10
ใช้ นิสัย ให้เป็น ประโยชน์ หน งส อท สรางแรงบ นดาลใจใหก บผูผล ตซ สช อด งของอเมร กา Grey’s Anatomy และ Private Practice จูดี้ สมิท เข ยน ผูเช ยวชาญการบร หารจ ดการว กฤต อหน งของอเมร กา นรา สุภัคโรจน์ แปล เคล็ดลับสร้างความเชื่อมั่น ด้วยการรู้ทันนิสัยที่ดีและร้าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คนรอบข้างอาจเอือมระอา ให้เป็นสิ่งที่มีค่าในตัวคุณ ตัวอย่าง

~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

พมพครงท

1

ใชนสยใหเปน

ประโยชน

ใชนสยใหเปนประโยชน

หนงสอทสรางแรงบนดาลใจใหกบผผลตซรสชอดงของอเมรกาGrey’s Anatomy และ Private Practice

จด  สมท เขยน ผเชยวชาญการบรหารจดการวกฤตมอหนงของอเมรกา

นรา  สภคโรจน แปล

เคลดลบสรางความเชอมน ดวยการรทนนสยทดและราย

ปรบเปลยนพฤตกรรมทคนรอบขางอาจเออมระอา ใหเปนสงทมคาในตวคณ

จด สมท

เขยน

ออกแบบปก เชนสา เพอวงศ

หมวดจ�ตว�ทยาพฒนาตนเอง

ราคา 250 บาท

คณคงรดอยลกๆ แตอาจคดไมถงวา

นสยทดทสดและแยทสดของเรา

ความจรงแลวคอสงเดยวกน

คณเคยตกอยในสถานการณทคดวาไมนาเลย

หรอพดอะไรบางอยางทเรยกคนมาไมไดหรอเปลา

หรอตดสนใจผดพลาดจนท�าใหคณตองเสยหายมากกวาทคด

หรอเพยงแคไมไดสงทตองการในชวตใชหรอไม

ถาตอบวา ใช นคอหนงสอส�าหรบคณ

แตถาบอกวา ไม…ไมเคยเจอเลย นยงเปนหนงสอส�าหรบคณ!

“ณ จดหนงของชวตทกคนจะตองอยากไดค�าแนะน�าทด

ขณะทเผชญกบวกฤตไมวาใหญหรอเลกในชวตหรอการงาน

หนงสอเลมน จด สมท ซงเปนผเชยวชาญดานการจดการวกฤต

ไดใหค�าแนะน�าทชดเจนเพอใหเราตระหนกถงจดแขงและจดออนของตวเอง

และวธในการจดการกบสถานการณเลวราย...นเปนหนงสอส�าหรบทกคน”

เบตซย เบยรส ผผลตซรสเรอง Grey’s Anatomy และ Private Practice

ตวอยาง

Page 2: ~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

ส�รบญ

ตวอยาง

Page 3: ~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

อตต�ฉนคอยอดมนษย

เขาเปนอยการทปราดเปรอง

มเสนห หนาตาด และมสถต

การฟองชนะเอาผดกบจาเลยสง

ทสดคนหนง เปนทคาดหมาย

วาเขาจะไดเปนอยการสงสดของ

รฐคนตอไป กอนทจะกาวไปส

ตาแหนงผวาการรฐวฒสมาชก

และมโอกาสเปนถงประธานาธบด

อยางนอยกจากทเขาอวดอางเอง:

“รอะไรไหมจด พดตรง ๆ เลย

นะ มคนมากมายทอจฉาความ

สาเรจของผม สกวนหนงผมจะ

เปนอยการสงสดของรฐทอาย

นอยทสดในประวตศาสตร” คณ

ยงไมไดรบเลอกสกหนอย...ฉน

คดในใจ แตจากทาทางแลว ฉน

เชอแนวาเขาจะตองคดวาทกอยาง

เปนของเขาแหงอยแลว นอกจาก

คณสมบตทเปนสนทรพยอน ๆ

แลว เขายงเปนคนมนอกมนใจ

ในตวเอง ซงเปนเสนหอยางหนง

ททาใหเขาเปนทชนชอบของคน

ตวอยาง

Page 4: ~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

19

จด สมท

ทวไป แตแลวชวตของเขากตอง

สะดดจนได เมอถกกลาวหาวา

ปกปดหลกฐานบางอยางในคด

โดงดงทเขาชนะ “ไรสาระสนด

จากสถตการชนะความ ทาไมผม

จะตองโกงดวย” ฉนรทนทวาฉน

จะตองวางแนวทางการรบมอ

กบสอให เขาและบงคบให เขา

ปฏบตตาม แตคงเหมอนการ

เขนครกขนภเขาเปนแน เพราะ

ดกรวาเขาคดวาตวเองเปนคนเกง

ทสด

เมอใดทพดถงคนมอตตา สวนใหญแลวมกจะเปนการตมากกวา

ชม อตตาเปนคาสน ๆ ทมความหมายประมาณเดยวกบ “ยโส”

หรอ “โอหง” สวนใหญแลวมกจะมคาวา “สง” ตามหลง ไมวาอะไร

กตาม ตวอตตาเองไมไดดหรอแย แตเปนเพยงลกษณะนสย

อยางหนงในหลาย ๆ อยางของมนษยเทานน สมยกอนฟรอยด

เคยใชคาวาอตตาเมอพดถงจตสานก หรอความสามารถทนาอศจรรย

ในการควบคมอด (id) อนเปนตนกาเนดของความตองการตาง ๆ

ของรางกาย รวมทงตณหา อยางไรกตาม ปจจบนคาวาอตตาไมเปน

ทนยมใชในวงการจตวเคราะหแลว เนองจากมความหมายแตกตาง

กนไปสาหรบแตละคน

ในทน เราจะไมพดถงอตตาในความหมายของฟรอยด แต

ในความหมายทเราใชในภาษาพด โดยจะพจารณาทงในดานดและ

ไมด ความจรงแลวการมอตตาในระดบพอเหมาะเปนสงสาคญสาหรบ

ชวตทมความสขและประสบความสาเรจ แตเชนเดยวกบลกษณะนสย

อน ๆ ทจะพดในหนงสอเลมน เราจะตองยอมรบและทาใหมนสง

ผลดกบคณแทนทจะเปนผลเสย

ตวอยาง

Page 5: ~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

20

อตตา

แรกสด การมอตตาในระดบทเหมาะสมดอยางไร คาตอบคอ

ดหลายอยางทเดยว การตระหนกในตวตน 2 เปนสงสาคญตอการ

ประสบความสาเรจใด ๆ กตามในโลก และอตตาทาใหเรามสงน

เราจะตองชอบตวเอง คดวาเราควรคาทจะไดรบความสนใจ ความคด

และความเหนของเรามคาแกการนาไปพจารณา นไมใชความอวดด

แตเปนกญแจสาคญตอการมสขภาพจตทด “นไมใชการวางโตหรอ

เชอมนจนถงขนกาวราว” คารล รอเจอรส หนงในบดาจตวทยามนษย

เขยนไวใน On Becoming a Person ในป 1961 “การเปนตว

ของตวเองใหความรสกทด”

การมอตตาไมไดหมายความวาจะตองทาตวเปนเผดจการหรอ

ใชเวลาทงวนกบการเปลยนโลกใหเขากบตวตนทใหญโตเกนจรงของ

คณ แตสามารถหมายถงความมนใจ ความเปนอสระ ความเปน

ผนา รวมทงความกลาทจะขบถตอภมปญญาดงเดมเพอยนกราน

ในความเชอของตน การตระหนกในตวตนสามารถชวยคณในการนา

และทาใหมความกลาทจะขายวสยทศนของคณแกคนอน ๆ ประเทศ

สหรฐอเมรกาสรางขนจากคานยมของการพงพาตนเอง ความเชอมน

ในตนเอง แรงกระตน และการทางานอยางหนกเพอความสาเรจ ไม

ตองสงสยเลยวาผกอตงอเมรกาจะตองมอตตาสงลนภายใตวกผม

เปนลอนของพวกเขา อยางไรกตาม มเพยงเสนกนบาง ๆ ระหวาง

การสนบสนนความตระหนกในตนทแขงขน ดวยการมความ

คาดหมายสง และดวยการสรางบรรยากาศแหงความโอหงอวดด

ทสาคญคอการมเปาหมายสงจะตองไมหมายถงการเหยยบหวคนอน

ขนไปสเปา ความอวดดไมใชคณสมบตทนาชนชม เราทกคนลวน

2 sense of self

ตวอยาง

Page 6: ~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

21

จด สมท

เคยพบพวกขโมทอวดโอวาตนดอยางไร แทนทจะปลอยใหเราตดสน

ดวยตวเอง นเปนเพยงตวอยางหนงทแสดงใหเหนวา นารงเกยจ

เพยงไหนหากใชอตตาในทางราย แทนทจะใชในทางด

ความสมดลทปกปองผมความตระหนกในตวตนไว ไมให

กลายเปนคนอตตาสง คดถงแตตนเอง จะโอนเอยง เมอคนนนม

ความทะเยอทะยานมากจนมองไมเหนความตองการของผอน เมอใด

ทเราปลอยใหอตตาวงพลานโดยไมมการควบคม มนจะสรางความ

เสยหายแกวจารณญาณ ความสามารถในการวเคราะหและควบคม

ตนเองของเรา อตตาทไรการควบคมเหมอนกบรถยนตทไมมเบรก

ซงอาจแลนตะบงลงเหวไปได หากคณไมสามารถเรยกการควบคม

กลบมาไวในมอ ในบทนเราจะชวยกนหาจดสมดลของคณเพอความ

แนใจวาอตตาของคณเปนนกบนท 2 ทไวใจได ไมใชโจรปลนรถ

ทหลอกลวงพาคณหลงทาง

ในบทนเราจะพดถงวธตาง ๆ ทอตตาแสดงตวออกมาใหเหน

และเตบใหญจนเกนควบคมอยางไร เราจะไปดปญหาของการสาคญ

ตนผด การประพฤตตวแบบยวยท เสยงอนตราย การมความ

ตระหนกในตนเองแบบทตองใหคนคอยเหนชอบอยตลอดเวลา

การไมคดถงผลทตามมาจากการกระทา และการไมยอมรบผด

ทงหมดนลวนเปนการปลอยใหอตตาบงตาจนมดบอดตอความเปนจรง

ทงหมดนเปนหลกฐานและผลพวงทตามมาจากการปลอยใหอตตา

แผลงฤทธชนดไรการควบคม เปนเรองงายมากทเราจะเหนผทไม

ตระหนกถงผลของมน ตกอยในสถานการณคกรนและไมสามารถ

สลดตวหลดออกมาได ในบทนเราจะมองหาเสนกนบาง ๆ ระหวาง

การถกกระตนโดยอตตากบการถกอตตากลนกน เมอใดทคณสามารถ

ตวอยาง

Page 7: ~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

22

อตตา

จะบอกไดวาอตตากาลงเขามาเปนตวบงการชวตในทางทผดและเบรก

มนใหหยดไว เมอนนคณจะสามารถจดเสนทางใหดานทเปนประโยชน

ของอตตาเดนตรงเขามาหาคณเพอทจะนาไปสความสาเรจทางธรกจ

การเปนผนาทมจรยธรรม และการมความสมพนธทด

เมออตตาอาละวาด

ถอวาเปนโชคไมดทในฐานะผจดการวกฤต ฉนมกจะถกเรยกตว

เมอความสมดลระหวางดานดกบดานเลวของอตตาใครสกคนเสย

สมดลลมครนไปแลว ฉนไดยนเหลาดาราหรอคนดงทงหลาย

โอดครวญถงความไมยตธรรมของโลกบอยจนขเกยจนบ แมคน

รอบขางจะเหนไดอยางชดเจนวาทพวกเขารวงดบกเพราะทาตวเอง

แท ๆ ในการทจะสลดตวใหพนจากสถานการณไมนาพสมย (หรอ

อยางนอยกควบคมความเสยหายไดบาง) บางครงพวกเขาจะตอง

ตระหนกวาปญหามาจากภายในเทา ๆ กบทมาจากภายนอก ซงอาจ

เปนแนวคดทเขาใจยากมากสาหรบคนทนกถงแตตวเอง

ตวอยางเชน คานเย เวสต ศลปนฮปฮอปทยอดมาก การ

หกคะเมนกลางฝงชนของเขาสวนใหญงอกเงยขนมาจากอตตาโปงพอง

และการไมยอมมองเหนบทบาทของตวเองในการลมสลายแตละครง

ความปากเสยของเวสตเปนทรกนจนฉนแทบไมตองอธบาย ไมวา

จะเปนการโพลงขนมาระหวางออกโทรทศนหาทนชวยผประสบภย

จากพายเฮอรรเคนแคทรนาวา “จอรจ บช ไมสนใจคนดา” การ

เปรยบเทยบตวเองกบพระเยซ จนถงการชอบโผงผางตามงานแจก

รางวลตาง ๆ...ทโดงดงทสดกคอตอนทพดใสหนาเทยเลอร สวฟต

ตวอยาง

Page 8: ~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

23

จด สมท

ขณะทกาลงขนไปกลาวขอบคณสาหรบรางวลมวสกวดโอยอดเยยม

ของเอมทวป 2009 วา บยอนเซนาจะไดรางวลนมากกวา แมแต

ประธานาธบดโอบามากยงเรยกเขาวา “เกรยน” ความโอหงของเขา

ไมเพยงแตทาใหคนพากนสายหนาเมอเหนเขาทาความผดพลาด

แบบนครงแลวครงเลาเทานน แตยงมผลตอภาพพจนของเขาดวย

แนนอน เวสตถกผลกดนดวยอารมณอนรอนแรง ซงเปน

สงจาเปนสาหรบศลปนทตองมความสามารถในการแสดงออกถง

ความคดและความรสกททกคนเขาใจได สตดโออดเสยงเปนสถานท

ดทสดทจะใชอตตาของเขาอยางเตมท เปนททความคดและอารมณ

ความรสกทงหมดจะเปนประโยชนตอการทาใหดนตรของเขาโดนใจ

มากขน แตเมอไมอยในหองอดเสยง บอยครงทเวสตจะไมวเคราะห

ถงอารมณเหลานนใหดกอนทจะปลอยมนหลดจากปาก และการร

กาลเทศะเปนสงสาคญเสยดวยในทน เราทกคนไมวาจะเปนศลปน

คาตวแพงระยบจากความสามารถในการถายทอดอารมณไดอยาง

นาจบใจ จนถงพอแมซงสามารถสอนลกไดกตอเมอร จกปรบ

วธสอนไปตามสภาพอารมณของพฒนาการลกในขณะนน ลวนตอง

จดจาใสใจวาไมมใครอยากเหนหรอไดยนคาพด หรอการกระทาท

ไมไดผานการกลนกรองตลอดเวลา

สาหรบฉน ขนแรกในการควบคมอตตาทอาละวาดกคอ การ

อานอารมณของคณใหถกตองแนชดวาความรนแรงขนาดไหน เวลา

ทรสกวากาลงจะระเบดความโกรธหรอแสดงความกาวราวออกมา

ใหหยดและพจารณาอารมณเหลานน บอยครงทการตอบสนองดวย

อารมณรนแรงเปนเรองของอตตามากกวาการคดอยางมเหตผล ใน

กรณของเวสต การตอบสนองดวยอารมณรนแรงระหวางออก

ตวอยาง

Page 9: ~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

24

อตตา

โทรทศนเป นสญญาณบอกวาอตตาของเขาเข าไปเกยวพนกบ

สถานการณ เพราะฉะนนใหหายใจลก ๆ คณไมจาเปนตองตอบสนอง

ทนทกบสงทคดวากาลงยวยคณอย คนเราจะไมสามารถประเมน

สถานการณไดอยางมเหตผลและตดสนใจไดอยางถกตอง หาก

ทาดวยอารมณทไมมการตรวจสอบและควบคม

2 สงทสามารถทาไดเมอคณมการตอบสนองทางอารมณอยาง

รนแรง และสงสยวาอตตาของคณกาลงเสยสมดลคอ หนง หยด

รอการหายใจลก ๆ จะทาใหคณมเวลาสงบสตอารมณ และสอง

เขยนรายการขอดและขอเสยของสงทคณคดจะทา ฉนเปนแฟนตวยง

ของการเขยนรายการแบบน วธนชวยใหสามารถตดสนไดวาการ

กระทาของคณจะใหผลอยางไร ขณะเดยวกนการนงเขยนตองใชเวลา

ทาใหอารมณทพลงพลานสงบลงและเรมมเหตผล และหากวามอตตา

เปนแรงกระตนแอบซอนอย คณกจะสามารถรได

การทเวสตโพลงคาพดทไมเหมาะสมออกมาบนเวท ไมใช

เพราะเขาตองการปกปองความสามารถทางศลปะหรอศกดศรของ

บยอนเซ (และแนใจไดเลยวาเธอไมไดขอใหเขาทาดวย) แตดเหมอน

ตองการประกาศวาตนคอเจาแหงรสนยม และเสยงของเขาจะตอง

ดงกวาใครเพอน โดยไมสนใจวาอะไรเปนอะไร แนนอน ใครจะชนะ

รางวลไมใชเรองทเขาจะมาตดสน พวกมนษยอตตาสงทงหลายมก

คดวาไมวาตนประพฤตตวอยางไร พวกเขากจะยงคงรกษาตาแหนง

ทอยเหนอคนอน ๆ ไวได เพราะความฉลาดปราดเปรองและความ

สาคญของพวกเขา

ตวอยาง

Page 10: ~ Ó p - images-se-ed.com€¦ · เราจะไม่พูดถงอตตาในความหมายของฟรอยด์ แต่ ในความหมายทเราใช้ในภาษาพี

25

จด สมท

สญญาณทเตอนวาอตตาของคณ

ตองไดรบการตรวจสอบ

ผทคดวาตนเหนอกวาคนอน ๆ เปนศนยกลางของจกรวาลหรอ

สาคญตนผดนนมองเหนไดไมยากเลย นกรองโอเปราหญงทมกถก

จดเขาประเภทคนเจาอารมณ อตตาสงทชอบถลาเขาไปในหองพรอม

เรยกรองและคาดหวงวาจะไดโนนนนน และแทบไมมความอดทนกบ

อะไรกตามทไมสนบสนนความเหนวาตนคอศนยกลางของจกรวาล

เปนตวอยางชนดของการมอตตาสงลนเกนควบคม อยางไรกตาม

คนสวนใหญทมปญหาเรองอตตาจะไมแสดงออกมาโจงแจงขนาดน

แตกไมไดแนบเนยนจนมองไมเหนเชนกน จากหลายปในการบรหาร

จดการวกฤต ฉนไดสงเกตเหนอปนสยและพฤตกรรมทคนมกจะ

ไมร สกวาคอสญญาณของอตตาทกาลงอาละวาดอย แตกเปน

สญญาณจรง ๆ เพราะฉะนนการมองออกวารากเหงาของพฤตกรรม

บางอยางกคออตตาทกาลงอาละวาด เปนวธเดยวทจะดงอตตากลบส

สมดลซงจะเปนประโยชนตอเรา

พฤตกรรมทมกเกดจากอตตา 1

แสดงการส�าคญตนผดอยางมหาศาล

การส�าคญตนผด คอความรสกทวาคณมสทธในบางสงบางอยาง

โดยไมไดคดเลยวาจรง ๆ แลวสมควรไดรบหรอไม ฉนเชอวา

คนบางประเภทมแนวโนมทจะนยมการยดถอตวเองเปนทตงและ

ตวอยาง