18
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На III редовној седници Изборног већа Биолошког факултета Универзитета у Београду, одржаној 09.12.2016. године, одређени смо у Комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс Биолошког факултета Универзитета у Београду за избор једног доцента за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине на Катедри за екологију и географију животиња Института за зоологију. На конкурс објављен у листу "Послови" од 21.12.2016. године, као једини кандидат, пријавио се др Милан Плећаш, досадашњи асистент на Катедри за екологију и географију животиња Института за зоологију Биолошког факултета. На основу анализе приложене документације, Изборном већу Биолошког факултета Универзитета у Београду подносимо следећи ИЗВЕШТАЈ 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Кандидат др Милан Плећаш рођен је 29. јуна 1981. год. у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. На Биолошки факултет Универзитета у Београду (студијска група Општа биологија) уписао се 2000. године, а дипломирао 2005. год. са просечном оценом 9,26. На додипломским студијама завршио је тадашње усмерење Ентомологија, у оквиру којег је одбранио дипломски рад на тему "Фаунистички преглед стрижибуба (Coleoptera: Cerambycidae) Авале" са оценом 10. Школске 2006/2007. године уписао је последипломске докторске студије на Биолошком факултету Универзитета у Београду, модул Екологија, биогеографија и заштита животне средине. Докторску дисертацију под називом "Предеоно-еколошка анализа диверзитета и интеракција система житне ваши – паразитоиди (Homoptera; Hymenoptera)" одбранио је 2013. године. У периоду 2006-2007. био је запослен као сарадник у настави на Катедри за екологију и географију животиња Биолошког факултета Универзитета у Београду. У звање асистента изабран је 2007. године, а у исто звање поново је биран 2011. год. (са паузом због одслужења војног рока, у периоду 2008-2009). У периоду 2014-2016. годинa боравио је на Колеџу за храну, пољопривреду и природне ресурсе Универзитета у Минесоти (у Сент Полу, САД), као истраживач на постдокторским студијама под руководством проф. др Џорџа Е. Хејмпела (George E. Heimpel). Награђен је и Наградом за најбољи научни рад младог истраживача у школској 2013/2014 години коју додељује Биолошки факултет.

ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

  • Upload
    vodan

  • View
    279

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

1

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

На III редовној седници Изборног већа Биолошког факултета Универзитета у

Београду, одржаној 09.12.2016. године, одређени смо у Комисију за писање извештаја о

пријављеним кандидатима на конкурс Биолошког факултета Универзитета у Београду за

избор једног доцента за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита

животне средине на Катедри за екологију и географију животиња Института за

зоологију.

На конкурс објављен у листу "Послови" од 21.12.2016. године, као једини

кандидат, пријавио се др Милан Плећаш, досадашњи асистент на Катедри за

екологију и географију животиња Института за зоологију Биолошког факултета. На

основу анализе приложене документације, Изборном већу Биолошког факултета

Универзитета у Београду подносимо следећи

И З В Е Ш Т А Ј

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Кандидат др Милан Плећаш рођен је 29. јуна 1981. год. у Београду, где је

завршио основну школу и гимназију. На Биолошки факултет Универзитета у Београду

(студијска група Општа биологија) уписао се 2000. године, а дипломирао 2005. год. са

просечном оценом 9,26. На додипломским студијама завршио је тадашње усмерење

Ентомологија, у оквиру којег је одбранио дипломски рад на тему "Фаунистички

преглед стрижибуба (Coleoptera: Cerambycidae) Авале" са оценом 10.

Школске 2006/2007. године уписао је последипломске докторске студије на

Биолошком факултету Универзитета у Београду, модул Екологија, биогеографија и

заштита животне средине. Докторску дисертацију под називом "Предеоно-еколошка

анализа диверзитета и интеракција система житне ваши – паразитоиди (Homoptera;

Hymenoptera)" одбранио је 2013. године.

У периоду 2006-2007. био је запослен као сарадник у настави на Катедри за

екологију и географију животиња Биолошког факултета Универзитета у Београду. У

звање асистента изабран је 2007. године, а у исто звање поново је биран 2011. год. (са

паузом због одслужења војног рока, у периоду 2008-2009).

У периоду 2014-2016. годинa боравио је на Колеџу за храну, пољопривреду и

природне ресурсе Универзитета у Минесоти (у Сент Полу, САД), као истраживач на

постдокторским студијама под руководством проф. др Џорџа Е. Хејмпела (George E.

Heimpel).

Награђен је и Наградом за најбољи научни рад младог истраживача у школској

2013/2014 години коју додељује Биолошки факултет.

Page 2: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

2

2. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА ДЕЛАТНОСТ

Од свог првог избора за сарадника у настави, а затим и асистента на Катедри за

екологију и географију животиња, др Милан Плећаш је учествовао у реализацији

практичне и теренске наставе на 10 основних предмета, од чега 4 по старим

деветосеместралним програмима студијских група БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (закључно са школском 2010/2011), а 6 у оквиру реформисаних

програма основних академских студија БИОЛОГИЈЕ и мастер академских студија

ЕКОЛОГИЈЕ (у верзијама 3+2 и 4+1, почев од школске 2009/2010 до одласка на

постдокторске студије 2014). У периоду 2006-2013. годинa био је члан комисија за

одбрану 20 дипломских радова студената Биолошког факултета (по старим

програмима). Коаутор је и рецензираног практикума "Екологија животиња –

практикум" (2014), као и нерецензираних скрипата за зоогеографски део предмета

Екологија и географија животиња и Биогеографија (верзије 2006/2009, аутора:

Ћетковић, Крпо-Ћетковић & Плећаш).

У оквиру студентских анкета које се односе на оцену наставно-педагошког рада,

др Милан Плећаш је као асистент у периоду од школске 2009/2010 до школске

2012/2013 оцењен у распону од 4,29 до 4.91, са средњом оценом 4,75 (приказујемо

вредности доступне у архиви Факултета):

Просечна оцена за 2009/2010 4,85

Основи екологије 4,91 (2010/11)

Екологија животиња 4,77 (2010/11)

Екологија животиња 4,75 (2012/13)

Биогеографија 4,29 (2012/13)

Кандидат је одржао приступно предавање "Основни концепти предеоне

екологије у биолошкој борби против штеточина" и оцењен је од стране долепотписане

Комисије са највишом оценом (одличан 5).

2.1. ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНОГ РАДА

У складу са важећим Правилником о критеријумима за покретање поступка за

стицање наставничких звања на Универзитету у Београду – Биолошком факултету

(2016), квантитативно вредновање наставне делатности др Милана Плећаша дато је по

следећим категоријама:

а) Основне наставне активности

УЏБЕНИЦИ, СКРИПТА И ПРАКТИКУМИ

Објављен практикум или збирка задатака

1. Крпо-Ћетковић Ј., Стаменковић, С., Плећаш, М., Ћетковић, А., Била-Дубаић, Ј.,

Суботић, С., 2014. Екологија животиња – практикум. Биолошки факултет,

Универзитет у Београду, 143 стр. 14

Page 3: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

3

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА

За одбрану дипломског или мастер рада

1. Селић Тијана БИ060039 (2013): Екосистеми хидротермалних вентила. 1

2. Васиљковић Невена Е050023 (2012): Инвазивне врсте социјалних оса из рода

Vespula (Hymenoptera: Vespidae): статус инвазивности, методолошки аспекти

праћења стања и приступи у решавању проблема. 1

3. Богдановић Ивана Е060005 (2012): Праћење заједница пчела у предеоном

контексту периферије Београда: пилот-студија. 1

4. Тошић Сања (2012): Увођење иновација у дидактичке моделе за реализацију

еколошких програмских садржаја "Еколошка култура – култура живљења

савременог човека" у основној школи. 1

5. Рајковић Јелена (2011): Екологија паклара (Cephalaspidomorphi:

Petromyzontidae). 1

6. Радић Сандра (2012): Увођење иновација у дидактичке моделе за реализацију

еколошких програмских садржаја "Рециклажа" у основној школи. 1

7. Врбица Маја (2011): Насеље карабида (Insecta, Coleoptera: Carabidae) на ширем

подручју Београда: преглед резултата теренског рада студената Биолошког

факултета. 1

8. Ковачевић Гордана (2010): Миграције риба са посебним освртом на миграције

европске јегуље Anguilla anguilla. 1

9. Косовац Драгана (2010): Еколошке карактеристике морских крава (Sirenia). 1

10. Павковић Жељко (2010): Насеље Odonata у приобаљу Београда током летњег

периода 2010. године: динамизам и станишне преференције најчешћих врста.

1

11. Драгићевић (Маринковић) Маријана (2010): Биотичке интеракције. 1

12. Суботић Срђан (2010): Утицај абиотичких фактора на рибе поткласе

Elasmobranchii. 1

13. Којановић Бојан (2010): Сезонска динамика активности рода Carabus на

подручју СРЦ "Сурчин". 1

14. Вулановић Јелисавета (2010): Одређивање дужинско-тежинских односа код

инћуна Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) у Бококоторском заливу. 1

15. Јанковић Марина (2009): Трофичке асоцијације паразитоида биљних вашију

(Hymenoptera: Braconidae, Aphidiniinae) водених канала Панчевачког рита. 1

16. Милица Перић (2008): Прилог инвентаризацији и картирању фаунеOrthoptera

(Insecta) на подручју Вишњице у Београду. 1

17. Јововић Јелена (2007): Хемија – кључ за разумевање проблема заштите животне

средине. 1

18. Милошевић Весна (2007). IUCN категоризација заштићених подручја у заштити

биодиверзитета – концепти и текуће активности. 1

Page 4: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

4

19. Милакић Зорана (2007): Исхрана риба на примеру атлантске туне (Thunnus

thynnus L.). 1

20. Марковић Бобан (2006): Литературна грађа о фауни Orthoptera (Insecta)

Београда: електронска инвентаризација, мискродистрибуција и станишне

преференције. 1

УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ НА КУРСУ ПО

ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

1. Екологија и географија животиња (Б, ПБХ – стари студијски програми),

2006/2007 – 2010/2011 4

2. Екологија животиња (О-МО8, О-МО16, ОА-Б6), 2009/2010 – 2012/2013 4

3. Основи екологије (О-О19), 2009/2010 – 2010/2011 2

4. Примењена екологија (ЕЗЖС – стари студ. програми), 2009/2010 1

5. Биогеографија (ЕЗЖС – стари студ. програми), 2006/2007 – 2009/2010 3

6. Биогеографија (ОА-БЕ10, Б-О6, О-МО21), 2010/2011 – 2012/2013 3

7. Аналитичка и каузална биогеографија (Е-О10), 2010/2011 1

8. Теренски практикум (ЕЗЖС – стари студ. програми), 2006/2007 – 2009/2010 4

9. Теренски практикум 1 (ОА-Е12, Е-О11, О-МО33), 2010/2011 – 2011/2012 2

10. Теренски практикум 2 (Е-ИБ2-6), 2011/2012 1

б) ОСТАЛЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Чланство у организационим одборима међународних скупова

Ecology of Aphidophaga 12 (2013), Belgrade, Serbia 2

2.2. СУМАРНИ ПРЕГЛЕД КВАНТИТАТИВНИХ ПОКАЗАТЕЉА НАСТАВНО-

ПЕДАГОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ:

Назив Ознака Врста резултата Вредност

Уџбеници, скрипта и

практикуми

Објављен практикум или збирка

задатака 1 x 14 = 14

Учешће у комисијама За одбрану дипломског или

мастер рада 20 x 1 = 20

Учешће у реализацији

практичне наставе на

курсу по школској

години

25

Чланство у

организационим

одборима међународних/

националних/ стручних

скупова

2

УКУПНО 61

Page 5: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА наставно-педагошке делатности: према Правилнику о

критеријумима за покретање поступка за стицање наставничких звања на Универзитету

у Београду – Биолошком факултету за избор у звање доцента потребно је:

укупно 10 бодова, кандидат има 61 бод.

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

У току досадашњег научно-истраживачког рада др Милан Плећаш се бавио

истраживањима из области прeдeoнe eкoлoгиje, агроeкoлoгиje, систeмaтикe и

пoпулaциoнe биoлoгиje биљних вашију, њихових пaрaзитоида и предатора, као и

екологије опрашивача и инвазивних оса.

Професионално ангажовање у оквиру научно-истраживачког рада др Милана

Плећаша везано је за Интитут за зоологију Биолошког факултета Универзитета у

Београду, а такође сарађује и са Заводом за заштиту природе Србије. Боравио је и на

стручном постдокторском усавршавању на Универзитету у Минесоти, Сент Пол, САД.

Учествовао је на 4 међународна и 2 национална научна пројекта.

3.1. БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Др Милан Плећаш је у досадашњем научном раду објавио 30 библиографских

јединица: уз докторску дисертацију, библиографија кандидата укључује 4 научна рада у

часописима међународног значаја (M20), 12 саопштења на научним скуповима

међународног значаја (М30), 1 поглавље у монографији националног значаја и чак 82

лексикографске јединице укључене у 2 монографске публикације водећег националног

значаја (М40), 3 рада у часописима националног значаја (М50) и 6 саопштења на

скуповима националног значаја (М60). Приказ дајемо по категоријама Правилника:

Основне научне активности

РAДOВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧAСOПИСИМA МEЂУНAРOДНOГ ЗНAЧAJA

M21а Рaд у врхунском мeђунaрoдном чaсoпису

1. Janković, M., Plećaš, M., Sandić, D., Popović, A., Petrović, A., Petrović-Obradović, O.,

Tomanović, Ž., Gagić, V., 2016. Functional role of different habitat types at local and

landscape scale for aphids and their natural enemies. Journal of Pest Science. DOI:

10.1007/s10340-016-0744-9 IF=3.103 10

2. Plećaš, M., Gagić, V., Janković, M., Petrović-Obradović, O., Kavallieratos N.G.,

Tomanović, Ž., Thies, C., Tscharntke, T., Ćetković, A., 2014. Landscape composition

and configuration influence cereal aphid-parasitoid-hyperparasitoid interactions and

biological control differentially across years. Agriculture, Ecosystems & Environment,

183: 1-10. DOI: 10.1016/j.agee.2013.10.016 IF=3.564 10

M22 Рaд у истакнутом мeђунaрoдном чaсoпису

Page 6: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

6

3. Tomanović, Ž., Starý, P., Kavallieratos, N.G., Gagić, V., Plećaš, M., Janković M.,

Rakhshani, E., Ćetković, A., Petrović, A., 2012. Aphid parasitoids (Hymenoptera:

Braconidae: Aphidiinae) in wetland habitats in western Palaearctic: key and associated

aphid parasitoid guilds. Annales Societe Entomologique de France. 48 (1–2): 189-198.

DOI: 10.1080/00379271.2012.10697763 IF=0.698 5

M23 Рaд у мeђунaрoдном чaсoпису

4. Petrović, A., Kocić, K., Kos, K., Plećaš, M., Žikić, V., Kavallieratos, N.G., Tomanović,

Ž., 2016. High genetic diversity and a new cryptic species within the Ephedrus persicae

species group (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae). Biologia, 71/12: 1386-1394. DOI:

10.1515/biolog-2016-0165 IF=0,827 3

ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА

М33 Саопштење са мeђунaрoднoг скупа штaмпaно у цeлини

5. Janković, M., Stamenković, S., Plećaš, M., Ćetković, A., Tomanović, Ž., 2012. Effects of

landscape complexity on parasitoid diversity and parasitism rates in alfalfa aphids:

preliminary results. IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 75: 105-108 1

6. Plećaš, M., Stamenković, S., Janković, M., Ćetković, A., Tomanović, Ž., 2012. Effects of

landscape complexity on parasitoid diversity and biological control of cereal aphids.

IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 75: 151-154. 1

М34 Саопштење са мeђунaрoднoг скупа штaмпaно у изводу

7. Plećaš, M., Peterson, J.A., Kaser. J.M., Eckberg J.O., Johnson, G.A., Heimpel, G.E.,

2016. Effects of biofuel plantings on natural enemies and biological control of soybean

aphid. Ecology of Aphidophaga 13, Freising, Germany, Book of Abstracts. 0,5

8. Plećaš, M., Blumke, A.N., Peterson, J.A., Kaser. J.M., Eckberg J.O., Johnson, G.A.,

Heimpel, G.E., 2016. Floral resources of bioenergy crops and pollen consumption by

natural enemies of soybean aphid. Ecology of Aphidophaga 13, Freising, Germany, Book

of Abstracts. 0,5

9. Plećaš, M., Peterson, J., Eckberg J., Johnson, G.A., Heimpel, G.E., 2015. Do floral

resources of bioenergy crops improve sugar status of natural enemies of soybean aphid?

Entomology 2015, Oregon, USA, Book of Abstracts. 0,5

10. Ćurčić, S.B., Plećaš, M., Vrbica, M., Brkljačić, M., Stamenković, S.Ž., 2015. Influence

of agricultural context on carabid community structure in winter wheat fields of Southern

Banat, Serbia. 17th European Carabidologists Meeting, Primošten, Croatia. Book of

Abstracts. 0,5

11. Plećaš, M., Eckberg J., Kaser, J.M., Lane I., Johnson, G.A., Heimpel, G.E., 2014. Effect

of bioenergy crops in soybean fields on abundance and diversity of pollinators.

Entomology 2014, Oregon, USA, Book of Abstracts. 0,5

12. Janković, M., Plećaš, M., Sandić, D., Popović, A., Petrović, A., Petrović-Obradović, O.,

Tomanović, Ž., Gagić, V., 2014. Aphids and natural enemies across habitats respond to

different cover types in agricultural landscapes. VII Congress on plant protection.

Zlatibor, Serbia, Book of Abstracts. 0,5

Page 7: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

7

13. Janković, M., Plećaš, M., Ćetković, A., Tomanović, Ž., Gagić, V., 2013. Aphid and

natural enemies densities and parasitism in relation to landscape and field scale

complexity multiscale approach. Ecology of Aphidophaga 12, Belgrade, Serbia. Book

of Abstracts. 0,5

14. Plećaš, M., Janković, M., Gagić, V., Tomanović, Ž., Ćetković, A., 2013. Parasitism

threshold for effective biological control of cereal aphids in different landscape types.

Ecology of Aphidophaga 12, Belgrade, Serbia. Book of Abstracts. 0,5

15. Plećaš M., Tomanović Ž., Ćetković A., Petrović-Obradović O., Gagić V., Tscharntke T.

& Thies C., 2010. The effect of landscape complexity on the abundance and the diversity

of aphids and their parasitoids in winter wheat fields. – Ecology of Aphidophaga 11,

Perugia, Italy, Book of Abstracts. 0,5

16. Pavićević D., Karaman I., Komnenov M. & Plećaš M., 2007. Diversity of arthropod

troglobiotic fauna in Eastern Herzegovina (Serb Republic, Bosnia & Herzegovina). 3rd

Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation -

Abstract Book. Ecological Society of Macedonia, Skopje, Macedonia. 0,5

НАЦИОНАЛНЕ МОНОГРАФИЈЕ, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ, ЛЕКСИКОГРАФСКЕ И

КАРТОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈA

M44 Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег

националног значаја

17. Pavićević, D., Njunjić, I., Plećaš, M., 2013. Seracamaurops (Seracamaurops) perovici n.

sp. (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphine, Amauropini) from the Northwest

Montenegro. In: Pavićević, D., Perreau, M. (Eds.), Fauna Balkana, Monograph series,

vol. 2. Department of Biology and Ecology, Faculty of Science, University of Novi Sad,

Serbia, pp. 281-287. 2

M46 Лексикографска јединица у научној публикацији водећег националног

значаја

18. Plećaš, M., Pavićević, D., 2015. [Већи број одредница о значајним врстама инсеката

Ђердапа, у склопу заједничког текста.] In: Roganović, V., Milovanović Pešić, A. (Eds.),

Leksikoni nacionalnih parkova Srbije – Đerdap. JP Službeni glasnik, JP Nacionalni park

Đerdap, Geografski institute "Jovan Cvijić" SANU, Beograd, pp. 360. ISBN 978-86-519-

1799-1 1

19. Plećaš, M., Pavićević, D., 2015. [Већи број одредница о значајним врстама инсеката

Копаоника, у склопу заједничког текста.] In: Roganović, V., Miljanović, D., (Eds.),

Leksikoni nacionalnih parkova Srbije – Kopaonik. JP Službeni glasnik, JP Nacionalni

park Kopaonik, Geografski institute "Jovan Cvijić" SANU, Beograd, pp. 348. ISBN 978-

86-519-1876-9 1

ЧAСOПИСИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНAЧAJA

M51 Рaд у водећем часопису националног знaчaja

20. Ćetković, A., Čubrilović, B., Plećaš, M., Popović, A., Savić, D., Stanisavljević, Lj.,

2012. First records of the invasive american wasp Isodontia mexicana (Hymenoptera:

Sphecidae) in Serbia. Acta Entomologica Serbica. 17 (1/2): 63-72. 2

Page 8: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

8

21. Ćetković, A., Mokrousov, M., Plećaš, M., Bogusch, P., Antić, D., Đorović-Jovanović,

Lj., Krpo-Ćetković, J., Karaman, M., 2011. Status of the potentially invasive Asian

species Sceliphron deforme in Europe, and an update on the distribution of S. curvatum

(Hymenoptera: Sphecidae). Acta Entomologica Serbica. 16 (1/2): 91-114. 2

M53 Рaд у научном часопису

22. Plećaš, M., Pavićević, D., 2007. Strižibube Avale (Col., Cerambycidae) - faunistički

prilog. Zaštita prirode. 57(1-2): 147-168 1

ЗБОРНИЦИ СКУПОВА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

М64 Саопштење са скупа националног знaчaja штaмпaно у извoду

23. Bogdanović I., Bila-Dubaić J., Plećaš M., Mladenović A., Ćetković A., 2013. Pilot-

studija zajednice pčela u predeonom kontekstu periferije velikog grada u ekspanziji

(Beograd, Srbija). Simpozijum entomologa Srbije 2013, Zbornik radova, Tara, Srbija.

1

24. Plećaš M., Ćetković A., Stamenković S., Janković M., Tomanović Ž., 2011. Analiza

efekta ivice na sistem biljne vaši – parazitoidi u poljima pšenice. Simpozijum entomologa

Srbije 2011, Zbornik radova, Donji Milanovac, Srbija. 1

25. Janković M., Stamenković S., Plećaš M., Ćetković A., Tomanović Ž., 2011. Predeona

kompleksnost, diverzitet parazitoida i intenzitet parazitizma na biljnim vašima lucerke:

preliminarni rezultati. Simpozijum entomologa Srbije 2011, Zbornik radova, Donji

Milanovac, Srbija. 1

26. Plećaš M., Tomanović Ž., Ćetković A., Petrović-Obradović O., Gagić V., Tscharntke T.

& Thies C. 2009. Large scale landscape changes and the diversity and interactions of

cereal aphids and their parasitoids in Serbia. – Zbornik radova, Simpozijum entomologa

Srbije 2009, Soko Banja, Srbija. 1

27. Ćetković A., Đorović Lj., Plećaš M., Krpo-Ćetković J., 2009. Status invazivne azijske

vrste Sceliphron curvatum (Hymenoptera: Sphecidae) u Srbiji i susednim područjima. –

Zbornik radova, Simpozijum entomologa Srbije 2009, Soko Banja, Srbija. 1

28. Ćetković A., Čubrilović B., Plećaš M., Stanisavljević Lj., Brkljačić M., Bila-Dubaić J.,

Kraljevski T., 2009. Praćenje stanja divljih pčela u Srbiji. – Zbornik radova, Simpozijum

entomologa Srbije 2009, Soko Banja, Srbija. 1

M66a СТРУЧНИ РАДОВИ, НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ И ПОПУЛАРНИ РАДОВИ

29. Tomanović, Ž., Kavallieratos, N.G., Krnjajić, S., Seljak, G., Hrnčić, S., Tscharntke, T.,

Petrović-Obradović, O., Stanisavljević, Lj.,Ćetković, A., Jovanović, S., Šinžar-Sekulić,

J., Tomović, G., Radović., D, Plećaš, M., Petrović, A., Gagić, V., Čubrilović, B.,

Athanassiou, C., Jović, J., Mitrović-Desančić, M., Cvrković, T., Žežlina, I., Radonjić, S.,

Holzsschuh, A., Klein, A., Scherber, C., Thies, C., 2009. Landscape and Regional

Context of Insect Agrobiodiversity in Southeastern Europe: A Pilot Survey of Selected

Hemipteran Pests, Their Parasitoids and Predators, and Bee Pollinator Diversity.

Scientific results of the SEE-ERA.NET Pilot Joint Call – report book, p. 161-168 0,2

Page 9: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

9

МАГИСТАРСКЕ И ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ

М71 Одбрањена докторска дисертација

30. Plećaš, M., 2013. Predeono-ekološka analiza diverziteta i interakcija sistema žitne vaši –

parazitoidi (Homoptera; Hymenoptera). Doktorska disertacija. Biološki fakultet

Univerziteta u Beogradu. p. 114. 6

Остале научне активности

Учешће у европском оквирном програму

1. Landscape and Regional Context of Insect Agrobiodiversity in Southeastern Europe: A

Pilot Survey of Selected Hemipteran Pests, Their Parasitoids and Predators, and Bee

Pollinator Diversity, Southeast European ERA-NET (SEE-ERA.NET), – 6th EU

Framework Program (#9608), Serbia, 2007-2008 4

2. Biological control manufacturers in Europe develop novel biological control products to

support the implementation of integrated pest management in agriculture and forestry

(BIOCOMES) No.612713 - EUROPEAN COMMISSION – 7th Framework Programme

for Research, Funding scheme: CP-TP (Collaborative Project targeted to a special group

(such as SMEs)), 2013-2017 4

Учешће на мeђунaрoдном прojeкту

1. The role of diversified bioenergy cropping systems in enhancing biological control of

soybean aphid (AFRI Grant), Department of Entomology, University of Minnesota, MN,

USA, 2014-2016 2

2. Support Preparation for IPA Component III – PPF4 (Project Preparation Facility 4, IPA

2010) (#EuropeAid/129766/C/SER/RS), Srbija, 2011-2013 2

Учешће на нациoнaлном прojeкту

1. Aгрoбиoдивeрзитeт и кoришћeњe зeмљиштa у Србиjи: интeгрисaнa прoцeнa

биoдивeрзитeтa кључних групa aртрoпoдa и биљних пaтoгeнa. – прojeкaт

Mинистaрствa нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja бр. III 43001, 2011-2013, 2017- 1

2. Биљнe вaши, пaрaзитскe oсe и eриoфиднe грињe: дивeрзитeт и филoгeнeтски oднoси.

- прojeкaт Mинистaрствa нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja br. 143006Б, 2006-2010 1

Рецензија публикације категорије М21a

Једна рецензија у Pest Management Science, 2016 1,5

Једна рецензија у Agriculture, Ecosystems & Environment, 2015 1,5

Две рецензијe у Journal of Pest Science, 2014-2015 2 x 1,5

Рецензија публикације категорије М21

Једна рецензија у BioControl, 2016 1,5

Једна рецензија у PLoS One, 2015 1,5

Page 10: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

10

Чланство у научним друштвима:

Ентомолошко друштво Србије

Биолошко друштво Србије

Ентомолошко друштво Америке

3.2. ЦИТИРAНOСТ НАУЧНИХ РАДОВА

Радови др Милана Плећаша су до сада цитирани 68 путa (без аутоцитата), од

тога 34 пута у радовима са SCI листе (h-фактор 3). Цитати у радовима са SCI листе

означени су припадајућим категоријама, а остали цитати обухватају: ***мoнoгрaфиje и

пoглaвљa у мoнoгрaфиjaмa; **дoктoрске дисертације и инострани мастер-радови;

*остале публикације изван SCI листe.

__________________________________________________________________________________________

1. Janković, M., Plećaš, M., Sandić, D., Popović, A., Petrović, A., Petrović-Obradović, O., Tomanović, Ž.,

Gagić, V., 2016. Functional role of different habitat types at local and landscape scale for aphids and

their natural enemies. Journal of Pest Science. DOI: 10.1007/s10340-016-0744-9

1. Feng, Y., Kravchuk, O., Sandhu, H,. Wratten, S.D., Keller, M.A. 2016. The activities of generalist

parasitoids can be segregated between crop and adjacent non-crop habitats. Journal of Pest Science –

DOI 10.1007/s10340-016-0775-2 M21a IF= 3.103

__________________________________________________________________________________________

2. Plećaš, M., Gagić, V., Janković, M., Petrović-Obradović, O., Kavallieratos N.G., Tomanović, Ž., Thies,

C., Tscharntke, T., Ćetković, A., 2014. Landscape composition and configuration influence cereal

aphid-parasitoid-hyperparasitoid interactions and biological control differentially across years.

Agriculture, Ecosystems & Environment, 183: 1-10. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.agee.2013.10.016

2. Maisonhaute J.E., Labrie, G., Lucas, E., 2017. Direct and indirect effects of the spatial context on the natural biocontrol of an invasive crop pest. Biological control, Volume 106, Pages 64–76. DOI:

10.1016/j.biocontrol.2016.12.010 M21 IF=2.012

3. Mace, K.C., Mills, N.J. 2017. Connecting natural enemy metrics to biological control activity for aphids

in California walnuts. Biological Control, 106, pp. 16-26. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2016.11.009

M21 IF=2.012 4. Ortega, M., Pascual, S., Rescia, A.J. 2016. Spatial structure of olive groves and scrublands affects

Bactrocera oleae abundance: a multi-scale analysis. Basic and Applied Ecology, 17 (8), pp. 696-705.

DOI: 10.1016/j.baae.2016.06.001 M22 IF=1.942

5. **Janković, M., 2016. Predeono-ekološka analiza biljnih vašiju i njihovih prirodnih neprijatelja u

agroekosistemima: diverzitet, biološka kontrola i taksonomski status parazitoida. Doktorska

disertacija, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, p. 169 + 118

6. **Romero, A., 2016. Population densities of pests and natural enemies in wheat (Triticum aestivum)

and potato (Solanum tuberosum L.) in a diverse strip cropping system in the Netherlands. MSc

Thesis, Wageningen University and Research Centre, Netherlands, p. 57

7. Stack Whitney, K., Meehan, T.D., Kucharik, C.J., Zhu, J., Townsend, P.A., Hamilton, K., Gratton, C.

2016. Explicit modeling of abiotic and landscape factors reveals precipitation and forests associated

with aphid abundance. Ecological Applications, 26 (8), pp. 2598-2608. DOI: 10.1002/eap.1418

M21a IF=4.093 8. *González-Chang, M., Wratten, S.D., Lefort, M.-C., Boyer, S. 2016. Food webs and biological control:

A review of molecular tools used to reveal trophic interactions in agricultural systems. Food Webs,

9, pp. 4-11. DOI: 10.1016/j.fooweb.2016.04.003

9. Zhao, Z.-H., Reddy, G.V.P., Hui, C., Li, B.-L. 2016. Approaches and mechanisms for ecologically

based pest management across multiple scales. Agriculture, Ecosystems and Environment, 230, pp.

199-209. DOI: 10.1016/j.agee.2016.06.010 M21a IF=3.564

Page 11: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

11

10. Banks, J.E., Gagic, V. 2016. Aphid parasitoids respond to vegetation heterogeneity but not to

fragmentation scale: An experimental field study. Basic and Applied Ecology, 17(5), pp. 438–446.

DOI: 10.1016/j.baae.2016.01.007 M22 IF=1.836

11. Gillespie, M.A.K., Gurr, G.M., Wratten, S.D. 2016. Beyond nectar provision: The other resource

requirements of parasitoid biological control agents. Entomologia Experimentalis et Applicata, 159

(2), pp. 207-221. DOI: 10.1111/eea.12424 M21 IF=1.616

12. Gilabert, A., Gauffre, B., Parisey, N. et al. 2016. Influence of the surrounding landscape on the

colonization rate of cereal aphids and phytovirus transmission in autumn. Journal of Pest Science.

DOI:10.1007/s10340-016-0790-3. M21 IF=3.103

13. Martin, E.A., Seo, B., Park, C.-R., Reineking, B., Steffan-Dewenter, I. 2016. Scale-dependent

effects of landscape composition and configuration on natural enemy diversity, crop herbivory, and

yields. Ecological Applications, 26 (2), pp. 448-462. DOI: 10.1890/15-0856 M21a IF=4.093

14. Dall'Oglio, O.T., Ribeiro, R.C., De Souza Ramalho, F., Fernandes, F.L., Wilcken, C.F., De Assis

Júnior, S.L., Rueda, R.A.P., Serrão, J.E., Zanuncio, J.C. 2016. Can the understory affect the

hymenoptera parasitoids in a eucalyptus plantation? PLoS ONE, 11 (3). DOI:

10.1371/journal.pone.0151165 M21 IF=3.234

15. Liu, B., Yang, L., Yang, Y., Lu, Y. 2016. Influence of landscape diversity and composition on the

parasitism of cotton bollworm eggs in maize. PLoS ONE, 11 (2). DOI:

10.1371/journal.pone.0149476 M21 IF=3.234

16. Liu, B., Yang, L., Yang, F., Wang, Q., Yang, Y., Lu, Y., Gardiner, M.M. 2016. Landscape diversity

enhances parasitism of cotton bollworm (Helicoverpa armigera) eggs by Trichogramma chilonis in

cotton. Biological Control, 93, pp. 15-23. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2015.11.004

M21 IF=2.012 17. Phillips, B.W., Gardiner, M.M. 2016. Does local habitat management or large-scale landscape

composition alter the biocontrol services provided to pumpkin agroecosystems? Biological Control,

92, pp. 181-194. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2015.10.001 M21 IF=2.012

18. Bortolotto, O.C., De Oliveira Menezes Júnior, A., Hoshino, A.T. 2015.Aphidophagous parasitoids

can forage wheat crops before aphid infestation, Parana State, Brazil. Journal of Insect Science, 15

(40). DOI: 10.1093/jisesa/iev027 M22 IF=1.025

19. Zhao, Z.-H., Sandhu, H.S., Gao, F., He, D.-H. 2015. Shifts in natural enemy assemblages resulting

from landscape simplification account for biocontrol loss in wheat fields. Ecological Research, 30

(3), art. no. 1245, pp. 493-498. DOI: 10.1007/s11284-015-1245-7 M23 IF=1.338

20. Schellhorn, N.A., Gagic, V., Bommarco, R. 2015. Time will tell: Resource continuity bolsters

ecosystem services. Trends in Ecology and Evolution, 30 (9), pp. 524-530. DOI:

10.1016/j.tree.2015.06.007 M21a IF=16.735

21. Zhao, Z.-H., Hui, C., Li, Z.-H., Li, B.-L. 2015. Habitat heterogeneity stabilizes the spatial and

temporal interactions between cereal aphids and parasitic wasps. Basic and Applied Ecology, 16 (6),

pp. 510-518. DOI: 10.1016/j.baae.2015.06.002 M22 IF=1.836

22. Maisonhaute, J.-É., Peres-Neto, P., Lucas, E. 2015. Seasonal modulation of landscape effects on

predatory beetle assemblage. Bulletin of Insectology, 68 (2), pp. 181-191. M22 IF=1.494

23. Macfadyen, S., Davies, A.P., Zalucki, M.P. 2015. Assessing the impact of arthropod natural enemies

on crop pests at the field scale. Insect Science, 22 (1), pp. 20-34. DOI: 10.1111/1744-7917.12174

M21a IF=2.551

24. *Nugraha, M.N., Buchori, D., Nurmansyah, A., Rizali, A. 2014. Interaksi tropik antara hama dan

parasitoid pada pertanaman sayuran: faktor pembentuk dan implikasinya terhadap keefektifan

parasitoid. Jurnal Entomologi Indonesia,11 (2), pp.103–112. DOI: 10.5994/jei.11.2.96

25. **Senay, S.D. 2014. Modelling invasive species-landscape interactions using high resolution,

spatially explicit models. PhD thesis, Lincoln University, New Zealand. p.318

_________________________________________________________________________________________

3. Tomanović, Ž., Starý, P., Kavallieratos, N.G., Gagić, V., Plećaš, M., Janković M., Rakhshani, E.,

Ćetković, A., Petrović, A., 2012. Aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) in wetland

Page 12: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

12

habitats in western Palaearctic: key and associated aphid parasitoid guilds. Annales Societe

Entomologique de France. 48 (1–2): 189-198. DOI: dx.doi.org/10.1080/00379271.2012.10697763

26. Žikić, V., Lazarević, M., Milošević, Đ. (in press). Host range patterning of parasitoid wasps

Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae). Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative

Zoology. DOI: 10.1016/j.jcz.2016.10.001 M22, IF=1.512

27. Kavallieratos, N.G., Tomanović, Ž., Petrović, A., Kocić, K., Janković, M., Starý, P. 2016.

Parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of aphids feeding on ornamental trees in

southeastern Europe: Key for identification and tritrophic associations. Annals of the Entomological

Society of America, 109 (3), pp. 473-487. DOI: 10.1093/aesa/saw003 M22, IF=1.190

28. *Asiry, K., 2015. Species Richness and Abundance of Hymenopterous Parasitoids of the Family of

Braconidae (Subfamily Aphidiinae) Within A barley Agro-ecosystem in Hail Region, Saudi Arabia.

Egypt. Acad. J. Biolog. Sci. (A. Entomology) 8 (2), pp.83-90.

29. Mdellel, L., Kamel, M. B. H., Assadi, B., 2015. Impact of winter pruning of pomegranate trees on

Aphis punicae (Hemiptera, Aphididae) and its natural enemies in Tunisia. Annales de la Société

Entomologique de France (N.S.), dx.doi.org/10.1080/00379271.2015.1114425,

M23, IF=0.575

30. Benelli, G., Messing, R.H., Wright, MG., Giunti, G., Kavallieratos, G.N., Canale, A., 2014,. Cues

Triggering Mating and Host-Seeking Behavior in the Aphid Parasitoid Aphidius colemani

(Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae): Implications for Biological Control. Journal of Economic

Entomology 107(6):2005-2022. M21, IF=1.609

31. **Anjum, F. 2014. Relative toxicity of insecticides to crucifer pests and their natural enemies:

interaction of insecticide and insect behaviours. PhD Thesis, Imperial College London, UK.

32. **Van Moorleghem, C., 2014. Unraveling the ecology of the dune aphid Schizaphisrufula

(Hemiptera: Aphidoidea): Ecological preferences and Parasitoids (Hymenoptera). MsC Thesis.

Universiteit Gent.

33. Benelli, G., Kavallieratos, N.G., Donati, E., Mencattelli, M., Bonsignori, G., Stefanini, C., Canale,

A., Messing, R.H., 2014. May the wild male loose? Male wing fanning performances and mating

success in wild and mass-reared strains of the aphid parasitoid Aphidius colemani Viereck

(Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae). BioControl, DOI 10.1007/s10526-014-9582-y,

M21, IF=2.253

34. *Barahoei, H., Rakhshani, E., Nader, E., Starý, P., Kavallieratos, N.G., Tomanović, Ž., Mehrparvar,

M., 2014. Checklist of Aphidiinae parasitoids (Hymenoptera: Braconidae) and their host aphid

associations in Iran. Journal of Crop Protection 3: 199-232.

35. Kavallieratos, N.G., Tomanović, Ž., Petrović, A., Janković, M., Starý, P., Yovkova, M.,

Athanassiou, C.G. 2013. Review and key for the identification of parasitoids (hymenoptera:

Braconidae: Aphidiinae) of aphids infesting herbaceous and shrubby ornamental plants in

southeastern Europe. Annals of the Entomological Society of America, 106 (3), pp. 294-309. DOI:

10.1603/AN12090 M22, IF=1.317

36. Benelli, G., Giunti, G., Messing, R.H., Wright, MG., 2013. Visual and Olfactory Female-Borne

Cues Evoke Male Courtship in the Aphid Parasitoid Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera:

Braconidae). Journal of Insect Behavior: DOI 10.1007/s10905-013-9386-4, M22, IF= 0,963

37. *Baker, A.E., Broad, G.R., 2013. Eight aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)

new to Britain. British Journal of Entomology and Natural History 26: 187-197

38. Nazari, Y; Zamani, AA; Masoumi, SM; Rakhshani, E; Petrovic-Obradovic, O; Tomanovic, S; Stary,

P; Tomanovic, Z., 2012. Diversity and host associations of aphid parasitoids (Hymenoptera:

Braconidae: Aphidiinae) in the farmlands of western Iran. Acta Entomologica Musei Nationalis

Pragae 53: 347–368. M22, IF=0,963

_________________________________________________________________________________________

4. Ćetković, A., Čubrilović, B., Plećaš, M., Popović, A., Savić, D., Stanisavljević, Lj., 2012. First records of

the invasive american wasp Isodontia mexicana (Hymenoptera: Sphecidae) in Serbia. Acta

Entomologica Serbica. 17 (1/2): 63-72.

Page 13: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

13

39. *Semelbauer, M. 2015. American wasp Isodontia mexicana (Hymenoptera: Sphecidae) in Slovakia.

Entomofauna carpathica 27, 10-11.

40. *Straka, J., Bogusch, P., Tyrner, P., Říha, M., Benda, D., Čížek, O., Halada, M., Macháčková, L.,

Marhoul, P., Tropek, R. 2015. Faunistic records from the Czech Republic – 380. Hymenoptera:

Aculeata. Klapalekiana 51, 77-91.

41. Bitsch, J., 2014. Sphéciformes nouveaux ou peu connus de la faune de France et d’Europe

occidentale (Hymenoptera, Aculeata). Bulletin de la Société entomologique de France, 119 (3), 391-

419. M23, IF=1.182

42. *Zatezalo, A. 2014. Invazivne vrste beskičmenjaka u Srbiji. Zaštita prirode, 64: 41-50.

43. *Fateryga A. V., Protsenko Yu. V. & Zhidkov V. Yu. 2014. Isodontia mexicana (Hymenoptera,

Sphecidae), a new invasive wasp species in the fauna of Ukraine reared from trap-nests in the

Crimea. Vestnik zoologii, 48(2): 185-188.

44. *Barbier, Y. 2013. Isodontia France. In: Atlas Hymenoptera – Sphecidae. Université de Mons-

Hainaut & Gembloux Agro Bio Tech. Available from:

http://www.atlashymenoptera.net/page.asp?ID=6 (accessed Jan 2017).

_________________________________________________________________________________________

5. Ćetković, A., Mokrousov, M., Plećaš, M., Bogusch, P., Antić, D., Đorović-Jovanović, Lj., Krpo-

Ćetković, J., Karaman, M., 2011. Status of the potentially invasive Asian species Sceliphron deforme in

Europe, and an update on the distribution of S. curvatum (Hymenoptera: Sphecidae). Acta

Entomologica Serbica. 16 (1/2): 91-114.

45. *Mokrousov, M. V., Popov, I. B., 2016. Digger wasps (Hymenoptera, Apoidea: Ampulicidae,

Sphecidae, Crabronidae) of the Black Sea coast of Krasnodar Territory, Abkhazia, and adjacent

areas. Entomological Review 96, 559–599.

46. *Budrys, E. & Orlovskyte, S. 2016. First record of alien mud dauber wasp Sceliphron curvatum in

Lithuania (Hymenoptera: Sphecidae). New and Rare for Lithuania Insect Species, 28, 94-96.

47. *Ruchin, A. B. 2015. Vtorye dopolnitelnye materialy k entomofaune Mordovskogo

gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika. Труды Мордовского государственного природного

заповедника имени П. Г. Смидовича, 13, 351-398.

48. *Tymkiv, I., Nazaruk, K., Shydlovskyy, I. & Tsaryk, J. 2015. [Expansion of mud dauber wasp

Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) in central and eastern Europe.]. Visnyk of the Lviv

University. Series Biology, 70, 181-187.

49. *Pham, P. H., Kumar, P. G. & Danilov, Y. N. 2015. Distributional checklist of sphecid wasps

(Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) from Vietnam. Linzer biologische Beiträge,

47(2), 1581-1599.

50. Ramage, T., Charlat, S. & Jacq, F., 2015. The Aculeata of French Polynesia. III. Sphecidae, with

the record of three new species for the Society Islands (Hymenoptera). Bulletin de la Société

entomologique de France 120, 157-163. M23, IF=1.074

51. *Szinetár, C. & Fazekas, I. 2015. Adatok az invazív Sceliphron curvatum (Smith, 1870)

(Sphecidae) dél-magyarországi lárvabölcsőiben előforduló pókfajokról (Araneae). e–Acta

Naturalia Pannonica 8, 111-116.

52. Gulmez Y. & Can I. 2015. First record of Sceliphron (Hensenia) curvatum (Hymenoptera:

Sphecidae) from Turkey with notes on its morphology and biology. North-Western Journal of

Zoology 11(1): 174-177. M23, IF=0.869

53. *Zatezalo A. 2014. Invazivne vrste beskičmenjaka u Srbiji. Zaštita prirode, 64: 41-50.

54. *Ruchin, A.B. & Antropov, A.V. 2014. Materialy k poznaniyu fauny os (Hymenoptera,

Vespomorpha) Mordovii. [On the wasp fauna (Hymenoptera, Vespomorpha) of the Republic of

Mordovia, Russia.]. Aktual'nyie Problemy Gumanitarnykh i Estestvennykh Nauk 3, 29-36.

55. *Bilański P., Kołodziej Z. & Bury J. 2014. Distribution of Sceliphron curvatum Smith, 1870

(Hymenoptera, Sphecidae) in Poland. Polskie Pismo Entomologiczne 83: 109-119.

Page 14: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

14

56. *Vas Z. & Józan Z. 2014. Új adatok és határozókulcs Magyarország lopódarázs faunájához

(Hymenoptera: Sphecidae) [New data and key to the Mud-Dauber fauna of Hungary

(Hymenoptera: Sphecidae)]. Natura Somogyiensis, 24: 157-164. [in Hungarian, English abstract]

57. *Fateryga A. V., Protsenko Yu. V., Zhidkov V. Yu. 2014. Isodontia mexicana (Hymenoptera,

Sphecidae), a new invasive wasp species in the fauna of Ukraine reared from trap-nests in the

Crimea. Vestnik zoologii, 48(2): 185-188.

58. Bitsch, J., 2014. Sphéciformes nouveaux ou peu connus de la faune de France et d’Europe

occidentale (Hymenoptera, Aculeata). Bulletin de la Société entomologique de France, 119 (3),

391-419. M23, IF=1.074

59. *Fateryga A.V. & Kovblyuk M. M. 2013. Nesting ecology of the digger wasp Sceliphron

curvatum (F. Smith, 1870) (Hymenoptera, Sphecidae) in Ukraine. Euroasian Entomological

Journal, 12(3): 309-314. [in Russian, English abstract]

60. ***Mader D. 2013. Biogeography and migration of the mud-dauber Sceliphron destillatorium

(Hymenoptera: Sphecidae) in Poland and surrounding countries in Europe. Mader Verlag,

Walldorf, Germany. 236 pp, 7 plates.

61. *Mokrousov M. V., Ručin A.B. & Egorov L. V. 2013. Materialy po faune os (Hymenoptera,

Vespomorpha) Mordovskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika i prilegayushchih

territoriy. Trudy Mordovskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika imeni P. G.

Smidovicha; Saransk, Pushta. 11: 193-205.

62. *Barbier, Y. 2013. Sceliphron Klug. In: Atlas Hymenoptera - Sphecidae. Université de Mons-

Hainaut & Gembloux Agro Bio Tech. Available from:

http://www.atlashymenoptera.net/page.asp?ID=1&search=curvat&marked=2#anc_2 (accessed Jan

2017).

63. Chatenoud L., Polidori C., Federici M., Licciardi V., Andrietti F. 2012. Mud-ball construction by

Sceliphron mud-dauber wasps (Hymenoptera: Sphecidae): a comparative ethological study.

Zoological Studies 51(7): 937-945. M22, IF=1.261

64. *Fazekas I. 2012. Sceliphron curvatum (Smith, 1870) újabb előfordulása a Mecsekben. [New

record of Sceliphron curvatum (Smith, 1870) in Mecsek Mountains (SW Hungary)]

(Hymenoptera, Sphecidae). e-Acta Naturalia Pannonica, 4: 69–72. [in Hungarian, English abstract]

65. *Mei M., Pezzi G., De Togni R., Devincenzo U. 2012. The oriental mud-dauber wasp Chalybion

bengalense (Dahlbom) introduced in Italy (Hymenoptera, Sphecidae). Ampulex, 5: 37–41.

_________________________________________________________________________________________

6. Plećaš, M., Pavićević, D., 2007. Strižibube Avale (Col., Cerambycidae) - faunistički prilog. Zaštita

prirode. 57(1-2): 147-168.

66. Ilić, N., Ćurčić, S., 2015. A checklist of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Serbia.

Zootaxa 4026, 1–97. M22, IF=0.994

67. *Ilić, N., Ćurčić, S., 2013. The longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Rtanj mountain:

Serbia. Acta entomologica Serbica, 18 (1/2).

68. *Ilić, N., Ćurčić, S., Stojanović, D., 2013. The longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the

Đerdap National Park: Serbia. Acta entomologica Serbica, 18 (1/2).

3.3. АНАЛИЗА НАУЧНИХ РАДОВА

Основна проблематика у научним истраживањима др Милана Плећаша обухвата

екологију, фаунистику и систематику одређених група инсеката као и очување њиховог

биодиверзитета. Научни опус кандидата је разноврстан и обухвата неколико целина: (I)

предеоно-еколошке студије биљних вашију и њихових природних непријатeља (1, 2),

(II) трофичке асоцијације паразитоид-биљна ваш-биљака (3), (III) проблематика

Page 15: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

15

инвазивних врста (20, 21), (IV) молекуларна систематка (4), (V), фаунистичка и

таксономска истраживања (17, 22) и (VI) очување биодиверзитета (18, 19, 29).

(I) У раду број 1 приказани су резултати вишегодишњег предеоно-еколошког

истраживања на систему биљне ваши-паразитиоди у агроекосистемима пшенице.

Анализирани су утицаји два аспекта предеоне комплексности на модел систем као и

утицај ефекта ивице поља. Утврђено је да комплексни предели који садрже већи

проценат природних и полуприродних станишта имају позитиван ефекат како на биљне

ваши тако и на прoцeнaт пaрaзитирaнoсти, дивeрзитeт пaрaзитoидa и дивeрзитeт

хипeрпaрaзитoидa, док је комплексност предела изражена преко величине поља имала

недовољно изражен и донекле контрадикторан ефекат на модел систем. Еeфeкaт

биoлoшкe кoнтрoлe је био изрaжeниjи у jeднoстaвним прeдeлимa сa вeликим пoљимa,

док пoвeћaвaњу брojнoсти биљних вaшиjу пoгoдуjу кoмплeксни прeдeли сa мaлим

пoљимa. Такође, уочена је изражена темпорална варијабилност већине ефеката, док је

анализа ивичног ефекта указала на комплексне обрасце колонизације поља биљним

вашим и паразитоидима. У раду број 2 приказани су резултати предеонo-еколошке

студије о значају различитих типова станишта, на локалном и предеоном нивоу, на

биљне ваши и њихове природне непријатеље. Истраживањем је било обухваћено 15

пољопривредних предела са широким распоном удела једногодишњих култура и

полуприродних станишта, и у оквиру њих 41 поље под пшеницом, луцерком или

утринама. Резултати указују на различит функционални значај појединачних станишта

за различите групе организама. У пољима пшенице забележена је већа бројност биљних

ваши у односу на луцерку, док је у луцерки био већи диверзитет природних

непријатеља и стопа паразитираности него у друга два станишта. Додатно, природни

непријатељи су у луцерки показали најизраженији негативни одговор на удeo

jeднoгoдишњих усeвa у прeдeлу, док су у пољима пшенице полифагни предатори и

биљне ваши имали позитиван одговор на удео жбунасте вегетације.

(II) У раду број 3 дат је преглед 66 тритрофичких асоцијација паразитиод-биљна

ваш-биљка у оквиру влажних станишта западног Палеарктика. Забележено је седам

нових асоцијација и дат је приказ учесталости појединачних асоцијација и интеракција

њихових чланова. Приложен је кључ за идентификацију паразитоида биљних ваши које

се могу наћи у влажним стаништима, а разматран је и биолошки значај асоцијација,

посебно у односу на аспект биолошке контроле у пољопривредним екосистемима.

(III) У раду број 20 даје се први налаз инвазивне врсте Isodontia mexicana и преглед

дотадашње распрострањености на подручју Србије. Разматран је историјат и брзина

ширења ове врсте у Европи, као и потенцијални позитивни или негативни ефекти на

аутохтоне врсте инсеката и биљака. У раду број 21 приказано је распрострањење две

инвазивне азијске врсте из рода Sceliphron у оквиру Европе. Урађена је детаљна

ревизија свих до тада познатих података, а додати су и бројни нови налази. Разматрани

су историјат, путеви и начини ширења ове две врсте као и неки еколошки аспекти.

(IV) У раду број 4 су помоћу молекуларних маркера описане популације врсте

Ephedrus persicae потекле из различитих врста афидних домаћина и са различитих

станишта. Издвојено је 12 хаплотипова који су били груписани у две филогенетске

кладе раздвојене према еколошким преференцама врста домаћина. Детаљном анализом

генетичке диференцијације утврђено је постојање нове криптичне врсте, чији су опис и

кључ за идентификацију дати у оквиру рада.

(V) У раду broj 17 описана je нова врста из рода Seracamaurops и дати су

диференцијални карактери за идентификацију у односу на сродне врсте као и кратки

осврт на екологију врсте. У раду број 22 даје се детаљан преглед фауне стрижибуба на

Page 16: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

16

подручју Авале. Прегледом литературног, музејског и теренског материјала забележено

је 98 врста стрижибуба. Урађена је и анализа диверзитета три репрезентативна типа

станишта и утврђено је да је највећа разновсност била у отвореним и полуотвореним

зељастим и жбунастим стаништима, нешто мања у храстовим, а најмања у буковим

шумама.

(VI) У радовима 18 и 19 дате су укупно 82 лексикографске јединице о значајним

врстама инсеката и о диверзитету инсеката националних паркова Ђердап и Копаоник. У

свакој лексикографској јединици налази се кратак опис врсте, њених еколошких

особености и степен угрожености и заштите. У раду број 29 дати су прелиминарни

разултати студије биодиверзитета пољопривредних предела Југоисточне Европе са

фокусом на диверзитет житних вашију и њихових природних непријатеља, диверзитет

и бројност опрашивача, диверзитет групе Auchenorrhyncha и њихов значај као вектора

фитоплазми у кукурузу, као и систем за праћење инвазивних врста цикада.

3.4. СУМАРНИ ПРЕГЛЕД КВАНТИТАТИВНИХ ПОКАЗАТЕЉА НАУЧНО-

ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА:

Назив Ознака Врста резултата Вредност

Рaдoви објављени у

научним чaсoписимa

мeђунaрoднoг знaчaja

М21а Рaд у врхунском мeђунaрoдном

чaсoпису 2 x 10 = 20

M22 Рaд у истакнутом мeђунaрoдном

чaсoпису 1 x 5 = 5

M23 Рaд у мeђунaрoдном чaсoпису 1 x 3 = 3

Зборници међународних

научних скупова M33

Саопштење са мeђунaрoднoг

скупа штaмпaно у цeлини 2 x 1 = 2

M34 Саопштење са мeђунaрoднoг

скупа штaмпaно у изводу 0,5 x 10 = 5

Националне монографије,

тематски зборници,

лексикографске и

картографске

публикације националног

значајa

M44

Поглавље у књизи М41 или рад у

истакнутом тематском зборнику

водећег националног значаја

1 x 2 = 2

M46

Лексикографска јединица у

научној публикацији водећег

националног значаја

2 x 1 = 2

Чaсoписи националног

знaчaja M51

Рaд у водећем часопису

националног знaчaja 2 x 2 = 4

M53 Рaд у научном часопису 1 x 1 = 1

Зборници скупова

националног знaчaja M64

Саопштење са скупа

националног знaчaja штaмпaно у

извoду

6 x 1 = 6

Стручни радови, научно-

популарни и популарни

радови

M66a 1 x 0,2 = 0,2

Магистарске и

докторске тезе M71

Одбрањена докторска

дисертација 1 x 6 = 6

Учешће у европском оквирном програму 2 x 4 =8

Ућешће на мeђунaрoдном прojeкту 2 x 2 = 4

Ућешће у нациoнaлном прojeкту 2 x 1 = 2

Рецензија публикације категорије М20 6 x 1,5 = 9

Цитирaнoст 34 x 0,1 = 3,4

УКУПНО 82,6

Page 17: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

17

РЕКАПИТУЛАЦИЈА вредновања научно-истраживачког рада: према Правилнику

Биолошког факултета за избор у звање доцента потребно је:

укупно 16 бодова, кандидат је остварио 82,6 бодова;

из категорија М21, М21а, М22, и М23 најмање 12 бодова, кандидат је остварио

28 бодова;

најмање 4 рада категорије М21а, М21, М22, или М23, кандидат има 4 рада;

учествовање на барем 1 научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и

М61-М64), кандидат је учествовао на 10 скупова.

4. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

На основу детаљно прегледане приспеле документације, као и на основу личног

увида у досадашњи рад кандидата, Комисија сматра да др Милан Плећаш у

потпуности испуњава услове за избор на место доцента за ужу научну област

Екологија, биогеографија и заштита животне средине на Биолошком факултету

Универзитета у Београду.

Учешћем у реализацији великог броја наставних предмета (10) и изради бројних

дипломских радова студената (20) на Катедри за Екологију и географију животиња,

сматрамо да је др Милан Плећаш током овог ангажовања стекао велико искусво и

испољио изузетну посвећеност и смисао за педагошки рад. Такође, лично је допринео

унапређивању наставне литературе и унапређивању различитих аспеката практичне

реализације наставе на Катедри. Наставно ангажовање кандидата обухвата аспекте две

од три фундаменталне наставно-научне дисциплине за које је Катедра матична:

екологија и биогеографија. Нумерички, кандидат је остварио преко шест пута већи број

поена дефинисаних Правилником Биолошког факултета као минимални услов за избор

у звање доцента (у сегменту вредновања наставних активности: 61/10), и добијао

високе оцене на студенстком вредновању (просек 4,75).

Др Милан Плећаш је до сада учествовао на 6 научних пројеката и остварио 30

библиографских јединица, које укључују 4 научна рада у часописима међународног

значаја (два у категорији M21а) и 12 саопштења на научним скуповима међународног

значаја. О научном доприносу ових публикација најбоље сведочи чињеница да је 6

научних радова у релативно кратком периоду цитирано 68 пута, од чега 34 пута у

часописима са SCI листе (чак 16 из категорија М21а/М21; h-фактор: 3). Истраживачка

проблематика кандидата обухвата спектар научних дисциплина релевантних за профил

Катедре, како фундаменталних (екологија, фаунистика, систематика), тако и

примењених (агроекологија/биолошка борба, предеона екологија, очување

биодиверзитета и проблематика инвазивних врста). Посебно истичемо чињеницу да

докторска дисертација и низ публикација кандидата (укључујући радове М21а)

представљају пионирско увођење научне проблематике предеоне екологије на

Биолошком факултету, као једне од најмлађих и најактуелнијих грана екологије.

Нумерички, кандидат је у сегменту вредновања научног рада остварио преко пет пута

већи укупни број поена у односу на минимум дефинисан Правилником за избор у звање

доцента (82,6/16), односно, више него двостуку вредност показатеља у категоријама

Page 18: ИЗВЕШТАЈ - bio.bg.ac.rs · PDF file(студијска група Општа биологија) ... деветосеместралним програмима студијских

18

М20 (28/12). Констатујемо да се др Милан Плећаш показао као веома вредан и

самосталан истраживач у областима од значаја за рад Катедре.

У односу на Правилник о минималним условима за стицање звања наставника

на Универзитету у Београду, констатујемо да кандидат испуњава тражене параметре за

оба обавезна услова (наставни и научно-истраживачки рад) и више одредница из 3

изборна услова Правилника (неопходно је задовољити најмање 2 изборна услова –

чланови 4. и 5).

На основу изнетих чињеница о наставно-педагошкој и научно-истраживачкој

активности кандидата, чланови Комисије са посебним задовољством предлажу

Изборном већу Биолошког факултета Универзитета у Београду да прихвати овај

извештај и да утврди предлог Већу научних области природних наука Универзитета у

Београду да др Милан Плећаш буде изабран у звање доцента за ужу научну област

Екологија, биогеографија и заштита животне средине на Катедри за екологију и

географију животиња у Институту за зоологију Биолошког факултета Универзитета у

Београду.

У Београду,

17.02.2017. год.

КОМИСИЈА

__________________________________________

Др Јасмина Крпо-Ћетковић, ванредни професор,

Универзитет у Београду – Биолошки факултет

__________________________________________

Др Жељко Томановић, редовни професор,

Универзитет у Београду – Биолошки факултет

__________________________________________

Др Александар Ћетковић, доцент,

Универзитет у Београду – Биолошки факултет

__________________________________________

Др Оливера Петровић-Обрадовић, редовни професор

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет