17
CHRISTIAN ASSEMBLIES INTERNATIONAL Τ.Θ. 76066 Τ.Κ. 17110, Nέa Smyrni (Athens) GREECE Κατηγορία A1 Φύλλο 1001/0501 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:27 ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΜΟΣ 1 ΥΨΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

CHRISTIAN ASSEMBLIES INTERNATIONAL

Τ.Θ. 76066 Τ.Κ. 17110, Nέa Smyrni (Athens)

GREECE

Κατηγορία A1 Φύλλο 1001/0501

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ … ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:27 ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΜΟΣ 1

ΥΨΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Page 2: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ1

sa1001el.doc ΣελΙδα 1

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Για τους νέους Χριστιανούς:

Έχετε βαπτιστεί (δηλαδή, εμβυθιστεί στο νερό) στο όνομα του Πατέρα, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος. (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 28:19).

Έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα με το σημείο της γλωσσολαλιάς. (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:4)

Έχετε αναγεννηθεί από το νερό και το Πνεύμαou. (ΙΩΑΝΝΗΣ 3:5) Αυτό σημαίνει ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΩΡΑ, ότι ΕΣΕΙΣ ζείτε μια εντελώς νέα ζωή εν Χριστώ:

Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5:17 «Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα ΕΓΕΙΝΑΝ νέα.»

Από τη στιγμή που βαπτίζεστε στο νερό και λαμβάνετε το Άγιο Πνεύμα ξεκινάτε μία καινούργια ζωή: «ο παλαιός σας εαυτός» είναι τώρα νεκρός και θαμμένος!

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:3-4 «Η αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν.»

Αυτά τα εδάφια μας δείχνουν ότι Η ΠΑΛΙΑ ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ, έχουμε ξεκινήσει μια νέα ζωή, και αναμένεται να ζήσουμε ανάλογα!

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:5-6 «Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως, τούτο γινώσκοντες, ότι Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΣΤΑΥΡΩΘΗ, διά να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας·»

Αν πεθάναμε όταν βαπτιστήκαμε με το νερό του βαπτίσματος, απο πού προέρχεται η δύναμη για να ζήσουμε αυτή τη νέα ζωή;

ΓΑΛΑΤΑΣ 2:20 «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' Ο ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΗ ΕΝ ΕΜΟΙ· καθ' ο δε τώρα ζω εν σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού, όστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. »

Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο «παλαιός άνθρωπος», που είναι, ο παλιός τρόπος ζωής, έχει εντελώς χαθεί και ότι ο Χριστός ο Βασιλιάς έχει τώρα τον πλήρη έλεγχο. Αυτό είναι το κλειδί ολόκληρης της Βίβλου.

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:27 «εις τους οποίους ηθέλησεν ο Θεός να φανερώση τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, όστις είναι Ο ΧΠΙΣΤΟΣ ΕΙΣ ΕΣΑΣ, Η ΕΛΠΙΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ·»

Από τώρα και στο εξής τα πάντα, απορρέουν από το γεγονός ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα ΣΟΥ: αυτή είναι η μόνη ελπίδα της δόξας, και τι δόξα! Ο Υιός του Θεού, αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δύναμη του Θεού, ζει μέσα στην καρδιά σου με την ίδια δύναμη.

ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:4-6 «Ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού,»

Ο Θεός λέει ότι μέσα από τη δύναμη του Χριστού μέσα σου, κάθεσαι ΤΩΡΑ μαζί με τον Χριστό στον ουρανό στα δεξιά του Θεού: πράγματι, είσαι ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ. Έτσι, είσαι μαζί με τον Χριστό και έχεις τον Χριστό μέσα σου, αυτά τα δύο είναι εντελώς συνδεδεμένα μεταξύ τους.

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:3-4 «Διότι απεθάνετε, και η ζωή σας είναι κεκρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ· όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σεις μετ' αυτού θέλετε φανερωθή εν δόξη. »

GΟ Λόγος του Θεού λέει ότι ήμασταν εντελώς νεκροί, και τώρα ζούμε μόνο μέσω του Χριστού μέσα μας: ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ. (Ο Ιησούς λέει, «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΖΩΗ·» ΙΩΑΝΝΗΣ 14:6). Δεν

Page 3: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ1

sa1001el.doc ΣελΙδα 2

υπάρχουμε χωρίς Αυτόν, και έτσι ο Θεός μας βλέπει ακριβώς το ίδιο όπως θα μας έβλεπε ΑΥΤΟΣ, ο Χριστός, ο οποίος ζει μέσα μας: Μας αντιμετωπίζει ως γιούς και κόρες του.:

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:14-17 «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ' ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού…»

Με άλλα λόγια: Αφού έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα του Θεού, και ενώ ακολουθούμε ΑΥΤΟΝ, ζούμε με τον Θεό σαν τα υιοθετημένα παιδιά του και μοιραζόμαστε όλα όσα ανήκουν σ 'Αυτόν. Αυτό σημαίνει, ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, ανήκουμε σε Αυτόν.

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 3:22-23 «είτε Παύλος είτε Απολλώς είτε Κηφάς είτε κόσμος είτε ζωή είτε θάνατος είτε παρόντα είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι υμών, σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού.» Τι έχουμε κάνει για να το αξίζουμε αυτό; Απάντηση: ΤΙΠΟΤΑ.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5:8 «αλλ' ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ.»

ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:8 «Διότι κατά χάριν (ένα δώρο που δεν αξίζουμε) «είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον·»

Τι περιμένει ο Κύριος από εμάς σε αντάλλαγμα;

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 22:37-40 «Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται.»

Η χλιαρότητα δεν είναι αρκετή για τον Θεό. Είστε νεκροί για τα πράγματα ΚΑΙ τις συνήθειες / τον τρόπο ζωής του κόσμου, προκειμένου να ξεκινήσετε μια δυναμική νέα ζωή εν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ, ως οι υιοί ή οι κόρες του ζώντος Θεού. Επομένως, είναι σκόπιμο να αφήσετε τα ΠΑΝΤΑ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ σ 'Αυτόν σε αυτή τη νέα ζωή.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:1-2 «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.»

Συνειδητοποιούμε ότι ο Θεός επιθυμεί να δώσουμε τη ζωή μας σ' Αυτόν και να καταλάβουμε ότι οι ζωές μας είναι ΤΩΡΑ εντελώς εξαρτημένες από τον Χριστό μέσα μας.

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 3:16-17 «Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν; 17. Εάν τις φθείρη τον ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός· διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, όστις είσθε σεις.»

Γνωρίζουμε ότι με τον Χριστό μέσα μας, δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να είναι πιο όμορφο και ευχάριστο: Αν δούμε την αγάπη που ο Θεός έχει για μας, πώς μπορούμε να αντισταθούμε και να μην Τον αγαπάμε;

Α΄ΠΕΤΡΟΥ 1:8-9 «Τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπητε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλλιάσθε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των ψυχών.»

Ποτέ μην αφήσετε κανέναν να σας πάρει αυτή τη χαρά. Ό,τι έχετε διαβάσει δεν είναι φανταστικό ή παραμύθι: είναι Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Ο χειρότερος εχθρός σας θα είναι η λογική σας, που θα σας λέει ότι είναι αδύνατο ή πολύ απλό ή κάτι παρόμοιο. Όταν συμβαίνει αυτό, ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΗΝ και κρατηθείτε στον Λόγο του Θεού. Εμείς μόλις διαπιστώσαμε ότι η δική μας αντίληψη δεν ήταν πάντα σε θέση να κατανοήσει τις γραφές ούτως ή άλλως. Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές σας, πρώτα απ 'όλα με ανάγνωση μέσα από αυτή τη σελίδα και στη συνέχεια προσευχηθείτε

Page 4: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ1

sa1001el.doc ΣελΙδα 3

στις νέες γλώσσες που ο Θεός έχει δώσει σε εσάς. Ενώ το Πνεύμα ρέει, θα σας πείσει για την αλήθεια των όσων ο Θεός έχει γράψει, και θα σας κάνει να δείτε όλο και περισσότερα για το τι σημαίνει να είσαι ΕΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ. Αυτή - η γνώση του Χριστού - είναι πλέον ο μόνος στόχος στη ζωή σας, και αξίζει να θυσιάσετε τα πάντα για να το δείτε αυτό στην καρδιά σας.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 3:7-14 «Πλην εκείνα, τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν διά τον Χριστόν· μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία διά το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου... (10) ‘διά να γνωρίσω αυτόν και την δύναμιν της αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού’... (13) ‘Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό· αλλ' εν πράττω· τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ.»

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΕΘΑΝΕ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΕ ΕΣΩΣΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ

Page 5: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 4

ΔΙΚΑΙΟΣΝΗ Η παλιά ζωή σου τελείωσε όταν βαφτίστηκες στο νερό και έλαβες το Άγιο Πνεύμα με το σημείο της ομιλίας σε ξένες γλώσσες. Τώρα ο Χριστός έχει έρθει να κατοικήσει ΣΕ ΕΣΕΝΑ και η ζωή σου είναι δυναμικά συνδεδεμένη με Αυτόν και σ 'Αυτόν.

Εδάφια: ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:27, ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:3-4, ΓΑΛΑΤΑΣ 2:20.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:10 «Εάν δε ο Χριστός ήναι εν υμίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν διά την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή διά την δικαιοσύνην.»

Η Βίβλος μας λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί:

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:10 «Καθώς είναι γεγραμμένον Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις,»

'Δίκαιοι' σημαίνει χωρίς καμία αμαρτία. Είναι η ίδια λέξη στη Βίβλο με τη λέξη <ορθός>.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:23 «Επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού,»

Τώρα, στη δίκαιη κρίση του Θεού, εκείνοι που έχουν αμαρτήσει τιμωρούνται με θάνατο: μόνο ο δίκαιος μπορεί να σωθεί.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23 «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος…»

Α΄ΠΕΤΡΟΥ 4:18 «Και αν ο δίκαιος μόλις σώζηται, ο ασεβής και αμαρτωλός που θέλει φανή;»

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 18:4 «Ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή ΘΕΛΕΙ αποθάνει.»

Μπορεί ο οποιοσδήποτε λοιπόν να σωθεί; Ο Λόγος του Θεού λέει ΝΑΙ και μας δείχνει τον ΜΟΝΟ τρόπο:

Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΔΙΑ ΩΑ ΣΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.»

ΙΩΑΝΝΗΣ 14:6 «Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΟΔΟΣ, και η αλήθεια και η ζωή· ΟΥΔΕΙΣ έρχεται προς τον Πατέρα, ΕΙΜΗ ΔΙ' ΕΜΟΥ.»

Πώς συμβαίνει αυτό; Πώς μπορούμε να πάψουμε να είμαστε αμαρτωλοί;

Η απάντηση είναι στην ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:10 που αναφέρεται παραπάνω. «Το μεν σώμα είναι νεκρόν διά την αμαρτίαν» Όταν ο παλαιός άνθρωπος πέθανε λάβαμε την ανταμοιβή της αμαρτίας μας, που είναι ο θάνατος. Βαπτίστηκαμε στο νερό «εις άφεσιν αμαρτιών (συγχώρεση) αμαρτιών» (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:38). WΌταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να κατοικήσει στις καρδιές μας, μας έκανε μια ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ που δεν έχει ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με την αμαρτωλή παλιά: Έφερε ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ με Αυτόν και με αυτή τη δικαιοσύνη, ξεκινάμε τη νέα ζωή: «Το ΔΕ ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΝ.»

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:11 «Και τοιούτοι (μεγάλοι αμαρτωλοί) υπήρχετέ τινες· αλλά (ΟΛΟΙ) ΑΠΕΛΟΥΣΘΗΤΕ, αλλά ΗΓΙΑΣΘΗΤΕ, (ξεχωρισμένοι για τον Θεό), αλλ' ΕΔΙΚΑΙΩΘΗΤΕ (γίνατε δίκαιοι) διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών.»

Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη συνέπεια του «ο Χριστός μέσα σου»: ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ. Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟ. ΔΕΝ είσαι αμαρτωλός: ήσουν κάποτε, αλλά ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ. ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ. Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το καταπληκτικό ΓΕΓΟΝΟΣ το μυαλό επαναστατεί και λέει «αδύνατον». Αλλά ο Θεός ΛΕΕΙ ότι είναι δυνατόν και αυτό ΓΙΝΕΤΑΙ. Ποιος αποφασίζει για το αν είμαστε ή όχι αμαρτωλοί; Ο Θεός, όχι εμείς. ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ. Το θέτει αυτό στην ισχυρότερη δυνατή γλώσσα.

Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ 3:9 «ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙ, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτώ· και ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΜΑΡΤΑΝΗ, διότι εγεννήθη εκ του Θεού.»

Ο καθένας που έχει θαφτεί μαζί με τον Χριστό με το βάπτισμα, και έχει αναστηθεί μαζί του με το Πνεύμα είναι σε αυτή τη θέση: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ, ο άφθαρτος σπόρος του Θεού, και αυτό είναι κάτι που ο Θεός το βλέπει. Ο Χριστός δεν αμαρτάνει, για αυτό και εμείς δεν αμαρτάνουμε: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΟΥ.

Page 6: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 5

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 1:30 «Αλλά σεις είσθε (Θεός) εξ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ, όστις (Χριστός) εγενήθη εις ημάς ΣΟΦΙΑ από Θεού, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ τε και ΑΓΙΑΣΜΟΣ και ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ·»

Αυτό σημαίνει, ότι ο Θεός έχει κάνει τον Χριστό να κάνει όλα αυτά τα πράγματα για μας: όχι μόνο τη δικαιοσύνη μέσω του Χριστού, αλλά ο Χριστός είναι η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ. Ο Ιερεμίας το πρόβλεψε αυτό στον ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:6.

We muΠρέπει να δούμε προσεκτικά πώς μπορούμε να αλλάξουμε ως εκ θαύματος από το να είμαστε αμαρτωλοί και εχθροί του Θεού να γίνουμε σε έναν από τους γιους ή κόρες του. Ο Θεός δηλώνει ότι μόλις μια αμαρτία διαπραχθεί, μπορεί να συγχωρεθεί μόνο από την προσφορά του κατάλληλου αίματος για θυσία: ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:22. Αυτό είναι ακριβώς ό,τι έκανε ο Ιησούς για ΟΛΕΣ τις αμαρτίες μας όταν σταυρώθηκε στον Γολγοθά.

ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:13 «Τώρα όμως ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ σεις οι ποτέ όντες μακράν εγείνετε πλησίον (κοντά στον Θεό) δία ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.»

Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ήρθε στη γη και πέθανε έτσι ώστε το αίμα Του που έχει χυθεί να μπορεί να πάρει την αμαρτία ΣΑΣ και να ΣΑΣ κάνει δίκαιους. Αυτός ο καθαρισμός θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα, εφ 'όσον ο Χριστός κατοικεί μέσα σας (δηλαδή, εφ' όσον είστε γεμάτοι με το Πνεύμα Του).

Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ 1:7 «Εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΑΘΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ.»

Αυτός ο καθαρισμός είναι τόσο ΠΛΗΡΗΣ και τόσο ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟΣ που γινόμαστε τόσο δίκαιοι όσο και ο Χριστός – ΤΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΘΕΟΣ!! Αυτό δεν είναι βλασφημία, αλλά ένα θαυμάσιο γεγονός που αποκαλύφθηκε δυναμικά στο Λόγο του Θεού: έχουμε ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:21-26 «Τώρα δε χωρίς νόμου Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕ ΤΟΥ ΘΕΟυ διά πίστεως Ιησού Χριστού εις ΠΑΝΤΑΣ και επί ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ· διότι δεν υπάρχει διαφορά· επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ (έκανε δίκαιους) δε δωρεάν με την χάριν αυτού διά της απολυτρώσεως της εν ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως (κατευνασμός) διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΥΤΟΥ διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων διά της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΥΤΟΥ εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός ΔΙΚΑΙΟΣ και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν.»

Αυτή η περικοπή μας επισημαίνει πολλά θαυμάσια γεγονότα για τη δικαιοσύνη ΣΑΣ - τη δικαιοσύνη που ο Θεός έχει δώσει σε ΕΣΑΣ.

Πρώτον, στην προς ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:25, ο Θεός μιλά για «προγενομένων αμαρτημάτων». Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες που έχουμε διαπράξει ΚΑΙ τα πράγματα που θα κάναμε στο μέλλον, θα υπολογίζονταν ως αμαρτία ΑΝ δεν είχαμε σωθεί, ΟΛΑ φεύγουν μακριά και ξεχνιούνται.

ΗΣΑΊ'ΑΣ 53:6 «Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΘΕΣΕΝ ΕΠ' ΑΥΤΟΝ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ.»

Ο Θεός έχει δηλώσει τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ μας και δεν μπορούμε να ερχόμαστε σε αντίθεση με το Λόγο Του, επειδή ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:17 «Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλ' η αμαρτία η κατοικούσα εν εμοί.»

Ο Θεός έχει δηλώσει τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ μας και δεν μπορούμε να ερχόμαστε σε αντίθεση με το Λόγο Του, επειδή ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:1 «Δεν είναι τώρα λοιπόν ΟΥΔΕΜΙΑ ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα.»

Με το Χριστό μέσα μας, είμαστε μια ΝΕΑ, ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5:17). ΌΛΑ τα παλιά πράγματα, συμπεριλαμβανομένων των αμαρτιών μας έχουν ΠΕΘΑΝΕΙ.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:31-34 «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών» (ποιός

Page 7: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 6

Λέει ότι είναι), τις θέλει είσθαι καθ' ημών; ”Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα; Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών· τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ΟΣΤΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΥΕΙ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ.»

Ο Χριστός είναι πάντα στο δεξί χέρι του Θεού για να παρεμβαίνει ή να προσεύχεται για μας, έτσι ώστε το αίμα Του να μας ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ.

Επιστρέφοντας στο χωρίο στην προς ΡΩΜΑΙΟΥΣ ωμαίους 3 που αναφέρθηκε νωρίτερα, παρατηρούμε στους στίχους 23 και 24 ότι ΚΑΝΕΝΑΣ από εμάς δεν αξίζει αυτή τη δικαιοσύνη, αντίθετα είναι ένα δώρο. Η βιβλική λέξη για ένα δώρο που δεν μας αξίζει είναι ΧΑΡΗ: δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ για να γίνουμε δίκαιοι.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5:17 «Διότι αν και διά το αμάρτημα του ενός ο θάνατος εβασίλευσε διά του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αφθονίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλουσι βασιλεύσει εν ζωή διά του ενός Ιησού Χριστού.»

Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα που απαγορεύεται να κάνει ένας Χριστιανός, γιατί αφαιρούνται οι αμαρτίες του, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ επειδή αγαπάει το Θεό: με τον Χριστό μέσα μας, ζούμε, όπως έζησε ο Χριστός.

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:12 «Πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, πλην πάντα δεν συμφέρουσι·...»

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:1-2 «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; θέλομεν επιμένει εν τη αμαρτία, διά να περισσεύση η χάρις; Μη γένοιτο· ημείς, οίτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πως θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή;»

Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ 2:6 «Όστις λέγει ότι μένει εν αυτώ χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή.»

Εμείς δεν καταχρόμαστε και επωφελούμαστε από τη χάρη του Θεού, αλλά αντίθετα ΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ ευγνωμοσύνη.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:13-14 «Μηδέ παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε εαυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει· επειδή δεν είσθε υπό νόμον, αλλ' υπό χάριν.»

Ο Θεός λέει ότι αυτή η ίδια η χάρη μας διδάσκει πώς πρέπει να ζούμε:

ΤΙΤΟΝ 2:11-14 «Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, διά να μας λυτρώση από πάσης ανομίας και να μας καθαρίση εις εαυτόν λαόν εκλεκτόν, ζηλωτήν καλών έργων.»

Πίσω στην προς ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:26, weπαρατηρούμε ότι αυτή η δικαιοσύνη είναι ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, και ότι ο ΧΡΙΣΤΟΣ είναι εκείνος που μας δικαιώνει – ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ. Είμαστε νεκροί, και ζούμε μόνο μέσω του Χριστού: ό,τι κάνουμε, δηλαδή, δεν το κάνουμε τελικά εμείς, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ. Το να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα καλά έργα που αναφέρονται στο τελευταίο χωρίο του (ΤΙΤΟΝ 2:14) για λογαριασμό ΜΑΣ είναι αδύνατον: δεν μπορούμε να «βελτιώσουμε» τη θέση μας με τον Θεό, διότι η δικαιοσύνη ΜΑΣ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή: Μόνο ο Χριστός μπορεί, και ό,τι κάνουμε ΕΜΕΙΣ δεν Τον επηρεάζει.

ΗΣΑΊ'ΑΣ 64:6 «Πάντες τωόντι εγείναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ΗΜΩΝ είναι ως ρυπαρόν ιμάτιον· διά τούτο επέσαμεν πάντες ως το φύλλον, και αι ανομίαι ημών αφήρπασαν ημάς ως ο άνεμος.»

Ο Θεός μας λέει τόσο έντονα ότι: αν προσπαθήσουμε να κάνουμε τους εαυτούς μας «καλύτερους» με καλές πράξεις, δηλαδή, να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας ή να κάνουμε ΕΜΕΙΣ τους εαυτούς μας δίκαιους, τότε ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει περισσότερα για εμάς μέχρι να μας κάνει να δούμε το λάθος μας.

Page 8: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 7

ΓΑΛΑΤΑΣ 5:4 «ΑΠΕΧΩΡΙΣΘΗΥΕ από του Χριστού όσοι δικαιόνεσθε διά του νόμου, εξεπέσατε από της χάριτος·»

Με απλά λόγια δηλαδή: αν ζητάμε από το Θεό να μας δώσει «πίστωση» για τα καλά πράγματα που έχουμε κάνει, θα πρέπει να περιμένουμε από Αυτόν και να μας καταδικάσει για τα κακά πράγματα που έχουμε κάνει, ο Χριστός είναι έξω από αυτή την εικόνα. Εναλλακτικά πρέπει να ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ όλες τις αντιλήψεις που ευχαριστούν τον Θεό με τα καλά έργα και να αποδεχθούμε τη δικαιοσύνη που μας δίνει ο Χριστός ως ένα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ. Φυσικά, με το Χριστό μέσα μας ΘΑ είμαστε ΖΗΛΩΤΕΣ των καλών έργων, αλλά ΕΜΕΙΣ δεν παίρνουμε τα εύσημα για αυτό, δεδομένου ότι είναι μόνο ο ΧΡΙΣΤΟΣ που ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ. Ο Θεός μας έχει ήδη κρίνει εμάς τους ΔΙΚΑΙΟΥΣ και δεν ασχολείται πλέον με το να κρίνει τα έργα μας: αυτά τα πράγματα που ο Χριστός κάνει μέσα μας ήδη καθορίζονται από τον Πατέρα.

ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:8-10 «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς.»

Δεν μπορούμε να βελτιωθούμε, από τα έργα μας ή από οτιδήποτε άλλο. Ούτε μπορούμε να κάνουμε τους εαυτούς μας άξιους αυτής της χάρης, όχι γιατί δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε άξιοι, αλλά, επειδή Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΑΞΙΟΥΣ!!

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:12 «Μετά χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, όστις ΕΚΑΜΕΝ ΗΜΑΣ ΑΞΙΟΥΣ” (κατάλληλους) “της μερίδος του κλήρου των αγίων εν τω φωτί,»

Έτσι, ένας Χριστιανός ποτέ δεν ντρέπεται ή αυτο-καταδικάζεται: δεν προσεγγίζουμε το Θεό συναισθανόμενοι αναξιότητα ή δειλία, γιατί ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ και ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ. Μόνο οι αμαρτωλοί χρειάζεται να τρέμουν ενώπιον του Θεού: κάποτε ήμασταν αμαρτωλοί, αλλά με τη χάρη και την αγάπη του Θεού προς εμάς δεν αμαρτάνουμε πλέον. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός δείχνει την αγάπη Του για μας:

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5:8-9 «Αλλ' ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΑΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ. Πολλώ μάλλον λοιπόν αφού εδικαιώθημεν τώρα διά του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής δι' αυτού.»

Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αντάλλαγμα εκτός από το να τον αγαπάμε με όλη την καρδιά, την ψυχή μας και το μυαλό μας (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 22:37). «Ημείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς.» (Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ 4:19). Το αίμα που ο Ιησούς έχυσε για μας ήταν το τίμημα που πλήρωσε για να μας λυτρώσει, δηλαδή, να μας αγοράσει από τις αμαρτίες μας: από αυτό προκύπτει ότι ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:19-20 «Η δεν εξεύρετε ότι ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΚΘΡΙΟΙ ΕΑΥΤΩΝ; ΔΙΟΤΙ ΗΓΟΡΑΣΘΗΤΕ ΔΙΑ ΤΙΜΗΣ· δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός…»

Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε πλέον αμαρτωλοί, αλλά, αντίθετα, είμαστε παιδιά του Θεού, που καλούμαστε να τον υπηρετήσουμε και να Τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Λόγω της δικαιοσύνης που ΜΑΣ έχει δώσει ο Χριστός, δεν φοβόμαστε ποτέ, αλλά απλά ερχόμαστε μπροστά του ως παιδιά που εμπιστεύονται τον στοργικό τους πατέρα, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι μας έχει ΚΑΝΕΙ να αξίζουμε αυτό το υπέροχο προνόμιο.

ΗΣΑΊ'ΑΣ 32:17 «Το δε έργον της δικαιοσύνης θέλει είσθαι ειρήνη· και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα.»

ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:16 «Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας.»

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΕΘΑΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΣΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΑΣ

Page 9: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 8

AΚΑΘΩΣ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΡΑΦΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΙΠΕ.

ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ – ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟΝ ΔΕΙΞΕΙ.

Εάν δεν ξέρετε πως να βρίσκετε ένα χωρίο μέσα στην Αγία Γραφή - διαβάστε την επόμενη ενότητα.

Page 10: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 9

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΟ

Η Βίβλος χωρίζεται σε δύο Διαθήκες, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Κάθε μία από αυτές διαιρείται σε βιβλία, Τριάντα εννέα στην Παλαιά, εικοσιεπτά στη Καινή. Τα βιβλία χωρίζονται σε κεφάλαια (εκτός των πέντε μικρών: ΑΒΔΙΟΥ, ΦΙΛΗΜΩΝΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ Β’, ΙΩΑΝΝΟΥ Γ’ και ΙΟΥΔΑΣ), και τα κεφάλαια αυτά στη συνέχεια χωρίζονται σε εδάφια. Κάθε εδάφιο προσδιορίζεται δίνοντας πρώτα το όνομα του βιβλίου, έπειτα τον αριθμό του κεφαλαίου του βιβλίου στο οποίο βρίσκεται το εδάφιο, και, τέλος, τον αριθμό του εδαφίου. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι τα πέντε βιβλία που έχουν μόνο ένα κεφάλαιο, όπου το μόνο που χρειάζεται είναι το όνομα του βιβλίου και τον τον αριθμό του εδαφίου. Έτσι το ΗΣΑΊ'ΑΣ 27:3 είναι το τρίτο εδάφιο του εικοστού εβδόμου κεφαλαίου του Ησαΐα, το Α΄ΠΕΤΡΟΥ 4:10 είναι ο δέκατος στίχος του τέταρτου κεφαλαίου της Α’ Πέτρου επιστολής, το ΙΟΥΔΑ 11 είναι ο ενδέκατος στίχος του Ιούδα, και ούτω καθεξής.

Για να βρείτε ένα συγκεκριμένο εδάφιο, πρέπει πρώτα να βρείτε το σωστό βιβλίο, και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Εάν γυρίσετε πολύ μπροστά στη Βίβλο σας θα πρέπει να βρείτε μια λίστα με όλα τα βιβλία με τη σειρά τους μαζί με τους αριθμούς σελίδων τους, αν δεν έχετε μία τέτοια λίστα, θα άξιζε τον κόπο και τον χρόνο να κάνετε μία μόνοι σας εργαζόμενοι μέσα από την Αγία Γραφή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βρει και τα εξήντα έξι βιβλία! Αφού έχετε βρει το βιβλίο απλά πρέπει να βρεθεί το σωστό κεφάλαιο και στη συνέχεια το σωστό εδάφιο, όλα είναι ευκρινώς σημειωμένα. Αν χρειάζεστε βοήθεια, ρωτήστε κάποιον. Για να εξασκηθείτε, ψάξτε κάποια από τα εδάφια στη μελέτη που έχετε διαβάσει και βεβαιωθείτε ότι το εδάφιο που θα βρείτε είναι αυτό που αναφέρεται.

Προσέξτε ότι τα ονόματα ορισμένων βιβλίων αρχίζουν με έναν αριθμό: 1 ΣΑΜΟΥΗΛ (αυτό διαβάζεται΄’Άλφα Σαμουήλ’), 2 ΣΑΜΟΥΗΛ (‘Βήτα Σαμουήλ’), 1 ΒΑΣΙΛΕΩΝ (‘Άλφα Βασιλέων’) και ούτω καθεξής. Να προσέχετε να ξεχωρίζετε μεταξύ του Ιωάννη και 1 ΙΩΑΝΝΟΥ, 2 ΙΩΑΝΝΟΥ και 3 ΙΩΑΝΝΟΥ. Στις περισσότερες Άγιες Γραφές, ο ΙΩΑΝΝΗΣ θα πρέπει να αναφέρεται ως 'Αγ. Ιωάννης' στο επάνω μέρος της σελίδας.

Τα τέσσερα πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης (ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ) ονομάζονται Ευαγγέλια.

Τα βιβλία από τους ΡΩΜΑΙΟΥΣ μέχρι τον ΙΟΥΔΑ ονομάζονται Επιστολές, δηλαδή «γράμματα». Οι επιστολές από την προς ΡΩΜΑΙΟΥΣ μέχρι την προς ΦΙΛΗΜΩΝΑ γράφτηκαν από τον Παύλο πήραν το όνομά τους από την εκκλησία ή το πρόσωπο στο οποίο γράφτηκαν. Οι επιστολές απο τον ΙΑΚΩΒΟ μέχρι τον ΙΟΥΔΑ ονομάστηκαν έτσι από τα πρόσωπα που τις έγραψαν.

Μερικές φορές για να εξοικονομούμε χώρο συντομεύουμε τα ονόματα των βιβλίων. Να είστε προσεκτικοί όταν το κάνετε αυτό, έτσι ώστε να είναι σαφές ποια βιβλία εννοείτε: "Τ" μπορεί να σημαίνει "Τιμόθεος" ή "Τίτος", γι 'αυτό γράφουμε συνήθως "TIM" ή "TIT". Ένα πρόβλημα που υπάρχει πάντα είναι το "ΦΙΛ": αν ακολουθείται από το κεφάλαιο και το εδάφιο σημαίνει "Φιλιππησίους", αν ακολουθείται από ένα μόνο αριθμό πιθανώς σημαίνει "Φιλήμωνα", ακολουθούμενο από τον αριθμό του εδαφίου, αν και "ΦΙΛ 3" μπορεί να σημαίνει "Φιλιππησίους, κεφάλαιο τρία"- μερικές φορές θέλω να μιλήσω για ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Είναι πιθανόν ασφαλές να χρησιμοποιείτε πάντα "ΦΙΛΗΜ" για "Φιλήμωνα". Μερικές συντομογραφίες θα χρησιμοποιούνται από τώρα και στο εξής στις μελέτες μας: αν δεν είστε σίγουροι, ρωτήστε μας.

Πάντα να προσεύχεστε στον Θεό για τα εδάφια που έχετε διαβάσει και να Του ζητάτε να σας δείξει τι σημαίνουν. Είναι ο Λόγος Του - μόνο Αυτός μπορεί να σας κάνει να το καταλάβετε.

Β΄ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2:15 «Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας.»

Page 11: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 10

Προσευχή Γνωρίζουμε ότι ο Θεός μας αγαπά, επειδή έστειλε τον Υιό Του Ιησού να πεθάνει για μας, έτσι ώστε από το αίμα του Ιησού μπορούμε να δικαιολογηθούμε ενώπιον του Θεού. Εξαιτίας Αυτού Τον αγαπάμε σε αντάλλαγμα: είμαστε δικοί ΤΟΥ και δίνουμε τη ζωή μας σ 'Αυτόν.

Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ 3:16 «Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε· και ημείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλλωμεν τας ψυχάς ημών.»

Γνωρίζουμε, επίσης, ότι ο Θεός μας αγαπά, επειδή μας έχει κάνει ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ μέσω του ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΣ.

Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ 3:1 «Ίδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομασθώμεν τέκνα Θεού. Διά τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν.»

ΓΑΛΑΤΑΣ 3:26 «Διότι πάντες είσθε υιοί Θεού διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού·»

Γνωρίζουμε ότι ο Θεός μας αγαπά, μπορούμε να τον εμπιστευτούμε για να μας παρέχει και να μας φροντίζει: ΠΡΕΠΕΙ να το κάνει αυτό ως Πατέρας μας, γιατί ο Υιός Του ο Χριστός είναι μέσα μας.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 6:31-33 «Μη μεριμνήσητε λοιπόν λέγοντες, Τι να φάγωμεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν; Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί· επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.»

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:19 «Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρείαν σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη διά Ιησού Χριστού.»

Για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι αυτή η ευλογία έρχεται ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ – τον μόνο που είναι η ΖΩΗ μας (ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:4). Αν ήμασταν οκνηροί ή αχάριστοι προς αυτές τις υπέροχες υποσχέσεις, θα μπορούσαμε να καθίσουμε πίσω και να μην κάνουμε τίποτα, ενώ περιμένουμε από τον Θεό να φροντίζει για τα πάντα: Ωστόσο, Αυτός αναμένει ότι με τον Χριστό μέσα μας, θα θέλουμε να Τον ευχαριστούμε και να δώσουμε τη δόξα σ 'Αυτόν για όλες Του τις ευεργεσίες σε εμάς.

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:12 «μετά χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, όστις έκαμεν ημάς αξίους (ικανούς εν Χριστώ) της μερίδος του κλήρου των αγίων εν τω φωτί,»

Ακόμα, όταν προκύπτει μία ανάγκη, Εκείνος περιμένει από εμάς να ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ για αυτή.

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:6 «Μη μεριμνάτε (ανήσυχοι) περί ΜΗΔΕΝΟΣ, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν (ή, ειλικρινείς παράκληση) μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως.»

ΛΟΥΚΑΣ 18:1 «Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται και να μη αποκάμνωσι (υποχωρούν),»

Φυσικά, γνωρίζουμε πριν ξεκινήσουμε ότι Αυτός μας έχει υποσχεθεί να μας παρέχει αυτή την ανάγκη, γι 'αυτό δεν προσευχόμαστε με αμφιβολία ή αβεβαιότητα: αλλά, ερχόμαστε στο Θεό με δοξολογία και ευχαριστία στα χείλη μας και με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ στην καρδιά μας.

ΨΑΛΜΟΙ 100:4 «Εισέλθετε εις τας πύλας αυτού εν ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, εις τας αυλάς αυτού εν ΥΜΝΩ· δοξολογειτε αυτόν· ευλογείτε το όνομα αυτού.»

ΤΟ ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Το βιβλικό σχέδιο της σωτηρίας είναι σαφές:

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:38 «Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου

Page 12: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 11

Πνεύματος.»

«Μετανοώ» σημαίνει «γυρνάω τη σκέψη μου» ή «αλλάζω τη σκέψη μου», αυτό είναι, πλήρης αναστροφή του τρόπου σκέψης σας με τη δύναμη του Θεού και εμπιστοσύνη σ 'Αυτόν. Πολλοί άνθρωποι λανθασμένα πιστεύουν ότι αυτό είναι σωτηρία, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι σαφής: αν δεν εκπληρωθούν ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ άλλες Προϋποθέσεις, ΔΕΝ υπάρχει ΣΩΤΗΡΙΑ.

Ο ίδιος ο Ιησούς είπε:

ΙΩΑΝΝΗΣ 3:5 «Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.»

Παρατηρούμε ότι "το Πνεύμα" και "το Άγιο Πνεύμα" είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα: στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά η σημασία των λέξεων "πνεύμα" και "φάντασμα" είναι η ίδια. Μερικές φορές η λέξη "Άγιο" είναι περιττή και για αυτό αναφέρεται απλά ως "το Πνεύμα". Άλλα ονόματα με τα οποία Αυτό είναι γνωστό στη Βίβλο είναι:

Το Πνεύμα του Θεού (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3:16) Το Πνεύμα του Κυρίου (ΛΟΥΚΑΣ 4:18) The Spirit of Christ (ROMANS 8:9) The Spirit of Truth (JOHN 14:17) The Spirit of Life (ROMANS 8:2) The Spirit of Adoption (ROMANS 8:15)

Το Πνεύμα του Θεού (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3:16) Το Πνεύμα του Κυρίου (ΛΟΥΚΑΣ 4:18)

Το Πνεύμα του Χριστού (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9) Το Πνεύμα της Αλήθειας (ΙΩΑΝΝΗΣ 14:17)

Το Πνεύμα της Ζωής (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:2) Το Πνεύμα της Υιοθεσίας (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:15)

Υπάρχουν και άλλα, επίσης, αλλά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτά ΔΕΝ είναι διαφορετικά πνεύματα, γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι μόνο ένα:

ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4:4 «Διότι είπεν εν μέρει τινί περί της εβδόμης ούτω· Και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού·»

Γνωρίζουμε, λοιπόν, από τον Λόγο του Θεού, ότι όλα τα παραπάνω ονόματα είναι μόνο διαφορετικά ονόματα για το ίδιο το Άγιο Πνεύμα.

Ξέρουμε ότι όταν το Πνεύμα έρχεται μέσα μας, λόγω του σημείου που Τον συνοδεύει πάντα: την ομιλία σε μια νέα γλώσσα (ή απλά «γλωσσολαλιά») - βλ. ΠΡΑΞΕΙΣ 2:4; ΠΡΑΞΕΙΣ 10:46 (με 45), ΠΡΑΞΕΙΣ 19:6. Όταν "λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα", έρχεται μέσα σε εμάς και ζει μέσα μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ 14:16-17 «Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι.»

Αλλά στο επόμενο εδάφιο αποκαλύπτεται κάτι ακόμα πιο θαυμάσιο:

ΙΩΑΝΝΗΣ 14:18 «Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς· έρχομαι προς εσάς.»

Και πάλι:

ΙΩΑΝΝΗΣ 14:20 «Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου και σεις εν εμοί και εγώ εν υμίν.»

Έτσι, βλέπουμε και πάλι αυτό που ήδη γνωρίζουμε, ότι όταν λάβαμε το Άγιο Πνεύμα, ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ και ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΤΩ (Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5:17; ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:27; ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:6, και τα λοιπά). Αυτό που μπορούμε τώρα να καταλάβουμε είναι πώς το κάνει αυτό το Άγιο Πνεύμα και στη συνέχεια ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ. Αυτό είναι το κύριο έργο Του: ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ.

ΙΩΑΝΝΗΣ 16:14 «Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, (Ιησούς) διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.»

Το Πνεύμα στη συνέχεια μας δείχνει ότι, επειδή ο Χριστός είναι μέσα μας, είμαστε οι γιοι και οι κόρες του Θεού:

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:16 «Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ΗΜΩΝ ότι είμεθα τέκνα Θεού.»

Page 13: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 12

Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο για το έργο Του από αυτό, αυτό είναι ότι ΜΕΣΩ ή ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ μπορούμε να έρθουμε ενώπιον του Θεού ως μέλος του σπιτικού ή της οικογένειάς Του.

ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:18-19 «Διότι δι' αυτού (Ιησού) έχομεν αμφότεροι την είσοδον (ή ΜΕΣΩ) προς τον Πατέρα δι' ενός Πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού,»

Το Πνεύμα μας δίνει ελεύθερη πρόσβαση στο Θεό με έναν πολύ απλό τρόπο, όπως μας δείχνει ένα άλλο εδάφιο:

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:2 «Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν· διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ αυτού λαλεί μυστήρια·»

Όταν προσευχόμαστε στις νέες γλώσσες που ο Θεός μας δίνει προσευχόμαστε ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ και μιλάμε απευθείας με τον Θεό. Η γλώσσα που λάβατε όταν το Άγιο Πνεύμα ήρθε σε σας ΔΕΝ είναι μια εμπειρία που συμβαίνει μία φορά στη ζωή, και ΔΕΝ είναι κάτι σπάνιο για «ειδικές περιπτώσεις», αλλά αυτό είναι μια ΖΩΤΙΚΗΣ σημασίας και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ δώρο για ΕΣΑΣ που μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:26-27 «Σαύτως δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών· επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει δεν εξεύρομεν, αλλ' αυτό το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων· ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων.»

Αυτά τα εδάφια μας λένε ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να προσευχηθούμε σωστά χωρίς αυτό το θαυματουργό βοήθημα του Αγίου Πνεύματος. Αν προσπαθούμε να προσευχόμαστε πάντα με δικά μας λόγια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το κάνουμε όπως πρέπει, Ο Λόγος του Θεού λέει έτσι. Το ίδιο και ο Ιησούς.

ΙΩΑΝΝΗΣ 4:23-24 «Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· (δηλαδή όχι λανθασμένα) διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.»

Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει «διέξοδος», δεν υπάρχει υποκατάστατο: ΠΡΕΠΕΙ να προσευχόμαστε στον Θεό εν Πνεύματι. Έτσι, αφού έχουμε προσευχηθεί για τα πράγματα που ξέρουμε ότι ο Θεός θέλει για μας (σύμφωνα με το Λόγο Του), θα παραδώσουμε το πνεύμα μας και θα Το αφήσου,με να προσευχηθεί στο Θεό για λογαριασμό μας: «Το πνεύμα όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών». Για να Το αφήσουμε να το κάνει αυτό αφήνουμε απλά τα στόματά μας σ 'Αυτόν και Τον αφήνουμε να χρησιμοποιήσει τις νέες γλώσσες που μας έχει δώσει για να δοξάζουμε τον Θεό. Αυτό στη συνέχεια μας οδηγεί στο σωστό δρόμο.

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:14-15 «Διότι εάν προσεύχωμαι με γλώσσαν αγνώριστον, το πνεύμά μου προσεύχεται, αλλ' ο νούς μου είναι ακαρποφόρητος. ι πρέπει λοιπόν; Θέλω προσευχηθή με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθή και με τον νούν. Θέλω ψάλλει με το πνεύμα, θέλω δε ψάλλει και με τον νούν.»

Έτσι, η ζωή προσευχής μας αποτελείται από δύο μέρη: την προσευχή ΜΕΣΩ ή ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ και την προσευχή ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να προσεύχονται στο Θεό με κατανόηση, αλλά μόνο όσοι είναι του Χριστού μπορούν να προσεύχονται με το Πνεύμα, και «διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν». Αυτός ψάχνει για άνδρες και γυναίκες που είναι διατεθειμένοι να δώσουν το χρόνο τους και να ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ τα χείλη τους σ 'Αυτόν για τη δόξα Του, και ταυτόχρονα να θέσουν τις δικές τους σκέψεις στην άκρη.

ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:15 «Δι' αυτού (όχι μόνοι μας) λοιπόν ας αναφέρωμεν ΠΑΝΤΟΤΕ εις τον Θεόν θυσίαν αινέσεως, τουτέστι καρπόν χειλέων ομολογούντων το όνομα αυτού.» ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς βρίσκετε αυτά τα εδάφια στην Βίβλο σας, μερικοί μπορεί να προβληματίζεστε από τις αλλαγές μεταξύ της λέξης «Πνεύμα» (με κεφαλαίο) και της λέξης «πνεύμα». Για παράδειγμα, ο Ιησούς μιλούσε για την λατρεία του Πατέρα «εν Πνεύματι», ενώ ο Παύλος λέει «εν πνεύματι». Δεν υπάρχει λόγος να προβληματίζεστε εδώ, γιατί σύμφωνα με τον τρόπο που η Αγία Γραφή γράφτηκε αρχικά (όλα με κεφαλαία γράμματα) δεν υπάρχει καμία

Page 14: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 13

διαφορά μεταξύ αυτών των δύο (όλα με κεφαλαία γράμματα), έτσι οι δύο αυτές φράσεις είναι πραγματικά το ίδιο.

ΤΟ ΜΥΑΛΟ Το Πνεύμα δεν σταματά να μας δείχνει τον Χριστό στην καρδιά μας: Το έργο του εκτείνεται για να μας δείχνει όλο και περισσότερα από όλα τα πράγματα του Θεού, καθώς προχωρούμε μαζί Του.

ΙΩΑΝΝΗΣ 14:26 «ο δε ράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.»

ΙΩΑΝΝΗΣ 16:13 «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα.» Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πώς μας δίνεται αυτή η εκμάθηση. Αν θέλαμε να διδάξουμε τον εαυτό μας κάτι, θα το μελετούσαμε και θα σκεφτόμασταν ότι τελειώσαμε με αυτό, και μετά θα το είχαμε στο μυαλό μας. Αυτός ΔΕΝ είναι ο τρόπος που ο Θεός εργάζεται, γιατί ξέρει ότι το μυαλό μας δεν μπορεί να χειριστεί τις υπέροχες αλήθειες που Εκείνος έχει να μας δείξει: οι περισσότερες από αυτές απλά φαίνονται πολύ φανταστικές για να τις πιστέψουμε! Το μυαλό μας απλά δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει.

ΗΣΑΊ'ΑΣ 55:8-9 «Διότι αι βουλαί μου δεν είναι βουλαί υμών ουδέ οδοί υμών αι οδοί μου, λέγει ΚΥΡΙΟΣ. Αλλ' όσον είναι υψηλοί οι ουρανοί από της γης, ούτως αι οδοί μου είναι υψηλότεραι των οδών υμών και αι βουλαί μου των βουλών υμώ.»

Γι 'αυτό ο Θεός λέει «ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΗΣΗΤΕ» (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 6:31). Αντ 'αυτού μας έχει δώσει τα μέσα για να ΞΕΡΟΥΜΕ τι θέλει χωρίς να χρειαστεί ποτέ να το σκεφτούμε. Αυτό γίνεται ως εκ θαύματος διά του Πνεύματος:

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 2:12 «Αλλ' ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, διά να γνωρίσωμεν τα υπό ΤΟΘ ΘΕΟΥ χαρισθέντα εις ΗΜΑΣ.» Το Πνεύμα δεν λειτουργεί με το μυαλό, επειδή ο Θεός έχει βάλει Εκείνον στην καρδιά μας.

ΓΑΛΑΤΑΣ 4:6 «Και επειδή είσθε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει· Αββά, ο Πατήρ.»

Και Αυτός εργάζεται στην καρδιά μας, γεμίζοντας μας με την αγάπη του Θεού.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5:5 «η δε ελπίς δεν καταισχύνει, διότι αγάπη του Θεού είναι εκκεχυμένη εν ταις καρδίαις ημών διά Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς.» Βλέπουμε λοιπόν ότι με τη δύναμή Του μπορούμε να ανταποδώσουμε την αγάπη που Εκείνος έχει για μας, όπως Εκείνος διατάζει.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 22:37-38 «Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΟΥ και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή.»

Αυτό είναι πολύ απλό, και τίποτα δεν μπορεί να το αλλάξει, αλλά το μυαλό μας, μας λέει μερικές φορές διαφορετικά. Μας λέει ότι δεν είμαστε άξιοι της χάρης του Θεού, αλλά ο Θεός λέει ότι μας έχει κάνει άξιους (ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:12) μέσω του ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΣ (ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:27). Το μυαλό μας, μας λέει ότι είμαστε αμαρτωλοί και αξίζουμε να καταδικαστούμε: Ο Θεός λέει ότι ΔΕΝ ΘΑ μας κατακρίνει, γιατί είμαστε ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:1). Το μυαλό μας λέει ότι είμαστε ελλιπείς και ανεπαρκείς σε όλα τα πράγματα, αλλά ο Θεός λέει ότι ο Χριστός είναι η σοφία μας, η δικαιοσύνη μας, και πολλά άλλα πράγματα (Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 1:30) - στην πραγματικότητα, ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Page 15: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 14

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2:9-10 «διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς, και ΕΙΣΘΕ ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΝ ΑΥΤΩ, όστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας,»

Αυτό είναι πάρα πολύ για να το κατανοήσει το μυαλό μας και την καρδιά μας, ότι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας Εκείνος μας κάνει να ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 2:9-10 «αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, Εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε και ωτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτόν. ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕΝ ΑΥΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝ· επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού.»

Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να καταλάβουμε ή να εξηγήσουμε με το μυαλό μας: ΑΠΛΑ ΞΕΡΟΥΜΕ με τη δύναμη του Θεού. Το Πνεύμα εργάζεται μέσα μας συνεχώς και το μυαλό μας αγωνίζεται, υποστηρίζοντας και αμφισβητώντας όλα όσα ο Θεός μας λέει, προσπαθώντας πάση θυσία να μας κρατήσει μακριά από τη γνώση του Θεού. Εξαιτίας αυτού, έχουμε την υποχρέωση να εκθρονίσουμε το μυαλό μας και να αφήσουμε το Θεό να αναλάβειhis.

Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 10:5 «επειδή καθαιρούμεν λογισμούς (ή ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥΣ), και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν ΠΑΝ νόημα εις την υπακοήν του Χριστού,»

Τα εδάφια μας δείχνουν ξεκάθαρα πως γίνεται αυτό:

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 2:14 «Ο φυσικός όμως άνθρωπος (a man not born again by God's Spirit) δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού· διότι είναι μωρία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίση αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται.»

Έτσι, το μυαλό μας μπορεί να νικηθεί μόνο από ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ. ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ στον Θεό πάντα ώστε αυτή η δύναμη να εργάζεται δυνατά μέσα σας, να σας δείχνει τον Χριστό στην καρδιά σας, ως ελπίδα της δόξας - και να σας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Στη συνέχεια, καθώς προσεύχεστε με το Πνεύμα, το μυαλό ΝΙΚΑΤΑΙ και το Πνεύμα αναλαμβάνει τον έλεγχο.

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:14 «διότι εάν προσεύχωμαι με γλώσσαν αγνώριστον, το πνεύμά μου προσεύχεται, αλλ' Ο ΝΟΥΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΡΠΟΦΟΡΗΤΟΣ.»

Αφιερώστε μισή ώρα ή μία ώρα καθημερινά για να είστε μόνος με τον Θεό, και να μιλήσετε σ 'Αυτόν διά του Πνεύματος. Αυτό ευχαριστεί τον Θεό, καθώς το Πνεύμα προσεύχεται σύμφωνα με το θέλημά Του (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:27). Επίσης, είναι ΠΟΛΥ ΟΦΕΛΙΜΟ για σας, επειδή όπως το Πνεύμα ρέει μέσα σας στην προσευχή, σας ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ και ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον παλαιό τρόπο σκέψης σας, και σας δίνει ΒΕΒΑΙΩΣΗ στην καρδιά σας. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο Πατέρας σας.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:2 «και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΝΕΣΘΕ διά της ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΣ (κάνω νέο) ΤΟΥ ΝΟΑΣ ΣΑΣ, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.» (Επίσης ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4:23).

Καθώς συμβαίνει αυτό, το Πνεύμα αποκαλύπτει ένα ακόμη ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ: Ακριβώς ότι είμαστε απολύτως δίκαιοι, επειδή ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ, έτσι έχουμε ήδη το ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ.

Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 2:16 «Διότι τις εγνώρισε τον νούν του Κυρίου, ώστε να διδάξη αυτόν; (Δείτε το εδάφιο 9) ΗΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΕΧΟΜΕΝ ΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥ.»

Αυτό δεν έχει να κάνει με τη φυσική σκέψη μας, γιατί το Πνεύμα (και ο Ιησούς) εργάζεται ΜΟΝΟ στην ΚΑΡΔΙΑ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, κατά βάθος, ότι αυτό που λέει ο Θεός είναι αλήθεια, και ξέρουμε τι θέλει από εμάς να κάνουμε καθώς περπατάμε μαζί Του μέρα με τη μέρα. Έτσι, το Πνεύμα μας ΟΔΗΓΕΙ: δεν ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ τα προβλήματά μας, αλλά αφήνουμε τον Θεό να αποφασίσει, σύμφωνα με το Λόγο Του, καθώς βάζει στην καρδιά μας το Πνεύμα Του - αυτός είναι ο τρόπος ζωής που είναι σωστός για εμάς καθώς είμαστε οι γιοι και οι κόρες του Θεού.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:14 «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ΟΥΤΟΙ είναι υιοί του Θεού.»

Έτσι, οι σκέψεις μας, όλες αιχμαλωτίζονται από τον Χριστό και οι καρδιές μας γεμίζουν με

Page 16: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 15

Αυτόν και την αγάπη Του, συνεχίζουμε να υμνούμε τον Πατέρα μας εν Πνεύματι - και «Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ' ημών;» (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:31)

Υπάρχουν πολύ περισσότερα που θα μπορούσε να πει κάποιος (και θα πεί) για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσευχόμαστε στον Πατέρα μας. Προς το παρόν, εδώ είναι μερικά απλά σημεία που πρέπει να ξέρετε: αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, ρωτήστε τους ποιμένες ή τους πρεσβυτέρους σας για τα εδάφια.

Θυμηθείτε τα εδάφια κατά την έναρξη αυτής της μελέτης: είστε παιδιά του Θεού και μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα μαζί Του όπως με τον Πατέρα σας. Εμπιστευτείτε Τον! Έχει υποσχεθεί να σας προσέχει, και κρατά πάντα τον Λόγο Του.

Να θυμάστε ότι κάθεστε τώρα στον ουρανό εν Χριστώ (ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:6), έτσι καθώς προσεύχεστε βλέπετε τον Θεό μπροστά σας: Αυτός δεν είναι μακριά, έτσι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να φωνάξετε! Μιλάτε μαζί Του πρόσωπο με πρόσωπο!

Να θυμάστε ότι αφού έχετε κάνει την παράκλιση σας στη δική σας γλώσσα, είναι απλούστερο και πολύ πιο κερδοφόρο να προσεύχεστε στο Πνεύμα, επειδή ΞΕΡΕΤΕ ότι προσεύχεστε ανάλογα με αυτό που Εκείνος θέλει (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:27). Αυτό το έχει πει ο Θεός, έτσι ώστε με όλα τα άλλα απλά εμπιστευτείτε τον Θεό και πιστέψτε ότι αυτό είναι αλήθεια. Η Γραφή λέει ότι δεν θα καταλαβαίνετε τι λέτε, και ούτε κάποιος άλλος (Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 4:2), επειδή ΜΙΛΑΤΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ. Απλά υμνείστε Τον στην καρδιά σας και αφήστε Τον να χρησιμοποιήσει το στόμα σας για τη δόξα Του. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορείτε να Του μιλήσετε, χωρίς το μυαλό σας να ξεφύγει.

Τον περισσότερο χρόνο στην προσευχή σας, θα πρέπει απλά να υμνείτε τον Θεό με το Πνεύμα και να τον ευχαριστείτε για τα υπέροχα πράγματα που έχει κάνει στη ζωή σας, αλλά εδώ είναι μερικά πράγματα για τα οποία μπορείτε να προσευχηθείτε ιδιαίτερα:

Για το έργο της διάδωσης του Λόγου του Θεού σε όλο τον κόσμο (Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 3:1).

Για όλα τα αδέρφια εν Κυρίω (ΙΑΚΩΒΟΥ 5:16).

Για τη σωτηρία των ψυχών, ΕΙΔΙΚΑ εκείνων που είναι αντίθετοι στον Λόγο (ΛΟΥΚΑΣ 6:28).

Για όλες τις αρχές, στην εκκλησία και στον κόσμο or all in authority, in the church and in the world (ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:7; Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2:1-4).

Για σοφία (ΙΑΚΩΒΟΥ 1:5).

Για την αποκάλυψη της πληρότητας των γραφών, και ιδίως κάθε εδαφίου που δεν καταλαβαίνετε (επισημάνετε στο Θεό αυτά που είπε και ζητήστε Του να αποκαλύψει το νόημά του σε εσάς μέσω του Πνεύματος που Εκείνος έχει βάλει στην καρδιά σας).

Για την αγάπη, χαρά, ειρήνη, υπομονή, πίστη, πραότητα, κλπ. (πολλά εδάφια!).

Για να καταλάβετε το θέλημα του Κυρίου και να γνωρίσετε το κάλεσμά σας - που ταιριάζετε στο έργο Του (ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:17).

Για να δοξαστεί ο Θεός στη γη God to be glorified in the earth (Α΄ΠΕΤΡΟΥ 4:11).

Για να γίνει το θέλημα του Θεού παντού or God's will to be done in all things (ΛΟΥΚΑΣ 22:42).

Αν προσεύχεστε για κάποια ανάγκη και ο Θεός δεν φαίνεται να απαντάει, μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια: συνεχίστε να προσεύχεστε ευχαριστώντας Τον, που έχει υποσχεθεί να προμηθεύει για όλες τις ανάγκες σας. Αν Εκείνος δεν απαντάει είναι επειδή παρακολουθεί αν θα μείνετε πιστός ή όχι – έτσι μείνετε σε αυτό και προσευχηθείτε!

Μην αισθάνεστε δειλία ενώπιον του Θεού: ταπεινά, βέβαια, αλλά την ίδια στιγμή να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας! Θέλει να είμαστε τολμηροί και απροκάλυπτοι ενώπιον Του. Να ξέρετε ότι έχετε την δικαιοσύνη του Ιησού και ποτέ δεν πρέπει να αισθάνεστε αμηχανία ή ντροπή: η προσευχή είναι ένα τέλειο γεγονός έτσι δεν υπάρχει κανένας χώρος ούτε για υστερίες ούτε για έντονες συγκινήσεις.

Όταν προσεύχεστε με άλλους σε μια συνάντηση, κρατήστε τη φωνή σας σταθερή και στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους. Μια φωνή πιο δυνατή από τις υπόλοιπες, ή μία που προσεύχεται με εκρήξεις, αποσπά την προσοχή των άλλων.

Page 17: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ - cai.org · Ο Θεός τις έγραψε στις καρδιές μας με το Πνεύμα Του. Αρχίστε τις προσευχές

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ3

sa1001el.doc ΣελΙδα 16

Όταν αποφασίσετε να είστε με το Θεό και να προσεύχεστε σ 'Αυτόν, προσευχηθείτε! Μην προσπαθείτε να κάνετε κάτι άλλο την ίδια στιγμή - ούτε καν να διαβάζετε τη Βίβλο σας, γιατί αυτό θα πάρει την προσοχή σας μακριά από την προσευχή. (Πολύ σπάνια, ενώ προσεύχεστε, το Πνεύμα θα αποκαλύψει κάτι σε σας με τέτοιο τρόπο που θα πρέπει να αναζητήσετε ένα εδάφιο: αν συμβεί αυτό, βρείτε το αλλά γυρίστε πίσω την προσευχή, το συντομότερο δυνατόν. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε γρήγορα, γράψτε το σε ένα κομμάτι χαρτί και ξεκαθαρίστε το αργότερα.)

Δεν μπορούμε να πούμε πόσο χρόνο θα πρέπει να προσεύχεστε, αλλά οι περισσότεροι έχουν βρει ότι μισή ώρα την ημέρα είναι ένα αποδεκτό ελάχιστο. Έτσι θα θυμάστε ότι είστε νεκροί και η ζωή σας είναι τώρα εν Θεώ (ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:3) - ΟΛΑ γίνονται για τον έπαινό Του, είτε προσεύχεστε είτε όχι. Γι 'αυτό το θέμα δεν είναι να προσεύχεστε για μισή-μία ώρα με το ρολόι και στη συνέχεια να ξεχνάτε τον Θεό να κάνετε άλλα πράγματα – καθώς συνεχίζετε μαζί Του, θα θέλετε απο μόνοι σας να περνάτε όλο και περισσότερο χρόνο στα γόνατά και να υμνείτε τον Θεό με άλλους τρόπους το υπόλοιπο του χρόνου. Μεγάλες περίοδοι προσευχής είναι πάντα χρήσιμες: πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αφιερώσουν μια ώρα την μέρα, και καμιά φορά δύο ή ακόμα και τρεις ώρες την ημέρα. Στην αρχή μπορεί να είναι δύσκολο να προσεύχεστε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (και, φυσικά, θα πρέπει να το κάνετε με το Πνεύμα), επειδή το μυαλό σας αποσπάται συνέχεια. Επιμείνετε, και σύντομα γίνεται πολύ φυσικό. Είναι σημαντικό να μην προσεύχεστε σπασμωδικά - ένα λεπτό εδώ, πέντε εκεί - αλλά αντίθετα να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να μιλήσετε εξ ολοκλήρου στον Πατέρα.

Ποτέ μην επαίρεστε για την προσευχή που έχετε κάνει: είναι ανάμεσα σε εσάς και στον Θεό. Σε μια συνάντηση, μην κοιτάτε γύρω σας ή μην ακούτε τους άλλους ανθρώπους: είστε στον ουρανό με τον Ιησού και δεν θα πρέπει να ασχολείστε με οτιδήποτε άλλο.

Αν προσεύχεστε μπροστά σε μια καρέκλα ή ένα κρεβάτι μην θάβετε το κεφάλι σας σε αυτό: κοιτάξτε προς τα πάνω. Μιλήστε στο Θεό σαν κάποιον ακριβώς μπροστά σας. Συχνά σηκώνουμε τα χέρια μας για να δοξάσουμε τον Θεό: αυτό γίνεται, σύμφωνα με την Αγία Γραφή If yo (Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2:8).

Μην φοβηθείτε να μείνετε σε ό, τι έχει πει ο Θεός: παραθέστε εδάφια σε Αυτόν με τόλμη, λέγοντάς Του τι έχει ήδη υποσχεθεί να κάνει για εσάς! Να είστε ένθερμοι και επιμελείς στις προσευχές σας! Ποτέ να μην είστε χλιαροί στην προσευχή σας ή σε οτιδήποτε άλλο: Τώρα υπηρετείτε τον Θεό. Αντίθετα:

ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:22 «ας πλησιάζωμεν μετά ΑΛΗΘΙΝΗΣ καρδίας εν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, έχοντες τας καρδίας ημών κεκαθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένοι το σώμα με ύδωρ καθαρόν·»

Compiled by Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australia, approx. 1968-1972.

CHRISTIAN ASSEMBLIES INTERNATIONAL, P.O. BOX 888, COFFS HARBOUR NSW 2450, AUSTRALIA