Άλγεβρα Boole και Υλικό Υπολογιστή

  • View
    135

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Boole

2. Boole Boole . , , - 3. Boole ( , , ., : {0,1}. , {, }, {0,1}, .. . AND, OR . . 4. : OR AND NOTABA AND B ABABA OR B A+BANOT A 0 0 1 10 1 0 10 0 0 10 0 1 10 1 0 10 1 1 10 11 0 5. OR AND NOT 6. Boole Boole {1,0} AND, OR NOT A AND B R B + NOT A A, B, C {0,1} : 7. Boole 1. AB = BA A+B = B+A2. ()C = A(BC) (+)+C = A + (B+C)3. (+C) = (AB)+(AC) A+(BC) = (A+B) (A+C)4. (+) = (AB)+A=A5. + ' =1 ' = 06. A+0 =A 1=7. {0,1} AND, OR, NOT. 8. Boole . F = AB + A 'B '. 9. CABC+AB+ABCW 10. : W=ABC'++ A'BC' ABCA'B'C'ABC'A'B'A'BC'W00011101010011100101010101001101110000001000110000101010000011000110011110000000 11. ABCW0001001001000111100010111101111 : 1. 02. 1 : 1. 1 2. , 0 .W = A'B'C' + ABC + ABC' + AB'C 12. W = A'B'C' + ABC + ABC' + AB'C ABCABCABCABCABCW 13. : bit n bit. -1 1 biti =+ 14. Boole = XYKi-1 + XYKi-1 + XYKi-1 + XYKi-1 Boole i = XYKi-1 + XYKi-1 + XYKi-1 + XYKi-1 15. , . Boole Karnaugh , , 16. : W=ABC + ABC'. C + ABC' = AB(C+C') = AB1 = AB . : Karnaugh. 17. , . . 18. William Stallings, , 6 , , 2003. Andrew S. Tanenbaum, , 4 , , 2000. M. Morris Mano, , 2 , , http://webster.cs.ucr.edu/AoA/Windows/HTML/DigitalDesi gn.html 19. 20. (.) ALUPC IR / / (buffers) 21. , ()http://www.cslab.ntua.gr/courses/csintro/EKY/ 22. () (16 bit) (PC) (12 bit) (IR) (16 bit) 23. MDR (16 bit) MAR (12 bit) ( MDR) ( MDR) 24. / / : 25. 1. 1. PC IR ( MAR MDR) 2. PC 1, 2. IR . 26. . : ( ) : ( assembly). , 16 bit. 27. 28. LDA XXX : 0001 STA XXX : 0010 ADA XXX : 0011 SBA XXX : 0100 MLA XXX : 0101 / DVA : 0110 . 29. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 (assembly) DA 9 : 9. IR . , , : 1. MAR 9 2. 9 MDR 3. MDR 4. 30. 31. (assembly) 0lda500010000000001011ada600110000000001102sta701000000000001113hlt00000000000000004 5106207 8 9 32. http://www.cslab.ntua.gr/courses/csintro/files/ekyassembly-2005.pdf