อนุสารอุดมศึกษา issue 425

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

39 425 2557

Transcript

 • www.mua.go.th/pr_web

  !"#$%&!&'()*)+,-../012342561

  Smart Education

 • !"#$%!&% %% '$()*+#,--./0011123452672-,.89345:3452672-,;&)?@77A2>7307,?>-,5BC5DEF#1112-1B--?82>7307,?>9-, &G#FHFF&""#&G#FFFIJ&G#K#LGFMN#& &M"GLOFIF#&N PHN##* &OQNFF

  #FFRGHSNFONTN#"&FF"#G"&(IU )FH"&FFVFVKU#")F&FGL"U!"#W%X'W

  !"

  &Y&FOZ&U[H*!UYT ")&M!O 2G"UOIUUMKI\G""U]"^O_` &2")&"^RYGL% G"UYF"")TOZF"IU")! "[HY&R&TOI&""#)"NaF**Y! 2"))"&J"VO_%$

  !"#$%

  FU[H*")YTURYOI

  &'

  K&U"KUY

  &U(GIbN&"&U(GI&"c&&"cOFN

  &% (

  )dNeFKIOfFJO&^&)"U[H

  )

  OQU"\&"eKINMF`])")OdPH#

  *+!"

  gE4>5-B7Dh,5Bijkl/m358-gE4>5-B7D "[H&"^Y

  !" %,&

 • 3

  -.!/ 0%

  -.!/ 0%

  %%$ '&L"NIU[HY")NInJRK&M!OOIGLOI* og487.?5D

  pDB7Dq?C?65-B7D BDh,5BC5DErG"UOI !"#$%"'("&)'*'("+()',-&"./#%$0-1$**("*1$&%"$.2%(345&".67&')&".8*49:$%'$",$*N!KJK)F#!Us2g2t?uvuwB64?Cm5Dx"JNInJRK&M!OOIGLOI*^RFYR")KIRLV[YTIU")FM^RFUIY"^IU")U[H!U]IYFM^R!g85u34uw4DE4uKIYTM^R)YTIYOI*KI&M!O+[FR&JYULF^)^Y!U^RTYy7CB>zqB5C764?m4..78-{5>BCB-zoyqm{r"^R&")&YTURU[HYYTGV&M!O"*URFF!YT")MJFM+ogp'ms|}gy8768533?rT&Y&FTR

  "[HKIOI"NM[H"V&MJFM!UGIFULF^O_%%X

  ; >?@YOQUOI^[Y&L"NIU[H!)&Y&FYT")YOI!UU!U]IYF&")&ULF!KO

  "[HRY!YF "V&Y&F^R&)"U[HG"U"&JF+[OZ*&L"b^&F&ROZ&U[HNIV"[HF^*Y~KI"&JFOQU&!U&)"U[H"dKIY~"&JKY"(&L"b^n"U"^RU[H*OZ")[V"V^IU")MJFMKIIU")!"VV OZ&U[H*Y&J&L(G&)"U[HKYIKYFGNLU^R&UR"))F)KIRK(&)"OZ"KOJROI&)N#&M!OGGIOZ[GIYIU")NMdU[H*KR)JNU[H&M!O"OZK))Y&RI"[))&L"bU[HY"OZOI+*UR[

  A%B&%%$"A,B$%3(##CDE>F=GFH45*URL&F)JNM^R7C76D5y87>?uu&M!O+[^RTR"[HKI)OZK")TYU")|mg|D-?8D5-B7D5Cw7@BCB-z=78m-4E?D-uo|wmry8768533?")*URYOZOGG"&L"bOI[Y)JNU[H+KI*UR&KIYG"U"V7334DB-z7=y85>-B>?GIOZK[&L")&L"NIU[HY")&)"U[H^LUKIULFURNMKIOZ&U[H*

  >I>?J

 • 4

  >I>?J

  &G#FHFF&""#FNIU[HOQUn[!&ROI*YI[HFKIIU**UR"))G"d^RG"UGGKL?>@=>=GMNG@EO

 • 5

  3!"5>I>?J

  !"&G#FHFF&""# FNI

  U[HOQUn[>IZ=[>?I>@EM[YEY ^O_[H%%$&2 *URG"U&[HYTTOZY^RGY^[HII[H"&J^RKY"[HMJFL^"eFH]IFGG""UKUM^RUK"#KIOIPFUTnU[HJY^ &)"U[H&""U&2^&FOZR0&UKTVG""UKUM^RGL%K)YOZY&TorY&K"KGL orY&FF&MGLWor)GLo rM&"GL%o%rY&FGLo$rY&!!GL$oXrY&FGLXorY&[HGL

  oWrY)FFG&F)"bGL orY&HdGLorY&&HGLorY&OIGLKIorY&F&KIO"bonJRGI*UR")FGNOZ"U")KrGL%

  "VV &2GI&")&[HYTTOZY^[HYII[H"&J^RKY

  "[H*UR")GL ~2')YO_[HnY&)"U[HTG"U&^RKYnJR")!UGIK)YGYO_[HI

  "VI~2')+[&)"U[HRn^R&2"))M[HKInJR")RLFGYTM^&)"U[HIY'"!YUTT&)"LUUII*UR")KIT&L(G[HnJR")GIR")*OL^TVG""UKUM^RYRO_nJRGI&"")

  VGIROZnJR*UR[VI)OZ

  "[HIU")OFbb"VO_^O_[H%%$[HJY^ &)"U[H&""U&2KIn]&I&^M[H0%%$!UR*YJY^&MFFG0F"Na# oy87@5-B7DrOIPFUKIUK"#^[HUG*YOZnJR*UR")U[HT"eG""UKUM^RIIKIIIYF2Y

  F2YYY"GOQU")&"^"WPGF%%$&)"U[HGIFGN"UTnJRN&)"F)RT")[H)TVRKI&TR^)&"*O"&2M^"W"%%$KINI"UTU[HT"eG""UKUM^RGIFGN"UTnJR&"")Na#"UTKI&"MHN#nJR&"")*URnYFGN)TVRG&)"U[H+[&2GIOI"KI&&)&"MHN#T"UTnJR&*UR")M^UT%%XKIGIOITnJR*UR")M^UTM"#%%X()*+#11123452672-,

  GULF!II"VKYO_[H%%'%% GL%Y)YnJR")[HGL"V&FV~%XGGLKR~X*URR[HKI")&")&[HIU")OFbb^ &)"U[HY"OIX&)"!UNIVnJR&L(G[HKR%KI"[HGL$$U&FF")KIT^R)[ObO&URnJR")UJK"[H&)"U[H&")&&UGUR)FG"U&2KIYR&2G[LUG"UW\>I>;=GE>@EDJFMI]WW=N=MNENG=?=@? G=>@;\;; >XW>I\HNM>W=`L?NLGLEY@;JYF2Y

 • 6

  &G#FHFF&""# FNIU[H OQUn[GEGNEM@>?ING=?=Y=DJNG=?=W?+[&2 *UR^ROI2)[!)KIR&KI"dYI[HFOIU(&L"bU"VorLU!G#^R*URYI))U[HGIR"eY*or&2G"ULF#I))U[H!UKn^IIYOZI))or^G"U&)OIN^R")F"GLOZRI))&&n") o r ^nKYnFG"!UF#nFG"KRGLOZGIR&R")JY"*OURKI o%r&R*OIF^RFU"UGKIOZJO

  F2YY*OY^ )TVR&2*UR&KFU^K)YF"OZOIMTOI!#^ ")TF"*&JYF"IU")!U"V>K`Y&n"U"R&JYF"IU")!o178CE>C5uu4DB?8uB-zr+[OI)URorIU")&)"U[HFU"U")^G"U"U")F"!^I))45>458?CCBmz37DEuomrJYKRorIU")NI!U&)"U[H"VGIRI))&Y&FT"eNM[H&JYOZF^IU")U[V*OogE4>5-B7Dy?8=7835D>?g>?CC?D>?/gEygrKIorIU")"&Jo.876853rI))")NM[H^IU")&oD-?8D5-B7D5C|>>8?EB-5-B7DrF"&J*UR")")"&JGY")NM[H^YOI>KRYF""Mo.7-?D-B5Cr&"eR&JYOZF"IU")!*UR!U&R!OKTR^R")F"YV^R&JYOZF"GI&n"U"R&JYOZF"IU")!Y*OKI>KaYF"^YRIU")NM^R*URdU[HOIoD5-B7D5C,B6,?8?E4>5-B7Du-5DE58Er!U&RJYT^RF"^YVY*O^FOZF!UG"U"U")M^JY"VKI

  GOIMU"YKROQU!&^RF"KY&L&R)TVR"))!G#OIT)&YRTKR*Ob^IU")OIIU")G""UKIIU")RFUR

  "VV"dYI[HF*UR)^R&2Y")nJRNeF ^)KI"e"Na#^")TF"*&JYF"IU")! TL&NI")TF"*&JYF"IU")!FGNI&"V"UYULF")TF"*&JYF"IU")!^"VY*OF2Y

  >I>?J

 • 7

  PGF%%$ '&L"NIU[HG"UG?WGC?;L?>C=LJIF J>?R *URKYT&JUF!Tn\FU&H#` NI!!&&F"FG)"NaF#G?F>F=GL"*URKY r hlqypTn\U`NI!!&&F"FG)"NaF# r ?85-?Tn\!*O*Y!&H#`NIUFGF"UF"OG?+(:c)&%d(#$*URKYhlqypTn\U`NI!!&&F"FG)"NaF#

  >I>?J

 • 8

  >I>?J

  " &G#FHFF&""# FNIU[HOQUn

  M"OINIU[H"VW0%%$YOI*UR()nGOIFG"U[H&"V&)"U[HO_)OIN22%%$"V $*URULFGOIF^YUTS ' "%%$nOIFJR&)JN#GL&)"J#"&J!UnGOIFTIU")nYGL"&JIU")RO")OGLW"&JKIIU")*YnYGL% "&J

  R"

  VOI*UR"))"&JnOIFIU")nYGL&)" J#"&JU"VorF"OJ#[HF"!!&YKUUFG""U&"&J)FFG)"NaFoG"UrorF"GNF"J#[HRG""UR(UFKYG""UR(U"&J&)"NaFoI&r"&J&)"NaFo"dF)F"dFGr"&J&)"NaF oG"UFr"&J&)"NaF o&rKIJ#[HYF)FF"&c#KY"UMF&FFG""U&"&J&)"NaF oI&r orF"FOJ#[H&2!)""&JFO)"NaF oK))&T&UFGF"rKI"&J)FFG)"NaFoG"U!Kr

  GV OI"*UR()nGOIF+LV o8?BuB-r N"&JnOIFUFJY^IU")\RO")O` GL&)"J#"&J*URULFGOIF+LVKR^UT&F%%$&OnGOIFTIU")nYGL"&JKIOI*UR"))"&JnGOIF+LV"V"&JF2Y

  GK=; ]G?F>?*URKY|7E7={BC335A?8uTn\T(`NIFF"H)"NaFG?F>?` *URKYKRKYTn\KYFU`NIFF"")"NaFG?F>?R *URKYs|p|{wTn\"` NIHKI&"F")JG?F>F=GL"*URKY r !";Q#Tn\B8>C?7=B=?`NIFF""&F r {748{BC3Tn\C5>A,B-?`NIFOnF&T&)""G?+(:c)&%d(#$*URKY|7E7={BC335A?8uTn\T(`NIFF"H)"NaF

  GGG?F>?` *URKYH#&F#NI[HF"KYG?F>?R*URKYFK&G"#NI[HF"&G?F>F=GL"*URKY "e#H#NIFFF"" &&FnNIFG"UF"M"fMJ( M"U"&NNIFOF"I

  :*!$; -4I>?J

 • 9

  "" -

  \TY+`])")V &U[H *UR!&JU[))&L"NIU[HUR

  YTU[H")YOI");?@+[*UR"))GFNIU[H^RUJK&L"U[HYOI

  &G#FFF IJ FNIU[H Y[))&2+[R&Y&F&")&LY")F" !U&2 *UR&Y&F&")&URYOIT"e"V^KYFNMKI"M)"NaFnY&2*URL)JY*O")F"+[UR"eNM!U"YTURYOIR^RIIGIOIFYFGY*UR&Y&F"eNMFG#^KYFG"TNMKI"M)"NaFT*YY*(O_V &2GIFUOIFnULFnYT");&&IRKIR&KIYFGY *UR&YY^"eNM[HY*)R IOZYFGULF*URII[KR

  >I>?J>e=

 • 10

  >I>?J>e=

  GJG

  IE;J>MGR@G>XYMM >IMNE>Nf>XDF>

 • 1111

  F"RR^&Y

  V[VF"GIRO")""V"&J"VNG#"V&MKUR^F"RTVKIR"e*OUR T*(&)"YJY")T"TG^NIT"e"*OU$$ 3*.,/ )* . !+1.+8 !3.%1&2!1 )1+ 83.,..

  1.(! (#,33*.,/11!-%1!!.,$

  W==N? =MNE[>GJG

  I[;J>

  FG&)"U[HULFLYTFGF9.+! Y"&JOFbb O_*OYOIO_KR")O_ ' TGGIOZT -.! !-Y"&JVOZ"&J*Y^Y^U[ KYOZ&R[V^Y+[)&)"LG"UK))VGIL^R(FF*Y^Y]IURKYGI(FFL^UR I"[HGIJRY*OYOIG"&TKR"*UR(KIJR"eULFF +[&)"U[HGIG"U!Y"*URYTNMU OZGI")U""V &)"U[HR"eTNMGOZ")Y

  ,/%-:"OZFGGLOZRJRJRKO)Y GI(OKOKI"eT !U&)"OQU!"#K))FG"UGKI^RFG^"eNM"UG""U"UG YNM)"NaFRU[V FG"RNM[V"eO")"&J&L& OZRGVFGKO

  "[H^GIIG^M*YIGJY]I)YY"VG"U!^JOK))IR^RU("e"[V+[R^RIIKIYTL^R!OZ&FNY^FU(&*ORF*UR

  -.(;;?@ABCD@EF

 • 12

  >I>

  RJKIMOI)/,--./001112u5D6,585527860kjjz0

  \&U[H`])")V LG; >ff

 • 13

  >I>

  GRIN&U(GIbN&"OZnJR^Y^[HI""^JR^"VKYOZIOb!U]I^URMH[HMHYY"PH"&"GKI&"&PG&^ROI!#*UROZYUI"GRIN&U(GI&"cGRFbN#IO#I#(YGIF^[H*O"[TYLd&)ROZ^RI#FLdKY)"U"VKILUYYTG[OZIIMJF"VUROF"FKIUROfF)"F

  TG)JRMHYOI!U]IMH"PHOZYUG[[HJR&"^YURY"&TMH"PH"VU!KIU OZ^R"IR"YN#)RT +[OZOI!#Y&"&KInKnYI&OZY OZ^RF#"&TI&*URY&&" IKY)KI&N#^OGG)"KI&"&I&"VKY*KIYOI

  ^UR[H*URIULF[HR*&YY^Y"VF"I&KYK*TF"fF"KYRFF^R&L")IJ*OYOI[VOZ"VK T)IJ*GI*OOfF)"F&FG^YOI

  OZII*JOK*URULFIJ^YOIYOZJO !UFGOZOIL&L")IJ*OYOIOZJOK &U(G*OOZOI&c#^FOQU"U*KYK^O!OT"UOONU&NG"LI&*O&JYO&OZ"VK !U&R"U"H[VN+FU#^RLFUNI&c#[V^OIF!U+Y;;JI&^OIO!U&U(G*O^R)KYI)^OIOOZ"VKL^ROIN);"[V"V[^OOGG)"GFb&*")#I*II"OZRKI*URF&&I""VKIOZIOIKY&G"I#K*UR")JFb^R&U(GT&N"dOIGYOZ^OI"FG

  GRIN&U(GIbN&"OfF)"FINFG"VM^OIKIYOIOZOIOZ

  "FKI"FI#"I&Y"FGIT"FG"TK&U^R(Y"V&OI#^R")FGF*URIU")"VKYIU")TVd*OG[IU")&J&UnURIF#"VOZMH*KIMH"PHGLYTOI)URIF#K&UL&I&"VIU")RIU")KIIU")&J[F&UGL+[RNYKY[H&)"[HFKYI"[IO&KINYKYIF#U[INFGOfF)"FG[*URJOFbbUHS)"NaFFF"UFOZFUIF&

 • 14

  GINFGRLKYKRGRIN&U(GIbN&""*UROfF)"FRFH"&L"bFIYTOZIMF)^IMFHI)&U(GIGRJY""OGG)" T"V&U(GInT" WWR"VJR^IF"UIIKYInOZIGG# ^&U(GI)!&F GR;FN#&S T"V&U(GnOZIMFH T"%

  GRIN&U(GIbN&"ULLKYR&L"bNI&c#^URYOZLU") OZ^ROfF)"FINFGOZOI!#YI&OIFKIOIOZOI")*URYOZII)RUR"&)"FKIOFOfF)"FKIOZd)F"V^URG"KING"

  HHhb;22%W F"LKOFbbO"bUHS)"NaFFF"UF22% F"FUOFbb"H&U