83
1 การเขียนอางอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA สาระสังเขป : 1. บทนํา 2. การเขียนอางอิงในเนื้อหา 2.1 การเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) 2.2 การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) 3. การเขียนบรรณานุกรมทายเลม 3.1 ขอกําหนดในการเขียนรายการบรรณานุกรม 3.2 การเรียงรายการบรรณานุกรม 3.3 การลงรายการบรรณานุกรมของสื่อประเภทตางๆ 3.4 ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมทายเลม 4. บรรณานุกรม 1. บทนํา จากบทความที่เขียนลงในวารสาร .. 1929, มีการออกแบบมาตรฐานสาหรับการสื่อสารของ นักวิชาการของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) นั่นคือการจัดทาคูมือการลง รายการสิ่งพิมพของ APA หรือเรียกวา “Publication Manual of the American Psychological Association” ผูที่มา รวมพิจารณาจัดทาคูมือมีทั้งนักจิตวิทยา นักมานุษยวิทยา และนักบริหารจัดการ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสภา วิจัยแหงชาติ (National Research Council) โดยพวกเขาพยายามหารูปแบบ (style) กฎเกณฑที่ไมยุงยากสาหรับ การเขียนอางอิงในเนื้อหา และการเขียนอางอิงทายเลม โดยระบุหนวยขอมูลที่สําคัญ เพื ่อสะดวกในการสืบคน ขอมูลสาหรับการศึกษา คนควา และวิจัยตอไป (APA, 2010, pp. xiii - xiv) ปจจุบัน รูปแบบ APA (APA Style) กําหนดรูปแบบมาตรฐานในวารสาร หนังสือ และฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส Publication Manual of the American Psychological Association มีการปรับปรุงตลอดมา โดยมี กรรมการมาจากกลุมวิชาชีพตางๆ เพิ่มมากขึ้น ฉบับลาสุด เปนฉบับพิมพครั้งที่ 6 พิมพ /ลิขสิทธิ.. 2010 (APA, 2010, p. xv)

µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

1

การเขยนอางองและบรรณานกรมรปแบบ APA

สาระสงเขป :

1. บทนา

2. การเขยนอางองในเนอหา

2.1 การเขยนอางองแบบแทรกในเนอหา (In-Text Citation)

2.2 การเขยนอางองแบบเชงอรรถ (Footnote Citation)

3. การเขยนบรรณานกรมทายเลม

3.1 ขอกาหนดในการเขยนรายการบรรณานกรม

3.2 การเรยงรายการบรรณานกรม

3.3 การลงรายการบรรณานกรมของสอประเภทตางๆ

3.4 ตวอยางการเขยนบรรณานกรมทายเลม

4. บรรณานกรม

1. บทนา

จากบทความทเขยนลงในวารสาร ป ค.ศ. 1929, มการออกแบบมาตรฐานสาหรบการสอสารของ

นกวชาการของสมาคมจตวทยาอเมรกน (American Psychological Association) นนคอการจดทาคมอการลง

รายการสงพมพของ APA หรอเรยกวา “Publication Manual of the American Psychological Association” ผทมา

รวมพจารณาจดทาคมอมทงนกจตวทยา นกมานษยวทยา และนกบรหารจดการ โดยไดรบทนสนบสนนจากสภา

วจยแหงชาต (National Research Council) โดยพวกเขาพยายามหารปแบบ (style) กฎเกณฑทไมยงยากสาหรบ

การเขยนอางองในเนอหา และการเขยนอางองทายเลม โดยระบหนวยขอมลทสาคญ เพอสะดวกในการสบคน

ขอมลสาหรบการศกษา คนควา และวจยตอไป (APA, 2010, pp. xiii - xiv)

ปจจบน รปแบบ APA (APA Style) กาหนดรปแบบมาตรฐานในวารสาร หนงสอ และฐานขอมล

อเลกทรอนกส Publication Manual of the American Psychological Association มการปรบปรงตลอดมา โดยม

กรรมการมาจากกลมวชาชพตางๆ เพมมากขน ฉบบลาสด เปนฉบบพมพครงท 6 พมพ/ลขสทธ ค.ศ. 2010

(APA, 2010, p. xv)

Page 2: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

2

งานเขยนตางๆ ไมวาจะเปนเอกสารวชาการ บทความ ต ารา วทยานพนธ ดษฎนพนธ และหนงสอวชาการ หรองานวจย เปนการศกษา คนควา ทน าขอมลมาใชในงานเขยนของผเขยนอยางเปนระบบ ซงผเขยนตองระบหลกฐานแหลงทมาของขอมลทน ามาอางอง การเขยนอางองในงานเขยนม 2 รปแบบ คอ การเขยนอางองในเนอหา โดยอาจจะระบแหลงหนาขอความทน ามาอางอง หรอทายขอความทยกมาอางอง และการเขยนรายการอางองทายเลม ซงอาจจะเรยกวา “หนงสออางอง” หรอ “Reference List หรอ Reference” ซงในกรณน รายการอางองในเนอหา จะตองมรายละเอยดในรายการ หนงสออางอง ทกรายการ สวนรายการอางองทายเลมทเรยกวา “บรรณานกรม” หรอ “Bibliography” นอกจากมรายละเอยดของรายการทอางองในเนอหาทกรายการแลว ผเขยนสามารถน ารายการบรรณานกรมมาเพมเตมไดอก ซงอาจจะไมปรากฏในเนอหา ผเขยนไดศกษารายละเอยดของการเขยนอางองและบรรณานกรมรปแบบ (Style) ของ APA จาก “Publication Manual of the American Psychological Association” ฉบบพมพครงท 6 อยางละเอยด รวมทง “การอางถงและการลงรายการบรรณานกรมกฎ APA” ของมหาวทยาลยพายพ และเอกสารอนๆ ทปรากฏในรายการบรรณานกรมทายบทความน ใชเวลาเขยนและหาตวอยางมาประกอบเพอผใชจะไดเขาใจคมอชดเจนขน โดยใชเวลาวางจากการปฏบตงานประจ า ตลอดป 2554 เมอลลวงกรสกเหมอนท างานวจย 1 ชนส าเรจ จดประสงคเพอเปนคมอส าหรบการเขยนอางองทงในเนอหาและการอางองทายเลมในรปแบบ (Style) APA ส าหรบนกวจย คณาจารย นกเขยน นกศกษาระดบปรญญาตร ปรญญาโท ปรญญาเอก และผสนใจทวไป สดทายผเขยนตองขอขอบคณบคลากรศนยสนเทศและหอสมดหลายคน เชน คณไพจตร เกดอย คณณฐสทธ พฒวสารทภาคย ทชวยในการหาขอมลมาใหเปนตวอยาง และชวยจดพมพตนฉบบของคมอฉบบนจนลลวง 2. การเขยนอางองในเนอหา (คลกทนเพอดเนอหาฉบบเตม) 2.1 การเขยนอางองแบบแทรกในเนอหา (In-Text Citation) 2.2 การเขยนอางองแบบเชงอรรถ (Footnote Citation)

3. การเขยนบรรณานกรมทายเลม (คลกทนเพอดเนอหาฉบบเตม) 3.1 ขอก าหนดในการเขยนรายการบรรณานกรม 3.2 การเรยงรายการบรรณานกรม 3.3 การลงรายการบรรณานกรมของสอประเภทตางๆ 3.4 ตวอยางการเขยนบรรณานกรมทายเลม

4. บรรณานกรม (คลกทนเพอดเนอหาฉบบเตม)

Page 3: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

3

2. การเขยนอางองในเนอหา การเขยนเนอหาของเอกสารหรองานนพนธใดๆ กตาม เปนการนาขอมลทไดจากการศกษา

คนควาจากแหลงตางๆ และขอมลทไดจากการศกษาวจยอยางเปนระบบ แลวนาขอมลเหลานนมาเขยนถายทอดพรอมมหลกฐานสนบสนน ซงผเขยนตองระบหลกฐานทมาของเนอหาใหถกตองชดเจน เพอเปนหลกฐานประกอบการศกษาคนควา และชวยใหผอานเอกสารหรองานนพนธนนๆ ทราบแหลงทมาของเนอหา สามารถตรวจสอบความถกตองหรอศกษาคนควาเพมเตมในรายละเอยดไดตอไป อกทงยงเปนการแสดงใหเหนถงความเปนผมจรยธรรมทางวชาการของผเขยนเองดวย การเขยนอางองนกาหนดใหเขยนไว 2 สวน สวนแรกเขยนอางองในสวนเนอหาของเอกสาร สวนทสอง คอ การรวบรวมรายละเอยดทางบรรณานกรมของรายการอางองทงหมดทปรากฏในเนอหาของเอกสาร จดทาเปนหนา “บรรณานกรม” (Bibliography) ซงเปนสวนประกอบสาคญในสวนทายเลมของงานนพนธ

สาหรบการเขยนอางองในสวนเนอหาของงานนพนธ ซงผเขยนตองระบแหลงทมาเมอมการอางถงสารสนเทศจากงานนพนธของผอน อาจจะอางถงโดยการสรปเนอหาหรอแนวความคด หรออาจจะคดลอกขอความจากแหลงมาใชโดยตรง ซงผนพนธสามารถเลอกใชวธการเขยนอางองไดตามความนยมไดแก เขยนอางองแบบแทรกในเนอหา (In-Text citation) หรอเขยนอางองแบบเชงอรรถ (Footnote citation) บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยธรกจบณฑตย ไดกาหนดการเขยนอางองในเอกสารหรองาน

นพนธเพอใหใชเปนแนวทางเดยวกนตลอดทงเลม โดยใชการเขยนอางองซงไดประยกตมาจากการเขยนอางองตามแบบ APA Style ของ American Psychological Association ตามรายละเอยดตอไปนน 2.1 การเขยนอางองแบบแทรกในเนอหา (In-Text Citation) การเขยนอางองแบบแทรกในเนอหารปแบบ APA Style ใชระบบนาม – ป (Author – Date Citation System) ซงเปนการเขยนระบถงแหลงทมาของเนอหาของเอกสารหรองานนพนธเฉพาะในสวนทผเขยนไดอางถงสารสนเทศจากงานนพนธของผอน โดยเขยนระบไวในวงเลบแทรกปนกบขอความทอางอง ทงนสามารถเขยนแทรกไวในตาแหนงทเหมาะสม อาจเขยนแทรกไวหนาขอความหรอทายขอความทนามาอางองในเนอหากได รายการอางองทปรากฏแทรกอยในเนอหา จะตองนาไปเรยงตามลาดบตวอกษรของชอผแตง หรอนามสกลของผแตง (กรณผแตงเปนชาวตางประเทศ) พรอมรายละเอยดทางบรรณานกรม ใน “บรรณานกรม” ซงอยสวนทายของเอกสาร รายการอางองสนๆ ในเนอหาจะชวยใหผอานสามารถหารายละเอยดของรายการอางองนนๆ ไดจากรายการใน “บรรณานกรม” ฉะนนแตละรายการทอางองไวในเนอหา จะตองมรายละเอยดในบรรณานกรมทายเลม และทานองเดยวกนทกรายการทอยในบรรณานกรม

จะตองมการอางองไวในเนอหา ซงขอมลของทง 2 แหงนจะตองเปนชอของผแตงและปพมพทถกตองตรงกน

Page 4: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

4

2.1.1 รปแบบการเขยนอางอง 2.1.1.1 การเขยนอางองหนงสอทงเลม ใหเขยนระบชอผแตง และนามสกล ถาผเขยนเปนชาวไทย ถาผแตงเปนชาวตางประเทศ ใหระบนามสกล (ชาวไทยถาเขยนเปนภาษาองกฤษใหระบนามสกลเชนกน) ตามดวยเครองหมายจลภาค (Comma) และปพมพ ไวในเครองหมายวงเลบ (Parentheses) (ชอผแตง, ปพมพ)

(อมร รกษาสตย, 2544) (Poole, 2002) (ชนกภทร ผดงอรรถ, 2546) (Phadungath, 2003) 2.1.1.2 การอางองเฉพาะขอความบางหนา ใหเพมเครองหมายจลภาค (Comma) ตอจากปพมพ ตามดวยตวอกษรยอของหนา คอ น. และของ page และ pages คอ p. และ pp. ตามลาดบและตามดวยเลขหนา อยในเครองหมายวงเลบ

(ชนกภทร ผดงอรรถ, 2546, น. 45) (อมร รกษาสตย, 2544, น. 39) (Phadungath, 2003, pp. 97-99) (Poole, 2002, pp. 278-279) 2.1.1.3 การเขยนระบทมาของเนอหาไวหนาขอความทอางอง 1) ในกรณชอของผแตงปรากฏในเนอหา แลวใหระบปพมพ ตามดวย เครอง หมายจลภาค และคายอของหนา และเลขหนาทอางถงในเครองหมายวงเลบ วราภรณ กจวรยะ (2543, น. 29) พบวาสารสกดในหนวดปลาหมกในระดบพษกงเรอรง มความเปนพษตอเนอเยอนอยมาก... Gartner (1990) กลาววานกวชาการแบงแนวทางศกษาเกยวกบความเปนผประกอบการออกเปน 2 กลม ไดแก ... Waggonee (2001, p. 22) stated that the effect disappeared within minutes… Ward and Peppard (2003, p. 3) ไดนยามเทคโนโลยสารสนเทศ หมายถง สงทสามารถจบตองได หรอฮารดแวร...

Page 5: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

5

สมบรณวลย สตยารกษวทย และคณะ (2542) กลาววาเทคโนโลยสารสนเทศทใชงานในองคการธรกจ เปนการใชวธการองคความรและอปกรณ สาหรบการเกบรวบรวมขอมล... Belinda et al. (2007) ไดแบงประเภทความเปนผประกอบการออกเปน 3 ระดบ ไดแก (1) ความเปนผประกอบการในระดบปจเจกบคคล (Individual Entrepreneurship)… 2) ในกรณทงชอผแตงและปพมพปรากฏในเนอหาแลวไมตองระบชอผแตงและปพมพอกในวงเลบ ยกเวนผแตงระบหนาและเลขหนาทอางถงกใหระบคายอของ หนา page หรอ pages คอ น. p. และ pp. และตามดวยเลขหนา

ในป พ.ศ. 2545 นาว ชาญกลา (น. 59) ไดศกษาการใหบรการเงนฝากของธนาคารพาณชยและพบวา... In 2004, Hisrich’s study on Entrepreneurship found that … 3) ในกรณเนอหาภายในยอหนาเดยวกน กลาวถงผแตงคนเดยวกนหลายครง การเขยนอางองครงแรกใหระบเฉพาะปพมพ ตามดวยเครองหมายจลภาค หนา และเลขหนา ในวงเลบ สวนการอางองซาในครงตอไป ไมตองระบปพมพ หนา และเลขหนาอก ถาหากวาขอมลชดเจนไมสบสนกบการอางองผแตงคนอน

การศกษาของศกดา จนทรประเสรฐ (2541, น. 49) พบวา การใชสออนเทอรเนตเพอการศกษามเพมมากขนในชวงทศวรรษทผานมา... นอกจากนศกดา จนทรประเสรฐยงไดศกษาถงการใชอนเทอรเนตเพอการเขาถงสารสนเทศจากแหลงตางๆ ... Gartner (1990) กลาววาความเปนผประกอบการคอการสรางธรกจใหมเทานน ... และ Gartner ยงไดเสรมวาความเปนผประกอบการกบความเปนผประกอบการขององคการ (CE) มคณลกษณะหลายอยางทเหมอนกน...

In a recent study of reaction time, Rogers (1994, p. 55) described the method of reaction time demonstration … In his study, Rogers also found that … 4) ในกรณทมการอางองงานนพนธสองเรอง หรอมากกวา 2 เรอง ในวงเลบเดยวกน ใหระบโดยเรยงลาดบอกษรของชอหรอนามสกลของผแตงเชนเดยวกบทปรากฏใน บรรณานกรม รวมทงการใชคาวา และคณะ และ et al. โดยมเครองหมายอฒภาค ( ; ) คนระหวางรายการอางองแตละรายการ

Page 6: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

6

อยางไรกตามมนกวจารณอกกลม (Lumpkin & Dess, 1996; Quince, 2003; Richard & Barnett, 2004; Stevenson & Jarillo, 1990) อธบายความแตกตางของความเปนผประกอบการกบความเปนผประกอบการขององคการ (CE) ตามตารางท 2.4 ... 2.1.1.4 การเขยนระบทมาของเนอหาไวทายขอความทอางอง ใหระบชอ นามสกล (ถาเปนชาวไทย) หรอ นามสกล (ถาเปนชาวตางประเทศ) ตามดวยเครองหมายจลภาค ( , ) ปพมพตามดวยเครองหมายจลภาค อกษรยอ น. หรอ p. หรอ pp. และเลขหนาทอางถง อยในเครองหมายวงเลบ ทายขอความ

ความเปนผประกอบการ (Entrepreneurship) เรมเปนทรจกมากยงขนในสงคมไทยปจจบน (เกษมสนต พพฒนศรศกด, 2549)

การใชคอมพวเตอรทเรมมมาตงแต ค.ศ. 1943 ทาใหเปนทมาของพฒนาการเทคโนโลยสารสนเทศ (สวทย ธระนสรณ และศรศกด อทธผล, 2550)

… ดงนนการทองคการธรกจใดจะสามารถดารงธรกจตอไปไดในระยะยาวจาเปนตองสรางความสามารถเชงการแขงขนอยางยงยนใหเกดขนภายในองคการธรกจนน (Mintzberg, 1994) …

The findings indicated that the internet information that mostly used was electronic mail (Lazinger, 1997, p. 13) …

… อยางไรกตาม ปจจบนไดมการศกษาเกยวกบความเปนผประกอบการขององคการ (CE) ในองคการขนาดกลางและขนาดเลก (Antoncic & Hisrich, 2003) ธรกจครอบครว หรอ Family Business (Kellermanns & Eddleston, 2006) …

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา นกวชาการทางดานการจดการธรกจไดศกษาแนวความคดเกยวกบความเปนผประกอบการเพมมากขน เพราะสามารถนามาประยกตใชไดกบองคการทกประเภททงภาครฐและภาคธรกจ (Mathew & Bahaudin, 2007) ซงจะทาใหองคการเหลานนเกดประสทธภาพ สามารถสรางสรรคสงใหมๆ ทดขนกวาเดม และสามารถพฒนาตอไปอยางยงยน (Drucker, 1985; Hisrich & Peter, 2002; Kuratko & Hodgetts, 1998) …

ความเปนผประกอบการขององคการ (Corporate Entrepreneurship หรอ CE) เปนคณลกษณะของความเปนผประกอบการทเกดขนภายในองคการขนาดกลางและขนาดใหญทก อตงมานาน (Morris et al., 2008, p. 11) …

Page 7: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

7

2.1.1.5 การเขยนอางองขอความทยกมาจากงานนพนธของผอน 1) กรณขอความทยกมาอางองมความยาวนอยกวา 40 คา ใหใสขอความทยกมาอางองในเครองหมายอญประกาศ (quotation) และตามดวยขอมลอางองในเครองหมายวงเลบ และตามดวยเครองหมายมหพภาค (punctuation mark) “ . ”

“ผลการดาเนนงานขององคการ สวนมากจะวดผลการดาเนนงานเพยงมตเดยว อาทเชน วดผลการดาเนนงานจากตวชวดดานการเงนเพยงอยางเดยว” (ประณต ศรสกล, 2549, น. 78).

“For gels that exhibit syneresis, the test sample as a whole slips along the tube when pressure is applied” (Komatsu & Sherman, 1998, p. 145). 2) กรณขอความทยกมาอางองมความยาวเกน 40 คา ใหพมพขอความเปนรปบลอค ไมมเครองหมายอญประกาศ พมพโดยขนบรรทดใหม หางจากขอบซายมอประมาณครงนวหรอเทากบขนยอหนาใหม ถามขอมลมากกวา 1 ยอหนา ใหยอหนาจากเดมเขาไปอกเฉพาะบรรทดแรก ใชการพมพ double space ของอางองทยกมา ตอนทายเมอจบขอความใหลงเครองหมายมหพภาค (punctuational mark) ( . ) และตามดวยขอมลอางองในเครองหมายวงเลบ

ยคทขาวสารไรพรมแดนน หนวยงานจะมภารกจทกวางขน มอปสงค (Demand) จากหนวยงานทเกยวของสงขน สภาพแวดลอมของหนวยงานมการเปลยนแปลงและซบซอนมากขน หนวยงานตองปรบปรงกระบวน การทางานประสานงานและบรหารงานให เกดประสทธภาพ รวดเรวและคลองตวรบสถานการณตางๆ ได การใชเทคโนโลยสารสนเทศมบทบาทอยางยง เพอใหหนวยงานดาเนนงานไดอยางมประสทธภาพ ทงในดานบคลากรทจะทางานจะตองมความร ความสามารถในงานหลายดาน มความรบผดชอบ กลาแสดงความคดเหน เนองจากการมสวนรวมในการตดสนใจจะมมากขน มใจรกทจะเรยนรตลอดชวต เปนผมจรยธรรม คณธรรม และรจกรบผดชอบตอสงคม. (สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร, 2540, น. 2) If a man runs a hotel as Hernando Courtright ran the Beverly Hills Hotel, he’ll make money. If he runs a magazine as well as DeWitt Wallace and Lila Acheson Wallace ran the Reader’s Digest, he’ll make money. If he runs a store as

Page 8: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

8

well as Marshall Field did, he’ll make money. But more importantly, he makes a real contribution to society. (Robinette & Brand, 2001, p. 99)

2.1.1.6 ในกรณงานนพนธทน ามาอางอง มผแตงตงแต 3 คนขนไป การเขยนอางองครงแรก ลงขอมลเตมรปแบบ คอ ลงชอผแตงทกคนคนดวยเครองหมายจลภาค ตามดวยคาวา และ หรอ and หรอ & แลวแตกรณและตามดวยปพมพ แตในการเขยนอางองครงตอมา ใหลงขอมลยอคอ ชอผแตง 1 ตามดวย และคณะ หรอ et al. คนดวยจลภาคตามดวยปพมพ การอางองในเนอหาหนาขอความครงแรก ผแตง 3 คน กนยา สวรรณแสง, กอบกว ชนรกสกล, และดวงรตน คหเจรญ (2552) Russell, Richard, and Barnett (2004)

ผแตง 4 คน ทศนา หาญพล, นวนตย เจยรนย, ประภสสร พนผล, และภาณ อบลศร (2546) Covin, Green, Slevin, and Miles (2006) ผแตง 5 คน จตตานนท ตนตกล, ศภวรรณ ทรงอานวยคณ, สพตรา จนทรเมอง, เฉลมชย วาสะสร, และวรรณพร ปตพฒนา (2548) Busenitz, West, Shepherd, Nelson, and Chandler (2003)

ผแตง 6 คน มนชยา เจยงประดษฐ, ปทมวด นนทนาเนตร, สโรรตน จนงาม, ทดดาว แนบเนยน, กตยาการ อศรางกร ณ อยธยา, และวรวรรณ ศกดาจวะเจรญ (2550) Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, and Titus (2002)

ผแตงเกน 6 คน ปยวรรณ แสงสวาง และคณะ (2547) Mercer et al. (2004) การอางองในเนอหาหนาขอความครงตอมา ผแตง 3 คน กนยา สวรรณแสง และคณะ (2552) Russell et al. (2004)

Page 9: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

9

ผแตง 4 คน ทศนา หาญพล และคณะ (2546) Covin et al. (2006)

ผแตง 5 คน จตตานนท ตนตกล และคณะ (2548) Busenitz et al. (2003)

ผแตง 6 คน มนชยา เจยงประดษฐ และคณะ (2550) Ardestani et al. (2002)

ผแตงเกน 6 คน ปยวรรณ แสงสวาง และคณะ (2547) Mercer et al. (2004) การอางองในเนอหาทายขอความครงแรก ผแตง 3 คน (กนยา สวรรณแสง, กอบกว ชนรกสกล, และดวงรตน คหเจรญ, 2552) (Russell, Richard, & Barnett, 2004)

ผแตง 4 คน (ทศนา หาญพล, นวนตย เจยรนย, ประภสสร พนผล, และภาณ อบลศร, 2546) (Covin, Green, Slevin, & Miles, 2006)

ผแตง 5 คน (จตตานนท ตนตกล, ศภวรรณ ทรงอานวยคณ, สพตรา จนทรเมอง, เฉลมชย วาสะสร, และวรรณพร ปตพฒนา, 2548) (Busenitz, West, Shepherd, Nelson, & Chandler, 2003)

ผแตง 6 คน (มนชยา เจยงประดษฐ, ปทมวด นนทนาเนตร, สโรรตน จนงาม, ทดดาว แนบเนยน, กตยาการ อศรางกร ณ อยธยา, และวรวรรณ ศกดาจวะเจรญ, 2550) (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, & Titus, 2002)

ผแตงเกน 6 คน (ปยวรรณ แสงสวาง และคณะ, 2547) (Mercer et al., 2004) การอางองในเนอหาทายขอความครงตอมา ผแตง 3 คน (กนยา สวรรณแสง และคณะ, 2552) (Russell, Richard et al., 2004)

Page 10: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

10

ผแตง 4 คน (ทศนา หาญพล และคณะ, 2546) (Covin et al., 2006)

ผแตง 5 คน (จตตานนท ตนตกล และคณะ, 2548) (Busenitz et al., 2003)

ผแตง 6 คน (มนชยา เจยงประดษฐ และคณะ, 2550) (Ardestani et al., 2002)

ผแตงเกน 6 คน ปยวรรณ แสงสวาง และคณะ, 2547) Mercer et al., 2004) สรปรปแบบการเขยนรายการอางองไดตามตารางตอไปน

ประเภทของ เอกสารอางอง

การอางองในเนอหาหนาขอความครงแรก

การอางองในเนอหาหนาขอความครงตอมา

การอางองในเนอหา ทายขอความครงแรก

การอางองในเนอหา ทายขอความครงตอมา

เรองเดยว โดยผแตง คนเดยว

สมน ถนอมเกยรต (2551) Lee (2006)

สมน ถนอมเกยรต (2551) Lee (2006)

(สมน ถนอมเกยรต, 2551) (Lee, 2006)

(สมน ถนอมเกยรต, 2551) (Lee, 2006)

เรองเดยว โดยผแตง 2 คน

นงลกษณ วรชชย และ รชน บญโสภา (2551) Drucker and Keplan (2002)

นงลกษณ วรชชย และ รชน บญโสภา (2551) Drucker and Keplan (2002)

(นงลกษณ วรชชย และ รชน บญโสภา, 2551) (Drucker & Keplan, 2002)

(นงลกษณ วรชชย และ รชน บญโสภา, 2551) (Drucker & Keplan, 2002)

เรองเดยว โดยผแตง 3 คน

กงกาญจน ภทรธรรมาศ, นตยา จนทรโชต, และวลาวณย ราชสมา (2547) Russell, Richard, and Barnett (2004)

กงกาญจน ภทรธรรมาศ และคณะ (2547) Russell et al. (2004)

(กงกาญจน ภทรธรรมาศ, นตยา จนทรโชต, และวลาวณย ราชสมา, 2547) (Russell, Richard, & Barnett, 2004)

(กงกาญจน ภทรธรรมาศ และคณะ, 2547) (Russell et al., 2004)

Page 11: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

11

รปแบบการเขยนอางอง (ตอ)

ประเภทของเอกสารอางอง

การอางองในเนอหาหนาขอความครงแรก

การอางองในเนอหาหนาขอความครงตอมา

การอางองในเนอหา ทายขอความครงแรก

การอางองในเนอหา ทายขอความครงตอมา

เรองเดยว โดยผแตง 4 คน

ทศนา หาญพล, นวนตย เจยรนย, ประภสสร พนผล, และภาณ อบลศร (2546) Covin, Green, Slevin, and Miles (2006)

ทศนา หาญพล และคณะ (2546) Covin et al. (2006)

(ทศนา หาญพล, นวนตย เจยรนย, ประภสสร พนผล, และภาณ อบลศร, 2546) (Covin, Green, Slevin, & Miles, 2006)

(ทศนา หาญพล และ คณะ, 2546) (Covin et al., 2006)

เรองเดยว โดยผแตง 5 คน

จตตานนท ตนตกล, ศภวรรณ ทรงอานวย คณ, สพตรา จนทรเมอง, เฉลมชย วาสะสร, และ วรรณพร ปตพฒนา (2548) Busenitz, West, Shepherd, Nelson, and Chandler (2003)

จตตานนท ตนตกล และ คณะ (2548) Busenitz et al. (2003)

(จตตานนท ตนตกล, ศภวรรณ ทรงอานวย คณ, สพตรา จนทรเมอง, เฉลมชย วาสะสร, และ วรรณพร ปตพฒนา, 2548) (Busenitz, West, Shepherd, Nelson, & Chandler, 2003)

(จตตานนท ตนตกล และ คณะ, 2548) (Busenitz et al., 2003)

เรองเดยว โดยผแตง 6 คน

มนชยา เจยงประดษฐ, ปทมวด นนทนาเนตร, สโรตน จนงาม, ทดดาว แนบเนยน, กตยาการ อศรางกร ณ อยธยา, และวรวรรณ ศกดาจวะเจรญ (2550) Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, and Titus (2002)

มนชยา เจยงประดษฐ และคณะ (2550) Ardestani et al. (2002)

(มนชยา เจยงประดษฐ, ปทมวด นนทนาเนตร, สโรตน จนงาม, ทดดาว แนบเนยน, กตยาการ อศรางกร ณ อยธยา, และวรวรรณ ศกดาจวะเจรญ, 2550) (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, & Titus, 2002)

(มนชยา เจยงประดษฐ และคณะ, 2550) (Ardestani et al., 2002)

Page 12: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

12

รปแบบการเขยนอางอง (ตอ)

ประเภทของเอกสารอางอง

การอางองในเนอหาหนาขอความครงแรก

การอางองในเนอหาหนาขอความครงตอมา

การอางองในเนอหา ทายขอความครงแรก

การอางองในเนอหา ทายขอความครงตอมา

เรองเดยว โดยผแตง เกน 6 คน

ปยวรรณ แสงสวาง และ คณะ (2547) Mercer et al. (2004)

ปยวรรณ แสงสวาง และคณะ (2547) Mercer et al. (2004)

(ปยวรรณ แสงสวาง และ คณะ, 2547) (Mercer et al., 2004)

(ปยวรรณ แสงสวาง และคณะ, 2547) (Mercer et al., 2004)

สถาบน / หนวยงาน เปนผแตง

องคการสงเสรมการทอง เทยวแหงประเทศไทย (อ.ส.ท., 2552) Dhurakij Pundit University (2009)

อ.ส.ท. (2552) Dhurakij Pundit University (2009)

(องคการสงเสรมการทอง เทยวแหงประเทศไทย [อ.ส.ท.], 2552) (Dhurakij Pundit University, 2009)

(อ.ส.ท., 2552) (Dhurakij Pundit University, 2009)

2.1.2 ขอก าหนดการลงรายการอางองในเนอหา ชอผแตง ปพมพ และเลขหนา 2.1.2.1 ค าน าหนาชอผแตง ทงผแตงชาวไทยและชาวตางประเทศ ไมตองระบใหระบเฉพาะชอ ตวอยางคานาหนาชอทวไป เชน นาย นาง นางสาว Mr. Mrs. Ms. คาเรยกตาแหนงทางวชาการ เชน ผชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย คาเรยกทางวชาชพ เชน นายแพทย แพทยหญง ทน ตแพทย สตวแพทย ยศทางทหารและตารวจ เชน สบเอก สบโท รอยตร นาวาอากาศเอก พลตารวจตร นาวาตร วฒทางการศกษา เชน ดร. เปนตน

รองศาสตราจารย ดร. กมลรตน เชยจนทร ลงรายการอางอง : กมลรตน เชยจนทร Associate Professor Dr. William Harry Yang ลงรายการอางอง : Yang รอยตารวจเอก สมชย วฒคณากร ลงรายการอางอง : สมชย วฒคณากร Lieutenant Robert Atkin Skelland ลงรายการอางอง : Skelland

Page 13: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

13

2.1.2.2 ผแตงเปนชาวไทย ใหระบในรายการอางองทงชอและนามสกล การอางองในเนอหาหนาขอความ

คานาย อภปรชญากล (2549) จฬา เทยนไทย (2550) สจตร ธรรมาภบาล (2552, น. 40-46) อรชร อรรถบวรพศาล (2545, น. 33)

การอางองในเนอหาทายขอความ (คานาย อภปรชญากล, 2549) (จฬา เทยนไทย, 2550) (สจตร ธรรมาภบาล, 2552, น. 40-46) (อรชร อรรถบวรพศาล, 2545, น. 33)

2.1.2.3 ผแตงเปนชาวตางประเทศ ใหระบเฉพาะนามสกล รวมทงงานนพนธของคนไทยท

เขยนเปนภาษาตางประเทศใหระบเฉพาะนามสกลเทานน การอางองในเนอหาหนาขอความ

Arthabowornpisan (2005, p. 59) Ching (1999, p. 45) Kaplan (2004) Sally (2005, p. 5)

การอางองในเนอหาทายขอความ (Arthabowornpisan, 2005, p. 59)

(Ching, 1999, p. 45)

(Kaplan, 2004) (Sally, 2005, p. 5) 2.1.2.4 การลงรายการปพมพ ใหระบเฉพาะตวเลข ไมตองระบคาวา พ.ศ. หรอ ค.ศ. และ B.E. หรอ A.D. ในกรณงานนพนธไมปรากฏปพมพ ใหระบคาวา ม.ป.ป. หรอ n.d. (คาเตม คอ ไมปรากฏปพมพ หรอ no date) แลวแตกรณแทนปพมพ

Page 14: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

14

สาหรบงานนพนธทยงไมไดตพมพ แตไดรบความเหนชอบใหตพมพไดแลว ใหระบคาวา ก าลงจดพมพ หรอ in press แลวแตกรณแทนปพมพ และไมตองระบเลขหนาทอางถง

การอางองในเนอหาหนาขอความ วชตวงศ ณ ปอมเพชร (ม.ป.ป., น. 29)

ชยรตน รกษปาโล (กาลงจดพมพ) Grisham (n.d., p. 67) Weisberg (in press)

การอางองในเนอหาทายขอความ (วชตวงศ ณ ปอมเพชร, ม.ป.ป., น. 29)

(ชยรตน รกษปาโล, กาลงจดพมพ)

(Grisham, n.d., p. 67) (Weisberg, in press) 2.1.2.5 การลงรายการเลขหนาทอางถง ใหระบตวอกษรยอวา น. แทนคาวา หนา สาหรบหนงสอภาษาไทย หรอระบตวอกษรยอวา p. หรอ pp. แทนคาวา page หรอ pages สาหรบหนงสอภาษาองกฤษ และตามดวย เลขหนา ทอางถง ในกรณทงานนพนธนนไมปรากฏเลขหนา ใหระบคาวา ไมมเลขหนา หรอ unpaged แลวแตกรณ แทนการระบ เลขหนา

การอางองในเนอหาหนาขอความ กองเกยรต บรณศร (2553, น. 34)

สบสข เสมอชย (2551, น. 3-5) ปรชญา เวศรชช (2538, ไมมเลขหนา) วลย วฒนศร (2540, ไมมเลขหนา)

Dong (2006, p. 95) Giddings (1991, pp. 149-153) Matz (1999, unpaged)

การอางองในเนอหาทายขอความ (กองเกยรต บรณศร, 2553, น. 34) (สบสข เสมอชย, 2551, น. 3-5)

(ปรชญา เวศรชช, 2538, ไมมเลขหนา)

Page 15: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

15

(วลย วฒนศร, 2540, ไมมเลขหนา) (Dong, 2006, p. 95) (Giddings, 1991, pp. 149-153) (Matz, 1999, unpaged) 2.1.3 การลงรายการอางองทมาจากสอประเภทตางๆ 2.1.3.1 หนงสอ 1) ผแตง 1 คน (ชอผแตง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา) (ดเพมเตม 4.1.2.2 และ 4.1.2.3)

การอางองในเนอหาหนาขอความ กมลา รงเรอง (2549) สมน ถนอมเกยรต (2551, น. 71) Lee (2006) Rao (1999, pp. 49-54)

การอางองในเนอหาทายขอความ (กมลา รงเรอง, 2549) (สมน ถนอมเกยรต, 2551, น. 71) (Lee, 2006) (Rao, 1999, pp. 49-54) 2) ผแตง 2 คน (ชอผแตง 1 และ หรอ & ชอผแตง 2, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา) (ดเพมเตม 4.1.2.2 และ 4.1.2.3)

การอางองในเนอหาหนาขอความ กรรณการ สขเกษม และสชาต ประสทธสนธ (2550) นงลกษณ วรชชย และรชน บญโสภา (2551, น. 50) Drucker and Keplan (2002) Morris and Kuratko (2008, pp. 37-42)

Page 16: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

16

การอางองในเนอหาทายขอความ (กรรณการ สขเกษม และสชาต ประสทธสนธ, 2550) (นงลกษณ วรชชย และรชน บญโสภา, 2551, น. 50) (Drucker & Keplan, 2002) (Morris & Kuratko, 2008, pp. 37-42) 3) ผแตง 3 คน (ชอผแตง 1, ชอผแตง 2, และ หรอ & ชอผแตง 3, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา) (ดเพมเตม 4.1.2.2 และ 4.1.2.3)

การอางองในเนอหาหนาขอความ กงกาญจน ภทรธรรมาศ, นตยา จนทรโชต, และวลาวณย ราชสมา (2547) ณฐพล ชวลตชวน, ปราโมทย ศภปญญา, และธานนทร ศลปจาร (2548, น. 95-99) Morris, Kuratko, and Covin (1985) Russell, Richard, and Barnett (2004, p. 99)

การอางองในเนอหาทายขอความ (กงกาญจน ภทรธรรมาศ, นตยา จนทรโชต, และวลาวณย ราชสมา, 2547) (ณฐพล ชวลตชวน, ปราโมทย ศภปญญา, และธานนทร ศลปจาร, 2548, น. 95-99) (Morris, Kuratko, & Covin, 1985) (Russell, Richard, & Barnett, 2004, p. 99) 4) ผแตง 4 คน (ชอผแตง 1, ชอผแตง 2, ชอผแตง 3, และ หรอ & ชอผแตง 4, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา) (ดเพมเตม 4.1.2.2 และ 4.1.2.3)

การอางองในเนอหาหนาขอความ ทศนา หาญพล, นวนตย เจยรนย, ประภสสร พนผล, และภาณ อบลศร (2546, น. 56)

Page 17: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

17

ประภาณ ชยมงคล, ศภลกษณ สนธนา, เฉลมชย วรรณศร, และสคนธา ปรญญาตร (2549, น. 47-53) Covin, Green, Slevin, and Miles (2006) Hornsby, Naffziger, Kuratko, and Montagno (1993, pp. 29-37)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ทศนา หาญพล, นวนตย เจยรนย, ประภสสร พนผล, และภาณ อบลศร, 2546, น. 56) (ประภาณ ชยมงคล, ศภลกษณ สนธนา, เฉลมชย วรรณศร, และสคนธา ปรญญาตร, 2549, น. 47-53) (Covin, Green, Slevin, & Miles, 2006) (Hornsby, Naffziger, Kuratko, & Montagno, 1993, pp. 29-37) 5) ผแตง 5 คน (ชอผแตง 1, ชอผแตง 2, ชอผแตง 3, ชอผแตง 4, และ หรอ & ชอผแตง 5, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา) (ดเพมเตม 4.1.2.2 และ 4.1.2.3)

การอางองในเนอหาหนาขอความ จตตานนท ตนตกล, ศภวรรณ ทรงอานวยคณ, สพตรา จนทรเมอง, เฉลมชย วาสะสร, และวรรณพร ปตพฒนา (2548, น. 35-42) Busenitz, West, Shepherd, Nelson, and Chandler (2003, pp. 285-308)

การอางองในเนอหาทายขอความ (จตตานนท ตนตกล, ศภวรรณ ทรงอานวยคณ, สพตรา จนทรเมอง, เฉลมชย วาสะสร, และวรรณพร ปตพฒนา, 2548, น. 35-42) (Busenitz, West, Shepherd, Nelson, & Chandler, 2003, pp. 285-308) 6) ผแตง 6 คน (ชอผแตง 1, ชอผแตง 2, ชอผแตง 3, ชอผแตง 4, ชอผแตง 5, และ หรอ & ชอผ แตง 6, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ มนชยา เจยงประดษฐ, ปทมวด นนทนาเนตร, สโรตน จนงาม, ทดดาว แนบ

Page 18: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

18

เนยน, กตยาการ อศรางกร ณ อยธยา, และวรวรรณ ศกดาจวะเจรญ (2550) Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, and Titus (2002)

การอางองในเนอหาทายขอความ (มนชยา เจยงประดษฐ, ปทมวด นนทนาเนตร, สโรตน จนงาม, ทดดาว แนบเนยน, กตยาการ อศรางกร ณ อยธยา, และวรวรรณ ศกดาจวะเจรญ, 2550) (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, & Titus, 2002) 7) ผแตงเกน 6 คน (ชอผแตง 1 และคณะ หรอ et al. (แลวแตกรณ), ปพมพ)

การอางองในเนอหาหนาขอความ ปยวรรณ แสงสวาง และคณะ (2547) Mercer et al. (2004)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ปยวรรณ แสงสวาง และคณะ, 2547) (Mercer et al., 2004) 8) ผแตงใชนามแฝง (ชอนามแฝง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ โบตน (2513, น. 24) Omika (1993, p. 69)

การอางองในเนอหาทายขอความ (โบตน, 2513, น. 24) (Omika, 1993, p. 69) 9) ผแตงมสมณศกด (ชอผแตง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ พระพรหมมงคลาจารย (2553, น. 3)

Page 19: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

19

พระธรรมวสทธมงคล (หลวงตาพระมหาบว ญาณสมปนโน) (2554)

การอางองในเนอหาทายขอความ (พระพรหมมงคลาจารย, 2553, น. 3) (พระธรรมวสทธมงคล (หลวงตาพระมหาบว ญาณสมปนโน), 2554) 10) ผแตงมฐานนดรศกด หรอบรรดาศกด (ชอผแตง, ฐานนดรศกด หรอบรรดาศกด, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลข หนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ

สขมพนธ บรพตร, ม.ร.ว. (2545) นราธปพงศประพนธ, กรมหมน (2553, น. 3)

การอางองในเนอหาทายขอความ (สขมพนธ บรพตร, ม.ร.ว., 2545) (นราธปพงศประพนธ, กรมหมน, 2553, น. 3) 11) ผแตงเปนบรรณาธการ ผรวบรวม ผเรยบเรยง (ชอบรรณาธการ หรอผรวบรวม หรอผเรยบเรยง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ สทธนนท สมบตพรหม (2549, น. 75) Berlo (2005) Wilcox (2006, chapter 1)

การอางองในเนอหาทายขอความ (สทธนนท สมบตพรหม, 2549, น. 75) (Berlo, 2005) (Wilcox, 2006, chapter 1) 12) ไมปรากฏชอผแตง (“ชอเรอง” หรอ “ชอบทท” หรอ “ชอบทความ,” ปพมพ)

Page 20: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

20

การอางองในเนอหาหนาขอความ “ภมปญญาหมอพนบานไทย” (2545) “Transient viscoelastic flow of polymer solution” (1975)

การอางองในเนอหาทายขอความ (“ภมปญญาหมอพนบานไทย,” 2545) (“Transient viscoelastic flow of polymer solution,” 1975) 13) ผแตงเปนกลมบคคลหรอนตบคคล ไดแก หนวยงานราชการ สถาบน สานกงาน บรษท หางราน หรอกลมบคคล (ชอเตมของหนวยงาน [อกษรยอ], ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา) การอางองครงแรกใชชอเตม สวนการอางองครงตอไปใชชออกษรยอ

การอางองในเนอหาหนาขอความ สานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (สมศ., 2545) สมศ. (2545) Technology Information Access Center (TIAC, 2002, p. 33) TIAC (2002, p. 33)

การอางองในเนอหาทายขอความ (สานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา [สมศ.], 2545, น. 58) (สมศ., 2545, น. 58) (Technology Information Access Center [TIAC], 2002, p. 33) (TIAC, 2002, p. 33) 2.1.3.2 หนงสอแปล (ชอผแตงภาษาเดม, ปพมพเดม/ปพมพฉบบแปล, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ ปารกเกอร (2552) โรวลง (2546, ฉบบท 1) Stanislavski (2008) Musavi Lari (2008) Kiyosaki and Lechter (2010)

Page 21: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

21

การอางองในเนอหาทายขอความ (ปารกเกอร, 2552) (โรวลง, 2546, ฉบบท 1) (Stanislavski, 2008) (Musavi Lari, 2008) (Kiyosaki & Lechter, 2010) 2.1.3.3 หนงสอทพมพหลายครง (ชอผแตง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ อาทตย เพชรพนาภรณ (2548) Srivastava (2005, p. 15)

การอางองในเนอหาทายขอความ (อาทตย เพชรพนาภรณ, 2548) (Srivastava, 2005, p. 15) 2.1.3.4 หนงสอพมพหลายเลมจบ 1) ใชอางองทกเลม

การอางองในเนอหาหนาขอความ วยะดา ทศดร (2539) Brown (1961-1965)

การอางองในเนอหาทายขอความ (วยะดา ทศดร, 2539) (Brown, 1961-1965) 2) ใชอางองเลมใดเลมหนง

การอางองในเนอหาหนาขอความ ปญญา นตยสวรรณ (2544, น. 28) Bjork (2004, pp. 5-14)

Page 22: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

22

การอางองในเนอหาทายขอความ (ปญญา นตยสวรรณ, 2544, น. 28) (Bjork, 2004, pp. 5-14) 2.1.3.5 บทความในหนงสอ หรอบทในหนงสอ (ชอผแตง, ปพมพ, หนา หรอ บทท หรอ chapter)

การอางองในเนอหาหนาขอความ พรทพย วรกจโภคาทร (2547, บทท 3) สมนก ครโต (2549, น. 60-78) Fisher (1995, pp. 23-40) Meyer (2006, chapter 2)

การอางองในเนอหาทายขอความ (พรทพย วรกจโภคาทร, 2547, บทท 3) (สมนก ครโต, 2549, น. 60-78) (Fisher, 1995, pp. 23-40) (Meyer, 2006, chapter 2) 2.1.3.6 การอางองเอกสารทตยภม (Secondary Source) การอางองถงงานนพนธทผ เขยนไมไดศกษาคนควาจากเอกสารตนฉบบ (Primary source) โดยตรง แตไดศกษาจากงานนพนธทผอนเขยนอางองไว ซงเรยกวา เปนเอกสารทตยภม ใหเขยนอางอง โดยระบดงน ชอผแตงเอกสารตนฉบบ (อางถงใน หรอ as cited in ชอผแตง, ปพมพเอกสาร ทตยภม, หนา) หรอ (ชอผแตงเอกสารตนฉบบ, ปพมพตนฉบบ อางถงใน หรอ as cited in ชอผแตง ทตยภม, ปพมพทตยภม, หนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ ชยอนนต สมทวณช (อางถงใน พนม คลฉายา, 2542) Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993, p. 71)

Page 23: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

23

การอางองในเนอหาทายขอความ (Reynolds et al., 2004 as cited in Belinda et al., 2007) (Hill & Hlavacek, 1972; Peterson & Berger, 1972; Hanan, 1976 as cited in Kuratko, 2007) 2.1.3.7 หนงสอไมปรากฏปพมพ (ชอผแตง, ม.ป.ป. หรอ n.d., น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา) (ดเพมเตมท 4.1.2.4)

การอางองในเนอหาหนาขอความ กสมาวด สมบตเจรญ (ม.ป.ป., น. 43) Weisberg (n.d., pp. 264-265)

การอางองในเนอหาทายขอความ (กสมาวด สมบตเจรญ, ม.ป.ป., น. 43) (Weisberg, n.d., pp. 264-265) 2.1.3.8 วทยานพนธ 1) วทยานพนธฉบบเตม (ชอผแตง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ ทณฑกานต ดวงรตน (2553, น. 10-12) Alamazi (1993, p. 48)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ทณฑกานต ดวงรตน, 2553, น. 10-12) (Alamazi, 1993, p. 48) 2) สาระสงเขปวทยานพนธและปรญญานพนธ (ชอผแตง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา) สาระสงเขปทงจากสงพมพ ซงจดทาโดยมหาวทยาลยเอง หรอจากบคคลอน และจากการคนควาฐานขอมลวทยานพนธออนไลน การระบรายการอางองเหมอนกน คอ ชอผเขยนวทยานพนธ

Page 24: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

24

หรอปรญญานพนธตามดวยเครองหมายจลภาค ปพมพ เครองหมายจลภาค และหนาของสาระสงเขปวทยานพนธทมการอางถง

การอางองในเนอหาหนาขอความ พชรนทร บญเทยม (2553, น. 38-39) Swart (2001)

การอางองในเนอหาทายขอความ (พชรนทร บญเทยม, 2553, น. 38-39) (Swart, 2001) 2.1.3.9 รายงานการวจย (ชอผวจย, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ เฉลมสน สงหสนอง (2553) พนจ ทพยมณ (2553, น. 20-21) Chitnomrath (2011) Edstrom et al. (2008) International Federation of Accountants (2005) Jirapanthong (2010, pp. 12-15)

การอางองในเนอหาทายขอความ (เฉลมสน สงหสนอง, 2553) (พนจ ทพยมณ, 2553, น. 20-21) (Chitnomrath, 2011) (Edstrom et al., 2008) (International Federation of Accountants, 2005) (Jirapanthong, 2010, pp. 12-15) 2.1.3.10 เอกสารการประชมทางวชาการ (ชอผแตง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ ชชพล มงคลก (2552, น. 46)

Page 25: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

25

ธมนวรรณ กญญาหตถ และศรณพงศ เทยงธรรม (2554, น. 119-121) Premchaiswadi, Yimngam, and Premchaiswadi (2007, pp. 2136-2143) Soutar and Mazzarol (1995, pp. 85-110)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ชชพล มงคลก, 2552, น. 46) (ธมนวรรณ กญญาหตถ และศรณพงศ เทยงธรรม, 2554, น. 119-121)

(Premchaiswadi, Yimngam, & Premchaiswadi, 2007, pp. 2136-2143) (Soutar & Mazzarol, 1995, pp. 85-110)

2.1.3.11 การน าเสนอผลงานวจยโดยโปสเตอรในงานประชมวชาการ (ชอผแตง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ กานตวด สงสงห และนนทยา หาญศภลกษณ (2554, น. 91) พนดา ไพรนาร (2554, น. 132) Phadungath and Metzger (2006, pp. 9-13) Udomroekchai and Chiaravutthi (2554, p. 174)

การอางองในเนอหาทายขอความ (กานตวด สงสงห และนนทยา หาญศภลกษณ, 2554, น. 91) (พนดา ไพรนาร, 2554, น. 132) (Phadungath & Metzger, 2006, pp. 9-13) (Udomroekchai & Chiaravutthi, 2554, p. 174) 2.1.3.12 หนงสออางอง 1) สารานกรม (ชอผแตง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ กตต ทองลงยา (2524, น. 68-113) พสฐ เจรญวงศ (2545, น. 56-60) Weyuker and Frankl (1994, pp. 247-249)

Page 26: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

26

การอางองในเนอหาทายขอความ (กตต ทองลงยา, 2524, น. 68-113) (พสฐ เจรญวงศ, 2545, น. 56-60) (Weyuker & Frankl, 1994, pp. 247-249) 2) พจนานกรม 2.1) ไมมผแตง (ชอพจนานกรม, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ พจนานกรมฉบบราชบณฑตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, น. 113) Webster’s New World Dictionary of Computer Terms (1988, p. 245)

การอางองในเนอหาทายขอความ (พจนานกรมฉบบราชบณฑตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, น. 113) (Webster’s New World Dictionary of Computer Terms, 1988, p. 245) 2.2) มผแตง ลงรายการอางองเหมอนหนงสอทวไป

การอางองในเนอหาหนาขอความ วงศ วรรธนพเชฐ (2548, น. 271) Weik (1983, p. 382)

การอางองในเนอหาทายขอความ (วงศ วรรธนพเชฐ, 2548, น. 271) (Weik, 1983, p. 382) 2.1.3.13 สทธบตร (สทธบตรไทย หรอชอประเทศอน เลขท, ปทจดสทธบตร)

การอางองในเนอหาหนาขอความ สทธบตรไทย เลขท 28634 (2553) สทธบตรไทย เลขท 23094 (2551) U.S. Patent No. D636, 492 (2011)

การอางองในเนอหาทายขอความ

Page 27: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

27

(สทธบตรไทย เลขท 28634, 2553) (สทธบตรไทย เลขท 23094, 2551) (U.S. Patent No. D636, 492, 2011) 2.1.3.14 จลสาร แผนพบและเอกสารไมไดตพมพ 1) มผแตง (ชอผแตง, ปพมพ)

การอางองในเนอหาหนาขอความ ชยยทธ ชวลตนธกล (2537) ภาวณ ศรสขวฒนานนท (2543)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ชยยทธ ชวลตนธกล, 2537) (ภาวณ ศรสขวฒนานนท, 2543) 2) ไมมผแตง (ชอเรอง, ปพมพ)

การอางองในเนอหาหนาขอความ การปลกผกสวนครวแบบเกษตรธรรมชาต (2540) Tea: The Chinese art of the drinking (1991)

การอางองในเนอหาทายขอความ (การปลกผกสวนครวแบบเกษตรธรรมชาต, 2540) (Tea: The Chinese art of the drinking, 1991)

2.1.3.15 วารสาร 1) บทความทมชอผแตง หรอชอผเขยนบทความ

(ชอผแตง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา) การอางองในเนอหาหนาขอความ

ปยะวทย ทพรส (2553, น. 103-119) ลาดวน เทยรฆนธกล (2552, น. 29-39) Siriwongworawat (2003, pp. 38-43)

Page 28: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

28

Tandra, Sahai, and Veeravalli (2011, pp. 54-61)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ปยะวทย ทพรส, 2553, น. 103-119) (ลาดวน เทยรฆนธกล, 2552, น. 29-39) (Siriwongworawat, 2003, pp. 38-43) (Tandra, Sahai, & Veeravalli, 2011, pp. 54-61)

2) บทความทไมมชอผแตง หรอชอผเขยนบทความ (“ชอบทความ,” ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา

การอางองในเนอหาหนาขอความ “การทางานเชงรก: ทกษะทสรางไมยาก” (2550, น. 62-69) “Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure and process: suggested research directions” (1999, pp. 85-102)

การอางองในเนอหาทายขอความ (“การทางานเชงรก: ทกษะทสรางไมยาก,” 2550, น. 62-69) (“Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure and process: suggested research directions,” 1999, pp. 85-102)

2.1.3.16 หนงสอพมพ 1) บทความ ขาว ขอเขยน ทมชอผเขยน

(ชอผแตง/ผเขยน, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา การอางองในเนอหาหนาขอความ

วรนทร ตรโน (2554, น. 18) รงสรรค ศรวรศาสตร (2554, น. 16) Boonnoon (2011, p. 7A)

การอางองในเนอหาทายขอความ (วรนทร ตรโน, 2554, น. 18) (รงสรรค ศรวรศาสตร, 2554, น. 16) (Boonnoon, 2011, p. 7A)

Page 29: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

29

2) บทความ ขาว ขอเขยน ทไมมชอผเขยน (“ชอบทความ,” ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา

การอางองในเนอหาหนาขอความ “ม. ราชภฏธนบร: เสนชยแหงอนาคต,” (2554, น. 2) “Sony: Playstation network shutdown due to gamers’ credit card data likely stolen” (2011, p. 9A)

การอางองในเนอหาทายขอความ (“ม. ราชภฏธนบร เสนชยแหงอนาคต,” 2554, น. 2) (“Sony: Playstation network shutdown due to gamers’ credit card data likely stolen,” 2011, p. 9A)

2.1.3.17 สอโสตทศน 1) บนทกรายการโทรทศน และวทย

(ชอผจดรายการ, ปจดทา) การอางองในเนอหาหนาขอความ

ประสาน องคนนท (2552) เพญศร อนทรทต (2553)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ประสาน องคนนท, 2552) (เพญศร อนทรทต, 2553)

2) ภาพยนตรในรปแบบฟลม วซด (VCD) และดวด (DVD) (ชอผกากบ, ปจดทา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ ชาตรเฉลม ยคล, ม.จ. (2550) ธนตย จตนกล (2546) Campion (2006) “Madagascar” (2005)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ชาตรเฉลม ยคล, ม.จ., 2550)

Page 30: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

30

(ธนตย จตนกล, 2546) (Campion, 2006) (“Madagascar,” 2005)

3) เพลงในรป ซด (CD) (ชอนกรอง, ปทผลต)

การอางองในเนอหาหนาขอความ เบน ชลาทศ (2548) ไพบลยเกยรต เขยวแกว และคณะ (2552) Blue (2005)

การอางองในเนอหาทายขอความ (เบน ชลาทศ, 2548) (ไพบลยเกยรต เขยวแกว และคณะ, 2552) (Blue, 2005)

4) ผลงานทางศลปะ (ชอจตรกร, ปทผลต)

การอางองในเนอหาหนาขอความ วสทธ บญเรอง (2554) อจฉรยะ มหาโล (2553)

การอางองในเนอหาทายขอความ (วสทธ บญเรอง, 2554) (อจฉรยะ มหาโล, 2553)

2.1.3.18 การสอสารระหวางบคคล 1) การสอสารระหวางบคคล ทไมมการจดเกบขอมลเปนระบบ เชน การสอ

สารทางจดหมาย การสมภาษณ การสนทนาทางโทรศพท การสอสารทางอเลกทรอนกส ขอความ กระดานขาว เปนตน จะมเฉพาะการอางองในเนอหา แตในรายการอางองทายบทหรอทายเลมไมม (ชอผสอสาร, การสอสารระหวางบคคล หรอ personal communication, วนท เดอน พ.ศ.)

Page 31: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

31

การอางองในเนอหาหนาขอความ สวฒนา เจรญผล (การสอสารระหวางบคคล, 15 มถนายน 2552) E. R. McLean (personal communication, August 22, 2009)

การอางองในเนอหาทายขอความ (สวฒนา เจรญผล, การสอสารระหวางบคคล, 15 มถนายน 2552) (E. R. McLean, personal communication, August 22, 2009)

2) การสอสารระหวางบคคล ทมการจดเกบเปนระบบเพอการสบคน ขอมล สวนนจะใสในรายการอางองทายเลมหรอไมใสกได (ชอผสอสาร, วนท เดอน พ.ศ.)

การอางองในเนอหาหนาขอความ วลย วฒนะศร (15 กนยายน 2553) B. L. Myers (December 20, 2008)

การอางองในเนอหาทายขอความ (วลย วฒนะศร, 15 กนยายน 2553) (B. L. Myers, December 20, 2008)

2.1.3.19 การเขยนอางองวรรณกรรมคลาสสก หนงสอบางประเภทเปนหนงสอเกามากไมสามารถหาปพมพได ใหลงปพมพ

ของฉบบแปลทใชอางองลงแทนฉบบเดม และใชคาวา “trans” หรอ “ฉบบแปล” นาหนาปพมพทใช หรอใชปพมพของฉบบทใชตามดวยคาวา “version” หรอ “ฉบบพมพ” ถารปพมพกลงปพมพของฉบบเดมไวหนาปพมพของฉบบทใช

การอางองในเนอหาหนาขอความ ดอกไมสด (2510, ฉบบพมพหอสมดแหงชาต) พระธรรมกตต (845/2544)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ดอกไมสด, 2510, ฉบบพมพหอสมดแหงชาต) (พระธรรมกตต, 845/2544)

Page 32: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

32

2.1.3.20 เอกสารอเลกทรอนกส 1) เวบเพจ ถามผเขยน ใหระบ (ชอผเขยน, ปทจดทา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ เกศน จฑาวจตร (2550) Cooper (2007)

การอางองในเนอหาทายขอความ (เกศน จฑาวจตร, 2550) (Cooper, 2007)

ถาไมปรากฏชอผเขยน และปทจดทา ใหระบ (“ชอบทความ,” ม.ป.ป. หรอ n.d.)

การอางองในเนอหาหนาขอความ “สถาบนอดมศกษาในสงกด” (ม.ป.ป.) “Review on Adult Education in Myanmar” (n.d.)

การอางองในเนอหาทายขอความ (“สถาบนอดมศกษาในสงกด,” ม.ป.ป.) (“Review on Adult Education in Myanmar,” n.d.)

2) วารสารอเลกทรอนกส มบทความอเลกทรอนกสบนอนเทอรเนตทเดมปรากฏในวารสารฉบบ

พมพ ไมมวารสารฉบบพมพ บทความจากฐานขอมลออนไลน ทง 3 ประเภท ใชรปแบบเหมอนกน คอ (ชอผเขยนบทความ, ปทจดทา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ ณเดชน รงนวต (2551) Huang (2003)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ณเดชน รงนวต, 2551) (Huang, 2003)

Page 33: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

33

3) บทความจากขาวสาร ซงจดท าเปนรปอเลกทรอนกส (ชอผเขยนบทความ, ปทจดทา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ สถาบนไทยพฒน มลนธบรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปถมภ (2551) Lenn (2004)

การอางองในเนอหาทายขอความ (สถาบนไทยพฒน มลนธบรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปถมภ, 2551) (Lenn, 2004)

4) หนงสอพมพออนไลน (ชอผเขยนบทความ, ปพมพ)

การอางองในเนอหาหนาขอความ ทมขาวเศรษฐกจ (2554) วรากรณ สามโกเศศ (2554) Kehr (2011) Srisirirungsimakul (2011)

การอางองในเนอหาทายขอความ (ทมขาวเศรษฐกจ, 2554) (วรากรณ สามโกเศศ, 2554) (Kehr, 2011) (Srisirirungsimakul, 2011)

5) สารานกรมออนไลน (ชอผจดทา, ปทจดทา)

การอางองในเนอหาหนาขอความ Elstein (2010) Mills (2010)

Page 34: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

34

การอางองในเนอหาทายขอความ (Elstein, 2010) (Mills, 2010)

6) จดหมายอเลกทรอนกส ไมใสในบรรณานกรม แตใชอางถงในเนอหาได โดยมรปแบบดงน

(ชอผเขยน, การสอสารระหวางบคคล หรอ personal communication, วนท เดอน พ.ศ.)

การอางองในเนอหาหนาขอความ จราพร บานลา (การสอสารระหวางบคคล, 26 เมษายน 2554) K. Heng (personal communication, April 28, 2011)

การอางองในเนอหาทายขอความ (จราพร บานลา, การสอสารระหวางบคคล, 26 เมษายน 2554) (K. Heng, personal communication, April 28, 2011)

2.1.3.21 การเขยนอางอง ตาราง รปภาพ 1) ตาราง

ขอมลของตารางทนามาประกอบในเนอหาของงานนพนธม 4 สวน คอ เลขทของตาราง ชอตาราง (อยสวนบนของตาราง) ตารางและหมายเหต ซงระบรายละเอยดเกยวกบขอมลในตาราง การปรบปรงหรอพฒนาขอมลในตารางมาจากแหลงใด รายละเอยดแหลงขอมล มลขสทธ และชอเจาของลขสทธ การระบรายละเอยดในหมายเหตมรปแบบ ดงน อางองจากวารสาร นตยสาร ใหระบรายละเอยดดงน

หมายเหต หรอ Note. รายละเอยดเกยวกบขอมลในตาราง. ปรบปรงจาก หรอ Adapted from “ชอบทความ,” โดย ชอผแตง, ปพมพ, ชอวารสาร, เลขของเลมท ปท หรอ ฉบบท, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา. ปลขสทธ โดยชอเจาของ ลขสทธ.

หมายเหต. ขอมลจากการสารวจชใหเหนวาเดกผชายมพอแมทมสญชาตเปนคน ไทย มากกวาเดกผหญงทมระดบการศกษาเดยวกน. ขอมลปรบปรงจาก “สญชาตของพอแมของเดกผหญงและเดกผชายทอยชายแดนทางภาคตะวนตก ของประกาศ,” โดย สรยนต เกลดเพชร และมสข ถนไทย, 2549, วารสาร

Page 35: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

35

สหประชาชาต, 17, น. 271. ลขสทธ พ.ศ. 2549 โดย องคการศกษา วทยา- ศาสตร และสหประชาชาต.

Notes. An examples of application of the Rubber Elasticity Theory to Biopolymer Gels. Adapted from “A method for using measurements of shear modulus to estimate the size and thermodynamic stability of junction zones in noncovallently cross-linked gels,” by D. G. Oakenfull, 1984, Journal of Food Science, 49, pp. 1103-1104, 1110. Copyright 1984 by Journal of Food Science. อางองจากหนงสอใหลงรายละเอยดดงน หมายเหต หรอ Note. รายละเอยดเกยวกบขอมลในตาราง. ปรบปรงจาก หรอ Adapted from ชอหนงสอ (น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา), โดย ชอผแตง, ป พมพ, สถานทพมพ: สานกพมพ. ปลขสทธ โดย ชอเจาของลขสทธ.

หมายเหต. การนาหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาปรบใชกบระดบบคคล สถานศกษา ชมชน ธรกจเอกชน องคกรรฐและระดบประเทศ. ปรบปรงจาก ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง (น. 14-17), โดย สานกงานคณะกรรมการพฒนา การเศรษฐกจและสงคมแหงชาต, 2548, กรงเทพฯ: 21 เซนจร. ลขสทธ พ.ศ. 2548 โดย สานกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต.

Note. Adapted from Emotion Marketing (p. 109), by S. Robinette and C. Brand, 2001, New York: McGraw-Hill. Copyright 2001 by Hallmark Cards. Adapted with permission.

2) รปภาพ รปภาพทใชประกอบในงานนพนธหมายรวมถง กราฟ แผนผง แผนท

ภาพวาด และภาพถายดวย การอางองขอมลจะอยดานลางของภาพ เรมจากภาพท 1 ของบท ใชเลขบทนาตามดวยเครองหมาย . และเลขลาดบภาพ เชน ภาพท 4.1 หรอ Figure 4.1 หมายถง ภาพท 1 ของบทท 4 การเตรยมภาพตองเหมาะสมชดเจน ตวอกษรพมพดวยแบบธรรมดา ขนาดเดยว ตลอดภาพ กาหนดสดสวนใหเหมาะสม

Page 36: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

36

หมายเลขรปภาพและชอของรปภาพจะตางกบหมายเลขตารางและชอตาราง ซงอยดานบนของตาราง แตหมายเลขของภาพและชอของภาพจะอยดานลางของภาพนน รายละเอยดของขอมลอางองมรปแบบดงน 2.1) อางองจากวารสาร นตยสาร ลงรายละเอยดดงน

ภาพท X. หรอ Figure X. ชอภาพและรายละเอยด (ถาม). ปรบปรงจาก หรอ Adapted from “ชอบทความ,” โดย ชอผแตง, ปพมพ, ชอวารสาร, เลขของเลมท ฉบบท, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา. ลขสทธ [ป] โดยชอเจาของลขสทธ.

ภาพท 4.2. พระบาทสมเดจพระเจาอยหวพระราชทานเหรยญเสมาพระปรมาภ- ไธยยอ ภ.ป.ร. ทองคา แกครเออ สนทรสนาน ในโอกาสนาวงดนตรสนทรา- ภรณเขาเฝาฯ ในโอกาสทวงดนตรมอาย 30 ปบรบรณ. จาก “เออ สนทรสนาน มหาบรษแหงการดนตร,” โดย วจตรวงศ, 2553, วชราวธานสรณสาร, 29 (2), น. 90-99. มลนธพระบรมราชานสรณ พระบาทสมเดจพระมงกฎเกลาเจาอยหวใน พระบรมราชปถมภ เจาของลขสทธ

Figure 5.1. Modified model of tomato concentrates. Adapted from “Tomato concentration model,” by M. A. Williamson and C. K. Wong, 2009, Journal of Agricultural Science, 24, pp. 415-432. Copyright 2009 by Journal of Agricultural Science. Adapted with permission. 2.2) อางองจากหนงสอ ลงรายละเอยดดงน

ภาพท X. หรอ Figure X. ชอภาพ และรายละเอยด (ถาม). ปรบปรงจาก ชอ หนงสอ (น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา), โดย ชอผแตง, ปพมพ, สถานทพมพ: สานกพมพ. ปลขสทธ โดยชอเจาของลขสทธ.

ภาพท 5.5 แสดงอตรากาไรของ U.S. Treasury Bond ระหวาง มนาคม 1980 – กมภาพนธ 2000. ปรบปรงจาก การจดการการเงน (น. 124), โดย อ. เอฟ. บรกแฮม และ เจ. เอฟ. ฮสตน, 2544, กรงเทพฯ: บคเนท. ลขสทธ พ.ศ. 2544 โดย บรษท บคเนต จากด.

Figure 5.2. Showing the structure diagram for the cruise control system. Adapted from Concurrency state models & Java programming (p. 163), by

Page 37: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

37

J. Magee and J. Kramer, 2006, England: John Wiley & Sons. Copyright 2006 by John Wiley & Sons.

2.1.3.22 การเขยนอางองแหลงทมา หรอ Source ของตารางและรปภาพ

ขอมลของตารางหรอรปภาพทผนพนธนามาประกอบในงานนพนธของตนนน มความจาเปนตองระบแหลงทมา หรอ Source ของตารางหรอรปภาพนน โดยระบ ทมา หรอ Source ไวทายตาราง และระบรายละเอยดของรายการเชนเดยวกบระบแทรกในเนอหาของงานนพนธ คอ ชอผแตง, ปพมพ และหนา ดงรปแบบขางลาง ทมา หรอ Source: ผแตง (ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา)

ทมา: ไกรสทธ บตรชยงาม (2550, น. 48) ทมา: ทรงฉตร โตษยานนท และณรงค สงหประเสรฐ (2549, น. 30-34) Source: Cassar and Holmes (2003, p. 123) Source: Fan, Titman, and Twite (2003, pp. 25-27)

Page 38: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

38

ตวอยางตารางและการเขยนอางองแหลงทมาของตาราง ตารางท 2.1 เปรยบเทยบคณสมบตของผลตภณฑตางๆ กบงานวจยทนาเสนอ

คณสมบต AsteriskNOW Trixbox AstBill Askozia งานวจยท น าเสนอ

1. สราง SIP User √ √ √ √ 2. สราง IAX User √ √ √ √ 3. สราง กลม User √ 4. สราง Dial Plan √ √ √ √ 5. ขอมลการใชงาน (CDR) √ √ √ 6. กาหนดปรมาณการใช √ √ 7. การใชงาน VoiceMail √ √ √ √ 8. การใชงาน Conference √ √ √ √ 9 . แส ดงท รพ ย าก ร /ขอม ลระบบ

√ √ √

10. การใชงาน Music On Hold √ √ √ √ 11. การใชงาน IVR √ √ √ √ 12. ผใชงานสามารถเปลยนคาการใชงานของตนเองได

ทมา: ประณตพล ดลดสตา (2553, น. 32)

Page 39: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

39

ตารางท 4.4 จานวนและรอยละของกลมตวอยาง โดยจาแนกตามสาขาวทยาศาสตรและเทคโนโลย ทกาลงศกษา

สาขาวชา คายท 1 (จ านวน)

คายท 2 (จ านวน)

คายท 3 (จ านวน)

รวม (จ านวน)

รอยละ

วทยาศาสตร – คณตศาสตร - - 38 38 27.14 เทคโนโลยชวภาพ 11 11 - 22 15.71 เคม 8 6 - 14 10.00 ฟสกส 7 1 - 8 5.71 จลชววทยา - 3 - 3 2.14 วศวกรรมศาสตร 4 15 - 19 13.57 วสดศาสตร - 4 - 4 2.86 แพทยศาสตร 4 - - 4 2.86

เภสชศาสตร - 4 - 4 2.86

พอลเมอร - 7 - 7 5.00 คอมพวเตอร 4 1 - 5 3.57 คณตศาสตร 2 - - 2 1.43 อนๆ เชน ปโตรเลยม เทคโนโลย เทคนคการแพทย ชวเคม เปนตน

- 10 - 10 7.14

รวม 40 62 38 140 100

ทมา: วระวฒ ปงรตนตรย (2550, น. 60)

Page 40: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

40

ตวอยางภาพและการเขยนอางองแหลงทมาของภาพ

ภาพท 3.7 การออกแบบการทางานของระบบสนบสนนฯ ทมา: ประณตพล ดลดสตา (2553, น. 46)

Page 41: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

41

ภาพท 2.13 แสดงตวอยางของโปรแกรม AstBill ทมา: ประณตพล ดลดสตา (2553, น. 30)

Page 42: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

42

การแลกเปลยนขาวสาร (Message) อยางงาย1

ภาพท 2.7 แสดงการแลกเปลยนขาวสาร (Message) ของ SIP โปรโตคอลฯ ทมา: SIP Methods (Basic CALL EXAMPLE) [online] : เขาถง 4 ก.พ. 2552. จาก http://www.ithome.com.tw/plog/index.php?op=ViewArticle&articleID=797&blogId=70

Page 43: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

43

2.1.3.23 การเขยนอางองเอกสารทางดานกฎหมาย (Legal Materials) การอางองถงงานนพนธซงเปนเอกสารทางดานกฎหมาย ไดแก กฎขอบงคบ บทบญญตแหงกฎหมาย พระราชบญญต ใหเขยนอางองเหมอนงานนพนธทไมปรากฏชอผรบผดชอบเนอหา โดยระบ (ชอเรอง, ปพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนาทอางถง )

(พระราชบญญตกองทนสารองเลยงชพ, 2545, น. 15) (Canada Labour Code, 1997, p. 26) กฎหมายทประกาศในราชกจจานเบกษา ใหเขยนอางองโดยระบ ดงน (ชอกฎหมาย, ป, วนทและเดอน, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนาทอางถง)

(พระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2533, 2534, 15 สงหาคม, น. 19) 2.2 การเขยนอางองแบบเชงอรรถ (Footnote Citation) เชงอรรถ เปนขอความทอธบายเพมเตมหรอขยายความเนอหาของงานนพนธเฉพาะเรอง หรอเพอระบใหทราบแหลงทมา และสถานะของลขสทธ เชงอรรถม 2 ประเภท คอ เชงอรรถขยายความของเนอหา (Content footnotes) และเชงอรรถระบแหลงขอมลและลขสทธ (Copyright permission footnotes) 2.2.1 เชงอรรถขยายความของเนอหา (Content footnotes) จะชวยเพมเตม หรอขยายความของขอมลในเนอหา การใหขอมลไมควรจะเปนขอมลทซบซอน หรอเปนขอมลทไมจาเปน เพราะอาจทาใหผอานสบสน เขาใจผด เชงอรรถควรจะมขอมลทเสรมเนอหาใหสมบรณยงขน เปนขอมลของเนอหาเชงเดยว (one idea) ถาขอมลในเชงอรรถทกาลงจดเตรยมมความยาวถงหนงยอหนาหรอมากกวา หรอเปนขอมลทยกเนอหามาจากหนงสอเลมอนมาใสในเชงอรรถ มความยาวหนงยอหนาขนไป ควรจะนาขอมลนแทรกใสในเนอหาหรอไวในภาคผนวกจะเหมาะกวา หรออกแนวทางหนงกคอ ระบในเชงอรรถสนๆ วาเนอหามอยในออนไลน เพอเปนการใหแหลงขอมลเพมเตม อยางไรกตามถาขอมลทจะนามาลงในเชงอรรถมความยาวและมความสาคญ ผเขยนควรนาขอมลดงกลาวแทรกไปในเนอหามากกวาทจะนามาใสไวในเชงอรรถ 2.2.2 เชงอรรถระบแหลงขอมลและลขสทธ (Copyright permission footnotes) จะระบแหลงทมาของขอมลในเนอหาทเปนขอมลยกมาอางองจากหนงสออน (quotations) สเกลหรอมาตราสวน และรายการทดสอบ รวมทงภาพและตารางทมการนามาพมพซาหรอดดแปลง ผเขยนตองไดรบการอนญาตทจะนามาพมพซาหรอดดแปลงจากเจาของลขสทธกอนนามาดาเนนการ

Page 44: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

44

2.2.3 ขอก าหนดในการเขยนรายการเชงอรรถ 2.2.3.1 การใหเลขกากบรายการอางองในเนอหาแตละรายการใหเรยงไปตามลาดบของตาแหนงทอางองในเนอหา เลขทใชเปนเลขอารบก ถาหมายเลขปรากฏกบเครองหมายขดคน ( - ) หมายเลขจะตองนาหนาเครองหมายขดคน ( - ) เชน 2 - ถาหมายเลขระบขอความในวงเลบ (กจะระบไวทายขอความในวงเลบดงน. 3) ไมควรระบหมายเลขไวทายชอหวขอเรอง ชอบท 2.2.3.2 สวนการเขยนรายการอางองของเชงอรรถตรงสวนทายของหนาแตละหนาทมการอภปรายเนอหาทยกมาเขยนอางองนน หมายเลขลาดบของทงในเนอหาและในสวนเชงอรรถตองตรงกนและหมายเลขจะเรยงลาดบตอไปในหนาอนจนจบสวนเนอหา 2.2.3.3 กอนลงรายการเชงอรรถแตละหนาตองขดเสนคนระหวางสวนเนอหากบสวนเชงอรรถ มความยาว 1/3 ของความกวางของหนากระดาษ (สวนทพมพ) 2.2.3.4 การพมพเชงอรรถแตละรายการ บรรทดแรกของรายการใหพมพยอหนาเขาไป 0.5 นว และบรรทดตอไปใหพมพชดขอบซาย รายการอางองตอไปยอหนาเขาไป 0.5 นว เชนเดม 2.2.3.5 การระบหมายเลขกากบนารายการอางองในสวนเนอหา จะพมพตวเลขสงกวาขอความปกตเลกนอย 2.2.3.6 เนอหาแตละหนาทตองการอางองตองลงรายการเชงอรรถใหอยภายในหนาเดยวกน 2.2.4 รปแบบการเขยนเชงอรรถ 2.2.4.1 การเขยนเชงอรรถขยายความของเนอหา ใหลงรายการสวนทายของบรรทดมหมายเลขกากบตามลาดบตอดวยขอความจนจบและตามดวยเครองหมายมหพภาค ( . ) ---------------------------------------------

1 นกวเคราะหบางคนเชอในทฤษฎอน คอ Market segmentation theory ซงกลาววาลกษณะของ yield curve จะเปนออยางไรขนอยกบอปสงค (demand) และอปทาน (supply) ของเงนทนในตลาดระยะยาวและตลาดระยะสน เนองจากผออมและผกจะมความตองการตางกน ดงนน yield curve จะมรปรางอยางไรกได ขนอยกบ demand และ supply ของเงนทนแตละตลาดเปนสาคญ. ---------------------------------------------

4 Again, we assume that R for each economic unit in the economy is nonnegative. However, M for certain units now may be negative. The monetary authorities and commercial banks are assumed to be able to issue money, while all other economic units cannot.

Page 45: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

45

2.2.4.2 การเขยนเชงอรรถระบแหลงขอมลและลขสทธ 1) บทความจากวารสาร นตยศาร

ใหระบขอมลตามรปแบบดงน เลขกากบ จาก [หรอ ขอมลในคอลมน 1 มาจาก] “ชอบทความ,” โดย ชอ

และนามสกลผแตง (สาหรบชาวตางประเทศ ชอตน และชอรองใชตวอกษรยอ), ปพมพ, ชอวารสาร, เลมท, น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา. ลขสทธ [ปลขสทธ] โดย ชอเจาของลขสทธ. พมพซา [หรอปรบปรง] โดยไดรบอนญาต. ---------------------------------------------

1 จาก “สมเดจพระเทพรตนกบการอนรกษมรดกไทย ดานภาษาไทย,” โดย สพตรา ศรวฒน, 2553, วชราวธานสรณสาร, 29 (2), น. 25-40. มลนธพระบรมราชานสรณพระบาทสมเดจ พระมงกฎเกลาเจาอยหว เจาของลขสทธ. ---------------------------------------------

2 From “SpiderRadio: A cognitive radio network with commodity hardware and open source software,” by S. Sengupta, K. Hong, R. Chandramouli, and K. P. Subbalakshmi, IEEE Communications, 49 (3), pp. 101-109. Copyright by the Institute of Electrical and Electronics Engineers.

2) หนงสอ เอกสาร สงพมพตางๆ ใหระบขอมลตามรปแบบดงน เลขกากบ จาก [หรอ ขอมลในคอลมนท 1 มาจาก] ชอหนงสอ หรอเอกสาร

หรอสงพมพ (น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา), โดย ชอ และนามสกลผแตง (สาหรบชอตน และชอ รองของผแตงชาวตางประเทศ ระบเปนอกษรยอ), ปพมพ, สถานทพมพ: สานกพมพ. ลขสทธ [ป ลขสทธ] โดย ชอเจาของลขสทธ. พมพซาหรอปรบปรงโดยไดรบอนญาต. ---------------------------------------------

2 จาก โลกรวมสมย 2: คาตอบทคนรนใหมใครร (น. 311-329), โดย ประทมพร วชรเสถยร, 2553, กรงเทพฯ: ปาเจรา. ลขสทธ 2553 โดยสานกพมพปาเจรา. ---------------------------------------------

3 From Breakthrough strategic IT and process planning (pp. 164-169), by B. P. Lientz, 2010, Singapore: B & JO Enterprise. Copyright 2010 by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Page 46: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

46

หมายเหต : การระบรายการตางๆ ในการอางองใชหลกเกณฑ ดงน 1. การระบชอผแตง ปพมพ เลขหนา ใชหลกเกณฑเดยวกบการเขยนอางองแบบแทรก

ในเนอหา ยกเวน ชอผแตงชาวตางประเทศ หรอชาวไทยทเขยนเปนภาษาองกฤษ ลงทงชอและนามสกล โดยชอตนและชอรอง ใหใชอกษรยอ เลขหนา นาดวยตวอกษรยอ น. หรอ p. หรอ pp.

2. การระบชอเรองหรอบทความ ถาเปนชอภาษาตางประเทศ ใหใชตวอกษรพมพใหญ ขนตนเฉพาะคาแรก และถาชอเรองนน มชอเรองยอย (Sub-title) เฉพาะคาแรกของชอเรองยอย เทานน ทพมพอกษรตวพมพใหญ คาอนๆ พมพตวพมพเลกหมด

3. หากตองการอธบายลกษณะของงานนพนธเชน จดหมายถงบรรณาธการ ฉบบพเศษ ใหระบคาอธบายไวภายในเครองหมายวงเลบ ตอจากชอเรอง

4. ชอวารสารและชอหนงสอพมพตวเอน 5. ชอบทความวารสารอยในเครองหมายอญญประกาศ 6. การระบ เลมท และฉบบท ใหระบเฉพาะตวเลขเทานน หลงจากระบเลขของเลมท

แลว ถามเลขฉบบท ใหใสเลขฉบบทไวในวงเลบตามหลงเลขเลมท เชน 29 (5) 2.2.5 การเขยนรายการอางองเชงอรรถซ า การเขยนเชงอรรถอางองถงขอความทเคยอางถงมาแลวในเนอหา (การอางองครงทสองและครงตอๆ มา) การลงเชงอรรถใหใชขอความสนๆ เพยงระบใหทราบวาเปนขอความทเคยอาง มาแลว ดงน 2.2.5.1 ใชค าวา “แหลงเดม หรอ Ibid” (มาจากภาษาละตนวา Ibidem) ในกรณอางองซาตดกนไมมเชงอรรถอนคน 2.2.5.2 ใชค าวา “เลมเดม หรอ Op.cit.” (มาจากภาษาละตนวา opere citato) ในกรณอางองซาไมตดกน มเชงอรรถอนคน และไมไดอางถงเลขหนาเดม 2.2.5.3 ใชค าวา “หนาเดม หรอ Loc.cit.” (มาจากภาษาละตนวา loco citato) ในกรณอางองซาไมตดกน มเชงอรรถอนคน และอางถงเลขหนาเดม ตวอยาง :

1 นตกรรมและสญญา (น. 53), โดย เบญจะ เพงดษฐ, 2532, กรงเทพฯ: นตธรรม สาสน.

2 แหลงเดม. 3 Law on Contract (p. 98), by A. G. Guest, 1987, London: D. K.

4 Ibid. 5 A guide to legal research (p. 56), by E. C. Surrency, 1966.

Page 47: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

47

6 Ibid. 7 นตกรรมและสญญา (น. 70). เลมเดม. 8 วทยาการวจยทางนตศาสตร (น. 25), โดย สนย มลลกะมาสย, 2540,

กรงเทพฯ: ม.ป.พ. 9 A. G. Guest (p. 35). Op.cit.

10 ระเบยบวธวจยทางกฎหมาย (น. 63), 2544, โดย ไพจตร สวสดสาร. 11 A guide to legal research. Loc.cit.

12 ระเบยบวธวจยทางกฎหมาย. หนาเดม. หมายเหต : ขอควรระวงในการลงรายการเชงอรรถซ า การอางองจากหนงสอทแตงโดยผแตงคนเดยวกนตลอด หากมการลงรายการเชงอรรถซาโดยใช “เลมเดม หรอ Op.cit.” หรอ “หนาเดม หรอ Loc.cit.” เพอใหผอานทราบวาซากบรายการใด ใหระบ “ตวอกษร ก, ข, ค, ง หรอ a, b, c, d” ไวหลงชอผแตงทซากน ตวอยาง : 1 ทดนกบชาวนา ปฏรปหรอปฏวต (น. 15), โดย เกรกเกยรต พพฒนเสรธรรม ก, 2521.

2 เศรษฐศาสตรสาธารณะ (น. 35), โดย เกรกเกยรต พพฒนเสรธรรม ข, 2528. 3 ระเบยบวธวจยทางกฎหมาย (น. 53), โดย ไพจตร สวสดสาร, 2544. 4 การพฒนาเศรษฐกจกบความมนคงของชาต (น. 40), โดย เกรกเกยรต พพฒน เสรธรรม ค, 2536.

Page 48: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

46

3. การเขยนบรรณานกรมทายเลม บรรณานกรมเปนสวนประกอบทส าคญสวนหนงของงานเขยน ไมวาจะเปนเอกสารวชาการ

ต ารา หนงสอวชาการทวไป วทยานพนธ รายงานวจย ซงจะปรากฏอยสวนทายเลม เปนแหลงรวบรวมรายการอางองทงหมดทผเขยนใชเปนแหลงความรในการศกษา คนควา วจยขอมลเพองานเขยนของเขา ซงแหลงความรนน ไดแก หนงสอ บทความจากวารสารหรอหนงสอพมพ สอโสตทศน เอกสารอเลกทรอนกส ตลอดจนรายการอางองตางๆ ทปรากฏในสวนเนอหาของงานเขยน ยกเวนขอมลทไดจากการสอสารระหวางบคคล เชน จดหมาย การสอสารทางอเลกทรอนกสแบบไมเปนทางการ ซงจะปรากฏเฉพาะในสวนเนอหาเทานน วตถประสงคทใหผเขยนแจงรายการบรรณานกรมของทรพยากรสารสนเทศตางๆ ไวในงานเขยน เพอเปนการแสดงจรยธรรมทางวชาการ และเพอใหผอานงานเขยนสามารถน าไปใชในการสบคนสารสนเทศ เพอการตรวจสอบความถกตองหรอศกษารายละเอยดเพมเตมตามความตองการตอไป ซงผอานสามารถท าไดอยางสะดวก 3.1 ขอก าหนดในการเขยนรายการบรรณานกรม รายการบรรณานกรมแตละรายการประกอบดวยรายละเอยดทแตกตางกน ขนอยกบประเภทของทรพยากรสารสนเทศแตละประเภท เชน หนงสอ รายละเอยดของบรรณานกรมหนงสอแตละรายการ ประกอบดวย ชอผแตง ปพมพ ชอหนงสอ ครงทพมพ สถานทพมพ และส านกพมพ บทความในวารสาร ประกอบดวย ชอผแตง ปพมพ ชอบทความ ชอวารสาร เลมท ฉบบท หนาของบทความ เปนตน ฉะนนจงมความจ าเปนจะตองทราบขอก าหนดของการลงรายละเอยดทางบรรณานกรมดงกลาว 3.1.1 ชอผแตง 3.1.1.1 ไมตองลงค าน าหนานาม ต าแหนงทางวชาการ ค าเรยกทางวชาชพ และต าแหนงยศตางๆ เชน ยศต ารวจ ทหาร เปนตน

พลเรอตร สมภพ ภรมย ลงรายการเปน สมภพ ภรมย. ศาสตราจารย ดร.ไพฑรย สนลารตน ลงรายการเปน ไพฑรย สนลารตน. นายชยวฒน พรณสาร ลงรายการเปน ชยวฒน พรณสาร. รอยต ารวจเอก วนย ซอสตย ลงรายการเปน วนย ซอสตย. Sir John McLean ลงรายการเปน McLean, J., Sir. 3.1.1.2 ผแตงเปนชาวไทย ใหลงทงชอและนามสกล ตามล าดบ

ชนกภทร ผดงอรรถ.

Page 49: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

47

ธารา กนกมณ. พจนา พรรณบวหลวง. 3.1.1.3 ผแตงเปนชาวตางประเทศ ใหลงนามสกลตามดวยเครองจลภาค และตอดวยอกษรยอของชอตน และชอรอง

John Campbell ลงรายการเปน Campbell, J. C. D. Huang ลงรายการเปน Huang, C. D. W. R. King ลงรายการเปน King, W. R. ทงนรวมถงผแตงชาวไทยทเขยนหนงสอเปนภาษาองกฤษ จะลงรายการผแตงโดยใชนามสกลขนตน เหมอนผแตงชาวตางประเทศ

Chanokphat Phadungath ลงรายการเปน Phadungath, C. 3.1.1.4 ผแตงมฐานนดรศกด และบรรดาศกด ใหกลบฐานนดรศกด หรอบรรดาศกด ไวหลงชอโดยมเครองหมายจลภาคคน

สมเดจพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด ารงราชานภาพ ลงรายการเปน ด ารงราชานภาพ, สมเดจพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. ม.ร.ว. รมณยฉตร แกวกรยา ลงรายการเปน รมณยฉตร แกวกรยา, ม.ร.ว. คณหญงทพยวด ปราโมช ณ อยธยา ลงรายการเปน ทพยวด ปราโมช ณ อยธยา, คณหญง. ทานผหญงอศนา ปราโมช ลงรายการเปน อศนา ปราโมช, ทานผหญง. 3.1.1.5 ผแตงมสมณศกด ใหลงชอสมณศกด และถาทราบชอเดมใหใสไวในวงเลบตอจากชอสมณศกด

พระราชรตนรงส (วรยทธ วรยทโธ). พระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษลงด า). พระธรรมกตต. 3.1.1.6 ผแตงใชนามแฝง ใหใสชอนามแฝงตามทปรากฏ

ดอกไมสด. (2542).

Page 50: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

48

ทมยนต. (2547). Ba Jin. (2005). 3.1.1.7 ผแตงคนเดยวกน แตงหนงสอหลายชอเรองและพมพในปเดยวกน ถาเปนภาษาไทย ใหใสอกษร ก, ข, ค, ง ไวทายปทพมพตามล าดบ สวนภาษาองกฤษ ใหใสอกษร a, b, c, d ไวทายปทพมพ

สมยศ นาวการ. (2543 ก). Frang, C. R. (1986 a). 3.1.1.8 ไมปรากฏชอผแตง ใหใสชอหนงสอ หรอ ชอบท หรอ ชอบทความ แทน

หลากความคด ชวตคนท างาน. (2551). Art of Display: Culture shows. 3.1.1.9 หนงสอทไมมผแตง แตมบรรณาธการใหลงชอบรรณาธการแทน และตามดวยค ายอของบรรณาธการ คอ (บ.ก.) ไวในเครองหมายวงเลบหลงชอของบรรณาธการ ถาเปนภาษาองกฤษใชค าวา (Ed.) หรอ (Eds.) แทนค าวา Editor หรอ Editors

ปรงศร วลลโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพรม, และพรรณภา นลณรงค (บ.ก.). Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). 3.1.2 ปพมพ 3.1.2.1 หนงสอ 1) ใสปพมพในเครองหมายวงเลบตามหลงชอผแตง และตามดวยเครองหมายมหพภาค ( . )

กรรณการ สขเกษม. (2550). พวงรตน ทวรตน. (2543). David, A. (2006). Neely, A. (2002).

Page 51: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

49

2) หนงสออยในระหวางการพมพ ใหลงค าวา ก าลงจดพมพ หรอ in press ในเครองหมายวงเลบแทนปพมพ

(ก าลงจดพมพ) (in press) 3) หนงสอไมปรากฏปพมพ ใสอกษรยอในเครองหมายวงเลบแทนปพมพ ดงน

(ม.ป.ป.) แทนค าเตมวา ไมปรากฏปพมพ (n.d.) แทนค าเตมวา no date 3.1.2.2 บทความวารสาร หนงสอพมพ ใสปพมพตามดวยเครองหมายจลภาค วนท เดอน อยในเครองหมายวงเลบ และตามดวยเครองหมายมหพภาค

พศมย อรทย. (2549, กนยายน – ธนวาคม). วลลภา เทพหสดน ณ อยธยา. (2551, 23 พฤษภาคม). Canterbury, R. M. (1999, Fall). Mathew, K. & Bahaudin, G. M. (2007). 3.1.3 ชอหนงสอ ชอวารสาร ชอบทความ 3.1.3.1 ชอหนงสอ พมพดวยตวเอนและลงทายดวยเครองหมายมหพภาค “.” ตวอกษร ตวแรกของชอพมพตวพมพใหญ ค าอนๆ พมพตวพมพเลกหมด ยกเวนชอหนงสอมชอเรองยอย (Sub title) ใหพมพตวอกษรตวแรกของชอเรองยอยเปนตวพมพใหญ

สแดนพทธองค กสนารา. Study guide: Marketing communication. 3.1.3.2 ชอวารสาร พมพดวยตวเอนและลงทายดวยเครองหมายจลภาค

วารสารวธวทยาการวจย, Journal of College Admissions,

Page 52: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

50

3.1.3.3 ชอบทความ พมพตวธรรมดาตามดวยเครองหมายมหพภาค “.” ภาษาองกฤษตวแรกของค าแรกพมพดวยตวพมพใหญ และถามชอเรองยอย อกษรตวแรกของชอเรองยอยพมพดวยตวพมพใหญ นอกนนพมพตวพมพเลก

มหาวทยาลยของรฐ: การประยกตใชโมเดลสมการโครงสรางแบบอทธพล ยอนกลบพหกลม. Higher education marketing: A challenge. 3.1.4 ครงทพมพ 3.1.4.1 หนงสอ พมพครงแรก ไมใสครงทพมพ

3.1.4.2 หนงสอ พมพครงท 2 เปนตนไปใสครงทพมพทนทตอจากชอเรอง โดยครงทพมพจะอยในเครองหมายวงเลบและตามดวยเครองหมายมหพภาค

(พมพครงท 3). (3rd ed.). สถตประยกตส าหรบการวจย (พมพครงท 3). Management: Building competitive advantage (4th ed.). 3.1.5 ปท ฉบบท และหนา ของวารสาร 3.1.5.1 ใส เลข ของปท หรอเลมท ตอจากชอวารสาร ถามฉบบท ใหใสเลขของฉบบทในเครองหมายวงเลบตอจากเลขของปท หรอเลมท ทนท และพมพดวยตวเอนเชนกน ตามดวยเครองหมายจลภาค

วารสารวธวทยาการวจย, 19 (3), Journal of College Admissions, 165, 3.1.5.2 ใส เลข หนาของบทความทอางองตอจากเครองหมายจลภาค และจบทายดวย เครองหมายมหพภาค

วารสารวธวทยาการวจย, 19 (3), 292-314. Journal of College Admissions, 165, 22-30.

Page 53: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

51

3.1.5.3 ส าหรบบทความจากหนงสอพมพ จะตองใสตวอกษรยอของค าวา หนา คอ น. หรอ p. หรอ pp. กอนระบเลขหนา

มตชน, 34 (12097), น. 17-18. สยามรฐ, 61 (21186), น. 39. Bangkok Post, p. 3. The Nation, 36 (52937), p. 12A. 3.1.6 สถานทพมพ 3.1.6.1 ในสงพมพปรากฏชอเมองหลายชอ ใหใสเมองแรกทปรากฏ หรอชอเมองของส านกพมพทพมพหนงสอหรอสงพมพนนๆ

Amsterdam, London, New York, Singapore ลงเมองแรก คอ Amsterdam

3.1.6.2 สถานทพมพทเปนชอเมองทรจกกนทวไป ลงรายการตามชอทปรากฏ ไมตอง ลงชอประเทศ

ชอเมองหลวง และเมองส าคญ ทเปนทรจกกนทวไป Amsterdam New York Baltimore Paris Bangkok Philadelphia Boston Rome Chicago San Francisco Jerusalem Singapore London Stockholm Los Angeles Tokyo Milan Vienna Moscow Vientiane

3.1.6.3 สถานทพมพทเปนชอเมองทไมเปนทรจก ใหใสอกษรยอของชอรฐตามหลง หรอชอเมองและชอประเทศ

Page 54: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

52

เมอง Springfield รฐ Massachusetts ลงรายการเปน Springfield, MA: เมอง Mahwah รฐ New Jersey ลงรายการเปน Mahwah, NJ:

3.1.6.4 ชอรฐ และเมองในเขตการปกครองของประเทศสหรฐอเมรกา ใหใชอกษรยอ 2 ตว แทนชอรฐตางๆ ตามทการไปรษณยของประเทศสหรฐอเมรกาใช

อกษรยอ 2 ตว แทนชอรฐ หรอชอเขตการปกครอง ตามทใชในระบบไปรษณยของประเทศสหรฐอเมรกา

รฐ หรอ เขตการปกครอง

อกษรยอ รฐ หรอ

เขตการปกครอง อกษรยอ

Alabama AL Iowa IA Alaska AK Kansas KS American Samoa AS Kentucky KY Arizona AZ Louisiana LA Arkansas AR Maine ME California CA Maryland MD Canal Zone CZ Massachusetts MA Colorado CO Michigan MI Connecticut CT Minnesota MN Delaware DE Mississippi MS District of Columbia DC Missouri MO Florida FL Montana MT Georgia GA Nebraska NE Guam GU Nevada NV Hawaii HI New Hampshire NH Idaho ID New Jersey NJ IIIinois IL New Mexico NM Indiana IN New York NY

Page 55: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

53

อกษรยอ 2 ตว แทนชอรฐ หรอชอเขตการปกครอง ตามทใชในระบบไปรษณยของประเทศสหรฐอเมรกา (ตอ)

รฐ หรอ เขตการปกครอง

อกษรยอ รฐ หรอ

เขตการปกครอง อกษรยอ

North Carolina NC Tennessee TN North Dakota ND Texas TX Ohio OH Utah UT Oklahoma OK Vermont VT Oregon OR Virginia VA Pennsylvania PA Virgin Islands VI Puerto Rico PR Washington WA Rhode Island RI West Virginia WV South Carolina SC Wisconsin WI South Dakota SD Wyoming WY

3.1.6.5 ไมปรากฏสถานทพมพ ใหใชอกษรยอ ดงนแทน ม.ป.ท. (ไมปรากฏสถานทพมพ) N.P. (No place of publication)

3.1.6.6 พมพเครองหมายทวภาค (colon) “ : ” ตอจากชอสถานทพมพทนท

กรงเทพฯ: ปทมธาน: Cambridge, MA: Milan: West Sussex, UK:

3.1.7 ส านกพมพ 3.1.7.1 ถาส านกพมพเปนมหาวทยาลยและมชอของรฐหรอจงหวด เปนสวนหนงของชอมหาวทยาลย ไมตองระบชอของรฐหรอจงหวดในสวนของสถานทพมพอก

มหาวทยาลยเชยงใหม.

Page 56: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

54

University of Wisconsin.

3.1.7.2 ลงชอของส านกพมพอยางสนและเขาใจไดชดเจน เขยนชอ สมาคม บรษท และ โรงพมพมหาวทยาลย แตใหตดค าวา ส านกพมพ หางหนสวนจ ากด บรษท หรอ ค าวา Publishers, Co., และ Inc. ซงไมจ าเปนตองระบ แตใหคงค าวา Books ค าวา Press ในชอของส านกพมพไว

ส านกพมพดวงกมล ลงรายการเปน ดวงกมล. บรษท ดเอมจ ลงรายการเปน ดเอมจ. บรษท โรงพมพไทยวฒนาพานชจ ากด ลงรายการเปน โรงพมพไทยวฒนาพานช. Harper Collins Publishers, Inc. ลงรายการเปน Harper Collins. Prentice-Hall, Inc. ลงรายการเปน Prentice-Hall. John Wiley & Sons, Inc. ลงรายการเปน John Wiley & Sons.

3.1.7.3 ถาชอของผแตงเปนชอเดยวกบชอของส านกพมพ ใหใชค าวา ผแตง หรอ Author ในต าแหนงของส านกพมพ 3.1.7.4 ไมมชอส านกพมพ ใหใสโรงพมพแทนโดยใหคงค าวาโรงพมพไว

โรงพมพเลยงเซยงจงเจรญ โรงพมพมหาวทยาลยธรรมศาสตร Cambridge University Press 3.1.7.5 ไมปรากฏทงชอส านกพมพ และโรงพมพ ใหใชอกษรยอดงน ม.ป.พ. (ไมปรากฏส านกพมพ) n.p. (no publisher) 3.1.7.6 ลงทายชอส านกพมพดวยเครองหมายมหพภาค “ . ”

ไทยวฒนาพานช. Wrox Press.

3.1.8 การพมพอกษรยอในรายการบรรณานกรม (APA, 2009, p. 180) การก าหนดอกษรยอเพอใชในการลงรายการบรรณานกรม มดงน :

Page 57: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

55

edition อกษรยอ ed. Revised edition อกษรยอ Rev. ed. second edition อกษรยอ 2nd ed. Editor (Editors) อกษรยอ Ed. (Eds.) Translator (&) อกษรยอ Trans. no date อกษรยอ n.d. page (pages) อกษรยอ p. (pp.) Volume อกษรยอ Vol. Volumes อกษรยอ Vols. Number อกษรยอ No. Part อกษรยอ Pt. Technical Report อกษรยอ Tech. Rep. Supplement อกษรยอ Suppl.

3.2 การเรยงรายการบรรณานกรม รายละเอยดของทรพยากรสารสนเทศทใชอางองในงานนพนธทงหมด น ามาเรยงไวทายเลม โดยขอมลทน าลงไวทสวนของบรรณานกรม จะตองเปนขอมลทถกตอง สมบรณ และเปนประโยชนตอการศกษาคนควาตอไป 3.2.1 เรมตนหนาใหมส าหรบรายการบรรณานกรม โดยมค าวาบรรณานกรมอยตรงกลางหวกระดาษ 3.2.2 แยกรายการทรพยากรสารสนเทศออกเปน 2 กลมใหญ คอ ภาษาไทย และภาษาองกฤษ 3.2.3 เรยงรายการภาษาไทยกอนรายการภาษาองกฤษ 3.2.4 เรยงรายการแตละรายการตามล าดบตวอกษรของชอและนามสกลของผแตงคนแรก โดยยดหลกการเรยงตามพจนานกรมภาษาไทยฉบบราชบณฑตยสถาน ส าหรบผแตงชาวไทย สวนผแตงทเปนชาวตางประเทศ (รวมทงผแตงชาวไทยทแตงหนงสอเปนภาษาองกฤษ) เรยงตามล าดบตวอกษรของนามสกลของผแตงคนแรกตามดวยเครองหมายจลภาคและอกษรยอของชอตน และชอรอง 3.2.5 เรยงตามล าดบอกษรตออกษร

นงลกษณ วรชชย. (2545). นงลกษณ วรชชย, ดรณ รกษพทธ, และสวมล วองวาณช. (2544). นงลกษณ วรชชย, และสวมล วองวาณช. (2545).

Page 58: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

56

Hoban, J. P. (2001). Hoban, J. P., & Sydie, R. A. (1989). Hoban, J. P., Yadin, D., & Tabory, M. (1999). 3.2.6 ในการเรยงล าดบชอผแตงชาวตางประเทศ ทมค าน าชอ M’, Mc และ Mac ใหเรยงตามล าดบตวอกษรทปรากฏไมตองถอดเปนค าเตมวา Mac ทกค า และไมนบเครองหมาย ’ (APA, 2009, p. 182)

MacGee McFarlin M’ Neel 3.2.7 เอกสารหลายเรองแตงโดยผแตงคนเดยวกน เรยงล าดบตามปพมพ ปพมพกอนมากอนตามล าดบ

เพญพรรณ เจรญพร. (2548). เพญพรรณ เจรญพร. (2550). เพญพรรณ เจรญพร. (2552).

Nardini, R. F. (2001). Nardini, R. F. (2004). Nardini, R. F. (2008). 3.2.8 รายการชอผแตงคนแรกคนเดยวกน รายการทมผแตงคนเดยว จะมากอนรายการทมผแตงรวม

ถรนนท อนวชศรวงศ, (2550). ถรนนท อนวชศรวงศ, และพรณ อนวชศรวงศ, (2552). Orlikowski, W. (1996). Orlikowski, W., & Baroudi, J. (1991). 3.2.9 รายการแรกชอผแตงคนเดยวกน ตามดวยผแตงรวม คนท 2 คนท 3 และตอไปตามล าดบ ใหเรยงตามล าดบอกษรของชอและนามสกล หรอนามสกลของผแตงคนท 2 และคนท 3 หรอคนตอไปตามล าดบ

จกร ตงศภทย, จฑา เทยนไทย, และค านวณ บญชา. (2549).

Page 59: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

57

จกร ตงศภทย, จฑา เทยนไทย, และพบล ทรขนธ. (2551). ชาย โพธสตา, และไชยยศ ไชยมนคง. (2550). ชาย โพธสตา, สมยศ ชทรพย, และปรชา ปรยากร. (2552). Miles, R., & Mintzberg, H. (1990). Miles, R., Snow, C. C., & Quinn, J. B. (1994). Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Agee, W. K. (1992). Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Cameron, G. T. (2006). 3.2.10 ผแตงตงแต 2 คนขนไป ขอมลตรงกน ใหเรยงตามปพมพ ปพมพกอนมากอน

อจฉรา ธารอไร, ทดดาว ศลคณ, และภคน อปถมภ. (2544). อจฉรา ธารอไร, ทดดาว ศลคณ, และภคน อปถมภ. (2549). Roger, E. M., Mantel, S. J., & Servaes, J. (1995). Roger, E. M., Mantel, S. J., & Servaes, J. (1999). 3.2.11 ถาชอของผแตงทกชอแตละรายการตรงกน ปพมพกตรงกน ใหเรยงตามล าดบตวอกษรของชอหนงสอ (ยกเวนค าน าหนา คอ A หรอ The ไมนบ) ยกเวนถาสงพมพแตงโดยผแตงคนเดยวกน พมพปเดยวกน และเปนบทในเอกสารชด เชน ภาค 1 และ ภาค 2 (Part 1 and Part 2) ใหเรยงตามล าดบของชด ไมใชเรยงตามตวอกษรของชอเรอง ใหระบตวอกษรพมพเลก a, b, c, และตอไป ตามล าดบ หรอ ก, ข, ค, ตามล าดบ ตอทายปพมพ ในเครองหมายวงเลบ

ธงชย สนตวงษ. (2539ก). การตลาดยคโลกาภวตน. ธงชย สนตวงษ. (2539ข). การบรหารเชงกลยทธ. Kotler, P. (1989a). Marketing management. Kotler, P. (1989b). Social marketing. 3.2.12 การเรยงล าดบของงานเขยนหลายงานโดยผแตงคนแรกไมใชคนเดยวกน แตนามสกลเดยวกน ใหเรยงล าดบผแตงทมนามสกลเหมอนกน ตามตวอกษรยอของชอตน และชอกลาง ตามล าดบ

Dess, G. D., & Lumpkin, G. T. (1999). Dess, H. G., & Gunduz, U. (2005). Dess, J. P., & McFarlin, D. (2008).

Page 60: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

58

3.2.13 ผแตงทเปนชอหนวยงาน สมาคม สโมสร ใหลงชอของหนวยงาน เปนค าเตม ไมใชตวอกษรยอและเรยงตามล าดบตวอกษรตวแรกของชอหนวยงาน

สมาคมคอมพวเตอรแหงประเทศไทย. สมาคมหองสมดแหงประเทศไทย.

American Library Association. American Psychological Association. ถามหนวยงานยอยรบผดชอบงานเขยน ใหลงชอหนวยงานใหญ ตามดวยเครองหมายจลภาค ชอหนวยงานยอย

กรมศลปากร, ส านกวรรณกรรมและประวตศาสตร. มหาวทยาลยธรกจบณฑตย, บณฑตวทยาลย.

National Science and Technology Development Agency, Science and Technology Knowledge Service. University of Sydney, Department of Oriental Study. 3.2.14 นามสกลทขนตน ดวยค าวา de, la, du, van ใหเรยงล าดบเหมอนเปนสวนหนงของนามสกลนน

De Bono, E. De Francis, J. Van Auken, P. 3.2.15 งานเขยนทไมปรากฏชอผแตง ใหใชชอเรองหรอชอบทความ เรยงตามล าดบอกษรของชอเรอง และรายการจะเรยงปนกบชอผแตง

ทรรศนะ ใจชมชน. (2543). นวรตน เจยรนย. (2545). บทบาทของผปกครองในการสงเสรมการเรยนของนกเรยนในโครงการขยาย โอกาสทางการศกษา. (2542). ประภสสร พลโรจน. (2543).

Page 61: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

59

Keen, P. G. W. (1991). Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004). Management Information System. (2001). Nahavandi, A., & Malekzadch, A. R. (1999). 3.2.16 เอกสารดานกฎหมาย ใหปฏบตเหมอนเอกสารทไมปรากฏชอผแตง 3.2.17 เรยงรายการทขนตนดวยตวเลข ตามตวสะกดของการออกเสยง

หาความหมายใหชวต. 5 นาทกบศลปนไทย. 5 minute lessons. Five star English. 3.2.18 การพมพรายการบรรณานกรม พมพ double space ทกรายการ การพมพแตละรายการใชรปแบบยอหนาเขาไป (hanging indent format) ส าหรบบรรทดท 2, 3, ของแตละรายการ

ผแตง. (ปพมพ). ชอเรอง .(พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ. 3.3 การลงรายการบรรณานกรมของสอประเภทตางๆ 3.3.1 หนงสอ 3.3.1.1 ผแตง 1 คน ผแตง 1. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

จมพต สายสนทร. (2552). กฎหมายระหวางประเทศ (พมพครงท 8 แกไขเพมเตม). กรงเทพฯ: วญญชน.

Harris, M. B. (1995). Basic statistics for behavioral science research. Boston: Allyn and Bacon. 3.3.1.2 ผแตง 2 คน ผแตง 1, & ผแตง 2. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

ปยะ นากสงค, และพนธรว วรสทธกล. (2545). ดหนงฟงเพลงเลนเกมรอง คาราโอเกะ. กรงเทพฯ: ซคเซส มเดย.

Page 62: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

60

Magee, J., & Kramer, J. (2006). Concurrency state models & Java programs. West Sussex, UK: John Wiley. 3.3.1.3 ผแตง 3 คน ผแตง 1, ผแตง 2, & ผแตง 3. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

สภมาส องศโชต, สมถวล วจตรวรรณา, และรชชนกล ภญโญภานวฒน. (2551). สถตวเคราะหส าหรบการวจยทางสงคมศาสตรและพฤตกรรมศาสตร: เทคนค การใชโปรแกรม LISREL. กรงเทพฯ: มสชน มเดย.

John, J. A., Whitaker, D., & Johnson, D. G. (2001). Statistical thinking for managers. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC. 3.3.1.4 ผแตง 4 คน ผแตง 1, ผแตง 2, ผแตง 3, & ผแตง 4. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

วภา เพมทรพย, วศน เพมทรพย, สทธพร ธนากรเมธา, และประดษฐ ลมปนวงศแสน. คมอปลาดาวออฟฟศ. กรงเทพฯ: โปรวชน.

Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M. S., & Stober, T. (2003). Pervasive computing (2nd ed.). Berlin: Springer-Verlag. 3.3.1.5 ผแตง 5 คน ผแตง 1, ผแตง 2, ผแตง 3, ผแตง 4, และ หรอ & ผแตง 5. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพ ครง ท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

วธารตน ประดบ, อดมลกษณ อ าพนธ, ภสสรา ลมกงวาฬมงคล, ปยลกษณ พงษทว วรตน, และสรนภรณ ชนบญชนะ. (2547). เอกสารประกอบการสอนวชาการ ใชโปรแกรมส าเรจรป (Package program usage) 100-445. กรงเทพฯ: คณะ บรหารธรกจ มหาวทยาลยธรกจบณฑตย.

Page 63: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

61

Luftman, J. N., Bullen, C. V., Liao, D., Nash, E., & Neuman, C. (2004). Managing the information technology resources. NJ: Pearson Prentice-Hall. 3.3.1.6 ผแตง 6 คน ผแตง 1, ผแตง 2, ผแตง 3, ผแตง 4, ผแตง 5, และ หรอ & ผแตง 6. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

มนชยา เจยงประดษฐ, ปทมวด นนทนาเนตร, สโรตน จนงาม, ทดดาว แนบเนยน, กตยากร อศรางกร ณ อยธยา, และ วรวรรณ ศกดาจวะเจรญ. (2550). เอกสาร ค าสอนวชา หลกสถต ST 201. กรงเทพฯ: โรงพมพมหาวทยาลยธรกจ บณฑตย.

Ardestani, K., Ferracchiati, F. C., Gopikrishna, S., Redkar, T., Sivakumar, S., & Titus, T. (2002). Visual basic .NET threading handbook. Birmingham, UK: Wrox Press. 3.3.1.7 ผแตง 7 คน ผแตง 1, ผแตง 2, ผแตง 3, ผแตง 4, ผแตง 5. ผแตง 6, และ หรอ & ผแตง 7. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

ปยวรรณ แสงสวาง, วสทธ ตรเงน, สวนตย จระวงส, สรพร หลอดเงน, ธญญะ พรหมศร, ศกษา อนเจรญ, และรมยมาศ จนทรขาว. (2547). เอกสารค าสอน วทยาศาสตรเพอคณภาพชวต SC 101 (พมพครงท 3). กรงเทพฯ: โรงพมพ มหาวทยาลยธรกจบณฑตย.

Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E. O., Schell, G. E., & Neuman, C. C. (2004). Information technology resources management (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: John & Sons Press. 3.3.1.8 ผแตงมากกวา 7 คน ผแตง 1, ผแตง 2, ผแตง 3, ผแตง 4, ผแตง 5, ผแตง 6, … ผแตงคนสดทาย. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

Page 64: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

62

ปรดา อนเรอน, สมชาย ตระกลกจ, ไพบลย ใจด, วฒนา เกยรตรตน, สวรรณ เปยม ไสว, วไลพร คลองการเรยน, … บงอร กนกงาม. (2553). การจดการระบบ สารสนเทศส าหรบ CEO (พมพครงท 3). กรงเทพฯ: ซอโอเพรส.

Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., … Morgan, C. (2004). Beginning PHP5. Indianapolis, IN: Wiley. 3.3.1.9 ผแตงมสมณศกด ชอสมณศกด (ชอเดม). (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

พระธรรมวสทธมงคล (หลวงตาพระมหาบว ญาณสมปนโน). (2554). นพพานคอ นพพาน. กรงเทพฯ: คณะศษยานศษย การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย.

พระราชรตนรงส (วรยทธ วรยทโธ). (2553). สแดนพทธองคกสนารา. กรงเทพฯ: ดเอมเจ. 3.3.1.10 ผแตงมฐานนดรศกด ชอ, ฐานนดรศกด. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

เสนย ปราโมช, ม.ร.ว. (2535). ชวลขต. กรงเทพฯ: โรงพมพไทยวฒนาพานช.

Vajiravudh, King of Siam. (1980). Correspondence. Selections. Bangkok: Chulalongkorn University Press. 3.3.1.11 ผแตงมบรรดาศกด ชอ, บรรดาศกด. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

พรทพย โรจนสนนท, คณหญง. (2546). เปรยวหลบใน. กรงเทพฯ: สดสปดาห.

Aarvold, C., Sir, Hill, D., Sir, & Newton, G. P. (1973). Report on the review of procedures for the discharge and supervision of psychiatric patients subject to special restrictions. London: H. M. S. O.

Page 65: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

63

3.3.1.12 ผแตงใชนามแฝง ชอนามแฝง. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

ทมยนต. (2547). แกวกลยาแหงแผนดน (พมพครงท 2). กรงเทพฯ: ณ บาน วรรณกรรม.

Ba Jin. (2005). Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe) (2nd ed.). Beijing: Foreign Languages Press. 3.3.1.13 หนงสอไมปรากฏชอผแตง ชอเรอง (พมพครงท). (ปพมพ). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

หลากความคด ชวตคนท างาน. (2551). กรงเทพฯ: แผนงานสขภาวะองคกรภาค เอกชน ส านกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ. Art of display: Culture shows. (2010). Hong Kong, China: Links International. 3.3.1.14 หนงสอรวมเรอง มชอ บรรณาธการ ผรวบรวม หรอผเรยบเรยง ชอบรรณาธการ. (บ.ก.) หรอ ชอผรวบรวม หรอ ผเรยบเรยง. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพ ครง ท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

ปรงศร วลลโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพร, และพรรณภา นลณรงค. (บ.ก.). (2527). สรปผลการสมมนาเรองไตรภมพระรวง. กรงเทพฯ: กรมศลปากร. ไพฑรย สนลารตน, นพพร ศรวรวไล, และอศวน แสงพกล. (บ.ก.). (2552). การ บรหารจดการ แนวคดและทางเลอกรวมสมย. กรงเทพฯ: ศนยวจย มหาวทยาลยธรกจบณฑตย.

Rayanakorn, K. (Ed.). (2011). Climate change challenges in the Mekong Region. Chiang Mai: Chiang Mai University Press. Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). (2010). Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th international conference. West Sussex, UK: IMP.

Page 66: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

64

3.3.1.15 ผแตงเปนสถาบน หนวยงาน องคการ สมาคม สโมสร ฯลฯ ชอเตมของสถาบนหรอหนวยงาน. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ. (ถาสถาบนหรอหนวยงานเปนผจดพมพ ใหลงค าวา ผแตง หรอ Author ใน ต าแหนงส านกพมพ)

กรมศลปากร. ส านกโบราณคดและพพธภณฑสถานแหงชาต. (2543). ปราสาทพนม รง (พมพครงท 4). กรงเทพฯ: ผแตง.

Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction Development. (2001). Basic education curriculum B.E. 2544 [A.D. 2001]. Bangkok: Author. 3.3.1.16 หนงสอแปล ชอผแตงตนฉบบ. (ปพมพ). ชอเรองทแปล [ชอตนฉบบ] (ชอผแปล, ผแปล). สถานท พมพ: ส านกพมพ. (ตนฉบบพมพ ป ค.ศ. หรอ พ.ศ.)

เกรย, เจ. (2552). ผชายมาจากดาวองคารผหญงมาจากดาวศกร [Men are from mars, women are from venus] (สงกรานต จตสทธภากร, ผแปลและเรยบเรยง) (พมพ ครงท 26). กรงเทพฯ: ซเอดยเคชน. บรกแฮม, อ. เอฟ., และฮสตน, เจ. เอฟ. (2544). การจดการการเงน [Fundamentals of financial management] (เรงรก จ าปาเงน, ผแปลและเรยบเรยง) (พมพครงท 2). กรงเทพฯ: บคเนท. (ตนฉบบพมพ ป ค.ศ. 2001). ปารกเกอร, อาร. บ. (2552). ศพคนดง [High profile] (อสรยา ชมภผล, ผแปล). กรงเทพฯ: นกฮก พบลชชง.

Kiyosaki, R. T., & Lechter, S. L. (2010). Fu ba ba xiong ba ba [Rich dad, poor dad] (L. Qinggi, & S. L. Zhu, Trans.). Hai Kou: Nan hai chu ban she. Luang Poo Buddha Isara. (2008). Valuable adages of Luang Poo Buddha Isara (T. Wongamatasiri, & O. Limtasiri, Trans). Ratchaburi: Thammaruk. Stanislavski, K. (2008). My life in art (J. Benedetti, Trans.). London: Routledge.

Page 67: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

65

3.3.1.17 หนงสอพมพหลายครง ผแตง. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

สนอง วรอไร. (2549). การท าชวตใหไดดและมสข (พมพครงท 5). กรงเทพฯ: อมรนทร.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches (2nd.). CA: Sage. 3.3.1.18 หนงสอพมพหลายเลมจบ 1) ใชอางองทกเลมใหลงชวงระยะของการพมพ ตงแตปแรกถงปสดทายในรายการปพมพในวงเลบ

พทธยอดฟาจฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเดจพระ. (2553). บทละครเรองรามเกยรต (เลม 1 – เลม 4) (พมพครงท 11). กรงเทพฯ: บรรณกจ 1991. (พมพครงท 1 พ.ศ. 2419 โรงพมพครสมท บางคอแหลม).

Miller, T. (Ed.). (2003). Television: Critical concepts in media and cultural studies (Vols. 1-5). London: Routledge. 2) ใชอางองเพยงบางเลม ใหระบเฉพาะปพมพของเลมทใชอางอง

พทธยอดฟาจฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเดจพระ. (2553). บทละครเรองรามเกยรต (เลม 3) (พมพครงท 11). กรงเทพฯ: บรรณกจ 1991.

Miller, T. (Ed.). (2003). Television: Critical concepts in media and cultural studies (Vols. 1). London: Routledge. 3.3.1.19 บทความหรอบทในหนงสอ ชอผแตงบทความหรอบท. (ปพมพ). ชอบทความหรอบท. ใน หรอ In ชอบรรณาธการ (บ.ก. หรอ Ed. หรอ Eds.), ชอหนงสอ (น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา). สถานท พมพ: ส านกพมพ. บรรณาธการชาวตางประเทศใสอกษรยอชอตนและชอรอง ตามดวยนามสกล

Page 68: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

66

ณฐพล ปญญโสภณ. (2554). มมมองของนกศกษานเทศศาสตรตอกระบวนการผลต ละครเพอการสอสาร. ใน ชนญช ภงคานนท (บ.ก.), กระบวนทศน มหาวทยาลยไทยบนความทาทายของเอเชยแปซฟก (น. 23-24). กรงเทพฯ: มหาวทยาลยกรงเทพ.

Sinnaeve, G., Pissard, A., Fernandez-Pierna, J. A., Lognay, G., Rondia, A., Dupont, P., … Lateur, M. (2010). Use of near infrared spectroscopy for the determination of internal quality of entire apples. In S. Saranwong, S. Kasemsumran, W. Thanapase, & P. Williams (Eds.), Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th International Conference (pp. 255- 259). West Sussex, UK: IMP. 3.3.1.20 การอางองเอกสารทตยภม ผนพนธอางองเอกสารทตยภม เพราะไมสามารถคนหาตนฉบบเดมได การเขยนรายการบรรณานกรมเหมอนกบรายการหนงสอทวไป

พนม คลฉายา. (2539). อทธพลและประสทธภาพของสอเกยวกบขาวสารการเลอกตง สมาชกสภาผแทนราษฎรตอผมสทธ 18-19 ป เขตกรงเทพมหานครในป พ.ศ. 2538. กรงเทพฯ: สถาบนสงเสรมการศกษาและวจยเกยวกบอสลาม.

Balinda, L., Martie-Louise, V., & Kate, K. (2007). Measuring the benefits of entrepreneurship at different levels of analysis. Journal of Management & Organization, 13 (4), pp. 312-330. 3.3.1.21 หนงสอไมมสถานทพมพ ส านกพมพ และปพมพ ผแตง. (ม.ป.ป. หรอ n.d.). ชอเรอง (พมพครงท). ม.ป.ท. หรอ N.P.: ม.ป.พ. หรอ n.p.

พระธรรมสงหบราจารย (จรญ ฐตธมโม). (ม.ป.ป.). แสงเทยนสองธรรม. กรงเทพฯ: รงเรองวรยะพฒนา. สนธยา เรองหรญ. (2551). การบญชชนกลาง 1. กรงเทพฯ: ม.ป.พ. เหลยวหลงแลหนา 15 ป Pulinet. (2545). ม.ป.ท.: ขายงานหองสมดมหาวทยาลยสวน ภมภาค.

Page 69: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

67

Chang, X. (1991). Hanyu cuobiezi xinli fenxi. N.P.: Zhonggue wenshi. Pelegrin-Genel, E. (1996). The office. Canale, Italy: n.p. The Council of the Development of Cambodia. (n.d.). Prime investment information in Cambodia (Provinces-cities). Cambodia: Author. 3.3.1.22 หนงสออางอง 1) อางองทงเลม ผแตง. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานทพมพ: ส านกพมพ. ผแตง. (บ.ก. หรอ Ed. หรอ Eds.). (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท). สถานท พมพ: ส านกพมพ. ชอเรอง. (ปพมพ). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

พจนานกรมฉบบราชบณฑตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรงเทพฯ: นานมบคส. วงศ วรรธนพเชฐ. (2548). พจนานกรมตวอยาง ประโยค วล ภาษาองกฤษพรอมค า แปล. กรงเทพฯ: ไทยเวยส พบลเคชนส. สารานกรมไทยส าหรบเยาวชน. (2548). กรงเทพฯ: โครงการสารานกรมไทยส าหรบ เยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเดจพระเจาอยหว.

Encyclopedia of software engineering. (1994). New York, NY: John Wiley & Sons. Webster’s New World Dictionary of computer terms. (1988). New York, NY: Webster’s New World. Weik, M. H. (1983). Communications standard dictionary. New York, NY: Van Nostrand Reinhold. 2) อางองเฉพาะบทหรอเรองในเลม ผแตง. (ปพมพ). ชอบทหรอเรอง. ใน ชอบรรณาธการ (บ.ก. หรอ Ed. หรอ Eds.), ชอหนงสอ (น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา). สถานทพมพ: ส านก พมพ. ผแตง. (ปพมพ). ชอบทหรอเรอง. ใน ชอบรรณาธการ (บ.ก. หรอ Ed. หรอ Eds.), ชอหนงสอ (น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา). สบคนจาก http://www. xxxxxxxx.

Page 70: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

68

กตต ทองลงยา. (2524). นก. ใน สารานกรมไทยส าหรบเยาวชนโดยพระราชประสงค ในพระบาทสมเดจพระเจาอยหว เลม 1 (พมพครงท 3) (น. 68-113). กรงเทพฯ: โครงการสารานกรมไทยส าหรบเยาวชน. กาบ. (2544). ใน ประเสรฐ ณ นคร และคณะ (คณะกรรมการช าระพจนานกรม), พจนานกรมฉบบราชบณฑตยสถาน พ.ศ. 2542 (น. 112). กรงเทพฯ: ราชบณฑตยสถาน. พสฐ เจรญวงศ. (2545). โขงเจยม, ศลปะถ าอ าเภอ. ใน สารานกรมประวตศาสตรไทย เลม 2 อกษร ข-จ ฉบบราชบณฑตยสถาน (น. 56-60). กรงเทพฯ: ราชบณฑตย- สถาน. วงศ วรรธนพเชฐ. (2547). Heart. ใน พจนานกรมตวอยาง ประโยค วล ภาษาองกฤษ พรอมค าแปล (น. 483-484). กรงเทพฯ: ไทยเวยส พบลเคชนส.

Movable-head disk unit. (1988). In L. Darcy, & L. Boston (Eds.), Webster’s New World Dictionary of computer terms (p. 245) (3rd ed.). New York, NY: Simon & Schuster. Stevens, W. P. (1994). Data flow analysis and design. In B. Curtis, H. Eisner, R. E. Fairley, N. E. Gibbs, H. Mills, J. Musa … W. Scacchi (Eds.), Encyclopedia of software engineering (pp. 242-247). New York: John Wiley & Sons. Weik, M. H. (1983). Frequency-division multiplexing (FDM). In Communications Standard dictionary (p. 382). New York, NY: Van Nostrand Reinhold. 3.3.1.23 รายงานการวจย ผแตง. (ปพมพ). ชอเรอง (รายงานผลการวจย). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

พนจ ทพยมณ. (2553). การวเคราะหปญหาทางกฎหมายทเกยวกบการตายของ ประเทศไทย (รายงานผลการวจย). กรงเทพฯ: มหาวทยาลยธรกจบณฑตย. เฉลมสน สงหสนอง. (2553). การพฒนาชดการเรยนโดยใชปญหาเปนฐานในรายวชา คณตศาสตรธรกจส าหรบนกศกษาระดบปรญญาบณฑต มหาวทยาลยธรกจ บณฑตย (รายงานผลการวจย). กรงเทพฯ: มหาวทยาลยธรกจบณฑตย.

Chitnomrath, T. (2011). A study of factors regarding firm characteristics that affect financing decisions of public companies listed on the stock exchange of Thailand (Research report). Bangkok: Dhurakij Pundit University.

Page 71: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

69

Jirapanthong, W. (2010). Development of selection model to support higher education (undergraduate programs) using data mining technique (Research report). Bangkok: Dhurakij Pundit University. 5.3.1.24 เอกสารการประชมวชาการ (Meetings, Symposia) 1) จดพมพเปนรปเลม ผแตง. (ปพมพ). ชอบทความหรอชอเรองของบท. ใน หรอ In ชอ บรรณาธการ (บ.ก. หรอ Ed. หรอ Eds.), ชอการประชม (น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

ชชพล มงคลก. (2552). การประยกตใชกระบวนการล าดบชนเชงวเคราะหในการจด ตารางการผลตแบบพหเกณฑ: กรณศกษาโรงงานอตสาหกรรมผลตยา. ใน การ ประชมวชาการการบรหารและการจดการ ครงท 5 (น. 46). กรงเทพฯ: มหาวทยาลยธรกจบณฑตย. ธมนวรรณ กญญาหตถ, และศรณยพงศ เทยงธรรม. (2554). ความพงพอใจของ ผบรโภคในเขตกรงเทพมหานครทมตอประโยชนของสมารทโฟน. ใน ชนญช ภงคานนท (บ.ก.), กระบวนทศนมหาวทยาลยไทยบนความทาทายของเอเชย ปาซฟก (น. 119-121). กรงเทพฯ: มหาวทยาลยกรงเทพ.

Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B., & Fackler, K. (2010). Lignocellulosic structural changes after physico-chemical pretreatment monitored by near infrared spectroscopy. In S. Saranwong, S. Kasemsumran, W. Thanapase, & P. Williams (Eds.), Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th International conference (pp. 193-198). West Sussex, UK: IMP. Soutar, G., & Mazzarol, T. W. (1995). Gaining competitive advantage in education services exports: Forward integration and strategic alliances in a maturing market. In G. Tower (Ed.), Proceeding of the Academy of International Business Southeast Asia Regional Conference, Asia Pacific International Business: Regional integration and global competitiveness (pp. 85-110). Perth: Murdoch University.

Page 72: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

70

2) ยงไมไดพมพเปนรปเลม

ผน าเสนอหรอผแตง. (ป, เดอน). ชอเรองทน าเสนอ. ใน หรอ In ชอของ ประธานจดงาน (ประธาน หรอ Chair), ชอการประชม. การประชมจด โดย ชอหนวยงาน, สถานทจด.

Majid, S. (2005, July 11-13). Library and information education in Singapore. In D. P. Rachmananta (Chair), Workshop on issues and challenges in developing professional LIS Education and Training in Indonesia within the ASEAN region. Organized by National Library of Indonesia. Siriwongworawat, S. (2005, July 11-13). LIS education and training in Thailand: An overview. In D. P. Rachmananta (Chair), Workshop on issues and challenges in developing professional LIS Education and Training in Indonesia within the ASEAN region. Organized by National Library of Indonesia. 3) การน าเสนอโปสเตอร (Poster)

ผน าเสนอ. (ป, เดอน). ชอของโปสเตอร. รายงานหรอวาระของโปสเตอร (paper หรอ poster session) น าเสนอในการประชมของชอหนวยงาน, สถานท.

กานตวด สงสงห, และนนทยา หาญศภลกษณ. (2554, มนาคม). จลนศาสตรศกษา การเกดอมลชนโคพอลเมอรไรเซชนของสไตรนมอนอเมอรกบน ายาง ธรรมชาต. การประชมวชาการมหาวทยาลยกรงเทพ, กรงเทพฯ. พนดา ไพรนาร. (2554, มนาคม). การจดการวสาหกจชมชนในจงหวดกาฬสนธ. การประชมวชาการมหาวทยาลยกรงเทพ, กรงเทพฯ.

Phadungath, C., & Metzger, L. E. (2006, July). Effect of sodium gluconate on the solubility of calcium lactate. ADSA-ASAS Joint Annual Meeting, Minneapolis, MN. Udomroekchai, W., & Chiaravutthi, Y. (2011, March). Thai consumer willingness to pay for genetically modified rice. Bangkok University Research Conference, Bangkok.

Page 73: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

71

3.3.1.25 วทยานพนธและปรญญานพนธ 1) พมพเปนรปเลม ผแตง. (ปพมพ). ชอเรอง (ปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต หรอ Doctoral dissertation หรอ วทยานพนธปรญญามหาบณฑต หรอ master’s thesis). สถานทพมพ: ส านกพมพ.

กองเกยรต บรณศร. (2553). ความสมพนธระหวางความเปนผประกอบการของ องคการ สภาพแวดลอมทางธรกจและผลการด าเนนงานของสถานประกอบการ อตสาหกรรมการผลตขนาดกลางและขนาดใหญในพนทการนคมอตสาหกรรม แหงประเทศไทย (ปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต). กรงเทพฯ: มหาวทยาลยธรกจบณฑตย.

Nickels, D. W. (2005). The relationship between IT-business alignment and organizational culture: An exploratory study (Doctoral dissertation). Memphis, TN: University of Memphis. 2) ไมไดตพมพ ผแตง. (ปพมพ). ชอเรอง (ปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต ไมไดรบการ ตพมพ หรอ Unpublished doctoral dissertation หรอ วทยานพนธปรญญา มหาบณฑตไมไดรบการตพมพ หรอ Unpublished master’s thesis). ชอ สถาบน, สถานทพมพ.

ศรคณ ววฒนเสร. (2546). การศกษาแนวโนมของหลกสตรนเทศศาสตรในทศวรรษ หนาในทศนะของนกวชาการและนกวชาชพนเทศศาสตร (วทยานพนธปรญญา มหาบณฑตไมไดรบการตพมพ). มหาวทยาลยสยาม, กรงเทพฯ.

Peema, W. D. (2005). A study of relationship between strategic alignment plan on information technology investment returns and corporate performance (Unpublished doctoral dissertation). University of New Eastern, New Jersey. 3) วทยานพนธปรญญามหาบณฑตและปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต จากฐานขอมลพาณชย

Page 74: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

72

ผแตง. (ปพมพ). ชอเรอง (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต หรอ Master’s thesis หรอ ปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต หรอ Doctoral dissertation). สบคนจาก หรอ Available from ชอฐานขอมล. (หมายเลข UMI หรอ เลขล าดบอนๆ)

Casey, J. T. (2011). Horseback riding therapy for at-risk foster youth: a grant proposal (Master’s thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1493095) Hoontrakul, P. (1997). Asymmetric information, turnover anomaly, no trade and the short sale constraint: Theory and evidence (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9721389) Pachimsawat, P. (1999). Thailand’s foreign policy toward the People’s Republic of China in the post-cold war era (Master’s thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1397636) 4) วทยานพนธปรญญามหาบณฑตและปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต จากฐานขอมลของสถาบนการศกษา ผแตง. (ปพมพ). ชอเรอง (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต หรอ Master’s thesis หรอ ปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต หรอ Doctoral dissertation, สถาบน, สถานท). สบคนจาก หรอ Retrieved from http://www.xxxxxxxxxx

วลย วฒนะศร. (2553). การสอสารการตลาดแบบบรณาการเพอสงเสรมอดมศกษา นานาชาตของไทยในประเทศอนภมภาคลมน าโขง (ปรญญานพนธปรญญา ดษฎบณฑต, มหาวทยาลยธรกจบณฑตย, กรงเทพฯ). สบคนจาก http://www.dpu.ac.th/laic พชรนทร บญเทยม. (2553). หลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงกบการจดการมหาวทยาลย เอกชนในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต, มหาวทยาลยธรกจบณฑตย, กรงเทพฯ). สบคนจาก http://www.dpu.ac.th/laic Sembiring, E. (2010). Integration of economics and social factors into optimization of solid wasted management system (Doctoral dissertation, Asian Institute of Technology, Pathum Thani). Retrieved from http://libopac.ait.ac.th/

Page 75: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

73

5) ปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต จากเวบ ผแตง. (ปพมพ). ชอเรอง (ปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต หรอ Doctoral dissertation, สถาบน, สถานท). สบคนจาก หรอ Retrieved from http://www.xxxxxxxxxx

มานพ จนทรเทศ. (2544). การน าเสนอรปแบบการพฒนานโยบายของสถาบนราชภฏ (ปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต, จฬาลงกรณมหาวทยาลย, กรงเทพฯ). สบคนจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc Oshi, D. (2009). Rural women and the financing of health care in Nigeria (Doctoral dissertation, Institute of Social Studies). Retrieved from http://libopac.ait.ac. th/ 3.3.1.26 จลสาร แผนพบ เอกสารอดส าเนา ผแตง. (ปพมพ). ชอเรอง (พมพครงท) [แผนพบ หรอ Brochure]. สถานทพมพ: ส านก พมพ.

ประเภทของสงพมพใสไวในวงเลบปกกาตอจากชอเรอง คอ [จลสาร หรอ pamphlet] หรอ [แผนพบ หรอ brochure] หรอ [เอกสารอดส าเนา หรอ Mimmeograph]

บญเลศ อรณพบลย. (2551). ขมทรพยซอฟตแวรเพอใชงานในองคกร: โอเพนซอรส และฟรแวร [จลสาร]. ปทมธาน: ศนยบรการความรทางวทยาศาสตรละ เทคโนโลย ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต. สดใจ วงษเทศ. (2550). เสภาเพลงขบล าของชาวบานสราชส านกสยาม [จลสาร]. กรงเทพฯ: ส านกงานคณะกรรมการวฒนธรรมแหงชาต.

Hua Hin – Chaam: Idea map [Pamphlet]. (2004). Bangkok: PSP. Tea: The Chinese art of tea drinking (2nd ed.) [Pamphlet]. (1991, September). Hsintien, Taipei County, Taiwan, ROC: Shaw Yu-ming. 3.3.1.27 สทธบตร ในการอางองในเนอหาใหระบหมายเลขของสทธบตรและปทจดทะเบยน (Issue date) แตส าหรบบรรณานกรมจะตองระบรายละเอยด คอ ผประดษฐ หรอผสรางสรรคงาน วนทจดทะเบยน

Page 76: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

74

สทธบตร ชอสทธบตร และหมายเลขสทธบตร สถานทและหนวยงานทก าหนดหมายเลขสทธบตร ดงรปแบบขางลาง ชอผประดษฐหรอผสรางสรรค. (ปทอนมตสทธบตร). ชอสทธบตรและหมายเลข. สถานทพมพ: ส านกพมพ.

อารมาสะ คากะ และคณะ. (2553). สทธบตรไทย เลขท 28634. กรงเทพฯ: กรม ทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย.

Ichikawa, T., Aoyama, S., & Yamada, K. (2551). สทธบตรไทย เลขท 23094. กรงเทพฯ: กรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย.

Aquilina, P., Ell, T., & Li, L. (2011). U.S. Patent No. D636, 492. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark office. 3.3.2 วารสาร 3.3.2.1 บทความวารสารทมปทและฉบบท ชอผแตง. (ปพมพ). ชอบทความ. ชอวารสาร, เลขของปท (เลขของฉบบท), เลขหนา.

ปยะวทย ทพรส. (2553). การจดการปองกนและลดสารใหกลนโคลน Geosmin ใน ผลตภณฑแปรรปสตวน า. วารสารสทธปรทศน, 24(72), 103-119. ล าดวน เทยรฆนธกล. (2552). เสนทางเสดจเยยมราชส านกตางประเทศของพระบาท สมเดจพระมงกฎเกลาเจาอยหว ป พ.ศ. 2443 – 2444 (ร.ศ. 119 - 120) (4). วชราวธานสรณสาร, 28(4), 29-39.

Siriwongworawat, S. (2003). Use of ICT in Thai libraries: An overview. Program: Electronic Library and Information Systems, 37(1), 38-43. Tandra, R., Sahai, A., & Veeravalli, V. (2011, March). Unified space-time metrics to evaluate spectrum sensing. IEEE Communications Magazine, 49(3), 54-61. 3.3.2.2 บทความวารสารทไมมปท แตออกตอเนองทงป รวมจดหมายขาว ผแตง. (ปพมพ). ชอบทความ. ชอวารสาร, เลขของฉบบท, เลขหนา.

Page 77: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

75

อรอนงค เสนะวงศ. (2554, เมษายน). บานพกบนเกาะกดของครอบครวตรยวฒนา. เพอนเดนทาง, 376, 164-169. อ านาจ แกวสามคค. (2554, มนาคม-เมษายน). ลกษณะขอบกพรองในงานฉดขนรป พลาสตก: สาเหต ปองกนและการแกไข. พลาสตก,12-15.

Griffith, C. (2001, June). The changing skyline. Business Traveller, 6-9. Henricus, J. (2011, June). Peace time boom. Business Traveller, 56-60. 3.3.2.3 บทความทไมมผแตง ชอบทความ. (ปพมพ). ชอวารสาร, เลขปท(เลขฉบบท), เลขหนา.

การขบเคลอนเพอความเปนมตรตอสงแวดลอม. (2554, มนาคม-เมษายน). พลาสตก, 45-52. IEEE CCNC 2011 highlights latest advances in anytime, anywhere consumer communication. (2011, March). IEEE Communications Magazine, 49(3), 14-15. 3.3.3 หนงสอพมพ ผแตง. (ปพมพ, วน เดอน). ชอบทความ. ชอหนงสอพมพ, น. หรอ p. หรอ pp. เลข หนา. (ถาเลขหนาไมตอเนองใหลงทกหนาโดยมเครองหมายจลภาคคน เชน น . 8, น. 10, น. A2. หรอ pp. 21, A3, A5, A8.) 3.3.3.1 มผแตง

พนดา สงวนเสรวานช. (2554, 24 เมษายน). พระปลดสชาต สวฑฒโก ปกาเกอะญอ นกพฒนา. มตชน, น. 17-18. รงสรรค ศรวรศาสตร. (2554, 28-29 เมษายน). มารจก DRG. สยามรฐ, น. 16. วรนทร ตรโน. (2554, 28 เมษายน). หวงเงนทนไหลชา. มตชน, น. 18.

Boonnoon, J. (2011, April 28). Manufacturers flood Thai market. The Nation, p. 7A. Thianthongdee, K. (2011, April 26). Online marketing for hotels and tourism. The Nation, p. 6A.

Page 78: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

76

Wancharoen, S. (2011, April 30). Earthquake-proof buildings still a leap of faith. Bangkok Post, p. 11. 3.3.3.2 ไมมผแตง

ม. ราชภฏธนบร: เสนชยแหงอนาคต. (2554, 28 เมษายน). สยามรฐ, น. 2. Sony: Playstation network shutdown due to gamers’ credit card date likely stolen. (2011, April 28). The Nation, p. 9A. 3.3.4 สอโสตทศน และอนๆ 3.3.4.1 บนทกรายการโทรทศนและวทย

ชอผจดรายการ. (ผจดรายการ). (ป, วนท เดอนทจด). ชอเรอง. [ชอชดรายการ]. สถานท: สถานวทยโทรทศนหรอผผลต.

ประสาน องคนนท, ภทราพร สงขพวงทอง, และปวณา รงเครอ. (ผจดรายการ). (2550, 25 พฤษภาคม). ดนสอ [กบนอกกะลา]. กรงเทพฯ: โมเดรนไนนทว (ชอง 9). เพญศร อนทรทต. (ผจดรายการ). (2553). วฏจกรชวต; ธรรมทานงานกองทน 2553 [ธรรมะพลงรก]. กรงเทพฯ: มลนธนวตกรรมวฒนธรรมศกษา. 3.3.4.2 ภาพยนตรในรปแบบฟลม วซด หรอดวด

ชอผก ากบ. (ผก ากบ). (ปทผลต). ชอภาพยนตร [ภาพยนตร]. สถานท: ผผลต.

ชาตรเฉลม ยคล, ม.จ. (ผก ากบ). (2550). ต านานสมเดจพระนเรศวรมหาราช [ภาพยนตร]. กรงเทพฯ: พรเมยมเรคคอรด. ธนตย จตนกล. (ผก ากบ). (2546). ขนศก [ภาพยนตร]. กรงเทพฯ: พรเมยมเรคคอรด.

Campion, J. (Director). (2006). The piano [Motion picture]. Bangkok: Mangpong. Madagascar [Motion picture]. (2005). Bangkok: Catalyst Alliance (Thailand). 3.3.4.3 เพลงในรปแบบซด

ชอผประพนธเพลง. (ปลขสทธ). ชอเพลง [บนทกโดยนกศลปนทเปนคนละคนกบ

Page 79: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

77

ผประพนธ]. ใน หรอ On ชออลบม [สอทบนทก เชน ซด]. สถานท: ผผลต. (วนทท าการบนทกถาตางจากปลขสทธ)

เบน ชลาทศ. (2548). มแฟนแลว ทบทวน. ใน Ben Chalatit [ซด]. กรงเทพฯ: โซน บเอมจ มวสค เอนเตอรเทนเมนท (ประเทศไทย).

One love…Best of blue (Fans ed.). (2005). On 4Ever blue [CD]. Bangkok: EMI Music (Thailand). 3.3.4.4 ผลงานทางศลปะ

ชอจตรกร. (จตรกร). (ปผลตผลงาน). ชอผลงานศลปะ [ภาพวาด หรอ Painting]. สถานท: หนวยงานแสดงผลงาน.

ชอจตรกร. (จตรกร). (ปทผลตผลงาน). ชอผลงานศลปะ [ภาพวาด หรอ Painting]. สถานทแสดงนทรรศการ. สบคน วน เดอน พ.ศ., จาก หรอ Retrieved from http://www.xxxxxxxxxx

วสทธ บญเรอง. (จตรกร). (2554). ภาพความสขของเดกๆ [ภาพวาดสอะคลลกบน ผาใบ]. สปางอารตแกลเลอร. สบคน 6 พฤษภาคม 2554, จาก http://www. Sipangartgallery.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid= 12884&pid=52394 สวฒน แสนขตยรตน. (จตรกร). (2534). ดร.ไสว สทธพทกษ [ภาพวาด]. กรงเทพฯ: หองสมด ดร.ไสว สทธพทกษ อนสรณ มหาวทยาลยธรกจบณฑตย.

Matisse, H. (Artist). (1910). Still life with Geranium [Painting]. Display at Pinakothek der Moderne. Retrieved June 21, 2011, from http://th.wikipedia. org/wiki/ Matisse, H. (Artist). (1917). The painter and his model [Painting]. Retrieved June 21, 2011, from http://th.wikipedia.org/wiki/ 3.3.5 เอกสารอเลกทรอนกส 3.3.5.1 เวบเพจ มผแตงหรอหนวยงานรบผดชอบ

ผแตง. (ปพมพ). ชอบทความ. สบคน วน เดอน ป, จาก http://www.xxxxxxxxxx

Page 80: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

78

สรชย เลยงบญเลศชย. (2554). จดระเบยบส านกงานทนายความ. สบคน 21 มถนายน 2554, จาก http://www.lawyerscouncil.or.th/2011/index.php?name=knowledge

CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin Laden. Retrieved May 3, 2011, from http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden. raid/index.html 3.3.5.2 วารสารอเลกทรอนกส 1) บทความอเลกทรอนกสบนอนเทอรเนต เดมปรากฏในวารสารฉบบพมพ

ผแตง. (ปพมพ). ชอบทความ. ชอวารสาร, เลขปท (ฉบบท), เลขหนา. สบคน วน เดอน ป, จาก http://www.xxxxxxxxxx

บงการ หอมนาน. (2551). เทคโนโลยกบการควบคมดวยตรรกะฟซซ ตามขนตอน และฟงกชนสมาชก. ไมโครคอมพวเตอร, 26(271), 153-156. สบคน 22 มถนายน 2554, จาก http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753

Judson, R. A., & Klee, E. (2011). Big bank, small bank: Monetary policy implementation and banks’ reserve management strategies. Journal of Economics and Business, 63(4), 306-328. Retrieved June 23, 2011, from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148619511000142 2) บทความจากวารสารอเลกทรอนกสทไมมวารสารฉบบพมพ (Internet-only Journal)

ผแตง. (ปพมพ, เดอน). ชอบทความ. ชอวารสาร, เลขของปท (ฉบบท). สบคน วน เดอน ป, จาก http://www.xxxxxxxxxx

สนนทา เลาวณยศร. (2553). ธาตอาหารหลกของน าสกดชวภาพแบบเขมขนจากขยะ ครวเรอน. วารสารออนไลนมหาวทยาลยมหาสารคาม, 29(2). สบคน 21 มถนายน 2554, จาก http://www.journal.msu.ac.th/index.php?option=com_ content&task=

Buckingham, J. T., LeBeau, L. S., & Klein, W. M. P. (2011). The performance versus ability distinction following social comparison feedback. Current Research in Social Psychology: An electronic journal. Retrieved June 23,

Page 81: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

79

2011, from http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/crisp.html 3) บทความจากฐานขอมล

ผแตง. (ปพมพ). ชอบทความ. ชอวารสาร, เลขของปท (ฉบบท). สบคน วน เดอน ป, จาก ชอฐานขอมล

ทณฑกานต ดวงรตน. (2548, 30 มกราคม). สอสารการตลาดในระดบรากหญา. ฐานเศรษฐกจ. จากฐานขอมลบทความอาจารย มธบ.

Gurbani, V. K., Garvert, A., & Herbsleb, J. D. (2010). Managing a corporate open source software asset. Communications of the ACM, 53(2), 155-159. Retrieved June 22, 2011, from Business Source Premier Database. 3.3.5.3 บทความจากขาวสาร จดหมายขาว จดท าเปนรปอเลกทรอนกส

ผแตง. (ปพมพ, วน เดอน). ชอบทความ. ชอขาวสาร, เลขของปท (ฉบบท). สบคน วน เดอน ป, จาก http://www.xxxxxxxxxx

ยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบโครงการลดการปลอยกาซเรอนกระจก. (2554, มถนายน). DLO Tax Newsletter, (8). สบคน 21 มถนายน 2554, จาก http://www.dlo.co.th/node/394

Baldwin, L. (2011, April). 5 Ways embedding video helps you. South Dakota Advertising and Marketing Newsletter. Retrieved from http://www.robert sharpassociates.com/blog/embedding-video-website 3.3.5.4 หนงสอพมพออนไลน

ผแตง. (ปพมพ, วน เดอน). ชอบทความ. ชอหนงสอพมพ. สบคน จาก หรอ Retrieved from http://www.xxxxxxxxxx

ทมขาวเศรษฐกจ. (2554, 3 พฤษภาคม). บางจากฟงไตรมาสแรกป 54 ก าไรพงกวา 1.4 พนลาน. ไทยรฐ. สบคนเมอ 3 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.thairath. co.th/content/eco/168677 วรากรณ สามโกเศศ. (2554, 21 เมษายน). สถตการศกษาไทย. มตชน. สบคนจาก http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/21/19/54211902.PDF

Page 82: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

80

Kehr, D. (2011, May 1). The hard work of comedy and straight-shooting. Bangkok Post. Retrieved from http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/21/19/ 54211902.PDF Srisirirungsimakul, N. (2011, May 1). Starting out on a sultry note. Bangkok Post. Retrieved from http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/23/03/ 54230320.PDF 3.3.5.5 สารานกรมออนไลน

ชอผแตง. (ปพมพ). ชอเรองหรอบทความ. ใน ชอบรรณาธการ (บ.ก. หรอ Ed. หรอ Eds.). ชอหนงสอ (น. หรอ p. หรอ pp. เลขหนา). สบคนจาก หรอ Retrieved from http://www.xxxxxxxxxx

ปกรณ สงหสรยา. (2552). จรยศาสตรเชงคณธรรม. ใน ปกรณ สงหสรยา (บ.ก.), สารานกรมปรชญาออนไลนฉบบสงเขป. สบคนจาก http://www.philospedia. net/virtueethics.html.

Mills, A. P. (2010). Knowledge of language. In Internet Encyclopedia of Philosophy (pp. 1-15). Retrieved April 25, 2011 from http://www.iep.utm.edu/knowlang/ print/

************************************

Page 83: µ¦Á ¸¥ °oµ °· ¨³ ¦¦ µ » ¦¤¦¼  APA¸ารเขียนอ้างอิง... · (Style) APA 宦´ ´ ª· ´¥ µ µ¦¥r ´ Á ¸¥ ´ «¹ ¬µ¦³

89

4. บรรณานกรม

ภาษาไทย ประณตพล ดลดสตา. (2553). การพฒนาระบบสนบสนนการก าหนดคาการท างานของไอพพบเอกซแบบ แอสเทอรกส (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต) (น. 12, 17, 20, 30, 32, 46, 53). กรงเทพฯ: มหาวทยาลยธรกจบณฑตย. มหาวทยาลยธรรมศาสตร. ส านกหอสมด. (2551). คมอการพมพวทยานพนธ (พมพครงท 7). กรงเทพฯ: ผแตง. มหาวทยาลยธรกจบณฑตย. บณฑตวทยาลย. (2548). คมอการพมพวทยานพนธ. กรงเทพฯ: ผแตง. มหาวทยาลยพายพ. ส านกหอสมด. (2554). การอางถงและการลงรายการบรรณานกรม กฎ APA. สบคน จาก http://lib.payap.ac.th/webin/own_research/bliography.pdf วระวฒ ฟงรตนตรย. (2550). การสอสารเพอสรางความตระหนกรในเรองวทยาศาสตรและเทคโนโลยแก เดกและเยาวชน กรณศกษาโครงการคายวทยาศาสตร ศนยบรหารจดการเทคโนโลย ส านกงาน พฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (วทยานพนธปรญญามหาบณฑต) (น. 60). กรงเทพฯ: มหาวทยาลยธรกจบณฑตย. ภาษาตางประเทศ American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. University of Malaya Library. (2009). APA formatting and style guide. Retrieved from http://www. umlib.um.edu.my/publications/APA-Guide.pdf