חינוך ומדיניות סביבתית בישראל JIMS

 • View
  72

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of חינוך ומדיניות סביבתית בישראל JIMS

 • 1

  " " , ,

  (.CCPI)

  CCPI- .

  . , , , ,

  .

  , . " . , 2OC

  :

  . ' , "

 • 2

  CCPI- , .

  , .... .

  1 , - .... - , . ?

  22991 , -

  . , , ( WGA gnimraw labolg cinegoporhtnA )

  . . , , .', , :" " . ,

  , .

  (WGA)

  : .

  . . . , .

  1

  /42200102/422001_etamilc_reinreb/42200102/sweNVTC/yrots/sweNelcitrA/telvres/ac.vtc.www//:ptth 2VseirotSpoT=buh?

  2lmth.7185647/tsegid/snoitacilbup/gro.revooh.www//:ptth ,2 .on ,7002 tsegiD revooH

 • 3

  .2OC( ) . (. , ) .

  . ' , 07- " 3". "" "

  , WGA-

  , . :

  . . 001 . , .

  ) MPP 2OC ; , MPP 083 ( .

  ) " (CCPI egnahC etamilC no lenaP latnemnrevogretnI

  , 5- WGA- (. 2- 1 ) " " , .

  4 . . ( ) . , . . , 2OC .

  . , . , , . () . - ,

  . (. CCPI, " )

  CCPI- , ." , 02- . 12- 2

  . . -

  (. - ) " " ' 3-%02%02/5/fdp/li.gro.yessydo.www//:ptth, 5 , "? ", ' 4

  fdp.%02%02%02

 • 4

  ) seidutS ecapS rof etutitsnI draddoG ASAN- , "

  . : "" ," " , ( 5". . , .

  ."" . " CCPI- ""

  . . " " , , " " " , " , . " ,

  CCPI- 3002 . .

  : " " . ;

  6!" , , . , , ,

  . , " " . . " "

  . ., 0002 , 07- 03- , 06- , : , . ,(1 )

  . - , , " 2791 . "" . , , , " " ,

  puorG gnikroW :srepaP tropeR tnemssessA htruoF CCPI ;srepaP egnahC etamilC no lenaP latnemnrevogretnI 5 ,tfarD redrO-tsriF no stnemmoC weiveR trepxE ;7002-5002 ,egnahC etamilC fo sisaB ecneicS lacisyhP ehT ,I ,yrarbiL egelloC dravraH ,sevihcrA yciloP cilbuP dna ecneicS latnemnorivnE .1GW4RACCPI PPSE .9 retpahC 71=n?3928977/weiv/sdp/ude.dravrah.bil.sdp//:ptth ,.ssaM ,egdirbmaC ,ygolonhceT dna ecneicS yrutneC ts12 ,)weivretnI( "!gnisiR toN stI :trepxE level-aeS " ,renroM lexA-sliN .rD 6 . fdp.weivretnIrenroM/700202%selcitrA/moc.hcetecneicsyrutnects12.www//:ptth ,3 .p ,7002 llaF

 • 5

  . , . ," " " " . ,

  6391 " ": 1

  . , " " - " . , " ,

  . ,

  . , " ,- ", ,8002 , 53 43

  .7" , 73-

  , ", ' .

  ) [ : "] , (

  ... . ..."

  ) ( ) (

  , ,

  neerg//:ptth-golb/80/8002/moc.topsgolb.cigol-lmth.40_tsop ,8002 4, 2 7

 • 6

  ' ' , , ." ,

  5991 ) : " '

  0491 . 051

  .[1 ] . '' "

  .

  . 8."

  , - " "

  ": ,

  " ." 9 .

  , ", ' " 31- ,9002- 8991 ,CCPI- "

  . 2.0- CCPI- , CCPI -

  01. , ' .

  ( CCPI) " " 11. "" , , , " "

  . , ( ) . . , " 21. 3002 41- . " " 07-

  ,8002 7, , , ' 8

  neerg//:ptth-=q?hcraes/moc.topsgolb.cigol, 8002 5, , " ", 9

  49/segaps/etisah/li.oc.zteraah.www//:ptthlmth.0193 ,senoJ lihP rosseforP :A&Q ,etis bew CBB eht no nibarraH regoR 01 .mts.0761158/erutan/ecneics/ih/2/ku.oc.cbb.swen//:ptth

  11 . .3002 41, 642 21

 • 7

  : 1

  ptth4F281928/serylnodr/RN/li.vog.omp.www//:-CAF8-9F24-4799- ,, ' :

  tpp.etamilcshtraE/0/E1C8560A6795

  ,CCPI-, " . , .

  . ,

  : , " , ,( ) "

  31." :

  " . , ( ) . , 41. %57-

  yteicoS liviC - ,

  ,egnahC etamilC no noitilaoC " . , 14 . ,

  .

  fo esuoH setatS detinU ,mrofeR tnemnrevoG thgisrevO no eettimmoC eht ot tnemetatS" ,recnepS .W yoR 31 recnepS-yoR-fo-ynomitseT/6874762/cod/moc.dbircs.www//:ptth ,4 .p ,7002 ,91 hcraM ",sevitatneserpeR .)lanigiro eht ni sisahpme( tnalp ot wolb sreviled yduts knaB dlroW lanretnI ,sisirc doof desuac leufoib :troper terceS" ,yttrobarkahC aytidA 41 ,8002 ,3 yluJ ,KU naidrauG ehT ",evird ygrene ygreneelbawener.sleufoib/30/luj/8002/tnemnorivne/ku.oc.naidraug.www//:ptth

 • 8

  , 51".

  ( 21.R.J.H) , 0102 9 , . 2OC

  . " 61.

  dna ,gnikeeS tneR ,gnimraW labolG fo ymonocE lacitiloP ehT" ,egnahC etamilC no tropeR yteicoS liviC 51 etamilC no noitilaoC yteicoS liviC eht dna seidutS tekraM rof etutitsnI melasureJ eht yb dehsilbup-oC ,,modeerF . fdp.02_troper/stroper/ofni.cccsc.www//:ptth ,77 .p ,7002 .voN ,egnahC stnemdnemA roolF esuoH sedulcni tnemucod ehT .noituloseR tnioJ egnahC etamilC ,erutalsigeL etatS hatU 61 .mth.210rjh/dmallibh/sllib/0102~/vog.hatu.el//:ptth ,0102 ,9 yraurbeF no llib eht otni detaroprocni

 • 9

  ,

  .

  , : . , ,

  . ,

  :

  , , .

  , , ,

  . , ". "

  , , WGA- " ; :

  , " " ; , .

  , , . -

  .

  . ,

  , , . .

  : . . , ,

  . , , . ,

 • 01

  81 : 1

  4F281928/serylnodr/RN/li.vog.omp.www//:ptth-CAF8-9F24-9947- ,, ' : tpp.etamilcshtraE/0/E1C8560A6795

  , . , 1 (. egA ecI elttiL- mumitpO citamilC laveideM )

  006 , : 2

  tsigoloeg.noitatserofed//:ptth-/ten.1101:

  . 2OC- , 2