35
1 תתתתת תתת תתתתתת תתתתת תתת תתתתתתMBR MBR ן.ן.ן ןןןן ןןןן ןןןן ןן ןןןן תתתתת תתת תתתתתת

ניהול לפי תוצאות MBR

  • Upload
    raoul

  • View
    110

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ניהול לפי תוצאות. ניהול לפי תוצאות MBR. פ.נ.ל מכון למשא ומתן דן נאמן. ניהול לפי תוצאות. תקנים של אפקטיביות שגיאות טיפוסיות בקביעת תח' תוצ' ניסוח תזכיר תחומי תוצאות כלליים ויחודיים דוגמאות הגדרת תח'תוצאות תפוקות מפגש עב' ממונה – כפוף הערכת ביצוע של כפיף מרכיבי MBR - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ניהול לפי תוצאות MBR

1

ניהול לפי תוצאותניהול לפי תוצאותMBRMBR

פ.נ.ל מכון למשא ומתן

דן נאמן

ניהול לפי תוצאות

Page 2: ניהול לפי תוצאות MBR

2

נושאי ההדרכהנושאי ההדרכהמודל המערכת הפתוחה •

דוגמאות ליישום המודל• תרגיל מכבי תל-אביב• גזירה לאחור של יעדים• כלים תכנוניים• שלבים7 תוכנית פעולה • יעילות ואפקטיביות• קריטריונים להגדרת יעד• ניסוח תחומי תוצאה •

ניהול לפי תוצאות

תקנים של אפקטיביות •

שגיאות טיפוסיות בקביעת תח' תוצ'• ניסוח תזכיר• תחומי תוצאות כלליים ויחודיים• דוגמאות הגדרת תח'תוצאות• תפוקות מפגש עב' ממונה – כפוף• הערכת ביצוע של כפיף•MBR מרכיבי • בארגון ובמחלקהMBR תהליך •

Page 3: ניהול לפי תוצאות MBR

3

מודל המערכת הפתוחה מודל המערכת הפתוחה

תוצאות תשומותתפוקות

סביבה/ותתרבותית,

כלכלית

חברתית, פוליטית

תהליכי המרה, שינוי, עיבוד

בקרה על ידי משוב

גבול

ניהול לפי תוצאות

Page 4: ניהול לפי תוצאות MBR

4

Page 5: ניהול לפי תוצאות MBR

5

Page 6: ניהול לפי תוצאות MBR

6

לימוד קריאה לימוד קריאה

תוצאות תשומותתפוקות

תהליכי המרה

הבנת הנקראילד

יודע לקרואשיעור

התנסות

מורהידע

ספריםזמן

עזריםתוכנות

ניהול לפי תוצאות

Page 7: ניהול לפי תוצאות MBR

7

כושר קרבי כושר קרבי

תוצאות תשומותתפוקות

תהליכי המרה

סיבולתבמצביקרב

ריצה למרחק

כושר נשיאתמשקל למרחק

אימוני כושרגופני

זמןידע

מד"סמתקנים

ניהול לפי תוצאות

Page 8: ניהול לפי תוצאות MBR

8

חוג לקרמיקה חוג לקרמיקה

תוצאות תשומותתפוקות

תהליכי המרה

מיומנות עיצובחוש אסטתי

קשרים חברתיים

כמות כליחימר, פסלים

תערוכה

עיצובכיור, בניה,

צביעה,שריפה בתנור

משתתפיםידע

כלי עבודהאובנים

זמן

ניהול לפי תוצאות

Page 9: ניהול לפי תוצאות MBR

9

מחויבות נוער מחויבות נוער לדמוקרטיה לדמוקרטיה

תוצאות תשומותתפוקות

תהליכי המרה

? ? ? ?

ניהול לפי תוצאות

Page 10: ניהול לפי תוצאות MBR

10

מצוינות נוער במדעים מצוינות נוער במדעים

תוצאות תשומותתפוקות

תהליכי המרה

? ? ? ?

ניהול לפי תוצאות

Page 11: ניהול לפי תוצאות MBR

11

תרגיל מכבי תל-אביבתרגיל מכבי תל-אביב

זכייה בגביע אירופה

גזירה של תחומי תוצאות

רמה ספורטיבית עבודת צוות

צורותהגנה

פריצותקליעתניתור

בשלביםמתיחות הטבעות

סיום לטבעת

ידים לאחור2

ידיים2עליה ב

ביד אחת

חלוקתתפקידים

תיאוםיחסים

ביןאישיים

הישגיותציוותית

ניהול לפי תוצאות

Page 12: ניהול לפי תוצאות MBR

12

של יעדיםשל יעדים "גזירה לאחור""גזירה לאחור"תחומי תוצאות

נתוניפתיחה

הטבעות1.

הטבעה יד אחת1.1

ידיים2 הטבעה 1.2לאחור

959878887580

979985907585

זמן

6 חודש11חודשים

2 יעדי שיפורחודשים יעדי ביצוע יעדי ביצוע

מצוירצוי מצוירצוי מצוירצוי

: שיטת המדידה נקבעה כאחוז ההטבעות המוצלחות מתוך כלהטבעה ביד אחת

הניסיונות לשחקן או לקבוצה במשחק נתון, או בכל פרק זמן שיקבע.

: שיטת המדידה נקבעה כאחוז הפסילות מתוך ידיים לאחור2הטבעה משולבת ב 5%סך כל הניסיונות בשעה. התקן הוא

ניהול לפי תוצאות

Page 13: ניהול לפי תוצאות MBR

13

הכלים התכנוניים של נ.ל.תהכלים התכנוניים של נ.ל.ת)"לרוחב" ו ל"אורך"()"לרוחב" ו ל"אורך"(

תפקידתפקיד

תחום תוצאהתחום תוצאה תחום תוצאהתחום תוצאהתחום תוצאהתחום תוצאה תחום תוצאהתחום תוצאה

3יעד 3יעד 2יעד 2יעד 1יעד 1יעד

1תת יעד 1תת יעד

1תת יעד 1תת יעד

2תת יעד 2תת יעד

2תת יעד 2תת יעד

התחלה מןבז

ה ול

פעת

כניתו

ניהול לפי תוצאות

Page 14: ניהול לפי תוצאות MBR

14

תכנית פעולהתכנית פעולה

;

Dead Lines. ודא גבולות זמן ))7

עדכן ושנה תכנית ע"פ הצורך תוך דבקות במשימה ועמידה בלוחות זמנים

: שלבים7

הגדר את התוצאה1.1 1

הגדר תחומי תוצאה ותת תחומים1.2 בכל תחום תוצאה זהה מסלולי פעילות2

תן משקל יחסי לכל פעילות עפ"י פוטנציאל התרומה שלה למימוש 2.1התוצאה הסופית

הגדר יעדים על כל מסלול פעילות2.2

. קבע את סדר הפעילויות ואת יחסי הגומלין ביניהן ע"פ סדר עדיפויות3

. הגדר תפקידים, יחסי גומלין בין בעלי תפקידים ותחומי אחריות4

. הערך זמן לכל פעילות לפי הערכת הזמן הנדרש לכל אחד ממרכיביה5

. זהה משאבים נוספים שנדרשים לכל פעילות. צפה מראש "אזורים בעייתיים"6

ניהול לפי תוצאות

Page 15: ניהול לפי תוצאות MBR

15

יעילות לעומת אפקטיביותיעילות לעומת אפקטיביות

עשית דברים בצורה נכונה

אפקטיביותאפקטיביותיעילות

פתרון בעיות

שימור משאבים

מילוי חובות

הקטנת הוצאות

עשית הדברים הנכונים

יצירת אלטרנטיבות חדשות

אופטימיזצית שימוש במשאבים

השגת תוצאות

הגדלת רווחים

ניהול לפי תוצאות

Page 16: ניהול לפי תוצאות MBR

16

קריטריונים להגדרת יעדקריטריונים להגדרת יעד

ניהול לפי תוצאות

יעד מגדיר:מה להשיג, כמה להשיג, באיזו איכות, מתי ובאיזו

עלות

אין להגדיר את שיטת ההשגה – זה בתחום אחריותו של המבצע

עליו להציב אתגר מציאותי ובר השגה

עליו להיות ניתן למדידה כמותית ו/או איכותית

יש להגדיר איזה מידע נדרש למדידה ו/או לאימות התוצאות וכן את רווחי הזמן בין מועדי הערכת

ההתקדמות

Page 17: ניהול לפי תוצאות MBR

17

קריטריונים להגדרת יעד קריטריונים להגדרת יעד )המשך()המשך(

רלבנטיות: קשר ברור למטרות ולתוצאות

ניהול לפי תוצאות

יש להגדיר את אופן שילוב היעד עם יעדים אחרים

יש להגדיר פעילויות אחרות התלויות במימוש היעד

היעד יכול להיות אישי או צוותי

Page 18: ניהול לפי תוצאות MBR

18

ניהול לפי תוצאות

ניסוח תזכירניסוח תזכירהגדרת היעד1.

הסיבה להגדרת היעד2.

דרכי פעולה חליפיות להשגת היעד3.

הזמן המוקדש להשגת היעד4.

פרקי זמן למדידת ההתקדמות5.

תקן מדידה של הצלחה ושל כשלון6.

אחריות7.

הגדרת שינויים שידרשו, ניסוח מחודש של 8.יעדים

Page 19: ניהול לפי תוצאות MBR

19

ניהול לפי תוצאות

ניסוח במונחי תפוקה

מאפשר למדוד לוודא מטרות

חלק חשוב מהתפקיד

ניסוח קצר ומובן

לא יותר מדי/לא פחות מדי תחומים

הימנעות מחפיפה בין תחומים

הימנעות מכוונות )להעלות…להפחית(

הימנעות מתיאור כמויות, זמנים וכו'

תחומי תוצאות

ניסוח תחומי תוצאותניסוח תחומי תוצאות

Page 20: ניהול לפי תוצאות MBR

20

ניהול לפי תוצאות

תקנים של אפקטיביותתקנים של אפקטיביות

איכות

זמן

עלות

כמות

יחס פסולים

אחוז המשלוחים המגיעים בזמן

מס' היחידות המיוצרות במשמרת

מס' תוכניות המעובדות בשבוע

טעויות בתכנית

קצב הטעות

אחוז דוחו"ת תקציב המוגשים בזמן

זמן עיבוד נתונים

אחוז הסטייה מהתקציב

עלות עיבוד

דוגמאות

Page 21: ניהול לפי תוצאות MBR

21

שגיאות טיפוסיות בקביעת תחומי תוצאהשגיאות טיפוסיות בקביעת תחומי תוצאה

תחום שאינו בר מדידה

ניהול לפי תוצאות

תחום התשומה

תחום ""הדאגה

תחומו של האחר

תחום הזמן

התבססות על תשומות במקום על תפוקות

תחומי תוצאות שמנהל מקבל "תחת חסותו" למרות היותם שייכים למרחב אחריות של מנהל

תחומי תוצאות שמנהל מייחס לעצמו, למרות אחרשאינו שולט בהם או מפקח על מימוש

התוצאות בהם

תחומי תוצאות שהיעדים הנגזרים

ממנו אינם ניתנים למדידה

מייצג נושא שגוזל שיעור ניכר מזמנו של המנהל, למרות שאינו בתחום האחריות

שלו

Page 22: ניהול לפי תוצאות MBR

22

תחומי תוצאות כלליים

פיתוח אישי

ניהול לפי תוצאות

עמיתים משימות מיוחדות חדשנות כפיפים

תחומי תוצאות ייחודיים

תחומי תוצאותתחומי תוצאות

Page 23: ניהול לפי תוצאות MBR

23

תחזוקה

ניהול לפי תוצאות

עיצוב אופי

בריאות

פעילות ספורטיבית

איוש

נסיון ראשון

הגדרת תחומי תוצאות למנהל בי"ס לחינוך הגדרת תחומי תוצאות למנהל בי"ס לחינוך איש( איש(1010)צוות בן )צוות בן גופני גופני

תוכניות לעתיד

הגדרה סופית

ניצול מתקנים

כשירות מתקנים

שיעור החדשנות בתוכניות

הרחבת המתקנים

הסבר

תחומים אלה כוללים גורמים שאינם בפיקוחו.

עצוב אופי אינו מדיד

ניסוח מחודש שמשקף תפוקות הנדרשות

ממנהל ביה"ס

בוטל בגלל היותו תשומה

ניסוח תפוקה יותר מוגדרת

הגדרת התפקיד הביאה לזיהוי תחום שהוזנח עד

כה

Page 24: ניהול לפי תוצאות MBR

24

שיעור צמיחת הרווח

ניהול לפי תוצאות

רווחיות

תכנון

איכות הסגל הבכיר

הוצאת מוניטין לחברה

נסיון ראשון

תהליך הגדרת תחומי תוצאותתהליך הגדרת תחומי תוצאות עובדים( עובדים(50005000נשיא חברה לייצור מזון )נשיא חברה לייצור מזון )

יחסים בתעשייה

הגדרה סופית

רווחיות

תכנון

מוניטין לחברה בתעשייה

יחסי לקוח – הנהלה בכירה

הסבר

נשאר כפי שהיה

נופה : זה תחום תוצאות כללי

תחום אפקטיביות של סגן הנשיא

תחומי תוצאות של סגן הנשיא

יחסים עם הממשל

יחסי עובדים - הנהלה

ניצול ההון

תשואות ההשקעות

המשכיות באיוש העמדות הניהוליות

אקלים ארגוני

תת תחום של רווחיותמוקד בפלח השוק החשוב

ביותראפיון יותר ייחודי

Page 25: ניהול לפי תוצאות MBR

25

פיתוח תדמית חיובית של הארגון ודאגה

ליחסי ציבור

ניהול לפי תוצאות

שיפור ערכה של מועצת המנהלים

הבטחת "פוריותם" של מפגשי הצוות

הניהולי

סיוע בעצה טובה למנהלים השונים

בחברה

דאגה לתגמולים ולמדיניות של כוח

אדם אפקטיבית עבור הצוות הניהולי הבכיר

ניסיון ראשון

תהליך הגדרת תחומי תוצאות עובדים(6000יו"ר מועצת מנהלים )ארגון בן

יוזמת תכנון לטווח ארוך

הגדרה סופית

איכות הכרעות מועצת מנהלים

התדמית הלאומית של

החברה

הסברהמינוח התשומתי הומר

למינוח תפוקתי

הורד מעל הפרק, נתפס מעתה כהתערבות בעניינים

שאינם נוגעים לו

תדמית נשארה בתחום האפקטיביות, אך הורחבה

לרמה כלל לאומית

אסטרטגית אב

תחומו של אחר – תחומו של מנכ"ל הארגון

המינוח התשומתי הומר למינוח תפוקתי

Page 26: ניהול לפי תוצאות MBR

26

היחס בין מטרות הפרט ומטרות היחס בין מטרות הפרט ומטרות הארגוןהארגון

תהליך קביעת מטרותויעדים ומו"מ עליהם

מטרות הארגון)המחלקה(

מטרות הפרט

מהדורה חדשה" של"מטרות היחידה הארגונית

"מהדורה חדשה"של מטרות הפרט

ניהול לפי תוצאות

Page 27: ניהול לפי תוצאות MBR

27

תהליך הנ.ל.י.תהליך הנ.ל.י.מנהל כפיףמנהל כפיף

ספר לי איךאני מתקדם

בוא נקבע מהנדרש ממני

תן לי הזדמנותלעשות זאת

תחומי תוצאהתקנים של ביצוע תוכניות פעולה

הזדמנות לבצע מימוש יעדים

הדרכה יומיומיתבקרה/פיקוח תקופתי

,תן לי הדרכהאם אני זקוק לכך

הערכת ביצוע

ניהול לפי תוצאות

Page 28: ניהול לפי תוצאות MBR

28

( עבור מנהל או כפיף ( עבור מנהל או כפיף CHECKLISTCHECKLISTג )ג )יויורשימת תרשימת תבבואו להגדיר את תחומי התוצאות שלו עם מנהלובבואו להגדיר את תחומי התוצאות שלו עם מנהלו

,מהן מטרות היחידה לה אני שייך ומהם יעדי הדרג הממונה עלישדורשים את תמיכתי וסיועי?

תומכות ומסייעות יאילו משימות, פעילויות ופונקציות ספציפיות של לדרג הממונה?

?מהן רמות הביצוע הקיימות בכל אחד מהתחומים הללו

איזה מידע עומד לרשותי כדי למדוד תוצאות בתחומים אלה? מהמידת המהימנות של המידע? אם לא ניתן למדוד כמותית – כיצד

למדוד איכותית?

,לאילו מבין הפעילויות שלי, שתומכות ביעדי הדרג הממונההפוטנציאל הגבוה ביותר להגברת תרומתי למימוש מטרות היחידה

ויעדי הדרג הממונה?

כיצד אוכל לממש מקסימום תועלת במינימום עלות בתחום בעלפוטנציאל גבוה לתרומה?

?כיצד תשפענה התוצאות המשופרות

ניהול לפי תוצאות

Page 29: ניהול לפי תוצאות MBR

29

התפוקות של מפגש העבודה בין ממונה לכפיףהתפוקות של מפגש העבודה בין ממונה לכפיף

יזוהו פעילויות המפתח, תחומי התוצאות בתפקיד הכפיף :1שלב

: כל פעילות מפתח תקבל משקל יחסי ויוגדר סדר עדיפויות בין 2שלב התחומים

בכל פעילות מפתח יוגדרו התקנים המצופים של רמות הביצוע:3שלב

: תוגדרנה שיטות המדידה של תוצאות ותקנים למדידה4שלב

: יוגדר מחדש תפקיד הכפיף )במונחי תפוקות( והשיפורים 5שלב הצפויים בטווח הקצר

: יוגדרו נהלי התקשורת: הדיווח6שלב

התיאום בתקופת הביצוע

הבקרה

ניהול לפי תוצאות

Page 30: ניהול לפי תוצאות MBR

30

הערכת ביצוע של הערכת ביצוע של כפיףכפיף

חפש אירועיםמשמעותיים

שאף לאובייקטיביות

התמקד על ההתנהגותהנראית

ביצוע והישגים יוערכו במונחים הניתנים לאימות ולבדיקה. שים לב לאפשרות קיומן של

"נסיבות מיוחדות"

ההערכה חייבת להתבסס על התנהגות הניתנת לתצפית. חפש אינפורמציה שלמה

ועובדתית

ניתוח הביצוע חייב להתבסס על התרחשויות לגבי התנהגות הכפיף בעבודהתובנההמספקות של הכפיף

הנחיות כלליות לממונה

ניהול לפי תוצאות

Page 31: ניהול לפי תוצאות MBR

31

השתמש בדוגמאות

הכר באחריות משותפת

התכונן למתן פידבק

הערכת ביצוע של כפיף )המשך(הערכת ביצוע של כפיף )המשך(

במהלך העבודה יש לנהל מדי פעם רישוםשל התנהגויות נצפות, שידונו במהלך

הראיון

הבא בחשבון את השפעתך על מאמציהכפיף להשיג תוצאות

הינו כלי אפקטיביבצורתו הנכונהפידבק לשיפור הביצוע

הנחיות כלליות לממונה

ניהול לפי תוצאות

Page 32: ניהול לפי תוצאות MBR

32

המרכיבים המרכזיים

הצבת מטרות

תכניות פעולה

פיקוח עצמי

הערכות תקופתיות

השלביםניסוח תוצאות ארוכות טווח של הארגון

קביעת תחומים ותת מטרות

קביעת יעדים מחלקתיים

הצבת יעדים אישיים

ניסוח תכניות פעולה

קביעת מדדי ביצוע

יישום תוכניות הפעולה

ביצוע פעולות מתקנות

סקירת ההתמקדות לקראת השגת יעדים

הערכת רמת הביצוע הכוללת

הפקת לקחים, פתרון בעיות

שכלול המערכת הכוללת

איפיונים – אוריינטציה תפוקתיתשפה

התמקדות על "מצב המטרה"

– פעילות מתואמת תכנוןלאורך ולרוחב הארגון

לגבי ן מתקמידעזרימת מטרות, יעדים ותפקוד

המערכת

שיפורתהליך דינאמי של

- מו"מ על מטרות מוטיבציה ויעדים. מרחב מחיה

ואפשרות ליצירתיות בקביעת אופן השגת היעדים. ידיעת

התוצאות. פיקוח ותיקון עצמי . הכשרה ופיתוח מנהלים.

תכנון קריירה ומשאבי אנוש

ניהול לפי תוצאות

Page 33: ניהול לפי תוצאות MBR

33

בארגון ובמחלקה בארגון ובמחלקהMBRMBRתהליך תהליך

ביצוע כולל

תכנון קריירהומשאבי אנוש

הערכת ביצוע שלהפרטים בארגון

השפעות חוץ ארגוניות)סביבה(

הצבת מטרות ארוכות טווחוקביעת תכניות אסטרטגיות

הצבת מטרותארגון•פרט•

השפעותפנים ארגוניות

תכניות פעולהבכל רמות הארגון•פרט•

ישום התכניות ופיקוח עצמי

הערכה תקופתית של התקדמותלהשגת מטרות ויעדים

MBRביצוע

פתרוןבעיות

ניהול לפי תוצאות

Page 34: ניהול לפי תוצאות MBR

34

מטרות ותוצאותמטרות ותוצאותאתה לאן קבעת לא אם

, להגיע רוצהלשם אותך תוביל דרך כל

ניהול לפי תוצאות

Page 35: ניהול לפי תוצאות MBR

35

סוף סוף

ועכשיו בהצלחה

ביישום ……

ניהול לפי תוצאות