34
1 เครื่องนำเจำะ (Jig Fixture) นายวทัญญู ขันตี นายศราวุฒิ รามศิริ นายมนัส วันนะสุข นายอัครพล ไคบุตร นายก้องเกียรติ ศรีบุรินทร์ นายพร้อมพันษ์ อัณฑะปัญญา โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขา ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2552

เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

  • Upload
    dangthu

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

1

เครองน ำเจำะ (Jig Fixture)

นายวทญญ ขนต นายศราวฒ รามศร

นายมนส วนนะสข นายอครพล ไคบตร

นายกองเกยรต ศรบรนทร นายพรอมพนษ อณฑะปญญา

โครงงานฉบบนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตร ประกาศนยบตรวชาชพ (ปวช.)

แผนกชางอตสาหกรรม สาขา ชางยนต โรงเรยนเทคโนโลยเลยบรหารธรกจ ปการศกษา 2552

Page 2: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

2

หวขอโครงการ เครองน ำเจำะ (Jig Fixture) หนวยกตของวชาโครงการ 3 หนวยกต ผรบผดชอบโครงการ 1.นำยวทญญ ขนต ( หวหนาโครงการ ) 2.นำยศรำวฒ รำมศร (รองหวหนาโครงการ) 3.นำยมนส วนนะสข 4.นำยอครพล ไคบตร 5.นำยกองเกยรต ศรบรนทร 6.นำยพรอมพนษ อณฑะปญญำ อาจารยทปรกษา อ.เฉลมชย มผล อาจารยประจ าวชา อ.ธราธร บตรโยจนโท ระดบการศกษา ประกาศนยบตรวชาชพ (ปวช.) สาขาวชา แผนกชาง ชางอตสาหกรรม สาขางาน ชางยนต ปการศกษา พ . ศ. 2552

สารบญ

Page 3: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

3

รายการ หนา - กตตกรรมประกำศ - รำยละเอยดโครงกำร - งบประมำณ

บทท 1 - บทน ำ 1

บทท 2 - เครองน ำเจำะ (Jig Fixture) 2 - หลกทฤษฎ กำรท ำงำน ของ เครองน ำเจำะ (Jig Fixture) 3 - ควำมรเกยวกบเหลก และกำรกดกรอน 2-4 - เครองเจำะ แบบทใช สวนประกอบหลกกำรท ำงำน 4-5 - กำรค ำนวณควำมเรวในกำรเจำะงำน 6-8

บทท 3 - ขนตอนกำรด ำเนนโครงกำร และขนตอนกำรสรำงงำน 9 - ภำพประกอบกจกรรมในกำรด ำเนนโครงกำร 10-24 บทท 4 - สรปผลกำรทดสอบและขอเสนอแนะ 25 - แบบประเมนโครงกำร

ภาคผนวก - ตำรำงแบบสอบถำมควำมพงพอใจของผลงำน - ประวตผจดท ำโครงกำร - บรรณำนกรม

กตตกรรมประกาศ

Page 4: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

4

ขำพเจำ และคณะผจดท ำขอขอบพระคณอำจำรยทกทำนทใหกำรสนบสนนกำรด ำเนนโครงกำรใหขอมลตำงๆ ทเปนประโยชนแกกำรด ำเนนโครงกำรของขำพเจำ และขอขอบพระคณ ทำนอำจำรยทปรกษำ และทำนอำจำรยประจ ำวชำโครงกำรรวมไปถงผทเกยวของทใหแนวคดตำงๆ ในกำรด ำเนนโครงกำร ตลอดจนชวยใหกำรแกไขปรบปรง ปญหำตำงๆ ทเกดขนของชนงำนส ำเรจลลวงไปไดดวยด

คณะผจดท ำตองขอขอบพระคณ ผทใหกำรสนบสนนในดำนตำงๆ ขอขอบพระคณ ผปกครองขำพเจำ และผรวมโครงกำรคนอนๆ ทใหกำรสนบสนน อกทงยงใหควำมรในกำรจดรปแบบในกำรเสนอโครงกำรและ ชวยจดหำวสดอปกรณ ใหแกขำพเจำ ซงเปนประโยชนอยำงมำกตอกำรจดท ำกำรด ำเนนโครงกำร ใหไดอยำงตอเนองจนเสรจสมบรณ ลลวงไปไดดวยดและยงสำมำรถใชไดอยำงมประสทธภำพสมบรณแบบตำมทตงเปำไว ในกำรด ำเนนโครงกำรในครงน คงไมส ำเรจไดถำหำกขำดควำมกรณำจำกบคคลส ำคญทกลำวมำขำงตนน ทำงคณะผจดท ำ และขำพเจำรสกซำบซงในควำมกรณำเปนอยำงยง ทำงคณะผจดท ำขอขอบพระคณมำ ณ โอกำสน และหำกมขอผดพลำดประกำรใดขำพเจำตองขออภยมำ ณ ทนดวย

ขอขอบพระคณในควำมกรณำของทกๆทำน ใน ณ โอกำสนดวย

คณะผจดท า

1.ชอโครงการ เครองน ำเจำะ (Jig Fixture) 2.ผรบผดชอบโครงการ 1.นำย วทญญ ขนต ( หวหนาโครงการ ) 2.นำยศรำวฒ รำมศร (รองหวหนาโครงการ) 3.นำยมนส วนนะสข

Page 5: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

5

4.นำยอครพล ไคบตร 5.นำยกองเกยรต ศรบรนทร 6.นำยพรอมพนษ อณฑะปญญำ 3.หลกการและเหตผล ในปจจบนงำนเจำะกำรจบยดชนงำนบำงอยำงนนอำจปฏบตไดไมสะดวกรวดเรวเทำทควร จงไดมแนวควำมคดในกำรสรำง ”เครองยดจบชนงำน” เพอใหสำมำรถชวยใหกำรปฏบตงำนไดสะดวกรวดเรวขน และไดงำนตรงตำมมำตรฐำนท ำใหไดผลผลตในปรมำณเพมมำกขน โดยเฉพำะ โรงงำนอตสำหกรรมในปจจบนมกำรแขงขนกนสง ดงนน หำกอสำหกรรมใดสำมำรถสรำงวำมไดเปรยบเชงกำรแขงขนกจะท ำใหสำมำรถแขงขนและประสบควำมส ำเรจได ดงนน จงตองมกำรสรำงเครองทใชในกำรปฏบตงำนเพอใหกำรท ำงำนสะดวก รวดเรวและมประสทธภำพ จงไดมแนวควำมคดทจะสรำงเครองมอทชวยในกำรจบยดในกำรปฏบตงำนเพอใหกำรปฏบตงำนเปนไปตำมวตถประสงคทก ำหนด โดยเครองน ำเจำะชนดนจะชวยในงำนอตสำหกรรมและมประโยชน สำมำรถท ำควำมเขำใจในกำรใชงำนเครองน ำเจำะไดงำยไมยงยำก ท ำใหกำรปฏบตงำนเจำะเปนเรองทสำมำรถปฏบตไดอยำงงำยดำย 4.วตถประสงค

1. เพอเปนสอในกำรเรยนร 2. เพอน ำเทคโนโลยสมยใหมมำเปนแนวทำงในกำรปฏบตงำน 3. เพอชวยประหยดเวลำในกำรปฏบตงำน 4. เพอชวยใหกำรท ำงำนมควำมปลอดภยและมประสทธภำพมำกขน 5. เพอชวยใหผลผลตทออกมำมมำตรฐำนและประหยดเวลำในกำรท ำงำนมำกขน

5.เปาหมาย

1. สำมำรถลดเวลำในกำรปฏบตงำนเจำะได เนองจำกสำมำรถเจำะผลผลตไดครงละหลำยๆชน 2. ชวยใหกำรน ำเจำะชนงำนมควำมแมนย ำมำกขน ชนงำนไดมำตรฐำนตำมทก ำหนด

6.ระยะเวลาในการด าเนนงาน วนท 2 พ.ย.2552 -20 พ.ย. 2552 ศกษำกำรท ำโครงกำรใหเขำใจ

วนท 23 พ.ย.2552 -4 ธ.ค.2552 น ำเสนอโครงกำรใหอำจำรยทปรกษำและ ผอ ำนวยกำร

วนท 7 ธ.ค.2552 –18 ธ.ค.2552 รำงโครงกำรดวยลำยมอลอกแบบเตรยมพรอม ชนงำน

วนท 21 ธ.ค.2552-31ธ.ค.2552 รวบรวมเงนทจะชวยกนสรำงโครงกำร วนท 5 ม.ค.2553-22 ม.ค.2553 จดหำซออปกรณหำตำงๆตำมรำยกำร

Page 6: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

6

วนท 25 ม.ค.2553-31 ม.ค.2553 วำงโครงกำรใชเครองจกรท ำงำนตำมขนตอน ตำงๆ

วนท 1 ก.พ. 2553-19 ก.พ. 2553 ปฏบตท ำโครงกำรจนแลวเสรจ วนท 20 ก.พ. 2553-23 ก.พ.2553 ตกแตงรำยละเอยดแกไขปรบปรงในดำนตำงๆ

และด ำเนนกำรเรองเอกสำร รำยงำนใหแลว เสรจ

วนท 24 ก.พ.2553-26 ก.พ.2553 เตรยมพรอมทจะเสนอโครงกำรใหอำจำรย ประเมน

7.ขนตอนการด าเนนงาน

1. น ำเสนอโครงกำรเพอขอกำรอนมต 2. จดเตรยมอปกรณ 3. ท ำกำรประดษฐชนงำน

4. ทดสอบกำรใชงำน

5. น ำเสนอกำรใชงำนและน ำไปทดสอบ

6. ตดตำมควำมพงพอใจของผทดสอบและผประเมนผล

8.สถานทด าเนนโครงการ

โรงเรยนเทคโนโลยเลยบรหำรธรกจ

9.งบประมาณและอปกรณในการด าเนนโครงการ

รายการ จ านวนเงน(บาท)

เหลกกลำแบนขนำด กวำง15 ซ.ม ยำว 20 ซ.ม หนำ 1.9 ม.ม 700 เหลกกลำแบนขนำด กวำง 7 ซ.ม ยำว 20 ซ.ม หนำ 1.2 ม.ม 700 เหลกกลำทรงกระบอก ขนำด 25 ม.ม 300 เครองกลง 500 เครองแบรง 500 เครองเชอม 500

Page 7: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

7

ตวยดจบแบบทอกเกล ( แบบดนไปขำงหนำ ) 250 นอตตวเมยเบอร 26 จ ำนวน 2ชน 50

รวมทงสน 3,500 บาท

10. ปญหาและอปสรรค 1. อปกรณเครองมอในกำรปฏบตงำนมไมครบ 2. เครองจกรกลทใชท ำงำนไมเหมำะสม 3. อปกรณบำงชนดทน ำมำผลตชนงำนหำซอยำก ตำมทองตลำด

11.ผลทคาดวาจะไดรบ

1.ไดชนงำนทมคณภำพสำมำรถน ำไปใชงำนกบงำนทออกแบบมำเพอกำรใชงำนไดจรงตำมเปำหมำย

2.ไดรบควำมพงพอใจและค ำตชมของผทไดทดลอง หรอทดสอบกำรใชงำนอปกรณ 3.ชนงำนสำมำรถน ำไปใชงำนไดตำมวตถประสงคจรงและชนงำนมควำมคงทนสงตำมกำร

ท ำงำนทออกแบบมำเพอใชงำนโดยตรง 12.การตดตามและประเมนผล

1. กำรทดสอบสมรรถภำพของชนงำน 2. ส ำรวจขนตอนกำรใชงำน ประเมนผลกำรใชงำน 3. ปรบปรงแกไข 4. สรปผลกำรทดสอบชนงำน

ลงชอ...............................................ผรวมโครงการ ลงชอ......................................ผรวมโครงการ (นายวทญญ ขนต ) (นายศราวฒ รามศร ) ลงชอ...............................................ผรวมโครงการ ลงชอ......................................ผรวมโครงการ (นายมนส วนนะสข ) (นายกองเกยรต ศรบรนทร ) ลงชอ...............................................ผรวมโครงการ ลงชอ......................................ผรวมโครงการ (นายพรอมพนษ อณฑะปญญา) (นายอครพล ไคบตร )

Page 8: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

8

ความเหนของหวหนาแผนกชางอตสาหกรรม .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชอ............................................... (นายสมชย จนากลง)

ความเหนของฝายวชาการ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชอ............................................... (นายพบาล ปราบมาก)

ความเหนของผอ านวยการโรงเรยนเทคโนโลยเลยบรหารธรกจ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชอ......................................... (นาย ไพโรจน เสาวนนท )

บทท 1 บทน า 1.1 ทมาของการจดท าโครงการ จดท ำขนเพอประกอบกำรเรยนวชำโครงกำร จงไดมกำรประดษฐ เครองน ำเจำะขนเพอใชประโยชนในกำรน ำเจำะชนงำนชวยใหกำรปฏบตงำนมควำมสะดวกรวดเรวยงขน อกทง ยงท ำใหสำมำรถไดชนงำนทไดมำตรฐำนตำมทก ำหนดไว ลดเวลำในกำรปฏบตงำน ผลตชนงำนไดปรมำณมำก และสำมำรถน ำไปใชกบงำนอตสำหกรรมไดจรง 1.2 วตถประสงค

1. เพอใชเปนสอในกำรเรยนร แกผทสนใจ 2. เพอเปนตนแบบและแนวทำงในกำรพฒนำงำนตอไป

Page 9: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

9

3. เพอใหตรงตำมหลกสตรกำรเรยน 4. เพอใชเปนเครองมอสอกำรเรยน กำรสอนส ำหรบนกเรยน นกศกษำรนตอไป

1.3 ขอบเขตของการท าโครงการ

1. ใชงบประมำณทมอยใหเพยงพอกบกำรด ำเนนโครงกำร 2. ใชวสดทมอยอยำงคมคำ 3. ใชระยะเวลำในกำรด ำเนนโครงกำรใหแลวเสรจไดตำมทก ำหนดไว

1.4 ประโยชนทไดรบ

1. ไดชนงำนสมบรณแบบตำมทออกแบบไว 2. สำมำรถปฏบตงำนเจำะไดเรว และเพมปรมำณผลผลตไดมำกขน 3. สำมำรถน ำเครองมอทประดษฐมำใชประโยชนกบงำนจรงได

บทท 2 เครองน าเจาะ (Jig Fixture) ในปจจบนงำนเจำะกำรจบยดชนงำนบำงอยำงนนอำจปฏบตไดไมสะดวกรวดเรวเทำทควร จงไดมแนวควำมคดในกำรสรำง ”เครองยดจบชนงำน” เพอใหสำมำรถชวยใหกำรปฏบตงำนไดสะดวกรวดเรวขน และไดงำนตรงตำมมำตรฐำนท ำใหไดผลผลตในปรมำณเพมมำกขน โดยเฉพำะ โรงงำนอตสำหกรรมในปจจบนมกำรแขงขนกนสง ดงนน หำกอสำหกรรมใดสำมำรถสรำงวำมไดเปรยบเชงกำรแขงขนกจะท ำใหสำมำรถแขงขนและประสบควำมส ำเรจได ดงนน จงตองมกำรสรำงเครองทใชในกำรปฏบตงำนเพอใหกำรท ำงำนสะดวก รวดเรวและมประสทธภำพ จงไดมแนวควำมคดทจะสรำงเครองมอทชวยในกำรจบยดในกำรปฏบตงำนเพอใหกำรปฏบตงำนเปนไปตำมวตถประสงคทก ำหนด โดยเครองน ำเจำะชนดนจะชวยในงำนอตสำหกรรมและมประโยชน สำมำรถท ำควำมเขำใจในกำรใชงำนเครองน ำเจำะไดงำยไมยงยำก ท ำใหกำรปฏบตงำนเจำะเปนเรองทสำมำรถปฏบตไดอยำงงำยดำย

หลกทฤษฎ การท างาน ของ เครองน าเจาะ (Jig Fixture)

Page 10: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

10

ทฤษฎของชนงานชนนงานชนนสรางดวยเหลก

ความรเกยวกบเหลก

การกดกรอนของโลหะ

ปจจบน เรำมกำรใชเหลกเปนวสดพนฐำนส ำหรบงำนตำงๆมำกมำย ซงขอพจำรณำในกำรเลอกใชผลตภณฑเหลกนอกจำกจะดทควำมแขงแรง และควำมเหนยว ( Toughness ) ควำมสำมำรถในกำรขนรปและในกำรเชอมประกอบแลวเรำยงจะตองพจำรณำถงควำมตำนทำนกำรกดกรอนดวย เพอใหใชงำนเหลกไดอยำงคมคำ ลดควำมจ ำเปนในกำรซอมบ ำรง และมนใจในควำมปลอดภย เชน อ ตสำหกรรม อำหำร กำรขนสง เชอเพลงโดยทอเหลก เปนตน การกดกรอน สแตนเลสเปนวสดททนและตำนทำนกำรกดกรอน อยำงไรกตำมมสแตนเลสหลำยตระกลทสำมำรถตำนทำนกำรกดกรอนไดดเลศ ในประเดนกำรใชงำนทตำงกน ซงตองเลอกไปใชในงำนผลตหรองำนประกอบโครงสรำง ในงำนอตสำหกรรมตำงๆ อยำงระมดระวง การกดกรอนทวไป (General corrosion) เปนกำรกดกรอนทเกดขนตลอดทวผวหนำ (Uniform attack) กำรกดกรอนแบบนมอนตรำยนอยเพรำะวำสำมำรถวด และท ำนำยกำรกดกรอนทจะเกดขนลวงหนำได กำรกดกรอนแบบนจะเกดขนกบสแตนเลสในสงทแวดลอมทมผลตอกำรกดกรอนในอตรำทต ำมำก การกดกรอนเนองจากความตางศกยไฟฟา (Galvanic corrosion) เปนกำรกดกรอนทเกดจำกโลหะ 2 ชนดทมศกยทำงไฟฟำแตกตำงกนมำอยตดกน จมอยในสำรละลำยทมฤทธกดกรอนเดยวกน สแตนเลสจะเปนโลหะทมศกยสงกวำ ดงนนอตรำกำรกดกรอนแบบกลวำนคมกจะไมคอยเพมขนในสแตนเลส การกดกรอนแบบสกกรอนเนองจากการไหลของสารละลายทมฤทธกดกรอนสง (Erosion corrosion)/การกดกรอนเนองจากการขดถ (Abrasion corrosion) กำรกดกรอนแบบ Erosion/abrasion เปนปฏกรยำทเกดรวมกนระหวำงกำรสกหรอทำงกลกบกำรกดกรอนจำกสำรละลำย , ผงหรอเศษทหลดมำจำกกำรขดถ จะแขวนลอยอยในสำรละลำย และไหลดวยควำมเรวสงจะท ำใหผวหนำสมผสมอตรำกำรกดกรอนสง สแตนเลสจะมควำมตำนทำนกำรกดกรอนแบบสกกรอนฯ หรอแบบขดถสงเนองจำกมฟลมถำวรทยดแนน และสรำงทดแทนขนทผวหนำสม ำเสมอ การกดกรอนตามขอบเกรน (Intergranular corrosion) กำรกดกรอนตำมขอบเกรนเกดขนเนองจำกเกดกำรตกผลกของโครเมยมคำรไบดบรเวณขอบเกรน C. ท ำใหขอบเกรนมปรมำณโครเมยมลดลง - 850ทอณหภมสงประมำณ 450 มควำมตำนทำนกำรกดกรอนตำมแนวขอบเกรนต ำ แกไขโดยกำรเลอกใชวสดเกรด “L” หรอ เกรดทชวยใหโครงสรำงสถยร (Stabilized grade)

Page 11: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

11

และตองระวงไมใหเกดกำรกดกรอนตำมขอบเกรนระหวำงกำรเชอมประกอบโครงสรำง การกดกรอนแบบสนมขม (Pitting corrosion) กำรกดแบบเปนจดหรอแบบสนมขมเปนกำรกดกรอนเฉพำะทเปนอนตรำยมำก ซงมผลท ำใหเกดกำรกดกรอนทผวหนำเปนรเลกๆ หรอเปนรทะลตลอดเนอวสด แตสำมำรถวดกำรสญเสยเนอวสดไดนอย สงแวดลอมทมกำรกดกรอนแบบสนมขม สวนมำกจะเปนสำรละลำยทมอออนคลอไรด (Chloride ion) จะเปนต ำแหนงทฟลมถำวรจะถกท ำลำยไดงำยทสดในสงแวดลอมเชนน ควรจะเลอกใชวสดดวยควำมระมดระวง โดยเฉพำะอยำงยงในสำรละลำยของกรดทมอณหภมสง ถำเงอนไขทจะท ำใหเกดกำร กดกรอนแบบสนมขมไมสำมำรถแกไขได ใหแกโดยกำรเลอกใชโลหะผสมทตำนทำนกำรกดกรอนสงกวำ เชน สแตนเลสเกรดดเพลกซ และเกรดอนๆ ทสำมำรถแกไขปญหำได การกดกรอนในพนทอบหรอถกปกปด (Crevice corrosion) กำรกดแบบนเกดขนทผวหนำสวนทถกปด หรอกดทบของสแตนเลสมผลท ำใหปดกนออกซเจนไมสำมำรถเขำไปท ำปฏกรยำออกซเดชนสรำงฟลมออกไซดได ท ำใหฟลมปองกนมแนวโนมทจะแตกหรอถกท ำลำยลงในพนทอบน ดงนนในสภำวะกำรใชงำนตองหลกเลยงกำรมพนทอบ การกดกรอนในสภาพแวดลอมทมจลชพ (Microbiologically Induced Corrosion : MIC) กำรกดกรอนทเปนผลมำจำกจลชพ เกดจำกแบคทเรยทมอยในสงแวดลอมเกำะตดทผวหนำของสแตนเลสท ำใหบรเวณนน ปดกนออกซเจน ดงนนเงอนไขในกำรกดกรอนจงคลำยกบแบบ Crevice แบคทเรยจงท ำใหสถำนกำรณ กำรกดกรอนเลวรำยลง การแตกราวเนองจากการกดกรอนภายใตแรงเคน (Stress Corrosion Cracking : SCC) SCC คอกำรแตกเปรำะทเรมตนจำกกำรกดกรอนในวสดทมควำมเหนยว สแตนเลสรดออสเทนนตกจะมแนวโนมทจะเกด SCC สงกวำเกรดเฟอรรตก, สแตนเลสรดเฟอรรตกจงสำมำรถตำนทำนกำรกดกรอนแบบ SCC ไดสงกวำเกรดออสเทนนตก

เครองเจาะ งำนเจำะจดเปนกระบวนกำรผลตขนพนฐำน ทมลกษณะกำรท ำงำนแบบงำย ๆ ไมยงยำกซบซอน แตมควำมส ำคญมำก โดยเฉพำะอยำงยงในงำนโลหะ กำรเจำะเปนกระบวนกำรตดเฉอนวสดงำนออก โดยใชดอกสวำน รทไดจำกกำรเจำะดวยดอกสวำนจะมลกษณะเปนรกลม เชน รยดเหลกดดประตหนำตำงบำนพบ กลอนประตบำน ตลอดจนชนสวนรถจกรยำน รถยนตตำง ๆ มรส ำหรบกำรจบยดมำกมำยในกำรเจำะรบนชนงำนสำมำรถท ำไดดวยเครองจกรกลหลำยชนด เชน กำรเจำะรบนเครองกลง เครองกด เปนตน แตในกำรเจำะรทประหยด รวดเรว และนยมใชกนมำกทสด คอ กำรเจำะรดวยเครองเจำะ ดงนน เครองจกรกลพนฐำนทจะกลำวในบทน คอ เครองเจำะ

เครองเจาะม 2 แบบคอ แบบตงโตะและแบบตงพน กำรจบยดดอกสวำนนอกจำกจะใชหวจบแลวยงใชพวกปลอกเรยว (

Page 12: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

12

Taper Sleeve ) มขนตอนในกำรท ำงำนไดกวำงขน ควำมเรวรอบเปลยนไดหลำยขนและสำมำรถจบงำนขนำดใหญ ๆ ได น ำหนกเครองเจำะแบบตงพนจะมำกกวำแบบตงโตะ ระบบกำรสงก ำลงขบมทงแบบตรงตอจำกมอเตอรผำนสำยพำน ( Pulley ) เขำเพลำเจำะหรอใชระบบเฟองขบตอจำกมอเตอรเลยกได เครองเจำะแบบตงโตะเหมำะกบงำนเจำะเบำ ๆ หรองำนทตองกำรควำมเรวรอบสง โดยทวไปใชกบดอกสวำนขนำดควำมโตไมเกน 1 ½ นว ( ประมำณ 38 มลลเมตร ) สวนประกอบของเครองเจำะประกอบดวย มอหมนเจำะชนงำน ชดสำยพำนสงก ำลง มอเตอรสงก ำลง เพลำจบสวำน เสำ แทนรองรบชนงำน เฟองสะพำน หมนปรบแทนรองรบงำนใหขนลงตำมเสำ ลอคแทนรองรบงำนใหอยกบท กำรควำนเรยบโดยใชรมเมอรนนเปนกำรขยำยปำกรเจำะทผำนกำรเจำะดวยดอกสวำนมำแลวเพอใหผวรเรยบ ซงลกษณะกำรจบยดกเหมอนกบดอกสวำนซงมขนำดแตกตำงกนไปตำมขนำดของรเจำะ สวนประกอบตาง ๆ ของเครองเจาะตงโตะ

1. ฐำนเครอง (Base) ท ำดวยเหลกหลอ เปนสวนทรองรบน ำหนกทงหมดของเครองจะยดตดแนนบนโตะปองกนกำรสนสะเทอนในขณะปฏบตงำน

2. เสำเครองเจำะ (Column) จะเปนเหลกรปทรงกระบอกกลวง เปนสวนทยดตดกบฐำนเครอง เพอรองรบชดหวเครองและรองรบโตะงำน

3. โตะงำน (Table) สวนใหญท ำดวยเหลกทอ เปนสวนทรองรบชนงำนทจะน ำมำเจำะหรออำจรองรบอปกรณจบยดส ำหรบจบยดชนงำน เชน ปำกกำจบงำน เปนตน สำมำรถเลอนขนลงไดบนเสำเครองดวยกำรหมนแขนสงก ำลงดวยชดเฟองสะพำน เมอไดต ำแหนงทตองกำรกสำมำรถยดใหแนนกบเสำเครองได

4. ชดหวเครอง (Drilling Head) จะอยบนสดของเครองเจำะ ประกอบดวยสวนตำง ๆ ทส ำคญดงน - มอเตอรสงก ำลง (Motor)

- สำยพำนและลอสำยพำนสงก ำลง (Belt & Pulley) - ฝำครอบ (Pulley Guard) มไวครอบสำยพำนเพอปองกนอนตรำย - หวจบดอกสวำน (Drill Chuck) ใชจบดอกสวำนกำนตรง สวนใหญมขนำดไมเกน ½ นว หรอประมำณ 12.7 มม. - แขนหมนปอนเจำะ (Hand Feed Level) - สวตซปดเปด (Switch) ขนตอนการท างานของเครองเจาะ

1. ศกษำวธกำรใชเครองเจำะใหเขำใจ ถำไมเขำใจจะตองปรกษำอำจำรยผควบคม พรอมทงศกษำเกยวกบควำมปลอดภยในกำรใชเครองเจำะดวย

2. น ำชนงำนมำรำงแบบใหไดแบบทถกตอง พรอมทงใชเหลกตอกรำงแบบและใชเหลกน ำศนยตอกน ำศนย

Page 13: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

13

3. น ำชนงำนมำจบยดบนเครองเจำะใหแนน อำจจะจบยดบนโตะงำน หรอจบยดดวยอปกรณจบยดงำน เชน ปำกกำ C-Clamp เปนตน ขนอยกบลกษณะงำน

4. น ำดอกสวำนทตองกำรเจำะจบยดบนเครองเจำะ กรณตองกำรเจำะรทมขนำดใหญควรมกำรเจำะไลขนำดจำกเลกไปหำขนำดใหญ

5. ปรบระยะหำงระหวำงชนงำนกบปลำยดอกสวำนใหเหมำะสมพรอมปรบต ำแหนงทจะเจำะใหตรงต ำแหนง

6. ปรบควำมเรวรอบใหถกตอง ซงหำไดจำกกำรค ำนวณ หรอจำกตำรำงส ำเรจ 7. ท ำกำรปอนเจำะงำนตำมควำมลกทตองกำรเจำะ ถำเครองเจำะมแขนตงระยะควำมลกทตองกำรเจำะ

หรอสำมำรถปอนอตโนมตไดกท ำกำรตง เพอควำมสะดวกในกำรเจำะ ในกำรเจำะทตองกำรต ำแหนงทแนนอนควรเจำะดวยดอกเจำะน ำศนยกอน จะไดต ำแหนงของรทแมนย ำกวำ

การค านวณความเรวในงานเจาะ จะมความเรวทส าคญ 2 ชนด คอ ความเรวรอบและความเรวตด

1 กำรค ำนวณควำมเรวตด มสตรกำรค ำนวณดงน

เมตร/นำท

เมอก ำหนด

V = ควำมเรวตดงำนเจำะ เมตร/นำท

N = ควำมเรวรอบดอกสวำน รอบ/นำท

d = ควำมยำวเสนผำศนยกลำงดอกสวำน มม.

การเลอกความเรวรอบจากตาราง

จำกตวอยำงท 2 จงเลอกใชคำควำมเรวรอบจำกตำรำงท 1 วธเลอกมขนตอนดงน

Page 14: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

14

1. เลอกขนำดควำมยำวเสนผำศนยกลำงดอกสวำนทใชเจำะ ในทนคอ 15 มม.

2. ดใหตรงกบวสดงำนทเจำะ ในตวอยำงคอ Tool Steel คำควำมเรวตด = 18 เมตร/นำท

3. ผลลพธทได คอ 380 รอบ/นำท

ตารางท 3.1 ความเรวตดงานส าหรบดอกสวานเหลกรอบสง

Steel Casting Tool Steel

Cast Iron Machine Steel Brass and Aluminum

ขนาดดอกสวาน ความเรวตด (เมตร/นาท)

นว มม. 12 18 24 30 60 1/16 2 1,910 2,865 3,820 4,775 9,550 1/8 3 1,275 1,910 2,545 3,185 6,365 3/16 4 955 1,430 1,910 2,385 4,775 1/4 5 765 1,145 1,530 1,910 3,820 5/16 6 635 955 1,275 1,590 3,180 3/8 7 545 820 1,090 1,365 2,730 7/16 8 475 715 955 1,195 2,390 1/2 9 425 635 850 1,060 2,120 5/8 10 350 520 695 870 1,735

Page 15: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

15

3/4 15 255 380 510 635 1,275 7/8 20 190 285 380 475 955 1 25 150 230 305 380 765

การค านวณความสมพนธการเจาะรดวยดอกสวาน (Processing Time for Drilling)

I = ควำมลกของร (Drilling Depth, Hoole Depth)

Ia = ควำมลกกนร (Initial Out, Drill Tip Height)

L = ระยะเจำะรวม (Total Drilling Distance)

n = ควำมเรวดอกสวำน (r.p.m. of the Twist Drill)

s = ระยะปอน มม. (Feed)

s’ = ควำมเรวปอน มม./นำท (Feed Speed)

I = จ ำนวนรเจำะ (No. of Operations)

th = ชวงเวลำเจำะนำท (Processing Time)

การใชงาน ใชจบงำนขนำด 5 ม.ม จ ำนวน 4 ชนใชควำมถ 380 Hz จะท ำงำนไดภำยในเวลำ = 30 วนำท ใชจบงำนขนำด10 ม.ม จ ำนวน 2 ชนใชควำมถ 380 Hz จะท ำงำนไดภำยในเวลำ = 30 วนำท ใชจบงำนขนำด 20 ม.ม จ ำนวน1 ชนใชควำมถ 380 Hz จะท ำงำนไดภำยในเวลำ = 30 วนำท วธการใช

1. ใสงำนในบลอก 2. ดนทยนใหยนทชนงำนใหสด 3. ตงรของ Jig fixture ใหตรงกบดอกสวำนทจะเคลอนลงมำเจำะ 4. ท ำกำรหมนแกนสวำนลงมำเจำะชนงำน

Page 16: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

16

บทท 3

การสรางชนงาน 3.1 ขนตอนการท าผลงานโครงการ -กำรน ำเสนอโครงกำรเพอขออนมต -ออกแบบชนงำน -ประดษฐชนงำน -กำรทดสอบใชและกำรแกไขปรบปรง -น ำเสนอผลงำนในทชมชนส ำรวจควำมพอใจ -ตรวจตดตำมควำมพอใจ 3.2 อปกรณและเครองมอ

Page 17: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

17

รายการ จ านวนเงน(บาท)

เหลกกลำแบนขนำด กวำง15 ซ.ม ยำว 20 ซ.ม หนำ 1.9 ม.ม 700 เหลกกลำแบนขนำด กวำง 7 ซ.ม ยำว 20 ซ.ม หนำ 1.2 ม.ม 700 เหลกกลำทรงกระบอก ขนำด 25 ม.ม 300 เครองกลง 500 เครองแบรง 500 เครองเชอม 500 ตวยดจบแบบทอกเกล ( แบบดนไปขำงหนำ ) 250 นอตตวเมยเบอร 26 จ ำนวน 2ชน 50

รวมทงสน 3,500 บาท

ภาพประกอบกจกรรมในการด าเนนโครงการ

ภำพประกอบขนตอนกำรท ำงำน

Page 18: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

18

ขนตอนการกลงบรชรเจาะ

ขนตอนการกลงเกลยว

Page 19: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

19

รป ตวค ำระหวำง ฐำนชนงำน กบ บำใสบรซ

นอตตวเมยเบอร 26

Page 20: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

20

รป บำใสบรซรเจำะ

Page 21: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

21

รปฐำนของชนงำนชนนจะมกำรเจำะรไวใสทค ำบำใสบรซ

บลอกใสชนงำนส ำหรบเจำะ

Page 22: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

22

รปบรช รขนำด 9 ม.ม

Page 23: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

23

รปหหวชนงำน

ชนงำนส ำเรจ

Page 24: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

24

กำรเจยระไนตกแตงชนงำน

ท ำกำรเชอมชนงำน

Page 25: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

25

ท ำกำรตะไบชนงำนใหไดฉำก

ลกษณะกำรท ำงำนของปำกกำจบชนงำนแบบเกำ

Page 26: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

26

ลกษณะกำรใช ( Jig Fixture )

คำควำมเรวรอบของเครองเจำะ แตส ำหรบงำนชนนจะใชควำมเรวรอบ 380 Hz

Page 27: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

27

เครองเจำะงำนชนดนจะใชมอเตอรเปนระบบทท ำใหเครองเจำะชนดนท ำงำน

Page 28: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

28

คำกำรท ำงำนของมอเตอรทท ำงำนกบเครองเจำะ

เครองเจำะทจะใชจะมควำมถ คำกำรหมนอยหลำยแบบ

Page 29: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

29

แตงำนชนดนจะใหคำควำมถ หรอคำกำรหมนเจำะงำนอยท 380-460Hz

ภำพลกษณะกำรท ำงำน

สวำนจะหมนลงตำมรเครองจบยดทไดถกตงคำไวแลวเพอเจำะชนงำนทไดถกจบยดไวแลว

เครองเจำะแบบฐำนตงโตะ

Page 30: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

30

ยหอและหลกจบใหสวำนเจำะ

Page 31: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

31

ขอเสย ของงำนตวนจะอยทตวจบยดทอกเกลเพรำะไดใชประเภททมขนำดเลกอำจไมทนทำนเทำทควรถำมกำรสนสะเทอนของกำรหมนของดอกสะหวำนทมำกเกนไปอำจจะเกดกำรเคลอนตวเลกนอย

Page 32: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

32

ฐำนของงำนชนนมกำรใชเครองใส ใสชนงำนใหไดฉำก

Page 33: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

33

บทท 4

สรปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ

4.1 สรปผลการทดสอบ เครองน ำเจำะสำมำรถใชในกำรศกษำและเปนแนวทำงในกำรเรยน กำรสอน ทำงกำรปฎบต และเปน

ตนแบบนวตกรรมเครองน ำเจำะส ำเรจรป ในอนำคต และสำมำรถน ำไปใชกบงำนเจำะไดจรงตำมวตถประสงค ทคำดไว และมควำมปลอดภยในกำรท ำงำน เพรำะไมตองใชกำรคำดคะเนดวยสำยตำและไมตองใชมอจบหรอสมผสกบชนงำนขณะเจำะ 4.2 ขอเสนอแนะ

จะตองมกำรพฒนำหรอ เพมมำตรกำรกำรวดหรอบรรทดกำรวดละเอยดลงไปบนเครองน ำเจำะ นเพอใหกำรเจำะงำนมควำมแมนย ำสงมำกขน และสรำงเครองนหลำยๆชน ไวบนแทนเจำะชนงำน หรอตำมจ ำนวนของสวำน จำกกำรส ำรวจควำมพงพอใจไดมกำรส ำรวจกบประชำชนมำกกวำ 20 ทำน ปรำกฏวำ ประชำชนใหควำมสนใจชนงำนนเปนอยำงด และไดผลสรปคะแนนทไดรบควำมคดเหนตำมเกณฑกำรใหคะแนน

กำรออกแบบชนงำน กำรเลอกหำวสดในกำรประดษฐ ควำมแขงแรงทนทำน ขนำดและน ำหนก ควำมสะดวกในกำรใชงำน รำคำ (เสนอ)

ระดบคะแนน

0 - 1.49 ควรปรบปรง 1.5 - 2.49 พอใช 2.5 - 3.49 ปำนกลำง 3.5 - 4.49 ด 4.5 - 5 ดมำก

Page 34: เครื่องนำเจาะ (Jig Fixture)

34