24
ΤΟ ΘΕΜΑ Με σταθερά βήματα προόδου προχωρούμε Ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας ενημέρωσε τους Μαρωνίτες για τη γενική πορεία της Κοινότητας στα πλαίσια της ετήσιας εκδήλωσης στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΖΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη με την Υπουργό Εργασίας ΣΕΛ. 4-5 Τιμήθηκαν τρεις άνθρωποι του Ασωμάτου για την προσφορά τους ΣΕΛ. 6 Ο Ε/Κ Πρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής μιλά στον «Τ» ΣΕΛ. 14-15 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ MARONITE SPORTING CENTER Κατάθεση πολεοδομικής αίτησης μετά από τρία χρόνια προσπαθειών ΣΕΛ. 9 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134 - ΕΤΟΣ: 2019 - ΕΚΔΟΤΗΣ: MOUSSAS PUBLICATIONS ο τύπος ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ Σελ. 3

οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

ΤΟ ΘΕΜΑ

Με σταθερά βήματα προόδουπροχωρούμε

Ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας ενημέρωσε τους Μαρωνίτες για τη γενική πορεία τηςΚοινότητας στα πλαίσια της ετήσιας εκδήλωσης στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑΖΕΤΑΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΤΙΜΗΣ

ΤΑΚΗΣΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εφ’ όλης της ύληςσυνέντευξη μετην Υπουργό Εργασίας ΣΕΛ. 4-5

Τιμήθηκαν τρεις άνθρωποιτου Ασωμάτου για τηνπροσφορά τουςΣΕΛ. 6

Ο Ε/Κ Πρόεδρος τηςΔικοινοτικής ΤεχνικήςΕπιτροπής μιλά στον «Τ» ΣΕΛ. 14-15

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

MARONITESPORTING CENTERΚατάθεση πολεοδομικήςαίτησης μετά από τρίαχρόνια προσπαθειώνΣΕΛ. 9

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134 - ΕΤΟΣ: 2019 - ΕΚΔΟΤΗΣ: MOUSSAS PUBLICATIONS

ο τύποςΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

Σελ. 3

Page 2: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

ο τύπος ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΔιεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 7, Διαμ. 101, 2373 Άγιος ΔομέτιοςΦαξ: 22681018 - Email: [email protected] - Ιστοσελίδα: www.maroniteslive.comΕκδίδεται και διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή - Εκτύπωση: PRINTCO CASSOULIDES LTD

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κορμακίτη

Ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στον Κορμα-κίτη, το στολίδι του χωριού, ο προορισμός καιο πόθος κάθε μικρού και μεγάλου Κορμακιτια-νού αλλά και το σύμβολο του αγώνα των κατοί-κων του όλα αυτά τα χρόνια της κατοχής καιτης σκλαβιάς, έχει ως γνωστό κλείσει τις πόρ-τες του για τους πιστούς από τον περασμένοΜάη για εκτεταμένου βαθμού επιδιορθώσειςκαι ανακαινίσεις. Έκτοτε, μέχρι και σήμερααφού οι εργασίες συνεχίζονται, οι θρησκευτι-κές υποχρεώσεις των πιστών τελούνται συνή-θως στην μικρή εκκλησία του Αγίου Γεωργίουστο Μοναστήρι των Φραγκισκανών Καλο-γριών.Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Εκκλησίας,η πρώτη αυτή φάση των επιδιορθώσεων, ηοποία περιλαμβάνει κυρίως την αποκάλυψητης πέτρας σε όλες τις καμάρες της εκκλησίας,αντικατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασηςεσωτερικά, αναβάθμιση του οπτικοακουστι-κού εξοπλισμού και αναγκαίες εργασίες σταπατώματα, αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχριτον προσεχή Δεκέμβριο. Τρεις μόνο μήνες πριν τα Χριστούγεννα καιπρο των πυλών του φετινού χειμώνα, οι ανησυ-χίες του κόσμου είναι εμφανείς και τα μουρ-μουρητά έχουν ήδη αρχίσει. Είναι έκδηλο ότιμε την αλλαγή του καιρού σιγά-σιγά η μικρήεκκλησία στο Μοναστήρι, δεν θα μπορεί πλέοννα ικανοποιήσει τις θρησκευτικές ανάγκες τηςκοινότητας Κορμακίτη, με ότι αυτό συνεπάγε-ται. Ήδη είναι εύκολο κάποιος να παρατηρή-σει ότι η μικρή χωρητικότητα της εκκλησίαςεπηρεάζει αρνητικά τη συμμετοχή του κό-σμου, πόσο μάλλον κατά τις γιορτές των Χρι-στουγέννων όπου κατ’ ομολογία η προσέλευσηαγγίζει τετραψήφιους αριθμούς.Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της εφημε-ρίδας μας, οι εργασίες τρέχουν μεν με μικρήκαθυστέρηση λόγω της λεπτής και προσεχτι-κής δουλειάς που επιτελείται αλλά και λόγωτων διαφόρων απρόβλεπτων δυσκολιών πουαντιμετωπίζονται στην πορεία, υπάρχει όμως

διάχυτη η αισιοδοξία ότι τα χρονικά περιθώ-ρια στο τέλος θα τηρηθούν και πριν τα Χρι-στούγεννα ο ναός θα ανοίξει τις πόρτες τουξανά. «Στη χειρότερη περίπτωση» ανέφερεπηγή πλησίον της εκκλησιαστικής επιτροπής«οι εργασίες θα σταματήσουν προσωρινά, οναός θα καθαριστεί, θα ετοιμαστεί με ασφά-λεια για να περάσουμε τις γιορτές των Χρι-στουγέννων και θα κλείσει ξανά τονΙανουάριο για ολοκλήρωση του έργου». Συ-στήνει δε υπομονή δηλώνοντας χαρακτηρι-στικά «Να μην ανησυχεί κανένας. Έχουνγνώση οι φύλακες».Φωτογραφίες από το εσωτερικό του ναού τουΑγίου Γεωργίου που είδαν πρόσφατα το φωςτης δημοσιότητας φανερώνουν το εκπλη-κτικό αποτέλεσμα από την αποκάλυψη τηςπέτρας στις καμάρες της εκκλησίας. Σε συν-δυασμό με τις αλλαγές στον φωτισμό, σταοπτικοακουστικά και γενικά στην όλη ηλε-κτρολογική εγκατάσταση, σίγουρα το τελικόαποτέλεσμα αναμένεται να είναι εντυπω-σιακό. Οι συμβουλές των ειδικών οι οποίοικλήθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό απόΜάλτα, Λίβανο και Ιταλία καθώς και οι πα-

ρεμβάσεις των Κυπρίων Μαρωνιτών ειδικών,φαίνεται να αποδίδουν και να επιβεβαιώνουντην ορθότητα της απόφασης της Εκκλησίαςγια ανακαίνιση του ναού με τον τρόπο πουεξελίσσονται σήμερα οι εργασίες. Εκείνο που ενδεχομένως θα πρέπει να σκε-φτούν και να αποφασίσουν οι αρμόδιοι είναιτην επιτάχυνση των εργασιών και την ολοκλή-ρωση τους το συντομότερο δυνατό. Είναι ηάποψη μας, πως η παρατεταμένη αδυναμίαχρήσης του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου,έχει πολλές αρνητικές επιδράσεις στην θρη-σκευτική ζωή του χωριού. Η παρατεταμένη ει-κόνα ενός εργοταξίου στο κέντρο του χωριούπου καθιστά το σύμβολο του αγώνα των κατοί-κων του, ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, καταρ-ρακώνει το ηθικό και τις αντοχές του κόσμου. Αντιλαμβανόμαστε το εύρος του έργου και τησημασία του, αλλά επιβάλλεται η όσο το δυ-νατό συντομότερη διάνοιξη των πυλών τουναού. Γεγονός που θα επιδράσει θετικά στηντόνωση του ηθικού των κατοίκων του Κορμα-κίτη αλλά και των Μαρωνιτών γενικότερααφού ο επιβλητικός ναός του Αγίου Γεωργίουείναι πόλος έλξης για όλους.

Σύμβολο αγώνα και υπομονής

Στο καλό κυρίαΓιαννούλαΈφυγε το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, για το με-γάλο ταξίδι, η Γιαννούλα Ματελίδου από τονΚορμακίτη. Η Μαρωνιτική Κοινότητα αποχαιρέ-τισε μία γλυκύτατη μάνα, μία κυρία η οποία, σεόλη τη διάρκεια της ζωής της βίωνε τις αξίες τηςπίστης και της ανθρωπιάς, προσφέροντας απλό-

χερα στοναπλό κόσμο,στην Εκκλησίακαι στον Κορ-μακίτη. Πάνταμε περηφάνειαγια την κατα-γωγή της καιζώντας σημαν-τικό μέρος τηςζωής της στηξενιτιά καισυγκεκριμέναστην Αγγλία, ηΓ ι α ν ν ο ύ λ αΜ α τ ε λ ί δ ο υε π έ σ τ ρ ε ψ εστην Κύπροπριν δύο περί-

που δεκαετίες και επαναπατρίσθηκε στο αγαπη-μένο της χωριό λίγο αργότερα, όπου καιπαρέμεινε μέχρι την τελευταία της πνοή. Στο σπίτι της, το γνωστό σπίτι με τα μπλε παρά-θυρα κατεβαίνοντας στην πλατεία του Κορμα-κίτη, φιλοξένησε πολύ κόσμο και ήταν πολύσυνδεδεμένη με τις καλόγριες, το μοναστήρι τωνοποίων γειτνιάζει με την οικία της. Πάντα με τοχαμόγελο και την ευγένεια που τη χαρακτήριζε.Η κηδεία της αγαπημένης Γιαννούλας τελέστηκετην Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, στην παλαιά εκ-κλησία του Αγίου Γεωργίου στο Μοναστήρι τωνΚαλογραιών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκό-που Μαρωνιτών Ιωσήφ Σουέηφ και στην παρου-σία πλήθους πιστών, μεταξύ των οποίων και οΕκπρόσωπος των Μαρωνιτών. Αιωνία ας είναι ημνήμη της και ελαφρύ το χώμα του αγαπημένουτης Κορμακίτη που την σκεπάζει.

Πάτερ Παύλος Κουμή Έφυγε απλά όπως έζησεΣε ηλικία 81 ετών, έφυγε ήσυχα για την ουράνια τουκατοικία στις 30 Ιουνίου 2019, ο πατέρας ΠαύλοςΚουμή από τον Κορμακίτη. Ο φτωχός, ο ταπεινός, οτίμιος αγωνιστής, ο παντοτινός υπηρέτης των πιστώνκαι του Θεού. Αντιμέτωπος με πολλαπλά προβλήματα υγείας, τατελευταία 6 χρόνια ο πατέραςΠαύλος διέμενε στη στέγηευγηρίας «Άγιος Αντώνιος»στη Λευκωσία, εκεί όπουστην ουσία ‘εγκατέστησε’ καιυπηρέτησε την μικρή τουενορία πριν την αποχώρησητου από τα εγκόσμια. Απλός,προσιτός και φιλόξενος όπωςήταν σε όλη του τη ζωή, ο πα-τέρας Παύλος τελούσε εκείστη στέγη ενόσω μπορούσετα καθήκοντα του ως ιερέαςυπηρετώντας ταυτόχρονατους υπόλοιπους ένοικους τηςστέγης. Ο πατέρας Πάυλος Κουμή,γεννήθηκε σε μια πολυμελήφτωχή οικογένεια του Κορμακίτη. Είναι ο μικρό-τερος από τα έξι παιδιά του Φραντζή ΧάνναΚουμή (Στρατή) και της Κατίνας Αντώνη Τζου-βάνη Παπά (Στρατού). Μικρός, ο τότε Ιωσήφ(έτσι βαπτίστηκε ο Πάτερ Παύλος) εντάχθηκεστον αγώνα της βιοπάλης, βοηθώντας τον πατέρατου στις γεωργικές εργασίες και στην κοπή ξύλωνγια να κατασκευάσουν κάρβουνα. Κατόρθωσεόμως να αποφοιτήσει το δημοτικό σχολείο καιτότε η αγάπη του για την εκκλησία και για τονΘεό, τον έσπρωξε να ακολουθήσει τα αχνάρια τουθείου του πάτερ Πέτρου Χάννα Κουμή. Σε ηλικία 14 χρονών, έφυγε για το Λίβανο για ναγίνει μοναχός. Φοίτησε στη Θεολογική σχολή, καιαφού πέρασε την δοκιμασία του με άριστα, έγινε διά-κος και πήρε το όνομα Παύλος. Το 1971 χειροτονή-θηκε ιερέας. Ο νεαρός Παύλος εκπλήρωσε το όνειροτου! Ως μοναχός του τάγματος του Αγίου Αντωνίουήρθε προσωρινά στην Κύπρο και έμενε στην μονή

του Προφήτη Ηλία στην Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας,μαζί με τον τότε ηγούμενο πάτερ Αντρέα Φράγκο.Ο παρατεταμένος εμφύλιος στον Λίβανο, ανάγκασετον πάτερ Παύλο να παραμείνει στην Κύπρο όπουτον βρήκαν τα γεγονότα του 1974. Παραμονή τηςγιορτής της Παναγίας στις 14 Αυγούστου, αφού γλύ-

τωσε από θαύμα όταν βομβαρ-δίστηκε το μοναστήρι τουΠροφήτη Ηλία, ο πάτερ Παύ-λος, πήρε το δρόμο του ξεριζω-μού με πολλούςΆη-Μαρινιώτες. Η προσπά-θεια του πατέρα να επιστρέψειστον Κορμακίτη σκόνταψε καιέτσι έφυγε για το Λίβανο μεφορτηγό καράβι από το λιμάνιτης Λεμεσού. Το 1978 ο τότε ΑρχιεπίσκοποςΠέτρος Τζεμάγιελ, τον παρό-τρυνε να επιστρέψει στηνΚύπρο και να αναλάβει εφημέ-ριος του Ασωμάτου και τηςΚαρπάσιας. Όλοι γνωρίζαν ότιδεν ήταν και το πιο εύκολο

πράγμα. Κατάφερε όμως ο πάτερ Παύλος να φέρεισε πέρας την αποστολή του στο ακέραιο και να συν-δέσει το όνομα του με την διατήρηση των χωριών τουΑσωμάτου και της Καρπάσιας στις δύσκολες ώρες,προσφέροντας ταυτόχρονα τη βοήθεια του στονΚορμακίτη βοηθώντας πολύ τους αείμνηστους πατέ-ρες Αντώνιο Τερζή και Αντώνιο Φραγκίσκου. Ο πάτερ Παύλος, κηδεύτηκε και ετάφη στο Μετόχιτου Προφήτη Ηλία στον Κοτσιάτη, παρουσία εκα-τοντάδων συγγενών και φίλων από όλα τα χωριά τωνΜαρωνιτών. Για την κηδεία έφθασε από τον Λίβανοευρεία αντιπροσωπεία του Τάγματος των Μοναχώντου Αγίου Αντωνίου στο οποίο ανήκε ο αείμνηστος,ενώ στην εξόδιο ακολουθία συμμετείχαν ο Αρχιεπί-σκοπος Μαρωνιτών Κύπρου κ.κ. Ιωσήφ Σουέηφ, οΠανοσιολογιότατος Αββάς Ιωσήφ Μιχαηλίδης καιστο σύνολο του ο κλήρος της Μαρωνιτικής Εκκλη-σίας της Κύπρου. Παρών επίσης ο έντιμος εκπρόσω-πος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας.

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝnΣτις 20 Ιουνίου 2019, σε ηλικία 73ετών, ο Μισιέλλης Κιτέος από την ΑγίαΜαρίνα Σκουλλούρας. nΣτις 25 Ιουνίου 2019, σε ηλικία 106χρονών, η Βασιλού Σολωμή Εμμανουήλαπό την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας.nΣτις 30 Ιουνίου 2019, σε ηλικία 81ετών, ο Πάτερ Παύλος Κουμή από τονΚορμακίτη. Στις 30 Ιουνίου 2019, σε ηλικία 79ετών, ο Λορέντζος Μιχαήλ από τονΚορμακίτη.nΣτις 3 Ιουλίου 2019, σε ηλικία 89ετών, η Μαριάννα Ιωάννου από τονΚορμακίτη. nΣτις 8 Ιουλίου 2019, σε ηλικία 72ετών, ο Σάκης Φοραδάρης από τονΚορμακίτη.nΣτις 21 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία83 ετών, η Ιωάννα Ματελίδου Johnαπό τον Κορμακίτη.nΣτις 23 Σεπτεμβρίου 2019, ο ΝτέρεκΠάλμερ (σύζυγος της Ιωάννας Πάμεραπό τον Ασώματο).

Φτωχότερη η Μαρωνιτική Κοινότητααπό τις απώλειες. Η εφημερίδα μας εκ-φράζει τα θερμά της συλληπητήριαστις οικογένειες και τους οικείους τους.Ας είναι ελεφρύ το χώμα που τους σκε-πάζει.

Page 3: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

3ΤΟ ΘΕΜΑΟ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

Εκπροσώπηση διαφάνειας καισυνεχούς ενημέρωσης

Πιστός στην προεκλογική του δέσμευση ο Γιαννάκης Μούσας

Στην καθιερωμένη πια ετήσια ενημέρωσητων Μαρωνιτών για την πορεία της Μα-ρωνιτικής Κοινότητας προχώρησε ο Εκ-πρόσωπος της στη Βουλή ΓιαννάκηςΜούσας, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου2019, σε μια κατάμεστη από κόσμο αί-θουσα στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξε-νία» στη Λευκωσία. Σκοπός τηςεκδήλωσης είναι, κατόπιν της ενημέρω-σης για όλα τα θέματα της κοινότητας,να γίνεται ένας ανοικτός, δημοκρατικόςκαι ελεύθερος διάλογος, να απαντήσει οΕκπρόσωπος σε όλα τα ερωτήματα τωνμελών της Μαρωνιτικής Κοινότητας καινα ακούσει προτάσεις και εισηγήσεις. Ηεκδήλωση μεταδιδόταν απευθείας απότα κοινοτικά διαδικτυακά μέσα ενημέ-ρωσης και δόθηκε με αυτόν τον τρόποκαι η ευκαιρία σε όσους Μαρωνίτες δενκατέστη δυνατό να παρευρεθούν, ναυποβάλουν ερωτήσεις και εισηγήσειςπρος τον Εκπρόσωπο. Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσε κό-σμος από ένα ευρύ φάσμα της Μαρωνι-τικής Κοινότητας, Κοινοτάρχες,Συνεργάτες του Εκπροσώπου, Προέδροιοργανωμένων συνόλων και φορέων, οιεγκλωβισμένοι και επανεγκατασταθέν-τες από τον Κορμακίτη και την Καρπά-σια, καθώς και πλήθος απλού κόσμουτης κοινότητας που έσπευσε στην εκδή-λωση, παρά τις δυσκολίες της μέρας, γιανα ακούσει τον Εκπρόσωπο. Η παρέμβαση του Εκπροσώπου επικεν-τρώθηκε στα μεγάλα θέματα και τις προ-κλήσεις που έχει ενώπιόν της ηΜαρωνιτική Κοινότητα. Κάνοντας αρχήμε το μεγάλο θέμα της επιστροφής τωνΜαρωνιτών στα χωριά τους, ο ΓιαννάκηςΜούσας τόνισε ότι τα μηνύματα είναι θε-τικά, καλώντας συνάμα άπαντες όπως επι-δείξουν τη δέουσα υπομονή στο θέμα.Δήλωσε ότι κατόπιν της εξαγγελίας τωνΤ/Κ αρχών για επιστροφή των Μαρωνι-τών, υπάρχει συνεννόηση με όλες τις πλευ-ρές, αλλά λόγω υπαρκτών δυσκολιών όσοναφορά ειδικότερα τον Ασώματο και τηνΑγία Μαρίνα, το όλο θέμα χρήζει υπομο-νής και επιμονής από πλευράς Μαρωνι-τών. Όσον αφορά το θέμα της Καρπάσιας,ο Γιαννάκης Μούσας τόνισε ότι η διαδικα-σία επιστροφής των σπιτιών στους νόμι-μους ιδιοκτήτες βρίσκεται σε εξέλιξη αφούήδη οι αρχές έχουν προχωρήσει στην εξεύ-ρεση χώρου για μετακίνηση των στρατιω-τών που διαμένουν εκεί. Αναφερόμενοςτην ίδια ώρα στον Ασώματο και την ΑγίαΜαρίνα, σημείωσε ότι, κατόπιν των επα-φών που ο ίδιος είχε στις Βρυξέλλες τονπερασμένο Φεβρουάριο, η ΜαρωνιτικήΚοινότητα υπέβαλε επίσημη πρόταση

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για χρηματοδό-τηση ύψους 2 εκ. ευρώ, για την ανοικοδό-μηση των δύο Μαρωνίτικων χωριών μετάτην επιστροφή. Μιλώντας για τον Κορμακίτη και την Καρ-πάσια, τόνισε ότι η βελτίωση στις υποδο-μές των δύο χωριών είναι πλέον ορατή καιδεν είναι καθόλου τυχαία η απόφαση αρ-κετών οικογενειών με παιδιά να επιστρέ-ψουν, αφού έχουν αντιληφθεί, όπως είπε,ότι οι υποδομές πλέον είναι ανεπτυγμένεςκαι μπορεί κάποιος να διαβιεί εκεί ευή-μερα. Επί του συγκεκριμένου, αναφορέςέγιναν από τον Εκπρόσωπο και για τα σχέ-δια επανεγκατάστασης τα οποία ενέκρινετο Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένοΙούνιο και τα οποία τέθηκαν ήδη σε εφαρ-μογή από το Υπουργείο Εργασίας. Κάλεσεάπαντες δε, ειδικότερα τα νεαρά ζευγάριαπου σκοπεύουν να εγκατασταθούν μόνιμαστα χωριά, όπως το σκεφτούν καλά, επι-δείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα και λά-βουν σωστές αποφάσεις, αφού όπωςτόνισε τα μέτρα ελέγχου θα είναι πολύ αυ-στηρά και το σχέδιο έχει γίνει κατόπινσκληρής δουλειάς και πολλών πιέσεωνπρος την κυβέρνηση. Τα σχέδια, όπως τό-νισε ο Εκπρόσωπος, παρέχουν σημαντικάκίνητρα αλλά πρέπει να υπάρξει η δέουσαπροσοχή και υπευθυνότητα από μέρουςτης Μαρωνιτικής Κοινότητας.Ο κ. Μούσας, στο πλαίσιο της ενημέρω-σης, επικεντρώθηκε και στα δύο μεγάλαέργα που η κοινότητα προγραμματίζει, τοMaronite Sporting Centre και το ΚέντροΣυνεργασίας στον Κορμακίτη. Κάνονταςαρχή με το νέο Κοιμητήριο Μαρωνιτών,προανήγγειλε την ολοκλήρωση του έργουμέσα στον επόμενο μήνα και την παρά-δοση του στην κοινότητα στις 2 Νοεμβρίου2019, ημέρα των ψυχών. Οι λόγοι για τους

οποίους καθυστέρησε η ολοκλήρωσή του,όπως είπε ήταν οι συνεχείς κακές καιρικέςσυνθήκες της περσινής περιόδου που δενεπέτρεψαν της ομαλή διεξαγωγή των ερ-γασιών. Μιλώντας για το Maronite Spor-ting Centre, ο κ. Μούσας σημείωσε ότικατόπιν επίπονων και χρονοβόρων προ-σπαθειών, ξεπεράστηκαν τα προβλήματαμε το θέμα του δρόμου που ταλάνιζαν γιαχρόνια την κοινότητα καθώς και άλλα δε-κάδες προβλήματα που υπήρχαν και υπο-βλήθηκε περί τα μέσα Σεπτεμβρίου ησχετική αίτηση για πολεοδομική άδειαστην Πολεοδομική Αρχή στη Λευκωσία.«Προχωρούμε με σταθερά βήματα προςτην υλοποίηση του μεγαλύτερου έργουπου σχεδίασε ποτέ η κοινότητα», ανέφερεχαρακτηριστικά. Εκτενής ενημέρωσηέγινε για το Centre for Cooperation που θαανεγερθεί στον Κορμακίτη σε γη της εκ-κλησίας, στον χώρο του δημοτικού σχο-λείου, με την οικονομική συμβολή τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής. Εξαιρετικής ση-μασίας οι παρεμβάσεις του ΕυρωβουλευτήΡάιμερ Μπέγκε στο κομμάτι αυτό είπε οΕκπρόσωπος, τον οποίο και ευχαρίστησειδιαιτέρως όπως και τη σύζυγο του ΜαρίαΚόκκινου για όλα όσα κάνουν για τη Μα-ρωνιτική Κοινότητα της Κύπρου. Ο Γιαν-νάκης Μούσας τόνισε ότι το έργο θααφορά όλα τα χωριά και όχι μόνο τον Κορ-μακίτη, με το συνολικό κόστος του να εκτι-μάται στο ένα εκατομμύριο και με τηχρηματοδότησή του να έχει ήδη εγκριθείαπό την Ευρώπη. Για το θέμα των αδειώνανέφερε ότι ανέκυψε ένα πρόβλημα με τονδρόμο που οδηγεί προς τους χώρους τουΔημοτικού Σχολείου Κορμακίτη αλλά ανα-μένεται και αυτό να επιλυθεί σύντομα γιανα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ο Εκπρό-

σωπος ανέλυσε και τα οικονομικά δεδο-μένα της Κοινότητας για τη χρονιά που πέ-ρασε. Όπως τόνισε οι πηγέςχρηματοδότησης είναι η κυβέρνησηκαθώς και ιδιώτες που στηρίζουν οικονο-μικά τη δράση της κοινότητας. Επί αυτού,ο Γιαννάκης Μούσας ανακοίνωσε και τηνέναρξη συνεργασίας της ΜαρωνιτικήςΚοινότητας με την AstroBank, μέσω τηςοποίας θα επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό ηπρώτη αφού μέσω συγκεκριμένων προ-γραμμάτων, η τράπεζα αναμένεται ναστηρίξει τις προσπάθειες κυρίως όσοναφορά τη νέα γενιά. Ανακοίνωσε την ίδιαώρα και την ανανέωση της στρατηγικήςσυνεργασίας της Κοινότητας με τη CYTA,τον τεράστιο όπως είπε οργανισμό, απότον οποίο η Μαρωνιτική Κοινότητα επω-φελείται τα μέγιστα. Ο Γιαννάκης Μούσαςέκανε λεπτομερή ανάλυση των εσόδων καιτων εξόδων που η Κοινότητα είχε κατά τηνπερασμένη χρονιά.Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, οΓιαννάκης Μούσας αναφέρθηκε στη σω-ρεία εκδηλώσεων που διοργανώνει τοΓραφείο Εκπροσώπου, παιδικών, πολιτι-στικών και άλλων, τονίζοντας ότι μέσααπό τις εκδηλώσεις αναδεικνύεται η δου-λειά και το ταλέντο μελών της Μαρωνιτι-κής Κοινότητας. Αναφέρθηκε στο νέοσχέδιο χρηματοδότησης των πολιτιστι-κών δραστηριοτήτων των θρησκευτικώνομάδων, σχέδιο που εξήγγειλε το Υπουρ-γείο Παιδείας και αφορά σε ξεχωριστόκονδύλι, αποκλειστικά για τις τρεις θρη-σκευτικές ομάδες. Όπως είπε ο Γιαννά-κης Μούσας, το σχέδιο αυτό ήταν αίτηματης Μαρωνιτικής Κοινότητας και εκπο-νήθηκε από την ίδια σε συνεργασία με τιςΠολιτιστικές Υπηρεσίες, εντούτοις απότο σχέδιο αυτό επωφελήθηκαν εν τέλεικαι οι άλλες δύο θρησκευτικές ομάδες,κατόπιν εισήγησης και απαίτησης τουιδίου του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών.Οι αιτήσεις αυτές, όπως είπε, γίνονταιμέσω του Γραφείου Εκπροσώπου Μαρω-

νιτών και μέσω αυτού του σχεδίου πραγ-ματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για πα-ρουσιάση των βιβλίων του ΝτίνουΚοντού και του Γιαννάκη Κόκκινου, ενώπρογραμματίζονται μέσω του ίδιου σχε-δίου εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια μουσι-κής του Τώνη Σολωμού και γιαπαρουσίαση της διδακτορικής διατριβήςτης Μαρίας Σκορδή. Αξίζει να σημειωθείότι ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών ανα-φέρθηκε και σε σωρεία άλλων θεμάτωνπου αφορούν στα σχολεία των Μαρωνι-των, τις συναντήσεις και επισκέψεις τουιδίου στις Βρυξέλλες, στον Λίβανο κτλ.για προώθηση των ζητημάτων της κοινό-τητας, τη συνεργασία και στήριξη σε φο-ρείς και οργανώσεις των Μαρωνιτών κ.α.Ο Γιαννάκης Μούσας δεν παρέλειψε ναευχαριστήσει όλους όσους συνδράμουνστην πορεία της Μαρωνιτικής Κοινότη-τας και τη στηρίζουν ανελλιπώς, με ειδι-κές αναφορές στη κυβέρνηση, στηνΕυρωπαϊκή Ένωση και τους Ρέιμερ καιΜαρία Μπέγκε που προωθούν συνεχώςτα αιτήματα της κοινότητας στο υψηλό-τερο επίπεδο, στον Λίβανο και την πρέ-σβειρα του στην Κύπρο κυρία Claude ElHajal, στο Βατικανό καθώς και σε όλουςτους συνεργάτες του που δουλεύουν σεεθελοντική βάση για να μπορεί η κοινό-τητα να βαδίζει σταθερά μπροστά. Συνολικά η ενημέρωση του Εκπροσώπουκράτησε δύο ώρες, για να ακολουθήσειδιάλογος και συζήτηση με τους παρευρι-σκόμενους αλλά και όλους όσους παρα-κολουθούσαν την εκδήλωση μέσω τωνκοινοτικών διαδικτυακών μέσων, οιοποίοι υπέβαλλαν γραπτώς το ερώτηματους και έπαιρναν απάντηση από τονΓιαννάκη Μούσα. Η συζήτηση κράτησεμιάμιση περίπου ώρα με τον Εκπρόσωπο,με τη δέουσα υπομονή, να απαντά σε όλατα ερωτήματα των μελών της κοινότηταςκαι να πραγματοποιείται ένας ανοικτόςδημοκρατικός διάλογος.

Φωτογραφίες: Ηλίας Ζωνιάς

4Στο επίκεντρο της ενημέρωσης μεταξύ άλλων οιπροσπάθειες για επιστροφή στα Μαρωνίτικαχωριά και τα δύο μεγάλα έργα υποδομής που

προγραμματίζει η Μαρωνιτική Κοινότητα

4Σε ένα κατάμεστο Συνεδριακό Κέντρο,ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσαςπροέβη στην καθιερωμένη του ετήσια ενημέρωση

προς την κοινότητα για όλα τα τρέχοντα θέματα

4Ερωτήσεις,εισηγήσεις και διάλο-

γος με παρόντες και μη,μέσα σε ένα καθαρά

δημοκρατικό πλαίσιο,περιλάμβανεη εκδήλωση

Page 4: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέν-τευξη στον Τύπο των Μαρωνιτών, ηΥπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-νωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανί-δου μιλά για όλα τα θέματα πουαφορούν τη Μαρωνιτική Κοινότητα καιάπτονται των αρμοδιοτήτων της. Στοεπίκεντρο της συνέντευξης όπως ανα-μενόταν, τα νέα σχέδια επαανεγκατά-στασης τα οποία έχουν προκηρυχθείπρο μερικών βδομάδων. Η Υπουργόςμιλά αρχικά για τη σχέση της με τη Μα-ρωνιτική Κοινότητα και τα μέλη της, το-νίζοντας ότι αυτή πάντοτε παραμένειάψογη για να αναφερθεί ακολούθωςστις γενικές αρμοδιότητες του Υπουρ-γείου της. Ερωτηθείσα για τα νέα σχέ-δια επανεγκατάστασης, η κ.Αιμιλιανίδου μοιάζει ξεκάθαρη όσοναφορά τα αυξημένα και αισθητά βελ-τιωμένα μέτρα ελέγχου τήρησης τωνπρονοιών του σχεδίου, στέλνοντας προςπάσα κατεύθυνση τα δέοντα μηνύματα.Τονίζει δε ότι βάσει των προνοιών τωνσχεδίων, στόχος είναι η συνεχής στή-ριξη των οικογενειών που εγκαθίσταν-ται και όχι η μεμονωμένη βοήθεια μετην εγκατάσταση τους. Όσον αφορά τησυνεργασία της με τον Εκπρόσωπο τωνΜαρωνιτών δηλώνει ότι παραμένειπάντα εξαιρετική και αυτό διαφάνηκεαπό τις διαβουλεύσεις για την ετοιμα-σία των νέων σχεδίων. Τέλος, κάνειαναφορά σε σωρεία σχεδίων και προ-γραμμάτων που προσφέρει το Υπουρ-γείο Εργασίας και που μπορεί κάλλισταοποιοσδήποτε το επιθυμεί να αξιοποι-ήσει, με την προϋπόθεση βέβαια ότι εμ-πίπτει στη σχετική κατηγορία.

Κυρία Υπουργέ, μιλήστε μας λίγογια τη σχέση σας με τη Μαρωνι-τική θρησκευτική ομάδα της Κύ-πρου.Ως Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων είχα την ευ-καιρία να γνωρίσω από κοντά την Μα-ρωνιτική θρησκευτική ομάδα και έχωτις καλύτερες εντυπώσεις, αφού στοΥπουργείο του οποίου προΐσταμαιυπάρχουν αρκετά θέματα που την αφο-ρούν. Βεβαίως, τόσο στον πρότεροεπαγγελματικό μου βίο ως ΔιευθύντριαΤελωνείων, Έφορος ΦΠΑ και ΓενικήΔιευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου,Βιομηχανίας και Τουρισμού, όσο και τατελευταία 6 χρόνια στο Υπουργείο Ερ-γασίας, Πρόνοιας και ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων, είχα και έχω αρκετούς συ-ναδέλφους ή και συνεργάτες που προ-έρχονται από τη Μαρωνίτικηθρησκευτική ομάδα και η συνεργασίαμας ήταν πάντοτε άψογη.

Ποιες είναι σε γενικές γραμμές οιαρμοδιότητες του Υπουργείου Ερ-γασίας σήμερα;Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων είναι έναΥπουργείο με πολύ ευρείς τομείς αρμο-διότητας, με ευαίσθητες Υπηρεσίες καιΤμήματα και με άμεση αντανάκλασητων αποφάσεων που λαμβάνονται σεαυτό, στον κάθε πολίτη. Οι αρμοδιότη-τες του Υπουργείου περιλαμβάνουν σεγενικές γραμμές την αγορά εργασίαςκαι την αντιμετώπιση της ανεργίας, τηνπροκήρυξη και διαχείριση Σχεδίων γιαενίσχυση της απασχόλησης και της κα-τάρτισης ανέργων και εργαζομένων,την Κοινωνική Ασφάλιση που περιλαμ-βάνει την είσπραξη όλων των εισφορώνστο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεωνκαι την καταβολή παροχών και επιδο-μάτων από το Ταμείο με ετήσιο προ-ϋπολογισμό περί τα 1,5 δις. ευρώ, τηνδιαχείριση και καταβολή όλων των επι-δομάτων κοινωνικής πρόνοιας με ετή-σιο προϋπολογισμό περί τα 900 εκ.ευρώ μέσω της Υπηρεσίας ΔιαχείρισηςΕπιδομάτων Πρόνοιας που έχει συστα-θεί από το 2014, τη διεξαγωγή επιθεω-ρήσεων και ελέγχων στην αγοράεργασίας με στόχο τη διασφάλιση τωνδικαιωμάτων των εργαζομένων και τηναντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας,τη διερεύνηση, διαμεσολάβηση καιανάλογη διεκπεραίωση για όλες τις κα-ταγγελίες ή και αναφορές εργαζομένωνγια παραβίαση εργατικών νομοθεσιών,τον έλεγχο χώρων εργασίας για τηνεφαρμογή των προνοιών των σχετικώννομοθεσιών αναφορικά με την ασφά-λεια και υγεία στην εργασία, τον έλεγχοτης ποιότητας του αέρα που αναπνέ-ουμε σε όλη την Κύπρο, την παροχήεπιδομάτων αλλά και υπηρεσιών προςόλα τα άτομα με αναπηρία, καθώς καιόλα τα θέματα που εμπίπτουν στη

σφαίρα αρμοδιοτήτων των ΥπηρεσιώνΚοινωνικής Ευημερίας όπως την πα-ροχή και επιδότηση Κοινωνικής Φρον-τίδας, την προστασία της οικογένειαςκαι του παιδιού και την παροχή στήρι-ξης σε όλους όσους πραγματικά τηνχρειάζονται.

Το Υπουργείο σας έχει την ευθύνητων Σχεδίων Επανεγκατάστασης πουαφορούν μεταξύ άλλων και τα Μαρω-νίτικα χωριά. Όπως έχουμε όλοι ενη-μερωθεί, έχει ξεκινήσει η εφαρμογήτων δύο νέων σχεδίων από το Υπουρ-γείο σας. Το ένα που αφορά τα νεαρά

ζευγάρια καθώς και ένα δεύτερο πουθα αποτελεί στην ουσία αναθεωρη-μένη μορφή του υφιστάμενου. Ποιεςείναι σε γενικές γραμμές οι πρόνοιεςτων δύο νέων σχεδίων;Μετά από διαβούλευση με την Μαρω-νιτική θρησκευτική ομάδα αλλά και με

όλους τους άλλους εμπλεκόμενους,όπως με τους εκπροσώπους των εγ-κλωβισμένων και με τον Επίτροπο Αν-θρωπιστικών Θεμάτων, έχουμεαποφασίσει την αναβάθμιση των Σχε-δίων επανεγκατάστασης στα κατεχό-μενα χωριά μας όπου διαμένουνεγκλωβισμένοι και για το λόγο αυτόέχουν ήδη προκηρυχθεί 2 νέα Σχέδια,με αυξημένη στήριξη σε διάφορα επί-πεδα, τόσο για την επανεγκατάστασηγενικά αλλά και μια επιπλέον στήριξησε νεαρές οικογένειες που θα ήθελαννα επανεγκατασταθούν. Η στήριξηπου θα παρέχεται μέσω των νέων Σχε-δίων που έχουν ετοιμαστεί είναι πολύ-πλευρη και στόχο έχει να βοηθήσειτόσο στο ξεκίνημα της επανεγκατά-στασης αλλά και στη συνέχεια, μέσωσυνεχούς στήριξης των οικογενειώνπου θα διαμένουν σε μόνιμη βάση στακατεχόμενα χωριά μας. Σημαντικόςπυλώνας των νέων Σχεδίων, και είναιένα θέμα που έχει συζητηθεί αρκετάκαι με την Μαρωνιτική θρησκευτικήομάδα, είναι η διασφάλιση ότι οι δι-καιούχοι της σημαντικής αυτής βοή-θειας θα διαμένουν σε μόνιμη βάσηστα κατεχόμενα χωριά όπου διαμέ-νουν εγκλωβισμένοι και για το θέμααυτό θα υπάρξει συνεργασία τόσο μετις τοπικές αρχές στις κατεχόμενεςκοινότητες αλλά και με άλλες αρμό-διες υπηρεσίες.

Σε ποιο σημείο βρισκόμαστετώρα όσον αφορά την επίσημηανακοίνωση και έναρξη της υπο-βολής των αιτήσεων, γνωρίζονταςκαι ότι οι συζητήσεις άρχισανπριν ένα χρόνο;Τα Σχέδια έχουν ολοκληρωθεί καιέχουν ήδη προκηρυχθεί για την υπο-βολή των αιτήσεων. Εκείνο που ήτανσημαντικό κατά τη διαδικασία καταρ-τισμού των σχεδίων ήταν να διασφαλι-στεί ο σωστός έλεγχος ώστε ναστηρίζονται ουσιαστικά εκείνοι πουπραγματικά διαμένουν σε μόνιμη βάσηστα κατεχόμενα χωριά μας. Κατ’ επέ-κταση, με την προκήρυξη των Σχεδίωνήταν σημαντικό να είναι ήδη έτοιμοι οιαναγκαίοι μηχανισμοί ελέγχου ώστε ναμπορούν τα Σχέδια να υλοποιούνταιχωρίς καθυστερήσεις και να λαμβά-νουν τη στήριξη – η οποία σε κάποιεςπεριπτώσεις θα είναι και προκαταβο-λική – οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Να θεωρήσουμε ότι πλέον θα δια-σφαλιστεί ο σωστός έλεγχος καιθα αποφευχθούν παρόμοια προ-βλήματα με το υφιστάμενο σχέδιο;Αυτός είναι ο στόχος και με τους μηχα-νισμούς που έχουν συμφωνηθεί πι-στεύω ότι ο έλεγχος θα είναι πολύκαλύτερος από ότι ήταν στο παρελθόν.

Κυρία Υπουργέ, θα γνωρίζετε ήδηότι αρκετές νεαρές οικογένειες μεπαιδιά έχουν εγκατασταθεί μό-νιμα από καιρό στον Κορμακίτη,χωρίς κάποια οικονομική ή άλληστήριξη τότε και εν αναμονή τουνέου σχεδίου. Σκοπεύετε να στη-ρίξετε ως Υπουργείο τις οικογέ-νειες αυτές με κάποιο τρόπο πιοάμεσο;Οι οικογένειες αυτές σίγουρα δεν θααδικηθούν και είναι κάτι που έχουμεπροβλέψει παράλληλα με την προκή-ρυξη των Σχεδίων ώστε να λάβουν καιαυτές στήριξη.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπεινα υπάρχει συνεργασία και συνεν-νόηση με τον Εκπρόσωπο τωνΜαρωνιτών. Πως κρίνετε τη μέχρισήμερα συνεργασία μεταξύ σας;Η συνεργασία μου ως Υπουργός, αλλάκαι του Υπουργείου, με τον Εκπρό-σωπο τον Μαρωνιτών είναι εξαιρετικήκαι η δική του βοήθεια ήταν πολύ ση-μαντική στη διαδικασία αναθεώρησηςκαι καταρτισμού των δύο νέων Σχε-δίων που έχουμε προκηρύξει.

Υπάρχουν σε ισχύ σχέδια τουΥπουργείου Εργασίας που να μπο-ρούν να αξιοποιήσουν νέοι πουψάχνουν για δουλειά ή άλλα σχέ-δια και επιδόματα για ευπαθείςομάδες όπως άτομα με αναπηρίες,ηλικιωμένοι κτλ.; Μπορείτε σε γε-νικές γραμμές να αναφερθείτε σεαυτά, εάν υπάρχουν; Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσ-σει σε τακτική βάση αρκετά Σχέδια

4 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

4 «Έχουν ήδη προκηρυχθεί 2 νέα Σχέ-δια, με αυξημένη στήριξη σε διάφορα

επίπεδα, τόσο για την επανεγκατά-σταση γενικά αλλά και μια επιπλέον

στήριξη σε νεαρές οικογένειες που θαήθελαν να επανεγκατασταθούν»

4«Το σημαντικό ήταν ναδιασφαλιστεί ο σωστός έλεγχοςώστε να στηρίζονται ουσιαστικά

εκείνοι που πραγματικά διαμένουνσε μόνιμη βάση στα κατεχόμενα

χωριά μας»

ΖΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ

«Στόχος η συνεχής στή-ριξη στις οικογένειες πουθα διαμένουν μόνιμα στακατεχόμενα χωριά μας»

Page 5: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

για επιδότηση της απασχόλησης καιτης κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφασηστους νέους, τα άτομα με αναπηρίεςκαθώς και τις ευπαθείς ομάδες. Αυτήτην περίοδο έχουν προκηρυχθεί καιεφαρμόζονται το Σχέδιο Παροχής Κι-νήτρων για Πρόσληψη Ατόμων μεΧρόνιες Παθήσεις και το Σχέδιο Πα-ροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη

Ατόμων με Αναπηρία, βάσει τωνοποίων επιδοτείται το μισθολογικό κό-στος κατά 75% για 24 μήνες για κάθεπρόσληψη προσώπου που είτε είναιάτομο με αναπηρίες είτε πάσχει απόκάποια χρόνια πάθηση. Επίσης, βρί-σκεται σε ισχύ το Σχέδιο ΣτελέχωσηςΕπιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτο-βάθμιας Εκπαίδευσης βάσει του

οποίου επιδοτείται πλήρως το κόστοςκατάρτισης για τους πρώτους 6 μήνεςμετά την πρόσληψη, περιλαμβανομέ-νου και του μισθολογικού κόστους, γιακάθε νέο πτυχιούχο που προσλαμβά-νεται εντός τριών ετών από την από-κτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού.Πέραν των ανωτέρω, υπάρχουν καιάλλα σχέδια και προγράμματα τα

οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδατου Υπουργείου ταυτόχρονα με τηνπροκήρυξη τους.

Ένα τελικό μήνυμα προς τουςαναγνώστες της εφημερίδας μας.Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργα-σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-λίσεων θα συνεχίσουν να έχουν ως

στόχο τη στήριξη όλων των πολιτώντης Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμ-βανομένων των μελών της Μαρωνίτι-κης θρησκευτικής ομάδας και σε αυτότο πλαίσιο η συνεργασία με τους εκ-προσώπους των Μαρωνιτών συνεχίζε-ται για βελτίωση των Σχεδίων καιεπίλυση των προβλημάτων που αντι-μετωπίζουν.

5ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΟ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν προκηρυχθείκαι τεθεί σε εφαρμογή τα δύο νέα σχέδια επανεγ-κατάστασης στα Μαρωνίτικα χωριά και σταχωριά της περιοχής Ριζοκαρπάσου, εκεί δηλαδήόπου ζουν μόνιμα εγκλωβισμένοι. Τα νέα σχέδιασυγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι σή-μερα, ειδικά από τα Μαρωνίτικα χωριά Καρπάσιακαι Κορμακίτη, όπου επί του παρόντος «επιτρέ-πεται» η μόνιμη εγκατάσταση Μαρωνιτών. Ήδηοι πρώτες αιτήσεις έχουν υποβληθεί από άτομαπου εγκαθίστανται μόνιμα και υποβάλλουν αί-τηση για πρώτη φορά. Όπως μας έχουν πληροφο-ρήσει λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας καιτης Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων, οι ήδηεγκεκριμένοι επανεγκατασταθέντες και λήπτεςτου σχετικού επιδόματος, θα κληθούν μέσω επι-στολής εντός Οκτωβρίου να υποβάλουν εκ νέουαίτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματή-σει η παροχή του επιδόματος. Όσοι δε είχαν υπο-βάλει αίτηση κατά τα τελευταία χρόνια και δενέλαβαν κάποια απάντηση μέχρι σήμερα, θα λά-βουν και αυτοί επιστολή μέσω της οποίας θα κλη-θούν να υποβάλουν αίτηση εκ νέου για λήψη τωνσχετικών επιδομάτων. Το ένα εκ των δύο σχεδίων είναι στην ουσία ηαναθεωρημένη μορφή του σχεδίου που εφαρμο-ζόταν από το 2008, αλλά με σημαντικές αλλαγέςως προς τα διαδικαστικά θέματα. Το άλλο σχέδιοείναι στην ουσία το νέο σχέδιο για νεαρά ζευγάριακάτω των 45 ετών που εγκαθίστανται μόνιμα σταχωριά και περιλαμβάνει σημαντικά κίνητρα γιανα αποφασίσει κάποιος να διαμείνει μόνιμα εκεί.Τι όμως ακριβώς προνοούν τα δύο σχέδια πουέθεσε σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας τονπερασμένο μήνα;

Αναθεωρημένο Σχέδιο ΕπανεγκατάστασηςΤο Αναθεωρημένο Σχέδιο Επανεγκατάστασηςαποσκοπεί στην παροχή οικονομικής βοήθειαςσε Ελληνοκυπρίους και μέλη της ΜαρωνιτικήςΚοινότητας, που έχουν εγκατασταθεί με σκοπότην μόνιμη διαμονή τους σε περιοχές που δεν τε-λούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυ-πριακής Δημοκρατίας, στοχεύοντας στηναναζωογόνηση, διατήρηση και ανάπτυξη τωνκατεχόμενων χωριών. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι μονήρη άτομα καισυγκροτημένες οικογένειες που έχουν εγκατα-σταθεί με σκοπό τη μόνιμη διαμονή στα κατεχό-μενα χωριά τους, αφού συμπληρώσουν ένα χρόνομόνιμης διαμονής μετά την εγκατάσταση τους,και δεν λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισό-δημα ή Δημόσιο Βοήθημα. Για τους σκοπούς τουΣχεδίου, μόνιμη διαμονή σημαίνει τη διαμονή στοκατεχόμενο χωριό τις περισσότερες μέρες τηςβδομάδας, σε συνεχή βάση. Με την έγκρισή τουςγια συμμετοχή στο σχέδιο, οι αιτητές, αφού συμ-πληρώσουν ένα χρόνο μόνιμης διαμονής μετά τηνεγκατάστασή τους, θα λαμβάνουν μηνιαίο επί-δομα που παραχωρείται, σύμφωνα με την από-φαση του Υπουργικού Συμβούλιου με ημερομηνία24.10.2007 και αριθμό 66.179, για όσο χρονικόδιάστημα πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίουκαι αποδεδειγμένα συνεχίζουν τη μόνιμη διαμονήτους στο κατεχόμενο χωριό τους. Επισημαίνεταιότι το Σχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ και ως εκτούτου, το επίδομα θα καταβάλλεται στους δι-καιούχους από την ημερομηνία έγκρισης της αί-τησής τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουνσχετική αίτηση στην Υπηρεσία ΑνθρωπιστικώνΘεμάτων, μετά την εγκατάστασή τους για σκο-πούς μόνιμης διαμονής στο κατεχόμενο χωριότους, η οποία θα εξετάζεται αφού συμπληρώσουνένα χρόνο μόνιμης διαμονής και νοουμένου ότιφέρει βεβαίωση μόνιμης εγκατάστασης και συνε-χούς διαμονής ενός έτους από τον Πρόεδρο καιόλα τα Μέλη του οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου.Σε περίπτωση διαφωνίας του Προέδρου ή οποι-ουδήποτε Μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίουσχετικά με την συνεχή και μόνιμη διαμονή του αι-τητή στην κατεχόμενη Κοινότητα, η διαφωνία θαπρέπει να αιτιολογείται πλήρως στην αίτηση καινα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα ενισχυτικάστοιχεία. Μαζί με την αίτηση θα επισυνάπτεταιυπεύθυνη δήλωση τόσο του αιτητή, όσο και τουοικείου Κοινοτικού Συμβουλίου για γνώση τωνσυνεπειών για ψευδείς δηλώσεις. Σε περίπτωσηπου αιτητής δεν ικανοποιείται από την τελικήαπόφαση που λαμβάνεται, δύναται να υποβληθείένσταση στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων.Όσον αφορά τους όρους του σχεδίου, οι δικαιού-χοι του επιδόματος επανεγκατάστασης θα πρέπει

ανά έξι μήνες να υποβάλλουν στην Υπηρεσία Αν-θρωπιστικών Θεμάτων αποδεικτικά στοιχεία πουνα επιβεβαιώνουν τη μόνιμη διαμονή τους στηνκατεχόμενη κοινότητα, οποιαδήποτε στοιχείααφορούν σε αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειάςτους καθώς και οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχείατους ζητηθούν. Από την ημερομηνία έναρξης τουεν λόγω Σχεδίου Επανεγκατάστασης, όλα ταάτομα ή/και οικογένειες που έχουν ήδη εγκριθείκαι λαμβάνουν επίδομα επανεγκατάστασης θαπρέπει, εντός τριών μηνών να υποβάλουν νέα αί-τηση, η οποία θα εξεταστεί από την αρμόδια Επι-τροπή με βάση τους όρους και τις πρόνοιες τουΣχεδίου. Η παροχή του επιδόματος επανεγκατά-στασης θα τερματίζεται στα άτομα τα οποία δενθα υποβάλουν νέα αίτηση με τα απαραίτητααποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται εντός τουχρονικού περιθωρίου των τριών μηνών. Αιτητέςπου υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο του προηγού-μενου Σχεδίου και δεν έλαβαν απάντηση επί τηςαίτησής τους μέχρι την ημερομηνία έναρξηςισχύος του παρόντος Σχεδίου θα πρέπει, εντόςτριών μηνών, να υποβάλουν νέα αίτηση η οποίαθα εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή με βάσητους όρους και τις πρόνοιες του Σχεδίου. Νοείταιότι στις περιπτώσεις αυτές, ο χρόνος παραμονήςτους στα κατεχόμενα χωριά τους προσμετρείταιγια σκοπούς παροχής του Επιδόματος Επανεγ-κατάστασης.

Σχέδιο Εγκατάστασης νεαρών ζευγαριώνστα χωριά τουςΤο Σχέδιο Εγκατάστασης νεαρών ζευγαριών στακατεχόμενα χωριά τους αποσκοπεί στην παροχήοικονομικής βοήθειας σε νεαρά ζευγάρια, για εγ-κατάσταση στα κατεχόμενα χωριά τους. Στόχος ηπαροχή κινήτρων για αναζωογόνηση, διατήρησηκαι ανάπτυξη των κατεχόμενων χωριών. Δικαιού-χοι του Σχεδίου είναι νεαρά ζευγάρια Ελληνοκύ-πριων και μέλη της Μαρωνιτικής Κοινότηταςηλικίας μέχρι σαράντα πέντε ετών που έχουν συ-νάψει είτε θρησκευτικό, είτε πολιτικό γάμο ήέχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα μετις διατάξεις της περί Σύναψης Πολιτικής Συμ-βίωσης Νομοθεσίας και πρόκειται να εγκαταστα-

θούν και να διαμένουν μόνιμα ως συγκροτημένηοικογένεια στο κατεχόμενο χωριό τους τις περισ-σότερες ημέρες της εβδομάδας (αφού προηγηθείσχετική αίτησή τους), υπό την προϋπόθεση ότιδεν λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ήΔημόσιο Βοήθημα.Στους δικαιούχους του παρόντος Σχεδίουθα παραχωρείται, ανάλογα με τις ανάγκεςτους: (α) ποσό μέχρι και €15.000 για οικογένειες μεπαιδιά μέχρι δεκαοκτώ ετών και μέχρι και€10.000 για οικογένειες χωρίς παιδιά, ως οικονο-μική βοήθεια για σκοπούς στέγασης της οικογέ-νειας. Η βοήθεια θα παραχωρείται σε δύο δόσεις:η πρώτη δόση (ποσοστό 50%) θα καταβάλλεταιμόλις οι οικογένειες εγκατασταθούν στην κατεχό-μενη Κοινότητα και η δεύτερη (ποσοστό 50%)όταν συμπληρώσουν έξι μήνες μόνιμης διαμονήςμετά την εγκατάστασή τους.Το ύψος του ποσούτης βοήθειας που θα παραχωρείται θα αποφασί-ζεται ανάλογα με τον προγραμματισμό της κάθεοικογένειας για ανέγερση ή επιδιόρθωση/συντή-ρηση κατοικίας και νοουμένου ότι οι αιτητές δενθα λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη χορηγία ή επί-δομα για τον ίδιο σκοπό. (β) ποσό μέχρι και €2.000 ως εφάπαξ οικονομικήβοήθεια για αγορά οικοσκευών και άλλων ανα-γκαίων ειδών, όταν συμπληρώσουν έξι μήνες μό-νιμης διαμονής μετά την εγκατάστασή τους. (γ) εφάπαξ ή με δόσεις ποσό μέχρι και €3.000που θα καταβάλλεται μόλις οι οικογένειες εγκα-τασταθούν στην κατεχόμενη Κοινότητα ως οικο-νομική βοήθεια για σκοπούς επαγγελματικήςαποκατάστασης/οικονομικής δραστηριοποίησηςτων δικαιούχων (δημιουργία μικρής βιοτεχνίας ήεπιχείρησης), που θα μπορούσε να συνδέεται μετο Σχέδιο Παροχής Ειδικής Ενίσχυσης σε Εγκλω-βισμένους Νέους Γεωργούς και Οικονομικής Βοή-θειας σε Εγκλωβισμένους Αλιείς καιΑγροβιοτέχνες, το οποίο εγκρίθηκε από τοΥπουργικό Συμβούλιο και εφόσον δεν είναι δρα-στηριοποιημένο οποιοδήποτε μέλος της οικογέ-νειας στις ελεύθερες περιοχές.Πρόσθετα, αφού οι οικογένειες συμπληρώσουνένα χρόνο μόνιμης διαμονής μετά την εγκατά-

στασή τους, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα πουπαραχωρείται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχε-δίου Επανεγκατάστασης στα Κατεχόμενα, γιαόσο χρονικό διάστημα πληρούν τις προϋποθέσειςτου Σχεδίου και αποδεδειγμένα συνεχίζουν τη μό-νιμη και συνεχή διαμονή τους στο κατεχόμενοχωριό τους.Η διαδικασία της αίτησης είναι ίδια με το αναθε-ωρημένο σχέδιο με επιπρόσθετο σημείο το γεγο-νός ότι στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα μπορείνα δηλώνει το αίτημά του για παροχή οικονομικήςβοήθειας για σκοπούς ανέγερσης/επιδιόρθω-σης/συντήρησης κατοικίας επισυνάπτοντας όλατα σχετικά έγγραφα (αναλυτική εκτίμηση των ερ-γασιών που θα διεξαχθούν, φωτογραφίες, κ.λπ.)καθώς και για αγορά οικοσκευών ή άλλων ανα-γκαίων ειδών. Για την εξασφάλιση οικονομικήςβοήθειας για επαγγελματικούς λόγους, ο ενδιαφε-ρόμενος αιτητής θα υποβάλλει την πρότασή τουστην ίδια αίτηση, για αξιολόγηση. Σημειώνεταιότι οι όροι του αναθεωρημένου σχεδίου επανεγ-κατάστασης ισχύουν και για το σχέδιο παροχήςκινήτρων σε νεαρά ζευγάρια. Οι συμμετέχοντες στα σχέδια οφείλουν μετά τηνεγκατάστασή τους να διατηρούν τη μόνιμη καισυνεχή διαμονή τους στο κατεχόμενο χωριό τουςγια ελάχιστη περίοδο οκτώ ετών. Σε περίπτωσηπου διαπιστωθεί ότι εντός τριών ετών από την έγ-κριση για συμμετοχή στα σχέδια, επωφελούμενοιδεν τηρούν την πιο πάνω προϋπόθεση, υποχρε-ούνται όπως επιστρέψουν στο σύνολό του, τοποσό που έλαβαν στο πλαίσιο των σχεδίων. Σε πε-ρίπτωση που διαπιστωθεί ότι εντός οκτώ ετώναπό την έγκριση για συμμετοχή στα σχέδια, επω-φελούμενοι δεν έχουν πλέον τη μόνιμη και συνεχήδιαμονή τους στο κατεχόμενο χωριό, αλλά έχουνσυμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια μόνιμηςκαι συνεχούς διαμονής στο κατεχόμενο χωριόμετά από την έγκριση για συμμετοχή στο σχέδιο,οι επωφελούμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουντο μέρος του συνολικού ποσού που έλαβαν στοπλαίσιο του σχεδίου που αναλογεί στον λόγο τουαριθμού των μηνών που υπολείπονται για τη συμ-πλήρωση οκτώ ετών από την έγκριση για συμμε-τοχή στο Σχέδιο, προς οκτώ έτη.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και οι πρόνοιες των δύο σχεδίων

4Κίνητρα για νεαρά ζευγάρια και οικογέ-νειες παρέχει το νέο σχέδιο

4 Αυστηρότατα μέτρα ελέγχου και μηδενικήανοχή στους παρανομούντες

Page 6: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

Εκδήλωση τιμής για τρεις ανθρώπουςτου Ασωμάτου διοργάνωσε το ΓραφείοΕκπροσώπου Μαρωνιτών τη Δευτέρα,9 Σεπτεμβρίου στο Ξενοδοχείο Κλεο-πάτρα στη Λευκωσία. Ο Εκπρόσωποςτων Μαρωνιτών τίμησε τους ΙωάννηΝέρουππο, Τώνη Χατζηιωσήφ καιΑβραάμ Κώστα για την πολύτιμη καιπολύχρονη προσφορά τους προς τονΑσώματο και τη Μαρωνιτική Κοινό-τητα. Σεμνή και καθόλα συγκινητική ηεκδήλωση, στην παρουσία των οικογε-νειών των τιμωμένων, εκλεκτών προ-σκεκλημένων καθώς και οργανωμένωνσυνόλων του Ασωμάτου και της Κοινό-τητας των Μαρωνιτών. Μεταξύ άλλωνστην εκδήλωση παρέστησαν ο Εκπρό-σωπος των Μαρωνιτών, ο Δικαστήςτου Ανωτάτου Δικαστηρίου ΑντώνηςΛιάτσος, ο Βουλευτής Κερύνειας Μά-ριος Μαυρίδης και ο Δικαστής ΙωσήφΧατζητζιοβάννης.Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε, οΕκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας τό-νισε τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεωνγια την κοινότητα, εκδηλώσεις κατά

τις οποίες αναγνωρίζεται και τιμάταιη προσφορά ανθρώπων στους οποίουςοφείλεται η πορεία των Μαρωνιτώντης Κύπρου μέχρι σήμερα. Ο Γιαννά-κης Μούσας ευχαρίστησε τους τιμώ-μενους για την αποδοχή τηςαπόφασης του και τόνισε ότι η επι-λογή των τριών ανθρώπων αυτώνμόνο τυχαία δεν ήταν. Αρχικά ανα-φέρθηκε στον πρώην ΚοινοτάρχηΑσωμάτου Ιωάννη Νέρουππο, οοποίος όπως είπε στη διάρκεια της πο-

λυετούς θητείας του παρέμενε πιστάκαι έμπρακτα δίπλα στον απλό κόσμοτου Ασωμάτου, ενώ προχώρησε και σεσωρεία έργων στο χωριό, παρά τις δύ-σκολες οικονομικές συνθήκες. Για τονΤώνη Χατζηιωσήφ, ο Γιαννάκης Μού-σας στάθηκε στη συμμετοχή του στονΒ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έκανεπερήφανους όλους τους Μαρωνίτες,τονίζοντας με πόση περηφάνεια οίδιος σε κάθε εθνική επέτειο τον αντι-κρύζει να ηγείται της παρέλασης. Δεν

παρέλειψε να αναφερθεί και στην πο-λυετή θητεία του ως Πρόεδρος τηςΈνωσης Νέων Ασωμάτου, περίοδοςκατά την οποία το σωματείο διέπρεπεσε όλους τους τομείς. Για τον ΑβραάμΚώστα, ο Γιαννάκης Μούσας είπε ότιγια δεκαέξι ολόκληρα χρόνια, από τοάνοιγμα των οδοφραγμάτων το 2003,δεν έλειψε ούτε και μία Κυριακή απότην Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλστον Ασώματο. «Είναι ο άνθρωποςπου ανοίγει κάθε Κυριακή την εκκλη-

σία, φροντίζει να φτάσει στον Ασώ-ματο με κάθε τρόπο, ακόμα και με ότοστοπ, για να ανοίξει την εκκλησία». Η παρουσιάστρια της εκδήλωσης Μα-ριλένα Στεφανή ανέγνωσε σύντομαβιογραφικά των τιμώμενων στη συνέ-χεια. Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότιο Ιωάννης Νέρουππος στη διάρκειατης εισβολής του 1974 πέρασε πολλάδεινά, στην προσπάθεια του να προ-στατεύσει τους συγχωριανούς του.Βασανίστηκε και κρατήθηκε αιχμάλω-τος στο Σαράγιο για να αφεθεί ελεύ-θερος αργότερα και να παραμένειμέχρι σήμερα με τον καημό της σκλα-βωμένης γης του Ασωμάτου. Το βιο-γραφικό του Τώνη Χατζηιωσήφ πολύπλούσιο, με κυριότερο σταθμό τηςζωής του τη συμμετοχή του ως εθελον-τής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καιτην αιχμαλωσία του στην τότε φασι-στική Ιταλία. Μαζί του πολέμησε καιο αείμνηστος στενός του φίλος, επίσηςαπό τον Ασώματο, Ιωσήφ Χαννουλής.Για τον Αβραάμ Κώστα, πέραν τωνόσων ανέφερε ο Εκπρόσωπος κατάτην ομιλία του, το βιογραφικό τουαποκάλυψε και άγνωστες πτυχές τηςζωής του, όπως το γεγονός ότι κατέχειρεκόρ οδήγησης ποδηλάτου και ταπραγματικά γεγονότα του 1974, ότανο πεθερός του Αντώνης ΟρφανούΖορμπάς φυγάδευσε 18 Κύπριουςστρατιώτες και ο ίδιος ο ΑβραάμΚώστα τον βοηθούσε εφοδιάζοντάςτους με τσιγάρα. Οι τιμώμενοι παρέλαβαν τις τιμητικέςτους πλακέτες και ακολούθως μοιρά-στηκαν με τους παρευρισκόμενους τιςσκέψεις τους, ευχαριστώντας τον Εκ-πρόσωπο για την απόφαση και τηντιμή αυτή.

6 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

Τιμήθηκαν οι Ιωάννης Νέρουππος, Τώνης Χατζηιωσήφ και Αβραάμ Κώστα

Μια ζωή προσφοράς στονΑσώματο και την Κοινότητα

4Απόφαση τουΕκπροσώπου νατιμηθούν τρεις

σημαντικέςπροσωπικότητες του

Ασωμάτου για νααναγνωριστεί με αυτόντον τρόπο η πολυετής

και τεράστιαπροσφορά τους

Page 7: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες
Page 8: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

Με πίστη και ευλάβεια οι Μαρωνίτεςτίμησαν τους Αγίους τουςΣεπτέμβρης μήνας και δύο από τα Μαρωνίτικα χωριάείχαν και φέτος την τιμητική τους. Ασώματος καιΚαρπάσια «φόρεσαν» τα γιορτινά τους για να τιμή-σουν με κάθε λαμπρότητα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ καιτον Τίμιο Σταυρό. Μαζί τους έσπευσαν να προσκυνή-σουν και να προσευχηθούν εκατοντάδες πιστοί απόόλα τα Μαρωνίτικα χωριά, από κάθε μέρος της Κύ-πρου. Πιστοί στο ραντεβού τους οι Μαρωνίτες, τίμη-σαν και φέτος τον Άγιο Αντώνιο της Κυθρέας μεπροσκύνημα στις 2 Σεπτεμβρίου στην αρχαία Μαρω-νίτικη Εκκλησία. Την τιμητική τους βέβαια είχαν καιο Προφήτης Ηλίας και η Αγία Μαρίνα τον περασμένοΙούλιο, όταν πλήθος πιστών συμμετείχε στο προσκύ-νημα στο Μαρωνίτικο Μοναστήρι και στο Μαρωνί-τικο χωριό, παρά τις δύσκολες παρούσες συνθήκες.

Αρχάγγελος Μιχαήλ - ΑσώματοςΕκατοντάδες Ασωματίτες αλλά και πολλοί άλλοι Μα-ρωνίτες από όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, μα-ζεύτηκαν και φέτος στα άγια χώματα του Ασωμάτουστις 5 και 6 του Σεπτέμβρη για να γιορτάσουν μαζίτην μεγάλη γιορτή του προστάτη του χωριού Αρχαγ-γέλου Μιχαήλ. Για ακόμα μια χρονιά η περήφανη εκ-κλησία του Αρχαγγέλου, που για 45 χρόνια τώραπαραμένει σκλαβωμένη, αλλά πάντα ζωντανή πίσωαπό τις πύλες των στρατοπέδων, γέμισε από κόσμο,από πιστούς που προσέτρεξαν και φέτος, παρά τις δυ-σκολίες στη χάρη του μεγάλου τους αγίου και προ-στάτη. Ο Ασώματος υποδέχτηκε υπομονετικά ταπαιδιά του με ανοικτές αγκάλες, στέλνοντας παντούτο μήνυμα πως ο αγώνας για την τελική επιστροφήδεν θα σταματήσει ποτέ, παρά μόνο όταν και ο τελευ-ταίος κάτοικος του χωριού μπορέσει ελεύθερα να επι-στρέψει στο σπίτι και στις περιουσίες του. Τόσο το βράδυ της παραμονής της γιορτής του Αρ-χαγγέλου, στον Εσπερινό, όσο και ανήμερα της γιορ-τής, στη Θεία Λειτουργία, χοροστάτησε οΣεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρουκ.κ. Ιωσήφ Σουέηφ συνοδευόμενος από τον εφημέ-ριο της ενορίας Ασωμάτου π. Αντουάν Ρούκος και τονδιάκονο Ηλία Λιάτσο. Το παρόν τους στον Ασώματοέδωσαν και φέτος ο Εκπρόσωπος της ΜαρωνιτικήςΚοινότητας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Γιαννά-κης Μούσας, ο Βουλευτής Κερύνειας του Δημοκρα-τικού Συναγερμού Μάριος Μαυρίδης, ο ΚοινοτάρχηςΑσωμάτου Αντώνης Καράχαννας, αντιπρόσωποιάλλων Κοινοτικών Αρχών των Μαρωνιτικών χωριώνκαθώς και αντιπρόσωποι οργανωμένων συνόλων τηςκοινότητας.Σε δήλωση του στην εφημερίδα μας ο ΚοινοτάρχηςΑσωμάτου Αντώνης Καράχαννας, ανέφερε ότι η προ-σέλευση του κόσμου τις δύο μέρες της εορτής, ήτανπάρα πολύ ικανοποιητική παρά τις μεγάλες δυσκολίεςπου αντιμετωπίζονται το τελευταίο διάστημα. Ευχαρί-στησε όλους για την παρουσία τους, ιδιαιτέρως όμωςαναφέρθηκε στην παρουσία του Εκπροσώπου Γιαν-νάκη Μούσα, η οποία όπως είπε, στέλνει σοβαρά μη-νύματα προς όλους, ότι η ηγεσία της κοινότηταςπαραμένει σταθερά δίπλα στις αρχές του Ασωμάτου,σημαιοφόρος στον αγώνα των κατοίκων για επιβίωσηκαι σύντομη επιστροφή. Κάλεσε όλους να είναι υπομο-νετικοί και διαβεβαίωσε ότι τόσο ό ίδιος όσο και τα άλλαμέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού σε συνερ-γασία με τον Εκπρόσωπο, τον Αρχιεπίσκοπο και όλουςτους οργανωμένους φορείς του Ασωμάτου θα δώσουντο άπαν των δυνάμεων τους για να παραμείνουν οι πόρ-τες του χωριού ανοικτές και προσβάσιμες σε όλουςμέχρι την ευλογημένη ώρα της τελικής επιστροφής.

Αισθήματα συγκίνησης και το αυθόρμητο παρατετα-μένο χειροκρότημα των πιστών προκάλεσε τέλος, ηαναφορά από τον Αρχιεπίσκοπο Ιωσήφ Σουέηφ στοπέρας του εσπερινού της Πέμπτης, στον Θεοφιλέ-στατο Χωρεπίσκοπο Μαρωνιτών, Πρωτονοτάριο πα-τέρα Ιωάννη Ορφανού, ο οποίος νοσηλεύεται επίμακρόν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο Αρχιε-πίσκοπος ζήτησε από τους πιστούς να προσευχηθούνγια την υγεία του Χωρεπισκόπου ο οποίος κάθε χρόνοκατά τις μέρες της εορτής του Αρχαγγέλου βρισκότανανάμεσα στους πιστούς στον Ασώματο.

Τίμιος Σταυρός - ΚαρπάσιαΣε κλίμα κατάνυξης τιμήθηκε για ακόμα μια χρονιάστην Καρπάσια ο Τίμιος Σταυρός, προστάτης του χω-ριού. Με εσπερινό που τελέστηκε την Παρασκευή 13Σεπτεμβρίου και με Θεία Λειτουργία το πρωί της 14ηςτου Σεπτέμβρη, ανήμερα της εορτής, οι Καρπασιώτεςγιόρτασαν και φέτος τη μεγάλη μέρα. Πλήθος πιστών,όχι μόνο εκ Καρπάσιας αλλά από όλη τη ΜαρωνιτικήΚοινότητα, κατέκλυσαν το χωριό και τις δύο μέρες,στους εορτασμούς που διοργάνωναν το ΚοινοτικόΣυμβούλιο και η Τοπική Αρχή Καρπάσιας. Μετά τονεσπερινό και τη λιτανεία του Τιμίου Σταυρού, ακο-λούθησε η ειδική εκδήλωση που διοργάνωνε το Γρα-φείο Εκπροσώπου Μαρωνιτών για παρουσίαση τουβιβλίου του Γιαννάκη Κόκκινου με τίτλο «Η Καρπά-σια μέσα από την ιστορία των Μαρωνιτών της Κύ-πρου». Και ως είθισται, συνέχεια δόθηκε με τοκαθιερωμένο φαγοπότι με καρπασιώτικο οφτό κλέ-φτικο, το οποίο ήταν σε επιχορηγημένη τιμή, προ-σφορά του Εκπροσώπου Μαρωνιτών ΓιαννάκηΜούσα και του Κοινοτικού Συμβουλίου Καρπάσιας.

Άγιος Αντώνιος Κυθρέας και Άγιος Ρωμανός Πέραν των 150 Μαρωνιτών από όλα τα Μαρωνίτικαχωριά συμμετείχαν στο φετινό προσκύνημα στην Εκ-κλησία του Αγίου Αντωνίου στην Κυθρέα στις 2 Σε-πτεμβρίου. Η Θεία Λειτουργία έγινε χοροστατούντοςτου Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών Ιωσήφ Σουέηφ, συμ-παραστατούμενος από τον Εφημέριο Αγίου ΜάρωναΑνθούπολης Ιωσήφ Σκέντερ. Πλήθος πιστών κατέ-φθασε στην αρχαία Μαρωνίτικη εκκλησία με λεωφο-

ρεία που είχαν διευθετηθεί και άλλοι με ιδιωτικά οχή-ματα. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε εσπερι-νός και λιτανεία της εικόνας του Αγίου Ρωμανού, μετην ευκαιρία της γιορτής του Αγίου στις 4 Σεπτεμ-βρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕκκλησιαστικήςΕπιτροπής Αρχαίων Μαρωνίτικων Εκκλησιών, μετάαπό συντονισμένες προσπάθειες του Αρχιεπισκόπουκαι της Επιτροπής, έγιναν σημαντικά βελτιωτικά έργαστην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου όπως επιδιόρ-θωση και μπογιάτισμα εσωτερικά και εξωτερικά, δεν-τροφύτευση στον περίγυρο του ναού, υδροδότηση καιηλεκτροδότηση του χώρου.

Αγία ΜαρίναΕκατοντάδες πιστών Μαρωνιτών, οι πλείστοι Αη-Μα-ρινιώτες που προσέτρεξαν από όλα τα μήκη και πλάτητου νησιού, παρευρέθηκαν για άλλη μια χρονιά στηνκατεχόμενη Αγία Μαρίνα, ανήμερα της εορτής τηςπροστάτιδας του χωριού, για να προσευχηθούν και ναανάψουν ένα κερί στη χάρη της. Στις 17 Ιουλίου, ηπρόσφατα ανακαινισμένη μικρή εκκλησία του χωριούυποδέχτηκε τα παιδιά της, αυτή τη φορά με λιγότερηταλαιπωρία και ευκολότερες διαδικασίες. Η διέλευσηπρος την Αγία Μαρίνα φέτος, έγινε με τα προσωπικάιδιωτικά αυτοκίνητα των πιστών τα οποία χρησιμο-ποιώντας την νότια είσοδο στο χωριό από τον αυτο-κινητόδρομο προς τη Μόρφου, έφταναν μεκαθοδήγηση Τούρκων στρατιωτών μέχρι και τα χω-ράφια στο κέντρο του χωριού, δίπλα ακριβώς από τηνεκκλησία. Η ευκολότερη αυτή διαδικασία χαροποίησεσίγουρα όλους οι οποίοι διαπίστωσαν μια μικρή έστωχαραμάδα ελπίδας στο απροσπέραστο τεράστιο ψηλότείχος που υψώνεται 45 τόσα χρόνια και κρατά τονκόσμο μακριά.Φανερά αυξημένη η προσέλευση αυτή τη φορά σεσύγκριση με τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Πολύελπιδοφόρο γεγονός κατά τη φετινή επίσκεψη στηνΑγία Μαρίνα, ήταν και η αθρόα συμμετοχή και πα-ρουσία των νέων. Περισσότεροι από τους μισούς πα-ρευρισκόμενους, παρόντες στη Θεία Λειτουργία,προέρχονταν από τις νέες γενιές των Αη Μαρινιωτών,οι οποίοι συνόδευαν τους γονείς και τους παππούδεςτους από τους οποίους βεβαίως μάθαιναν και την

ιστορία του χωριού τους επί τόπου και δια ζώσης.Μαζί τους ο Κοινοτάρχης Παρτελής Χατζηφεσάς καιοι αρχές της Αγίας Μαρίνας, τα Σωματεία και τα άλλαοργανωμένα σύνολα του χωριού, η εκκλησιαστικήεπιτροπή και οι ιερείς και τέλος η ηγεσία της κοινό-τητας παρούσα, με επικεφαλής τον Εκπρόσωπο Γιαν-νάκη Μούσα και τον Αρχιεπίσκοπο Ιωσήφ Σουέηφ,τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία ΑββάΙωσήφ Μιχαηλίδη καθώς επίσης και τους κοινοτάρχεςτων υπολοίπων Μαρωνιτικών χωριών. Σίγουρα η μαζική παρουσία του κόσμου και της ηγε-σίας της κοινότητας, πολιτικής και θρησκευτικής,στέλνει παντού ηχηρά μηνύματα πως οι Μαρωνίτεςθα συνεχίσουν να αγωνίζονται, παρά τις δυσκολίες,για να πετύχουν την επιστροφή τους στην πατρογο-νική τους γη. Στον αγώνα τους αυτό, όπως πάντοτετονίζουν εκπρόσωπος και αρχιεπίσκοπος, έχουν ισχυ-ρούς συμμάχους και ευελπιστούν ότι σύντομα θα δη-μιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θαεπιστρέψουν την απομάκρυνση του τουρκικού στρα-τού και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των κατοίκων,τόσο στην Αγία Μαρίνα όσο και στον Ασώματο. Ρίγη συγκίνησης διασκόρπισε στους παρευρισκόμε-νους η λιτάνευση της εικόνας της Αγίας Μαρίνας σταστενά δρομάκια που οδηγούν στην παλιά πλατεία τουχωριού. Οι γλυκές αρχαίες ψαλμωδίες, στα αραμαικά,αραβικά και ελληνικά, αντηχούσαν μελωδικά στουςγύρω λόφους και γέμιζαν με χαρά ολόκληρο το χωριό.Και περνώντας μέσα από τις χαραμάδες των γερα-σμένων τοίχων, έμπαιναν στα κατεστραμμένα σπίτιακαι άνοιγαν τις βουβές πόρτες των σπιτιών. Για να με-ταφέρουν μήνυμα πίστης και ελπίδας και την υπό-σχεση ότι η ώρα του γυρισμού θα έρθει, όσα χρόνιακαι αν περάσουν. Μπορεί και φέτος, αργά το από-γευμα με τη δύση του ήλιου, τα στενά σοκάκια και ηεκκλησία της Αγίας Μαρίνας να βουβάθηκαν ξανά.Ευχή και ελπίδα όλων όμως ήταν, είναι και θα είναι,να έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα που οι κάτοικοιμετά τη Θεία Λειτουργία θα κάτσουν στους καφενέ-δες, θα ανοίξουν τους φούρνους με τα οφτά, θα φάνε,θα διασκεδάσουν και θα πάνε για ύπνο στα σπίτιατους εκεί στο χωριό. Να έρθει εκείνη η ευλογημένηώρα που να μην χρειάζεται να τα μαζέψουν και ναφύγουν.

Προφήτης ΗλίαςΣτην ιστορική Μονή Προφήτη Ηλία βρέθηκαν γιαάλλη μια χρονιά οι Μαρωνίτες στις 21 Ιουλίου, γιατη Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Άγιου Προφήτη,που τελέστηκε χοροστατούντος του Ηγούμενου τηςΜονής Αββά Ιωσήφ Μιχαηλίδη Λακκοτρύπη. Τοπαρόν τους έδωσαν μεταξύ άλλων ο Εκπρόσωποςτων Μαρωνιτών στη Βουλή, το Μέλος του Ανωτά-του Δικαστηρίου Αντώνης Λιάτσος και ο ΔικαστήςΙωσήφ Χατζητζιοβάννης. Εντύπωση προκάλεσε ολόγος του Αββά Μιχαηλίδη κατά τη διάρκεια τηςΘείας Λειτουργίας, που ήταν στην ουσία φωνήαπόγνωσης για την κατεστραμμένη και έρημη, εδώκαι 45 χρόνια, Μονή Προφήτη Ηλία. Με θυμό καικραυγή αγωνίας, ο Ηγούμενος της Μονής επέρριψεευθύνες προς όλους τους εμπλεκομένους καιέστειλε σαφές μήνυμα ιστορικής ευθύνης προςόλους. Σε ανάρτηση του ο Γιαννάκης Μούσας εξήρετον εμπνευσμένο και φλογερό λόγο (όπως τον χα-ρακτήρισε) του Αββά στη διάρκεια της Θείας Λει-τουργίας και ανέφερε ότι η αναστήλωση καιεπαναλειτουργία της Μονής είναι καθήκον καιυποχρέωση όλων, πριν να είναι πολύ αργά.

Σεπτέμβρης, μήνας προσκυνημάτων στα Μαρωνίτικα χωριά και τις εκκλησίες

Ο Άγιος Αντώνιος Κυθρέας.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλστον Ασώματο.

Η λιτανεία του Τιμίου Σταυρού στην Καρπάσια. Η λιτανεία της εικόνας της Αγίας Μαρίνας.

Page 9: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Ο «Τ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

Κατάθεση πολεοδομικής αίτησης για το Maronite Sporting Center

Πιο κοντά στο όνειρο

Συνοδευόμενος από τον αρχιτέκτονα του έργουΜάκη Καλακουτή, ο Εκπρόσωπος των Μαρωνι-τών Γιαννάκης Μούσας υπέβαλε το πρωί τηςΠέμπτης 12 Σεπτεμβρίου 2019, στο Τμήμα Πολε-οδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία, την αίτησηγια εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για την ανέ-γερση του Πολυδύναμου Κέντρου Maronite Spor-ting Centre στην Πάνω Δευτερά. Μετά από τρίαχρόνια ασταμάτητων προσπαθειών, όπως ανέ-φερε ο Γιαννάκης Μούσας, έγινε κατορθωτή ηπροσπέλαση δεκάδων προβλημάτων που είτεπροϋπήρχαν της εκπροσώπησής του είτε ανέκυ-πταν στην πορεία, για να φτάσει η ΜαρωνιτικήΚοινότητα στην ιστορική και σημαδιακή αυτήμέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση στηνπολεοδομική αρχή.Τα προβλήματα, όπως αναφέρθηκαν και κατά τηνεκδήλωση ενημέρωσης στο συνεδριακό κέντροστις 16 Σεπτεμβρίου, αφορούσαν κυρίως το με-γάλο εμπόδιο του περάσματος που να οδηγεί απότον κεντρικό δρόμο στο εν λόγω τεμάχιο. Εδώ καιτρία χρόνια, με καθημερινές προσπάθειες και μεεπιμονή το θέμα έχει πάρει τον δρόμο της επίλυ-σης, αφού τα ιδιωτικά τεμάχια που εμποδίζουν τη

δημιουργία δρόμου προς το τεμάχιο βρίσκονταισε προχωρημένο στάδιο απαλλοτρίωσης, συνε-πώς και εγγραφής του δρόμου. Την ίδια ώρα, τοτεμάχιο αντιμετώπιζε και σοβαρό πρόβλημαύδρευσης, κάτι το οποίο επίσης έχει επιλυθεί,όπως μας αναφέρθηκε από το Γραφείο Εκπροσώ-που Μαρωνιτών, με τη συνεννόηση και συνδρομήτου Επάρχου Λευκωσίας και των Κοινοτικών Συμ-

βουλίων Πάνω Δευτεράς και Αγίων Τριμιθιάς. Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης, ο Εκπρόσωποςτων Μαρωνιτών και ο αρχιτέκτονας του έργουΜάκης Καλακουτής υπέβαλαν την αίτηση για πο-λεοδομική άδεια, άδεια που θα ανοίξει διάπλατατον δρόμο για ανέγερση του πολυδύναμου κέν-τρου στην Πάνω Δευτερά. Υπενθυμίζεται ότι οαρχιτέκτονας του έργου επιλέγηκε μετά από δια-

δικασία προκήρυξης προσφορών στην οποία προ-χώρησε πέρυσι τον Νοέμβριο το Γραφείο Εκπρο-σώπου, αφού είχε υποβάλει την χαμηλότερη σεκόστος προσφορά. Με βάση τους σχεδιασμούς του ΕκπροσώπουΓιαννάκη Μούσα και της ομάδας των αθλητικώνπαραγόντων της Μαρωνιτικής Κοινότητας, τοΠολυδύναμο Κέντρο θα περιλαμβάνει γήπεδοποδοσφαίρου, γήπεδο φούτσαλ, πλατέα εκδηλώ-σεων, καφετέρια, γυμναστήριο, παιδότοπο, πι-σίνα, οικογενειακό πάρκο και γραφείαδιοίκησης. Το πλάνο αυτό αποφασίστηκε μετάαπό συνάντηση του Εκπροσώπου με τα σωματείακαι τις οργανώσεις της κοινότητας, συνάντησηκατά την οποία διαφάνηκαν οι ανάγκες και οιαπαιτήσεις και μετά από συνεχείς συναντήσειςτου ιδίου με τον αρχιτέκτονα και ομάδα παρα-γόντων της κοινότητας που προέρχονται από τονχώρο του αθλητισμού και κατέχουν τις απαραί-τητες εμπειρίες. Το κόστος της ανέγερσης του έργου, όπως έχειήδη γίνει γνωστό, θα καλυφτεί από τον ΚΟΑ κατά85%, μετά και την ιστορική απόφαση του Διοικη-τικού Συμβουλίου του οργανισμού τον περασμένοΓενάρη, ενώ το υπολειπόμενο 15%, στόχος είναινα καλυφτεί επίσης από κυβερνητικές πηγές καιγια αυτό, όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Εκ-προσώπου είναι ήδη ενήμερος ο Υπουργός Εσω-τερικών και το βλέπει με πολύ «θετικό» μάτι. «Είναι ένα έργο που η Κοινότητα και η νεολαίαμας περιμένουν εδώ και τριάντα πέντε ολόκληραχρόνια. Στόχος μας είναι όπως εντός έξι μηνώνολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και γίνει κα-τορθωτή η πλήρης αδειοδότηση του έργου, τοοποίο θα ανεγερθεί στην Πάνω Δευτερά σε γηπου το κράτος παραχώρησε στη Μαρωνιτική Κοι-νότητα από τη δεκαετία του 1980», ήταν μερικάαπό όσα είπε ο Εκπρόσωπος, εμφανώς αισιόδο-ξος, μετά την υποβολή της αίτησης.Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του ΕκπροσώπουΜαρωνιτών, το ποδοσφαιρικό στάδιο εντός τουMaronite Sporting Centre θα ονομαστεί Στάδιο«Ρογήρος Κουμέττου», εις ένδειξη εκτίμησης καισεβασμού στον μοναδικό Μαρωνίτη αγνοούμενο.

4Στόχος της ΜαρωνιτικήςΚοινότητας, σε έξι περίπου

μήνες, η πλήρης αδειοδότησητου έργου

4Ιστορική και εξόχως σημα-διακή για τις νέες γενιές η

μέρα της υποβολής της αίτη-σης, σύμφωνα με τον Εκπρό-

σωπο των Μαρωνιτών

4Μετά από τρία χρόνιαασταμάτητων προσπαθειών

Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας υπογράφει την πολεοδομική αίτησηπου αφορά στο πολυδύναμο κέντρο Maronite Sporting Center.

Page 10: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

10 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

Σε μια λιτή, σεμνή εκδήλωση στην κεν-τρική πλατεία της Καρπάσιας, στα πλαί-σια των εορτασμών για τον ΤίμοΣταυρό, προστάτη του χωριού, έγινε ηεπίσημη παρουσίαση του βιβλίου τουΓιαννάκη Κόκκινου με τίτλο «Η Καρπά-σια μέσα από την Ιστορία των Μαρωνι-τών της Κύπρου». Στην παρουσίαπλήθους Καρπασιωτών και άλλων Μα-ρωνιτών, την Παρασκευή 13 Σεπτεμ-βρίου 2019, παραδόθηκε στη διάθεσητων μελών της Μαρωνιτικής Κοινότη-τας ένα ιστορικό εγχειρίδιο που όπωςανάφερε χαρακτηριστικά ο Εκπρόσω-πος Γιαννάκης Μούσας κατά την ομιλίατου, «αποτελεί ένα τεράστιο εργαλείογια τις νέες γενιές του μέλλοντος, για ναγνωρίζουν την ιστορία τους και την κα-ταγωγή τους». Καλωσόρισμα απηύθυναν αρχικά ο Κοι-νοτάρχης Καρπάσιας Χριστάκης Χατζη-αντώνης και η Επικεφαλής της ΤοπικήςΑρχής Γιαννούλα Ορφανού οι οποίοι τό-νισαν τη χαρά τους για την αθρόα προ-σέλευση στο χωριό ένεκα και τωνεορτασμών ενώ δεν έκρυψαν την ικανο-ποίησή τους που ένας σημαντικός παρά-γοντας της Καρπάσιας με ευρεία γνώσητης ιστορίας του χωριού, προχώρησε, μετην στήριξη του Γραφείου ΕκπροσώπουΜαρωνιτών, στην εν λόγω σημαντικήέκδοση. Να σημειωθεί ότι το βιβλίο τουΓιαννάκη Κόκκινου εκδόθηκε με τηνστήριξη και τη χρηματοδότηση του Γρα-φείου Εκπροσώπου Μαρωνιτών. Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννά-κης Μούσας μίλησε με τα καλύτεραλόγια για τον άνθρωπο και τον παρά-γοντα της Μαρωνιτικής ΚοινότηταςΓιαννάκη Κόκκινο, ο οποίος, όπως είπε,

αποτελεί έναν στενό συνεργάτη τουιδίου που εργάζεται συστηματικά καιενισχύει τη δύσκολη αποστολή του Εκ-προσώπου. Χαρακτηριστική, όπως ανέ-φερε ο Γιαννάκης Μούσας, ήταν ηπρόσφατη ετοιμασία της πρότασης τηςΜαρωνιτικής Κοινότητας προς την Ευ-ρωπαϊκή Ένωση για ανοικοδόμηση τωνχωριών Αγία Μαρίνα και Ασώματος σεπερίπτωση επιστροφής, με κόστος 2εκατομμυρίων ευρώ. Μιλώντας για τοεγχειρίδιο του κ. Κόκκινου, ο Εκπρόσω-πος τόνισε ότι ήταν χρέος της Μαρωνι-τικής Κοινότητας και του ιδίου ναστηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία,όντας βέβαιος εξ αρχής ότι θα επρό-κειτο για ένα εξαιρετικό βιβλίο και γιαμια εξαιρετική δουλειά από ένα διακε-κριμένο μέλος της κοινότητας. Η δω-ρεάν διάθεση του βιβλίου, όπως είπε οκ. Μούσας ήταν επιβεβλημένη αφού

στόχος είναι να φτάσει στο σπίτι καιτου τελευταίου Μαρωνίτη, όχι μόνοΚαρπασιώτη. Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος προανήγ-γειλε τη δημιουργία Μαρωνιτικού Κέν-τρου Ιστορικών Μελετών στηνΚαρπάσια, έργο που όπως είπε βρίσκειαπόλυτα θετικό και υποστηρικτή τονΥπουργό Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη.Το Κέντρο θα φιλοξενεί ιστορικά αρ-χεία, ντοκουμέντα και άλλα πολλά πουαφορούν στους Μαρωνίτες της Κύπρουκαι θα αποτελέσει πόλο έλξης για όλουςόσους επιθυμούν να γνωρίσουν και ναμάθουν την ιστορία της ΜαρωνιτικήςΚοινότητας της Κύπρου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, την παρου-σίαση του βιβλίου ανέλαβε ο συγγρα-φέας Γιαννάκης Κόκκινος. Με τακαλύτερα λόγια, εξήρε το έργο του Εκ-προσώπου Γιαννάκη Μούσα ενώ ανα-

φέρθηκε σε σειρά συναντήσεων και συ-ζητήσεων μεταξύ του ιδίου και του κ.Μούσα, που προηγήθηκαν της συγγρα-φής και ετοιμασίας του βιβλίου. «Αυτόςπου ζήτησε το βιβλίο και που με παρό-τρυνε να το εκδώσουμε, ήταν ο Εκπρό-σωπος των Μαρωνιτών και αν δεν ήταναυτός δεν θα γινόταν κατορθωτή η έκ-δοση του», ανέφερε ο κ. Κόκκινος. Δενπαρέλειψε δε να ευχαριστήσει όλουςόσους συνέβαλαν στην έκδοση αυτή,εστιάζοντας στο Γραφείο ΕκπροσώπουΜαρωνιτών για τη χρηματοδότηση καιτους συνεργάτες του Εκπροσώπου γιατη σημαντική συνεισφορά. Απαντώντας στην εξαγγελία του Γιαν-νάκη Μούσα για δημιουργία ΚέντρουΙστορικών Μελετών στην Καρπάσια, οΓιαννάκης Κόκκινος δήλωσε ενώπιοντων Μαρωνιτών που παρευρέθησαν,ότι θα διαθέσει όλο το αρχείο του για

το κέντρο, αρχείο το οποίο όπως σημεί-ωσε χρειάστηκαν δεκαετίες για να δη-μιουργήσει.

Το βιβλίοΤο βιβλίο του Γιαννάκη Κόκκινου απο-τελεί ένα εγχειρίδιο ιστορικού κυρίωςπεριεχομένου για το χωριό του Καρπά-σια. 44 σελίδες γεμάτες πληροφορίεςκαι εικόνες για την Καρπάσια, μέσα απότην ιστορία των Μαρωνιτών της Κύ-πρου. Εννιά συνολικά κεφάλαια κάνουνλόγο μεταξύ άλλων για την ιστορία ση-μαντικών μνημείων και χώρων εντός τηςΚαρπάσιας, όπως η Εκκλησία του ΤιμίουΣταυρού, το Ξωκλήσι του Τιμίου Σταυ-ρού, η Βρύση, οι αρχαίοι τάφοι, τα λα-γούμια και τα ελαιοτριβεία κ.α. Επίσης,στο βιβλίο γίνεται λόγος για τις θρη-σκευτικές και πολιτικές προσωπικότη-τες του χωριού, μεταξύ των οποίων οΠάτερ Ιωσήφ Τριανταφυλλίδης, ο Επί-σκοπος Λουκάς Καρπασιώτης, ο πρώηνΕκπρόσωπος των Μαρωνιτών ΙωάννηςΜαυρίδης, ο Αβραάμ Αντωνίου κ.α. Στοκυρίως κεφάλαιο του βιβλίου γίνεταιεκτενής λόγος για την Καρπάσια, τηνιστορία του χωριού, την ονομασία τηςκαι τους κατοίκους της. Η πλούσια βι-βλιογραφία και οι πηγές του έργου απο-δεικνύουν τη σκληρή και σοβαρήδουλειά που έγινε από το συγγραφέακαθώς και το αδιαμφισβήτητο των ανα-φορών του. Η έκδοση χρηματοδοτήθηκεαπό το Γραφείο Εκπροσώπου Μαρωνι-τών και διατίθεται δωρεάν. Οι ενδιαφε-ρόμενοι που επιθυμούν ναεξασφαλίσουν το βιβλίο, μπορούν ναεπικοινωνούν με το Γραφείο Εκπροσώ-που στο τηλέφωνο 99851629.

Φωτογραφίες: Ηλίας Ζωνιάς

Σεμνή εκδήλωση για παρουσίαση του βιβλίου του Γιαννάκη Κόκκινου

«Η Καρπάσια μέσα από την ιστορίατων Μαρωνιτών της Κύπρου»

4Ο Εκπρόσωποςτων Μαρωνιτών

προανήγγειλε τη δημι-ουργία Κέντρου

Ιστορικών Μελετώνστην Καρπάσια

4Γιαννάκης Κόκκινος:«Θέτω όλο το ιστορικό

μου αρχείο στη διά-θεση του Κέντρου που

θα ανεγερθεί στηνΚαρπάσια»

Ο συγγραφέας του βιβλίου Γιαννάκης Κόκκινος.

Page 11: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

11ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

Επίσκεψη στο Μετόχι του Προ-φήτη Ηλία στον Κοτσιάτη πραγ-ματοποίησε ο Εκπρόσωπος τωνΜαρωνιτών το πρωί της 5ης Αυ-γούστου για να συναντήσει τονΗγούμενο της Μονής Αββά ΙωσήφΜιχαηλίδη Λακκοτρύπη. Η επί-σκεψη πραγματοποιήθηκε κατό-πιν και της διαβεβαίωσης που είχεδώσει ο Γιαννάκης Μούσας στηδιάρκεια του προσκυνήματος στηνκατεχόμενη Μονή Προφήτη Ηλία,λίγες μέρες προηγουμένως, ότι θατεθεί επικεφαλής μιας νέας πρω-τοβουλίας με τελικό στόχο τηναναστήλωση και αποκατάστασητης πιο ιστορικής Μονής των Κυ-πρίων Μαρωνιτών.«Μαζί με τον Άγιο Ηγούμενο συζή-τησα το θέμα σε βάθος και ενημε-ρώθηκα λεπτομερώς για τις έωςσήμερα προσπάθειες οι οποίες δυ-στυχώς, για διάφορους όπως μουανέφερε λόγους, δεν έχουν καρπο-φορήσει», σημείωσε ο Εκπρόσω-πος σε ανάρτηση του με το πέραςτης επίσκεψης και συμπλήρωσε:«Άκουσα με προσοχή τα όσα μεπάθος και παραστατικότητα μουεξιστόρισε και αφουγκράστηκαγια άλλη μια φορά την αγωνία τουιδίου αλλά και του Τάγματος των

Μοναχών για το μέλλον της ΙεράςΜονής Προφήτη Ηλία. ΜιαςΜονής η ιστορία της οποίας είναιδια των αιώνων συνυφασμένη μετους αγώνες της Μαρωνιτικής Κοι-νότητας για επιβίωση στη νήσονΚύπρο». Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Εκ-προσώπου Γιαννάκη Μούσα, κα-

θορίστηκε συγκεκριμένος σχεδια-σμός για προώθηση αυτής της επι-δίωξης, αφού συμφώνησαν με τονΑββά ότι η αναστήλωση της ιστο-ρικής Μονής αποτελεί για τουςΜαρωνίτες θέμα πρώτης προτε-ραιότητας. Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω συ-νάντηση, το παρόν τους έδωσαν ο

Υπουργός Ενέργειας ΓιώργοςΛακκοτρύπης και ο Ζήνων Λιά-τσος, γιος του αείμνηστου δικηγό-ρου Ελίκου Λιάτσου, οικογένειαμε ιδιαίτερους δεσμούς με τηΜονή Προφήτη Ηλία. Όπως ανέ-φερε ο Εκπρόσωπος, ο Υπουργόςκαι ο κύριος Λιάτσος, με τις εύστο-χες παρεμβάσεις τους βοήθησανστη διαμόρφωση ενός μετρημέ-νου, συνετού και ρεαλιστικού σχε-διασμού τον οποίο συντονισμέναθα αναλάβει η Μαρωνιτική Κοινό-τητα να υλοποιήσει. Τόνισε δε ότισε αυτή την προσπάθεια θα υπάρ-ξει συνεχής συνεργασία και συνεν-νόηση τόσο με την ΔικοινοτικήΤεχνική Επιτροπή για τη Διατή-ρηση της Πολιτιστικής Κληρονο-μιάς όσο και με τον ΑρχιεπίσκοποΜαρωνιτών Κύπρου. Ο Γιαννάκης Μούσας ανέφερε ταεξής, για να ολοκληρώσει τηνανάρτησή του με τον πλέον χαρα-κτηριστικό και ενθαρρυντικότρόπο: «Για μένα προσωπικά ηαποκατάσταση της ιστορικήςΜονής Προφήτη Ηλία δεν έχειμόνο ιστορική, θρησκευτική καιπολιτιστική σημασία. Είναι μιαεξόχως συμβολική πρωτοβουλίαπου θα σημάνει την απαρχή της

αναγέννησης των δύο Μαρωνίτι-κων χωριών που γεωγραφικά τηναγκαλιάζουν. Του Ασωμάτου καιτης Αγίας Μαρίνας. Ας είναι λοι-πόν η πρωτοβουλία τούτη άλλοένα έμβασμα στους ασταμάτη-τους αγώνες μας για αποστρατι-κοποίηση και επιστροφή στα άγιαχώματά μας. Ας αποτελέσει ηΜονή Προφήτη Ηλία την βάσηκαι το εφαλτήριο για ζωή και ελ-πίδα στα δύο μαρτυρικά χωριάμας αλλά και για ολόκληρη τη Μα-ρωνιτική Κοινότητα της Κύπρου.Όλοι μαζί συλλογικά, υπεύθυνακαι αποφασιστικά προχωρούμε». Σύμφωνα με πληροφορίες τηςεφημερίδας μας, η συνάντηση μετη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπήέχει ήδη γίνει και τα μηνύματαείναι ενθαρρυντικά. Μάλιστα, ηΜαρωνιτική Κοινότητα προσφέρ-θηκε όπως οργανώσει εκστρατείαγια συγχρηματοδότηση τουέργου, ενώ από την πλευρά της ητεχνική επιτροπή θα προχωρήσεισε αίτηση για άδεια επιτόπουπροκαταρκτικής μελέτης, αφούθεωρεί την δεδομένη στιγμή, τηναντιμετώπιση του όλου θέματοςαπό τις τουρκοκυπριακές αρχέςπιο ήπια.

Συνάντηση με τον Αββά Ιωσήφ Μιχαηλίδη στον Κοτσιάτη

Πρωτοβουλία Μούσα για αναστήλωση της Μονής Προφήτη Ηλία

Διά στόματος Προέδρου Αούν και Πατριάρχη Αλ Ράι

Έμπρακτα δίπλα στους Μαρωνίτεςτης Κύπρου ο Λίβανος

Εξαιρετικά σημαντικές επαφές στον Λίβανοείχαν ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών ΓιαννάκηςΜούσας και ο Αρχιεπίσκοπος Ιωσήφ Σουέηφ τονπερασμένο Ιούλιο. Αντιπροσωπεία στελεχών καιπαραγόντων της Κοινότητας και της Εκκλησίαςμετέβη στη γειτονική χώρα το διήμερο 3-4 Ιου-λίου και στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματο-ποιήθηκαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο τουΛιβάνου Στρατηγό Μισιέλ Αούν και τον Πα-τριάρχη Μαρωνιτών Καρδινάλιο ΜπισάραΜπούτρος Αλ Ράι. Όπως σημείωσε ο Εκπρόσω-πος, «στο επίκεντρο της προσοχής μας όπωςπάντα ήταν ο Ασώματος και η Αγία Μαρίνα»,ενώ παράλληλα ανέφερε ότι εξέφρασαν την ευ-γνωμοσύνη τους προς τον Λίβανο για τις μέχρισήμερα πρωτοβουλίες και τη συνεχή στήριξη

που παρέχει προς την Μαρωνιτική Κοινότητατης Κύπρου.Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον ΠατριάρχηΑλ Ράι, Εκπρόσωπος και Αρχιεπίσκοπος είχαντην ευκαιρία να εκφράσουν τα θερμά συλληπη-τήρια εκ μέρους των Μαρωνιτών της Κύπρου γιατον θάνατο του τέως Πατριάρχη ΝασράλλαΜπούτρος Σφέηρ ο οποίος απεβίωσε τον περα-

σμένο Μάιο. Παράλληλα, στη διάρκεια της σύν-τομης επίσκεψης στον Λίβανο, ο ΑρχιεπίσκοποςΣουέηφ τέλεσε Θεία Λειτουργία στο Πατριαρ-χείο, στη μνήμη του μακαριστού Πατριάρχη.Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του ΕκπροσώπουΜαρωνιτών, σε μια νέα πρωτοβουλία και σε συ-νεννόηση με τον Πατριάρχη Μαρωνιτών, εγκαι-νιάστηκε με επίσημο τρόπο ο διάλογος με τον

Επικεφαλής της Μαρωνιτικής Εκκλησίας, μεστόχο την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών σενέους της Μαρωνιτικής Κοινότητας για σπουδέςσε Πανεπιστήμια του Λιβάνου σε συγκεκριμέ-νους κλάδους, κάτι που θα βοηθήσει τα μέγισταστην καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας καιτου πολιτισμού των Μαρωνιτών της Κύπρου.Πρόεδρος Λιβάνου και Πατριάρχης Μαρωνιτών,σύμφωνα πάντα με τον Εκπρόσωπο, επανέλαβαντη δεδομένη στήριξη της Δημοκρατίας του Λιβά-νου και της Μαρωνιτικής Εκκλησίας προς τουςΜαρωνίτες της Κύπρου, στον αγώνα που διεξά-γουν για επιστροφή στα χωριά τους και στα δί-καια αιτήματά τους όσον αφορά τη λύση τουκυπριακού προβλήματος.

4Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Μαρωνιτικής Κοινότητας στονΛίβανο τον Ιούλιο, υπό τον Εκπρόσωπο Γιαννάκη Μούσα και τονΑρχιεπίσκοπο Ιωσήφ Σουέηφ και συναντήσεις ανωτάτου επιπέ-δου με τον Πρόεδρο της χώρας και τον Πατριάρχη Μαρωνιτών

Page 12: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

12 Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.comΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Σε ενημέρωση εφ’ όλης της ύληςγια την πορεία και την κατά-σταση στην οποία βρίσκεται σή-μερα η Μαρωνιτική Κοινότητατης Κύπρου, προχώρησε ο Εκ-πρόσωπος των Μαρωνιτών προςτην ειδική αντιπροσωπεία τουΣυμβουλίου της Ευρώπης πουβρέθηκε στην Κύπρο τον περα-σμένο Ιούλιο. Η συνάντησηέγινε στη Βουλή των Αντιπρο-σώπων στις 11 Ιουλίου και συζη-τήθηκαν ενδελεχώς όλες οιπτυχές που αφορούν στη Συμ-φωνία-Πλαίσιο για την Προστα-σία των Δικαιωμάτων τωνΕθινικών Μειονοτήτων (Frame-work Convention for the Protec-tion of National Minorities).

«Είχαμε την ευκαιρία να ενημε-ρώσουμε τους εκπροσώπους τουΣυμβουλίου της Ευρώπης για τηνκατάσταση στην οποία βρίσκεταισήμερα η Κοινότητά μας καθώςκαι για όλες τις εξελίξεις πουαφορούν στα θέματα της προ-στασίας των δικαιωμάτων μαςως μειονότητα σε χώρα μέλοςτου Συμβουλίου της Ευρώπης καιτης Ευρωπαϊκής Ένωσης», δή-λωσε στον «Τ» ο ΓιαννάκηςΜούσας. «Θέσαμε με ξεκάθαροτρόπο τις θέσεις και αξιώσεις μαςκαι διαπίστωσα ευρεία συναντί-ληψη ως προς το γεγονός πως ηΜαρωνιτική Κοινότητα της Κύ-πρου εμπίπτει πλήρως στον ορι-σμό και στα κριτήρια της

Συμφωνίας-Πλαίσιο του Συμ-βουλίου της Ευρώπης για τηνΠροστασία των Δικαιωμάτωντων Μειονοτήτων», πρόσθεσε. Όπως σημείωσε ο Εκπρόσωποςτης Κοινότητας, μέσα στα πλαί-σια του Ευρωπαϊκού και του Διε-θνούς Δικαίου, θα συνεχίσει ηΜαρωνιτική Κοινότητα να προ-ωθεί και να διεκδικεί την ανα-βάθμισή της, ενώ ανέφερεεπίσης ότι προς αυτήν την κατεύ-θυνση βρίσκεται στην κατοχήτου μελέτη που ετοιμάστηκε απόειδικό διεθνολόγο, για λογαρια-σμό του τέως Εκπροσώπου τωνΜαρωνιτών Αντώνη Χατζηρού-σου, μελέτη την οποία αξιοποιείπλήρως, όπως είπε.

Σε ένα καθόλα φιλικό και παραγωγικό κλίμα πραγ-ματοποιήθηκε η συνάντηση του Εκπροσώπου Μα-ρωνιτών με αντιπροσωπεία του 99ου ΣυστήματοςΠροσκόπων Μαρωνιτών στις 22 Ιουλίου 2019. ΟΓιαννάκης Μούσας ενημερώθηκε από την ΑρχηγόΜαριάννα Πετρή και την Πρόεδρο Αντωνία Σάββαγια όλα τα θέματα που απασχολούν το σύστημα τηντρέχουσα περίοδο, με ειδικό βάρος στις προσπά-θειες που καταβάλλονται για ανακαίνιση και επι-διόρθωση των εγκαταστάσεων του Συστήματοςστον Στρόβολο. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εγκατα-στάσεις βρίσκονται σε μεγάλο τεμάχιο γης που είχεδοθεί στη Μαρωνιτική Κοινότητα στην περιοχήΚώστα Θεοδώρου στη Δασούπολη, με σκοπό τη δη-μιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, εντούτοις, τα τε-λευταία δεκαπέντε χρόνια δεν έτυχαν καμίαςσοβαρής επιδιόρθωσης. «Έχω από την πλευρά μου εκφράσει τον θαυμα-σμό μου για την πλούσια δράση του 99ου Συστή-ματος Προσκόπων Μαρωνιτών, η δουλειά πουκάνουν στις τάξεις των νέων μας είναι μια πραγ-ματική πηγή ελπίδας για την Κοινότητα αλλά καιγια την ευρύτερη Κυπριακή κοινωνία», σημεί-ωσε ο Γιαννάκης Μούσας δηλώνοντάς τους πα-ράλληλα την πλήρη στήριξη του και

διαβεβαιώνοντας τους για ακόμα μια φορά ότι ηκοινότητα στέκεται στο πλευρό τους.Στο πλαίσιο της συνάντησης και υλοποιώνταςτην υπόσχεσή του, ο κ. Μούσας επέδωσε στηνΠρόεδρο Αντωνία Σάββα επιταγή για οικονο-μική στήριξη της προσπάθειας των ΜαρωνιτώνΠροσκόπων για ανακαίνιση των εγκαταστάσεωντους. Μέρος της οικονομικής στήριξης αυτήςπροέρχεται από τα καθαρά έσοδα από την πολι-τιστική εκδήλωση για παρουσίαση του βιβλίουτου Ντίνου Κοντού “Ποιητική Νοσταλγία” πουπραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Παλλάςτον περασμένο Δεκέμβριο.Σε επικοινωνία της εφημερίδας μας με την Πρό-εδρο του Συστήματος Αντωνία Σάββα, η τελευ-ταία μας ανέφερε ότι αναμένεται εντόςΟκτωβρίου να ξεκινήσουν τα έργα για την ανα-καίνιση των εγκαταστάσεων στη Δασούπολη. Σεπρώτη φάση τα έργα θα περιλαμβάνουν βασικέςεπιδιορθώσεις και βελτίωση βασικών υποδομώνπου να κάνουν την εκεί λειτουργία του Συστήμα-τος πιο βιώσιμη και πιο λειτουργική. Από όσαμας ανέφερε, διαφαίνεται ότι τα έργα δεν θαδιαρκέσουν πολύ καιρό, αφού πρόκειται περίβασικών επιδιορθώσεων.

Υπό συνεχή μελέτη και διερεύνηση βρίσκεται στοΥπουργείο Εσωτερικών το Τριετές Σχέδιο Ανάπτυ-ξης της Μαρωνιτικής Κοινότητας, το οποίο κατέ-θεσε στον Υπουργό Κωνσταντίνο Πετρίδη οΕκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας τον περασμένοΜάιο. Συνάντηση επί του θέματος πραγματοποι-ήθηκε στις 11 Ιουλίου 2019 στο Υπουργείο Εσωτε-ρικών, στην παρουσία του Υπουργού, τουΕκπροσώπου των Μαρωνιτών, του Επάρχου Λευ-κωσίας και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιακώναξιωματούχων και λειτουργών. Όπως αναφέρθηκε από τον Κωνσταντίνο Πετρίδηκατά τη συνάντηση, προέκυψε ανάγκη για περαι-τέρω εξέταση και μελέτη του θέματος και για τονσκοπό συστάθηκε από τον ίδιο ομάδα σε τεχνοκρα-τικό επίπεδο, με στόχο τη διερεύνηση όλων τωνπτυχών και διαστάσεων του θέματος. Σύμφωνα μεπληροφορίες του «Τ», η ομάδα αυτή εργάζεται συ-στηματικά στη μελέτη της πρότασης εκ μέρους τηςΚοινότητας των Μαρωνιτών και ήδη έχουν γίνεικαι μερικές ενδοϋπηρεσιακές συναντήσεις στην

παρουσία ανώτατων αξιωματούχων του Υπουρ-γείου Εσωτερικών. Επιδίωξη της ΜαρωνιτικήςΚοινότητας είναι όπως εξευρεθεί το πλέον κατάλ-ληλο πλαίσιο για υιοθέτηση της μεταρρύθμισηςαυτής, μέσω της οποίας θα συσταθεί μηχανισμόςσυγκροτημένης χρηματοδότησης των αναπτυξια-κών σχεδιασμών της. Εφόσον η ομάδα των τεχνο-κρατών επεξεργαστεί όλες τις παραμέτρους τουσχεδίου και ολοκληρώσει τη σχετική εργασία της. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση αυτή, που κατατέ-θηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Μαρωνιτι-κής Κοινότητας τον περασμένο Μάιο,υπογράφτηκε και από τους τέσσερις Κοινοτάρχεςτων Μαρωνίτικων Χωριών και από τον Εκπρό-σωπο Γιαννάκη Μούσα, γεγονός που ενισχύει ση-μαντικά την επιδίωξη, κάτι που εξάλλου ανέφερεκαι ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, ενώ παράλ-ληλα καταδεικνύει τη σύμφωνο γνώμη όλων τωνεμπλεκόμενων φορέων της Κοινότητας για ανάγκησυγκροτημένης χρηματοδότησης των αναπτυξια-κών σχεδιασμών.

Ενημέρωση Εκπροσώπου για την πορεία της Μαρωνιτικής Κοινότητας

Στη Βουλή αντιπροσωπεία του Συμβουλίουτης Ευρώπης

Συνάντηση Εκπροσώπου με αντιπροσωπεία του συστήματος στη Βουλή

Στήριξη στους Προσκόπους για ανακαίνισητων εγκαταστάσεων τους

Σύσταση τεχνοκρατικής ομάδας από τον Κωνσταντίνο Πετρίδη

Υπό μελέτη στο Υπουργείο Εσωτερικών τοΤριετές Σχέδιο Ανάπτυξης

Page 13: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

www.maroniteslive.com

Κλιματική αλλαγή

Σήμαναν συναγερμό σε ολόκληροτον κόσμο οι πυρκαγιές του Αμαζονίου«Το σπίτι μας καίγεται». «Ο πνεύμο-νας της γης καταστρέφεται». «Ο Αμα-ζόνιος χάνεται». Μόλις τον περασμένοΑύγουστο ολόκληρος ο πλανήτης πα-ρακολουθούσε με αγωνία, προβλημα-τισμό αλλά και ντροπιασμό, ειδήσειςκαι φωτογραφίες με το μεγαλύτεροτροπικό δάσος του κόσμου να χάνεταιστις φλόγες και να βιώνει το μεγαλύ-τερο κύμα πυρκαγιών. Πυρκαγιές οιοποίες δυστυχώς ακόμη παραμένουνζωντανές.Πρόκειται για το μεγαλύτερο τροπικόδάσος του κόσμου, έκτασης 5,5 εκα-τομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέ-τρων, το οποίο παράγει το 20% τουοξυγόνου ολόκληρου του πλανήτη.Στην περιοχή του Αμαζονίου, χιλιάδεςείδη φυτών χρησιμοποιούνται απότους ντόπιους ως παραδοσιακά φάρ-μακα. Η ελονοσία, μία από τις πιο θα-νατηφόρες ασθένειες στις τροπικέςπεριοχές, μπορεί να αντιμετωπιστείαπό 41 διαφορετικά είδη φυτών πουυπάρχουν μόνο στον Αμαζόνιο τηςΒραζιλίας, ενώ το 70% των φυτών πουβρέθηκαν να έχουν αντικαρκινικέςιδιότητες βρίσκονται επίσης στο τρο-πικό δάσος. Ακόμη, τα προϊόντα τουτροπικού δάσους καλύπτουν μέροςτης παγκόσμιας ζήτησης για τρόφιμα,αφού περίπου το 80% των τροφίμωνμας προέρχεται αρχικά από τροπικάδάση, όπως ο καφές, το ρύζι, οι ντομά-τες, οι πατάτες, οι μπανάνες, το μαύροπιπέρι, ο ανανάς και το καλαμπόκι.Παρόλα αυτά όμως, σύμφωνα με τοίδρυμα της διαστημικής υπηρεσίαςτης χώρας (INPE), η Βραζιλία βιώνειφέτος το μεγαλύτερο κύμα πυρκαγιώντης τελευταίας πενταετίας. Ως εκ τού-του, από τον περασμένο Ιανουάριοέχουν καταγραφεί σχεδόν 73 χιλιάδεςπυρκαγιές στο δάσος του Αμαζονίου,αριθμός κατά 82% αυξημένος συγκρι-τικά με την ίδια περίοδο πέρυσι. Το2018 είχαν σημειωθεί συνολικά 40 χι-λιάδες πυρκαγιές.

Οργανισμός Ηνωμένων ΕθνώνΤο γεγονός έχει σημάνει συναγερμόσε ολόκληρο τον κόσμο, με εκατομμύ-ρια ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γηςνα βγαίνουν στους δρόμους και ναδιαδηλώνουν, στέλνοντας ισχυρά μη-

νύματα σε διεθνείς οργανισμούς καιόχι μόνο. Την ίδια ώρα, πολιτικοί ηγέ-τες ανά τον κόσμο κρούουν τον κώ-δωνα του κίνδυνου και λαμβάνουνδράσεις προκειμένου να αντιμετωπι-στεί η κλιματική αλλαγή και σωθεί ότιπλέον μπορεί να σωθεί. Το 2015, οι ηγέτες του κόσμου είχανσυμφωνήσει στο Παρίσι τη μείωση τωναερίων του θερμοκηπίου (κατά κύριολόγο του διοξειδίου του άνθρακα),ώστε να περιοριστεί η άνοδος της θερ-μοκρασίας. Ωστόσο, το πόρισμα τηςΔιακυβερνητικής Επιτροπής για την

Κλιματική Αλλαγή (IPCC) έδειξε ότι τααέρια του θερμοκηπίου συνεχίζουν νααυξάνονται, με αποτέλεσμα την αύ-ξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.Έτσι, στις 25 Σεπτεμβρίου, ηγέτες 60χωρών που συμμετείχαν στην έκτακτησύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, στη ΝέαΥόρκη, έστειλαν εκ νέου σήμα κινδύ-νου για τις επιπτώσεις της κλιματικήςαλλαγής σε όλο τον πλανήτη. Ο ΓενικόςΓραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέ-ρες, στο πλαίσιο της έκτακτης συνόδουτου ΟΗΕ, έθεσε τέσσερεις βασικούςστόχους: Καμία νέα χρηματοδότηση ήκατασκευή εγκαταστάσεων παραγω-γής ενέργειας από άνθρακα μετά το2020. Να σταματήσουν οι χρηματοδο-τήσεις στα ορυκτά καύσιμα, δέσμευσηγια μηδενικές καθαρές εκπομπές διο-ξειδίου του άνθρακα και τέλος φορολο-γία στους ρυπαίνοντες.

Πάπας ΦραγκίσκοςΑπό την πλευρά του ο Ποντίφικαςέστειλε το μήνυμα στους συμμετέχον-τες στη σύνοδο του ΟΗΕ ότι υπάρχειακόμη χρόνος για να διασφαλίσουν οιηγέτες μια καλύτερη ζωή για τις μελ-λοντικές γενιές. Χαρακτηρίζοντας μά-λιστα την κλιματική αλλαγή ως«πρόκληση για τον πολιτισμό» και εκ-φράζοντας τη λύπη του για τις «πολύαόριστες» δεσμεύσεις που έχουν ανα-λάβει οι χώρες μετά τη Συμφωνία τουΠαρισιού για το Κλίμα, του 2015. «Μετη Συμφωνία του Παρισιού, στις 12 Δε-κεμβρίου 2015, η διεθνής κοινότητααντιλήφθηκε την ανάγκη να δοθεί μια

συλλογική απάντηση για να συνεργα-στεί στην οικοδόμηση του κοινού οίκουμας», υπενθύμισε ο Ποντίφικας τουςηγέτες του κόσμου. Ωστόσο, πρόσθεσεότι «τέσσερα χρόνια μετά την ιστορικήαυτή συμφωνία, παρατηρούμε ότι οιδεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτηείναι ακόμη πολύ αόριστες και πολύμακριά από τις επίτευξη των στόχωνπου έχουν τεθεί». Υπογράμμισε επίσηςότι «μολονότι η κατάσταση δεν είναικαλή, υπάρχει ακόμη χρόνος για ναδιασφαλίσουν οι ηγέτες μια καλύτερηζωή για τις μελλοντικές γενιές».

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος έχει ζη-τήσει τη σταδιακή εγκατάλειψη των ορυ-κτών καυσίμων, σημείωσε ότι ηκλιματική αλλαγή θα ωθήσει τους αν-θρώπους να ξανασκεφτούν τα μοντέλακατανάλωσης και παραγωγής. «Αντιμε-τωπίζουμε μια πολιτισμική πρόκληση καιείναι σαφές ότι έχουμε πολλές λύσεις,εφικτές για τον καθέναν, αν υιοθετή-σουμε ένα προσωπικό και κοινωνικότρόπο ζωής που να ενσωματώνει την εν-τιμότητα, το θάρρος και την υπευθυνό-τητα», πρόσθεσε. Αξίζει να σημειώσουμεπως ο Ποντίφικας, κατά τον μήνα Οκτώ-βριο θα οργανώσει μια παγκόσμια εκ-κλησιαστική σύνοδο για τον Αμαζόνιο.

Δημοσιοποίηση Έκθεσης από τον ΟΗΕΤην ίδια ώρα που οι εργασίες στη ΓενικήΣυνέλευση του ΟΗΕ για το κλίμα βρί-σκονταν σε εξέλιξη, η ΔιακυβερνητικήΕπιτροπή του ΟΗΕ δημοσιοποίησε έκ-θεση οπού καταγράφονται οι δραματι-κές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγήςστους ωκεανούς και οι αλλαγές που ανα-μένεται να προκαλέσουν αυτές σε όλοτον πλανήτη. Γενικό συμπέρασμα τηςΈκθεσης είναι πως η άνοδος της στάθ-μης της θάλασσας έως το 2050 θα απει-λήσει ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.Η άνοδος της θερμοκρασίας της γης, πουυπολογίζεται σε 1,1°C, προκάλεσε ήδη τολιώσιμο 123 δισεκατομμυρίων τόνωνπάγου από 170.000 παγετώνες μόνο τηδεκαετία 2006-2015. Το λιώσιμο τωνπάγων στην Αρκτική και τη Γροιλανδίατριπλασιάστηκε το διάστημα 2007-2016,ενώ στην Κεντρική Ευρώπη χάθηκε 80%παγετώνων. Η στάθμη της θάλασσαςανέβηκε κατά 16 εκ. (ο ρυθμός ανόδουείναι 3,6 χιλιοστά/έτος). Η Πρόβλεψητου ΟΗΕ μέχρι το 2100 είναι πως θαανέβει κατά 48-84 εκ., ενώ η απώλειαπάγου επηρεάζει και την ποιότητα τουποσίμου νερού (απελευθέρωση ρυπογό-νων ουσιών και βαρέων μετάλλων όπωςο υδράργυρος). Επιπτώσεις από τη νέαπραγματικότητα στις θάλασσες καιστους παγετώνες της ξηράς θα πλήξουνσοβαρά τομείς όπως η γεωργία, ο τουρι-σμός ενώ απειλούν και τη βιοποικιλό-τητα. Τέλος, αν η άνοδος τηςθερμοκρασίας ξεπεράσει τον 1,5°C, τότεαπειλείται σοβαρά να καταστραφεί καιο παγκόσμιος πολιτισμός.

13Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com ΓΡΑΦΕΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΑΣΔΙΕΘΝΗ

4Λαμβάνουν δράση πολιτικοί ηγέτες του κόσμου. Πάπας Φραγκίσκος: «Αντιμετωπίζουμε μια πολιτισμική πρόκληση»

Page 14: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

14 ΠΡΟΣΩΠΑ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

Στο παρόν τεύχος της εφημερίδας «ΟΤύπος των Μαρωνιτών», έχουμε τη χαράκαι την τιμή να φιλοξενούμε συνέντευξητου Ελληνοκύπριου Προέδρου της Δικοι-νοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πο-λιτιστική Κληρονομιά, ΤάκηΧατζηδημητρίου. Σε μια άκρως ενδιαφέ-ρουσα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη γιατο έργο της δικοινοτικής τεχνικής επι-τροπής, ο κ. Χατζηδημητρίου μιλά επίπαντός επιστητού. Κάνει λόγο για τονρόλο και το μέχρι στιγμής πλούσιο έργοπου έχει επιδείξει η επιτροπή με την ανα-στήλωση σωρείας μνημείων και εκκλη-σιών παρά τα όποια εμπόδια, τονίζονταςότι το κλειδί για την επιτυχία είναι η συ-νεννόηση και η συνεργασία μεταξύ Ελ-ληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στηνεπιτροπή. Μιλά για τη διαδικασία πραγ-μάτωσης ενός έργου και τα κριτήρια επι-λογής τα οποία βασίζονται σε στοιχεία ταοποία έχει συλλέξει η ίδια η επιτροπή,καθώς επίσης και στη σημαντικότηταενός μνημείου και στην επικινδυνότητάτου για να καταρρέυσει. Αναφέρεται επί-σης στις πηγές χρηματοδότησης τωνέργων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπωςείπε, να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγήενώ, αναφερόμενος στην υλοποίηση τωνέργων, σημειώνει ότι ο σημαντικότεροςπαίχτης στην όλη διαδικασία είναι τοUNDP. Για τον Προφήτη Ηλία, υπο-γραμμίζει ότι βρίσκεται ανελλιπώς στηνημερήσια διάταξη της επιτροπής παράτις δυσκολίες λόγω της στρατιωτικήςζώνης στην οποία βρίσκεται και λέει ότιγίνεται προσπάθεια για εξασφάλισηάδειας για επιτόπου προκαταρκτική με-λέτη εκ μέρους της επιτροπής. Τέλος,ερωτηθείς για την κατάσταση στηνοποία έχει περιέλθει το κυπριακό πρό-βλημα, δηλώνει απερίφραστα ότι τα νο-μικά σημεία περισσότερο έχουνλειτουργήσει χωριστικά μέχρι τώρα καικαλεί όπως δοθεί περισσότερη σημασίαστη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνηςκαι αγάπης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ποιος είναι ο ρόλος της ΔικοινοτικήςΤεχνικής Επιτροπής για την Πολιτι-στική Κληρονομιά;Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τηνΠολιτιστική Κληρονομιά ιδρύθηκε το2008. Με όρους εντολής τη διάσωση τηςπολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδρύθηκε 34χρόνια μετά το 1974, δηλαδή όταν πια ηκαταστροφή ήταν πολύ μεγάλη και ανε-πανόρθωτη για πολλά μνημεία. Και αυτήήταν και η πρώτη μας εμπειρία. Ότανδηλαδή αρχίσαμε ως τεχνική επιτροπήνα περιοδεύουμε στην Κύπρο για ναδούμε τα μνημεία, εκεί αντιληφθήκαμεπόσο μεγάλος και δύσκολος ήταν ο αγώ-νας που έπρεπε να κάνουμε για τη διά-σωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.Αλλά το πιο βασικό σημείο της τεχνικήςεπιτροπής είναι ότι κάναμε μια εξήγηση,Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, απότην πρώτη μέρα. Ότι με το να κατηγο-ρούμε ο ένας τον άλλο, να συγκρουόμα-στε και να ρίχνουμε την ευθύνη ο έναςστον άλλο, όχι μόνο δεν επιτυγχάνουμετίποτε, αλλά συνεχίζουμε τη διένεξη καιτη διαμάχη και τα μνημεία καταστρέ-φονται. Έτσι, ότι καταστράφηκε με συγ-κρούσεις, πρέπει με συνεργασία να τοδιασώσουμε. Και είπαμε να αφήσουμεπίσω οποιαδήποτε πολιτική διελκυ-στίνδα ή πολιτική διαμάχη και επίρριψηευθυνών προς την άλλη πλευρά και νατα μετατρέψουμε σε συνεργασία. Κά-ναμε αυτήν την εξήγηση και τη σεβα-στήκαμε και οι δύο πλευρές. Μπορώ να πω ακόμα πως υπήρξε καιένα δεύτερο στάδιο. Μέσα στην πολιτικήμας ζωή έχουμε συνηθίσει οι φρασεολο-γίες μας και οι τοποθετήσεις μας να πα-ραπέμπουν σε σύγκρουση. Έπρεπελοιπόν να βρούμε τη γλώσσα της συνεν-νόησης, που είναι μία γλώσσα που πρέ-πει και αυτήν να την ανακαλύψεις. Καιμπορώ να πω ότι η τεχνική επιτροπήμπόρεσε να βρει και την ανάλογηγλώσσα και τη διατύπωση ώστε να ξεπε-ράσει εμπόδια. Και όταν λέω να ξεπερά-σει εμπόδια, εννοώ αυτά που είναιδυνατόν να δυσκολεύουν τη συνεργασίαμεταξύ των μελών. Και να ξεπεράσουμεκαι το μεγάλο πρόβλημα του ποιος ανα-γνωρίζει ποιον και ποιος δεν αναγνωρί-ζει. Και να μπούμε μέσα στα πλαίσιαμιας πραγματικής συνεργασίας. Καιαυτό μας διευκόλυνε για τον λόγο ότιστην επιτροπή μετέχουμε ως άτομα, μετην προσωπική μας ιδιότητα. Δεν αντι-προσωπεύουμε ούτε υπουργεία, ούτευπηρεσίες, ούτε τίποτα. Έτσι, ότι απο-φασίσουμε δεν δεσμεύει ούτε κυβέρ-νηση, ούτε θεσμούς κτλ. Έτσι παίρνουμε

αποφάσεις στην επιτροπή, η κάθεπλευρά ακολουθεί τις δικές της διαδικα-σίες, αλλά η κάθε απόφαση την οποίαπαίρνουμε υλοποιείται. Μπορώ να πωότι και το άλλο που ήταν χρήσιμο καιμας βοήθησε να έχουμε έναν εποικοδο-μητικό ρόλο είναι η ανθρώπινη γνωρι-μία, να γνωρίζεις τον άλλο, να τονκατανοείς και να γνωρίζεις τον πόνο του.Εμείς ξέρουμε τον πόνο τον δικό μας, ξέ-ρουμε τι περάσαμε, τι υπέστημεν, ταπένθη μας, τις απώλειες μας. Μάθαμεκαι τα πένθη και τις απώλειες των Τουρ-κοκυπρίων. Ο ομόλογός μου Αλί Τουν-τσάι έχασε τον πατέρα του όταν ήτανεπτά χρονών το 1974. Έτσι, υπήρξε καιμία έννοια κατανόησης και του πόνουτου άλλου και της ανεύρεσης του κοινούπόνου της Κύπρου. Έχουμε έναν τόποπαράδεισο. Έναν τόπο όπου μπορούμενα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη καιμπορούμε όλοι να συνεργαστούμε, ναβάλουμε γέφυρες επικοινωνίας, να ξεπε-ράσουμε τους διχασμούς, να επουλώ-σουμε τις πληγές μας για ναπροχωρήσουμε στον τομέα τον δικό μαςμε συνεργασία. Αυτό μην νομίζετε ότιήταν κάτι το εύκολο, ήταν κάτι που μαςπήρε και χρόνια. Δηλαδή να μελετή-σουμε τα μνημεία, να βάλουμε τρόπο ερ-γασίας, να εδραιώσουμε εμπιστοσύνημεταξύ μας, χρειάστηκε τέσσερα περί-που χρόνια μέχρι να αρχίσει να αποδί-δει. Έτσι, όταν τους λέγαμε ότι

προχωρούμε στην τεχνική μας επιτροπήκαι ότι είμαστε αισιόδοξοι, μας έλεγαν«μα τι κάνετε». Εμείς ξέραμε τι κάναμε.Άρχισε να αποδίδει μετά τα τέσσεραχρόνια, όταν άρχισαν να μπαίνουν σκα-λωσιές, όταν άρχισαν να γίνονται έργα.

Ποια είναι η διαδικασία για να πραγ-ματωθεί ένα έργο; Πως γίνεται η επι-λογή και ποια είναι τα κριτήρια;Κατ’ αρχάς έχουμε περιοδεύσει την Κύπροκαι έχουμε συγκεντρώσει τα δικά μας στοι-χεία. Έχουμε πάρει πληροφορίες από τοΤμήμα Αρχαιοτήτων, έχουμε πάρει πληρο-φορίες από την Αρχιεπισκοπή, έχουμεπάρει πληροφορίες από σας (ΜαρωνιτικήΚοινότητα) που είμαστε σε συνεχή επαφήμαζί σας, από τους Αρμένιους που είμαστεσε επαφή. Δηλαδή έχουμε συγκεντρώσειστοιχεία από τις αρμόδιες αρχές και υπάρ-χει και η δική μας εμπειρία. Αλλά υπάρχεικαι ένας άλλος παράγοντας, ο ανθρώπινος.Δηλαδή υπάρχουν κοινότητες που έχει κά-ποια σημασία να τις προσέξεις, να τις κοι-τάξεις, να κάνεις κάτι. Δεν βγαίνεις εκτόςκανονισμών αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχειμια μεγάλη σημασία να βάλεις μπροστάέργα που έχουν αρχαιολογική αξία καισυνδέονται με κοινότητες. Όπως παρα-δείγματος χάρη στο Λευκόνοικο, η Εκκλη-σία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ξέραμε ότιείναι παλιά εκκλησία, ξέραμε ότι είναι απότον καιρό των Φράγκων, αλλά με τα έργασυντήρησης ανακαλύψαμε και τη Βυζαν-

τινή της περίοδο και άγνωστες τοιχογρα-φίες που δεν τις ήξερε κανένας.Το άλλο το οποίο λαμβάνουμε υπόψη είναιη επικινδυνότητα των έργων. Τώρα θα μουπείτε, μα θα «πιάνετε» μόνο τα ετοιμόρ-ροπα; Ε δεν «πιάνουμε» μόνο τα ετοιμόρ-ροπα, «πιάνουμε» και μνημεία που έχεισημασία να μην γίνουν ετοιμόρροπα. Έτσιείμαστε μέσα σε ένα πλέγμα κριτηρίων γιανα προχωρήσουμε ένα έργο. Για παρά-δειγμα η υπόθεση η δική σας. Βάλαμεπρώτο-πρώτο τον Προφήτη Ηλία. Δενμπορέσαμε όμως να τον προχωρήσουμετον Προφήτη Ηλία διότι είναι στρατιωτικήζώνη. Ακόμα και χθες που ενημερώναμετην τεχνική επιτροπή για τη δέσμευση πουανέλαβε η Μαρωνιτική Κοινότητα έναντιτου μνημείου για συγχρηματοδότηση καιτο βάλαμε επί τάπητος και είπαμε να πάειάνθρωπος εκεί για να μελετήσει, η θέσητην οποία έχουμε είναι να αναμένουμεπρώτα έγκριση από τον στρατό και ύστερανα πάμε. Δηλαδή έχουμε να αντιμετωπί-σουμε και αυτά τα πράγματα που αλλά-ζουν τις προτεραιότητές μας. Αλλά επειδήμας έκοψαν και δεν μπορέσαμε να προχω-ρήσουμε με τον Προφήτη Ηλία, δενέπρεπε να προχωρήσουμε περαιτέρω;Προχωρήσαμε με τον Άγιο Γεώργιο.Ύστερα ήρθε η Αγία Μαρίνα. Θυμάμαιόταν πρωτοπήγα με τον φίλο μου τονΓιώργο Αντωνίου, πήγαμε στην εκκλησίατην καινούρια η οποία είναι γκαράζ. Καιδεν μπορέσαμε να δούμε την παλιά εκκλη-

σία. Ύστερα μας επέτρεψαν να πάμε απόένα μικρό μονοπάτι να τη δούμε χωρίς ναβγάλουμε φωτογραφίες και να γυρίσουμεπίσω. Ύστερα, όταν μπορέσαμε να πά-ρουμε ένα πράσινο φως για να προχωρή-σουμε, προχωρήσαμε αμέσως.Προχωρήσαμε μόλις μας δόθηκε η ευκαι-ρία και γιατί είναι μνημείο που συνδέεταιμε την ιστορία των Μαρωνιτών και με τηνπολιτιστική ιστορία της Κύπρου. Και εγώπροσωπικά είμαι πολύ ευτυχής για το έργοτο οποίο έγινε στην Αγία Μαρίνα. Έναέργο για να γίνει χρειάζεται πολύς χρόνος.Δεν αποφασίζεις σήμερα και γίνεται αύριοή σε έναν ή σε δύο μήνες. Σκεφτείτε μόνοπόσος χρόνος χρειάζεται για να χτίσεις ένασπίτι. Εδώ υπάρχουν και ανώμαλες συνθή-κες και πολλές φορές εμπλέκεται και το κυ-πριακό πρόβλημα. Αλλά το πιο βασικό απόόλα είναι η συνεργασία που έχουμε Ελλη-νοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Εκεί είναιπου βασίζουμε όλες μας τις ελπίδες. Καιείναι και το άλλο. Έχουμε και μια συναί-σθηση του γιατί να ασχολούμαστε μόνο μετα μνημεία. Ασχολούμαστε και με τους αν-θρώπους, διότι οι άνθρωποι αισθάνονταιμεγάλο δεσμό με τα μνημεία τους, τις εκ-κλησίες τους. Είναι η ιστορία τους, είναι οιρίζες τους, είναι οι αναμνήσεις τους, οιδικές τους, των γονιών τους, των παππού-δων τους, της οικογένειας τους. Με κάθεμνημείο το οποίο προχωρούμε υπάρχει καιμια μεγάλη κινητοποίηση ανθρώπων. Συμ-μετέχουν και οι άνθρωποι στη δράση.Όταν ολοκληρωθεί ένα έργο, είναι συγκι-νητική η παρουσία των χωριανών που έρ-χονται. Και μέσα από αυτή τη διαδικασίαγίνεται και η επικοινωνία Ελληνοκυπρίωνκαι Τουρκοκυπρίων. Και δημιουργούνταιφιλίες, σχέσεις, κατανόηση, σεβασμός. Ητεχνική επιτροπή προσπαθεί να διασώσειμνημεία, το πρόβλημα της πολιτιστικήςκληρονομιάς το κάνει μικρότερο με ταέργα τα οποία κάνει, φέρνει σε επαφή τονκόσμο, διασώζει την πολιτιστική ενότητατης Κύπρου γιατί δεν μπορείς για παρά-δειγμα να πεις ότι το μήνυμα του Αποστό-λου Ανδρέα διακόπτεται απόσυρματόμπλεγμα ή οτιδήποτε. Διατηρείταιαυτή η έννοια της ιστορικής συνέχειας τηςΚύπρου διαμέσου των μνημείων της. Δενμπορούμε να λύσουμε το κυπριακό πρό-βλημα μέσα από την τεχνική επιτροπή,αλλα δίδονται μηνύματα θετικά που μπο-ρούν να αποτελέσουν υπόβαθρο για ένακαλύτερο μέλλον.

Όλα τα χρήματα κύριε Χατζηδημη-τρίου έρχονται από κονδύλια της Ευ-ρωπαϊκής Ένωσης;Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτανκαθοριστική. Μέχρι στιγμής μπορεί ναέχουμε αξιοποιήσει γύρω στα 20 εκ.ευρώ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναιμόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Από-στολος Ανδρέας για παράδειγμα γίνεταιμε αποκλειστική χρηματοδότηση της Εκ-κλησίας και του ΕΒΚΑΦ. Αρχίσαμε τώρακαι ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίοοδεύει προς υλοποίηση, μέσω του οποίουέρχονται κοινότητες και προσφέρουνχρήματα από μόνες τους. Έτσι, βάζουμεότι μπορούμε και εμείς, κάτι το συμπλη-ρωματικό και προχωρούμε. Έχουμε ένανπολύ μεγάλο κατάλογο κοινοτήτων πουσυνεισφέρουν και μικρών και φτωχώνκοινοτήτων που συνεισφέρουν σημαν-τικά ποσά. Και έτσι προχωρούμε και αυτότο σύστημα το οποίο ονομάζουμε «αυτο-χρηματοδότηση» που στην παραγματι-κότητα εξελίσσεται σεσυγχρηματοδότηση. Αλλά είναι πολύ με-γάλη υπόθεση η συμβολή. Έχουμε μεαυτόν τον τρόπο και μεγαλύτερη κατα-νόηση από πλευράς Προέδρου της Δημο-κρατίας. Διότι εμείς είμαστε διορισμένοιαπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ωςΑρχηγό της Ελληνοκυπριακής Κοινότη-τας και οι αντίστοιχοι Τουρκοκύπριοι απότον Ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινό-τητας, τον κύριο Ακκιντζί. Έχουμε τώρακαι μία ενίσχυση ύψους 500 χιλιάδωνευρώ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,που το έχουμε κατανείμει κατόπιν συμ-φωνίας και με τους αρμόδιους παράγον-τες σε έναν αριθμό έργων. Φυσικά για ταμνημεία, αντιλαμβάνεστε, αυτό το ποσόδεν είναι πολύ μεγάλο. Όμως για μαςείναι πολύτιμο διότι μπορούμε να αυξή-σουμε τη δραστηριότητα μας. Να αναφέρω επίσης ότι η τεχνική επι-τροπή δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες ηίδια, δεν έχει ταμείο η ίδια, δεν διαχειρί-ζεται χρήματα η ίδια, τα μέλη της είναιάμισθα, είναι εθελοντές. Και μάλισταόπως εξελίχτηκαν τώρα τα πράγματα, πε-ρίπου μιλάμε για πλήρη απασχόληση. Καιθέλω να επαινέσω τα μέλη της τεχνικήςεπιτροπής και του συμβουλευτικού σώμα-

ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

«Όσο ζω θα παλεύωγια την επανένωσητης πατρίδας μου»

Page 15: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

15ΠΡΟΣΩΠΑΟ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

τος που είναι οι τεχνικοί μας. Οι τελευ-ταίοι είναι και επαγγελματίες και αφή-νουν πίσω τη δουλειά τους, πολλές φορέςτο μεροκάματο τους, για να προσφέρουνεθελοντικά και αμισθί υπηρεσίες. Αλλά,έχω να προσθέσω ότι εκείνο που ήταν κα-θοριστικό και είναι η γέφυρα επικοινω-νίας, ο εκτελεστικός βραχίονας είναι τοUNDP και η Διευθύντρια του ΤιτζιάναΤζεννάρο. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορού-σαμε να κάνουμε τίποτε. Σας διαβεβαιώκαι θέλω να το επαινέσουμε αυτό τοπράγμα γιατί πρέπει να γνωρίζουμε και τιοφείλουμε. Είναι η υπόθεση της διάσωσηςτης πολιτιστικής κληρονομιάς μία προ-σπάθεια διεθνής, έχουμε διεθνή υποστή-ριξη αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό τουπολιτισμού. Είναι και ο πολιτισμός κυ-πριακός, μεσογειακός, ευρωπαϊκός, παγ-κόσμιος. Είμαστε και εμείς κομμάτι τουπαγκόσμιου πολιτισμού και αυτό μαςφέρνει και σε ενότητα με όλο τον κόσμο.

Παρά τα 85 χρόνια στην πλάτη σας,σας βλέπουμε να μιλάτε και να ενερ-γείτε με πάθος εφήβου για αυτό πουκάνετε. Θεωρείτε ότι αυτό το κομμάτιτης σταδιοδρομίας σας είναι ίσως τοπιο σημαντικό στην όλη πορεία σας;Είναι διαφορετικά. Αυτό έχει να κάνει μεέργο. Στην πολιτική μπορεί όλα τα άλλα ναείναι λόγια, εδώ έχεις να παρουσιάσειςέργο. Συγκεκριμένο έργο. Το άλλο μπορείνα είναι συζητήσιμο, τι είπες, τι έκανες ή τιδεν έκανες, να είσαι υπό αμφισβήτησηαλλά αυτό εδώ είναι έργο. Αν και εδώ κά-ποιες φορές συναντούμε την αμφισβή-τηση. Αλλά εγώ είμαι τόσο βέβαιος, διότιτο έργο είναι και μένει εκεί και η αμφισβή-τηση είναι μόνο λόγια. Μας λένε για παρά-δειγμα ότι «τα φτιάχνετε για να ταχρησιμοποιούν για τουρισμό οι Τουρκοκύ-πριοι». Εκείνο που με ενδιαφέρει εμέναείναι να διασωθεί η πολιτιστική κληρονο-μιά. Διασώζοντας την πολιτιστική κληρο-νομιά, διασώζουμε την προσωπικότητα καιτην ιστορία της Κύπρου. Σκεφτείτε τηνΑγία Μαρίνα χωρίς Αγία Μαρίνα. Σκε-φτείτε τη Μόρφου χωρίς Άγιο Μάμα. Σκε-φτείτε τη Μύρτου χωρίς ΆγιοΠαντελεήμονα, την Κύπρο χωρίς Από-στολο Ανδρέα.

Να επανέλθουμε στον Προφήτη Ηλίαστον οποίο αναφερθήκατε πριν.Ποιο ακριβώς είναι το πλάνο της επι-τροπής;Ο Προφήτης Ηλίας είναι στην ημερήσιαδιάταξη της επιτροπής από την πρώτημέρα που συστάθηκε. Όταν είχα πάει δια-πίστωσα ιδίοις όμμασι ότι πρόκειται γιαένα μνημείο της Κύπρου. Ήταν απρόσιτοαφού ήταν στρατιωτική περιοχή. Εξακο-λουθεί βέβαια να παραμένει στρατιωτικήπεριοχή. Εκείνο το οποίο μπορώ να πωείναι ότι έχουμε τη συνεργασία των Τουρ-κοκυπρίων οι οποίοι εδώ θα μας βοηθή-σουν στο να εξασφαλίσουμε τις άδειες

από τον στρατό για να προχωρήσουμε.Όταν μας δόθηκε άδεια να πάμε στηνΑγία Μαρίνα που ήταν μέσα σε στρατιω-τική ζώνη, δείχνει ότι εμείς ως επιτροπή,όσα εμπόδια και αν συναντήσουμε γιαένα μνημείο, δεν κηρύσσουμε ποτέ αδιέ-ξοδο. Δεν λέμε δεν μπορούμε. Έχουμε καιτη συμπαράσταση των Τουρκοκυπρίων,ενημερώσαμε την επιτροπή για την πρό-θεση της Μαρωνιτικής Κοινότητας νασυνδράμει και ανέλαβαν οι συνάδελφοιΤουρκοκύπριοι και ο Αλί Τουντσάι να ερ-γαστεί προς την πλευρά των Τουρκοκυ-πριακών αρχών για να εξασφαλίσουμεάδεια και να πάμε να κάνουμε μία προκα-ταρκτική μελέτη. Αναμένουμε. Η Μαρω-νιτική Κοινότητα εθελοντικάπροσφέρθηκε να βοηθήσει. Είμαστε χα-ρούμενοι για τη συνεργασία με την κοινό-τητα και θα την ενημερώνουμε για ότι

κάνουμε, για να έχουμε την κατανόησηκαι τη σύμφωνο γνώμη της ηγεσίας της.Από εκεί και πέρα, στον βαθμο που προ-σφέρεται η ίδια η κοινότητα να βοηθήσει,αυτό θα είναι ευπρόσδεκτο και πολύ βοη-θητικό στο έργο μας.

Συνεργάζεστε με τον Εκπρόσωπο καιτον Αρχιεπίσκοπο των Μαρωνιτών;Οπωσδήποτε. Μόλις εξελέγη ο Εκπρόσω-πος των Μαρωνιτών, συναντηθήκαμε καιτου είπα ότι είμαστε στη διάθεση του καιαυτό το επαναλαμβάνω. Θέλουμε να τονκρατούμε ενήμερο για ότι κάνουμε. Μουείπε ότι είναι κάτι που αφορά την εκκλησίακαι πως γνωρίζει ότι είμαστε σε επαφή μετον Αρχιεπίσκοπο. Είμαστε σε επαφή μετον Αρχιεπίσκοπο, έχουμε θαυμάσια συ-νεργασία, τον εκτιμούμε αφάνταστα καιπρόκειται για μια εκλεκτή προσωπικότητα

όχι των Μαρωνιτών αλλά της Κύπρου καιυπολογίζουμε στην παρουσία του συνο-λικά ως συνεργάτης της τεχνικής επιτρο-πής. Καμιά φορά του λέμε ότι τοναισθανόμαστε και μέλος της επιτροπής.Αλλά οφείλουμε να κρατάμε ενήμερη καιτην πολιτική ηγεσία της κοινότητας.Έχουμε επίσης συνεργασία με τους Κοινο-τάρχες των χωριών της Μαρωνιτικής Κοι-νότητας οι οποίοι επίσης είχανκινητοποιηθεί και μας έφεραν πληροφο-ρίες. Είχαν επιδείξει εξαιρετικό μάλισταενδιαφέρον. Κάθε επαφή και επικοινωνίαπου κάνουμε με τους ανθρώπους εμείς τηθεωρούμε σημαντική και την καταγρά-φουμε. Διότι δεν είναι μόνο κτίσματα ήμνημεία για μας. Είναι η σχέση των μνη-μείων με τους ανθρώπους και την ιστορία,το παρελθόν και το μέλλον του τόπου.Υπάρχει και η κυπριακή παροιμία που λέει

ότι ο τόπος εν οι άνθρωποι και ο τόπος ενέρημος μόνος του.

Είναι ασφαλώς και ο Γιάννης οΚαρής στην επιτροπή ο οποίος προ-έρχεται από τη Μαρωνιτική Κοινό-τητα. Ο Γιάννης Καρής είναι πολύτιμο μέλος τηςτεχνικής επιτροπής. Η συμβολή του στηνεπιτροπή είναι ανεκτίμητη. Κάνει πρα-κτική δουλειά ο Καρής, κρατά τα πρακτικάως γραμματέας και αυτό το πράγμα έχειτεράστια σημασία. Καμιά κουβέντα πουλέμε δεν μένει άγραφη και στην επόμενησυνεδρία δεν την ξεχνά. Κάνει εργασίαυποδομής μέσα στην επιτροπή, κάνει ερ-γασία πολύ σημαντική και είναι ειλικρινάμε καλοσύνη, με αγάπη και με θέληση γιαπροσφορά που το κάνει. Ως Μαρωνίτηςβεβαίως έχει και τη δική του συμβολή στηνμελέτη των διαφόρων έργων που αφορούνστην κοινότητα.

Ως γνώστης των πραγμάτων στηνΚύπρο, θα θέλαμε την άποψη σαςγια το κυπριακό. Είστε αισιόδοξοςμε την κατάσταση στην οποία έχειπεριέλθει;Η λέξη αισιόδοξος είναι πολύ βαριά. Αλλάένα είναι το σίγουρο. Όσο ζω θα παλεύωγια την επανένωση της πατρίδας μου. Εγώαποδίδω πολύ μεγαλύτερη σημασία στηδημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης καιαγάπης μεταξύ μας, παρά στα νομικά ση-μεία. Τα νομικά σημεία, μα την Παναγίαμέχρι στιγμής διαπιστώνω, ότι λειτουργούνχωριστικά και μέχρι στιγμής έλειψε η πρω-τοβουλία επικοινωνίας και συνεργασίας.Εγώ θα ήθελα αυτά να ενισχυθούν και ανενισχυθούν θα είμαι πιο αισιόδοξος για τηνΚύπρο. Και πάνω σε λαϊκό επίπεδο βλέπωότι βελτιώνεται η κατάσταση, πιο πολλοίάνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους, πιοπολλοί άνθρωποι κάνουν φιλίες, συνεργα-σίες. Δηλαδή αυτό είναι ένα μήνυμα πουπρέπει να το λάβει υπόψη η πολιτική ηγε-σία. Χωρισμένη η Κύπρος δεν επιβιώνει.Αυτό το πράγμα πρέπει να το εννοήσουμε.Η ιστορία των τελευταίων χρόνων πρέπεινα μας διδάσκει. Ότι με τις συγκρούσεις,με τους πολέμους, με τις σημαίες, τα ανε-βάσματα, τα κατεβάσματα, πετροβολι-σμούς, συλλήψεις και άλλα δεν κάμουμεχαΐρι. Με φιλίες και συνεργασία μπορούμενα δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια κα-λύτερη πορεία στην Κύπρο.

Ένα τελικό μήνυμα. Εμείς και σε κάθε μήνυμα και σε κάθε μνη-μείο θεωρούμε τη δουλειά που κάνουμε ωςυποδομή για τη λύση του κυπριακού. Δενλύνει το κυπριακό ο πολιτισμός αλλά βάζειθεμελιούς. Γιατί ο πολιτισμός δεν μπορείνα δίνει θετικά μηνύματα στην πολιτικήηγεσία για τη λύση του κυπριακού; Διότι τιείναι πολιτισμός; Είναι να σέβομαι τονάλλο, να τον εμπιστεύομαι και να συνερ-γάζομαι μαζί του. Πολιτισμός είναι ειρήνη.

4«Για τον Προφήτη Ηλία ενημερώσαμε την επιτροπή για την πρόθεσητης Μαρωνιτικής Κοινότητας να συνδράμει και ανέλαβε ο Τουρκοκύπριοςομόλογος μου Αλί Τουντσάι να εργαστεί προς την πλευρά των Τουρκοκυ-πριακών αρχών για να εξασφαλίσουμε άδεια και να πάμε να κάνουμε μία

προκαταρκτική μελέτη»

4«Όσον αφορά το κυπριακό, εγώαποδίδω πολύ μεγαλύτερη σημασία

στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύ-νης και αγάπης μεταξύ μας, παρά στανομικά σημεία τα οποία λειτουργούν

χωριστικά μέχρι στιγμής»

4«Εκείνο που μας ενδιαφέρειείναι να διασωθεί η πολιτιστική

κληρονομιά. Διασώζονταςτην πολιτιστική κληρονομιά,

διασώζουμε την προσωπικότητακαι την ιστορία της Κύπρου»

Page 16: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

16 Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.typosmaroniton.comΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ολοκληρώθηκε και φέτος με ενθαρρυντικά καιαισιόδοξα μηνύματα η εκπαιδευτική κατασκή-νωση Sanna Camp 2019 για εκμάθηση της Κυ-πριακής Μαρωνιτικής Αραβικής γλώσσας, πουδιοργάνωνε στον Κορμακίτη το Γραφείο Εκπρο-σώπου Μαρωνιτών σε συνεργασία με το Κοινο-τικό Συμβούλιο Κορμακίτη και το Σωματείο XkiFi Sanna. Η κατασκήνωση φέτος πραγματοποι-ήθηκε την εβδομάδα 3-9 Αυγούστου υπό τον γε-νικό συντονισμό του δασκάλου Ηλία Ζωνιά καισε αυτήν συμμετείχαν 100 περίπου παιδιά ηλι-κίας 4-18 χρονών, καθώς και 20 συνολικά εκπαι-δευτικοί και ομαδάρχες.Αξίζει να σημειωθεί πως για άλλη μια χρονιά οΕκπρόσωπος των Μαρωνιτών έδωσε ιδιαίτεροβάρος στους φυσικούς ομιλητές της ΚΜΑ, πάνωστους οποίους στηρίχθηκε το εκπαιδευτικό κομ-μάτι της κατασκήνωσης. Υπό την στενή επιτή-ρηση και καθοδήγηση της ερευνητικής ομάδαςτου Πανεπιστημίου Κύπρου και αφού παρακο-λούθησαν προηγουμένως οκτώ τρίωρα εκπαιδευ-τικά σεμινάρια τον Ιούλιο, οι δέκα εκπαιδευτικοίυπερέβαλαν εαυτόν και παρέδωσαν στα παιδιάτα καλύτερα δυνατά εφόδια εις ότι αφορά τηγλώσσα. Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς τηςκατασκήνωσης, παρακολούθησαν τρίωρο σεμι-νάριο και οι ομαδάρχες που συμμετείχαν. Για άλλη μια χρονιά οι θεματικές ποικίλλαν σεπεριεχόμενο και είχαν ως σημαντικό εργαλείοτην τεχνολογία, με τη χρήση ψηφιακών προ-γραμμάτων και παιχνιδιών που έλκυαν περισσό-τερο το ενδιαφέρον των παιδιών. Για πρώτη

φορά η κατασκήνωση διήρκησε επτά αντί έξιμέρες, ούτως ώστε να δοθεί επιπλέον χρόνοςστην προσπάθεια των εκπαιδευτικών και να προ-κύψουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Από τηνπρώτη κιόλας μέρα, δηλαδή το Σάββατο, οι εμ-πλεκόμενοι φορείς έπιασαν δουλειά. Το πρό-

γραμμα περιλάμβανε διδασκαλία το πρωί, με εν-διάμεσο διάλειμμα, γεύμα το μεσημέρι, ακολού-θως μεσημβρινή ξεκούραση λόγω και των πολύψηλών θερμοκρασιών, ενώ τα απογεύματα περι-λάμβαναν διάφορες δραστηριότητες των παιδιώνμε τους ομαδάρχες, όπως παιχνίδια, περιπάτους

κτλ. Να σημειωθεί εδώ ότι στις απογευματινέςδραστηριότητες συμμετείχε πολυμελής αντιπρο-σωπεία εφήβων από τον γειτονικό Λίβανο, μεπρωτοβουλία του Σωματείου Xki Fi Sanna. Στό-χος ήταν η σύσφιγξη των δεσμών των Μαρωνιτο-παίδων με τα παιδιά του Λιβάνου, με τον οποίοως γνωστό, διαχρονικά οι δεσμοί των ΚυπρίωνΜαρωνιτών είναι πανίσχυροι. Αποτέλεσμα τηςπρωτοβουλίας αυτής ήταν γνωριμίες, φιλίες, αν-ταλλαγή κουλτούρας, ηθών, εθίμων κ.α. Στο με-ταξύ, τα παιδιά από τον Λίβανο συμμετείχαν καισε κάποια από τα μαθήματα του πρωινού καιπροκάλεσε πολύ θετική εντύπωση η ομοιότητατης καθαρά Αραβικής Γλώσσας με την Sanna. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά φέτος,μερικά από τα παιδιά της κατασκήνωσης είχαντην ευκαιρία να επισκεφθούν τον Ασώματο και νασυμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία στον Ναό τουΑρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου έτυχαν θερμής υποδο-χής από τον Κοινοτάρχη Αντώνη Καράχαννα καιτα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον, οιυπόλοιπες ομάδες που δεν κατέστη δυνατό να επι-σκεφτούν τον Ασώματο, επισκέφτηκαν την Καρ-πάσια, για να τύχουν υποδοχής από τονΚοινοτάρχη Χριστάκη Χατζηαντώνη και την Επι-κεφαλής της Τοπικής Αρχής Γιαννούλα Ορφανού.Οι εργασίες του Sanna Camp 2019 ολοκληρώθη-καν με την καθιερωμένη τελική γιορτή στο Αμ-φιθέατρο της Παναγίας. Η τελική γιορτήαπέδειξε την πολλή και επίπονη δουλειά πουέγινε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αλλά καιτης χρονιάς, καθώς και την εξαιρετική σημασίατης δραστηριότητας στην ευρύτερη προσπάθειααναβίωσης της γλώσσας. Καλωσόρισμα απηύ-θυνε εκ μέρους των εκπαιδευτικών η Πιέρα Βρα-χίμη ενώ σύντομους χαιρετισμούς έκαναν οΕκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μού-σας, ο Αν. Κοινοτάρχης Βαλεντίνος Κουμέττου εκμέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κορμακίτη,ο Μιχάλης Χατζηρούσος εκ μέρους του Σωμα-τείου Χκι Φι Σάννα και η επικεφαλής της ερευ-νητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ.Μαριλένα Καρυολαίμου. Οι έξι ομάδες της κατα-σκήνωσης παρουσίασαν από ένα απόσπασμαπου είχαν ετοιμάσει στη Sanna ενώ με το πέραςτης γιορτής, όλα τα παιδιά παρέλαβαν εκ μέρουςτου Γραφείου Εκπροσώπου Μαρωνιτών, δί-πλωμα συμμετοχής. Την παράσταση έκλεψε γιαακόμα μια χρονιά η επίλεκτη ομάδα η οποία πα-ρουσίασε ένα εξαιρετικό από κάθε άποψη από-σπασμα, απόδειξη της σοβαρής δουλειάς πουεπιτελείται από τον δάσκαλο Ηλία Ζωνιά, πουεπιλαμβάνεται της διδασκαλίας και εκμάθησηςτης γλώσσας προς την ομάδα αυτή στη διάρκειατης χρονιάς.

Ενθαρρυντικά μηνύματα από τη μαζική συμμετοχή και τις σπουδαίες επιδόσεις

Η γιορτή της γλώσσαςστον Κορμακίτη

Στο πλαίσιο της τελετής λήξης του SannaCamp 2019, ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μού-σας απέδωσε μέσω πλακέτας τιμή σε τρειςανθρώπους με μεγάλη συμβολή στις μέχρισήμερα προσπάθειες για διάσωση της Κυ-πριακής Μαρωνιτικής Αραβικής. Η πρώτηήταν μεταθανάτια τιμή στον αείμνηστο πα-τέρα Αντώνιο Φραγκίσκου για την πολύ-χρονη ενασχόληση του με το θέμα και τησυγγραφή βιβλίων με αντικείμενο την αρα-βική που ομιλείται στον Κορμακίτη. Τηνπλακέτα παρέλαβε η σύζυγος του αείμνη-

στου πατρός, Καιτούλα Φραγκίσκου. Ο Εκ-πρόσωπος απένειμε τιμητική πλακέτα καιστον Γιώργο Σκορδή, για τη σοβαρή και με-λετημένη προσπάθεια για την αναγνώρισητης Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής ωςεπίσημα αναγνωρισμένης μειονοτικήςγλώσσας από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τέλος, τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε καιστον Μιχάλη Τερζή για τη μεγάλη συνει-σφορά του στον τομέα της προβολής τηςγλώσσας μέσω της συμπερίληψης της ΚΜΑστην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά εποχής

του σταθμού Σίγμα «Γαλάτεια», κάνονταςτην με αυτόν τον τρόπο γνωστή ανά το παγ-κύπριο. Ο Γιαννάκης Μούσας τους ευχαρίστησεθερμά για τη σημαντική συμβολή τους καιδήλωσε πως παραμένει βέβαιος ότι το έργοκαι η βοήθειά τους θα συνεχίσουν να απο-τελούν πηγή έμπνευσης και πόλο στήριξηςστην τιτάνια προσπάθεια που η ΜαρωνιτικήΚοινότητα καταβάλλει για τη διάσωση, διά-δοση, αναβίωση και διατήρηση της Κυπρια-κής Μαρωνιτικής Αραβικής Γλώσσας.

Για τη μεγάλη συμβολή τους στις προσπάθειες διάσωσης της Sanna

Απόδοση τιμών στους π. Αντώνιο Φραγκίσκου,Γιώργο Σκορδή και Μιχάλη Τερζή

4Έλαμψε για δεύτερη συνεχήχρονιά η επίλεκτη ομάδα μετα παιδιά που συμμετέχουνστο πρόγραμμα εκμάθησηςτου Γραφείου Εκπροσώπουπου διεξάγεται καθ’ όλη τη

διάρκεια της χρονιάς

4Τα 100 περίπου παιδιά, οι10 εκπαιδευτικοί και οι 10

ομαδάρχες αποτελούν σταθε-ρούς αριθμούς συμμετοχής

τα τελευταία τρία χρόνια πουδεν μπορούν παρά να εκπέμ-

πουν αισιοδοξία

Πρόγραμμα εκμάθησης τηςSanna για μαθητές και παιδιάΤο Γραφείο Εκπροσώπου Μαρωνιτών ανακοινώνει την έναρξηνέας σειράς μαθημάτων για την εκμάθηση της Κυπριακής Μα-ρωνιτικής Αραβικής για μαθητές. Το πρόγραμμα στηρίζει τοΥπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καιαποτελεί συνέχεια του περσινού επιτυχημένου προγράμματοςκαθώς και της θερινής κατασκήνωσης Sanna Camp 2019.Τα μαθήματα θα απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας οκτώ ετώνκαι άνω και θα πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Σχολείο ΑγίουΜάρωνα στην Ανθούπολη κάθε Κυριακή απόγευμα και στονΚορμακίτη κάθε Σάββατο πρωί και θα αφορούν μαθητές καιγονείς που έχουν εγκατασταθεί εκεί. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη χρονιά που θα γίνονται μαθή-ματα στον Κορμακίτη. Ο χώρος διεξαγωγής τους θα είναι το νη-πιαγωγείο και πέραν μαθητών και γονιών που έχουνεπανεγκατασταθεί, σε αυτά μπορεί να συμμετέχει και οποιοσ-δήποτε άλλος το επιθυμεί.Σημειώνεται ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στα μαθήματα πέ-ρυσι και θα συνεχίσουν φέτος στο δεύτερο και τρίτο έτος, δενχρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.Όσοι νέοι μαθητές και παιδιά ενδιαφέρονται να συμμετέχουνστο πρόγραμμα παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν (τα ίδιαή οι γονείς τους) με τον υπεύθυνο και συντονιστή του προγράμ-ματος Ηλία Ζωνιά στο τηλέφωνο 99176195 ή με το Γραφείο Εκ-προσώπου Μαρωνιτών στο τηλέφωνο 22677067. Υπεύθυνος γιατον συντονισμό των μαθημάτων στον Κορμακίτη είναι ο Ιάκω-βος Σάρρου (τηλ. 96344251).Στόχος όλων είναι η εκμάθηση της γλώσσας και η αναβίωσή τηςαπό τις νέες γενιές και για αυτόν τον λόγο τα μαθήματα αυτά θαπροσφέρονται δωρεάν σε όλους. Το πρόγραμμα φέτος θα ξεκι-νήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, δηλαδή 5-6Οκτωβρίου 2019.

Ο Εκπρόσωπος παραδίδει τις τιμητικές πλακέτες στους Μιχάλη Τερζή (αριστερά), Καίτη Φραγκίσκου (κέντρο) καιΓιώργο Σκορδή (δεξιά).

Page 17: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

Για άλλη μια χρονιά το παραλιακό κτήμα Σαντούκαστον Κορμακίτη προσέλκυσε πλήθος παραθεριστών,Μαρωνιτών και μη, που απόλαυσαν στιγμές χαλάρω-σης και ξεκούρασης σε ένα καθόλα καλοκαιρινό περι-βάλλον. Το καφεστιατόριο που λειτουργούσε στοκτήμα πρόσφερε στους λουόμενους δυνατότητες καιυπηρεσίες που υπό τις παρούσες συνθήκες είναι δύ-σκολο να προσφέρει κανείς, όπως ποικιλία επιλογώνστο φαγητό και στα ποτά σε επιχορηγημένες τιμές,εξυπηρέτηση και υπηρεσίες διαδικτύου. Το κτήμαάνοιξε επίσημα τις πύλες του για τους παραθεριστέςστις 29 Ιουνίου 2019 και παρέμεινε ανοικτό μέχρι τηνΚυριακή 25 Αυγούστου. Ως ήταν αναμενόμενο, η κί-νηση ήταν πιο πυκνή κατά τις ημέρες του Δεκαπεν-ταυγούστου, περίοδος κατά την οποία οι πλείστοικάτοικοι του Κορμακίτη επιλέγουν να κάνουν τις δια-κοπές τους στο Μαρωνίτικο χωριό. Την εμφάνισή τουβέβαια κατά τις μέρες αυτές έκανε και ο Μαρωνίτηςαπόδημος του Λονδίνου Joe Koumi, ο οποίος πρό-σφερε δωρεάν υπηρεσίες Water Sports στους λουόμε-νους της Σαντούκας, κάτι που σκόρπισε ενθουσιασμό,ιδιαίτερα στη νεολαία. Στη διάρκεια των δύο μηνώνλειτουργίας της Σαντούκας, συνολικά, χιλιάδες ήτανεκείνοι που πέρασαν και αξιοποίησαν τις υπηρεσίες

που προσφέρει το παραλιακό κτήμα, κάτι που φανε-ρώνει τη σημασία που έχει για τον Κορμακίτη πρωτί-στως, η ύπαρξη και λειτουργία του κάθε καλοκαίρι. Τασυγχαρητήρια με το πέρας των δύο μηνών βεβαίωςπήγαν στην καταπληκτική ομάδα που εργάστηκεσκληρά στο κτήμα και οι ευχαριστίες στους ιδιοκτήτεςΓιαννάκη και Τούλα Μούσα.

17Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διαγωνισμός πιλόττας στο Καφενείο Αντώνη Κουμέττου

Νικητές οι Ιωσήφ Διόλας και Ηλίας ΦραγκίσκουΤον καθιερωμένο διαγωνισμό πιλόττας φι-λοξένησε για ακόμα μια χρονιά στο καφε-νείο του πατέρα του στην Έγκωμη, οΧριστάκης Κουμέττου. Με δυνατά ζευγάριααπό παίχτες-ονόματα της πιλόττας, ο δια-γωνισμός που έγινε την Πέμπτη 26 Σεπτεμ-βρίου συγκέντρωνε μεγάλο ενδιαφέρον.Στη διάρκεια των αγώνων, ο οικοδεσπότηςφρόντιζε να συνοδεύονται τα παιχνίδια από

ωραιότατους μεζέδες, προσφορά του ιδίου.Ο μεγάλος τελικός ανέδειξε δίκαια νικητέςτους Ιωσήφ Διόλα και Ηλία Φραγκίσκου μεφιναλίστ το ζευγάρι Ιωσήφ Κατσιολούδη-Πέτρου Κατσιολούδη. Να σημειωθεί ότι τοτουρνουά αυτό έχει πια καθιερωθεί σε ετή-σια βάση και αποτελεί προσφορά του Χρι-στάκη Κουμέττου, ο οποίος συνεισφέρειαθόρυβα σε πολλούς τομείς.

Sandouka Beach: δύο αξέχαστοικαλοκαιρινοί μήνες στο παραλιακόκτήμα στον Κορμακίτη

Την καθιερωμένη κατασκήνωση στην ΑγίαΝάπα πραγματοποίησε και φέτος η οργά-νωση «Πίστη και Φως Κύπρου», με τηνοποία στην ουσία οι τέσσερις κοινότητεςκλείνουν πανηγυρικά την χρονιά των συ-ναντήσεων και των δραστηριοτήτων τους.Τα μέλη όλων των κοινοτήτων, «Παναγίαςτων Χαρίτων», «Αγίου Σιάρπελ», «Ελπί-δας» και «Κορμακίτη» βρέθηκαν στην ΑγίαΝάπα όπου συμμετείχαν στην κατασκή-νωση από τις 17 μέχρι τις 21 Αυγούστου. Τηδραστηριότητα φιλοξένησε για ακόμα μιαχρονιά το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου,χώρο με τον οποίο το Πίστη και Φως έχειπλέον συνδεθεί ένεκα των κατασκηνώ-σεων. Πνευματικές δραστηριότητες, παι-χνίδια, μπάνιο στη θάλασσα, μαγείρεμα,καθαριότητα, περιπάτους και άλλα πολλάπεριλάμβανε το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο

της κατασκήνωσης έγινε και η καθιερω-μένη πια έξοδος σε ταβέρνα στη Σωτήρα.Να σημειωθεί ότι το παρόν του στην ΑγίαΝάπα έδωσε ο π. Ιωσήφ Σκέντερ, εφημέ-ριος Αγίου Μάρωνα και πνευματικός τηςκοινότητας «Παναγίας των Χαρίτων». Επί-σης, στο Λύκειο Ελληνίδων βρέθηκε όπωςκάθε χρόνο και αντιπροσωπεία του 99ουΣυστήματος Προσκόπων Μαρωνιτών καιδιοργάνωσε παιχνίδια και δραστηριότητεςγια τα μέλη του Πίστη και Φως. Το τελευ-ταίο βράδυ πριν την αναχώρηση έλαβεχώρα η φιέστα με χορούς, τραγούδια και τοκαθιερωμένο ψήσιμο κοτολέττας στα κάρ-βουνα. Το βέβαιο είναι ότι τα μέλη της ορ-γάνωσης αναχώρησαν για Λευκωσία καιΚορμακίτη γεμάτα εμπειρίες και με τιςμπαταρίες γεμάτες για την έναρξη της νέαςχρονιάς συναντήσεων.

Κατασκήνωση «Πίστη και Φως»στην Αγία Νάπα – «Στο ταξίδι αυτόδεν βαδίζω ποτέ μόνος»

Καλοκαιρινή εκδρομή της ΓυναικείαςΠρωτοβουλίας στο Water Park Αγίας Νάπας

Εκατό είκοσι περίπου άτομα της Μαρωνιτικής Κοινότη-τας κατέκλυσαν το δημοφιλές υδροπάρκο στην ΑγίαΝάπα σε καλοκαιρινή εκδρομή που διοργάνωνε η Γυ-ναικεία Πρωτοβουλία στις 6 Ιουλίου 2019. Τα περισσό-τερα εκ των ατόμων αυτών βέβαια παιδιά τα οποίαχάρηκαν την εμπειρία αυτή με την ψυχή τους και δια-φάνηκε πόσο σημαντικές είναι για αυτά τα παιδιά τηςκοινότητας τέτοιες καινοτόμες και πρωτοποριακές εκ-δηλώσεις. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες με-τέβησαν στην Αγία Νάπα με δύο λεωφορεία που είχε

διευθετήσει το Γραφείο Εκπροσώπου και τα οποία ανα-χώρησαν από το Στάδιο ΓΣΠ νωρίς το πρωί. Άλλοι βρέ-θηκαν εκεί με ιδιωτικά αυτοκίνητα αφού είχαν πρόθεσηνα παραμείνουν στην ελεύθερη Αμμόχωστο και με τοπέρας της εκδρομής, λόγω περιόδου διακοπών. Στα λε-ωφορεία και το υδροπάρκο βρέθηκε και ο Εκπρόσωποςτων Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας για να συνοδεύσειτα παιδιά και τους γονείς. Γονείς και παιδιά παρέμεινανστο υδροπάρκο μέχρι νωρίς το απόγευμα, όταν και ανα-χώρησαν τα λεωφορεία για Λευκωσία.

Page 18: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

18 Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.comΝΕΑΣε ένα καθ’ όλα οικογενειακό και φιλικό περιβάλλονπραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Σε-πτεμβρίου, η καθιερωμένη πλέον συνεστίαση πουδιοργανώνουν από κοινού το Κοινοτικό ΣυμβούλιοΑσωμάτου και το ιστορικό σωματείο της ΈνωσηςΝέων Ασωμάτου προς τιμή του Αρχαγγέλου Μιχαήλπροστάτη του χωριού. Στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο του οι-κήματος του σωματείου στον Άγιο Ανδρέα στη Λευ-κωσία, πέραν των εκατό ατόμων, Ασωματίτες καιάλλοι, μαζεύτηκαν για να γιορτάσουν με φαγητό,ποτό και μουσική τον μεγάλο προστάτη του χωριούτους Αρχάγγελο Μιχαήλ.Την συνεστίαση τίμησαν με την παρουσία τους οΥπουργός Ενέργειας της Δημοκρατίας Γιώργος Λακ-κοτρύπης, ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στηΒουλή κ. Γιαννάκης Μούσας και ο Βουλευτής Κερύ-νειας Μάριος Μαυρίδης μετά των συζύγων τους, οέντιμος Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Αν-τώνης Λιάτσος και ο έντιμος Επαρχιακός ΔικαστήςΙωσήφ Χατζητζοβάννης, Παρόντες επίσης στο δεί-πνο οι πρώην Εκπρόσωποι των Μαρωνιτών ΝίνοςΧατζηρούσος και Ιωάννης Πογιατζής, οι Κοινοτάρ-χες των Μαρωνιτικών χωριών, καθώς και εκπρόσω-ποι σωματείων και άλλων οργανωμένων συνόλωντης κοινότητας.Στην ομιλία του Πρόεδρος της ΕΝΑ κ. Γιάννης Κοντόςαφού καλωσόρισε όλους στη συνεστίαση και ευχή-θηκε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, αναφέρθηκεστην ιστορική παρουσία και τη συνεισφορά του σω-ματείου από της ιδρύσεως του μέχρι σήμερα, στουςαγώνες για τη σωτηρία του Ασωμάτου και την επι-στροφή των κατοίκων του στα σπίτια και τις περιου-σίες τους. Το σωματείο, είπε ο κύριος Κοντός, δηλώνει

παρών και στηρίζει τις προσπάθειες του Εκπροσώπουτης κοινότητας για την επιβίωση και την ευημερίαόλων των Μαρωνιτών και στέκεται δίπλα του, με όλεςτου τις δυνάμεις, ιδιαίτερα στις προσπάθειες που κα-ταβάλλει για την επιστροφή στον Ασώματο. Αναφέρ-θηκε με ικανοποίηση στην έναρξη των εργασιών γιατην ανέγερση προσωρινού ιδιόκτητου οικήματος τουσωματείου στη Λακατάμια και ευχαρίστησε θερμάόλους όσους με οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν στηνπραγματοποίηση του μεγαλεπίβολου αυτού στόχουτου σωματείου. Στο δικό του χαιρετισμό ο κοινοτάρχης του Ασωμά-του Αντώνης Καράχαννας τόνισε ότι το Συμβούλιο

του χωριού προσπαθεί σε συνεργασία με όλους τουςεμπλεκόμενους να κρατήσει την πύλη του χωριούανοικτή και προς αυτό το σκοπό κάλεσε όλους σεενότητα, συστατικό απαραίτητο για την επιτυχή έκ-βαση του αγώνα που διεξάγεται. Ευχαρίστησε τονΕκπρόσωπο Γιαννάκη Μούσα για την συνεχή στή-ριξη του προς τις προσπάθειες που καταβάλλονταικαι επιβεβαίωσε τη θέληση και τη βούληση του ιδίουπροσωπικά αλλά και όλων των μελών του Συμβου-λίου να συμπορευτούν στη διεκδίκηση των δικαίωναιτημάτων του κόσμου του Ασωμάτου μέχρι της τε-λικής ευόδωσης των στόχων. Μιλώντας ενώπιον των παρευρισκόμενων, ο Εκπρό-

σωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή Γιαννάκης Μούσαςεξήρε τον ρόλο και τη συνεισφορά στους αγώνες τηςκοινότητας για επιστροφή, τόσο του ιστορικού σωμα-τείου της ΕΝΑ, όσο και του Κοινοτικού Συμβουλίουτου Ασωμάτου. Ζήτησε από όλους να επιδείξουν τηνυπομονή και την επιμονή που απαιτούν οι καιροί,αλλά και την ενδεδειγμένη ενότητα που χρειάζεταιέτσι ώστε στο τέλος οι προσπάθειες να στεφθούν μεεπιτυχία. Ο κος Μούσας, ενημέρωσε όλους για την πο-ρεία των διαφόρων προσπαθειών και πρωτοβουλιώνπου αναλαμβάνονται και επιβεβαίωσε ότι για όλα όσαγίνονται ευρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Κυ-πριακή Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δη-μοκρατίας τον οποίο και κρατά συνεχώς ενήμερο.«Πρέπει να ξέρουμε» είπε «ότι ο δρόμος δεν θα είναιστρωμένος με ροδοπέταλα, όμως εμείς θα πρέπει νατον διαβούμε». Συνεχάρη τέλος το σωματείο για το με-γάλο έργο που έχει ξεκινήσει για την ανέγερση τουδικού του ιδιόκτητου οικήματος στην προσφυγιά καιευχήθηκε αυτό να αποτελέσει στο μέλλον τον πυρήνασυγκέντρωσης των κατοίκων και των νέων του Ασω-μάτου μέχρι την ευλογημένη ώρα της επιστροφής. Τέλος, ο έντιμος Υπουργός Ενέργειας κος ΓιώργοςΛακκοτρύπης, αφού συγχάρηκε το Σωματείο τηςΕΝΑ και το Κοινοτικό Συμβούλιο για την πραγμα-τοποίηση της εκδήλωσης, κάλεσε όλους να συνεχί-σουν τις προσπάθειες και τον αγώνα για τηνεπιστροφή στα κατεχόμενα Μαρωνίτικα χωριά.Επιβεβαίωσε το συνεχές ενδιαφέρον και την στή-ριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κυβέρ-νησης προς τις προσπάθειες του Εκπροσώπου καιτων Τοπικών Αρχών της κοινότητας και δήλωσεπροσωπικά έτοιμος να βοηθήσει σε όποιο τομέα ηκοινότητα ενδεχόμενα να τον χρειαστεί.

Πιστή στο ραντεβού της με τις νέες και τους νέουςτης Κοινότητας, η Καθολική Νεολαία ΜαρωνιτώνΚύπρου διοργάνωσε και φέτος, στα πλαίσια των κα-λοκαιρινών της εκδηλώσεων στα Μαρωνίτικαχωριά, πάρτυ στον Κορμακίτη στις 14 Αυγού-στου, με τη συμμετοχή πέραν των διακόσιωνατόμων. Η εκδήλωση έγινε στο γήπεδο τουχωριού, σε ειδικά δια-κοσμημένο χώρο πουετοίμασαν τα μέλη τουΔιοικητικού Συμβου-λίου για τις ανάγκεςτου πάρτυ. Το κέφικράτησε μέχρι νωρίς τοπρωί με τη νεολαία ναδιασκεδάζει στους ρυθ-μούς του DJ Manolis.Να σημειωθεί ότι η εί-σοδος στο πάρτυ ήτανδωρεάν και τα ποτάεπιχορηγημένα από τοταμείο της οργάνωσης,αφού πάντοτε στόχοςπαραμένει να δίνουν το παρόν τους στις εκδηλώσειςόσον το δυνατό περισσότεροι νέοι, ειδικά στις εκδη-λώσεις που διοργανώνονται στα Μαρωνίτικα χωριά.Με ανακοίνωσή της η ΚΝΜΚ ευχαρίστησε το Κοινο-τικό Συμβούλιο και την Τοπική Αρχή Κορμακίτη για

τη βοήθεια, όπως επίσης και την Εκκλησιαστική Επι-τροπή και τον Ηλία Ζωνιά για την πολύ σημαντικήσυμβολή τους στη διοργάνωση.

Σε μια άλλη εξέλιξη, όπως κάθε χρόνο, η οργάνωσητέλεσε μνημόσυνο για την ανάπαυση τωνψυχών όλων των νέων Μαρωνιτών που έφυγανπρόωρα από τη ζωή. Το μνημόσυνο τελέστηκε

στις 28 Ιουλίου το πρωί,στην Εκκλησία ΑγίουΜάρωνα στην Ανθού-πολη, χοροστατούντοςτου Εφημέριου π. ΙωσήφΣκέντερ. Σε δηλώσεις τουστον Τύπο, ο Πρόεδροςτης οργάνωσης ΧρίστοςΚατσιολούδης μας ανέ-φερε ότι «είναι αρκετοί οινέοι μας που έφυγαν πρό-ωρα και άφησαν πίσω δυ-σαναπλήρωτο κενό,μεταξύ αυτών και νέοιπου ήταν στελέχη της Κα-θολικής Νεολαίας Μαρω-

νιτών Κύπρου». «Αυτούς τους νέους δεν μπορούμεπαρά κάθε χρόνο να τους μνημονεύουμε με αυτόντον σεμνό τρόπο και να κρατούμε ζωντανή τη μνήμητους ανάμεσα στη νεολαία της Μαρωνιτικής Κοινό-τητας», συμπλήρωσε.

Μετά τις προκαταρκτικές συναντήσεις μενέους και νέες της Αγίας Μαρίνας Σκυλ-λούρας κατά τον περασμένο Μάιο και Ιού-νιο, που είχαν ως στόχο να καταδείξουνεάν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για μια ορ-γάνωση νεολαίας στους κόλπους του Μα-ρωνίτικου χωριού, συστάθηκε περί τα τέλητου περασμένου Αυγούστου η ΝεολαίαΑγίας Μαρίνας (ΝΕΑΜ). Οι πρώτες συ-ναντήσεις και η αθρόα συμμετοχή νέωνκατέδειξαν ότι υπήρχε μια πραγματικήανάγκη για δημιουργία φορέα νεολαίας,κάτι που έγινε με τον καταρτισμό Διοικη-τικού Συμβουλίου που θα ηγείται της ορ-γάνωσης. Η εφημερίδα μας ήρθε σε επικοινωνία μετον Γραμματέα του νεοσύστατου Διοικη-τικού Συμβουλίου Ανδρέα Χατζηιωσήφ οοποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στουςστόχους της οργάνωσης καθώς και στις εκ-δηλώσεις και δραστηριότητες που έγινανκαι που προγραμματίζονται τους επόμε-νους μήνες. Όπως μας αναφέρθηκε, κατάτις προκαταρκτικές συναντήσεις υπήρχεκιόλας μεγάλο ενδιαφέρον και απήχηση ηπρωτοβουλία που είχαν μερικά άτοματότε, ενώ πριν τον καταρτισμό του Διοικη-τικού Συμβουλίου διοργανώθηκε BeachParty στο Μενεού στις 27 Ιουλίου, δραστη-

ριότητα που γνώρισε τεράστια επιτυχίακαι στην οποία συμμετείχαν πολλοί νέοικαι νέες από την Αγία Μαρίνα. Όλα αυτάτα δείγματα ήταν πολύ θετικά και ενθαρ-ρυντικά και οδήγησαν στο επίσημο ξεκί-νημα της ΝΕΑΜ. Πιο πρόσφατη και ακόμα πιο επιτυχημένηήταν η μουσική βραδιά που διοργανώθηκεστο Moon Lounge Bar στη Λευκωσία με τησυμμετοχή 200 περίπου νέων, ως επί τοπλείστον από την Αγία Μαρίνα. Η εκδή-λωση έγινε με την επίσημη πλέον σύστασητης οργάνωσης και η προσέλευση του κό-σμου σκόρπισε ενθουσιασμό, παρά τις δυ-σκολίες της ημέρας η οποία ήταν

εργάσιμη. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηιω-σήφ, στόχος της οργάνωσης είναι να προ-ωθεί και ταλέντα της Αγίας Μαρίνας καινα τους δίνει την ευκαιρία να αναδει-κνύουν αυτό το ταλέντο μέσω των εκδη-λώσεων που θα διοργανώνονται. Για τονλόγο αυτό στην εκδήλωση στο Moon Lo-unge Bar τραγούδησαν οι Χριστίνα Σελλάκαι Γιώργος Λακκοτρύπης. Άλλος στόχοςτης οργάνωσης είναι να γίνονται εκδηλώ-σεις με χαμηλό το κόστος για τους νέουςτης Αγίας Μαρίνας για να μπορούν όλοιανεξαιρέτως να συμμετέχουν και να δί-νουν το παρόν τους. «Το χωριό μας είναι στρατοκρατούμενο

και δεν έχουμε πρόσβαση εκεί όποτε θέ-λουμε. Τα πράγματα είναι δύσκολα γιαμας, οι νέοι μας είναι σκορπισμένοι παν-τού και δεν μπορούν να έρχονται κοντάμέσω του χωριού τους», είπε ο ΑνδρέαςΧατζηιωσήφ. «Επομένως προσπαθούμενα κάνουμε εκδηλώσεις για να έρχονταικοντά οι νέοι της Αγίας Μαρίνας, να γνω-ρίζονται μεταξύ τους και να μην χάνονταιοι δεσμοί», συμπλήρωσε. Σκοπός της ορ-γάνωσης με βάση τα λεγόμενά του είναινα έχει και κοινωνικό έργο, προσφοράκαι συνεργασία με όλα τα οργανωμένασύνολα και τους φορείς της ΜαρωνιτικήςΚοινότητας. «Θέλουμε να υπάρχει ενό-τητα και στο χωριό μας και στην Κοινό-τητα ευρύτερα», είπε. Ερωτηθείς για τις άλλες οργανώσεις νεο-λαίας της κοινότητας, τόνισε ότι θα υπάρ-χει συνεργασία σαφέστατα με τηνΚαθολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου,με την οποία ήδη έχει γίνει επαφή. Το ίδιοαναμένεται να πράξει η ΝΕΑΜ και με τουςΠροσκόπους τους οποίους θεωρεί αναπό-σπαστο κομμάτι της νεολαίας των Μαρω-νιτών. Και προλαβαίνοντας καταστάσεις,ο κ. Χατζηιωσήφ είπε έντονα ότι δεν είναιστόχος ο ανταγωνισμός μεταξύ οργανώ-σεων νεολαίας, αλλά ακριβώς το αντίθετο.

Οι Μαρινιώτες είχαν χρέος να κάνουν κάτιγια τον κόσμο της Αγίας Μαρίνας, για ναμείνουν ισχυροί οι δεσμοί και να μην χά-νονται οι νέοι μεταξύ τους. «Θα προωθή-σουμε τη συνεργασία με όλες τιςοργανώσεις», ανέφερε. Σημείωσε επίσης ότι η οργάνωση συστά-θηκε κάτω από το κατασταστικό του Κέ-δρου Αγίας Μαρίνας ώστε να μπορείνομότυπα να αρχίσει τη λειτουργία της καινα δραστηριοποιηθεί, εντούτοις το σωμα-τείο δεν εμπλέκεται στη δράση της η οποίαείναι ανεξάρτητη. Το σωματείο όμως όπωςκαι το γυναικείο του σώμα παραμένουνπάντα δίπλα τους σε ότι χρειαστούν. Τοίδιο πράττει και ο Κοινοτάρχης και το Κοι-νοτικό Συμβούλιο Αγίας Μαρίνας ενώόπως τόνισε θα προγραμματιστεί συνάν-τηση με τον Εκπρόσωπο των ΜαρωνιτώνΓιαννάκη Μούσα και σε μεταγενέστεροστάδιο ίσως και με τον Αρχιεπίσκοπο. Αναφερόμενος στις επερχόμενες δραστη-ριότητες, ο Ανδρέας Χατζηιωσήφ είπε ότιδεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα αλλά τοπιθανότερο να γίνει κάποια εκδήλωσηπερί τα τέλη Νοεμβρίου, κοντά στην πε-ρίοδο των Χριστουγέννων. Σκέψεις γίνον-ται και για αιμοδοσία, στο πλαίσιο τουκοινωνικού έργου της οργάνωσης.

Επίσημο ξεκίνημα για τη ΝΕΑΜ

Στόχος η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των νέων της Αγίας Μαρίνας

Σύσσωμος ο Ασώματος δίπλα στην ηγεσία της Κοινότητας

Με επιμονή και υπομονή για την επιστροφή

Καλοκαίρι εκδηλώσεων για την K.Ν.Μ.Κ.

Page 19: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

19Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Λίβανος! Από τις χώρες που με κάνουν να θέλω ναπηγαίνω ξανά και ξανά! Εκεί που κτυπά η καρδιάκάθε Μαρωνίτη! Το μικρό Παρίσι της Μέσης Ανατο-λής! Εκεί που κανένας πόλεμος δεν πνίγει την θέλησηγια ζωή... εκεί που από τη στάχτη χτίζουν παλάτια...!20 Αυγούστου 2019 κι’έτοιμη η βαλίτσα για αναχώ-ρηση. Αγωνιούσα για το ταξίδι αλλά πιότερο αγωνι-ούσα για το σκοπό του ταξιδιού ελπίζοντας όλα ναπάνε κατ’ευχής. Η χορωδιά νέων της ΑρχιεπισκοπήςΜαρωνιτών Κύπρου, κάπου 20 μέλη και η Εκκλησια-στική Χορωδία Αγίου Γεωργίου Κορμακίτη με 10 μέλη

και με μαέστρο την ακούραστηΡάνια Ναζάρ, θα ταξιδεύαμεγια τον Λίβανο ώπου οργανώ-θηκαν τρία κονσέρτα σε διάφο-ρες επαρχίες του Λιβάνου.

Συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο με την υπόλοιπηομάδα και έβλεπες στο προσώπου του καθενός τον εν-θουσιασμό και την αγωνία για την επιτυχία του ταξι-διού. Φτάσαμε αργά το βράδυ στην Βηρυτό.Μπήκαμε στο λεωφορείο με κατεύθυνση το Hass-roun. Μια διαδρομή κάπου δύο ωρών. Παρότι ταξί-δεψα πάρα πολλές φορές στο Λίβανο, ήταν η πρώτηφορά που θα πήγαινα στην επαρχία αυτή.Στην διαδρομή, μια όμορφη έκπληξη μας περίμενε. Οαγαπητός σε όλους Πάτερ Σαλήμ μας περίμενε σε έναεστιατόριο για να μας καλωσορίσει με το ταπεινό τουχαμόγελο και μια μεγάλη αγκαλιά. Πόσο όμορφα νοι-ώσαμε όταν αντικρύσαμε το οικείο του πρόσωπο. Καιμε τι ενθουσιασμό όλοι πέσαμε στην αγκαλιά του.Νοιώσαμε αμέσως λες και είμασταν σπίτι μας. Κι’αφού μας κέρασε το δείπνο και το καλωσόρισμαέλαβε τέλος συνεχίσαμε για τον προορισμό μας. Τί-ποτα δε μας σταματούσε τώρα και παρά την κούρασημας και το αργό της ημέρας, σιγοτραγουδούσαμεμέχρι να φτάσουμε. Φτάσαμε επιτέλους στον προορισμό μας. Σε ένα σχο-λείο που τα καλοκαίρια λειτουργεί ως ξενώνας γιατουρίστες. Κάπου εκεί στο μακρινό άγνωστο... εμείςκαι ο Θεός...!!! Και πριν προλάβω να δω κάτι, ένιωσαμια αύρα διαφορετική σε αυτό το μέρος. Εκεί μας πε-ρίμενε η Maria Khdeir. Η υπεύθυνη του ξενώνα. Μά-θαμε αργότερα ότι είναι καθηγήτρια και τακαλοκαίρια βοηθά εκεί. Οφείλω να ομολογήσω ότιόλες τις μέρες που μείναμε εκεί μας έκανε να νοι-ώσουμε λες και την γνωρίζαμε χρόνια. Πρόθυμη καιεξυπηρετική όποια στιγμή της ζητήθηκε βοήθεια. 21 Αυγούστου... και η πρώτη μέρα ξεκινά με ενθου-σιασμό και αγωνία. Αφού προγευματίσαμε με ζάαταρ(λιβανέζικη πίτα) και λάμπνε (γιαούρτι) ξεκινήσαμεγια να επισκεφθούμε τον Σεβασμιότατο Αρχιεπί-σκοπο Πούτρος Τζεμάγιελ στην κατοικία του. Μαςυποδέχθηκε με περισσή αγάπη. Μας καλωσόρισε σταελληνικά και έβλεπες στο πρόσωπο του την χαρά πουαντάμωνε ξανά πρόσωπα οικεία θυμίζοντας του τηνεποχή που ήταν στην Κύπρο. Και οι δύο χορωδίες τουαφιέρωσαν τραγούδια και ύμνους. Τον αποχαιρετί-σαμε και προχωρήσαμε για την κατοικία της Πρέ-σβειρας του Λιβάνου στην Κύπρο. Δρόμοι στενοί, κούρβες αμέτρητες λες και είμασταν

σε ρόλλερ κόστερ και το κέφι στο ζενίθ. Στο λεωφο-ρείο η παρέα έδεσε σαν γλυκό. Ιστορίες με τους συγ-χωριανούς, τραγούδια, πειράγματα, γέλια. Και ημαέστρος μας να μας συνιστά να μην τραγουδάμε γιανα μην χαθεί η φωνή μας. Στο κάτω κάτω ήρθαμε γιαένα σκοπό. Αλλά τίποτα δεν μας σταματούσε. Η κα Claude El Hajal, μας υποδέχθηκε με θέρμη καιαγάπη μαζί με την οικογένεια της. Το σπίτι της βρι-σκόταν στο ίδιο χωριό με την κατοικία του Αρχιεπι-σκόπου Τζεμάγιελ. Χωμένο στα δέντρα, βυθισμένοστο απέραντο πράσινο των βουνών του Λιβάνου. Ηφιλοξενία που συναντήσαμε μου θύμιζε την φιλοξενία

των Μαρωνιτών στην Κύπρο. Τραπέζια γεμάτα με λι-χουδιές και τα λιβανέζικα πιάτα να σε προσκαλούν νατα γευτείς. Δεν θέλαμε να φύγουμε... η πράσινη θέαμας σκλάβωσε και ηρεμούσε το πνεύμα μας.Έπρεπε όμως να πάμε να ετοιμαστούμε για την εκδή-λωση. Με αγωνία και ομολογώ με λίγο φόβο ετοιμα-στήκαμε να δώσουμε την πρώτη μας παράσταση στοσχολείο του Val. P. Yaaqoub με αφορμή των 10 χρό-νων από την ίδρυση του Ιδρύματος της οικογένειαςτου Πάτερ Yaaqoub.Ki’ όμως, λες και μια δύναμη μας ώθησε να δώσουμεότι καλύτερο είχαμε να προσφέρουμε φωνητικά. Κι’

αν είχαμε μια μικρή αμφιβολία για τις ικανότητες μας,όλα με μιας εξαφανίστηκαν. Λίγο ο ενθουσιασμόςτου κόσμου, λίγο το χειροκρότημα, λίγο η αγάπη μαςγι’ αυτό που κάναμε, μας έβαλε στα πόδια φτερά.Τώρα ξέραμε πια ότι είμασταν έτοιμοι να δώσουμε καιτις επόμενες παραστάσεις.22 Αυγούστου 2019, ξανά πρωινό ξύπνημα και πρό-γευμα και αμέσως έξω να απολαύσουμε την όμορφηθέα. Δεν χορταίναμε να βλέπουμε το απέραντο να πέ-φτει μπροστά στα πόδια μας. Σήμερα θα πηγαίναμεστην Τρίπολη. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στηχώρα. Εκεί επισκεφθήκαμε το κάστρο στο κέντρο της

πόλης. Η ζέστη αφόρητη. Περπατήσαμε στα σοκά-κια, και πήγαμε στην αρχαιότερη αγορά όπου εκείμπορούσες να βρεις οτιδήποτε παραδοσιακό, εδέ-σματα, ρούχα, παπούτσια, κλπ. Στους δρόμους κόρνεςκαι μποτιλιάρισμα. Η κίνηση απερίγραπτη. Εκείέπαιρνες μια γεύση από τις αντιθέσεις τις πόλης. Θεςμερσεντές; Θες τζιπ; Θες τη τελευταία παρακατιανήσακαράκα; Χαμόσπιτα και παραγκούπολεις. Είναιδύσκολο να το περιγράψω σε κάποιον που δεν το έχειδει! Στο δρόμο αποφεύγαμε τα γυμνά καλώδια τουρεύματος και της τηλεπικοινωνίας τα οποία κρεμόν-τουσαν παντού! Μαζί μας είχαμε και έναν υπάλληλοτης CY.T.A. Να προσπαθεί ο καημένος να ξεκαθαρί-σει πιο καλώδιο ήταν, τι και που!Για μεσημεριανό είμασταν καλεσμένοι στο εστια-τόριο που ανήκει στην οικογένεια του Αρχιεπισκό-που μας Ιωσήφ Σουέιφ στην περιοχή της Chekka.Καλαίσθητα πιάτα... μενού εμπνευσμένα από τηνπαραδοσιακή λιβανέζικη κουζίνα. Εκεί όχι μόνοφάγαμε αλλά τραγουδήσαμε και χορέψαμε. Τι κι’αν επέμενε η μαέστρος μας να προσπαθήσουμε νακρατήσουμε τις δυνάμεις μας για τις παραστάσεις.Στις 6 μ.μ. είμασταν έτοιμοι να δώσουμε την δεύ-τερη μας παράσταση. Πήγαμε στην περιοχή τουEhden. Τώρα, ο φόβος έχει πια περάσει. Στην εκ-κλησία που ήταν αφιερωμένη στην Παναγία τουHessen, και εις μνήμη του Πατριάρχη EstephanDouwaihy, η χορωδία νέων, με τις αγγελικέςφωνές έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις.Ο κόσμος για ακόμη μια φορά φιλόξενος και εν-θουσιασμένος με την παρουσία μας.23 Αυγούστου. Σήμερα το θρησκευτικό συναί-σθημα υπερβαίνει της διασκέδασης. Προορισμόςμας το χωριό του Αγίου Σιάρπελ. Εκεί που ο Άγιοςμας έζησε την παιδική του ηλικία. Μικρό χωριό, σελόφο, χωμένο στο πράσινο. Γραφικό με τα σοκά-κια του. Το δέος που νοιώσαμε εκεί απερίγραπτο. Ακολουθεί προσκύνημα στο ξωκλήσι του ΠροφήτηΗλία. Στον ψηλότερο λόφο της περιοχής. Και τολεωφορείο να προσπαθεί να περάσει τους πολύστενούς δρόμους που ήταν όλο κούρβες και απόκάτω γκρεμνοί. Εμείς να αγωνιούμε για το επικίν-δυνο της διαδρομής και ο οδηγός να γελά με τα κα-μώματα μας.Δεν γίνεται να είσαι στο Λίβανο και να μην δοκι-μάσεις το φαλάφελ και το shawarma (λιβανέζικηςγύρος). Στο Hassroun λοιπόν σταματήσαμε γιαφαγητό στο πόδι και καφέ στο σπίτι της μαέστρουμας Ράνιας. Ακόμη μια φορά η φιλοξενία έφτασεστο αποκορύφωμα.Το βράδυ ήταν η τελευταία μας παράσταση ηοποία είχε θρησκευτικό χαρακτήρα και η εκκλη-σιαστική χορωδία του Αγίου Γεωργίου να δίνει ρε-σιτάλ θρησκευτικού δέους ψάλλοντας τουςπαραδοσιακούς ύμνους της Μαρωνιτικής εκκλη-σίας. Και ο κόσμος να μας συγχαίρει που μέσαστον ανελέητο χρόνο καταφέραμε να κρατήσουμετην παράδοση και τα ιδανικά μας. Και το τελευταίομας βράδυ το περάσαμε με φαγητό και τραγούδι.24 Αυγούστου και σίγουρα δεν θα μπορούσε να τελει-ώσει το ταξίδι χωρίς προσκύνημα στον Άγιο Σιάρπελκαι την Παναγία της Χαρίσσας. Αλλά το χαρακτηρι-στικό της ημέρας ήταν η επίσκεψη μας στο χωριόΚούρ. Τις ρίζες της Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύ-πρου. Η φιλοξενία απερίγραπτη. Νέοι μας υποδέχ-θηκαν κι’ έσμιξαν τις φωνές τους με την χορωδία τωννέων μας. Και εκεί, μέσα στο δάσος, οι φωνές δόξα-σαν τον Κύριο.Κι‘ η ώρα της επιστροφής έφτασε. Στο δρόμο για τοαεροδρόμιο όλοι σιωπηλοί στο λεωφορείο. Ας είχαμελίγες μέρες ακόμη...

Φωτογραφίες: Μάριος Ναούμ

Ας είχαμε λίγες μέρες ακόμη...

4Εξαιρετικής σημασίας η επίσκεψη της χορωδίας του Αγίου Γε-ωργίου Κορμακίτη και της «Μελωδίας των Νέων» στο Λίβανο.Έτυχαν θερμής υποδοχής στην Μητρόπολη του Μαρωνιτισμούόπου με μαεστρία εκτέλεσαν παραδοσιακούς ύμνους και μελω-δίες εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα και το θαυμασμό.

Της ΙωσηφίναςΜαυρόχαννα Γερολέμου

Page 20: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

maronite pressmaronite pressTakis Hadjidemetriou

“As long as I live, I will fight forthe reunification of my country”

A high delegation of the Maronitecommunity of Cyprus visited Leba-non last July where they held veryimportant meetings with the Presi-dent of Lebanon Michel Aoun andthe Maronite Patriarch Bishara Bo-utros Rai. The delegation, headedby the Maronite Representative inthe House of Parliament Mr Yian-nakis Mousas and the Maronite Ar-chbishop of Cyprus Yussef Soueif,visited the neighbouring countryon July 3-4 where, according to astatement made by the Representa-tive, very important meetings tookplace and many issues of bilateralinterest were discussed. Mr Mou-sas stated that “the issues of thetwo Maronite villages Asomatosand Ayia Marina have always beenthe focus of our attention”, whilealso expressing gratitude to Leba-non for the initiatives and ongoingsupport they provide to the Maro-nite Community of Cyprus. During the meeting with PatriarchRai, the two Maronite leaders andtheir delegation, had the opportu-nity to express their heartfelt con-dolences on behalf of theMaronites of Cyprus for the deathof former Patriarch Nasrallah Bou-tros Sfeir who passed away lastyear. At the same time, during thisbrief visit to Lebanon, ArchbishopSoueif offered Holy Mass, at thePatriarchate, in memory of Pa-triarch Sfeir.According to a related post by theMaronite Representative, in a newinitiative and in consultation withthe Maronite Patriarch, a dialogue

with the Head of the Maronite Ch-urch was formally inaugurated, withthe aim of granting a number of sch-olarships to Cypriot Maronite stu-dents in particular sectors, whichwill help the most in recording andhighlighting the history and cultureof the Maronites in Cyprus.The President of Lebanon and the

Maronite Patriarch, according toMr Mousas, reiterated the supportgiven by the Republic of Lebanonand the Maronite Church to theMaronites of Cyprus in their ef-forts to safeguard their rightful de-mands in case of a solution to theCyprus problem and also in theirstruggle to return to their villages.

World Lebanese CulturalUnion - Cyprus

Lebanon stands by the Maronites of Cyprus

Meetings with President Aounand Patriarch Rai

Mr Mansour Nemr, president of thenewly established branch of WorldLebanese Cultural Union in Cyprus,accepted with great pleasure our in-vitation to answer a few questionsand enlighten our readers about thescope and the goals of this newgroup in Cyprus. His answers areshort and directly to the target.

What is the World LebaneseCultural Union Cyprus? The World Lebanese CulturalUnion is a Civil, Independent Fo-undation, non-political, non-racist,non-religious, non-profit, ackno-wledged as a representative for theLebanese Diaspora in the Worldand in addition, it is of an unlimitedperiod.

Which are the objectives ofthe union? Our main goal is to share the Leba-nese culture with the Cypriot cul-ture and to unite us as one. How many members are there atthe moment? Who can be a mem-ber of the union?

Our Union has 210 members inclu-ding the Union Board. Our Unionaccept Lebanese living in Cyprus,all Cypriots with Lebanese originsand pure Cypriots.

Is there any cooperation withthe Maronite Representativeand the Maronite Archbi-shop? With the Ambassadorof Lebanon in Cyprus? Yes, we have informed each andevery one and also share a great co-operation between one another.

Do you plan any activities inthe near future? Sure, we have many plans forevents and we will announce themappropriately when the time hascome.

A final message to the Maro-nites of Cyprus.For all the Maronites in Cyprus, wewould please like to kindly inviteevery individual to join our Unionso that we could work together fora better future for all of us.

In an exclusive interview with ournewspaper, Mr Takis Hadjideme-triou, the Greek Cypriot Chairman ofthe Bi-communal Technical Commit-tee on Cultural Heritage, describedthe role and the hitherto rich work ofthe committee in restoring a numberof monuments and churches all overCyprus, despite the many obstacles,as of particular importance. He stres-sed out that the key to success ismainly the understanding and coope-ration between Greek Cypriots andTurkish Cypriots in the committee. He said that particular proceduresare followed in order to implement aproject and the selection criteria arebased on data collected by the com-mittee itself, as well as on the im-portance of a monument and itsrisk of collapse. Mr Hadjideme-triou also referred to the sources offunding for the projects with theEuropean Union, as he said, to beone of the biggest source. Referringto the implementation of the pro-jects, he noted that the most im-portant player in the whole processis the UNDP, adding with satisfac-tion that lately many communitiesand local councils where a churchor a monument to be restored be-longs, are proposing to help both

technically and financially. Asked about plans to restore the hi-storic Monastery of Prophet Elias inthe occupied Maronite village of AyiaMarina, Mr Hadjidemetriou pointedout that the issue is on the commit-tee’s agenda despite the difficultiesdue to the military zone in which themonastery is. “We recently had avery interesting meeting with theMaronite Representative in Parlia-ment Mr Yiannakis Mousas, whopersonally initiated an effort for therestoration of this monument and welater informed the committee of theintention of the Maronite commu-nity to assist in materializing thisproject” he added. He said that ef-forts are being made to obtain a per-mit for a preliminary visit and sitestudy by the committee, pointing outthat his Turkish Cypriot counter-parts are currently working towardsthat purpose. Lastly, when asked about the situa-tion in which the Cyprus problemhas come up, Mr Hadjidemetriou ex-plicitly stated that the legal pointsare those keeping the two communi-ties apart so far and called for greaterimportance to be given to creating aclimate of trust and love between thetwo sides.

Page 21: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

21EVENTSΟ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

During the closing ceremony of the SannaCamp 2019 in Kormakitis last August, theMaronite Representative in ParliamentMr Yiannakis Moussa honored three peo-ple with a major contribution to the ef-forts to rescue the Cypriot MaroniteArabic language to date.The first was a posthumous tribute to thelate father Antonios Frangiskou for his

long involvement in the subject and wri-ting of books on Sanna spoken in Korma-kitis. The plaque was received by the latefather’s wife, Mrs Katy Frangiskou. Mr Mousas also presented an honorary

plaque to George Skordis, member of theboard of the “Xki fi Sanna” NGO, for theserious and thoughtful efforts to achieverecognition of the Cypriot Maronite Ara-

bic as an official minority language by theRepublic of Cyprus.Finally, Michalis Terzis, the Maronitescriptwriter of the very popular SIGMA tvseries “Galatia” was also honored with aplaque for his great contribution to thepromotion of CMA through the use of thelanguage in parts of the tv series, thus ma-king it known throughout Cyprus.

Mr Mousas thanked all three, for their si-gnificant contribution and stated that thecommunity remains confident that theirwork and assistance will continue to be asource of inspiration and support for thetitanic effort that the Maronite commu-nity is making to rescue, disseminate andresuscitate the Cypriot Maronite ArabicLanguage.

The Maronite Representative in the Parliament MrYiannakis Mousas submitted, on Thursday Septem-ber 12, 2019 to the Nicosia Department of Planningand Housing, the application for obtaining a plan-ning permission for the construction of the Maro-nite Sporting Center in Deftera.Based on the plans of the Maronite Community, theMultipurpose Center will include a football stadium,a futsal stadium, an event square, a cafeteria, a gym,a playground, a swimming pool, a family park andadministration offices. This plan was decided aftera meeting of the Representative with communityclubs and organizations and after continuous mee-tings with the architect and a group of communityactors coming from the sports area.The cost of erecting the project will be covered by

the Cyprus Athletics Organisation by 85% followingthe decision of the Board of Directors last January,while the remaining 15% will also be covered by go-vernment sources as well, according to the Repre-sentative’s Office. According to a statement by Mr Mousas, this is aproject that the Maronite Community and youthhave been waiting for thirty-five years. “The goal isto complete all the procedures within six months sothat all permits for the project are issued and buil-ding works can start” he added. It is recalled that by the decision of the Maronite Re-presentative, the football stadium inside the Maro-nite Sporting Center will be named “RogerosKoumettou” Stadium, in appreciation and respectfor the sole 1974 missing of war Maronite.

In a simple, modest event inthe central square of Kar-pasha, the smallest of thefour Maronite villages inCyprus, the Office of theMaronite Representative inthe Parliament, launchedthe official presentation of abook by author YiannakisKokkinos, entitled “Karpa-sha through the History ofthe Maronites of Cyprus”.The event took place as partof the celebrations in ho-nour of the Holy CrossFeast on September 13th. Ahistorical handbook wasdelivered to the members ofthe Maronite communitythat, as Mr Mousas, the Ma-ronite Representative saidin his speech, “is a huge toolin the hands of the futuregenerations, to know theirhistory and their origin”.Yiannakis Kokkino’s bookis a handbook of historicalcontent mainly for the vil-lage of Karpasha with 44pages, full of information

and images about this smalland beautiful village, thro-ugh the history of the Maro-nites in Cyprus. Nine totalchapters discuss the historyof important monumentsand sites of Karpasha, suchas the Church of the HolyCross, the old fountain, theancient tombs, burrowsand mills.The book also discusses

the religious and politicalpersonalities of the vil-

lage, including Father Jo-seph Triantafyllides, Bi-shop Loucas Karpashotis,former Maronite Repre-sentative Ioannis Mavri-des, former MP AbrahamAntoniou and others. Inthe main section of thebook there is an extensivereference to Karpasha, itshistory, its name and itsinhabitants. The rich bi-bliography and sources ofthe work show the hardand serious work done bythe author as well as theundisputed references tohis work. The publicationwas funded by the Maro-nite Representative’s Of-fice and is available free ofcharge. Those interestedin securing the book cancontact the Representa-tive Office at 99851629.

“Karpasha through the historyof the Maronites of Cyprus”

Honors for the efforts to save “Sanna”

The Parish Choir of St. George of Kormakitisand the Children’s Choir of the Maronite Arch-diocese of Cyprus “Melody of the Youth” atten-ded a very beautiful four-day visit to Lebanon,from 21-24 August. During the visit, which wasarranged with great care to the last detail bythe tireless conductor Rania Najar, the two ch-oirs participated in three consecutive concertsthat took place in Beirut, in the Church of OurLady of Hessen and in Diman where the sum-mer residence of the Maronite Patriarch is.During their stay in Lebanon, the two choirs visi-ted at his home, the former Maronite Archbishopof Cyprus, Boutros Gemayel, while also touringmany monasteries and churches and many at-tractions in Lebanon. They were also pleased tovisit the village of Kour, where tradition says thatthe inhabitants of Kormakiti come from.

The large group, which resided in the moun-tainous resort of Hassroun, was welcomedwith pleasure at her home in Beirut on Wed-nesday, August 22, by the Lebanese ambassa-dor to Cyprus, Mrs Claude El-Hajjal, who wasat that time on family holidays in Lebanon.The reception was also attended by the Arch-bishop of Beirut and the Maronite Archbishopof Cyprus as well as many members of the fa-mily of the ambassador and the family ofAbuna Yaaccub.The choir members were also received by Ar-chbishop Yussef Soueif, at a reception at a fa-mily-owned restaurant in his hometownChekka on Friday, August 23. It is worth no-ting here that Archbishop Soueif accompaniedthe two choirs on almost all their activities,every day of their stay in Lebanon.

Cypriot Maronite Choirsin concerts in Lebanon

Maronite Sporting Center

One step closer

Page 22: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

22 Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

Ηλίας Γιουσελλής

Στο ένθετο των σπορ του παρόντος τεύ-χους του Τύπου των Μαρωνιτών, φιλο-ξενούμε συνέντευξη με τον ποδηλάτηΗλία Γιουσελλή από τον Κορμακίτη, οοποίος ξεκίνησε, με βάση τα λεγόμενάτου, την ποδηλασία το 2014 και έκτοτεέχει λάβει μέρος σε σωρεία ποδηλατικώναγώνων στην Κύπρο και το εξωτερικό,πετυχαίνοντας σημαντικές διακρίσειςστους περισσότερους εξ’ αυτών. Όπωςλέει, αγαπημένος του προορισμός είναιτο χωριό του, ο Κορμακίτης, τον οποίοεπισκέπτεται μία φορά τον μήνα για ναδει τους γονείς του που μένουν μόνιμαεκεί, διανύοντας απόσταση 200 χιλιομέ-τρων (!) κάθε φορά. Μέσω των γνωρι-μιών του όπως αναφέρει, ο ΗλίαςΓιουσελλής προσπαθεί να καταστήσειτον Κορμακίτη ποδηλατικό προορισμό,ούτως ώστε να τον επισκέπτονται ποδη-λάτες και να γνωρίζουν τις ομορφιές του.Κάνοντας λόγο για τις υποδομές στηνΚύπρο όσον αφορά το ποδήλατο, τονίζειότι είναι πολύ πίσω η Κύπρος στον τομέααυτό σε σχέση με άλλες χώρες και είναιδύσκολο να καλλιεργήσει κανείς ποδη-λατική συνείδηση αφού δεν υπάρχουνκαν τα βασικά για τους ποδηλάτες.

Ηλία, πότε ξεκίνησες να «ακολου-θείς» την ποδηλασία; Ξεκίνησα την ποδηλασία τέλος του 2014περίπου μετά από παρότρυνση φίλων οιοποίοι ανήκαν σε μια ερασιτεχνικήομάδα. Ξεκίνησα δειλά να τους ακο-λουθώ στις εξορμήσεις τους και σε πο-ρείες που διοργάνωναν κυρίως ταΣαββατοκύριακα.

Γνωρίζουμε ότι συμμετέχεις σε επί-σημους αγώνες σε ατομικό και ομα-δικό επίπεδο και μερικές φορέςεκπροσωπώντας την ΚυπριακήΑστυνομία. Πες μας κάτι για αυτάόλα. Έχεις διακρίσεις που αξίζει νααναφερθούν; Τον Απρίλη του 2015, με μόνο 5 μήνες εμ-πειρίας, έλαβα μέρος με την ερασιτε-χνική ποδηλατική ομάδα του «ΦάρουΠερβολιών» στο πρώτο μου challengeride απόστασης 220km το οποίο ολοκλή-ρωσα με επιτυχία. Λίγους μήνες αργό-τερα και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του2015, εντάχθηκα στην επαγγελματικήομάδα «Cosmopolis» με έδρα τη Λεμεσόόπου παρέμεινα στις τάξεις της για περί-που 3 χρόνια. Κατά την περίοδο αυτήσυμμετείχα στο Κυπριακό Κύπελλο καιΠρωτάθλημα ποδηλασίας λαμβάνονταςμέρος σε αγώνες σε όλη την ελεύθερηΚύπρο. Επίσης σε αυτή την περίοδο είχατην τιμή να συμμετάσχω σε δύο διαφορε-τικές περιπτώσεις σε διεθνείς αγώνες στηΡόδο και να εκπροσωπήσω την Κύπρομαζί με την ομάδα μου καταλαμβάνονταςτην πρώτη χρονιά την 6η θέση στην κα-τηγορία μου στο αγώνισμα της ατομικήςχρονομέτρησης, σε ένα αγώνα υψηλούεπιπέδου και απαιτήσεων, ανάμεσα σεεπαγγελματίες του χώρου. Επίσης έλαβα

μέρος με ακόμη τρεις αθλητές στους Πα-νευρωπαϊκούς αγώνες Αστυνομίας στοΒέλγιο, εκπροσωπώντας την ΚυπριακήΑστυνομία.

Συχνά κάνεις και τους περιπάτουςσου προς τα κατεχόμενα μαςχωριά, κυρίως στον αγαπημένοσου Κορμακίτη, όπου ζουν οι γο-νείς σου. Είναι φαντάζομαι πολύξεχωριστό συναίσθημα για εσένα; Πέρα από τα όσα σας έχω αναφέρεινωρίτερα, χρησιμοποιώ το ποδήλατοκαι για διάφορες εξορμήσεις με φίλους.Αγαπημένος προορισμός, ποιος άλλοςφυσικά από τον λατρεμένο Κορμακίτη.Επισκέπτομαι το χωριό σχεδόν μιαφορά τον μήνα διανύοντας απόστασηπερίπου 200 km για να δω τους γονείςμου, να κάτσω στη βεράντα του σπιτιούμας και να απολαύσω ένα αυθεντικόπρόγευμα του χωριού, που μόνο οι Κορ-

ματζιδκιανοί ξέρουν να προσφέρουν.Συχνά πάω και με φίλους στο χωριό καισυνεχίζουμε προς Λιβερά, Κόρνο,Όρκα, Πάναγρα. Προσπαθώ με τις πο-δηλατικές μου γνωριμίες να καταστήσωτον Κορμακίτη ως ποδηλατικό προορι-σμό για εκδρομές και νομίζω ότι ήδηαρκετοί ποδηλάτες επισκέπτονται τοχωριό και θαυμάζουν τις ομορφιές του.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη από-σταση που διένυσες ποτέ με το πο-δήλατο σου και ποιος ήταν οπροορισμός;Από τη διεκπεραίωση του ChallengeRide όπως ανέφερα προηγουμένως,είχα βάλει στόχο να έκανα τον γύρο τηςΚύπρου με το ποδήλατο. Προετοιμά-στηκα αρκετά για μεγάλο χρονικό διά-στημα και τον Αύγουστο του 2018ολοκλήρωσα την πιο μεγάλη ποδηλα-τική μου εξόρμηση διάρκειας 16 ωρών

και απόστασης 354km. Ξεκίνησα τα με-σάνυχτα από Λάρνακα και περνώνταςαπό Αστρομερίτη, Πύργο Τυλληρίας,Πόλη Χρυσοχούς, Πάφο και Λεμεσόκατέληξα ξανά στη Λάρνακα στις 4.00το απόγευμα. Μια διαδρομή η οποία μεγέμισε εμπειρίες, ξεπερνώντας σε πολ-λές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της,κατά πολύ τα όρια μου αλλά αφήνονταςστο τέλος τίποτα άλλο παρά ικανοποί-ηση και περηφάνεια (και κάμποσοπόνο στα πισινά!).

Ως αστυνομικός που είσαι, πωςκρίνεις το οδικό δίκτυο για ποδη-λάτες στην Κύπρο; Βλέπουμε κα-θημερινά στους δρόμους τωνπόλεων αλλά και της υπαίθρου αν-θρώπους να ποδηλατούν και ναείναι σε κίνδυνο ανάμεσα σε τόσααυτοκίνητα. Ποδηλατώντας στους δρόμους της Κύ-πρου αντιλαμβάνεται κανείς ότι υστε-ρούμε πολύ από υποδομές φιλικέςπρος τον ποδηλάτη, ο οποίος είναιαναγκασμένος να οδηγεί στον ίδιοδρόμο μαζί με τα αυτοκίνητα, θέτονταςσε πραγματικό κίνδυνο τον ίδιο αλλάκαι τους υπόλοιπους χρήστες του δρό-

μου. Πολλές φορές ακόμα, οδηγοί οχη-μάτων και ποδηλάτες έρχονται σε αντι-παράθεση για τη χρήση του δρόμου.

Σε άλλες χώρες, όπως για παρά-δειγμα η Ολλανδία, το ποδήλατοείναι το κυριότερο μεταφορικό μέσογια τους πολίτες. Πως πιστεύεις ότιμπορεί να γίνει αυτό στο νησί μας; Στην Κύπρο δυστυχώς, σε σύγκριση μεάλλες χώρες του εξωτερικού, όπως γιαπαράδειγμα την Ολλανδία που σωστάαναφέρεστε στην ερώτηση σας, όπου τοποδήλατο είναι το υπ’ αριθμό 1 μέσο συγ-κοινωνίας, ο θεσμός του ποδηλάτουείναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τηφράση, κατατρεγμένος. Ακούω πολλούςνα χρησιμοποιούν τη φράση ότι δενέχουμε οδική συνείδηση στην Κύπρο.Ίσως, αλλά από την άλλη, δεν μπορείς νακαλλιεργήσεις οδική συνείδηση σε έναανύπαρκτο από ποδηλατικές υποδομέςοδικό δίκτυο. Προσπαθούμε όλοι όσοιχρησιμοποιούμε το οδικό δίκτυο να είμα-στε σωστοί αλλά πάνω απ’ όλα θέλω νααναφέρω ότι αν υπάρχει αλληλοσεβα-σμός μεταξύ όλων των χρηστών του δρό-μου, τα πράγματα θα είναι πολύ πιοευκολά για όλους μας.

«Στον Κορμακίτη κάθε μήνα με το ποδήλατο,διανύοντας απόσταση 200 χιλιομέτρων»

ΣΠΟΡΓΡΑΦΟΥΝ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΑΣ, ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΜΟΥΣΑΣ

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την κυ-πριακή αποστολή, στη διάρκεια τωνΒαλκανικών Αγώνων που έγιναν στοΠράβετς της Βουλγαρίας, χάρισε η Να-ταλία Ευαγγελίδου σημειώνοντας χρόνο4.17.29 και ανεβαίνοντας στο ψηλότεροσκαλί του βάθρου. Η Κύπρια πρωταθλή-τρια έτρεξε στο δυνατό της αγώνισμα μεκούρσα τακτικής για να ολοκληρώσειστην πρώτη θέση, χαρίζοντας στηνΚύπρο το χρυσό μετάλλιο και συνάμαπερηφάνεια και ενθουσιασμό στις τάξειςτης Μαρωνιτικής Κοινότητας.Η αγωνιστική περίοδος για την παγκυ-πριονίκη ήταν εξαιρετική αφού αγώναμε αγώνα βελτίωνε τις φετινές ατομικέςτης επιδόσεις με αποκορύφωμα το

χρυσό μετάλλιο στο Πράβετς. Να σημει-ωθεί ότι κατά τον Αύγουστο και Σεπτέμ-βριο συμμετείχε σε αγώνες στο Λέουβεντου Βελγίου, στα Morton Games στοΔουβλίνο, στο Flanders Cup στο Huizin-gen του Βελγίου, στους ΒαλκανικούςΑγώνες στο Πράβετς και σε μίτινγκ στηνΑντουχάρ της Ισπανίας. Σε κάθε αγώνα,η Ευαγγελίδου ανέβαζε την ατομική τηςεπίδοση για τη χρονιά, δείχνοντας σημά-διας της εξαιρετικής της κατάστασης καιαφήνοντας υποσχέσεις για την ολυμ-πιακή σεζόν που έπεται και την προσπά-θεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τουΤόκυο.Να σημειωθεί ότι κατά τους Βαλκανι-κούς στο Πράβετς, η Ευαγγελίδου χά-

ρισε και χάλκινο μετάλλιο στην Κύπροστο αγώνισμα των 800 μ. με χρόνο2.08.47. Στο παρόν στάδιο η ΝαταλίαΕυαγγελίδου βρίσκεται σε περίοδο ξε-κούρασης αφού από τον Οκτώβριο ανα-μένεται να επανεκκινήσει τη σκλήρήδουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικήςπεριόδου, με το βλέμμα πάντα στραμ-μένο στο Τόκυο της Ιαπωνίας όπου θαδιεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του2020. Από φέτος η Ευαγγελίδου αλλάζει προ-πονητικό γκρουπ και θα προπονείταιυπό τις οδηγίες του Ελβετού προπονητήLouis Heyer, ο οποίος είναι ο προπονη-τής της Ελβετής Πρωταθλήτριας Ευρώ-πης Selina Buchel.

Χρυσή Βαλκανιονίκης στοΠράβετς η Ευαγγελίδου!

4«Προσπαθώ να καταστήσω τον Κορμακίτη ωςποδηλατικό προορισμό, για να πηγαίνουν οι πο-

δηλάτες και να θαυμάζουν τις ομορφιές του»

Page 23: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες

23ΣΠΟΡΟ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134

www.maroniteslive.com

Για πρώτη φορά στην ιστορία τουΣωματείου, η ομάδα αγωνίζεταιστην 3η κατηγορία της ΚΟΠ καιείναι κάτι το οποίο σίγουρα τιμάιδιαιτέρως την κοινότητα μας. Μετον Νίκο Μαγνήτη στο τιμόνι ναδιαχειρίζεται ένα πολύ ικανό ρό-στερ, ο Κορμακίτης θα προσπαθή-σει να κάνει μια αξιόλογη πορείαμε στόχο φυσικά την παραμονή.Η ομάδα ξεκίνησε τις υποχρεώσειςτης στο πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίαςτην Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, όπουστην πρεμιέρα ταξίδεψε στην Πύλαγια να αντιμετωπίσει τον ΔιγενήΟρόκλινης. Ο αγώνας διεξάχθηκεστο Κοινοτικό Στάδιο Πύλας, μετον Κορμακίτη να επικρατεί με 0-1και να ξεκινά με τους καλύτερουςοιωνούς τη φετινή του πορεία.Ο Νίκος Μαγνήτης αναγκάστηκενα παρατάξει την ομάδα του χωρίς8 επαγγελματίες ποδοσφαιριστέςτου άνω των 22 χρονών. Αυτό είχεως αποτέλεσμα να δώσει την ευ-καιρία σε νεαρούς ποδοσφαιριστέςτης ομάδας να αποδείξουν πωςμπορεί να τους υπολογίζει για τησυνέχεια. Απ’ ότι φαίνεται εκ του αποτελέ-σματος οι μικροί άρπαξαν την ευ-καιρία που τους δόθηκε καιέστειλαν το μήνυμα πως είναι εδώκαι μπορούν να βοηθήσουν. Η συ-νολική παρουσία στο παιχνίδι ήτανπολύ καλή και ο Κορμακίτης κατά-φερε να αποδράσει με το τρίποντοαπό την Πύλα. Σκόρερ του μοναδι-κού γκολ της αναμέτρησης ο νεα-ρός Ιάκωβος Ηνιάτης. Υπήρξαν κιάλλες ευκαιρίες για να σκοράρει ηομάδα, με αποκορύφωμα το δο-κάρι του Θεόδωρου Παπανικολάουστο πρώτο ημίχρονο. Η προσέ-λευση του κόσμου για εκτός έδραςαγώνα ήταν ικανοποιητική.Η εφημερίδα μας επικοινώνησε μετον εκπρόσωπο τύπου του Σωμα-τείου, Αντώνη Κουρρά, για να μαςπει λίγα λόγια για την σεζόν πουμόλις ξεκίνησε. Ο κ. Κουρράς μαςανάφερε τα εξής: «Η προετοιμασίαξεκίνησε τον Ιούλιο. Έγινε μιαπάρα πολύ καλή προετοιμασία. Οπροπονητής και ο βοηθός του ξεκί-

νησαν να κτίζουν την ομάδα για τηνέα χρονιά βασισμένοι στην περ-σινή ομάδα. Έγιναν μεταγραφές.Κατά τη διάρκεια της προετοιμα-σίας η ομάδα είχε πολλά φιλικά. ΗΓ’ κατηγορία είναι μια νέα κατηγο-ρία για το Σωματείο μας που θέλεινα έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση.Στόχος είναι η παραμονή στην κα-τηγορία. Έγινε ένα πολύ καλό ξεκί-νημα. Κερδίσαμε τον ΔιγενήΟρόκλινης 1-0 κάνοντας μια εξαι-ρετική εμφάνιση παρόλο που εί-χαμε πολλές απουσίες. Ο κόσμοςακολούθησε την ομάδα στην Πύλα.Γενικά ο κόσμος δείχνει να αγκα-λιάζει την ομάδα και την προσπά-θεια που κάνει στην απαιτητική Γ’κατηγορία. Το Σωματείο καλεί τονκόσμο να στηρίξει την ομάδα τουχωριού του.»

Με το δεξί στα «σαλόνια» της ΚΟΠ ο «Κορμακίτης»ΓΡΑΦΟΥΝ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΑΣ, ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΜΟΥΣΑΣ

Υπουργός Ενέργειας: «Φάρος της Επιστροφής είναι ο Κέδρος»Δείπνο στήριξης των προσπαθειών του σωμα-τείου διοργάνωσε ο Κέδρος Αγίας ΜαρίναςΣκουλλούρας στο οίκημα του στον Κοτσιάτη, τηνΤετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019. Σε μια συγκινη-τική βραδιά-οδοιπορικό στο πρόσφατο και μα-κρινό παρελθόν της ένδοξης ιστορίας τουσωματείου, οι ιθύνοντες του Κέδρου πέτυχαν νασυλλεγεί ένα σημαντικό ποσό από την εκδήλωσηγια να στηριχθεί οικονομικά ο φετινός προγραμ-ματισμός της ποδοσφαιρικής ομάδας.Το παρόν τους στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύάλλων ο Αββάς Ιωσήφ Λακκοτρύπης Μιχαηλίδης,ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, οΒουλευτής Κερύνειας Μάριος Μαυρίδης και Κοι-νοτάρχες. Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέ-λαβε ο αθλητικογράφος Γιαννάκης Λακκοτρύπης,ο οποίος προέβη σε μια συγκινητική ιστορικήαναδρομή στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της ΑγίαςΜαρίνας, κάνοντας αναφορά και στον ρόλο πουο Κέδρος επιτέλεσε στο Μαρωνίτικο χωριό καιστο γεγονός ότι διαχρονικά αποτελούσε πόλοέλξης και σημείο αναφοράς για τους Μαρινιώτες. Καλωσόρισμα απηύθυνε αρχικά ο Πρόεδρος τουσωματείου Μιχαλάκης Χατζηιωσήφ ο οποίος ευ-χαρίστησε όλους όσους συνεισφέρουν και προ-σφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο όλα αυτά ταχρόνια στην πορεία του Κέδρου, με ειδική ανα-φορά στον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκο-τρύπη. Αναφέρθηκε επίσης στη σύσταση φορέανεολαίας του σωματείου ο οποίος ήδη προχώρησεμε μεγάλη επιτυχία και στις πρώτες του δραστη-ριότητες, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει καιτο γυναικείο σώμα για την πλούσια δράση του.Τέλος, ο Πρόεδρος τόνισε την σημαντικότητα τηςστενής συνεργασίας του σωματείου με τον Εκ-πρόσωπο των Μαρωνιτών, την Εκκλησία και τονΚοινοτάρχη της Αγίας Μαρίνας. Ο Ηγούμενος της Μονής Προφήτη Ηλία με τησειρά του, στη σύντομη ομιλία του, αναφέρθηκεστην ανάγκη συλλογικής προσπάθειας που απαι-

τείται στους κόλπους της Μαρωνιτικής Κοινότη-τας για να επιφέρει αυτό πολλαπλά οφέλη και κά-λεσε όλους όπως αγκαλιάσουν το σωματείο.Οι χαιρετισμοί ολοκληρώθηκαν με την παρέμ-βαση του Υπουργού Ενέργειας ο οποίος χαρα-κτηριστικά ανέφερε ότι «Φάρος τηςΕπιστροφής», όπως αναγράφεται στους χώρους

του σωματείου, είναι ο Κέδρος και ο ρόλος πουεπιτελεί όλα αυτά τα χρόνια. Είπε ότι ο Κέδροςπαραμένει πάντοτε στην καρδιά του, φέρνονταςστη μνήμη του τη στιγμή που παραλάμβανε επί-σημα το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου του, γε-γονός που έγινε στη μαζική παρουσία ανθρώπωντου Κέδρου Αγίας Μαρίνας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις εισφορές τωνπαρευρισκομένων, από τις οποίες επετεύχθη ησυλλογή ενός πολύ σημαντικού ποσού, το οποίοαναμένουν οι άνθρωποι του σωματείου να αυξηθείαπό την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση ανθρώ-πων που απουσιάζαν για σημαντικούς λόγους.

ΠΗΓΗ: www.ayiamarina.com

Δείπνο στήριξης Σωματείου «Κέδρος Αγίας Μαρίνας»

Βαριές τιμωρίες γιατον «Κορμακίτη U19»Παρά το νικηφόρο αγωνιστικό ξεκίνημα στοπρωτάθλημα για τους νεαρούς του Κορμακίτη(κάτω των 19 ετών) με 5-0, η ομάδα τιμωρή-θηκε με αποκλεισμό 9(!) ποδοσφαιριστών τηςκαι μηδενισμό.Σύμφωνα με την απόφαση του Αθλητικού δι-καστή, ο Κορμακίτης U19 στον αγώνα με τηνΜΕΑΠ χρησιμοποίησε 9 παίκτες που έχουνήδη υπερβεί το 19ο έτος της ηλικίας τους. Οκανονισμός αναφέρει πως μια ομάδα δικαιού-ται να χρησιμοποιήσει μόνο 5 ποδοσφαιριστέςπου να υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Πιο συγκεκριμένα, το Σωματείο τιμωρήθηκεγια την αντικανονική συμμετοχή των ποδο-σφαιριστών του με πρόστιμο και κατακύρωσητου αγώνα υπέρ της ΜΕΑΠ με σκορ 3-0. Επι-πρόσθετα και οι 9 ποδοσφαιριστές που έχουνσυμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους καιχρησιμοποιήθηκαν στον αγώνα, τιμωρούνταιμε αποκλεισμό 2 αγώνων. Αυτό φέρνει σεπολύ δύσκολη θέση την ομάδα, αφού δεν θαέχει αρκετό «έμψυχο δυναμικό» για να συμ-μετέχει στο πρωτάθλημα τις επόμενες αγωνι-στικές. Ο Δικαστής θα μπορούσε να φανεί πιοεπιεικής και να τιμωρήσει μόνο 4 ποδοσφαι-ριστές, αφού οι πρώτοι 5 είχαν δικαίωμα νααγωνιστούν. Η Διοίκηση του Σωματείου δεν ήθελε να σχο-λιάσει κάτι επί του θέματος.

Page 24: οτύπος - Maronites Live · στην Αγγλία, η Γιαννούλα Ματελίδου επέστρεψε στην Κύπρο πριν δύο περί-που δεκαετίες