of 59 /59
Топографски области на горния крайник

Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области...

Page 1: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Топографски области

на горния крайник

Page 2: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Области на горния крайник

Рамо

Regio deltoidea

Мишница

Regio brachialis anterior et posterior

Лакът

Regio cubitalis anterior et posterior

Предмишница

Regio antebrachialis anterior et posterior

Китка

Regio carpalis anterior et posterior

Ръка

Palma et dorsum manus

Digiti manus

Page 3: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Области на горния крайник

Regio deltoidea - 1Regio brachialis anterior et posterior – 6, 7Regio cubitalis anterior et posterior – 8, 9Regio antebrachialis ant. et post. – 10, 11Regio carpalis anterior et posterior - 12, 13Palma et dorsum manus – 14, 15Digiti manus - 16

Page 4: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Представяне на топографска

област

1) Граници на областта

2) Послойно разположение на структурите

3) Топографски образувания и комуникации

4) Съдържание:

• съдове - артерии и вени

• лимфни съдове и регионални л. в.

• нервни елементи

Клинично значение

Page 5: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Области на горния крайник Regio deltoideaСъответства на разположението на m. deltoideus.

Кожа – гладка и подвижна.

Подкожие – n. cutaneus brachii lateralis sup. (n. axillaris)

Fascia deltoidea – 2 листа:

• повърхностен

• дълбок

M. deltoideus

Spatium subdeltoideum – съдово-нервен сноп:

• n. axillaris

• a., v. circumflexa humeri posterior

• r. deltoideus (a. profunda brachii)

Page 6: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Области на горния крайник Regio deltoideaСъответства на разположението на m. deltoideus.

Кожа – гладка и подвижна.

Подкожие – n. cutaneus brachii lateralis sup. (n. axillaris)

Fascia deltoidea – 2 листа:

• повърхностен

• дълбок

M. deltoideus

Spatium subdeltoideum – съдово-нервен сноп:

• n. axillaris

• a., v. circumflexa humeri posterior

• r. deltoideus (a. profunda brachii)

Page 7: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Области на горния крайник Regio deltoideaСъответства на разположението на m. deltoideus.

Кожа – гладка и подвижна.

Подкожие – n. cutaneus brachii lateralis sup. (n. axillaris)

Fascia deltoidea – 2 листа:

• повърхностен

• дълбок

M. deltoideus

Spatium subdeltoideum – съдово-нервен сноп:

• n. axillaris

• a., v. circumflexa humeri posterior

• r. deltoideus (a. profunda brachii)

Page 8: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Области на горния крайник Regio deltoideaСъответства на разположението на m. deltoideus.

Кожа – гладка и подвижна.

Подкожие – n. cutaneus brachii lateralis sup. (n. axillaris)

Fascia deltoidea – 2 листа:

• повърхностен

• дълбок

M. deltoideus

Spatium subdeltoideum – съдово-нервен сноп:

• n. axillaris

• a., v. circumflexa humeri posterior

• r. deltoideus (a. profunda brachii)

Page 9: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Spatium subdeltoideum

Bursae subdeltoidea et subacromialis – не се

свързват със ставната кухина

*

Page 10: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Spatium subdeltoideum –

съдово-нервен сноп

Page 11: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Комуникации на областта -

Foramen axillare laterale

Foramen axillare mediale

Page 12: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Артериални анастомози около раменната

става

Page 13: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Зона на намалена чувствителност

при увреждане на n. axillaris

Page 14: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Изкълчване – luxatio art. humeri

“симптом на пагон”

Page 15: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Подмишнична област

Regio axillaris

Page 16: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior
Page 17: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior
Page 18: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Напречен пререз на мишницата

Мишница, brachium

Page 19: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Напречен пререз на мишницата

Разрез в средната част

Page 20: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Предна област на мишницата

Regio brachialis anterior

Граници

Външен релеф

Съдържание

Page 21: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Външен релеф

• m. biceps brachii –

надлъжна изпъкналост

− sulcus bicipitalis medialis

− sulcus bicipitalis lateralis

Page 22: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Повърхностни елементи

Кожа – гладка и подвижна.

Подкожие:

• v. basilica, n. cut. antebrachii med.

• v. cephalica, n. cut. brachii lat. inf.

Page 23: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Предно костно-фасциално леговище

- мускули

- съдово-нервен сноп:

• a., v. brachialis

• клонове на plexus brachialis:

n. medianus

n. musculocutaneus

n. ulnaris

n. radialis

n. cut. brachii medialis

n. cut. antebrachii medialis

Page 24: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Външен релеф

• M. triceps brachii

- caput longum, medialis, lateralis

Повърхностни елементи

Кожа относително дебела и подвижна

Подкожна тъкан - добре изразена

– n. cutaneus brachii posterior

– n. cutaneus brachii lateralis inferior

– n. cutaneus antebrachii posterior

(от n. radialis)

Задна област на мишницатаRegio brachialis posterior

Page 25: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Дълбоки структури - субфасциално

А. Fascia brachialis

- Дебела, изтънява дистално върху tendo m. triceps brachii

Б. Съдово-нервни снопове

1. Горен - в canalis humeromuscularis, затворен между:

- sulcus n. radialis

- латерална и медиална глава на m. triceps brachii

- n. radialis - заляга плътно върху костта

- rr. musculares

- nn. cutanei

- a. profunda brachii

- a. collateralis media

- a. collateralis radialis

2. Долен - n. ulnaris, a. collateralis ulnaris superior

Page 26: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Canalis humeromuscularis

Page 27: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Долен съдово-нервен сноп – медиален изглед

n. Ulnaris

Page 28: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Увреждане на n. radialis

Page 29: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Лакътна област - cubitus

Граници

Външен релеф

Съдържание

Page 30: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Слоеве на лакътна област

Венозен слой

1 v. cephalica

2 v. basilica

3 v. mediana cubiti

Апоневротичен слой

1 aponeurosis m. bicipis br.

2 tendo m. biceps brachii

Page 31: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Съдово-нервен слой

1 a. brachialis

2 n. medianus

Мускулен слой - дъно

1 m. supinator

2 m. brachialis

Костен слой

1 humerus

2 radius

3 ulna

Page 32: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Предна лакътна област

Повърхностна анатомия

- Медиална, средна и латерална

изпъкналости

- Медиална и латерална бразда

Повърхностни елементи

• Латерална бразда - v. cephalica,

n. cutaneus antebrachii lateralis

• Медиална бразда - v. basilica, n.

cutaneus antebrachii medialis

• v. mediana cubiti –

И-анастомозадесен крайник

Page 33: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Дълбоки структури - субфасциално

Мускули

Флексори на предмишница - медиална

изпъкналост

Екстензори на предмишница - латерална

изпъкналост

Мишнични мускули, m. biceps brachii и m.

brachialis - средна изпъкналост

ляв крайник

Page 34: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Граници

- m. brachioradialis (латерално)

-m. pronator teres (медиално)

Дъно

- m. brachialis и част от m.

supinator

Съдържание

- сухожилие на m. biceps

brachii, bursa bicipitoradialis

Лакътна ямка - fossa cubitalis

Page 35: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Дълбоки структури - субфасциално

В. Съдове и нерви

Медиален съдово-нервен сноп - м/у m.

biceps brachii и pronator teres

- a. и v. brachialis, n. medianus

Латерален съдово-нервен сноп - м/у m.

brachialis и brachioradialis

- n. radialis, a. collateralis radialis

ляв крайник

Page 36: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Супинаторен канал(ляв крайник, латерален

изглед)

Дълбоки структури - субфасциално

В. Съдове и нерви

Медиален съдово-нервен сноп - м/у m.

biceps brachii и pronator teres

- a. и v. brachialis, n. medianus

Латерален съдово-нервен сноп - м/у m.

brachialis и brachioradialis

- n. radialis, a. collateralis radialis

n. Radialis

Page 37: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Проводна анестезия в лакътната област

Page 38: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior
Page 39: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Предмишница

Граници

Топографски ориентири

Външен релеф

Отдели

Съдържание

Page 40: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Regio antebrachialis anterior

Граници – лакътна област проксимално и киткова област дистално.

Външен релеф – проксимално две изпъкналости. Дистално – надлъжно изпъкват сухожилията на:

m. brachioradialis

m. flexor carpi radialis

m. palmaris longusm. flexor digitorum superficialis

m. flexor carpi ulnaris

Между тях се оформят бразди

• радиална (1)

• улнарна (2)

• срединна (3)

1.

2.

3.

Page 41: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Regio antebrachialis anterior

Кожа – тънка и подвижна.

Подкожие – повърхностни съдове и нерви:

• v. cephalica, v. basilica, v. mediana antebrachii

• n. cutaneus antebrachii lateralis et medialis

Фасция

Мускули – разположени в четири слоя:

1. m. brachioradialis + m. pronator teres, m. flexor carpi

radialis, m. palmaris longus, m. flexor carpi ulnaris

2. m. flexor digitorum superficialis

3. m. flexor pollicis longus, m. flexor digitorum profundus

4. m. pronator quadratus Пространство на Парона

Page 42: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Regio antebrachialis anterior

Съдово-нервни снопове:

Радиален сноп – a. radialis, r. superficialis на n. radialis

Улнарен сноп– a. ulnaris, n. ulnaris

Срединни снопове:

- повърхностен – n. medianus, a. mediana

- дълбок – a. interossea anterior, n. interosseus anterior (от n. medianus)

Page 43: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Regio antebrachialis posterior

Кожа – по-дебела

Подкожие – повърхностни съдове и нерви:

• започват v. cephalica, v. basilica,

• n. cutaneus antebrachii posterior

Фасция

Мускули – разположени в два слоя:

1. mm. extensores carpi radiales (longus et brevis) + m.

extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor

carpi ulnaris

2. m. supinator, m. abductor pollicis longus, mm. extensores

pollicis (brevis et longus), m. extensor indicis

Page 44: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Regio antebrachialis posterior

Съдово-нервен сноп:

- aa. et vv. interosseae posteriores

- r. profundus на n. radialis

Page 45: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Предна киткова област

Retinaculum flexorum – фиброзна плочка

между os pisiforme, hamulus ossis hamati и os

scaphoideum, os trapezium.

Canalis carpi- n. medianus

Canalis carpi radialis

Canalis carpi ulnaris- a. ulnaris, r. palmaris n. ulnaris

Page 46: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Предна киткова област

Canalis carpi

Canalis carpi ulnaris

Canalis carpi radialis

Анатомична табакера

Page 47: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Предна киткова област

Синовиални влагалища:

• Латерално – за палеца

• Медиално – за флексорите

Page 48: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Длан на ръката – palma manus

Повърхностна анатомия

- Медиално, латерално възвишение и средна

вдлъбнатост

- Флексионни бразди

- Комисурални възглавнички

Повърхностни елементи

Кожа - плътна, неокосмена

- заловена за дланната

апоневроза - срединно

- мастна тъкан в областта на

възвишенията

- r. palmaris (n. medianus), r.

cutaneus palmaris (ulnaris)

Page 49: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Aponeurosis palmaris - плътна

фиброзна тъкан

- повърхностен слой - сухожилни

влакна от m. palmaris longus,

апоневрозни крачета (дистално)

- дълбок слой - напречни

фиброзни влакна (дистално)

- комисурални отвори

- странично преминава във

фасциите на тенар и хипотенар

Page 50: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Контрактура на Dupuytren

– задебеление на

Aponeurosis palmaris

Page 51: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Дълбоки (субапоневротични) отдели

Медиалната и латерална междумускулни прегради и

дланната междукостна фасция (в/у mm. Interossei

palmares) формират

- Три фасциални леговища - латерално, медиално и

средно

Page 52: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Фасциални леговища - латерално, медиално и средно

Page 53: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Латерално (тенарно) леговищеМускули - 4 слоя

- M. abductor pollicis brevis- M. opponens pollicis, m. flexor pollicis brevis (caput superfic.)- M. flexor pollicis brevis (caput profundus)- M. adductor pollicis

Нерви - r. muscularis n. medianus (забранена зона!)Съдове - r. palmaris superficialis

от a. radialis

Page 54: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Медиално (хипотенарно) леговище

Мускули - 2 слоя

- Повърхностен - m. abductor digiti minimi,

flexor digiti minimi

- Дълбок - m. opponens digiti minimi

Нерви - повърхностни и дълбоки клонове

на n. ulnaris

Съдове - повърхностни и дълбоки клонове

на a. ulnaris

Page 55: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Увреждане на n. ulnaris

Page 56: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Средно фасциално леговище

Сухожилно-мускулен слой, който включва:

- mm. flexores digitorum superficialis et profundus

- mm. lumbricales

- vagina synovialis

Две съединителнотъканни пространства:

1. Повърхностно - под дланната апоневроза

- arcus palmaris superficialis - aa. digitales palmares communes

- n. medianus - nn. digitales palmares communis

- r. palmaris n. ulnaris - n. digitalis palmaris communis IV и n. digitalis

palmaris proprius V

Междуфасциални канали - дистално от пространството

- mm. lumbricales, a. и n. palmares digitales comm. et propriae

Page 57: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

vagina synovialis communis flexorum

Page 58: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Средно фасциално леговище

2. Дълбоко (подсухожилно) пространство

- комуникации:

с предмишница - проксимално през canalis carpi

с повърхностно пространство - междуфасциални канали

най-дълбоко - под fascia palmaris interossea се разполагат:

- arcus palmaris profundus - a. radialis + r. profundus a. ulnaris

- aa. metacarpales palmares - aa. digitales palmares communes

- дълбок клон на r. palmaris n. ulnaris

Page 59: Топографски области на горния крайник...Digiti manus Области на горния крайник Regio deltoidea - 1 Regio brachialis anterior

Arcus palmaris profundus и дълбокия клон на

r. palmaris n. ulnaris