کوتاه23

2 فقط برای این نیمکت

3.5*5*40 سارینا نیمکت قیدوسط

24

2 فقط برای این نیمکت

3*5.5*125 ماهان نیمکت قیدبلند

25

2 فقط برای ایننیم کت

5.5*3*40 ماهان نیم کت قیدکوتاه

26

2 فقط برای ایننیم کت

2.5*6*40 ماهان نیمکت قیدوسط

27

4 برای صندلی همهست

5*5*45 ماهان نیمکت پایه 282 برای چند مدل 4*4*42 الگانس پایه جلو 292 فقط برای این

صندلی3.5*5.5*41 الگانس قید بغل 30

1 فقط برای اینصندلی

5.5*3.5*33 الگانس قید پشتی 311 فقط برای این

صندلی2.5*5.5*41 الگانس قید جلو 32

2 فقط برای اینصندلی

3*4*40 الگانس پایه پشتی 331 فقط برای این

صندلی2*4.5*103 الگانس پشتی قید

پایین34

1 فقط برای اینصندلی

12*3*46 الگانس پشتی قیدباال

35

1 فقط برای اینصندلی

2*4*33 الگانس پشتی پایهوسط

36

2 فقط برای اینصندلی

2*4*37 الگانس پشتی پایهبغل

37

2 فقط برای اینصندلی

4.5*2*45 الگانس پشتیدسته

38

2 42*4*4 فقط برای این ارسس پایه جلو 39

9

Page 10: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

صندلی1 فقط برای این

صندلی3*5*40 ارسس قید جلو 40

2 فقط برای اینصندلی

5*3.5*40 ارسس قید بغل 411 فقط برای این

صندلی3.5*4.5*33 ارسس قید پشتی 42

2 فقط برای اینصندلی

42*5.5*3 ارسس پایه پشتی 432 فقط برای این

صندلی3*5*36 ارسس پشتی

ستون44

1 فقط برای اینصندلی

3*2.5*33 ارسس پشتیباالیی

45

2 برای نیمکت همهست

5.5*5.5*40 ماهان پایه جلو 462 فقط برای این

صندلی3*3.5*43 ماهان پایه عقب 47

1 فقط برای اینصندلی

3*6*40 ماهان قید جلو 481 فقط برای این

صندلی6*2.5*30 ماهان قید عقب 49

2 فقط برای اینصندلی

6*4.5*37 ماهان قید بغل 501 فقط برای این

صندلی3*5.5*37 الماس قید جلو 51

1 فقط برای اینصندلی

2.5*5.5*28 الماس قید عقب 522 فقط برای این

صندلی5.5*3*40 الماس قید بغل 53

2 فقط برای اینصندلی

4.5*4.5*43 الماس پایه جلو 542 فقط برای این

صندلی3.5*3.5*97.5 الماس پایه عقب 55

1 فقط برای اینصندلی

2.5*10*40 الماس پشتیباالیی

56

1 فقط برای اینصندلی

4*2.5*27 الماس پشتیپایینی

57

2 فقط برای اینصندلی

5*5*43 مرینوس پایه جلو 582 فقط برای این

صندلی2.5*4*100 مرینوس پایه عقب 59

2 فقط برای اینصندلی

5.5*2.5*40 مرینوس قید بغل 60

10

Page 11: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

1 فقط برای اینصندلی

40*2.5*5.5 مرینوس قید جلو 611 فقط برای این

صندلی5.5*3*33 مرینوس قید عقب 62

1 فقط برای اینصندلی

3*3.5*33 مرینوس پشتی باال 631 فقط برای این

صندلی2.5*3*33 مرینوس پشتی

پایین64

4 فقط برای اینمیز

13*13*80 ماهان میز پایه 654 فقط برای این

میز13*13*74 الماس میز پایه 66

4 فقط برای اینمیز

13*13*80 پایه میز مخروطی 67

2 فقط برای اینصندلی

3*4*105 سون پایه عقب 68

2 برای دیگرصندلی

4*4*43 سون پایه جلو 69

1 فقط برای اینصندلی

5*3*43 سون قید جلو 701 فقط برای این

صندلی3*5.5*33 سون قید عقب 71

2 فقط برای اینصندلی

3*5.5*30 سون قید بغل 721 فقط برای این

صندلی6*4*42 سون پشتی باال 73

1 فقط برای اینصندلی

32*3.5*2 سون پشتی پایین 74

حال با توجه به اندازه گیری های انجام شده میتوان دریافت که تمامی صندلی ها از نظر ارتفاع یکی نمیباشند که این موضوع را میتوان در تنظیم نبودن ماشین االت یا محیط نامناسب جهت

تولید ویا خطای اپراتور و یا جنس مواد اولیه و حتی طراحی اولیه و یا از نظر مرغوبیت جست وجو کرد که نمودار زیر اختالف ارتفاع پایه جلو صندلی ها را نشان میدهد

11

Page 12: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

پwایwه لگنیجلو

پwایه مادریwدجلو

نwیم مادریwدپwایwه کت

ساریwنا نwیمکت

wماهاننwیمکت

پwایwه

اwلگانwس جلو پwایwه

اwرسس جلو پwایwه

پwایwه wماهانجلو

اwلماس جلو پwایwه

مریwنوس جلو پwایwه

43

41 41

43

45

42 42

40

43 43

chart 1

Series1 اwرتفwاع

بنده با جسجو یکی از عوامل اصلی که موجب شده است که اعداد در نمودار شماره متفاوت باشد را ایراد در قالب ها پیدا کرده ام اما این موضوع رو نباید فراموش کرد چون تولیدات

بصورت دستی و اپراتوری است اپراتور و شخص مسئول نجاری نیز باید در این امر تالش خود را بناید ولی متاسفانه بدلیل اینکه نجار بصورت کنترات کار میکند سعی بر تولید باال دارد نه کیفیت

باال تا حقوق بیشتری دریافت نماید

: راه کار تا اینجا به بررسی محصوالت تولیدی در قسمت نجاری پرداختیم که به این نتیجه رسیدیم که

: مشکل تولید در قسمت نجاری به ترتیب

مدیریت کارگاه : به طور کلی و اصلی ترین مواردی که موجب اشکال در یک واحد تولیدی -1 میشود مدیریت بد اون واحد تولیدی است ولی مدیریت این مجموعه با نکات موجود در تولید

اگاهی کافی را نداشته و افرادی را که برای نظارت گمارده است بی کفایت و خارج از تخصص خود مشغول به کار هستند برای اینکه کیفیت و روال تولید به سطح مطلوبی برد مدیریت با استخدام افراد با کفایت و اصالح عملکرد خود میتواند مجموعه تولیدی خود را به اهداف باال

برساند

نظارت : همانطور که عرض شد مدیریت در درجه اول و رد ردجه دوم نبود یک شخص که به -2 کاری که کارگران در نجاری انجام میدهند نظارت داشته باشد هم برای تولید و هم برای

محصوالت جدیدی که عرضه میشود

12

Page 13: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

کنترات : زمانی که به شخص یا اشخاصی به صورت پروژه کاری سپرده میشود سعی ان -3 شخص تولید با تعداد زیاد است که تولید با تعداد زیاد یکی از عواملی است که باعث تولید بی

کیفیت میشود که در مراحل بعد راه کار به طور مفصل توضیح داده میشود

مواد اولیه : مواد اولیه نارمرغوب مانند چوب خیس که باعث پیچ خوردن چوب بعد از تولید -4 میشود و یا اینکه دارای گره زیاد باشد که ضایعات را افزایش میدهد راهکار مناسب را میتوان به

خرید چوب خارجی و سایز مناسب برای هر محصول دانست

محیط : محیط این کارگاه به شدت در روزهای گرم تابستان گرم است و تهویه مناسبی جهت -5خارج شدن گرد و خاک موجود در هوا ندارد

: نقشه کارخانه

حیاط

13

نگهبانی

انبارضایعات

انبارمحصوال

تخام

الوارهایخیس چوب

wc

محلاستراح

ت حیاط

5

انبار میزهای

خام

3

خروج ورود درب

نجاری ورودی رنگ درببرق گاری تابلو

Page 14: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

اللت

با توجه به نقشه نجاری ماشین االت بر اساس کد های زیر چیدمان شده اند رنده =5 سه کاره =4 پنل بر = 3 دستگاه پرس =2 = 100 اره فلکه 1 =60اره فلکه

کم11 پوست زنی = 10 سوراخ کاری =9 فرز =8 گنده گیر= 7 فارسی بر = 617 پمپ باد =16 اره تاتیزکنی = 15 تابگیر =14 مونتاژ= 13 زبانه زنی = 12زنی =

تعیین شده است3این کدها بر اساس ردیفای جدول شماره

حال با توجه به چیدمانی که در این کارگاه وجوددارد به هم ریختگی موجود را به سادگی میتوان دریافت برای همین ما برای مهندسی شدن کار طرح های جدید و بهینه را با استفاده از نرم

افزار ها و اطالعات خودمان جایابی و جانمایی میکنیم ولی هنوز اطالعاتی مانده که تکمیل شود

: نمودار های فرایند برای بررسی نحوه تولید و روند تولید باید از نمودارهای فرایند از جمله برگه مسیر تولید

مونتاژ و محصولی نمودار نمودارفرایند چند CPO و CPF استفاده کرد ولی به دلیل زیاد بودن قطعات تولیدی و زمان کم فقط از نمودار فرایند جریان که کاملترین نوع این نوع نمودارها

میباشد استفاده میکنیم

: CPF نمودار فرایند جریان

14

منبعاب

1

2

7

6

5

910

9 11

12

1316

14 15

41

Page 15: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

الزم به ذکر است با توجه به اینکه نجار جهت تولید از تجربه خود استفاده کرده و همینطور برای دریافت حقوق بیشترکمیت را مد نظر داشته و توجه ان چنانی به کیفیت محصوالت ندارد بنده

برای تولید با کیفیت و کمیت طرح و ایده خودم را رسم میکنم به این صورت که در تولید فعلی هیچگونه بازرسی انجام نمیشود و محصول پس از تولید به سمت رنگاری رفته که این امر

موجب نارضایتی رنگار را هم پدید اورده است حال با توجه به مسائل پیش رو باید بازرسی هانیز در فرایند تولید مد نظر داشت

نشان داد که این عمر O برای رسم نمودار فعلی باید تمامی روند تولید را براساس بصورت موجب میشود تا نتوان محصولی مرغوب با مطلوبیت مد نظر داشت که همین امر فل واقع در

تولیدات شرکت وجود دارد پس نمودار فعلی که مالحظه میشود طرح اصالحی بنده میباشدتمامی اصول بازرسی و تولید در ان رعایت شده است

: صندلی الماس – 1

: ناژین پایه – 2

15

Page 16: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

البته باید گفت عملیات پرداخت کاری قطعات به دلیل عدم همکاری کارگران ذکر نشده و در اینده نه چندان دور امکان استفاده از ماشین پرداخت کاری وجود دارد و نیز به دلیل ذیغ وقت

نمودارجریان انها رسم شده است فقط ددو مدل صندلی را

: جدول فرایند عملیاتجدول فرایند عملیات تمامی دو صندلی مورد بررسی را ذکر میکنیم

الماس پایه جلو – 1 تعدادکارگر

زمان ضریبمصرف

ابزار ماشین شرح عملیات مرحله

1 15 2 خودکار - خط کشی چوب با قالب اول 11 20 2 - 100اره فلکه برش الوار خط کشی شده 21 60 2 - رنده یا سه

کارهرنده الوار 3

1 20 2 - 60اره دور بری 41 15 2 خودکار - خط کشی با قالب دوم 41 20 2 - 60اره فلکه دور بری 51 25 2 - کم زن کم کنی 6

: پایه عقب16

شماره 6جدول

شماره 7جدول

Page 17: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

تعدادکارگر

زمان ضریبمصرف

ابزار ماشین شرح عملیات مرحله

1 30 2 خودکار - خط کشی 11 130 2 - 100اره فلکه دور بری پایه 21 30 2 - گنده گیر گنده گیری 31 60 2 پیچ دستی و

تیپو- چسباندن پایه ها 4

1 60 2 خودکار - خط کشی پایه ها 51 90 2 - 60ار ه دور بری پایه ها 61 10 2 - فارسی بر زاویه زدن قسمت پایینی 71 20 2 اور فرز - شیار زدن 81 25 4 - کم زن کم کنی ) هر پایه دو سوراخ( 9

: تاج و پشتی تاج تعدادکارگر

زمان

ضریب ابزار ماشین شرح عملیات مرحله

1 15 1 خودکار - خط کشی 11 60 1 - رنده یا سه

کارهرنده 2

1 120 1 - 60اره دور بری تاج 31 30 1 گونیا 60اره گونیا زدن تاج 41 30 1 - گنده گیر گنده گیری 51 10 1 - فارسی بر زاویه زدن 61 10 1 - پنل بر برش هشت میل 71 10 1 خودکار - خط کشی 81 20 1 - 60اره دور بری 101 10 1 تیپو - مونتاژ 11

عدد بغل (2قید ها ) جلو و عقب و تعدا

کارگرزمان

ضریب ابزار ماشین شرح عملیات مرحله

2 20 4 - 100اره برش الوار 11 135 4 - رنده یا سه

کارهرنده 2

1 30 4 - گنده گیر گنده گیری 31 10 4 - فارسی بر زاویه زدن 41 5 4 - فرز شیار 51 20 4 - زبانه زن زبانه زنی ) هر دو طرف

زبانه میشود(6

17

شماره 8جدول

شماره 9جدول

Page 18: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

: مونتاژ ثانیه امکان پذیر است که این امر هم600مونتاژ صندلی الماس با استفده از یک کارگر و زمان

با دستگاه مونتاژ و هم تاب گیر زمان سنجی شد ه است و نیز با دو کارگر زمان کاهش بیشتری. خواهد داشت: ناژین – 2 : پایه عقب

کارگر

زمان ضریب

ابزار ماشین شرح عملیات مرحله

1 60 2 خودکار - خط کشی 12 15 2 - 100اره برش الوار 21 60 2 - رنده یا سه

کارهرنده 3

1 60 2 - 60اره دور بری 41 10 2 - سه کاره سوراخ کاری 5

: قید بغلکارگ

رزمان ضری

بابزار ماشین شرح عملیات مرحل

ه1 60 2 خودکار - خط کشی 12 15 2 - 100اره برش الوار 21 60 2 - رنده یا سه

کارهرنده کاری 3

1 80 2 - 60اره دور بری 41 20 2 - فارسی بر زاویه زدن ) دو طرف زاویه

میشود(5

1 20 2 - سه کاره سوراخ کاری ) دو طرف ( 61 20 2 - فرز شیار 7

: قید عقب1 30 1 خودکار - خط کشی 12 15 1 - 100اره برش الوار 21 60 1 - رنده یا سه

کارهرنده 3

1 60 1 - 60اره دور بری 41 20 1 - فارسی بر زاویه زدن ) دو طرف زاویه

میشود(5

18

شماره 10جدول

شماره 11جدول

شماره 12جدول

Page 19: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

1 20 2 - کاره سه طرف ) ( دو کاری سوراخ 61 20 2 - فرز شیار 7

` جلو : پایهکارگ

رزمان ضری

بابزار ماشین شرح عملیات مرحل

ه2 15 2 - 100اره برش الوار 11 60 2 - رنده یا سه

کارهرنده کاری 2

1 20 2 - سه کاره الماسه کردن 31 20 2 - گنده گیر دو بار گنده گیر 41 20 2 - سه کاره سوراخ کاری ) چهار

سوراخ (5

: قید جلوکارگ

رزمان ضری

بابزار ماشین شرح عملیات مرحل

ه2 15 2 - 100اره برش الوار 11 60 2 - رنده یا سه

کارهرنده کاری 2

1 20 2 - سه کاره الماسه کردن 31 20 2 - سه کاره سوراخ کاری ) چهار

سوراخ (4

1 20 2 - فرز شیار 5

: تاجکارگ

رزمان ضری

بابزار ماشین شرح عملیات مرحل

ه1 60 2 خودکار - خط کشی 11 60 2 - رنده یا سه

کارهرنده کاری 2

1 150 2 - 100اره دور بری 31 20 2 - فارسی بر زاویه زدن 41 30 1 منگنه - چسب زدن دو تکه تاج 51 15 1 - 60اره دوربری 6

19

شماره 13جدول

شماره 14جدول

شماره 15جدول

Page 20: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

: گرد بغل دو عدد و دسته ها دو عدد گرد پایینکارگ

رزمان ضری

بابزار ماشین شرح عملیات مرحل

ه1 60 5 خودکار - خط کشی 12 15 5 - 100اره برش الوار 21 60 5 - رنده یا سه

کارهرنده کاری 3

1 15 5 - 60اره دوربری 41 20 5 - گنده گیر گنده گیر 51 20 5 - فارسی بر زاویه زدن 6

: تیرک هاکارگر

زمان ضریب

ابزار ماشین عملیات شرح مرحله

2 15 3 - 100اره برش الوار 11 60 3 - رنده یا سه

کارهرنده کاری 2

1 20 3 - سه کاره الماسه کردن 31 20 3 - فارسی بر زاویه زدن 4

: نبشیکارگر

زمان ضریب

ابزار ماشین عملیات شرح مرحله

1 60 4 خودکار - خط کشی 12 15 4 - 100اره برش الوار 21 60 4 - رنده یا سه

کارهرنده کاری 3

1 15 4 - 60اره دوربری 41 20 4 - فرز شیار 5

. نبشی در تمامی صندلی ها تقریبا به یک شکل و اندازه میباشد از جمله صندلی الماس

20

شماره 16جدول

شماره 17جدول

شماره 18جدول

Page 21: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

:مونتاژ

دقیه با یک کارگر17 دقیقه قسمت باالیی که بطور کلی 8 قسمت پایینی و 8:30مونتاژ ناژین زمان میبرد

: به–نمودار از برای ایجاد نمودار از به نیاز به یک کاربرگ داریم هدف ما از این نمودارطراحی الگوی جریان و

تعیین محل فعالیت ها میزان حرکت بین فعالیت ها و کوتاه کردن فعالیت ها میباشد

فعالیت

محصول

خطکشی

اره100

اره60

پنلبر

سهکاره

فاررنده سی

بر

گندهگیر

کمفرزکن

زبانهزن

بازرسی

چس ب

زدن پابه جلوالماس

5 25

10 20 30

153540

پابه عقب

الماس

5 25

10303515404520

تاجالماس

51520 25

10353040

قید هایالماس

510102015253035

پایه عقبناژین

52025301535

قید بغلناژین

515203010253540

قید عقبناژین

510203015254045

پایه جلوناژین

515 25

102030

قید جلوناژین

515 20

102530

تاجناژین

5152510153020

گردها ودسته ها

5152010302535

51020152530تیرک ها نبشی

ها5102015253035

21

شماره 19جدول

Page 22: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

حال با استفاده از این کار برگ جدول از به را ایجاد میکنیم در ابتدا یک جدول که با استفاده از اطالعات باال رسم شده است رسم میکنیم سپس با نمره منفی دادن بابت حرکتهای برگشتی

: سعی بر بهینه کردن جدول از به میکنیم

خطکشی

اره10

0

اره60

پنلبر

سهکاره

رنده

فار سی

بر

گندهگیر

فرز

کمکن

زبانهزن

بازرسی

چس ب

زدن خط

کشی524

اره100

41711

اره60

1142111

پنل بر سه

کاره222

54211رندهفارسی بر

1112

گندهگیر

13

15فرز2کم کن

زبانهزن

1

بازرسی

چسبزدن

) 5+4+1+1(+2)2+1+1+1+1+2(+3)1+2+5+1(+4)7+4+2(+5)4+2+2(+6)1+1(+7)1+2(+8*1+9*1+

گشتاور طرح باال229 =)5(2+)4+1(2+)1+1(2+)2+3(2

میباشد برای کاهش این مقدار باید یک طرح جایگزین229تعدادسفرهای طی شده در این طرح را اعمال کرد طرح اصالحی بنده که با جابه جا کردن چند ماشین انجام شده است به این صورت

است ماشین هایی که با کنار یکدیگر باشند را رد کنار هم و ماشین هایی که با ید د رفواصلی از هم قرار گیرند را دور از هم قرار میدهیم حال با چند بار جابجایی ججدولبدست امده جدول زیر

: می باشد

22

شماره 20جدول

Page 23: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

خطکشی

اره100

ارهرنده60

سهکاره

فرز

فار سی

بر

گندهگیر

زبانه

کمکن

بازرسی

چسب

پنلبر

خطکشی

442

اره100

621111

3211رنده اره60

114211

سهکاره

211

215فرزفارسی بر

2212

گندهگیر

11

زبانهزن

1

کمکن

2

بازرسی

چسبزدن

پنل بر

4+6+3+1+2+2+2+2)4+2+2+1+1+1(+3)2+1+4+1+1(+4)1+1+2+2(+5)1+5(+6)1+1+1(+7*1+8*1+

گشتاور طرح دوم و بهینه 167 =1*2+3*2+)1*2(2

: محاسبه تعدا ماشین االت و نیروی انسانی در این جا به علت وجود ماشین االت فعلی و عدم امکان اضافه کردن یا کم کردن تعدا ماشین

االت نیاز به محاسبه تعدا ماشیین االت وجود ندارد برای همین برای از ادامه این بحث خودداری می کنیم مطلب بعدی در مورد تعداد نیروی انسانی مورد نیاز است که امکان این امر نیز به

خاطر عدم همکاری کارگران جهت پیدا کردن اطالعات مورد نیاز نمیتوانم نیروی انسانی موردنیاز را محاسبه کنم

23

شماره 21جدول

Page 24: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

: جانماییبرای جانمایی ما از روش دستی و از حالت مارپیچی استفاده میکنیم

روش مارپیچی برای حداکثر کردن مقدار جریان مواد بین دپارتمان ها و حداقل کردن جریان بین دپارتمان های غیر مجاور کاربرد دارد از جدول از به و مساحت مورد نیاز بخشها برای جانمایی

بخشها استفاده میکینم

برای جانمایی در این کارگاه به دلیل فضای محدود و نیز عدم امکان جابجایی یک طرح پیشنهادی:وجود دار که به صورت زیر است

قسمت انبار و اداری و نگهبانی است D رویه کوبی و خیاطی C رنگ کاری B نجاری A بخشحال با توجه به اینکه امکان تغییر در دپارتمان ها وجود ندارد از ادامه جانمایی صرف نظر میکنیم

: جایابی

24

A B

D C

Page 25: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

برای جایابی به روش ها مختلف نیاز به وجود یک ماشین جدید جهت اضافه کردن به این مجموعه ماشین االت است ولی ما در نظر داریم همین ماشین االت فعلی را که چیدمان انها در نقشه فعلی انها وجود دارد را تغییر دهیم تا به یک چیدمان مناسب هم از نظر تولیدی و هم از نظر

زمان وهم از نظر ارگونومی برسیم

استفاده میکنم تا به یک چیدمان مناسبی از21برای شروع از دیاگرام خطی و جدول شماره ماشین االت برسیم حال با توجه به اینکه محصوالت تولید شده فضای زیادی را اشغال مینمایند باید از این فضای اضافی و پرت به نحوه احسن استفاده نمود طرح پیشنهادی من قطعه کردن محصوالت است به طوری که قطعات در پالتهایی قرار گیرند و هر موقع سفارشی دریافت شد

دقیقه زمان مونتاژ باشد و هشت10طبق سفارش محصول تولید شود اگر بطور میانگین : دقیقه زمان چایی با توجه به محاسبه زیر20ساعت کاری و دو

8*60=480 480-20=440 440/10=48

صندلی وجود دارد برای مونتاژ صندلی میبایست دو کارگر به طور دائمی48در روز امکان تولید حضور داشته باشند و اگر اضافه کاری به این ساعت کاری افزوده شود تعداد تولیدی در یک روز

عدد صندلی میشود برای باال بردن این تعداد میتوان با کم کردن1248افزایش میابد که در ماه زمان مونتاژ و یا افزایش کارگر میتوان این رقم را باال برد نکته بارز این است که در حال حاضر

عدد صندلی در ماه تولید میشود500

متر مربع فضا اختصاص داده ام که میتوان هشت مدل80حدودا در قسمت مونتاژ صندلی باشد و نصف این فضا را به انبار قطعات تبدیل9*9صندلی را خورد و در ان گنجاند اگر ابعاد ما

صندلی را پوشش میدهد8 قطعه را داریم که 60کنیم امکان انبار

نقشه چیدمان ماشین االت و مونتاژ در زیر است و به این صورت است که هر ماشین بسته به نوع عملکرد مقداری ضایعات دارد و فضایی را اشغال میکند و نیز و این فضای اشغالی توسط ضایعات باید بطور مکرر تخلیه شود و برای سهولت این امر اره فلکه ها که بیشترین ضایعات را

نیز امکان100دارند درمقابل درب ورودی که امکان ورود کامیون وجود دارد قرار میدهیم اره جابجایی ندارد زیرا باید چاله ای برای قرار گیری این ماشین حفر شود که این امر نیز امکان

پذیر نیست

االت ماشین نقشه

25

Page 26: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

و زمان سنجی ایستگاه های کاری و زمان سیکل : در تولید صندلی ما نیاز به زمان تک تک قطعات و تعدا تولید و تقاضا داریم جدول زیر نشان

دهنده تولید صندلی در شش ماهه گذشته که مبنای تقاضای روزانه ما قرار میگیرد در صد تولید

محصول تعداد قطعه

در روز تعداد قطعه در

ماه متوسط یک

ماه واحد قطعه در

محصول ششماه

-

9٪ 18 378 42 9 248 الماس8٪ 16 350 35 10 210 لگنی20٪ 39 850 85 10 510 مرینو

26

شماره 22جدول

Page 27: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

س7٪ 17 372 21 12 184 ارسس7٪ 11 224 32 7 188 مادرید23٪ 37 800 100 8 591 ماهان23٪ 78 1700 100 17 600 ناژین

216 4674 425 74 2530 جمع

با توجه به جدول باال برای بدست اوردن تقاضا در یک روز میتوانیم از اعداد باال استفاده کنیم و برای اینکه تولید جدید بر حسب زمان بندی و چیدمان جدید میباشد تغییری در قسمت تقاضا

را مد نظر گرفته و گرد78میدهیم به این صورت که تعدا قطعه در روز با بیشترین رقم یعنی کرده و هشتاد عدد در روز تقاضا ما میباشد و نیز زمان در دست با دو بست دقیقه بابت چای و

زمان کاری هشت ساعت در روز زمان سیکل و تعدا ایستگاه های کاری را برای هر قطعه: بدست میاوریم

نکته : زمان سیکل برای تمامی قطعات ثابت است ولی برای تولید هر محصول تعداد ایستگاههای کاری باید تعیین شوند

: : داریم6پایه جلو الماس طبق جدول شماره

=Cزمان سیکل TD

=44080

=5.5

∑¿ایستگاه کاری tc

¿ 0.25+0.33+1+0.32+0.25+0.415.5

=2.56≈3

الماس عقب شماره پایه جدول داریم 7طبق :

∑¿ایستگاه کاری tc

¿ 7.55.5

=1.3≈2

شماره جدول طبق الماس داریم 8تاج ::

∑¿ایستگاه کاری tc

¿ 4.45.5

=0.8≈1

شماره جدول طبق الماس 9قید :

∑¿ایستگاه کاری tc

¿ 3.65.5

=0.65≈1

شماره جدول طبق ناژین عقب 10پایه :

27

Page 28: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

∑¿ایستگاه کاری tc

¿ 3.45.5

=0.61≈1

شماره جدول طبق ناژین بغل 11قید :

∑¿ایستگاه کاری tc

¿ 4.55.5

=0.83≈1

شماره جدول طبق ناژین عقب 12قید :

∑¿ایستگاه کاری tc

¿ 3.255.5

=0.59≈1

شماره جدول طبق ناژین جلو 13پایه :

∑¿ایستگاه کاری tc≈1

شماره جدول طبق ناژین جلو 14قید :

∑¿ایستگاه کاری tc

≈1

شماره جدول طبق ناژین 15تاج

∑¿ایستگاه کاری tc

≈1

و همینطور بقیه دارای یک ایستگاه کاری می باشند

دقیقه میباشد یعنی خروج دو قطعه بصورت5.5همانطور که مالحظه میکنید زمان سیکل دقیقه رخ میدهد با توجه به این اعداد و ارقام نتیجه میگیریم که برای تولید5.5متوالی در زمان

به صورت قطعه کردن زمانی که قطعات موجود مصرف شده باشند و نیاز به قطعه داشته عدد قطعه در روز میباشد را بپردازیم80باشیم میتوانیم در روز به تعداد دلخواه که همان تقاضا

:رویه کوبی تا اینجا ما به بررسی تولید در نجاری پرداختیم و االن میخواهیم رویه خود را به سمت رویه کوبی

. ببریم تا ببینم مشکالت این دپارتمان کاری در چیست

در تولید صندلی پس از نجاری و رنگکاری نوبت رویه کوبی میباشد وبطور متوسط دو کارگر30 دقیقه طبق زمان سنجی یک صندلی را تکمیل میکند که روزانه 15ساده و ماهر به ازا هر

نفر کارگر که دو نفر ماهر یک نفر5عدد صندلی باید خروجی داشته باشیم ولی در حال حاضر با عدد صندلی خروجی داریم15نیمه ماهر و دو نفر ساده روزانه

28

Page 29: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

: علت چیست که باعث شده است این تعداد نتوانند به حد معقول تولید برسند

عدم مدیریت و نظارت درست– 1

ابزار االت نامناسب و فرسوده -2

محیط نامناسب -3

عدم استفاده درست از کارگران یا نبود کارگار ماهر و استادکار -4

خیاطی نامناسب -5

با رفع تمام این برنامه بنده یک پیشنهاد اساسی جهت تولید از نظر کمی و کیفی دارم که ایندر نقشه وجود دارد باید دو کارگر ماهر و دو ساده کار جهت که C موضوع این است در قسمت زیر کار و یک نفر هم تمیز کار داشته باشم تا با زمان سنجی و نشان دادن به خود کارگر که باید

عدد تولید داشته باشد و این امر زمانی اتفاق میوفتد که تمامی موارد30هر رویه کوب در روز باال حل و فسخ شود تا بهانه ای به کارگر ندهیم

در مورد خیاطی نیز باید گفت باید چرخ مناسب و محیط مناسب را معین کرد این عر با توجه بهاین موضوع است خیاطی با دو خیاط و یک برشکار تمامی سفارشات رسیده را تامین میکنند

در قسمت خیاطی و رویه کوبی مهارت کاگران شرط اصلی تولید با کیفیت میباشد

: کنترل کیفیت برای ایجاد یک کنترل کیفی در کارخانه در ایتدا باید تلرانسها و استاندارد هارا تعیین کنیم تا با

استفاده از این تلرانس ها به بازرسی و سپس به کنترل کیفی بپردازیم این امر مستلزم وجودبازرس در ارخانه و یک مهندس جهت بررسی فرایند تولید و رفع اشکاالت کیفیت میباشد

در حال حاضر در این کارگاه سطح کنترکیفیمحصوالت در سطح سرپرستی میباشد مامیخواهیماز سطح بازرسی نیز بگذریم و به سطح کنترل کیفی برسیم

سرپرست کارگاه و تمیز کار در زمان بسته بندی یک نگاه تجربی به محصول می اندازن سپستایید خروجی را میدهند

: بنده میخواهم برای تولید با کیفیت باال را در هر مرحله تولید بررسی و انجام نمایم برای شروع

: نجاری همانطور که در بخش قبل مالحظه کردید در نجاری قطعات نجاری در پالتهایی ذخیره میشود و

زمان سفارش محصول مورد نظر مونتاژ میشوند برای بازرسی از قطعات تولید شده که در: پالتها ذخیره شده اند شروع میکنیم جدول زیر استانداردها را نشان میدهد برای هر قطعه

29

Page 30: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

برای تلرانسهای مد نظر فعال تلرانس یک میلیمتر تا دو میلیمتر بسته به نوع صندلی را در نظر میگیریم تا با استفاده از متر معمولی قابل اندازه گیری باشد و در اینده یا استفاده از کولیس

این مقدار ها را کم تر میکنیم زمانی که اطالعات بدست امده از این قسمت را در نرم افزار مینی تب وارد میکنیم تا اطالعات

و نمودار های مورد نیاز ما را بدهد و در صورت مشکل برایی رفع مشکل اقدام نماییم یکی از عواملی که باعث شده تا ارتفاع صندلی ها با یکدیگر متفاوت باشد و زمانیکه مشتری

خواهان استفاده صندلی برای انواع میزها باشد نیازمند این است که ارتفاع صندلیها برابر باشندنمودار زیر انحراف ارتفاع قالبها رانشان میدهد

30

Page 31: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

میانگین و انحراف معیار بصورت دستی به نرم افزار وارد شده است و همانطور که مالحظه میکنید ارتفاع قالبها بیشتر از حداقل ارتفاع میباشد و برای حل این مسئله و مسائل دیگر باید

ایرادات تولید را رفع رجوع کرد

عدد میباشد تا روند تولید30اندازه نمونه هایی که ما باید در هر مرحله از تولید برداریم کمتر از ما از توزیع نرمال پیروی کند به این صورت که زمانی که چک لیست قسمت نجاری قبل از

جا برای اندازه گیری ابعاد باشد تا با استفاده از نمودار30مونتاژ به بازرسی میپردازیم دارای X و S و P به بررسی فرایند تولید بپردازیم چک لیست این قسمت از بازرسی :

شبیهنمونه

گره زدگی ارتفاع عرض طول قطعه

12....

30

همانطور که مالحظه میکنید قسمتی از برای متغیر کمی و قسمتی برای متغیر های وصفی بهکار برده میشود اطالعات داخل چک لیست ها را وارد نرم افزار کرده و اطالعات خروجی را مورد

بررسی قرار میدهیم تا ایرادات تولید را بدست اوریم

بعد از کنترل قسمت تولید به قسمت مونتاژ رفته و صندلی که مونتاژ شده است را مورد بازرسی قرار میدهیم برای هر سفارش که مونتاژ صورت گرفته یک چک تهیه میکنیم و این چک

لیست ها برای هر مرحله از تولید به مرحله بعد میرود و زمانی که به اخرین مرحله از تولیدرسید با فاکتور و بیجک بایگانی میشود

این چک لیست که مشاهده میکنید به جز اینکه تمامی موارد کیفیت را مد نظر دارد به افرادی که در تولید دخیل هستند نیز توجه میکند به این صورت که هر فردی که صندلی را به عنوان مثال

رویه کوب کوبیده است مشخص میشود و اگر مشکلی پس از خروج محصول از کارخانه به وجودامد مشخص میشود که چه کسی مسبب این بروز مشکل است

جهت پی بردن به مشکالت و P و نیز C از اطالعات بدست امده در نمودار وصفس تمرکز نقصهابررسی تولید تا به این مهم برسیم که یک محصول با کیفیت در حد تعالی تجارت داشته باشیم

تحویل : : : تاریخ تولید تاریخ فاکتور شمارهبیجک : پیوست

31

Page 32: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

نجاری :

داشتن : : : تاب ها پایه دوییدگی کالف کجیصندلی شماره

میزجلو پشت ارتفاع 2دوییدگی 1دوییدگی ارتفاع

رنگ : : : تکمیل تاریخ دریافت تاریخ کاری رنگکار:

: : سفارش : : با رنگ مغایرت دار لکه زخمی شره

: تکمیل: : ساعت تاریخو دریافت ساعت و تاریخ خیاطی:خیاط

: پلیسه : : : دوخت صافی چروک درز

: : تکمیل : ساعت و تاریخ دریافت ساعت و تاریخ کوبی رویهکوب : رویه

پشتی : : و کفی بودن متناسب لمسه

پارچه : زدگی کار روی پارچه بودن کج

کاری دریافت :تمیز وساعت تکمیل :: تاریخ ساعت و تاریخ :کارگر

گزارش :

32

Page 33: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

حسابداری : : : تایید سرپرست تایید بازرس تایید

با پر کردن تمامی موارد و جامع بودن این اطالعات توسط یک شخص میتوان تمامی مشکالتتولید را حل کرد و درصورت مشکل به بازبینی فرایند بپردازیم

برنامه ریزی تولید و موجودی ها : در این قسمت ما به برنامه ریزی تولید و موجودیها ی شرکت از هم اکنون میپردازیم چون

شرکت تا به حال از برنامه ریزی بهره ای نبرده است هدف ما از برنامه ریزی افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیتها افزایش منفعت اقتصادی و دوری از انحرافات و مهیا

ساختن ابزاری بر کنترل .

برنامه ریزی بلند مدت : حال با توجه به اینکه تولید شرکت بصورت سفارشی است در قسمتهای رویه کوبی خیاطی و

رنگکاری امکان این نوع برنامه ریزی وجود ندارد ولی در قسمت نجاری به دلیل جای کم و عدم تولید به هنگام با برنامه ریزی میخواهیم تشخسص دهیم که ایا تولید ما باید بصورت ثبات نرخ

تتولید یا پیمانکاری یا استراتژی تعقیب باشد برای این منظور اطالعات زیر الزم است : 2530- تقاضای شش ماهه 2 روز 264-تعداد روز های تولید 1 ت7000-نرخ کارگر 4 ت 13000- هزینه پیمانکاری برای هر واحد 30.4- نفر ساعت برای تولید یک واحد 6 ت 8000- نرخ اضافه کاری 5 - هزینه نگهداری هر واحد که بصورت زیر8 4000 هزینه استخدام اخراج – 7

محاسبه میشود :هزینه انتقال هر واحد+هزینه اجاره جا برای هر واحد در یک متر مربع =هزینه نگهداری

21000=1000+20000 =هزینه نگهداری

روش اول ثبات تولید :تقضا در روزروزهای تولیدتقاضای مورد انتظارماه

150227مردادشهریو

ر160228

150227مهر140226ابان150227اذر160228دی9101327جمع

33

شماره 23جدول

Page 34: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

با توجه به پیش بینی روش میانگین متحرک برای پیشبینی ماه چهارم و هموار سازی نمایی برایماه های دیگر تقاضای مورد انتظار را در جدول لحاظ میکنیم

ماه4321تقاضای واقعی2812517932

a= 24+1

=0.4

ماه8765تقاضای پیش بینی شده62626262

F=13∑ پیش بینی ماه چهارم ¿112=(¿125+179+32)

F=28+0.4 (112−28 پیش بینی برای ماه پنجم62=( همانظور که مالحظه میکنید اعداد بدست امده صحیح نمیباشد برای این منظور به صورت تجربی

اعداد زیر را وارد میکنیم :ماه8765

تقاضای پیش بینی شده140150160150

34

Page 35: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

محاسبه هزینه تغییرات موجودی در روش ثبات تولید : 7تولید ثابت ماه

عدد تقاضای پیش

بینی شده تغییراتموجودی

موجودیباقیمانده

مرداد

1541504+4

شهریور

1541606-2-

-6-1541504مهر+8+15414014ابان+12+1541504اذر+6-1541606دی

22جمع

محاسبه هزینه انبار :=1 7*0.4=2.8 تعداد کارگر :462000=21000*22

8/2.8هزینه نیروی انسانی :

7854000 جمع هزینه ها : 7392000=132*7000*8*1

35

Page 36: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

استفاده از پیمانکار فرعی:

0.3= 8/2.4 2.4 زنان مورد نیاز برای هر واحد =0.4واحد محصول *6ساعت کار روزانه ) یک کارگر(

تولید توسط پیمانکار118=792-910 تولید داخلی 192=132*6

1534000=118*13000 هزینه تولید داخل 7392000=1*8*7000*132هزینه قرارداد با پیمانکار

تومان 8926000هزینه کال برابر است با

استراتژی تعقیب :

36

Page 37: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

محاسبات هزینه در حالت استراتژی تعقیب :

پیش بینیماهتقاضا

نرخ تولیدماهانه

هزینههزینه اخراجهزینه استخدامهزینه تولیدکل

42000--150150420000مرداد0

شهریور

1601604480004000*10=40000

-452000

=10*4000-150150420000مهر40000

460000

4000043200-140140392000ابان0

46000-15015042000040000اذر0

48800-16016044800040000دی0

25480001200008000027120مجموع00

با توجه به این سه روش میتوان نتیجه گیری کرد استراتژی تعقیب بهترین راه حل درتولید اینمجموعه میباشد

برنامه ریزی میان مدت : در این قسمت ما میخواهیم بدانیم چه چیزی چه مقدار تولید کنیم وچه زمانی میبایست انجام گردد در فرایند تولید یک برنامه تولید در سیستم تولیدی بر مبنای موجودی دو استراتژی وجود

روش ارضای تقاضا – 2 روش تولید ثابت و – 1دارد

با توجه به اینکه ما در برنامه ریزی بلند مدت و طرح ریزی به این نتیجه رسیدیم که نباید انبار سفارش دریافت میشود بر همین اساس از ادامه این قسمتOTMکنیم و بر اساس سفارش

صرف نظر میکنیم

37

Page 38: کاراموزی (Autosaved) (Autosaved) (Autosaved)

برنامه ریزی موجودیها : :QOEسفرش اقتصادی

در سفارش اقتصادی ما میخواهیم بدانیم چه مقدار چوب و چه زمانی چوب سفارش دهیم تا ازسرمایه درگیر کمتر و عدم مواجه با کمبود و اشغال شدن فضای کمتر بهره ببریم

برای شرو ع به داده های زیر نیاز داریم :

h : 20000 متر مکعب هزینه نگهداری D : 5 ت نرخ تقضا A : 300000هزینه هر بار سفارشت

C: 1800000 هفته قیمت خرید L: 2تحویل

:در سفارش اقتصادی هزینه کمبود مجاز نمیباشد پس داریم

√ 2×5×30000020000

=Q که مقدارQ متر12.2 یعنی هر دوره سفارش باید 12.2 برابر است با مکعب سفارش داده شود

¿ 12.25

=2.42T

یعنی به ازای هر دو ماه و بیست روز باید سفارش دریافت و2.42 طول هردوره برابر است با صادر شود

N=512.2

=0.4

با توجه به اطالعت کمی که در اختیار است امکان محاسبه مدل پس افت و فروش از دسترفته وجود ندارد .

:QPEتولید اقتصادی

در مورد تولید اقتصادی باید گفت که چون تولید بر اساس سفارش است و هر مقدار کهسفارش داده شود تولید صورت میگیرد

38