19
EXAMPLE

พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

  • Upload
    lamnhan

  • View
    240

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

EXAMPLE

Page 2: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

เพอการสอบ GAT, PAT, SMART-I, CU-TEP,

CU-AAT, TU-GET, SAT, TOEIC, TOEFL

และการสอบเขาระดบอดมศกษาทกประเภท

เจาะลกและตวเขม !กลยทธพชตขอสอบ ERROR IDENTIFICATION

เคลดลบท�าคะแนนเตม แมไมแมนไวยากรณ !มขอสอบพรอมเฉลยและค�าอธบายอยางละเอยด !

อปเดตลาสด ! เนอหาเขมขน อานเขาใจงาย !

EXAMPLE

Page 3: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

Error Chcek22

ขอมลทางบรรณานกรมหอสมดแหงชาต

ทกษณา ศรประชา. พชต ERROR IDENTIFICATION.-- กรงเทพฯ : สมารท อนเทลลเจนท, 2559. 190 หนา. 1. ภาษาองกฤษ--ขอสอบและเฉลย. I. ชอเรอง. 420.76 ISBN 978-616-7972-18-3

ผ เขยน : ทกษณา ศรประชา

ราคา 230 บาท

พมพครงท 1 : กนยายน 2559

สงวนลขสทธโดย : บรษท สมารท อนเทลลเจนท จ�ากด

จดพมพโดย : บรษท สมารท อนเทลลเจนท จ�ากด 2387 อาคารรวมทนพฒนา ชน 3 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10310 โทร. 0-2318-4818 (10 ค สาย) แฟกซ : 0-2318-4809 E-mail : [email protected]

จดจ�าหนายโดย : บรษท ซเอดยเคชน จ�ากด (มหาชน) เลขท 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพฯ 10260 โทรศพท 0-2739-8000 โทรสาร 0-2751-5999 http://www.se-ed.com

พมพท : บรษท แอคทฟ พรนท จ�ากด โทร. 0-2530-4114 (8 ค สาย)

พชต ERROR IDENTIFICATION

EXAMPLE

Page 4: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

33

ค� ำน� ำ

หนงสอ “พชต ERROR IDENTIFICATION” เลมน

เขยนขนโดยมวตถประสงคใหผ อานไดฝกฝนการท�าขอสอบ

ชนด Error Ident i f i ca t ion ซงเปนขอสอบรปแบบหนงท

มกพบในการสอบวดความรภาษาองกฤษของสถาบนการศกษา

ตางๆรวมถงขอสอบทใชในการสอบเขาศกษาตอดวย

จดเดนของหนงสอเลมนคอ เทคนคการท�าขอสอบ Error Ident i f icat ion

โดยจะอธบายขนตอนการท�า และวธการวเคราะหขอสอบอยางละเอยด โดยจะ

สอดแทรกหลกไวยากรณภาษาองกฤษทจ�าเปนตองร ส�าหรบการท�าขอสอบขอนนๆ

และเสรมแทรกหลกไวยากรณอนท เกยวของไวด วย เพอใหผ อ านไดเรยนร และ

ทบทวนความร หลกไวยากรณของตนเองไปพรอมกนโดยไมร สกวาถกยดเยยดจน

เกนไป นอกจากน การอธบายขนตอนการท�าอยางเปนระบบและทวนซ�าวธการท�า

แบบฝกหดทกขอยงชวยใหผ อานเกดการฝงจ�าขนตอนเหลานนและปฏบตตามโดย

อตโนมตซงจะชวยใหท�าขอสอบไดรวดเรวขน

อยางไรกตาม เนองจากขอสอบ Error Identification เปนขอสอบทใชวด

ความร ไวยากรณภาษาองกฤษอยางกวางขวาง หลกไวยากรณทปรากฏในหนงสอ

เลมนจะเปนหลกไวยากรณทมกออกสอบ ดงนน ผ อานจงควรศกษาหลกไวยากรณ

ภาษาองกฤษเพมเตมจากต�าราหลกไวยากรณภาษาองกฤษฉบบสมบรณ ทจะชวย

ทบทวนความร ไดประกอบดวย

ผเขยนหวงเปนอยางยงวาหนงสอเลมนจะเปนประโยชนตอนกเรยน นกศกษา

หรอผทตองการฝกฝนการท�าขอสอบ Error Identif ication และขอใหทกทานประสบ

ความส�าเรจในการท�าขอสอบตามทไดตงใจไว

ทกษณา ศรประชา

EXAMPLE

Page 5: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

สารบญ

1Part

3Part

2Part

ค�ำน�ำ 3

สำรบญ 4

ขอสอบ Error Identification คออะไร ? 5

ขอสอบ Error Identification ถามอะไรบาง 9

เทคนคการท�าขอสอบ Error Identification 10

ประเดนทควรร เพอการท�าขอสอบ Error Identification 11

แบบฝกหดกำรท�ำขอสอบ Error Identification 29

ตวอยำงขอสอบ Error Identification 97

และเฉลยพรอมค�ำอธบำย

ตวอยางขอสอบ Error Identification 98

ตวอยางขอสอบ Error 16 Choices 135

เกยวกบผเขยน 189

4

EXAMPLE

Page 6: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

5

ขอสอบ Error Identification

คออะไร ?

PART

1EXAMPLE

Page 7: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

พชต ERROR IDENTIFICATION66

ตวอยาง

Error Identificat ion คอขอสอบทใชวดความร ความเขาใจหลกไวยากรณภาษา

องกฤษของผ ท�าขอสอบ ลกษณะโดยทวไปของขอสอบชนดน มกมาในรปของประโยค

ทประกอบดวยค�า ส�านวน หรอวล ทยงไมถกตองตามหลกไวยากรณอยางนอยหนงแหง

เพอใหผ ท�าขอสอบระบสวนทผดในประโยค

ค�ำตอบคอขอ 3

เนองจากประธานของประโยคคอ Those (ซงขยายความโดย relative clause :who are

suffering from post-traumatic stress disorder) เปนพหพจน ค�ากรยาทใชจงตองเปน

รปพหพจนดวย แต is เปนกรยารปเอกพจนของ verb to be จงเปนสวนทผดหลกไวยากรณ

ในประโยคน

จากตวอยางน พบวา Those ซงเปนค�าทขดเสนใตน นถกตองตามหลกไวยากรณเพราะ

สอดคลองกบค�ากรยา are ทอยในอนประโยค who are suffering from post-traumatic

stress disorder ทขยายประธานของประโยคหลก และกรยา suffer กใชกบค�าบพบท from

ถกตองแลวเชนกน นอกจากน at risk กเปนบพบทวลทตองตามดวย of ซงในประโยคตวอยาง

กไดใหไวเปนขอสงเกตแลว

ลกษณะขอสอบ Error Identif ication แบบทว ๆ ไปน บางครงผท�าขอสอบอาจไม

จ�าเปนตองร หลกไวยากรณภาษาองกฤษทงหมดอยางแมนย�ากสามารถท�าได ดวยการตด

ต�าแหนงทถกตองออกไป นอกจากลกษณะขอสอบแบบทว ๆ ไปแลว ในปจจบนมการ

พฒนาขอสอบ Error Identification ในรปแบบใหมทเรยกกนวา Error Test 16 Choices

ซงมกจะพบในขอสอบ O-NET ข อสอบในลกษณะนผ ทท�าข อสอบจ�าเป นตองร หลก

ไวยากรณภาษาองกฤษเปนอยางดจงจะสามารถเลอกค�าตอบทถกตองได

Direction: Read the following sentence and choose the underlined part that is

grammaticallywrong.

Those1

whoaresuffering from2

post-traumaticstressdisorder is3likelyatrisk

4ofsuicide.

EXAMPLE

Page 8: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

แบบฝกหดการท�าขอสอบ

Error Identification

PART

2EXAMPLE

Page 9: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

พชต ERROR IDENTIFICATION3030

แบบฝกหดท 1

ค�ำตอบคอ ขอ 3

เนองจาก can เปน modal verb สามารถใช verb to be รปเดมตามไดเลยโดย

ไมจ�าเปนตองมtoคน(canbe)

วธท�ำ เรมจากขนท 1 คอหาประธานและกรยาหลกของประโยคใหได เนองจาก

ประโยคนเปน compound sentence ซงประกอบดวยประโยค simple sentence

2 ประโยคคอ Some babies are wise beyond their years และ (Some babies)

can to be moved to tears by their mother’s singing ซงประโยคทงสองนเชอมดวย

ค�าสนธาน : and เพอแสดงความสอดคลองกน ดงนน ประธานหลกของทงสองประโยค

จงเปนค�าเดยวกนคอSomebabies

เมอพจารณาค�ากรยาหลกของประโยคแรก คอ are ซงเปนรปพหพจนของ verb

to be ตามดวยค�าคณศพท wise และขยายความดวยบพบทวล (prepositional phrase)

beyond their years สวนค�ากรยาหลกของประโยคทสองคอ can to be moved ซงเปน

passive voice เพราะมโครงสรางทประกอบดวย verb to be + (Verb 3) เพอแสดงให

เหนวาประธานของประโยคคอ Some babies เปนผถกกระท�าใหเกดความรสกซาบซงใจ

ซงขยายความดวย to tearsคอ (ซาบซงใจ)จนน�าตาไหลและby theirmother’ssinging

คอดวยการรองเพลงของแม

เมอไดประธานและกรยาหลกของประโยคแลว ขนตอไปคอดสวนทขดเสนใตวาเปน

ค�าชนดใดและท�าหนาทอะไรในประโยค เราพบวาค�าทขดเสนใตค�าแรกคอ Some babies

เปนประธานของประโยคแรกทประกอบดวยค�านามทวไปรปพหพจน babies และขยาย

ดวย Some ซงเปนค�าก�ากบนามประเภทบอกปรมาณ เมอใชน�าหนาค�านามนบได ค�านาม

นบไดตวนนจะตองเปนรปพหพจนดงนนSomebabiesทขดเสนใตไวจงถกตองแลว

Direction: Read the following sentence and choose the underlined part that is

grammatically wrong.

Some babies1

are wise beyond2

their years and can to be3

moved4

to tears by

their mother’s singing.

EXAMPLE

Page 10: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

พชต ERROR IDENTIFICATION9696

ตวเลอกขอทสอง to be guilty เปนกำรใช to infinitive เพอท�ำหนำทขยำยควำม

กรยำ presume (ซงในทนมรป past participle หรอค�ำกรยำชองท 3 เพรำะเปนประโยค

passive voice) ซงเปนกำรใช to infinitive แบบหนงตำมหลกไวยำกรณดงไดเคยอธบำย

ไวแลวขำงตนตวเลอกขอนจงถกตองเชนกน

ตวเลอกขอทสำม of เปนค�ำบพบททใชรวมกบค�ำคณศพท guilty เปนส�ำนวน

tobeguiltyofแปลวำมควำมผดฐำน...ซงประโยคนใชถกตองแลว

ตวเลอกขอสดทำย do not caring เปนกำรใชทผดหลกไวยำกรณ กำรสรำงรป

ปฏเสธของกรยำรป ing หรอ gerund เมอน�ำมำใชตอทำยค�ำบพบทเชนในประโยคน

เพยงแคเตม not ขำงหนำค�ำกรยำทเตม ing นนกเพยงพอแลว ไมตองมค�ำกรยำชวยใด

น�ำหนำเลย

EXAMPLE

Page 11: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

ตวอยางขอสอบ Error Identification

และเฉลยพรอมค�าอธบาย

PART

3EXAMPLE

Page 12: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

พชต ERROR IDENTIFICATION9898

Direction: Read the following sentences and choose the underlined parts that

are grammatically wrong.

1 The JapanesesA

areB

renowned forC

their disciplineD

.

3 KeepingA

our brains to be activeB

throughout our lives can delay Alzheimer’s symptomsC

up toD

five years.

2 Childhood’sA

obesity can be preventedB

throughC

proper dietD

and exercise.

4 Strategy games, as ifA

Scrabble, euchre, chess, bridge, and the likeB

, are

effective C

in challenging D

your brain.

5 SomeA

tourist attractions, especiallyB

religious and government C

locations have

their own dress code that tourists must toD

observe.

6 Whether or notA

GMOs or genetically modified organisms areB

harmful to us

will remain indecisive untilC

definitive long term studies have completed D

.

7 The common misconception of evolution that humans came A

from monkeys

areB

either from educators oversimplifyingC

the truth or if the general population D

got the wrong idea about the great apes.

ตวอยางขอสอบ Error Identification

EXAMPLE

Page 13: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

111111PART 3 : ตวอยางขอสอบ Error Identification และเฉลยพรอมค�าอธบาย

93 Emotional abuse inA

children has recently been discoveredB

to the strongest C

link with an increased risk of migraines later on in lifeD

.

94 Emma Watson announcedA

that she would to takeB

a year offC

fromD

acting to

focus on feminism.

95 Air India’s the longestA

all-women operatedB

flight was executed on TuesdayC

to

celebrate International Women’s DayD

.

96 Native Americans got upsetA

byB

J.K. Rowling who had appropriatedC

their

culture in herD

latest short story.

97 Amazon is going toA

debut its first daily live show overB

the Internet this

comingC

Tuesday, expectedD

to increase its fashion sales.

98 It is a good newsA

for expats livingB

in Korea that Seoul Global Center is now

offering those who would like to be entrepreneurs a two-weekC

business

start-up course, free of chargeD

.

EXAMPLE

Page 14: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

พชต ERROR IDENTIFICATION112112

99 MoreA

amphibians are reported to be killedB

by cyclists and pedestrians who

welcomedC

the government project of leisure facilitiesD

near rivers and streams.

100 It was ridiculousA

that an old lady at onceB

asked me if she could walk through C

the subway turnstile when D

I tagged my metro card.

EXAMPLE

Page 15: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

113113PART 3 : ตวอยางขอสอบ Error Identification และเฉลยพรอมค�าอธบาย

เฉลยขอสอบ

Error Identification

พรอมค�าอธบาย

EXAMPLE

Page 16: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

167167PART 3 : ตวอยางขอสอบ Error Identification และเฉลยพรอมค�าอธบาย

65 Sonia prefers beaches to1

mountains, so you may probable2

see her hanging3

around4

the beach rather than somewhere else.

1. A. than B. more than

C. rather than D. over

2. A. likely B. possible

C. supposedly D. probably

3. A. hangs B. hung

C. hanged D. hang

4. A. in B. at

C. on D. out

66 Thierra is a1 math genius. She should have been killed

2 today’s exam if she

didn’t get into3

the car accident and couldn’t come to the class in time4

.

1. A. the B. no

C. – D. one

2. A. should be killed B. should have killed

C. should be killing D. should have been killing

3. A. got into B. gotten into

C. got through D. gotten through

4. A. at time B. on time

C. sometime D. all the time

EXAMPLE

Page 17: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

171171Part 3 : ตวอยาง Error Identification และเฉลยพรอมค�าอธบาย 171171PART 3 : ตวอยางขอสอบ Error Identification และเฉลยพรอมค�าอธบาย

เฉลยขอสอบ

Error 16 Choices

พรอมค�ำอธบำย

EXAMPLE

Page 18: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

333

เกยวกบผ เขยน

ชตมา ลอเรองสน (ครปก)

การศกษา

ปรญญาโท King’s College London

M.Sc. International Marketing (Pass with Merit)

ปรญญาตร เกยรตนยมอนดบ1คณะพาณชยศาสตรและการบญช

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประสบการณการท�างาน

• Assistant Auditor (External Auditor),

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

• Nestle Market Audit Executive (Internal Auditor), Nestlé Thailand

• ตวเตอรภาษาองกฤษสถาบนPerfectScore

ปจจบน

เจาของสถาบนกวดวชาPerfectScoreในยานสามยาน

EXAMPLE

Page 19: พิชิต Error Identification - static.se-ed.com · ตัวอย่าง ... ชนิดนี้ มักมาในรูปของประโยค ... ความโดย

EXAMPLE