חזרה לקראת קורס Icc להעלאה

Embed Size (px)

Text of חזרה לקראת קורס Icc להעלאה

  • 1. IYT ICC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.NAVTEX 8. 9.

2. IYT : : 22 SloopSloop () () ' ' 3. IYT 3 "" 4. IYT 4 45-80.( ) 80-100 ) .( 100-170 ) .( 170-180 ) .( 5. IYT - / . 5 - / . . / 6. IYT " - " - - . .( ) 6 - . 7. IYT - - 7 . - . .( ) 8. IYT - - - . ) ,( ,( ) , . . 8 9. IYT - - - . , . "" !( ) . 9 10. IYT 10 / ): CE( . ): CLR( . . 11. IYT 11 - CE.CLR- ) CE( ), CLR( . ) CE( , )CLR( . CLR CE / 12. IYT 12 . . / 13. IYT 13 . / . 14. IYT 14 . . CE CLR / 15. IYT 15 : . . . . 16. IYT 16 : . .( ) .( ) CLRCLR CLR ( ) . ( ) 17. IYT 17 , . () . ( ) . 18. IYT 18 " - . . . 19. IYT 19 . . 20. IYT . . ) .( . . . . 21. IYT . . ) .( . . . . 22. IYT ! . : . . : ... ," , , . 23. IYT Painter- . . . Painter.- . . 24. IYT : 2 2 2 3 " )2,4,6.(" " 1.5 25. IYT ) I.M.O( . . . , . 26. IYT ) - 2( , , . , , . , , , , . . . . , , .. ! ! 27. IYT . . . . ! () 28. IYT : 1) .5(: 360 . 2) .6(: . 5. 29. IYT . . 30. IYT : . 31. IYT . ) 1617(: . . () . : . 32. IYT I-) 13( . ) 135.( )22.5.( 33. IYT II-) 18( , " " , : 1.( ) : : , , , " , . 2.( ) : 3.() : 4. :: , 5.( ) : 34. IYT III-) 14,15( : , 35. IYT IV-) 12( : . " " . 36. IYT IV-) 12( . . * !! 37. IYT . . . VI-) 12( 38. IYT . ) .) VI-) 12( 39. IYT 40. IYT EW S 100 0900 N 1000 CN TN 41. IYT : . Compass Best Error West 100 0900 1000 CN TN 42. IYT . Compass Least Error East 800 100 0900 CN TN 43. IYT : Var Dev C.Err + = 44. IYT < < ))VarVar(( . ), TN ( . ,- TN MN 45. IYT .- < < ))VarVar(( 46. IYT . < < ))VarVar(( 47. IYT , . , , . , . < < ))VarVar(( 48. IYT . . < < ))VarVar(( 49. IYT < < ))VarVar(( 50. IYT < < ))DevDev(( . . MN CN DEV 0900 TN MN CN 51. IYT , . !!! DEV 30 E DEV 70 E DEV 20 W DEV 90 W DEV 30 E < < ))DevDev(( 52. IYT , . !!! DEV 30 E DEV 70 E DEV 20 W DEV 90 W < < ))DevDev(( 53. IYT , . !!! DEV 30 E DEV 70 E DEV 20 W DEV 90 W < < ))DevDev(( 54. IYT , . !!! DEV 30 E DEV 70 E DEV 20 W DEV 90 W < < ))DevDev(( 55. IYT : . M.C DEV C.C 177 3W 180 196 4W 200 210 10W 220 228 12W 240 252 8W 260 276 4W 280 < < ))DevDev(( 56. IYT 215o " ." M.C DEV C.C 177 3W 180 196 4W 200 210 10W 220 < < ))DevDev(( 57. IYT 6( )X( ) 20( )15( ) = M.C DEV C.C 196 4W 200 ? 215 210 10W 220 < < ))DevDev(( 58. IYT M.C DEV C.C 196 4W 200 ? 215 210 10W 220 < < ))DevDev(( 59. IYT ) 4.5). (4W( 8.5W. 215 ! ! 4W.10W- M.C DEV C.C 196 4W 200 206.5 8.5o W 215 210 10W 220 < < ))DevDev(( 60. IYT 6E 7W VAR 1333W130136 1531W152145 C.CDEVM.CT.C E- W+ W- E+ < < " " " " 61. IYT 4E VAR 1421W141145 C.CDEVM.CT.C < < : 4 . 145o ? 62. IYT 6E VAR 1333W130136 C.CDEVM.CT.C < < : 6 3 . 133o ? 63. IYT 08:00. 315.: .6K: 2010. 10:00? < < 64. IYT M.C DEV C.C 296 4W 300 315 318 2W 320 < < 65. IYT Dev = 1.5W M.C DEV C.C 296 4W 300 313.5 2.5W 315 318 2W 320 < < 66. IYT ? VAR 3151.5W313.5? C.CDEVM.CT.C E- W+ W- E+ < < 67. IYT Var 2006 404E < < 68. IYT 4.3E VAR 3151.5W313.5317.8 C.CDEVM.CT.C TC = 318 < < 69. IYT < < Lat 31o 56.5N Long 034o 28.3E 318 12M 70. IYT . , . 71. IYT - - 4E VAR 1531E154158 C.CDEVM.CT.C 4E VAR 0401E041045 C.BDEVM.BT.B 4E 1251E126130 72. IYT " ) C.ERR: ( 4E VAR 1531E154158 C.CDEVM.CT.C VAR + DEV = C.ERR 4o E + 1o E = 5E 73. IYT : 0405E045 C.BC.ERRT.B C.ERR = 5o E 1255E130 74. IYT , , /" . , , , : ... , . , . . < < 75. IYT 76. IYT Badluck Mayday Lora Lora Lora This is Badluck Badluck Badluck Position and ETA please Over Mayday Bamba Bamba Bamba This is Badluck Badluck Badluck Position and ETA please Over < < 77. IYT Lora-Bamba: Mayday Badluck Badluck Badluck This is Lora Lora Lora Position 5 miles south of you, Eta 1 hour Over Mayday Badluck Badluck Badluck This is Bamba Bamba Bamba Position 10 miles south of you, Eta 3 hours Over < < 78. IYT Badluck -Lora: , -Bamba Mayday Lora Lora Lora This is Badluck Badluck Badluck Proceed to my assistance and standby on channel 16 Mayday Bamba Bamba Bamba This is Badluck Badluck Badluck Standby on channel 16 < < 79. IYT : *, Lora Badluck .(... ) Mayday All stations All stations All stations This is Lora Lora Lora Time 1900 UTC Badluck Silence Feenee Out < < 80. IYT ) 16:( , *Lora ( ) Badluck .(... ) Mayday All stations All stations All stations This is Lora Lora Lora Time 1900 UTC Badluck Prudence Out < < 81. IYT : "/ : " : " " Mayday Abdel Abdel AbdelAll ships All ships All ships Silence Mayday Out Mayday Abdel Abdel AbdelAll ships All ships All ships Silence Distress This is Lora Out < < 82. IYT < < 83. IYT Mayday Relay Mayday Relay Mayday Relay This is Moshiko Moshiko Moshiko Mayday Badluck The Following was received on channel 16 at 1530 UTC Message begins: Mayday This is Badluck 32degrees 09 minutes north 034degrees 32 minutes east Collision, Taking water in danger of sinking End of message, no further information Ships in vicinity report and assist Over < < 84. IYT : * . Mayday Mayday Mayday This is Badluck Badluck Badluck 428000501 Mayday Badluck Man Overboard at estimate position between 32degrees 09 minutes north 034 degrees 32 minutes east and 31 degrees 45 minutes north 034 degrees 25 minutes east Require immediate assistance Last seen at 1530 UTC Ships in vicinity keep a sharp lookout and assist Over < < 85. IYT Max 400 NM 518 kHz NAVTEXNAVTEX 86. IYT NAVTEXNAVTEX 87. IYT : ZCZC PA12 010420UTC JUNE HAIFA RADIO NAVIGATIONAL WARNING ASHDOD LIGHTHOUSE EXTINGUISHED NNNN END OF MSG CER 02% '01-99 00 88. IYT 89. IYT < 1 : (24. (12. (18:36. (6. (12:24. (6:24. ." , ( 90. IYT < 1 : (24. (12. (18:36. (6. (12:24. (6:24. ." , ( 91. IYT < TIDE ( ( ) ." ( -A, B) / " .) -C, D " ,." 92. IYT < . , , . Spring- / . . Neap / ) ) . 93. IYT < 12- 24).Semidiurnal( ) ,Diurnal) (Mixed ( . A A BB 94. IYT < . 95. IYT < . , 96. IYT < Easy Tide 97. IYT < 2 : (10.' (5.' (6-8.' (13.' (15.' (16-18.' 98. IYT < 2 : (10.' (5.' (6-8.' (13.' (15.' (16-18.' 99. IYT < 100. IYT < < , , . / . / 101. IYT < < , ) ," "Spring). (Neap( Mean High/Low Water Spring/Nea p 102. IYT < < : , 1.- HW X hr. 2. / /Lock. HW 3h 103. IYT < < : , 1.- HW X hr. 2. / /Lock. 104. IYT < < : , 1.- HW X hr. 2. / /Lock. 105. IYT < . ) () .( , . " (Neap( (-Spring.(- - 247 106. IYT < 3 :- ( ) (5. (11. (7. (13. 107. IYT < 3 :- ( ) (5. (11. (7. (13. 108. IYT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 109. IYT , - . : . 110. IYT . : . , , , ) port auothority office( ) coast guard organizations( NAVTEX " < 111. IYT - (" ) .( ) < 12." . ; . - . " ; . 112. IYT . - . . () . < . , . : 113. IYT - . . . , , ) 600.(. - "" . . . - . , . < 114. IYT , - . . . . . < < 115. IYT , - . .( ) . < < 116. IYT - . . . < Katabatic Wind> 117. IYT , - . . . < Anabatic Wind> 118. IYT : : 2500800 2000-4500 " 4500-10000 " . . . . -. / Cirrus Clouds Cumulus Clouds Stratus Clouds < = 119. IYT Cirrostratus - High, thin clouds that give the sky a milky-white appearance. Like