Click here to load reader

~ BANCA COMERCIALA ~CARPATICA - bvb.robvb.ro/infocont/infocont14/BCC250314_ro.pdf · PDF fileBANCA COMERCIALA CARPATICA SA CONVOCARE Directoratul Bancii Comerciale CARPATICA SA, societate

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ~ BANCA COMERCIALA ~CARPATICA - bvb.robvb.ro/infocont/infocont14/BCC250314_ro.pdf · PDF...

 • ~ BANCA COMERCIALA

  ~CARPATICA

  Nr. 17161/25.03.2014

  Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINAN ClARABURSA DE VALORI BUCURESTI

  Referitor la: Raport curent privind Convocarea AGA din data de 28 aprilie 2014

  Raportul curent conform Regulamentului C.NV.M. nr. 1/2006Data raportului: 25.03.2014Denumirea entitatii emitente: Banca Comerciala Carpatica S.A.Sediul social: Sibiu, Str. Autogarii nr. 1Numarul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371Codul unic de Tnregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R011447021Numar de ordine TnRegistrul Comertului: J32180/1999Capital social subscris lli varsat: 314.629.049,40 leiPiata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucurellti

  e) Alte evenimente.

  in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii lli operatiunile cu valori mobiliarelli cu Legea 297/2004 privind piata de capital, va Tnlltiintam ca Directoratul Bancii Comerciale CarpaticaS.A., Tntrunit Tndata de 25.03.2014, convoaca Adunarea Genera/a Ordinara $i Extraordinara a Ac!ionarilorpentru data de 28 aprilie 2014.

  titori lli Actionariateltan

  la prezenta convocatorul AGA pentru data de 28 aprilie 2014.

  Roman,a, 550115 SlbiU.str. Autoglnl, nr I, Telefon +40 - 269 2lJ 985, fax +40,269233371, Tetverde 0800 807 807, SWIfT CARPR022. www.carpatica roo e-maIl [email protected](\}n') ~"ll'r .II,)C.)'P,lf1U'.:q(' ''''('1::'

 • BANCA COMERCIALA CARPATICA SACONVOCARE

  Directoratul Bancii Comerciale CARPATICA SA, societate comerciala administrata in sistem dualist,infiin\ata ~i func\ionand in conformitate cu legisla\ia romana, inregistrata la Oficiul RegistruluiComer1ului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J32/80/1999, cod de identificare fiscal a RO11447021, cu sediul in Sibiu str. Autogarii nr. 1, jude\ul Sibiu , avand capital social subscris ~i varsat incuantum de 314.629.049,40 lei, (denumita in continuare "Banca") in conformitate cu prevederile art.117din Legea 31/1990 privind societa\ile comerciale, republicata, coroborate cu art. 15 din Actul Constitutival Bancii, convoaca:

  ADUNAREA GENERALA ORDINARA ~I EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

  in data de 28.04.2014, ora 10:00, respectiv 11:00, la sala ,Alfa" din cadrul Hotelului RAMADA dinSibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, judo Sibiu, pentru to\i ac\ionarii inregistra\i la Depozitarul Central la sfar~itulzilei de 17.04.2014, stabilita ca data de referin\a pentru \inerea acestei adunari.

  ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

  Ordine de zi

  1. Prezentarea si aprobarea situa\iilor financiare anuale individuale si consolidate la 31.12.2013,intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelorprezentate de Directoral, Consiliul de Supraveghere si a opiniei auditorului financiar asupra situaliilorfinanciare ale bancii.

  2. Aprobarea repartizarii profitului aferent exerci\iului financiar 2013.

  3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Directoratului pentru exercitiul financiar 2013.

  4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiaraferent anului 2014.

  5. Stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul aferentanului 2014.

  6. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea aclionarilor asupracarora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generate Ordinare a Aclionarilor, in conformitate cudispoziliile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piala de capital.

  ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

  Ordine de zi

  1. Aprobarea incheierii de catre Directorat, pe durata exerciliului financiar 2014, de:acte juridice prin care banca sa dobandeasca, sa instraineaze, sa schimbe sau sa constituie ingaranlie active din categoria activelor imobilizate ale bancii,acte juridice prin care banca inchiriaza active corporale pentru 0 perioada mai mare de un an, dela acela~i co-contractant sau persoane implicate ori afiliate,acte de asociere pe 0 perioada mai mare de un an,

 • a caror valoare depa~e~te, individual sau cumulat, pe durata exerciliului financiar, 20% din totalulaelivelor imobilizate ale bancii, mai pulin creanlele.

  2, Aprobarea persoanelor care vor efeelua formalitalile legale ce se impun in vederea indepliniriicondiliilor de publicitate a hotararilor adoptate de adunarile generale din data de 28.04.2014 ~Usau29.04.2014, precum ~i acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoanemandatul pentru efeeluarea formalitalilor menlionate anterior.

  3. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea aejionarilor asupracarora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Aejionarilor, in conformitatecu dispoziliile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piala de capital.

  La sedinla pot participa ~ivota doar aclionarii Bancii Comerciale Carpatica SA inregistrali la data de 17.04.2014,data de referinla, in registrul aclionarilor linut de Depozitarul Central SA

  Propuneri ale actionari/or privind Adunarea Genera/a a Actionari/orUnul sau mai mulli aclionari reprezentand, individual sau impreuna, cel pulin 5% din capitalul social (denumili incontinuare ,Iniliatori") au dreptul:

  de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, care trebuie sa fie insolite dedocumentele de identificare valabile, fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe 0justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.de a prezenta ~i proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea dezi a adunarii generale.

  Propunerile aclionarilor, insolite de documentele de identificare valabile ale Iniliatorilor, pot fi inaintate dupa cumurmeaza:

  a) depuse la sediul Bancii din Sibiu, str. Autogarii nr. 1, cod postal 550135, pana la data de 11.04.2014, ora17:30, ora de inchidere a programului Bancii, in plic inchis, cu menliunea scrisa clar ~i cu majuscule,PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2014".

  b) lransmise prin e.mail cu semnatura electronica extinsa, lncorporata conform Legii nr. 45512001 privindsemnatura eiectronica, pana la data de 11.04.2014, ora 17:30, ora de inchidere a programului Bancii, laadresa [email protected], mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA AACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2014'.

  Tn/reMri rereri/oare la Adunarea generaliJ a actionarilorAclionarii Bancii, indiferent de nivelul participaliei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctelede pe ordinea de zi a adunarii generale, insollte de documentele de ident~icare valabile, la sediul Bancii din Sibiu,str. Autogarii nr. 1, pana la data de 25.04.2014, ora 17:30, in plic inchis, cu menliunea scrisa clar ~i cu majuscule,PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2014".Aejionarii pot transmite astfel de intrebari ~iprin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conformLegii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insolita de documentele de identificare va labile pana la data de25.04.2014, ora 17:30, la adresa [email protected], menlionand la subiect: ,PENTRU ADUNAREAGENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2014".

  Participarea la Adunarea genera/a a aclionarilorAclionarii persoane fizice pot participa la ~edinla in nume propriu sau prin reprezentare, cu imputernicire dataunui alt aejionar sau unei alte persoane decat aclionar pe baza de procura speciala, avand asupra lordocumentele de identificare valabile.

  Aclionarii persoane juridice pot participa la ~edinla prin persoana careia i s-a delegat competenla dereprezentare, sau printr-o persoana desemnata de ace~tia, avand asupra lor documentele de identificare valabile.

  Procura Specia/aFormularele pentru procuri speciale de reprezentare (in romana ~i engleza) se pot ridica la cererea aclionarilorcare doresc sa mandateze 0 aita persoana pentru a-I reprezenta, cu exceplia membrilor Directoratului ~i ai

  2

  mailto:[email protected],mailto:[email protected],
 • Consiliului de Supraveghere, de la sediul cenlral al bancii ~i de pe pagina de web a bancii (www.carcatica.ro.sec\iunea Despre NoilActionarial/Adunarea Generala a Actionarilor) incepand cu data de 28.03.2014. Procurilespeciale in original (in romana sau engleza), complelale ~i semnale, insolite de documentele de idenlilicarevalabile ale aclionarilor, se vor depune/expedia la sediul central al bancii din Sibiu, sir. Aulogarii nr. 1, pima ladata de 25.04.2014 (dala po~lei de expediere), in plic inch is, cu menliunea scrisa clar ~i cu majuscule ,PENTRUADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2014", cel de-al do ilea exemplar urmiind a fiinmanal/expedial reprezenlanlului, care il va avea asupra sa in adunare.Procurile pot Ii transmise ~i prin e-mail cu semnalura electronica ex1insa incorporala, conlorm Legii nr. 455/2001privind semnatura eleclronica, inso\ile de documentele de idenlificare valabile, pana la dala de 25.04.2014, ora17:30, ora de inchidere a programului Bancii, la adresa [email protected], men\ionand la subiect: "PENTRUADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2014'.

  Votul prin corespondentilAclionarii Bancii inregislrali la dala de relerin\a 17.04.2014 in regislrul aclionarilor eliberat de Depozilarul CentralSA au posibililatea de a vota prin coresponden\a, inainle de adunarile generale, prin utilizarea lormularului devot prin corespondenla (Formular de vot in romana ~i engleza). Formularul de vot poate Ii ob\inul incepand cudata de 28.03.2014, de la sediul socielalii ~i de pe websile-ul Bancii www.carpalica.ro. secliunea DespreNoilAclionarial/Adunarea Generala a Aclionarilor.

  In cazul votului prin corespondenla, Formularul de vot (in romana sau engleza), completal ~i semnal, insolit de

Search related