of 36 /36
1 ಕಾῇಟಕ ೂೕಕⁱೕ ಾ ಆ⁶ೕಗ “ಉೂῡೕಗ ಧ” ಂಗಳೂರು-560001 2019-20ೕ ಾ⁌ನ  ಾಜῡದ ⁎⁎ಧ ಇ ಾ⁔ಗಳ⁌ῤನ ಾಗೂ ಬೃಹ” ಂಗಳೂರು ಮಾನಗರ  ಾ⁌⁓ಯ⁌ῤನ ೖ´ಾῢ ಾ‟-ಕಾῇಟಕ ವೃಂದದ ″⁋ಯ ಸಾಯಕರ/⁂ῦ⁀ೕಯ ದ⁙ῇ ಸಾಯಕರ ಹುῙಗಳ ಅ⁃ಸೂಚ

ª ÿ Í Ç ´ ª l Ñ Û ª q Û Í v Û 2019_HK.pdf · o ¶ Ñ á * Ë t á Â ¹ Ð × b ÿ Í ª r ¯ Ð Í È k e t l Û / Â Í d b Û Ç É ª Ä Ð Â ¹ Ð × î Í Í ¬

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ª ÿ Í Ç ´ ª l Ñ Û ª q Û Í v Û 2019_HK.pdf · o ¶ Ñ á * Ë t á Â ¹ Ð × b ÿ Í...

 • 1

  ಕ ಾ ಟಕ ೂೕಕ ೕ ಾ ಆ ೕಗ “ಉ ೂ ೕಗ ೌಧ” ಂಗಳೂರು-560001

  2019-20 ೕ ಾ ನ ಾಜ ದ ಧ ಇ ಾ ಗಳ ನ ಾಗೂ ಬೃಹ

  ಂಗಳೂರು ಮ ಾನಗರ ಾ ಯ ನ ೖ ಾ ಾ -ಕ ಾ ಟಕ ವೃಂದದ

  ಯ ಸ ಾಯಕರ/ ೕಯ ದ ಸ ಾಯಕರ ಹು ಗಳ ಅ ಸೂಚ

 • 2

  ಪ ಕ ಮ

  ಸಂ ಷಯ ಾರು ವರ ಪ ಟ ಸಂ

  1. ಅ ಸೂ ಸ ಾದ ಹು ಯ ಸರು ಮತು ಅ ಸೂ ಸ ಾದ ಯಮ 3

  2. ಅ ಸೂ ಸ ಾದ ಇ ಾ ಾ ಾರು ಹು ಗಳ ಸಂ , ೕತನ ೕ 3-6

  3. ಅ ೕಕ ಸಲು ಗ ಪ ಸ ಾದ ಾ ರಂ ಕ ಾಂಕ ಮತು ೂ ಯ ಾಂಕ

  3.1 ಪ ೕ ಾ ಾಂಕಗಳು 6

  4.

  ಅ ಸ ಸಲು ಅನುಸ ೕ ಾದ ಕ ಮಗಳು

  4.1 ಅ ಸ

  4.2 ಇ ಾ ಾ ಆದ

  4.3 ಪ -02 ಸಂಬಂ ದಂ , ಾ ಾನ ಕನ ಡ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ ಇಂ ೕ

  ಆಯು ೂಳು ವ ಬ

  7-8

  5.

  ಶುಲ ಾವ

  ೕಸ ಂ ಾ 35/- ಅನು ಎ ಾ ಅಭ ಗಳು ಾವ ಸ ೕ ೕಕು. ಇದನು

  ಾವ ಸಲು ಾ ಗೂ ಾ ೕಡ ಾ ರುವ ಲ .

  9-10

  6.

  ಅಹ ಾ ಷರತು ಗಳು:-

  6.1 ಪ ಮುಖ ಅಹ ಾ ಷರತು ಗಳು:-

  6.2 ೖ ಕ ಾ ಹ :- ಷರತು ಗಳು

  6.3 ವ ೕ ಷರತು ಗಳು

  6.4 ವ ೕ ಸ ಗಳು

  10-12

  7.

  7.1 ೕಮ ಾ ಾನಗಳು

  7.2 ೕಮ ಾ ಪ ೕ ಗಳು

  7.3 ಪಠ ಕ ಮಗಳು

  12-15

  8. ೕಸ ಾ ವರಗಳು, ಪ ಾಣ ಪ ತ ಗಳು ಮತು ಅದ ಸಂಬಂಧಪಟ ಪ ಾಣ

  ಪತ ಗಳು ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳು 16-20

  9. ೕ ಾ ರತ ಅಭ ಗಳು ಮತು ಅದ ಸಂಬಂಧಪಟ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು ಾಗೂ ಅದರ

  ಯಮಗಳು 20-21

  10. ಪ ೕ ಾ ೕಂದ ಗಳು 21

  11. ಪ ಮುಖ ಸೂಚ ಗಳು 21

  12. ಸ ಾಯ ಾ , ದುನ ಡ 22

  13. ಯ ಸ ಾಯಕರು/ ೕಯ ದ ಸ ಾಯಕರ ಹು ಗಳ ವ ೕ ಕರಣದ ವರಗಳು 23-28

  14. ಅನುಬಂಧ (ಅ ಸ ಸುವ ಾನ) 29-30

  15. ೕಸ ಾ ಪ ಾಣ ಪ ತ ಗಳ ನಮೂ ಗಳು 31-37

 • 3

  ಕ ಾ ಟಕ ೂೕಕ ೕ ಾ ಆ ೕಗ “ಉ ೂ ೕಗ ೌಧ’’ ಂಗಳೂರು-560 001.

  ಸಂ : ಇ(3)801 /2019-20 ಾಂಕ:29-02-2020

  ಅ ಸೂಚ 1. ಆ ೕಗವ ಾಲ ಾಲ ದು ಪ ಾದ ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ೕಕ ೕ ಗಳು ( ಕ ಹು ಗಳ ೕಮ ಾ ) ಯಮಗಳು 1978

  ರನ ಯ ಾಜ ದ ಧ ಇ ಾ ಗಳ ನ ಳಕಂಡ ೖ ಾ ಾ – ಕ ಾ ಟಕ ವೃಂದದ ಯ ಸ ಾಯಕ/ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳನು ಭ ಾಡಲು ಅಹ ಅಭ ಗ ಂದ ಆ ೖ ಮೂಲಕ ಅ ಗಳನು ಆ ಾ .

  2. ೖ ಾ ಾ – ಕ ಾ ಟಕ ವೃಂದದ ವೃಂದದ ಯ ಸ ಾಯಕ/ ೕಯ ದ ಸ ಾಯಕರ ಹು ಗಳು:-

  ಕ .

  ಸಂ. ಇ ಾ ಯ ಸರು

  ೖ.ಕ. ವೃಂದದ

  ಹು ಗಳು

  ಡೂ ರನ ಯ ಸ ಾಯಕರು/ ಪ .ದ.ಸ. ಹು ಗ

  ಗುರು ಸ ಾದ ಅಂಗ ೖಕಲ ಯ ಇ ಾ ಾ ಾರು ವರ ಡೂ ಸಂ ಮತು ಾಂಕ

  1.

  ಚು ವ ೕ ಮ ಾ ೕ ಶಕರು

  ಮತು ಾ ಾಗೃಹಗಳ ಮ ಾ ೕ ಕರು,

  ಾ ಾಗೃಹಗಳ ಇ ಾ ಂಗಳೂರು

  02

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability,

  Leprosy Cured,Mentally ill

  As per 2002 Schedule &

  Government Notification

  dtd. 10-06-2011

  2. ೕ ಶಕರು, ಕೃ ಾ ಾಟ ಇ ಾ ,

  ಂಗಳೂರು 17

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability

  (OA,OL,OAL,BL, CP) Leprosy

  Cured Mentally ill

  WCD 348 PHP 2015,

  Dtd:26-04-2016

  3. ೕ ಶಕರು, ಕನ ಡ ಮತು ಸಂಸ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು. 01

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability,

  Leprosy Cured/ Mentally ill

  As per 2002 Schedule &

  Government Notification No.

  10-06-2011

  4. ಯಂತ ಕರು, ಔಷ ಯಂತ ಣ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು 03

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (

  OL, BL,)

  WCD 197 PHP 2015,

  Dtd:04-12-2015

  5.

  ೂೕಂದ ಮ ಾಪ ೕ ಕರು ಮತು

  ಮು ಾ ಂಕಗಳ ಆಯುಕ ರು, ೂೕಂದ

  ಮತು ಮು ಾ ಂಕ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು. 05

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL, OAL, BL, CP (MILD)) Leprosy

  Cured, Mentally ill

  WCD 348 PHP 2015,

  Dtd:20-09-2016

  6. ೕ ಶಕರು, ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ ಪ ಾ ಾರ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು 1

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL, OAL, CP(Mild)), Leprosy

  Cured/ Mentally ill.

  WCD 203 PHP 2017, Dtd:13-

  03-2018

 • 4

  7.

  ೕ ಶಕರು, ೖ ಾ ಮತು ಾ ಜ

  ಇ ಾ (ಸೂ , ಸಣ ಮತು ಮದ ಮ

  ೖ ಾ ಾ ೕ ಶ ಾಲಯ ಮತು

  ಬೃಹ ಮತು ಾ ೖ ಾ ಾ

  ೕ ಶ ಾಲಯ), ಂಗಳೂರು.

  3

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL, OAL, BL), Leprosy Cured

  WCD 261 PHP 2015,

  Dtd:17-10-2015

  8.

  ಆಯುಕ ರು, ಂದೂ ಾ ಕ ಸಂ ಗಳು

  ಮತು ಧ ಾ ಾಯ ದ ಗಳ ಇ ಾ ,

  ಂಗಳೂರು.

  02

  Blind/Low vision, Hearing Impaired,

  Locomotor Disability (OA, OL, OAL,

  BL & CP), Leprosy Cured, Mentally

  ill

  WCD 348 PHP 2015,

  Dtd:26-04-2016

  9. ೕ ಶಕರು, ಬಂದರು ಮತು ಒಳ ಾಡು

  ಜಲ ಾ ಇ ಾ , ಾರ ಾರ. 01

  Blind/ Low vision, Leprosy cured,

  Hearing Impaired, Locomotor

  Disability, Mentally ill

  As per 2002 Schedule &

  Government Notification

  dtd. 10-06-2011

  10. ೕ ಶಕರು, ಕ ಾ ಟಕ ಸ ಾ ಾ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು 10

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL, OAL, BL), Leprosy Cured

  WCD 261 PHP 2015,

  Dtd:17-10-2015

  11.

  ಆಯುಕ ರು, ನಗ ಾ ವೃ ಇ ಾ ,

  ಬೃಹ ಂಗಳೂರು ಮ ಾನಗರ ಾ ,

  ಂಗಳೂರು 25

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL, OAL, BL)

  WCD 348 PHP 2015,

  Dtd:16-08-2016

  12. ಆಯುಕ ರು, ಾ ೕಜು ಣ ಇ ಾ ,

  ಂಗಳೂರು. 21

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor

  Disability(OA,OL,OAL,BL,

  CP(MILD)), Leprosy Cured,

  Mentally ill

  WCD 348 PHP 2015,

  Dtd:20-09-2016

  13.

  ೕ ಶಕರು, ಸಹ ಾರ ಸಂಘಗಳ

  ಕ ಪ ೂೕಧ ಾ ಇ ಾ , ಕ ಾ ಟಕ

  ಾಜ , ಂಗಳೂರು. 03

  Blind/Low vision, Hearing Impaired,

  Locomotor Disability (OA, OL, OAL,

  BL), Leprosy Cured

  WCD 261 PHP 2015,

  Dtd:17-10-2015

  14. ಾ ಾ ಗಳು, ಾ ಾ ಗಳ

  ಾ ಾ ಲಯ, ಂಗಳೂರು ನಗರ 5

  Blind/ Low vision, Leprosy

  cured,Hearing Impaired, Locomotor

  Disability(OA,OL,OAL,BL,

  CP(MILD)), Mentally ill

  WCD 348 PHP 2015,

  Dtd:14-06-2016

  15.

  ಮ ಾ ೕ ಶಕರು, ಎ . . .

  ೕ ಶ ಾಲಯ ( ಾಜ ೂೕಶ),

  ಂಗಳೂರು 3

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL, OAL, BL,(CP-Mild)), Leprosy

  Cured/ Mentally ill

  WCD 348 PHP 2015,

  Dtd:17-10-2016

 • 5

  16. ಸ ಾ ರದ ಾಯ ದ , ಕ ಾ ಟಕ

  ಸ ಾ ರದ ಸ ಾಲಯ, ಂಗಳೂರು. 21

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor

  Disability(OA,OL,OAL,BL,

  CP(MILD)) ,Leprosy Cured,

  Mentally ill

  WCD 348 PHP 2015,

  Dtd:20-09-2016

  17. ಮ ಾ ೕ ಶಕರು, ಆಡ ತ ತರ ೕ

  ಸಂ , ೖಸೂರು 03

  Blind/ Low vision, Locomotor

  Disability, Leprosy Cured

  As per 2002 Schedule &

  Government Notification

  No.10-06-2011

  18. ಬಂಧಕರು, ಕ ಾ ಟಕ ೂೕ ಾಯುಕ ,

  ಂಗಳೂರು 5

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability,

  Leprosy Cured/ Mentally ill

  As per 2002 Schedule &

  Government Notification No.

  10-06-2011

  19.

  ೕ ಶಕರು, ಗ ಮತು ಭೂ ಾನ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು.

  5

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL, OAL, BL,(CP-Mild)), Leprosy

  Cured/Mentally ill

  WCD 348 PHP 2015, Dtd:20-

  09-2016

  20. ಆಯುಕ ರು, ಯುವ ಜನ ಸಬ ೕಕರಣ

  ಮತು ೕ ಾ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು. 02

  Blind/ Low vision, Leprosy

  cured,Hearing Impaired, Mentally ill

  Locomotor Disability

  As per 2002 Schedule &

  Government Notification

  dtd. 10-06-2011

  21. ಆಯುಕ ರು, ಾ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು 5

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (AO,

  OL, OAL, BL ), Leprosy Cured,

  WCD 13 PHP 2014, Dtd:04-

  08-2015

  22. ೕ ಶಕರು, ಖ ಾ ಇ ಾ , ಕಲಬು

  ಾಗ 25

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL,OAL,BL), Leprosy Cured/

  Mentally ill

  WCD 261 PHP 2015, Dtd:20-

  01-2016

  23. ೕ ಶಕರು, ಮ ಾ ಮತು ಮಕ ಳ

  ಅ ವೃ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು 2

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL, OAL, BL)

  WCD 13 PHP 2014, Dtd:24-

  09-2015

  24. ಾಯ ದ ಗಳು, ಕ ಾ ಟಕ ೂೕಕ ೕ ಾ

  ಆ ೕಗ, ಂಗಳೂರು. 1

  Blind/ Low vision, Leprosy

  cured(S.D.A.), Hearing Impaired,

  Locomotor Disability, Mentaly ill.

  As per 2002 Schedule &

  Government Notification dtd.

  10-06-2011

  25.

  ೕ ಶಕರು, ಾ ಾ ಗಳು, ಾಯ

  ಗಳು, ೖ ಾ ಾ ಸುರ ಮತು ಾ ಸ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು. 5

  Blind/ Low vision, Leprosy cured,

  Hearing Impaired, Locomotor

  Disability, Mentaly ill.

  As per 2002 Schedule &

  Government Notification dtd.

  10-06-2011

  26. ಯಂತ ಕರು, ಾನೂನು ಾಪನ ಾಸ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು. 1

  Blind/ Low vision, Leprosy cured,

  Hearing Impaired, Locomotor

  Disability, Mentaly ill.

  As per 2002 Schedule &

  Government Notification

  dtd. 10-06-2011

 • 6

  27. ಆಯುಕ ರು, ಆಯು ಇ ಾ ,

  ಂಗಳೂರು. 07

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL, OAL, BL, CP ) Leprosy Cured,

  Mentally ill

  WCD 348 PHP 2015,

  Dtd:26-04-2016

  28.

  ಆಯುಕ ರು, ಪ ಾತತ

  ಸಂಗ ಾಲಯಗಳು ಮತು ಪರಂಪ

  ಇ ಾ , ೖಸೂರು. 02

  Blind/ Low vision, Hearing

  Impaired, Locomotor Disability (OA,

  OL, OAL, BL, CP (Mild) ) Leprosy

  Cured, Mentally ill

  WCD 348 PHP 2015,

  Dtd:14-06-2016

  29.

  ಆಯುಕ ರು, ೖ ಾ ಾ ತರ ೕ ಮತು

  ಉ ೂ ೕಗ ಇ ಾ , (ತರ ೕ ಾಗ),

  ಂಗಳೂರು

  13

  Blind/ Low vision, Leprosy Cured,

  Mentally ill, Hearing Impaired,

  Locomotor Disability

  (OA, OL, OAL, BL), Mentally ill

  WCD 261 PHP 2015,

  Dtd:20-01-2016

  ಒಟು 199

  ೕಮ ಾ ಾ ಾ ಗಳು ದೃ ಕ ೕ ರುವ ಹು ಗಳ ವ ೕ ಕರಣದನ ಯ ಇ ಾ ಾ ಾರು ಹು ಗಳ ಸಂ ಮತು ವ ೕ ಕರಣವ

  ಅ ಾಯ ಸಂದಭ ಗಳ ಬದ ಾವ ಒಳಪ ರುತ .

  ಾಂಕ: 29-11-2002ರ ಡೂ , ಾಂಕ: 10-06-2011ರ ಮತು ಾಂಕ: 13-03-2015ರ ಸ ಾ ರದ ಅ ಸೂಚ ಗಳನ ಯ ಯ

  ಸ ಾಯಕರು/ ೕಯ ದ ಸ ಾಯಕರ ಹು ಗ ಗುರು ಸ ಾದ ಧ ಅಂಗ ೖಕಲ ಯ ವರಗಳನು ಅಭ ಗಳ ಾ ಾ ಾತ

  ೂೕ ಸ ಾ ದು , ೂೕಸ ಯಮಗಳನ ಯ ಅ ಸೂ ಸ ಾದ ಹು ಗಳ ಮತು ಸದ ಅ ಸೂಚ ಯ ಅ ಸೂ ಸ ಾದ ಅಂಗ ಕಲ

  ಹು ಗಳ ವರಗಳನು ಹು ಗಳ ವ ೕ ಕರಣದ ೂೕ ಸ ಾ .

  2.1 ೕತನ ೕ :

  ಯ ಸ ಾಯಕರ / ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರ ಹು ಗ :

  ರೂ. 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-

  750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000/-

  ಂಚ ೌಲಭ : ಸ ಾ ರದ ಆ ೕಶ ಸಂ : ಎ (ಎ ಎ ) 04 ಇ 2005, ಾಂಕ: 31-03-2006 ಮತು ಅದರ

  ದು ಪ ಗಳನ ಯ.

  ಸೂಚ : ಬೃಹ ಂಗಳೂರು ಮ ಾನಗರ ಾ ಯು ನಗರ ಸ ೕಯ ಸಂ ಾ ರುವದ ಂದ, ಅ ಸ ಸುವ ಅಭ ಗಳು

  ಆ ಾದ ಸದ ಯವರುಗ . .ಐ. ., . .ಎ ., ಸಮೂಹ ಗಳು ಲಭ ರುವ ಲ ಂದು ರು ಾ .

  3. ಅ ಸ ಸಲು ಗ ಪ ರುವ ಾಂಕಗಳು

  ಾ ರಂ ಕ ಾಂಕ ಅ ಸ ಸಲು ೂ ಯ

  ಾಂಕ

  ಶುಲ ಾವ ಸಲು

  ೂ ಯ ಾಂಕ

  09.03.2020 09.04.2020 13.04.2020

  3.1 ಪ ೕ ಾ ಾಂಕಗಳು:

  ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ

  ಾ ಾ ಪ ೕ ಾಂಕ

  ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ

  ಾಂಕ

 • 7

  06.06.2020 07.06.2020 4. ಅ ಗಳನು Online ಮೂಲಕ ೕ ಭ ಾ , ಾವ ತ /ಸ /ವ ೕ / ಾ ಹ ಾಗೂ ೂೕ ದ ೕಸ ಾ ಸಂಬಂ ದ

  ಎ ಾ ಾಖ ಗಳನು ಅ ೕ ಾ ದ ನಂತರ ಶುಲ ವನು ಾವ ೕ ಾಮ ಸ ೕ ಂಟ ಗಳ (CSC) ಅಥ ಾ

  ಾ ಂ ಂ / ಾ / ಾ ಮೂಲಕ ಸಂ ಾಯ ಾಡಬಹು ಾ ರುತ . ಶುಲ ವನು ಾವ ಸ ೕ ಾಗೂ

  ಾಖ ಗಳನು / ಾವ ತ / ಸ ಯನು ಅ ೕ ಾಡ ೕ ಇರುವ /ಅಸ ಷ ಾಖ ಗಳನು ಅ ೕ ಾ ರುವ ಅಭ ಗಳ

  ಅ ಗಳನು ರಸ ಸ ಾಗುವದು. ಶುಲ ವನು ಾಮ ಸ ೕ ಂಟ ಗಳ (CSC) ಾವ ಸಲು ಅವ ಾಶ ೕಡ ಾ ರುವ ದ ಂದ

  ಅ ಗಳನು ಇ ಯೂ ಸಹ ಸ ಸಬಹು ಾ .

  4.1 ಅ ಸ ಸುವ ಪ :- ಆ ೕಗದ ಅಂತ ಾ ಲ www.kpsc.kar.nic.in ಅನು ಬಳ ೂಂಡು ಅದರ ನ ಸೂಚ ಗಳನು ಾ ೂಂಡು

  ಅ ಸ ಸುವ ದು.

  ಅ ಸ ಸುವ ಪ ಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಇ .

  ದಲ ೕ ಹಂತ: Profile Creation/Updation

  ಎರಡ ೕ ಹಂತ : Application Submission

  ಮೂರ ೕ ಹಂತ : Fees Payment

  ವರ ಾದ ಹಂತಗಳು: { ‘*’ Marks are mandatory/ ಗುರುತು ಇರುವ ಅಂಕಣಗಳು ಕ ಾ ಯ ಾ ಭ ಾಡ ೕಕು) if nor response

  found on Save/Add button kindly refresh page (press control+F5)}

  ೂಸ ಾ Applicaton Link ರ log in ಆಗಲು user name ಮತು password ಅನು ಸೃ ಸ ೕಕು.

  Application Link ರ log in ಆದ ನಂತರ ಮ ಪ ಣ profile ಅನು ಭ ಾ , ಅ ೕ ಾಡ ೕ ಾದ

  ಾವ ತ ಮತು ಸ ಾ ನ ಪ ಗಳನು jpg ನಮೂ ಯ ದ ಾ ರ ೕಕು ಾಗೂ 50 kb ಂತ

  ಾ ರ ಾರದು.

  ಅ ಸೂಚ ಎದುರು ಇರುವ “ Click here to Apply” Link ಅನು ಒ .

  ಮ profile ರ ಲಭ ರುವ ಾ ಯು ಮ ಅ ನಮೂ ಯ ಪ ಕಟ ಾಗುತ . ಅ ಯ ಾ

  ಉ ರುವ ಾ ಯನು ಭ ಾ ಸ ಸ ೕಕು.

  ಅ ಸ ದ ನಂತರ “ My Application” link ರ ೕವ ಅ ಸ ರುವ ಅ ಸೂಚ ಯನು ಆ

  ಾ ದ ಳ ಮ ಅ ಯು ಪ ಕಟ ಾಗುತ .

  ಅ ಯ ಪಕ ದ “Pay Now” link ಅನು ಒ ದ “ Online Payment” ಆ ಗಳು ಮೂಡುತ .

  ಒಂದು ಾ ೂೕಂದ /ಅ ಸ ಸುವ ಸಂದಭ ದ ಾವ ಾದರೂ ಾಂ ಕ ೂಂದ ಗಳು ಉಂ ಾದ

  ಸ ಾಯ ಾ ಸಂ : 7406086807 / 7406086801 ಯನು ಸಂಪ ಸಲು ಸೂ .

 • 8

  4.2 ಇ ಾ ಾ ಆದ ಗಳು :-

  ಅಭ ಗಳು ಅ ಯ ಕ ಾ ಯ ಾ ಅ ಸೂ ದ ಇ ಾ ಗಳ ತಮ ಇ ಾ ಾ ಆದ ಗಳನು ನಮೂ ಸ ೕಕು.

  ತ ದ ಸ ಾ ರದ ಾಂಕ: 05-09-2015ರ ಆ ೕಶದ ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ೕಕ ೕ ಗಳು ( ಕ ಹು ಗಳ ೕಮ ಾ )

  ಯಮಗಳು 1978 ಉಪ ಯಮ 1978 ಉಪ ಯಮ (2) (Second Amendment) Rules 2015 ರ “The

  candidates who apply for the competitive examinations shall clearly indicate in their

  application forms the services or posts for which they wish to be considered for

  appointment in the order of preference. If the candidate does not prefer any service or post

  he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service” ಎಂದು

  ಷ ಪ ದು , ಅ ೕಶವಂ ಆ ೕಗ ೕ ಕ ಮ ೖ ೂಳ ಾಗುವದು.

  ಇ ಾ ಾ ಆದ ಗಳನು ೕವಲ ಆ - ೖ ಮೂಲಕ ಅ ಸ ಸುವ ಸಮಯದ ಾತ ಸ ಸತಕ ದು , ಖು ಾ

  ಅಥ ಾ ಅಂ ಮೂಲಕ ಪ ೕಕ ಾ ಸ ಸ ಾಗುವ ಾವ ೕ ಇ ಾ ಾ ಆದ ಗಳನು ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ಲ .

  ಆ - ೖ ಮೂಲಕ ಒ ಸ ಸ ಾದ ಇ ಾ ಾ ಆದ ಗಳನು ಾವ ೕ ಾರಣಕೂ ಬದ ಾ ಸಲು/ ಾಪ ಸಲು

  ಅವ ಾಶ ರುವ ಲ . ಮತು ಬದ ಾವ ಸ ಸ ಾಗುವ ಾವ ೕ ಮನ ಗಳನು ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ಲ .

  ಆದ ಂದ, ಅಭ ಗಳು ಆದಷು ಾಗ ಂದ ಖು ಾ ಇ ಾ ಾ ಆದ ಗಳನು ಭ ಾಡ ೕಕು.

  4.3. ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಯ ಪ -02 ಸಂಬಂ ದಂ , ಾ ಾನ ಕನ ಡ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ ಇಂ ೕ ಆಯು ೂಳು ವ ಬ

  ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಯ ಪ -2 ರ ಾ ಾನ ಕ ನಡ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ ಇಂ ಇವ ಗಳ ಾವ ಾದರೂ ಒಂದ

  ಾತ ಉತ ಸ ೕ ಾ ರುವ ದ ಂದ, ಅಭ ಗಳು ಪ ೕ ಾ ಸಮಯದ ಕ ಾ ಯ ಾ ಮತು ಾಗರೂಕ ಾ ಾ ಾನ

  ಕನ ಡ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ ಇಂ ೕ ಷಯವನು ಓ.ಎಂ.ಆ . ಾ ಯ ನಮೂ ಸ ೕಕು. ಒಂದು ೕ

  ನಮೂ ಸ ದ ಓ.ಎಂ.ಆ . ಾ ಯನು ಅ ಂಧು(Invalid) ೂ ಸ ಾಗುವದು.

  ಾ ಾನ ಕನ ಡ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ ಇಂ ಇವಗಳ ಾವ ಾದರೂ ಒಂದನು ಆಯು ೂಂಡು ಪ ಪ ಯನು

  ಉತ ಸ ೕಕು. ನಂತರದ ಾವ ೕ ಾರಣಕೂ ಬದ ಾವ ಅವ ಾಶ ರುವ ಲ .

  ೕಷ ಸೂಚ : Online ಮೂಲಕ ಅ ಸ ಸು ಾಗ ಎ ಾ ಾ ಗಳನು ಸ ಾ ಭ ಾ ರುವ ಬ ಖ ತಪ ೂಂಡು ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು

  ಪ ಯನು ಕ ಾ ಯ ಾ ೌ ೂೕ ಾ ೂಂಡು ೕಮ ಾ ಪ ಮು ಯುವವ ಗೂ ಭದ ಾ ಟು ೂಂ ರತಕ ದು .

  ಾವ ೕ ಾರಣಕೂ ಆ ೕಗ ಂದ ಅ ಯ ನಕಲು ಪ ಪ ಯಲು ಅವ ಾಶ ಇರುವ ಲ .

  ಆ - ೖ ನ ಅ ಭ ಾ ಸ ದ ಾತ ಅಭ ಗಳು ಅ ಸೂಚ ಯ ನ ಎ ಾ ಷರತು ಗಳನು ಪ ೖ ರು ಾ

  ಎಂದಲ . ತದನಂತರದ ಅ ಗಳನು ಪ ೕಲ ಒಳಪ ಸ ಾಗುವದು ಾಗೂ ಾವ ೕ ಹಂತದ ಾಗ ನೂ ನ ಗಳು

  ಕಂಡುಬಂದ ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳ ಅ ಗಳನು ರಸ ಸ ಾಗುವದು.

  ಈ ಅ ಸ ಸುವ ಪ ಯು ಒಂದು ಾ ಯ ೂೕಂದ ಪ ಯನು ಒಳ ೂಂ ದು ಅಭ ಗಳು ೕ ರುವ ಾ ಯನು

  ಮುಂ ನ ಎ ಾ ಅ ಸೂಚ ಗ ಗೂ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವದ ಂದ, ಅವರ ‘Profile creation/ರುಜು ಾತುಗಳು ಸೃ ಸುವ ಹಂತದ ಅ ೕ

  ಾಗರೂಕ ಂದ ಎ ಾ ಾ ಗಳನು ಭ ಾಡ ೕ ಾ . ಅಭ ಗಳು ಸೂಚ ಗಳನು ಹಂತ ಹಂತ ಾ ಓ ೂಳ ತಕ ದು .

  ಎ ಾ ಸೂಚ ಗಳನು ಓ ದ ನಂತರ ೕ ಅ ಯನು ಭ ಾಡತಕ ದು .

 • 9

  5. ಶುಲ :- ಾ ಾನ ಅಹ ಅಭ ಗ ರೂ.600 + ೕಸ ಂ ಾ 35/-

  ಪ ವಗ 2(ಎ), 2( ), 3(ಎ), 3( ) ೕ ದ ಅಭ ಗ ರೂ.300 + ೕಸ ಂ ಾ 35/-

  ಾ ೖ ಕ ಅಭ ಗ ( ಾ ಾನ ಅಹ ಮತು

  ಪ ವಗ 2(ಎ), 2( ), 3(ಎ), 3( ) ೕ ದವ )

  ರೂ. 50 + ೕಸ ಂ ಾ 35/-

  ಪ ಷ ಾ , ಪ ಷ ಪಂಗಡ ,ಪ ವಗ -1 ಾಗೂ

  ಅಂಗ ಕಲ ಅಭ ಗ

  ಶುಲ ಾವ ಂದ ಾ ಇ . ಆದ , ೕಸ ಂ ಾ

  35/- ಅನು ಎ ಾ ಅಭ ಗಳು ಾವ ಸ ೕ ೕಕು. ಇದನು

  ಾವ ಸಲು ಾ ಗೂ ಾ ೕಡ ಾ ರುವ ಲ .

  ಅಭ ಗಳು ಗ ಪ ದ ಶುಲ ವನು ಕ ಾ ಯ ಾ ಾವ ಸತಕ ದು . ಒ ಶುಲ ವನು ಾವ ದ ನಂತರ ಅದನು ಾವ ೕ

  ಸಂದಭ ದ ಯೂ ಂ ರು ಸ ಾಗುವ ಲ ಅಥ ಾ ಅದನು ಆ ೕಗವ ನ ಸುವ ಇತ ಪ ೕ ಅಥ ಾ ೕಮ ಾ ಗ

  ೂಂ ೂಳ ಾಗುವ ಲ . ಶುಲ ವನು ಸಂ ಾಯ ಾಡ ದ ಅಂತಹ ಅ ಗಳನು ರಸ ಸ ಾಗುವದು.

  ಅ ಗಳನು Online ಮೂಲಕ ೕ ಭ ಾ , ಾವ ತ /ಸ ವ ೕ / ಾ ಹ ಾಗೂ ೂೕ ದ ೕಸ ಾ ಸಂಬಂ ದ

  ಎ ಾ ಾಖ ಗಳನು ಅ ೕ ಾ ದ ನಂತರ ಪ ೕ ಾ ಶುಲ ವನು ಾ ಂ ಂ / ಾ / ಾವ

  ಾಡಬಹು ಾ ರುತ . ಶುಲ ವನು ಾವ ಸ ೕ ಾಗೂ ಾಖ ಗಳನು / ಾವ ತ /ಸ ಯನು ಅ ೕ ಾಡ ೕ ಇರುವ /

  ಅಸ ಷ ಾಖ ಗಳನು ಅ ೕ ಾ ರುವ ಅಭ ಗಳ ಅ ಗಳನು ರಸ ಸ ಾಗುವದು. ಅ ಗಳನು ಆ ೖ

  ಮು ಾಂತರ ಾತ ಸ ಸತಕ ದು , ಅ ಗಳನು ಖು ಾ ಅಥ ಾ ಅಂ ಮೂಲಕ ಸ ಸಲು ಅವ ಾಶ ರುವ ಲ .

  ಅಭ ಗಳು ಅ ಭ ಾಡುವ ದಲು ಅ ಸೂಚ , ಅ ಭ ಾಡುವ ಕು ತ ಸೂಚ ಗಳು, ಅಹ ಾ ಷರತು ಗಳನು ಓ ೂಂಡು

  ಅದರಂ , ಭ ಾಡತಕ ದು .

  ಅಭ ಗಳು ಆ ೖ ಮೂಲಕ ಅ ಸ ಸಲು ಆ ಾ ಾ ಸಂ , ಾ ಯ ರುವ ಇ- ೕ (e-mail) ಾಸ/ ೖ

  ಸಂ ಕ ಾ ಯ ಾ ನಮೂ ಸಲು ಸೂ . ೕಮ ಾ ಪ ಮು ಯುವವ ಗೂ ಇ ೕ ಇ- ೕ (e-mail) ಾಸ/ ೖ

  ಸಂ ಯ ೕ ಆ ೕಗದ ವ ವ ಾರಗ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವದ ಂದ, ಇದನು ಸುಭದ ಾ ಟು ೂಳ ೕ ಂದು ಮತು ಇದನು

  ಬದ ಾ ಸಲು ಅವ ಾಶ ೕಡ ಾಗುವ ಲ .

  ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಪ ೕಶ ಪತ ಗಳನು ಪ ೕಕ ಾ ಕಳು ಸ ಾಗುವ ಲ . ಆ ೕಗದ ಅಂತ ಾ ಲ ಂದ ೌ ೂ ೕ ಾ ೂಳ ಲು

  ಅವ ಾಶ ಕ ಪ ಾ ಪ ಕಟ ೂರ ಸ ಾಗುವದು. ಆಗ ಅಭ ಗಳು ಪ ೕಶ ಪತ ವನು ೌ ೂ ೕ ಾ ೂಂಡು ೕಮ ಾ

  ಪ ಮು ಯುವವ ಭದ ಾ ಟು ೂಳ ತಕ ದು . ಾವ ೕ ಾರಣ ಈ ಪ ೕಶ ಪತ ದ ನಕಲು ಪ ಪ ಯಲು ಅವ ಾಶ

  ಇರುವ ಲ .

  ಅಭ ಗಳು ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಅವರ ಪ ೕಶ ಪತ ಾಗೂ ಅವರ ಾವ ತ ರುವ ಗುರು ನ ೕ (ಚು ಾವ ಾ ಐ / ಆ ಾ

  ಾ / ೖ ಂ ೖಸ / ಾ ಾ / ಾ ೕ / ಸ ಾ ೌಕರರ ಐ ) ಯನು ಪ ೕ ಾ ೕಂದ ದ ಕ ಾ ಯ ಾ

  ಾಜರುಪ ಸತಕ ದು . ತ ದ ಪ ೕ ಾ ೕಂದ ಪ ೕಶವನು ೕಡ ಾಗುವ ಲ .

  ಆ ೕಗವ ಪ ೕ ಾ ೕ ಾಪ , ಪ ೕಶ ಪತ ಗಳನು ೌ ೂೕ ಾ ೂಳು ವ ಮತು ಇತ ಾ ಗಳ ಬ ಆ ೕಗದ

  ಅಂತ ಾ ಲದ http://kpsc.kar.nic.in ನ ಪ ಕ ಸ ಾಗುವದ ಂದ, ಆ ೕಗವ ಅಭ ಗ ೂಂ ಾವ ೕ

  ಪತ ವ ವ ಾರ ನ ಸುವ ಲ . ಆದ ಂದ, ಅಭ ಗಳು ಆ ಂ ಾ ಆ ೕಗದ ಅಂತ ಾ ಲವನು ೕ ಸಲು ಈ ಮೂಲಕ

  ಸೂ .

  ಅಭ ಗಳು ಾವ ೕ ತಪ ಾ ಯನು ೕಡ ೕ ಅ ಭ ಾಡಲು ಆ ೖ ನ ೕ ರುವ ಸೂಚ ಗಳನ ಯ ಭ

  ಾಡತಕ ದು . ಒಂದು ೕ ತಪ ಾ ೕ ಅ ಸ ದ ಅಂತಹವರ ರುದ ಆ ೕಗವ ಾನೂ ನನ ಯ

  ೕಮ ಾ ಯ ಾವ ಹಂತದ ಾದರೂ ಸೂಕ ಕ ಮ ೖ ೂಳು ವದು ಾಗೂ ಅ ಯನು ರಸ ಸ ಾಗುವ ದು

 • 10

  ಅ ಯ ೕಸ ಾ ಸಂಬಂ ದ ಅಂಕಣದ ಉಪ ೕ ದ ಪದಗಳ ಅಥ ವನು ಈ ಳಕಂಡಂ ಅ ೖ ೂಳ ೕಕು:-

  ಾ.ಅ ಾ ಾನ ಅಹ GM General Merit

  ಪ. ಾ ಪ ಷ ಾ SC Scheduled Caste

  ಪ.ಪಂ ಪ ಷ ಪಂಗಡ ST Scheduled Tribe

  ಪ .-1 ಪ ವಗ -1 Cat–1 Category – I

  2ಎ ಪ ವಗ -2ಎ 2A Category – 2A

  2 ಪ ವಗ -2 2B Category – 2B

  3ಎ ಪ ವಗ -3ಎ 3A Category – 3A

  3 ಪ ವಗ -3 3B Category – 3B

  ಾ. ೖ ಾ ೖ ಕ Ex-MP Ex-Military Person

  ಾ ೕಣ ಾ ೕಣ ಅಭ Rural Rural Candidate

  ಕ. ಾ.ಅ ಕನ ಡ ಾಧ ಮ ಅಭ KMS Kannada Medium Student

  ಅಂ. . ಅಂಗ ಕಲ ಅಭ PH Physically Handicapped

  ೕ.ಅ. ೕಜ ಾ ಾ ತ ಅಭ PDP Project Displaced Person

  ೖ.ಕ. ೖ ಾ ಾ – ಕ ಾ ಟಕ ವೃಂದದ HK Hyderabad Karnata Cader

  6. ಅಹ ಾ ಷರತು ಗಳು:- ಪ ಮುಖ ಅಹ ಾ ಷರತು ಗಳು/ ೖ ಕ ಾ ಹ / ವ ೕ / ವ ೕ ಸ ಗಳು :-

  6.1 ಅಹ ಾ ಷರತು ಗಳು:- ಅ) ಾರ ೕಯ ಾಗ ೕಕ ಾ ರತಕ ದು .

  ಆ) ಒಬ ೕವಂತ ಪ ಂತ ಚು ಮಂ ಪ ಯರನು ೂಂ ರುವ ಪರುಷ ಅಭ ಮತು ಈ ಾಗ ೕ ಇ ೂ ಬ

  ಂಡ ರುವ ವ ಯನು ಮದು ಾ ರುವ ಮ ಾ ಅಭ ಯು ಸ ಾ ರ ಂದ ಪ ಾ ನುಮ ಯನು ಪ ಯ ೕ

  ೕಮ ಾ ಅಹ ಾಗುವ ಲ .

  ಇ) ಅಭ ಯು ಾನ ಕ ಾ ಮತು ೖ ಕ ಾ ಆ ೂೕಗ ವಂತ ಾ ರ ೕಕು ಮತು ಅವರ ೕಮ ಾ ಯು ಕತ ವ ಗಳ ದ

  ವ ಹ ಆತಂಕವನು ಂಟು ಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ ಾವ ೕ ೖ ಕ ನೂ ನ ಂದ ಮುಕ ಾ ರ ೕಕು.

  ಈ) ೖ ಕ ಾ ಅನಹ ಾ ಾ ಂಬು ಾ ೖದ ೕಯ ಮಂಡ ಯ ವರ ಯ ೕ ಅನಹ ಂಬು ಾ ರಸ ಸುವ ಪ ಣ

  ೕಚ ಯನು ಾಜ ಸ ಾ ರವ ಾ ೂಂ ಮತು ಸ ಾ ರದ ೕಚ ಯು ಾವ ೕ ಧದಲೂ ಈ ಯಮಗಳ

  ಮೂಲಕ ೕ ತ ಾ ರುವ ಲ .

  ಉ) ೕಂದ ಅಥ ಾ ಕ ಾ ಟಕ ಅಥ ಾ ಇತ ಾಜ ದ ೂೕಕ ೕ ಾ ಆ ೕಗ ಂದ ನ ಸ ಾಗುವ ಪ ೕ ಗ ಂದ ಅಥ ಾ ೕಮ ಾ ಗ ಂದ

  ಾಯಂ ಆ ಾ ಆದ ವ ಗಳು ೕಮ ಾ ಅಹ ಾಗುವ ಲ .

  ಊ) ಾವ ೕ ೖ ಕ ಪ ಾ ಒಳಪಟ ವ ಅಥ ಾ ೕಂದ ಅಥ ಾ ಕ ಾ ಟಕ ಅಥ ಾ ಇತ ಾಜ ದ ೂೕಕ ೕ ಾ

  ಆ ೕಗ ಂದ ನ ಸ ಾಗುವ ಪ ೕ ಗ ಂದ ಅಥ ಾ ೕಮ ಾ ಗ ಂದ ಾ ಾ ಕ ಾ ಾ ಆದ ಅಥ ಾ ಅನಹ ೂಂಡ

  ವ ಯು, ಸ ಾ ರವ ಎ ಾ ಸಂದಭ ಗಳನು ಮರುಪ ೕ ಅವರು ೕಮ ಾ ಅಹ ಂದು ಪ ಗ ಸುವವ ಗೂ, ೕಮ ಾ

  ಅಹ ಾಗುವ ಲ .

 • 11

  6.2 ೖ ಕ ಾ ಹ :-

  .ಯು. / ತತ ಾನ ಾ ಹ

  ಸ ಾ ಸು ೂ ೕ ಸಂ : ಆಸುಇ 81 ೕವ 2017, ಾಂಕ: 27.02.2018 ರನ ಯ

  ಕ ಾ ಟಕ ಪದ ಪ ವ ಣ ಮಂಡ ಯು ನ ಸುವ .ಯು. ಾ ಹ ಯ ತತ ಾನ ಾ ಹ ಗಳು

  1. . .ಎ .ಇ. ಮತು ಐ.ಎ . . ಮಂಡ ಯು ನ ಸುವ ಾ 12 ಪ ೕ .

  2. ಇತ ಾಜ ಸ ಾ ರದ ಪ ೕ ಾ ಮಂಡ ಗ ಂದ ನ ಸುವ ಾ 12 ಪ ೕ .

  3. ಾ ಷನ ಇ ಟೂ ಆ ಓಪ ಸೂ ಂ (ಎ .ಐ.ಓ.ಎ .) ವ ಂದ ನ ಸುವ ಉನ ತ ೌಢ ಣ

  ೂೕ / .ಎ . ..

  4. ಮೂರು ವಷ ಗಳ ಾ ಅಥ ಾ ಎರಡು ವಷ ಗಳ ಐ. .ಐ. ೂೕ ಅಥ ಾ ಎರಡು ವಷ ಗಳ ವೃ ಣ

  ಾ ( .ಓ. / .ಓ. . / .ಎ . . ) ಅಭ ಗಳು ಎ .ಐ.ಒ.ಎ . ನ ವ ಂದ ನ ಸುವ ಒಂದು ಾ ಾ

  ೂೕ ಮತು ಒಂದು ೖ ಕ ಷಯದ (ದೂರಕ ಾದ ಯ ) ಅಥ ಾ ಪದ ಪ ವ ಮಂಡ ಯು

  ನ ಸುವ ಪ ೕ ಯ ಒಂದು ಾ ಮತು ಒಂದು ಷಯದ ಉ ೕಣ ಾದ ಾತ .ಯು. .

  ತತ ಾನ ಂದು ಪ ಗ ಸಬಹುದು.

  ಪ : ಅ ಗಳನು ಭ ಾಡಲು ಗ ಪ ದ ೂ ಯ ಾಂಕದಂದು ಆ ಾ ಹು ಗ ಗ ಪ ದ ಾ ಹ ಯನು

  ಅಭ ಗಳು ೂಂ ರ ೕ ೕಕು. ಅ ಸ ಸಲು ಗ ಪ ದ ೂ ಯ ಾಂಕದಂದು ಈ ಗ ತ ಾ ಹ ಯ ಪ ೕ ಬ ದು

  ಫ ಾಂಶ ಾ ಾಯು ರುವ ಅಭ ಗಳು ಅ ಸ ಸಲು ಅಹ ಾ ರುವ ಲ .

  ಾ ಹ ಸಂಬಂ ದಂ , ಅಂಕಪ /ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ಕ ಾ ಯ ಾ ಾಜರು ಪ ಸ ೕ ಾದ ಪ ಾಣ ಪತ ಗ ಾ ದು ,

  ಮೂಲ ಾಖ ಗಳ ಪ ೕಲ ಯ ಸಮಯದ ಕ ಾ ಯ ಾ ಮೂಲ ಪತ ವನು ಾಜರುಪ ಸ ೕಕು. ಒಂದು ೕ ಾಜರು

  ಪ ಸ ದ , ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳ ಅಭ ತ ವನು ರದು ಪ ಸ ಾಗುವ ದು.

  6.3 ವ ೕ :-

  ಅ ಸ ಸಲು ಗ ಪ ದ ೂ ಯ ಾಂಕದಂದು ಅಭ ಯು ಈ ಳಕಂಡ ಕ ಷ ವ ೕ ಯನು

  ೂಂ ರ ೕಕು ಾಗೂ ಗ ಷ ವ ೕ ಯನು ೕ ರ ಾರದು:

  ಕ ಷ 18 ವಷ

  ಗ ಷ :

  ಾ ಾನ ಅಹ ಯ ಅಭ ಗ

  35 ವಷ ಗಳು

  ಪ ವಗ 2ಎ/2 /3ಎ/3 ಅಭ ಗ 38 ವಷ ಗಳು

  ಪ ಷ ಾ /ಪ ಷ ಪಂಗಡ/ಪ ವಗ -1 ಅಭ ಗ 40 ವಷ ಗಳು

  ಜನ ಾಂಕ ಸಂಬಂಧ ದಂ , ಜನ ಾಂಕ ನಮೂ ರುವ ಎ .ಎ .ಎ . . ಅಥ ಾ ತತ ಾನ ಪ ೕ ಯ ಅಂಕಪ /

  ಎ .ಎ .ಎ . ವ ಾ ವ ಯ ಪ ಾಣ ಪತ /ಜನ ಾಂಕವನು ೂೕ ಸುವ ಸಂ ತ ಾಖ ಯ ಉಧೃತ ಾಗ (Extract of

  cumulative record) ಗಳನು ಸ ಸ ೕಕು.

 • 12

  ಜನ ಾಂಕ ಪ ಾಣ ಪತ ವ ಕ ಾ ಯ ಾ ಾಜರು ಪ ಸ ೕ ಾದ ಪ ಾಣ ಪತ ಾ ದು , ಮೂಲ ಾಖ ಗಳ ಪ ೕಲ ಯ

  ಸಮಯದ ಕ ಾ ಯ ಾ ಮೂಲ ಪತ ವನು ಾಜರುಪ ಸ ೕಕು. ಒಂದು ೕ ಾಜರು ಪ ಸ ದ , ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳ

  ಅಭ ತ ವನು ರದು ಪ ಸ ಾಗುವ ದು.

  6.4 ವ ೕ ಸ ಗಳು:- ಈ ಳ ನ ಸಂದಭ ಗಳ ೕಮ ಾ ಯ ಗ ಷ ವ ೕ ಯನು ಳ ರುವ ಟರ ಮ ಸ ಾಗುವದು

  (ಅ)

  ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ ಸ ಾ ರದ ಅಥ ಾ ಸ ೕಯ ಾ ಾರದ

  ಅಥ ಾ ಾಜ ಅ ಯಮ ಅಥ ಾ ೕಂದ ಅ ಯಮದ

  ಮೂಲಕ ಾ ಪ ಾದ ಅಥ ಾ ಾಜ ಅ ಯಮದ ಅಥ ಾ

  ೕಂದ ಅ ಯಮದ ಮೂಲಕ ಾ ಪ ೂಂಡು ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ

  ಸ ಾ ರದ ಾ ಮ ಅಥ ಾ ಯಂತ ಣದ ರುವ ಗಮದ

  ಹು ೂಂ ರುವ ಅಥ ಾ ಂ ೂಂ ದ ಅಭ ಗ .

  ೕ ಸ ರುವಷು ವಷ ಗಳು ಅಥ ಾ 10

  ವಷ ಗಳ ಅವ ಅದರ ಾವದು

  ಕ ೕ ಅಷು ವಷ ಗಳು.

  (ಆ) ಾ ೖ ಕ ಾ ದ

  ೕ ಸ ರುವಷು ವಷ ಗ ಮೂರು

  ವಷ ಗಳನು ೕ ದ ಎಷು

  ವಷ ಗ ಾಗುವ ೂೕ ಅಷು ವಷ ಗಳು.

  (ಇ) ಾ ಷನ ಾ ೂೕ ನ ಪ ಣ ಾ ಕ ಪ ೕ ಕ ಾ

  ೕ ಸ ಡುಗ ಾ ರುವ ವ ಗ .

  ಾ ಪ ೕ ಕ ಾ ೕ ಸ ದಷು

  ವಷ ಗಳು.

  (ಈ)

  ಾಜ ಸ ಾ ರ ಂದ ಪ ರಸ ೃತ ಾದ ಾ ೕಣ ಔದ ೕಕರಣ

  ೕಜ ಯ ೕ ೕಮಕ ೂಂಡ ಾ ಮ ಸಮೂಹ

  ಪ ೕಲಕ ಾ ಈಗ ಲಸ ಾಡು ದ ಅಥ ಾ ಂ ಇದ

  ಅಭ ಗ .

  ಾ ಮ ಸಮೂಹ ಪ ೕಲಕ ಾ ೕ

  ಸ ದಷು ವಷ ಗಳು.

  (ಉ) ಅಂಗ ಕಲ ಅಭ ಗ 10 ವಷ ಗಳು

  (ಊ)

  ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ ದ ರುವ ಾರತ ಸ ಾ ರದ ಜನಗಣ

  ಸಂ ಯ ಈಗ ಹು ಯನು ೂಂ ದ ಅಥ ಾ ಂ

  ೂಂ ದ ಅಭ ಗ .

  ೕ ಸ ರುವ ವಷ ಗಳು ಅಥ ಾ 5

  ವಷ ಗಳ ಅವ ಅದರ ಾವದು

  ಕ ೕ ಅಷು ವಷ ಗಳು.

  (ಋ)

  ಧ ಾ ದ (ಅಭ ಯು ಸ ಮ ಾ ಾರ ಂದ ಾನು

  ಧ ಂದು ಾಗೂ ಮರು ಮದು ಾ ರುವ ಲ ಂಬ

  ಪ ಾಣ ಪತ ವನು ಪ ಟು ೂಂಡು ಆ ೕಗವ

  ಸೂ ಾಗ ಇದರ ಮೂಲ ಪ ಯನು ಪ ೕಲ

  ಾಜರುಪ ಸ ೕಕು)

  10 ವಷ ಗಳು

  (ಎ)

  ೕತ ಾ ಕ ಾ ದ ಪ ದ ಸದ ಅ ಯಮ ಅಥ ಾ

  1975ರ ಕ ಾ ಟಕ ೕತ ಾ ಕ ಪದ (ರ ಾ ) ಆ ೕಶದ

  ೕ ೕತ ಾಲವನು ಸಂ ಾಯ ಾಡುವ ೂ ಂದ

  ಡುಗ ಾ ಾ ಂದು ಪ ಾಣ ಪತ ವನು ಾ

  ಾ ೕ ಂದ ಪ ಟು ೂಂಡು ಆ ೕಗವ ಸೂ ಾಗ

  ಇದರ ಮೂಲ ಪ ಯನು ಪ ೕಲ ಾಜರುಪ ಸ ೕಕು.

  10 ವಷ ಗಳು

 • 13

  7. ೕಮ ಾ ಾನ:-

  ಾಲ ಾಲ ದು ಪ ಾದ ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ೕಕ ೕ ಗಳು( ಕ ಹು ಗಳ ೕಮ ಾ ) ಯಮಗಳು , 1978ರನ ಯ

  ಅಭ ಗಳು ಆ ೕಗವ ನ ಸುವ ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಯ ಗ ದ ಒಟು ಅಂಕಗಳ ಮತು ಾ ಯ ರುವ

  ೕಸ ಾ ಯಮಗಳನ ಯ ಾಗೂ ೕ ರುವ ಆಧ ಯನ ಯ ಪ ಕ ರುವ ಹು ಗಳ ಸಂ ಅನುಗುಣ ಾ

  ಆ ಪ ತ ಾ ಸ ಾಗುವದು.

  ಅಭ ಗಳು ಅ ಯ ಕ ಾ ಯ ಾ ಅ ಸೂ ದ ಇ ಾ ಗಳ ತಮ ಇ ಾ ಾ ಆದ ಗಳನು ನಮೂ ಸ ೕಕು.

  ತ ದ ಸ ಾ ರದ ಾಂಕ: 05-09-2015ರ ಆ ೕಶದ ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ೕಕ ೕ ಗಳು ( ಕ ಹು ಗಳ ೕಮ ಾ )

  ಯಮಗಳು 1978 ಉಪ ಯಮ 1978 ಉಪ ಯಮ (2) (Second Amendment) Rules 2015 ರ “The

  candidates who apply for the competitive examinations shall clearly indicate in their

  application forms the services or posts for which they wish to be considered for

  appointment in the order of preference. If the candidate does not prefer any service or post

  he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service” ಎಂದು

  ಷ ಪ ದು , ಅ ೕಶವಂ ಆ ೕಗ ೕ ಕ ಮ ೖ ೂಳ ಾಗುವದು.

  7.1 ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಗಳು: ೕಲ ಂಡ ಯಮಗಳನು ಾರ ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಗಳು ವರ ಾತ ಕ ಮತು ವಸು ಷ ಬಹು ಆ ಾದ ಯ ಈ ಳಕಂಡ

  ಮೂರು ಪ ಗಳನು ೂಂ ರುತ ..

  ಪ ಷಯ ಗ ಪ ದ

  ಅಂಕಗಳು

  ಪ ೕ ಾ

  ಅವ ಪ ೕ ಾ ಾನ

  ಪ -1 ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಪ ೕ 150 1 ½

  ಗಂ ಗಳು

  ವರ ಾತ ಕ ಪ /

  Descriptive Type

  ಪ -2 ಾ ಾನ ಕನ ಡ / ಾ ಾನ

  ಇಂ 100

  1 ½

  ಗಂ ಗಳು

  ವಸು ಷ ಬಹು ಆ ಾದ /

  Objective Multiple Choice

  Type

  ಪ -3 ಾ ಾನ ಾನ 100 1 ½

  ಗಂ ಗಳು

  ವಸು ಷ ಬಹು ಆ ಾದ /

  Objective Multiple Choice

  Type

  ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಯ ಪ -2 ರ ಾ ಾನ ಕನ ಡ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ ಇಂ ಇವಗಳ ಾವ ಾದರೂ ಒಂದ

  ಾತ ಉತ ಸ ೕ ಾ ರುವದ ಂದ, ಅಭ ಗಳು ಪ ೕ ಾ ಸಮಯದ ಕ ಾ ಯ ಾ ಮತು ಾಗರೂಕ ಾ ಾ ಾನ

  ಕನ ಡ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ ಇಂ ೕ ಷಯವನು ಓ.ಎಂ.ಆ . ಾ ಯ ನಮೂ ಸ ೕಕು. ಒಂದು ೕ

  ನಮೂ ಸ ದ ಓ.ಎಂ.ಆ . ಾ ಯನು ಅ ಂಧು(Invalid) ೂ ಸ ಾಗುವದು.

  ಾ ಾನ ಕನ ಡ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ ಇಂ ಇವಗಳ ಾವ ಾದರೂ ಒಂದನು ಆಯು ೂಂಡು ಪ ಪ ಯನು

  ಉತ ಸ ೕಕು. ನಂತರದ ಾವ ೕ ಾರಣಕೂ ಬದ ಾವ ಅವ ಾಶ ರುವ ಲ .

 • 14

  ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಪ ೕ :

  ಈ ಹು ಗಳ ಆ ಅಹ ಾಗಲು ಅಭ ಗಳು ಆ ೕಗ ನ ಸುವ ಎ .ಎ .ಎ . .ಯ ಕನ ಡ ಪ ಥಮ ಾ ಯ ಮಟ ದ 150

  ಅಂಕಗಳ ಪ ೕ ಯ ಕ ಷ 50 ಅಂಕಗ ೂಂ ಕ ಾ ಯ ಾ ೕಗ ೂಂದ ೕ ೕಕು. ಗ ಪ ದ ಕ ಷ 50 ಅಂಕಗಳನು

  ಪ ಯದ ಅಭ ಗಳು ಆ ಅಹ ಾಗುವ ಲ ಾಗೂ ಈ ಕನ ಡ ಪ ೕ ಯ ಪ ದ ಅಂಕಗಳನು ಆ

  ಪ ಗ ಸುವ ಲ . ಆದ ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಾ ಪ ೕ ಯ ಾ ಬ ಳಕಂಡ ಷರತು ಗಳನು ೕಪ ಸ ಾ ರುತ .

  ``ಎ .ಎ .ಎ . . ಅಥ ಾ ಇದ ತತ ಾನ ಂದು ಾಜ ಸ ಾ ರ ಂದ ೂೕ ಸಲ ಟ ಇತ ಾವ ೕ ಪ ೕ ಯ ಅಥ ಾ

  ಎ .ಎ .ಎ . . ಪ ೕ ಂತ ೕಲ ಟ ದ ಾವ ೕ ಪ ೕ ಯ ಕನ ಡವನು ಮುಖ ಾ ಾ , ಅಥ ಾ ೕಯ

  ಾ ಾ ಅಥ ಾ ಐ ಕ ಷಯ ಾ (ಆದ ಸಂಯುಕ ಪ ಯ ಷಯಗಳ ೂ ಂ ಾ ರ ಾರದು) ಅಥ ಾ ೕ ನ

  ಪ ೕ ಗಳ ಕನ ಡ ಾಧ ಮದ ಾ ಸಂಗ ಾ ೕಗ ಾ ರುವ ಅಥ ಾ ಕ ಾ ಟಕ ೂೕಕ ೕ ಾ ಆ ೕಗ ಂದ ಈ ಂ

  ನ ಸಲ ಟ ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಪ ೕ ಯ ೕಗ ಾ ರುವ ಅಭ ಗಳು, ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಾ ಪ ೕ ಯ

  ಉ ೕಣ ಾಗುವದ ಂದ ಾ ೂಂ ರು ಾ ''.

  ಸ ಾ ರದ ಪತ ಸಂ ಆಸುಇ 39 ೕವ 2018 ಾಂಕ 17-04-2018 ರ ಸ ೕಕರಣದನ ಯ ಅಭ ಗಳು ಒಂದು ಾ

  ಆ ೕಗವ ನ ಸುವ ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಪ ೕ ಯ (ಸದ ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಪ ೕ ಯ ಪಠ ಕ ಮದ

  ಾದ ಯ ೕ) ಉ ೕಣ ಾದ ಮ ೂ ಇತ ಹು ಗ ಾ ಆ ೕಗವ ನ ಸುವ ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಪ ೕ ಯನು

  ದು ೂಳು ವದ ಂದ ಾ ೕಡ ಾ .3

  ೕಷ ಸೂಚ :-

  (1) ಎ .ಎ .ಎ . . ಪ ೕ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಯನು ತೃ ೕಯ ಾ ಯ ಾ ಅಭ ದ ಅಥ ಾ ಇತ ಕನ ಡ ಾ ಾ ಪ ೕ ಗಳ /

  ಇ ಾ ಾ ಪ ೕ ಗಳ ೕಗ ೂಂ ದಂತಹ ಅಭ ಗ ಈ ೕ ನ ಾ ಪ ಯಲು ಅವ ಾಶ ಇರುವ ಲ . ಆದುದ ಂದ, ಇವರು

  ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಾ ಪ ೕ ಯನು ಕ ಾ ಯ ಾ ದು ೂಳ ೕ ೕ ರುತ .

  (2) ಸದ ಅ ಸೂಚ ಅನುಗುಣ ಾ ನ ಯ ಾಗುವ ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಪ ೕ ಂದ ಾ ಇಲ ದ ಅಭ ಗ , ಅವರು ಈ

  ಪ ೕ ಯನು ನ ಸುವ ದಲು ಆ ೕಗವ ನ ದ ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಪ ೕ ಯ ಉ ೕಣ ೂಂ ದ ಾ

  ೕಡ ಾಗುವದು.

  (3) ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಾ ಪ ೕ ಂದ ಾ ಪ ಯಲು ಅ ಯ ಗ ತ ಸ ಳದ ವರಗಳನು ೕಡತಕ ದು . ಸ ಾದ ಾ

  ಒದ ಸ ದ ೕ ನ ಾ ಗಳನು ಪ ಯಲು ಅಹ ೕಡುವ ಲ . ಾಗೂ ಾ ಪ ಯಲು ತ ಾ ಾ ೕ ದ

  ಅಭ ಗಳನು ಅನಹ ೂ ಸ ಾಗುವದು. ಮುಂದುವ ದು, ಅ ಯ ಈ ಾ ಯನು ತ ಾ ೕ ದ ನಂತರ ಇದನು

  ಸ ಪ ೂಳ ಲು ಅವ ಾಶ ೕಡ ಾಗುವ ಲ . ಆದುದ ಂದ, ಅಭ ಗಳು ಅ ಭ ಾಡು ಾಗ ಎ ಾ ಷಯಗಳನು ಪ ೕ ,

  ಸ ಾ ರುವ ಬ ಖ ತಪ ೂಂಡ ನಂತರ ೕ ಒ ಯನು ೕಡ ೕ ಂದು ಸೂ .

  (4) ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಪ ೕ ಯ ಕ ಷ 50 ಅಂಕಗಳನು ಗ ಸದ ಅಭ ಗಳ ಾ ಾನ ಕನ ಡ/ ಾ ಾನ ಇಂ ಮತು ಾ ಾನ

  ಾನ ಪ ಯ ಉತ ರ ಪ ಗಳನು ೌಲ ಾಪನ ಾಡ ಾಗುವ ಲ

  7.2 ಪ ೕ ಗಳ ಪಠ ಕ ಮಗಳು:-

  ಪ -1ರ ಕ ಾ ಯ ಕನ ಡ ಾ ಾ ಪ ೕ ಪಠ ಕ ಮ

  (ಎ .ಎ .ಎ . ಪ ೕ ಯ ಕನ ಡ ಪ ಥಮ ಾ ಯ ಮಟ ದ ವರ ಾತ ಕ ಪ )

  ಕ ಸಂ. ಪಠ ಕ ಮ ಅಂಕಗಳು

  1 ಷಯದ ಸಮಗ ಅ ೖ ಸು 25

  2 ಪದ ಪ ೕಗ 25

  3 ಷಯ ಸಂ ೕಪ 25

  4 ಪದ ಾನ 25

  5 ಲಘು ಪ ಬಂಧ 25

  6 ಇಂ ೕ ಂದ ಕನ ಡ ಾ ಾಂತರ 25

  ಒಟು 150

 • 15

  ಕ ಾ ಟಕ ೕ ಯ ಯ ಯ ಸ ಾಯಕರು/ ೕಯ ದ ಸ ಾಯಕರ ಹು ಗಳ ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಯ

  ಪ -2 ಮತು ಪ -3ರ ಪಠ ಕ ಮ ಈ ಪ ೕ ಯು ಳಕಂಡ ಪ ಗಳನು ೂಂ ರುತ .

  ಪ -2 : ಾ ಾನ ಕನ ಡ/ ಾ ಾನ ಇಂ ೕ : 100 ಅಂಕಗಳು

  ಪ -3 : ಾ ಾನ ಾನ : 100 ಅಂಕಗಳು

  ಪ ಂದು ಪ ಯನು 1 ½ ಗಂ ಸಮಯದ ಉತ ಸ ೕ ಾಗುತ . ಾ ಾನ ಾನ ಮತು ಾ ಾನ

  ಕನ ಡ/ ಾ ಾನ ಇಂ ಈ ಎರಡು ಪ ಗಳು ವಸು ಷ ಬಹು ಆ ಯ(Objective Multiple Choice Type)

  ಾನ ಾ ರುವ ದು.

  ಾ ಾನ ಕನ ಡ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ ಇಂ ೕ ಪ ಯು ಾ ಾನ ಾ ಶ ಾ ಲಯದ ಪದ ಪ ೕ ಯ

  ಉ ೕಣ ಾ ರುವ ಾ ಇರ ೕ ಾದ ಕ ಷ ಾ ಮಟ ಸಮ ಾ ರುವದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಭ ಯ ಕನ ಡ

  / ಇಂ ೕ ಾ ಕರಣ, ಶಬ ಸಂಪತು , ಾಗು ತ (Spelling) ಸಮ ಾಥ ಕ ಪದಗಳು, ರು ಾ ಥ ಕ ಪದಗಳು ಇವ ಗಳ

  ಪ ಾನ, ಇಂ ೕ / ಕನ ಡ ಾ ಯನು ಅ ಯುವ ಮತು ಗ ಸುವ ಅಭ ಯ ಶ ಯ ಮತು ಅದರ ಸ ಾದ

  ಾಗೂ ತಪ ಬಳ ಇ ಾ ಗಳನು ಪ ೕ ಸುವ ಅಭ ಯ ಾಮಥ ಇವ ಗಳನು ಪ ೕ ಸಲು ಉ ೕ ಸ ಾ .

  ಅಭ ಗಳು ಾ ಾನ ಕನ ಡ ಅಥ ಾ ಾ ಾನ ಇಂ ೕ ಪ ಗಳ ಾವ ಾದರೂ ಒಂದನು ಆ

  ಾಡತಕ ದು . ಒ ಆ ಾ ದ ನಂತರ ಬದ ಾವ ಅವ ಾಶ ಇರುವ ಲ .

  ಾ ಾನ ಾನ ಪ ಯು ಾ ಾನ ಾ ಶ ಾ ಲಯದ ಪದ ಪ ೕ ಯ ಉ ೕಣ ಾ ರುವ ಾ

  ಇರ ೕ ಾದ ಾ ಾನ ಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ ಕ ಷ ಾ ಮಟ ಸಮ ಾ ರುವದು ಮತು ಇದು ಾರತದ ಸಂ ಾನ,

  ಾರತದ ಇ ಾಸ, ಮತು ಸಂಸ ø , ಾರತದ ಾ ಾನ ಾಗೂ ಆ ಕ, ಭೂ ೂೕಳ ಾಸ , ಇ ೕ ನ ಘಟ ಗಳು,

  ೖ ಕ ೕವನದ ಾನ ಮತು ಒಬ ಾ ವಂತ ವ ಯು ೖನಂ ನ ೕವನದ ಗಮ ಸಬಹು ಾದಂತಹ

  ಷಯಗಳು. ಇವಗಳ ೕ ನ ಪ ಗಳನು ಒಳ ೂಂ ರುತ .

  Syllabus for the competitive examination Paper-2 and Paper-3 for recruitment to the posts of Assistant/

  First Division Assistants in Karnataka State Civil Services

  The examination will consist of two written papers, namely,-

  Paper-2: General English or General Kannada

  Paper-3: General Knowledge

  The maximum marks for each paper will be 100. The questions in both the papers will be

  “Objective Multiple Choice Type”. The duration for each paper will be 1½ hours.

  The paper on General English or General Kannada will normally conform to the minimum

  standard expected of a student who has passed the Bacheolor’s Degree Examination of a

  University. It is intended to test candidate’s knowledge of English/Kannada grammar,

  vocabulary, spelling, synonyms, antonyms, his power to understand and comprehend

  English/Kannada language and his ability to discriminate between correct and incorrect

  usage, etc., The candidates may select either the paper on General English or the paper on General Kannada.

 • 16

  The paper on General Knowledge will normally conform to the minimum standard relating

  to General Knowledge, expected of a student who has passed Bachelor’s Degree

  Examination of a University and will cover questions on the Constitution of India, Indian

  History and Culture, General and Economic Geography of India, Current Events, every day

  science and such matters of every day observation as may be expected of an educated

  person.

  8. ಾ / ೕಸ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು:-

  8.1 ಾ ೕಸ ಾ ೂೕರುವ ಅಭ ಗಳು ಮತು ಅದ ಸಂಬಂಧಪಟ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳು

  ಪ ಷ ಾ ಮತು ಪ ಷ

  ಪಂಗಡ ೕ ದ ಅಭ ಗಳು,

  ನಮೂ ` '

  ಸದ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು ೕ ತ ಅವ ಯವ ಅಥ ಾ ರದು ಾಡುವವ

  ಂಧುತ ವನು ೂಂ ದು , ಇಂತಹ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ಾಂಕದ ಲ ೕ

  ಪ ಗ ಸ ಾಗುವದು (ಸ ಾ ರದ ಸು ೂ ೕ ಸಂ SWD 155 BCA 2011 ಾಂಕ

  22-02-2012)}

  ಪ ವಗ -1 ೕ ದ ಅಭ ಗಳು ನಮೂ `ಇ'

  ಸದ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು ೕ ತ ಅವ ಯವ ಅಥ ಾ ರದು ಾಡುವವ

  ಂಧುತ ವನು ೂಂ ದು , ಇಂತಹ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ಾಂಕದ ಲ ೕ

  ಪ ಗ ಸ ಾಗುವದು (ಸ ಾ ರದ ಸು ೂ ೕ ಸಂ SWD 155 BCA 2011 ಾಂಕ

  22-02-2012)}

  ಪ ವಗ -2ಎ, 2 , 3ಎ ಮತು 3

  ೕಸ ಾ ೕ ದ ಅಭ ಗಳು

  ನಮೂ `ಎ '

  ಂದು ದ ವಗ ಗಳ ಪ ವಗ -2(ಎ), ಪ ವಗ -2( ), ಪ ವಗ -3(ಎ) ಮತು

  ಪ ವಗ -3( ) ೕಸ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು 05 ವಷ ಾ ಯ ರುತ .

  ಅಭ ಗಳು ಪ ರುವ ಪ ಾಣ ಪತ ವ ಅ ಸ ಸಲು ಗ ಪ ದ

  ೂ ಯ ಾಂಕದಂದು ಾ ಯ ರತಕ ದು .

  ಅ ಯನು ಸ ಸಲು ಗ ಪ ದ ೂ ಯ ಾಂಕ ೂಳ ಸಂಬಂ ದ

  ೕಸ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ಪ ಟು ೂಂ ರ ೕಕು.

  ೂ ಯ ಾಂಕದ ನಂತರ ಪ ದ ಪ ವಗ -2ಎ, 2 , 3ಎ ಮತು 3

  ೕಸ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ರಸ ಸ ಾಗುವದು.

  ಅ ಸ ಸುವ ಸಮಯದ ಾವ ೂೕರ ಾದ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ಅ ಂ ಕ ಾ ಯ ಾ ಅ ೕ

  ಾಡ ೕಕು, ತ ದ ಇವರ ೕಸ ಾ ಯನು ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ಲ . ಮೂಲ ಾಖ ಾ ಪ ೕಲ ಸಮಯದ

  ಇ ೕ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳ ಮೂಲ ಪ ಗಳನು ಪ ೕಲ ತಪ ೕ ಾಜರುಪ ಸತಕ ದು , ತ ದ ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳ

  ೕಸ ಾ ಯನು ರದು ಪ , ಅವರ ಅಭ ತನವನು ಾ ಾನ ಅಹ ಯ ಯ ಅಹ ಾದ ಾತ

  ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ದು. ಪ ದ ನಮೂ ಗಳನು ೂರತುಪ ಇತ ಾವ ೕ ನಮೂ ಗಳ ಪ ಯ ಾದ

  ೕಸ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ರಸ ಸ ಾಗುವ ದು.

  8.2 ಾ ೕಣ ೕಸ ಾ ೂೕರುವ ಅಭ ಗಳು ಮತು ಅದ

  ಸಂಬಂಧಪಟ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು

  ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳು

  ಸ ಾ ಆ ೕಶ ಸಂ ಆಸುಇ 08 2001 ಾಂಕ 13-02-2001ರನ ಯ

  ಾ ೕಣ ೕಸ ಾ ಯನು ೂೕರುವ ಅಭ ಗಳು ಪ ಸು ತ ಾ ಯ ರುವ

  ಯಮಗಳ ೕ ಾ 1 ಂದ 10 ೕ ತರಗ ಯವ ಾ ೕಣ ೕಸ ಾ

  ಒಳಪಡುವ ಪ ೕಶಗಳ ಾ ಸಂಗ ಾ ಉ ೕಣ ಾ ರುವವರು ಈ

  ೕಸ ಾ ಯನು ಪ ಯಲು ಅಹ ರು.

 • 17

  ಾ ೕಣ ಅಭ ಗ ಂದು ೕಸ ದ ಹು ಗಳನು ೕ ಾಡುವ

  ಾ ಾನ ಅಹ ಯ ಅಭ ಗಳು ನಮೂ -2ನು ಸಂಬಂಧಪಟ ಾ ಾ

  ಮು ೂ ೕ ಾ ಾ ಯರ ಸ ಮತು ೕತ ಾ ಾ ಯವರ ೕಲು

  ರುಜು ೂಂ ಾಗೂ ಈ ಪ ಾಣ ಪತ ವಲ ೕ ೕಲುಸ ರ (Creamy

  layer) ೕ ಲ ರುವ ಬ ನಮೂ -1 ರ ಪ ಾಣ ಪತ ವನು

  ಕ ಾ ಯ ಾ ಸಂಬಂ ತ ತಹ ೕ ಾ ರವ ಂದ ಪ ಟು ೂಂ ರತಕ ದು

  ಾಗೂ ಈ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ಅ ಂ ಕ ಾ ಯ ಾ ಅ ೕ

  ಾಡ ೕಕು, ತ ದ ಇವರ ಈ ೕಸ ಾ ಯನು ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ಲ .

  ಾ ೕಣ ೕಸ ಾ ೂೕರುವ ಪ ಷ ಾ , ಪ ಷ ಪಂಗಡ, ಪ ವಗ -1,

  ಪ ವಗ -2ಎ, 2 , 3ಎ, 3 ೕಸ ಾ ೕ ದ ಅಭ ಗಳು ಕ ಾ ಯ ಾ

  ಾ ೕಣ ೕಸ ಾ ಯ ಪ ಾಣ ಪತ ವನು ನಮೂ -2ರ ಸಂಬಂಧಪಟ

  ಾ ಾ ಮು ೂ ೕ ಾ ಾ ಯರ ಸ , ಹರು ಮತು ೕತ ಾ ಾ ಯವರ

  ೕಲು ರುಜು, ಹರು ಾಗೂ ಾ ಾ ದ ಾಂಕ ೂಂ ಗ ತ

  ನಮೂ ಯ ಪ ಟು ೂಂ ರತಕ ದು .

  ಮೂಲ ಾಖ ಾ ಪ ೕಲ ಸಮಯದ ಸದ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳ ಮೂಲ

  ಪ ಗಳನು ಪ ೕಲ ತಪ ೕ ಾಜರುಪ ಸತಕ ದು .

  ಾ ೕಸ ಾ ೂೕ ರುವ ಾ ೕಣ ಅಭ ಗಳ ಾ ೕಸ ಾ ಪ ಾಣ

  ಪತ ಗಳು ರಸ ೃತ ೂಂಡ ಅಂತಹವರು ಾ ಾನ ಅಹ ಾ ೕಣ

  ೕಸ ಾ ಸಂಬಂ ದಂ , ನಮೂ -01 (Creamy layer) ಸ ಸ ದ ,

  ಅಂತಹವರ ಾ ೕಣ ೕಸ ಾ ಯ ೕಸ ಾ ತೂ ಸಹ ಅನಹ ಾಗು ಾ .

  8.3 ಕನ ಡ ಾಧ ಮ ೕಸ ಾ

  ೂೕರುವ ಅಭ ಗಳು ಮತು ಅದ

  ಸಂಬಂಧಪಟ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು

  ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳು

  ಸ ಾ ಅ ಸೂಚ ಸಂ ಆಸುಇ 71 2001 ಾಂಕ 24-10-2002

  ರನ ಯ ಕನ ಡ ಾದ ಮ ೕಸ ಾ ೂೕರುವ ಅಭ ಗಳು 01 ೕ ತರಗ ಂದ

  10 ೕ ತರಗ ಯವ ಕನ ಡ ಾಧ ಮದ ಾ ಸಂಗ ಾ ರುವ ಬ

  ಸಂಬಂಧಪಟ ಾ ಯ ಮು ೂ ೕ ಾ ಾ ಯರ ಸ , ಹರು ಮತು ಾ

  ಾ ದ ಗ ತ ನಮೂ ಯ ಪ ಟು ೂಂ ರತಕ ದು .

  ಮೂಲ ಾಖ ಾ ಪ ೕಲ ಸಮಯದ ಸದ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳ ಮೂಲ

  ಪ ಗಳನು ಪ ೕಲ ತಪ ೕ ಾಜರುಪ ಸತಕ ದು .

  8.4 ಾ ೖ ಕ ೕಸ ಾ

  ೂೕರುವ ಅಭ ಗಳು ಮತು ಅದ

  ಸಂಬಂಧಪಟ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು

  ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳು

  ವರ :-(1) ಾ ೖ ಕ ಎಂದ ಸಶಸ ದಳಗ ಾದ ಯ ತ ಭೂದಳ, ೌ ಾದಳ

  ಮತು ಾಯು ದಳದ ಾವ ೕ ೕ ಯ ( ೕಧ ಅಥ ಾ ೕಧ ಾ ಲ ೕ)

  ೕ ಸ ರುವ ವ ಎಂದು ಅಥ . ಆದ ಕು ೂೕ , ಜನರ ಸ

  ಇಂ ಯ ಂ ೕ , ೂೕಕ ಸ ಾಯಕ ೕ ಾ ಮತು ಾ ಾ ಟ ದಳದ

  ೕ ಸ ದ ವ ೕಪ ಾಗುವ ಲ ; ಮತು

  (ಅ) ಅಂತಹ ೕ ಂದ ವೃ ೂಂ ದ ನಂತರ ವೃ ೕತನ ಪ ಯು ರುವ

  ಅಥ ಾ

  (ಆ) ೖದ ೕಯ ಾರಣಗ ಂದ ಟ ೕ ಂದ ಡುಗ ಾದ ಅಥ ಾ

  ವ ಯ ತಕೂ ೕ ದ ಪ ಗ ಂದ ಮತು ೖದ ೕಯ ಅಥ ಾ ಅ ಾಮಥ ದ

  ಂಚ ಪ ದು ಅಂತಹ ೕ ಯ ಡುಗ ಾದವನು

  ಅಥ ಾ

  (ಇ) ಸ ಂತ ೂೕ ೂರತುಪ ಬ ಂ ಕ ತದ ಪ ಾಮ ಂದ ಅಂತಹ

 • 18

  ೕ ಂದ ಡುಗ ೂಂ ದ ವ

  ಅಥ ಾ

  (ಈ) ತನ ಸ ಂತ ೂೕ ಯ ೕ ಅಥ ಾ ದುನ ಡ ಅಥ ಾ ಅ ಾಮಥ ದ

  ಾರಣ ಂ ಾ ದು ಾ ರುವ ಅಥ ಾ ಕತ ವ ಂದ ವ ಾ ಾ ದ ವ ಗಳನು

  ೂರತುಪ , ಷ ಅವ ಯನು ಪ ೖ ದ ತರು ಾಯ ಡುಗ ೂಂ ದ ವ

  ಮತು ಾ ಚು ಪ ಯು ರುವ ವ ಮತು ಾ ಂ ೕಯ ೕ ಯ ಈ ಳ ಸ ದ

  ವಗ ದ ಬ ಂ ಯವರು.

  ರಂತರ ೕ ಸ ವೃ ೂಂ ದ ಂಚ ಾರರು.

  ಟ ೕ ಂ ಾ ಉಂ ಾದ ೖ ಕ ಅ ಾಮಥ ೂಂ

  ಡುಗ ಾದ ವ .

  ಾ ಲಂ ಪ ಶ ೕತರು

  ಈ ೕಲ ಂಡ ವಗ ದ ಅಭ ಗಳು ಾ ೖ ಕ ೕಸ ಾ ಅಹ ರು ಾ .

  ವರ :- ೕಂದ ಸಶಸ ದಳದ ೕ ಯ ವ ಗಳು ೕ ಂದ ವೃ ೂಂ ದ

  ನಂತರ ಾ ೖ ಕರ ವಗ ದ ಬರುವ ವ ಒಪ ಂದವ ಪ ಣ ಾಗಲು ಒಂದು

  ವಷ ಮುನ ಉ ೂ ೕಗ ಅ ಾ ೂಳ ಲು ಾಗೂ ಅವ ಾ ೖ ಕ

  ೂ ಯುವ ಎ ಾ ೌಲಭ ಗಳನು ೂಂದಲು ಅನುಮ ೕಡ ಾ . ಆದ

  ಸಮವಸ ವನು ತ ಸಲು ಅನುಮ ೕಡುವವ ಾಜ ಾಗ ೕಕ ೕ ಅಥ ಾ

  ಹು ಗ ೕಮಕ ೂಂದುವಂ ಲ .

  (2) ೖ ಕರು ೕಂದ ಸಶಸ ದಳಗಳ ೕ ಸ ಸು ಾಗ ಯುದ /ಯುದ ದಂತಹ

  ಾ ಾ ಚರ ಯ ಮ ದ ಅಥ ಾ ಅಂಗ ಕಲ ೂಂ ದ ವ ಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು

  (ಸಂದ ಾ ನು ಾರ ಂಡ ಅಥ ಾ ಗಂಡ ಮತು ಮಕ ಳು ಮತು ಮಲಮಕ ಳು) ಾ

  ೖ ಕ ೕಸ ಾ ಅಹ ಾ ರು ಾ . ಆದ ಅಂತಹವರುಗ ವ ೕ

  ಸ ಯನು ೕಡ ಾಗುವ ಲ .

  ೕ ಂದ ಡುಗ ಾದ ವ ಗಳು ಅವರ ಡುಗ ಪ ಾಣ

  ಪತ ವನು (ಗುರು ನ ೕ , ವೃ ೕತನ ಸಂ ಾಯದ ಪತ , ಡುಗ ಪ ಸ ಕ

  ಮತು ಪದ ಪ ಾಣ ಪತ ) / ೖ ಕರು ೕಂದ ಸಶಸ ದಳಗಳ ೕ

  ಸ ಸು ಾಗ ಯುದ /ಯುದ ದಂತಹ ಾ ಾ ಚರ ಯ ಮ ದ ಅಥ ಾ

  ಅಂಗ ಕಲ ೂಂ ದ ವ ಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು ೖ ಕರು ಮ ದ /

  ಅಂಗ ಕಲ ೂಂ ದ ಬ ಪ ಾಣ ಪತ ವನು ಪ ಟು ೂಂ ರತಕ ದು

  ಾಗೂ ಈ ಪ ಾಣ ಪತ ವನು ಅ ಂ ಕ ಾ ಯ ಾ ಅ ೕ

  ಾಡ ೕಕು, ತ ದ ಇವರ ಈ ೕಸ ಾ ಯನು

  ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ಲ . ಮೂಲ ಾಖ ಾ ಪ ೕಲ ಸಮಯದ ಇ ೕ

  ಪ ಾಣ ಪತ ದ ಮೂಲ ಪ ಯನು ಪ ೕಲ ತಪ ೕ

  ಾಜರುಪ ಸತಕ ದು . ತ ದ ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳ ೕಸ ಾ ಯನು

  ರದು ಪ ಸ ಾಗುವ ದು. ಾ ೖ ಕರ ಅವಲಂ ತರು ಾ ೖ ಕರು

  ೕ ಯ ಾ ಗ ೂಲ ಲ ರುವ / ಾಶ ತ ಾ ಅಂಗ ಕಲ ಾದ ಬ

  ಪ ಾಣ ಪತ .

  ಯಮಗಳನ ಯ ೖ ಕರ ೕ ಾ ಒಪ ಂದದ ಮು ಾ ಯ ಮುನ ಅ

  ಸ ಸುವ ಅಭ ಗಳು ಅವರ ೕ ಾ ಾ ಗ ಂದ ಾ ೕಪ ಾ ಪ ಾಣ

 • 19

  ಪತ ವನು ಪ ದು ಅದರ ಾಂಕವನು ಅ ಯ ನಮೂ ಅ ಂ

  ಅ ೕ ಾಡತಕ ದು , ಾಗೂ ಮೂಲ ಾಖ ಗಳ ಪ ೕಲ ಯ

  ಸಮಯದ ಇ ೕ ಾ ೕಪ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ದ ಮೂಲ ಪ ಯನು

  ಕ ಾ ಯ ಾ ಾಜರುಪ ಸ ೕಕು.

  8.5 ೕಜ ಗ ಂದ ಾ ತ

  ಅಭ (PDP) ೕಸ ಾ ೂೕರುವ

  ಅಭ ಗಳು ಮತು ಅದ

  ಸಂಬಂಧಪಟ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು

  ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳು

  ಸ ಾ ಆ ೕಶ ಸಂ ಆಸುಇ 23 99 ಾಂಕ 23-11-2000 ರನ ಯ

  ೕಜ ಗ ಂದ ವ ತ ಾದ (ಆದ ಈ ಯಮಗಳು ಾ ಾಗುವ 20 ವಷ

  ಮುನ ವ ತ ಾದ ಕುಟುಂಬ ಅಭ ಗ ಈ ೕಸ ಾ ಅನ ಯ ಾಗುವ ಲ )

  ಕುಟುಂಬದ ಅಭ ಗ ೕಸ ದ ಹು ಗ ಅ ಸ ಸುವಂತಹ

  ಅಭ ಗಳು ಸಂಬಂ ತ ತಹ ೕ ಾ ರವ ಂದ ಗ ತ ನಮೂ ಯ ಪ ಾಣ

  ಪತ ವನು ಗ ಪ ದ ೂ ಯ ಾಂಕ ೂಳ ಪ ಟು ೂಂ ರತಕ ದು

  ಾಗೂ ಈ ಪ ಾಣ ಪತ ವನು ಅ ಂ ಕ ಾ ಯ ಾ ಅ ೕ

  ಾಡ ೕಕು.

  8.6 ಅಂಗ ಕಲ ಅಭ ೕಸ ಾ ೂೕರುವ ಅಭ ಗಳು ಮತು ಅದ

  ಸಂಬಂಧಪಟ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು

  ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳು

  ಸ ಾ ರದ ಅ ಸೂಚ ಸಂ : ಎಆ 50 ಎ ಆ ಆ 2000 ಾಂಕ 03-09-

  2005 ರ ಾಜ ೕ ಗಳ ಸಮೂಹ-`ಎ' ಮತು ` ' ಗುಂ ನ ಹು ಗ

  ೕಕಡ 3 ರಷು ಮತು ಸಮೂಹ ` ' ಗುಂ ನ ಹು ಗ ೕಕಡ 5 ರಷು

  ಹು ಗಳನು ಅಂಗ ಕಲ ೕಸ ಾ ಕ ದು , ಇದರನ ಯ ೕಕಡ 40 ಂತ

  ಕ ಇಲ ದಂತಹ ಅಂಗ ಕಲ ಯುಳ ಅಭ ಗಳು ಾತ ಈ ೕಸ ಾ ಯನು

  ೂೕರಲು ಅಹ ರು. ಸ ಾ ರದ ಅ ಕೃತ ಾಪನ ಸಂ ಆಸುಇ 115 2005

  ಾಂಕ 19-11-2005ರ ಗ ಪ ರುವ ನಮೂ ಯ ಅಂಗ ಕಲ ಬ

  ಸ ಾ ರದ ಆ ೕಶ ಸಂ : ಮಮಇ 65 2010 ಾಂಕ 18-02-2011 ರಂ

  ಾ ಥ ಕ ಆ ೂೕಗ ೕಂದ ದ ಯ ೖದ ೕಯ ಾ ಾರ/ ಾಲೂ ಕು ಮಟ ದ

  ೖದ ೕಯ ಾ ಾರ/ ಾ ಮಟ ದ ೖದ ೕಯ ಾ ಾರ/ ಂಗಳೂರು

  ೖದ ೕಯ ಾ ಾರ ಇವ ಂದ ಪ ಾಣ ಪತ ವನು ಗ ಪ ದ ೂ ಯ

  ಾಂಕ ೂಳ ಪ ಟು ೂಂ ರತಕ ದು .

  ಗ ಪ ದ ನಮೂ ಗಳನು ೂರತುಪ ಇತ ಾವ ೕ ನಮೂ ಯ

  ಅಂಗ ಕಲ ಯ ಬ ಪ ಯ ಾ ರುವ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು / ಗುರು ನ ೕ ಯ

  ಪ ಗಳನು ಪ ಗ ಸಲು ಬರುವ ಲ .

  ಸ ಾ ಆ ೕಶ ಸಂ ಆಸುಇ 74 ೕ 2006 ಾಂಕ 30-10-2007 ರ

  ಗ ಪ ದಂ ಅಂಧ/ದೃ ಾಂದ ಅಭ ಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ೕಸ ಾ ಯು

  ಆ ೕಗವ ಪ ೕ ಾ ಪ ವ ಅಥ ಾ ನಂತರದ ನ ಸುವ ೖಧ ೕಯ ಪ ೕ ಯ

  ವರ ಬದ ಾ .

  8.7 ಅನು ೕಧ 371( ) ರಂ ೖದ ಾ ಾ –ಕ ಾ ಟಕ ಪ ೕಶ

  ೕ ದ ಅಭ ಗ ೕಸ ಾ

  ಕ ಾ ಟಕ ಾವ ಜ ಕ ಉ ೂ ೕಗ ( ೖದ ಾ ಾ –ಕ ಾ ಟಕ ಪ ೕಶ

  ೕಮ ಾ ಯ ೕಸ ಾ ) (ಅಹ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳ ೕ ) ಯಮಗಳು

  2013 ಸಂಬಂ ದಂ ೕರ ೕಮ ಾ ಯ ಸ ೕಯ ವ ಂಬ

  ೕಸ ಾ ಯನು ೂೕರುವ ಅಭ ಗಳು ಅನುಬಂಧ-ಎ ಯ ರುವ

  ನಮೂ ಯ ೕ ಅಹ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ವನು ಸ ಮ ಾ ಾರ ಾದ

  ಸಂಬಂಧಪಟ ಉಪ ಾಗದ ಸ ಾಯಕ ಆಯುಕ ಂದ ಪ ಟು ೂಳ ತಕ ದು .

  ಮೂಲ ಾಖ ಾ ಗಳ ಪ ೕಲ ಾ ಸಮಯದ ಈ ಪ ಾಣ ಪತ ದ ಮೂಲ

  ಪ ಯನು ಪ ೕಲ ತಪ ೕ ಾಜರುಪ ಸತಕ ದು , ತ ದ ಅಂತಹ

 • 20

  ಅಭ ಗಳ ೕಸ ಾ ಯನು ರದು ಪ ಅವರ ಅಭ ತನವನು ಸದ

  ೕಸ ಾ ಯ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ಲ . ಗ ಪ ದ ನಮೂ ಯನು

  ೂರತುಪ ಇತ ಾವ ೕ ನಮೂ ಗಳ ಪ ಯ ಾದ ಅಹ ಾ ಪ ಾಣ

  ಪತ ವನು ರಸ ಸ ಾಗುವದು.

  ಾಂಕ; 24.04.2019ರ ಸು ೂ ೕ ಯನ ರ ಹರಪ ನಹ ಾಲೂ ಕನು ಬ ಾ

  ೕ ೂ ಸ ಾ .

  8.8 ಸ ಾ ೕ ಯ ರುವ

  ೌಕರ ೖದ ಾ ಾ - ಕ ಾ ಟಕ

  ೕಸ ಾ :-

  ಸ ಾ ೕ ಯ ರುವ ೌಕರರು ಾಂಕ 29-01-2014 ರಂದು ೂರ ಸ ಾದ

  ಅ ಸೂಚ -1 ಸಂ ಎಆ 43 2013 ರ ನ ಅನುಬಂಧ-ಎ ನ

  ಇರುವಂ ತಮ ೕ ಾ ಪ ಸ ಕದ ಾಂಕ 01-01-2013 ಂತ ಮುಂ ನ

  ನಮೂ ನ ಅವರ ಸ ಂತ ಊರು ಅಥ ಾ ಸ ಳ ಸಂಬಂ ದಂ ೖದ ಾ ಾ -

  ಕ ಾ ಟಕ ಪ ೕಶದ ಗ ಾದ ೕದ , ಕಲಬುರ , ಾಯಚೂರು, ೂಪ ಳ,

  ಬ ಾ ಮತು ಾದ ಕಂ ಾಯ ಯ ಅ ಯ ಬರುವಂತಹ ಪ ೕಶದ

  ನಮೂದು ಇದ ಪ ದ , ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳು ಕ ೕ ಮುಖ ಸ ಂದ :

  29-01-2014ರ ಅ ಸೂಚ -1 ರ ನ ಯಮ 5(2) ರ ೕಡ ಾದ ಸ ಾ ಮ

  ಪ ಾಣ ಪತ ವನು ಆಧ ಅಂತಹವರ ಅ ಯನು ಸ ೕಯ ವೃಂದದ

  ಲಭ ರುವ ಹು ದು ಾ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವದು.

  ಈ ೕಲ ಂಡ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ಅ ಸ ಸಲು ಗ ಪ ದ ೂ ಯ ಾಂಕ ೂಳ ಾ ಕ ಾ ಯ ಾ ಪ ಟು ೂಂಡು

  ಅ ಂ ಅ ೕ ಾಡ ೕಕು ತ ದ ಅವರ ೕಸ ಾ /ಅಭ ತ ವನು ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ಲ ಾಗೂ ಮೂಲ

  ಾಖ ಾ ಪ ೕಲ ಸಮಯದ ಇ ೕ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳ ಮೂಲ ಪ ಗಳನು ಪ ೕಲ ಾಜರುಪ ಸತಕ ದು . ಧ ೕಸ ಾ

  ೂೕ ಾಜರು ಪ ಸ ೕ ಾದ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ಾಜರು ಪ ಸ ದ , ಆ ೕಸ ಾ ಯನು ರದು ಪ , ಯಮಗಳನ ಯ

  ಾ ಾನ ಅಹ ಯನು ೂಂ ದ ಾತ , ಾ ಾನ ಅಹ ಯ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ದು. ಇಲ ಾದ ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳ

  ಅಭ ತ ವನು ರದು ಪ ಸ ಾಗುವ ದು.

  9. ೕ ಾ ರತ ಅಭ ಗಳು ಮತು ಅದ ಸಂಬಂಧಪಟ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳು ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳು:-

  ೕ ಾ ರತ ಅಭ ಗಳು ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ೕಕ ೕ ಾ ( ಾ ಾನ ೕಮ ಾ ) ಯಮಗಳು 1977ರ ಯಮ 5(4)ರನ ಯ “ ಾ ೕ ಅ ಾರನು ಾನು ಅ ಸ ಸುವ

  ಸಮಯದ ಸ ಾ ರದ ಾವ ೕ ಇತ ಇ ಾ ಯ ಅಥ ಾ

  ಾವ ೕ ಇತರ ಾಜ ಸ ಾ ರದ ಅಥ ಾ ೕಂದ ಸ ಾ ರದ ಅಥ ಾ ಈ

  ಸಂಬಂಧ ಾ ಸ ಾ ರವ ಷ ಪ ದ ಾವ ೕ ಇತರ

  ಾ ಾರದ ಾಯಂ ಅಥ ಾ ಾ ಾ ಕ ೌಕ ಯ ದ ಮತು

  ಆತನು ಾರ ಅ ೕನದ ಉ ೂ ೕಗದ ರುವ ೂೕ ಆ ಇ ಾ ಾ

  ಮುಖ ಸ ಂದ ಅಥ ಾ ಸಂದ ಾ ನು ಾರ ಸ ಾ ರ ಂದ ಅಥ ಾ

  ಾ ಾರ ಂದ ಒ ಪ ಯ ೕ ಅ ಯನು ಸ ದ ಆತನು

  ಸ ಾ ರದ ಾವ ೕ ಇ ಾ ಯ ನ ಹು ಯ ೕಮಕ

  ಅಹ ಾ ರತಕ ದ ಲ .

  ಪರಂತು, ಈ ಉಪ ಯಮವ ಸ ಾ ರದ ಾವ ೕ ಇ ಾ ಯ

  ಸ ೕಯ ಅಭ ಾ ೕಮಕ ೂಂ ರುವ ವ ಅವನನು

  ಎ ಯವ ಾ ಂದು ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ೂೕ ಅ ಯವ

  ಅನ ಯ ಾಗತಕ ದ ಲ ’’.

 • 21

  ೕ ಯ ರುವ ಅಭ ಗಳು ಅ ಸ ಸುವ ಮುನ ಅನುಮ ಯನು

  ಅಂದ ಾ ೕಪ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ವನು (NOC) ಕ ಾ ಯ ಾ

  ಅವರುಗಳ ೕಮ ಾ ಾ ಾ ಗಳ ಸ , ಹರು ಮತು ಾ ಾ ದ

  ಾಂಕ ೂಂ ಅ ಸ ಸಲು ಗ ಪ ದ ೂ ಯ

  ಾಂಕ ೂಳ ಪ ಟು ೂಂ ರತಕ ದು .

  ಅಭ ಗಳು ಮೂಲ ಾಖ ಗಳ ಪ ೕಲ ಯ ಸಮಯದ ಈ

  ಾ ೕಪ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ದ (NOC) ಮೂಲ ಪ ಯನು

  ಪ ೕಲ ತಪ ೕ ಾಜರುಪ ಸತಕ ದು , ಾ ೕಪ ಾ ಪ ಾಣ

  ಪತ ವನು (NOC) ಾಜರುಪ ಸ ದ ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳ

  ಅಭ ತ ವನು ರದು ೂ ಸ ಾಗುವದು. 10. ಪ ೕ ಾ ೕಂದ ಗಳು:-

  ಪ ೕ ಾ ೕಂದ ಗಳು:- ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಗಳನು ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ ಎ ಾ ಾ ೕಂದ ಗಳ ಅಥ ಾ ಆ ೕಗವ ಗ ಪ ಸುವ ೕಂದ ಗಳ

  ನ ಸ ಾಗುವದು. ಈ ಷಯದ ಆ ೕಗದ ೕ ಾ ನ ೕ

  ಅಂ ಮ ಾ .

  ಪ ೕ ಾ ೕಂದ ಗಳ ಬದ ಾವ ಕು ತಂ ಸ ಸುವ ೂೕ ಗಳನು

  ರಸ ಸ ಾಗುವದು.

  11. ಪ ಮುಖ ಸೂಚ ಗಳು:

  ಆ ೕಗವ ಅಭ ಗ ೂಂ ಾವ ೕ ಪತ ವ ವ ಾರವನು ನ ಸುವ ಲ .

  ಅ ಸ ಸುವ ಸಂದಭ ದ ನಮೂ ಸ ಾದ ೕಸ ಾ , ಾ ಹ , ಪ ೕ ಾ ೕಂದ ಾಗೂ ಇತ ವರಗಳ ಬ

  ಆನಂತರದ ಬದ ಾವ ಕು ತಂ ಸ ಸುವ ೂೕ ಗಳನು ರಸ ಸ ಾಗುವದು. ಈ ಬ ಅಭ ಗಳು ಎಚ ರವ ಸತಕ ದು .

  ಅಪ ಣ ಾ ರುವ, ೕ ೂೕ ಮತು ಸ ಯನು / ಾಖ ಗಳನು ಅ ೂೕ ಾಡ ೕ ಇರುವ ಾಗೂ ಶುಲ ಸಂ ಾಯ

  ಾಡದ ಅ ಗಳನು ರಸ ಸ ಾಗುವ ದು.

  ಅಭ ಗಳು ತಮ ಾ ಾ ಭ ಾ ಸ ದ ಅ ಯ ಒಂದು ೕ ೂೕ ಪ ಯನು ಕ ಾ ಯ ಾ ತ ಂ

  ಇಟು ೂಳ ಲು ಸೂ . ಾವ ೕ ಾರಣಕೂ ಆ ೕಗ ಂದ ಅ ಯ ನಕಲು ಪ ಪ ಯಲು ಅವ ಾಶ ಇರುವ ಲ .

  ಅಭ ಗಳು ತಮ ಅ ಗಳ ೕಡುವ ಾ ಗಳ ಆ ಾರದ ೕ ಅವರುಗಳು ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಯನು ಬ ಯಲು ಅಹ

  ಎಂಬುದನು ಆ ೕಗವ ಪ ೕ ೕ ೂ ೕಟ ಅಹ ಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಅಭ ಗ ಾತ ಪ ೕಶಪತ ಗಳನು ಆ ೖ

  ಮು ಾಂತರ ೌ ೂೕ ಾ ೂಳ ಲು ಅನುಮ ಸ ಾಗುವ ದು. ಆದ ಂದ ಗ ಪ ರುವ ವ ೕ , ಾ ಹ ,

  ೕಸ ಾ , ಇ ಾ ಗ ಗನುಗುಣ ಾ ಅ ಯ ಸ ಾದ ಾ ೕಡುವದು ಅಭ ಗಳ ಜ ಾ ಾ ಾ ರುತ .

  ತಪ ಾ ೕ ದ ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳನು ಯಮಗಳನ ಅ ೕಗವ ನ ಸುವ ಾವ ೕ ೕಮ ಾ /ಪ ೕ ಗ ಂದ

  ಾ ಾಡ ಾಗುವದು. ಆದುದ ಂದ, ಅ ಸ ಸುವ ಮುನ ಅವರು ೕ ರುವ ಎ ಾ ಾ ಯು ಸ ಾ ಎಂದು

  ಖ ತಪ ೂಂಡು ದೃ ೕಕರಣ ೕಡು ಾಗ ಎಚ ರ ವ ಸ ೕಕು.

  ಅಭ ಗಳು ಮೂಲ ಾಖ ಗಳ ಪ ೕಲ ಾಜ ಾದ ತಮ ಅ ಯ ೂೕ ರುವ ೕಸ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು

  ಗ ತ ನಮೂ ಯ ಸ ಸ ದ ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳ ೕಸ ಾ ಗಳನು ರಸ ಸ ಾಗುವದು. ಆದುದ ಂದ ಅ ಸ ಸಲು

  ಗ ಪ ದ ೂ ಯ ಾಂಕ ೂಳ ಾ ಗ ತ ನಮೂ ಯ ಎ ಾ ೕಸ ಾ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳನು ( ೕಸ ಾ ೂೕ ರುವ)

  ಪ ಟು ೂಂ ದು , ಅ ಂ ಅ ೕ ಾ ಸದ ಪ ಾಣ ಪತ ಗಳ ಮೂಲ ಪ ಗಳನು ಪ ೕಲ

  ಾಜರುಪ ಸಕ ತದು .

 • 22

  11 ನ ಾ ಾ ದೂರ ಾ ಸಂ ಗಳು: ಸ ಾಯ ಾ : 7406086807/7406086801

  ಸಂಬಂ ತ ಾ ಯ ದೂರ ಾ ಸಂ : 080-30574939

  ಕಂ ೂ ೕ ರೂ ದೂರ ಾ ಸಂ : 080-22356487/ 22268356 12. ದುನ ಡ :-

  ಒಬ ಅಭ ಯು ನಕ ವ ಾ ರುವ ಂದು ಅಥ ಾ ೂೕ ಾ ದ ಾ ೕಜು ಅಥ ಾ ದ ಾದ ದ ಾ ೕಜುಗಳನು ಸ ರುವ ಂದು

  ಅಥ ಾ ತಪ ಅಥ ಾ ಸುಳು ೕ ೕ ರುವ ಂದು ಅಥ ಾ ಾಸ ಕ ಾ ಯನು ಮ ಾ ರುವ ಂದು ಅಥ ಾ ೕಮ ಾ ಉ ೕಶಗ ಾ

  ನ ಸ ಾದ ಸ ಾ ತ ಕ ಪ ೕ ಯ ಅನು ತ ಾಗ ವನು ಅನುಸ ಸು ರುವ ಂದು ಅಥ ಾ ಅನುಸ ಸಲು ಪ ಯ ರುವ ಂದು ಅಥ ಾ ಅವರ

  ೕಮ ಾ ಯ ಸಂಬಂಧದ ಾವ ೕ ಇತ ಅಕ ಮ ಮತು ಅನು ತ ಾಗ ವನು ಅವಲಂ ರುವ ಂದು, ಕಂಡುಬಂದ ಅವನು/ಅವಳು ಸ ತ:

  ನ ವ ವಹರ ಗ ಮತು ಸು ಕ ಮ ಒಳಪಡುವದಲ ; ಹು ಯ ಸಂದಶ ನ ಂದ/ಆ ಂದ ಅಭ ತ ವನು

  ರದು ಪ ಸ ಾಗುವದು.

  ಸ /- ( . ಸತ ವ )

  ಾಯ ದ ,

  ಕ ಾ ಟಕ ೂೕಕ ೕ ಾ ಆ ೕಗ.

 • 23

  ಯ ಸ ಾಯಕರು/ ೕಯ ದ ಸ ಾಯಕರ ಹು ಗಳ ವ ೕ ಕರಣದ ವರಗಳು:-

  ಸಂ ಇ ಾ ಯ ಸರು ವ ೕ ಕರಣದ ವರ

  1.

  ಚು ವ ೕ ಮ ಾ ೕ ಶಕರು

  ಮತು ಾ ಾಗೃಹಗಳ ಮ ಾ ೕ ಕರು,

  ಾ ಾಗೃಹಗಳ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-02

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: ೖ ತ ೂೕದ

  ಂದುಗಳು

  ೕಸ ಾ ಾ ೕಣ ಅಂ. ಒಟು

  ಾ.ಅ. 01 01* 02

  * ದೃ ಾಂದ (BL/LV) ಅಭ ಗ

  2.

  ೕ ಶಕರು, ಕೃ ಾ ಾಟ ಇ ಾ ,

  ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-17

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 01

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ ೕಣ ಅಂ. ಒಟು

  ಪ. ಾ. 01 01 01 - 03

  ಪ.ಪಂ. 01 - - - 01

  ಪ -1 01 - - - 01

  ಪ -2ಎ 01 01 - - 02

  ಪ -2 01 - - - 01

  ಪ -3ಎ 01 - - - 01

  ಾ.ಅ. 02 03 02 01* 08

  ಒಟು 08 05 03 01* 17

  * ದೃ ಾಂದ (BL/LV) ಅಭ ಗ

  3.

  ೕ ಶಕರು, ಕನ ಡ ಮತು ಸಂಸ ೃ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು- 01

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 03

  ೕಸ ಾ ಇತ

  ಪ.ಪಂ. 01

  4.

  ಯಂತ ಕರು, ಔಷಧ ಯಂತ ಣ ಇ ಾ ,

  ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-03

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 02

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಒಟು

  ಪ.ಪಂ. 01 - 01 ಾ.ಅ. 01 01 02

  ಒಟು 02 01 03

  5.

  ೂೕಂದ ಮ ಾಪ ೕ ಕರು ಮತು

  ಮು ಾ ಂಕಗಳ ಆಯುಕ ರು, ೂೕಂದ

  ಮತು ಮು ಾ ಂಕ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-05

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು:1 ೕ ೖಕ ನ 01

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಒಟು

  ಪ. ಾ. 1 - 1

  ಪ.ಪಂ 1 - 1

  ಪ -1 1 - 1

  ಾ.ಅ. 1 1 2

  ಒಟು 4 1 5

  6.

  ೕ ಶಕರು, ಕ ಾ ಟಕ ಾಜ ಪ ಾ ಾರ

  ೕ ಶ ಾಲಯ, ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-01

  ಾಂಕ: 20.06.1995ರ ಸ ಾ ರದ

  ಆ ೕಶದನ ಯ

  ೕಸ ಾ ಇತ

  ಾ.ಅ. 01

 • 24

  7.

  ೕ ಶಕರು, ೖ ಾ ಾ ಮತು ಾ ಜ

  ಇ ಾ (ಸೂ , ಸಣ ಮತು ಮಧ ಮ

  ೖ ಾ ). ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-03

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 04

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ ೕಣ ಒಟು ಪ ವಗ 1 01 - - 01

  ಾ.ಅ. - 01 01 02

  ಒಟು 01 01 01 03

  8.

  ಆಯುಕ ರು, ಂದೂ ಾ ಕ ಸಂ ಗಳು

  ಮತು ಧಮ ಾಯ ದ ಗಳ ಇ ಾ ,

  ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು—02

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 01

  ೕಸ ಾ ಇತ ಪ. ಾ. 01

  ಾ.ಅ. 01

  ಒಟು 02

  9.

  ೕ ಶಕರು, ಬಂದರು ಮತು ಒಳ ಾಡು

  ಜಲ ಾ ಇ ಾ . ಾರ ಾರ.

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-01

  ಾಂಕ: 07.09.1998ರ ಸ ಾ

  ಆ ೕಶದನ ಯ

  ೕಸ ಾ ಇತ

  ಾ.ಅ. 01

  10.

  ೕ ಶಕರು, ಕ ಾ ಟಕ ಸ ಾ ಾ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-10

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 21

  ೕಸ ಾ ಮ ಾ ೕಣ ಕ. ಾ.ಅ ಅಂ. ಒಟು

  ಪ. ಾ. 01 - - 01* 02 ಪ -2ಎ 01 01 - 01* 03

  ಾ.ಅ. 03 01 01 - 05 ಒಟು 05 02 01 02* 10

  * ದೃ ಾಂದ (BL/LV) ಅಭ ಗ

  11.

  ಆಯುಕ ರು, ನಗ ಾ ವೃ ಇ ಾ ,

  ಬೃಹ ಂಗಳೂರು ಮ ಾನಗರ ಾ ,

  ಂಗಳೂರು.

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-25

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 01

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ

  ೕಣ

  ಾ.

  ೖ.

  ಅಂ. ಒಟು

  ಪ. ಾ. 01 01 01 - 01* 04

  ಪ.ಪಂ. 01 - - - - 01

  ರ-1 01 - - - - 01

  ಪ -2ಎ 01 01 01 01* 04

  ಪ -2 01 - - - - 01

  ಪ -3ಎ 01 - - - - 01

  ಪ -3 01 - - - - 01

  ಾ.ಅ. 02 05 03 01 01* 12

  ಒಟು 09 07 05 01 03* 25

  * ದೃ ಾಂದ (BL/LV) ಅಭ ಗ

  ಸೂಚ : ಬೃಹ ಂಗಳೂರು ಮ ಾನಗರ ಾ ಯು ನಗರ ಸ ೕಯ

  ಸಂ ಾ ರುವದ ಂದ, ಅ ಸ ಸುವ ಅಭ ಗಳು ಆ ಾದ

  ಸದ ಯವರುಗ . .ಐ. ., . .ಎ ., ಸಮೂಹ ಗಳು

  ಲಭ ರುವ ಲ ಂದು ರು ಾ .

 • 25

  12.

  ಆಯುಕ ರು,

  ಾ ೕಜು ಣ ಇ ಾ ,

  ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ಹು ಗಳು-21

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 01 ಂದ

  + ೖ ತ ೂೕದ ಂದುಗಳು

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ ೕಣ ಾ. ೖ. ಅಂ. ಒಟು ಪ. ಾ 01 01 01 - - 03

  ಪ.ಪಂ 01 - - - - 01

  ಪ -1 01 - - - - 01

  ಪ -2ಎ 01 01 01 - - 03

  ಪ -2 01 - - - - 01

  ಪ -3ಎ 01 - - - - 01

  ಪ -3 01 - - - - 01

  ಾ.ಅ 01 04 03 01 01* 10

  ಒಟು 08 06 05 01 01 21

  *ದೃ ಾಂದ (BL/LV)

  13.

  ೕ ಶಕರು, ಸಹ ಾರ ಸಂಘಗಳ ಕ

  ಪ ೂೕಧ ಾ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು .

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-03

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: ೖ ತ ೂೕದ

  ಂದುಗಳು

  ೕಸ ಾ ಇತ ಾ ೕಣ ಒಟು ಪ.ಪಂ. 01 - 01

  ಪ -2ಎ 01 - 01

  ಾ.ಅ. - 01 01

  ಒಟು 02 01 03

  14.

  ಾ ಾ ಗಳು, ಾ ಾ ಗಳ

  ಾ ಾ ಲಯ, ಂಗಳೂರು ನಗರ .

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-05

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 01

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಒಟು ಪ. ಾ. 01 - 01

  ಪ.ಪಂ. 01 - 01

  ಪ -1 01 - 01

  ಾ.ಅ. 01 01 02

  ಒಟು 04 01 05

  15.

  ಮ ಾ ೕ ಶಕರು,

  ಎ ೕ ಶ ಾಲಯ ( ಾಜ

  ೂೕಶ), ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು- 03

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: ೖತ ದ ಂದುಗಳು

  ೕಸ ಾ ಇತ ಪ. ಾ. 01

  ಪ.ಪಂ. 01

  ಪ -1 01

  ಒಟು 03

  16.

  ಸ ಾ ರದ ಾಯ ದ , ಕ ಾ ಟಕ

  ಸ ಾ ರದ ಸ ಾಲಯ, ಂಗಳೂರು.

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ಯ ಸ ಾಯಕರ

  ಹು ಗಳು-21

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 21

  ಮತು ೖ ತ ೂೕದ ಂದುಗಳು

  ೕಸ

  ಾ ಇತ ಮ

  ಾ ೕ

  ಣ ಾ ೖ. ಅಂ. ಒಟು

  ಪ. ಾ. 01 02 - - 01* 04

  ಪ.ಪಂ. 01 - - - - 01

  ಪ -1 - 01 - - - 01

  ಪ -2ಎ - 01 - - 01* 02

  ಪ -3ಎ 01 - - - - 01

  ಪ -3 01 - - - - 01

  ಾ.ಅ. - 06 04 01 - 11

  ಒಟು 04 10 04 01 02* 21

  * ದೃ ಾಂದ (BL/LV) ಅಭ ಗ

  17.

  ಮ ಾ ೕ ಶಕರು, ಆಡ ತ ತರ ೕ ಸಂ .

  ೖಸೂರು.

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ ಸ ಾಯಕರು

  ಹು ಗಳು-03

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 01

  ೕಸ ಾ ಇತ ಪ. ಾ. 01

  ಪ.ಪಂ. 01

  ಾ.ಅ. 01

  ಒಟು 03

 • 26

  18.

  ಬಂಧಕರು, ಕ ಾ ಟಕ ೂೕ ಾಯುಕ ,

  ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-05

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 03

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ ೕಣ ಒಟು

  ಪ.ಪಂ 01 - - 01

  ಪ -1 01 - - 01

  ಪ -2ಎ 01 - - 01

  ಾ.ಅ. - 01 01 02

  ಒಟು 03 01 01 05

  19.

  ೕ ಶಕರು, ಗ ಮತು ಭೂ ಾನ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು.

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-05

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 14 ೕ

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ ೕಣ ಒಟು

  ಪ. ಾ. - - 1 1

  ಪ -3ಎ 1 - - 1

  ಾ.ಅ. 1 1 1 3

  ಒಟು 2 1 2 5

  20.

  ಆಯುಕ ರು, ಯುವ ಸಬ ೕಕರಣ ಮತು

  ೕ ಾ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-02

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 06

  ೕಸ ಾ ಇತ ಾ ೕಣ ಒಟು

  ಪ -2ಎ 1 - 1

  ಾ.ಅ. - 1 1

  ಒಟು 1 1 2

  21.

  ಆಯುಕ ರು, ಾ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು.

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-05

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು:1 ೕ ೖಕ ನ 48 ೕ

  ಮತು ೖ ತ ೂೕದ ಂದು

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ

  ೕಣ

  ಅಂ. ಒಟು

  ಪ -2ಎ - 1 - - 1

  ಾ.ಅ. 1 1 1 1* 4

  ಒಟು 1 2 1 1* 5

  * ದೃ ಾಂದ (BL/LV) ಅಭ ಗ

  22.

  ೕ ಶಕರು, ಖ ಾ ಕಲಬುರ ಾಗ

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-25

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 41

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ

  ೕಣ

  ಾ.

  ೖ.

  ಅಂ. ಒಟು

  ಪ. ಾ. 1 1 1 1 - 4

  ಪ -1 - - 1 - - 1

  ಪ -2ಎ 1 1 1 1 - 4

  ಪ -2 - - 1 - - 1

  ಪ -3ಎ - 1 - - - 1

  ಪ -3 - 1 1 - - 2

  ಾ.ಅ. 3 4 3 1 1* 12

  ಒಟು 5 8 8 3 1* 25

  * ದೃ ಾಂದ (BL/LV) ಅಭ ಗ

  23.

  ೕ ಶಕರು ಮ ಾ ಮತು ಮಕ ಳ

  ಅ ವೃ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ ಸ ಾಯಕರು

  ಹು ಗಳು - 02

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 1 ೕ

  ೕಸ ಾ ಇತ

  ಪ. ಾ 1

  ಾ.ಆ 1

  ಒಟು 2

  24.

  ಾಯ ದ ಗಳು. ಕ ಾ ಟಕ ೂೕಕ ೕ ಾ

  ಆ ೕಗ, ಂಗಳೂರು.

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ಯ

  ಸ ಾಯಕರ ಹು ಗಳು-1

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 4 ೕ ಂದು

  ೕಸ ಾ ಮ

  ಾ.ಅ. 1

 • 27

  25.

  ೕ ಶಕರು, ಾ ಾ ಗಳು,

  ಾಯ ರಗಳು, ೖ ಾ ಾ ಸುರ ಮತು

  ಾ ಸ ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ ಸ ಾಯಕರು

  ಹು ಗಳು-05

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 3 ೕ

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ ೕಣ ಒಟು

  ಪ.ಪಂ 1 - - 1

  ಪ -1 1 - - 1

  ಪ -2ಎ 1 - - 1

  ಾ.ಅ. - 1 1 2

  ಒಟು 3 1 1 5

  26.

  ಯಂತ ಕರು, ಾನೂನು ಾಪನ ಾಸ

  ಇ ಾ , ಂಗಳೂರು.

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ ಸ ಾಯಕರು

  ಹು ಗಳು-01

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 1 ೕ

  ೕಸ ಾ ಇತ

  ಪ. ಾ. 1

  27.

  ಆಯುಕ ರು, ಆಯು ಇ ಾ

  ಂಗಳೂರು.

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-07

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 01 ೕ

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ ಒಟು

  ಪ. ಾ. 1 - - 1

  ಪ.ಪಂ 1 - - 1

  ಪ -1 1 - - 1

  ಪ -2ಎ 1 - - 1

  ಾ.ಅ. 1 1 1 3

  ಒಟು 5 1 1 7

  28.

  ಆಯುಕ ರು, ಪ ಾತತ ಸಂಗ ಾಲಯಗಳು

  ಮತು ಪರಂಪ ಇ ಾ , ೖಸೂರು.

  ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-02

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 01 ೕ

  ೕಸ ಾ ಇತ

  ಪ. ಾ. 1

  ಾ.ಅ. 1

  ಒಟು 2

  29.

  ಆಯುಕ ರು, ೖ ಾ ಾ ತರ ೕ ಮತು

  ಉ ೂ ೕಗ ಇ ಾ , (ತರ ೕ ಾಗ),

  ಂಗಳೂರು ೖ.ಕ ವೃಂದ ೕಯ ದ

  ಸ ಾಯಕರು ಹು ಗಳು-13

  ಾ ರಂ ಕ ಂದು: 1 ೕ ೖಕ ನ 29 ೕ

  ೕಸ ಾ ಇತ ಮ ಾ

  ೕಣ

  ಾ.

  ೖ.

  ೕ.

  ಒಟು

  ಪ. ಾ. 01 01 02

  ಪ.ಪಂ 01 01

  ಪ -1 01 01

  ಪ -2ಎ 01 01 02

  ಪ -2 01 01

  ಾ.ಅ. 01 02 01 01 01 06

  ಒಟು 02 06 03 01 01 13

 • 28

  ಅನುಬಂಧ

  ಅಭ ಗ ಆ ೖ ಅ ಭ ಾಡುವ ಬ ಸೂಚ ಗಳು

  ಆ ೖ ನ ಅ ಭ ಾ ಸ ದ ಾತ ಅಭ ಗಳು ಅ ಸೂಚ ಯ ನ ಎ ಾ ಷರತು ಗಳನು

  ಪ ೖ ರು ಾ ಎಂದಲ , ತದನಂತರದ ಅ ಗಳನು ಪ ೕಲ ಒಳಪ ಸ ಾಗುವದು. ಾಗೂ ಾವ ೕ

  ಹಂತದ ಾಗ ನೂ ನ ಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಅಂತಹ ಅಭ ಗಳ ಅ ಗಳನು ರಸ ಸ ಾಗುವದು.

  ಅ ಸ ಸುವ ಹಂತದ ಪ ಯು ಒಂದು ಾ ಯ ೂೕಂದಣ ಪ ಯನು ಒಳ ೂಂ ದು , ಅಭ ಗಳು

  ೕ ರುವ ಾ ಯನು ಮುಂ ನ ಎ ಾ ಅ ಸೂವ ಗ ಗೂ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವದ ಂದ ಅವರ Profile Creation /

  ರುಜು ಾತು (USER NAME & PASSWORD) ಸೃ ಸುವ ಹಂತದ ಎ ಾ ಾ ತಗಳನು ಭ

  ಾಡ ೕ ಾಗುತ . ಎ ಾ ಾ ಯನು ಓ ೂಳ ತಕ ದು , ಓ ದ ನಂತರ ೕ ಅ ಭ ಾಡತಕ ದು . 1. ಅಭ ಗಳು KPSC ಅಂತ ಾ ಲದ ಮು ಾಂತರ ೕ ಅ ಗಳನು ಆ ೖ ಮೂಲಕ ಸ ಸ ೕಕು. ಇತ ಾವ ೕ ಾದ ಯ /

  ಮೂಲದ ಮು ಾಂತರ ಸಲ ದ ಅ ಗಳನು ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ಲ .

  2. ಅಭ ಗಳು ದಲು KPSC ಅಂತ ಾ ಲ “http:://kpsc.kar.nic.in” ರ “New User? Register Here link ” ಅನು

  ಒ ೂೕಂದ ಾ ೂಳ ೕಕು.

  3. ಅಭ ಗಳು ೂೕಂದ ಾ ೂಳ ಲು ಾಗೂ login ರುಜು ಾತುಗ ಅನನ ಾದ (unique) ಇ- ೕ ಾಸ ಮತು ೖ

  ಸಂ ಯನು ೂಂ ರತಕ ದು .

  4. login ರುಜು ಾತುಗಳನು ಸೃ ದ ನಂತರ ಅಭ ಗಳು ಈ ರುಜು ಾತುಗ ೂಂ login ಆ Profile Creation link ಅನು

  ಒ ಅವರ ಪ ಣ ಾ ಯನು ಭ ಾಡ ೕಕು. ಈ Profile ಅನು ಅಭ ಗಳು ಒಂದು ಾ ಭ ಾ ದ ಆ ೕಗದ

  ಮುಂ ನ ಎ ಾ ಅ ಸೂಚ ಗ ಉಪ ೕಗ ಾಗುತ . ಅಭ ಗಳು ಈ ಾ ಯನು ಅ ೕ ಾಡಬಹುದು.

  5. ಅಭ ಗಳು Profile ರ ೂೕರ ಾದ ಎ ಾ ಾ ಯನು ಾಗರೂಕ ಂದ ಭ ಾ save ಬಟ ಒ save

  ಾ ೂಳ ೕಕು.

  6. ಅಭ ತನ ಇ ೕ ನ ಾವ ತ ಮತು ಸ ಅ ೕ ಾಡ ೕಕು.

  ಾವ ತ ದ ಅಳ ( ಾ ೕ ಅಳ ) (ಗ ಷ ಅಳ : 50 KB)

  ಸ ಯ ಅಳ (ಗ ಷ ಅಳ : 50 KB)

  7. ರುಜು ಾತುಗ ೂಂ login ಆದ ನಂತರ ಅಭ ಯು ಾ ಯ ರುವ ಅ ಸೂಚ ಗಳನು online application link ರ

  ೂೕಡಬಹುದು. Login ಆದ ನಂತರ ಾ ಯ ರುವ ಅ ಸೂಚ ಗಳ ಪಕ ದ click here to apply link ಲಭ .

  8. ಅಭ ಯು ಅ ಸೂಚ ಅನುಗುಣ ಾ ಅ ಸ ಸಲು click here to apply link ಅನು ಒತ ೕಕು.

  9. click here to apply link ಅನು ಒ ದ ಅ ಸೂಚ ಯ ನ ಹು ಗ ಅಭ ಯ ಅಹ ಯನು ಉಪಕರಣವ

  ಪ ೕ ಸುತ . ಅಭ ಅಹ ಾ ಷರತು ಗಳನು ಪ ೖಸ ದ ಸೂಕ ಸಂ ೕಶವನು ಸ ಪ ಕ ಸುತ .

  10. ಅಹ ಾ ಷರತು ಗಳನು ಪ ೖಸುವ ಅಭ ಯ ಅ ಯನು ಾತ ಸ ಂದ ೕಕ ಸಲ ಡುತ .

  11. ಅ ಯನು ಅಂ ಮ ಾ ಸ ದ ನಂತರ ಾವ ೕ ದು ಪ ಗಳನು ಾಡಲು ಅವ ಾಶ ಇಲ ದ ಪ ಯುಕ ಅಭ ಗಳು

  ಅಂ ಮ ಾ ಅ ಯನು ಸ ಸುವ ಮುನ ಎಲ ಅಗತ ವರಗಳನು ಭ ಾಡ ಾ ೕ ಎಂದು ಖ ತಪ ೂಳ ೕಕು.

  12. ಗ ತ ಶುಲ ಾವ ಸದ ಅಭ ಗಳ ಅ ಗಳನು ಪ ಗ ಸ ಾಗುವ ಲ .

  13. ಪ ೕ ಾ ಶುಲ ವನು ಈ ಳಕಂಡ ಾದ ಯ ಾವ ಸಬಹುದು.

  ಾ ಂ ಂ .

  ಾ .

  .ಎ . ( ಾಗ ೕಕ ೕ ಾ ೕಂದ )

 • 29

  14. ಶುಲ ಾವ ಸಲು ಅಭ ಗಳು ಈ ಳಕಂಡ ಪದ ಯನು ಾ ಸ ೕಕು:-

  login ಆದ ನಂತರ ಎಡ ಾಗದ My Account link ಲಭ ದು , My Account link ಅನು ಒತ ೕಕು.

  ಅಭ ಯು ಧ ಅ ಸೂಚ ಗ ಸ ದ ಅ ಗಳ ಾಗೂ ಶುಲ ಾವ ದ ವರವನು ೂೕಡಬಹುದು. ಶುಲ

  ವರಗಳ unpaid ಎಂದು ನಮೂ ರುವ ಅ ಗಳ ಎದುರು pay now link ಲಭ ರುತ .

  pay now link �