33
Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΔΊΝΑΗ ΜΗΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΟΤ Α3 ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΟΤ 3νπ ΔΠΑΛ ΛΑΡΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ: ΔΤΑΓΓΔΛΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ & ΠΟΤΡΝΑΡΑ ΥΡΖΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ OMΑΓΑ Α΄ ΟΜΑΓΑ Β΄ ΑΜΠΑΣΕΖ ΣΑΜΑΣΗΑ ΚΩΣΟΤΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΚΟΤΝΣΑΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΑΝΣΑΒΟ ΠΔΣΡΟ ΛΔΝΑ ΚΡΗΣΟ ΒΑΡΝΑ ΑΓΓΔΛΗΚH ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ ΟΤΓΗΑΝΝΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΑΡΔΝΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΑΒΔΡΖ ΗΩΑΝΝΖ ΒΛΛΑΚΑ ΦΛΩΡΗΑΝ-ΣΔΛΗΟ ΥΑΣΕΟΤΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ

ü ü ÿ Θ ù ÿ ÿ ù - sch.gr3epal-esp-laris.lar.sch.gr/files/Exelixi-katikias.pdf · ü Θ ÿ ü þ (7000π..-5 α.π.) • - ù ù ù ù ù þ þ ζ ) " αη εηα απ )η

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ

ΚΑΣΟΗΚΗΑ

ΔΊΝΑΗ ΜΗΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΟΤ Α3

ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΟΤ 3νπ ΔΠΑΛ ΛΑΡΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΧΝ

ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ: ΔΤΑΓΓΔΛΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ & ΠΟΤΡΝΑΡΑ ΥΡΖΣΟΤ

ΜΑΘΖΣΔ

OMΑΓΑ Α΄ ΟΜΑΓΑ Β΄

ΑΜΠΑΣΕΖ ΣΑΜΑΣΗΑ ΚΩΣΟΤΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΝΣΑΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΑΝΣΑΒΟ ΠΔΣΡΟ

ΛΔΝΑ ΚΡΗΣΟ ΒΑΡΝΑ ΑΓΓΔΛΗΚH

ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ ΟΤΓΗΑΝΝΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ

ΑΡΔΝΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΑΒΔΡΖ ΗΩΑΝΝΖ

ΒΛΛΑΚΑ ΦΛΩΡΗΑΝ-ΣΔΛΗΟ ΥΑΣΕΟΤΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ: ΔΡΓΟ ΣΔΥΝΖ«Έλα ζπίηη δελ είλαη κόλν κηα ζηέγε γηα θαηαθύγην.Καηαζθεπάδεηαη επίζεο γηα λα

πξνθαιέζεη εθπιήμεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη πνίεζε. Όηαλ ε αξρηηεθηνληθήρξεζηκνπνηεί ηελ καινοηομία πιεζηάδεη ην έξγν ηέρλεο, ζαλ έλαο πίλαθαο ήζαλ έλα γιππηό», δειώλεη ν αξρηηέθησλ Νηκάγηεξ.

ΠΗΣΗ ΣΖ ΝΗΚΟ

ΜΗΣΤΛΖΝΖ ΔΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ

H ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ

Με ηε ιέμε καηοικία ελλννύκε ην ρώξν όπνπ κέλεη ν άλζξσπνο κόληκα ή πξνζσξηλά.

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ε θαηνηθία απέθηεζε κεγάιε ζεκαζία ζηε δσή ηνπ

αλζξώπνπ, γηαηί ζπλδέζεθε ζηελά κε ηνλ ςπρηθό θόζκν ηνπ,κε ηελ νηθνγελεηαθή

θαη ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ θαη απνηέιεζε έκθραζη ηοσ πολιηιζμού ηοσ.

• «Κοσβαλώ ηο ζπίηι μοσ μέζα μοσ, όποσ και αν βρεθώ». ΝΣΔΡΔΚ ΟΤΟΛΚΟΣ (ΠΟΗΖΣΖ)

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ( ΗΑΚΧΒΗΓΖ) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (FREDERICK COTMAN)

ΠΑΛΑΗΟΛΗΘΗΚΖ ΔΠΟΥΖ(600.000-8.000 π.Υ.)

• Σελ επνρή απηή νη άλζξσπνη σο ηξνθνζπιέθηεο θαη θπλεγνί,

αθνινπζνύζαλ ηα δώα ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. πλήζσο θαηέθεπγαλ ζε

ζπήιαηα ή ζε πξόρεηξεο θαιύβεο πνπ έθηηαρλαλ από θιαδηά γηα λα

πξνθπιαρηνύλ από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα άγξηα δώα ή από άιιεο

νκάδεο αλζξώπσλ. Οη θαιύβεο απηέο απνηεινύλ ηελ αξραηόηεξε

θαηαζθεπή θαηνηθίαο. Σα εξγαιεία ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζην

θπλήγη ήηαλ από πέηξα,μύιν ή νζηέηλα.

ΠΖΛΑΗΟΓΡΑΦΗΔ

• ηα ηέιε ηεο Παιαηνιηζηθήοπεξηόδνπ εκθαλίδνληαη ηα πξώηαδείγκαηα ηέρλεο.ε πνιιέοηνπνζεζίεο ηεο Δπξώπεοβξέζεθαλ ζπειαηνγξαθίεο,δειαδή εηθόλεο δώσλ θαη ζπάληααλζξώπσλ δσγξαθηζκέλεο κερξώκαηα ή ραξαγκέλεο ζηαζπήιαηα. Απηέο νη απεηθνλίζεηοείλαη ζπκβνιηθέο θαη εθθξάδνπληηο αληηιήςεηο γηα ην κπζηήξηνηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, θαζώοθαη ηελ αγσλία ηεοεπηβίσζεο.Πηζηεύεηαη όηη ηόηεδεκηνπξγείηαη θαη ε ζξεζθεία,θαη ηελ ίδηα επνρή μεθηλά ε ηαθήησλ λεθξώλ.

ΝΔΟΛΗΘΗΚΖ ΔΠΟΥΖ (8.000-3.000 π.Υ.)

ΔΚΛΟ ΜΑΓΝΖΗΑ ΓΗΜΖΝΗ ΜΑΓΝΖΗΑ

Σελ επνρή απηή δεκηνπξγήζεθαλ νη πξώηνη κόληκνη νηθηζκνί .Οη άλζξσπνη γίλνληαη

γεσξγνί θαη θηελνηξόθνη.Σα πξώηα θαιιηεξγήζηκα θπηά ήηαλ ηα δεκεηξηαθά.Με

ιεηαζκέλα πέηξηλα εξγαιεία, όπσο ην αιέηξη, ην δξεπάλη θαη ηε κπιόπεηξα πνπ

εθεπξίζθεη ν άλζξσπνο ,δηεπθνιύλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο.Καηαζθεπάδεη

θεξακηθά ζθεύε γηα λα ςήλεη ηελ ηξνθή ηνπ θαη λα απνζεθεύεη ηα πεξηζζεύκαηα

ησλ δεκεηξηαθώλ θαη πθαίλεη ηα ξνύρα ηνπ.Γηαιέγεη ηελ κόληκε εγθαηάζηαζε.

Έηζη θηίδεη πέηξηλα, πιίλζηλα ή μύιηλα ζπίηηα.

ΝΔΟΛΗΘΗΚΖ ΔΠΟΥΖ (7000π.Υ.-5νο αη.π.Υ)

• ΚΝΧΟ ΚΝΧΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ Ζ

Κλσζόο θαηνηθείηαη από ηελ 7ε ρηιηεηεξίδα π.Υ. Πξόθεηηαη γηα ηνλ αξραηόηεξν

πνιηηηζκό ηεο Νενιηζηθήο πεξηόδνπ ζηελ Κξήηε.Σν πξώην αλάθηνξν

θαηαζθεπάζηεθε γύξσ ζην 1950 π.Υ. Καηαζηξάθεθε από ζεηζκό.Έλα δεύηεξν

εληππσζηαθόηεξν αλεγέξζεθε ακέζσο κεηά, ην νπνίν θαηαζηξάθεθε & απηό από

ην ζεηζκό ηνπ 1400π.Υ. πλέρηζε λα θαηνηθείηαη κέρξη ηα Ρσκατθά ρξόληα. Ο

δηπιόο πέιεθπο ήηαλ ην ηζρπξό ζύκβνιν πνπ ζπλαληάκε ζε ζθξαγίδεο

αγγεία,ηνηρνγξαθίεο,θιπ. ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ εληύπσζε πξνθαινύλ ε

πνηθηιία ησλ δνκηθώλ πιηθώλ, ηα ρξσκαηηζηά θνληάκαηα,νη νξζνκαξκαξώζεηο θαη

νη ηνηρνγξαθίεο πνπ θνζκνύλ δσκάηηα θαη δηαδξόκνπο. Γύξσ από ην αλάθηνξν

εθηεηλόηαλ ν νηθηζκόο .

Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΘΖΝΑ(5νο π.Υ.αηώλαο)

Οη θαηνηθίεο ησλ αξραίσλ ειιήλσλ ήηαλ απιέο ζύκθσλα κε ηνλ ιηηό ηξόπν δσήο ησλ.Γη’απηνύο ήηαλ ζπνπδαηόηεξν λα θηίζνπλ πνιπηειείο θαηνηθίεο γηα ηνπο ζενύο ηνπο,παξά λα θαηαζθεπάζνπλ έλα πνιπηειέο ζπίηη γηα ηνλ εαπηό ηνπο.Έηζη νη θαηνηθίεοηνπο από ηνλ 12ν έσο ηνλ 1ν αη.π.Υ.ήηαλ νξζνγώληεο κε δσκάηηα γύξσ από κηααθάιππηε εζσηεξηθή απιή το αίθριο,ην νπνίν απνηεινύζε θαη ηελ θύξηα πεγή γηαθσηηζκό θαη αεξηζκό ησλ ρώξσλ.Σα πιηθά ήηαλ πέηξεο γηα ηα ζεκέιηα, μύια θαηπειόο γηα ηνπο ηνίρνπο,θεξακίδηα γηα ηηο ζηέγεο.Κάζε ζπίηη ήηαλ απνκνλσκέλν ζεζρέζε κε ηα άιια. Από ηνλ 4ν αη.π.Υ.εκθαλίδνληαη νη ζπλνηθίεο.Οη πινύζηνη Αζελαίνηείραλ εμνρηθά ζπίηηα θνληά ζηελ Αζήλα.Ο Ξελνθώληαο καο πιεξνθνξεί όηη ππήξρεθνηηώλαο γηα ηνπο δνύινπο κε μερσξηζηά δσκάηηα γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο.

Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΘΖΝΑ

Σν ηζόγεην ηεο Αζελατθήο θαηνηθίαο, πεξηιάκβαλε ηνλανδρώνα, δσκάηην πνπ ηεινύληαλ ηα ζπκπόζηα, ηνθαζεκεξηλό, ηελ ηξαπεδαξία,ηελ θνπδίλα,ηνινπηξό θαη έλα θειάξη.Ο γσναικωνίτης θαη ηαδσκάηηα ησλ δνύισλ βξηζθόηαλ ζηνλ πάλσόξνθν.Οη ηνίρνη θαιύπηνληαλ κε αζβεζηνθνλίακαελώ αξγόηεξα απιώο ηνπο έβαθαλ.Σα έπηπια ήηαλπεξηνξηζκέλα:θξεβάηηα κε θαιύκκαηα θαηκαμηιάξηα,αλάθιηληξα,ρακειά ηξαπέδηα,πήιηλεοθαη ράιθηλεο ιάκπεο ιαδηνύ. Αξηζηεξά καοπαξαηεξνύκε νηθηαθά ζθεύε ηεο επνρήο.

KTIΡΗΑ ΣΖ ΑΚΡΟΠΟΛΖ ΣΧΝ ΑΘΖΝΧΝ(5νο αη.π.Υ.)

• ΠΑΡΘΔΝΧΝΑ ΠΡΟΠΤΛΑΗΑ

• ΔΡΔΥΘΔΗΟ ΝΑΟ ΑΠΣΔΡΟΤ ΝΗΚΖ

Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΡΧΜΖ(6νοπ.Υ.-5νο αη.κ.Υ)

• ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΠΟΜΠΟΗΨΑ ΡΧΜΑΨΚΟ ΦΖΦΗΓΧΣΟ

• Οη Ρσκαίνη θαηνηθνύζαλ ζε ηξηώλ εηδώλ ζπίηηα:κνλνθαηνηθίεο, επαύιεηοθαη πνιπώξνθα

θηίξηα.Οη κνλνθαηνηθίεο πξννξίδνληαλ γηα ηελ αζηηθή ηάμε θαη έκνηαδαλ κε ηα ειιεληθά

ζπίηηα, κε ηε δηαθνξά όηη δηέζεηαλ θιεηζηό αίζξην,εμ αηηίαο ηνπ ςπρξόηεξνπ

θιίκαηνο.Σνηρνγξαθίεο & ςεθηδσηά πνπ ζπρλά αληηγξάθνπλ νλνκαζηά έξγα ηεο

Διιεληθήο ηέρλεο δηαθνζκνύλ ηα θηίξηα. ηηο θαηαζθεπέο ηα πιηθά ήηαλ πην ειαθξηά θαη

εύπιαζηα,όπσο ηνύβια, πιίλζνη,ρπηό ηζηκέλην,ηα νπνία αληηθαηέζηεζαλ ηνλ ιίζν.Έηζη

δηεπθνιύλεηαη ε θαηαζθεπή κεγάισλ νηθνδνκώλ πνπ ζηεγάδνληαη κε ζόινπο θαη

θακάξεο.Κηίδνληαη πιαηείεο, πδξαγσγεία, γέθπξεο,θνινζζηαία ινπηξά,

ακθηζέαηξα,αληαπνθξηλόκελα ζην «απηνθξαηνξηθό» πλεύκα ηνπ κεγάινπ θαη ηζρπξνύ

θξάηνπο.

KATOIΚΗΔ ΠΛΟΤΗΧΝ- ΠΣΧΥΧΝ

Οη επαύιεηο ήηαλ πνιπηειέζηαηεο θαηνηθίεο πινπζίσλ.Σα πνιπώξνθα θηίξηα ήηαλ νη πξώηεοπνιπθαηνηθίεο ζηελ ηζηνξία θαη πξννξίδνληαλ γηαηα κεζαία θαη θαηώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα. Οηθάηοηθοη ηες σπαίζροσ ήηαλ γεωργοί, βοζθοί,ηετλίηες θαη κηθροέκποροη.

Οη κεγαιοϊδηοθηήηες γεωργοί είταλ κεγάιααγροθηήκαηα ηα οποία θρόληηδαλ οη δούιοη.

Πιούζηοη θαη θηωτοί πήγαηλαλ ζστλά ζηε Ρώκεγηα λα πάροσλ κέρος ζηης κεγάιες γηορηές θαηζηοσς αγώλες ποσ γίλοληαλ εθεί.

ΚΣΗΡΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΡΧΜΖ

• ΠΑΝΘΔΟΝ ΚΟΛΟΑΗΟΝ

• ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΓΟΡΑ(ΡΧΜΖ) ΘΖΡΗΟΜΑΥΗΑ

Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΟ(4νο-15νοαη.κ.Υ.)

ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΣΔΗΥΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ ΠΗΣΗΟΤ

Σελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ ηα ζπίηηα θηίδνληαλ κέζα ζε νρπξσκέλνπο νηθηζκνύο(θάζηξα) γηα

ιόγνπο πξνθύιαμεο από ηηο ερζξηθέο επηδξνκέο.Δίραλ ζπλήζσο έλαλ ή δύν νξόθνπο,ρσξίο

λα ιείπνπλ ηα πνιπώξνθα θηίζκαηα, ζπλήζεηα ηεο Ρσκατθήο επνρήο.ην ηζόγεην δηέζεηαλ

ζηέξλεο,ελώ ην θπξίσο δσκάηην βξηζθόηαλ ζηνλ όξνθν.Υσξίζκαηα από ειαθξηά πιηθά

(μύιν,θαιάκηα)δηαηξνύζαλ ηνπο εληαίνπο ρώξνπο ζε κηθξόηεξα δσκάηηα.

Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΟ

• ΓΤΑΛΗΝΖ ΚΟΤΠΑ

• Ζ επίπισζε θαη ε νηθνζθεπή ηνπ ζπηηηνύ θαζνξηδόηαλ από ηελ νηθνλνκηθήθαηάζηαζε ηνπ ηδηνθηήηε.Σα πιηθά ησλ ζθεπώλ ήζαλ από γπαιί,πειό, ραιθό,όζηξαθα,μύιν,γηα ηνπο θησρνύο θαη πνιύηηκα κέηαιια(ρξπζόο,αζήκη) ήειεθαληόδνλην γηα ηνπο πινύζηνπο.

• Ζ θξνληίδα ηνπ ζπηηηνύ απνηεινύζε αζρνιία ησλ γπλαηθώλ Δθηόο από ην καγείξεκαε θπξηόηεξε αζρνιία αθόκε θαη ησλ πινπζίσλ γπλαηθώλ ήηαλ ε πθαληηθή .ύθαηλαληα πθάζκαηα πνπ ρξεηαδόηαλ θάζε λνηθνθπξηό.

ΟΗΚΗΑΚΑ ΚΔΤΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΦΑΝΣΡΑ ΦΡΑΓΗΓΑ ΑΡΣΟΤ

ΒΤΕΑΝΣΗΝΑ ΚΣΗΡΗΑ

• ΒΤΕΑΝΣΗΝΑ ΣΔΗΥΖ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ

• ΑΓΗΑ ΔΗΡΖΝΖ ΤΓΡΑΓΧΓΔΗΟ ΗΟΤΣΗΝΗΑΝΟΤ

ΜΔΑΗΧΝΑ(5νο-15νο αη.κ.Υ.)

• ΜΔΑΗΧΝΗΚΟ ΠΤΡΓΟ (ΓΑΛΛΗΑ) ΠΟΡΣΟΦΗΝΟ ΜΔΑΗΧΝΗΚΟ ΠΗΣΗ

• ΣΑ ΥΡΌΝΗΑ ΣΟΤ Μεζαίσλα νη αξηζηνθξάηεο δνύζαλ ζηελ ύπαηζξν ζε

νρπξσκέλεο θαηνηθίεο.Κάζε θαηνηθία απνηεινύληαλ από έλαλ ηξηώξνθν πέηξηλν

πύξγν όπνπ δνύζε ν άξρνληαο, θαη δηάθνξνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο πνπ

βξίζθνληαλ ζε κηα απιή πεξηθξαγκέλε κε πέηξηλν ηείρνο.Οη ρσξηθνί θαηνηθνύζαλ

ζε απιέο θησρηθέο θαιύβεο,από ιάζπε, άρπξα θαη μύιν,κε θησρό εμνπιηζκό,

ρσξίο ρώξνπο πγηεηλήο.

• Σα Μεζαησληθά ρξόληα είλαη γλσζηά σο ρξόληα ζθνηαδηζκνύ θαη ζξεζθεπηηθνύ

θαλαηηζκνύ,αιιά θαη δπκώζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εζλώλ θαη λέσλ ηδεώλ.

ΜΔΑΗΧΝΑ

• ΜΔΑΗΧΝΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ (ΡΟΓΟ) (ΥΗΟ)

ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ(15νο-16νο αη.κ.Υ.)

• ΔΠΑΤΛΖ ΣΡΗΚΟΤΠΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΗΑΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΣΖ ΣΔΥΗΑ

• Σελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο δεκηνπξγήζεθαλ δύν

• ηύπνη θαηνηθίαο πνπ επέδεζαλ επί αηώλεο ζηελ Δπ-

• ξώπε,ε έπαπιε θαη ην κέγαξν. Κάζε κέγαξν θαηά-

• ιάκβαλε έλα νιόθιεξν νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν.Δίρε

• εζσηεξηθή απιή κε θηνλνζηνηρίεο, αθνινπζώληαο

• ηελ ειιελνξσκατθή αξρηηεθηνληθή .πλήζσο ήηαλ

• ηξηώξνθν θαη πέηξηλν.Οη επαύιεηο ήηαλ κεγαιν-

• πξεπή θηίξηα πνπ θηίδνληαλ ζηελ εμνρή.

ΑΝΑΓΔΝΝΖΗΑΚΟ ΣΤΛ

• ΦΛΧΡΔΝΣΗΑ

Ζ Φισξεληία είλαη ην πην δηάζεκν θέληξν

ηεο Αλαγελλεζηαθήο ηέρλεο θαη

παγθόζκηα θιεξνλνκηά. Ζ ηέρλε

εκπλέεηαη από ην θιαζζηθό θαη ξσκατθό

παξειζόλ. Γεμηά ζαπκάδνπκε ην

Αλαγελλεζηαθό κεγαιείν ελόο παιαηηνύ,

ζήκεξα μελνδνρείν.

ΜΠΑΡΟΚ(17νοαη.κ.Υ)

• ΔΚΚΛΖΗΔ ΜΠΑΡΟΚ ΣΖ ΡΧΜΖ

• Σν Μπαξόθ γελλήζεθε ζηελ Ηηαιία σο πξνέθηαζε ηεο αλαγελλεζηαθήο ηέρλεο

θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο θακπύιεο, ηελ πνιπρξσκία,ηελ θίλεζε,ηελ ςεπδαίζζεζε

θαη ηε δηαθόζκεζε,γηα λα εληππσζηάζεη θαη λα ζπγθηλήζεη.Υξεζηκνπνηήζεθε

από ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή εθθιεζία θαη ηνπο εγεκόλεο, γηα λα πξνβάιινπλ θαη

λα εμπκλήζνπλ ην θύξνο θαη ηελ ηζρύ ηνπο.

ΝΔΟΚΛΑΗΚΗΜΟ (18νο αη.κ.Υ.)

ΝΔΟΚΛΑΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΞΑΝΘΖΝενθιαζηθηζκόο είλαη ε ζύγρξνλε κνξθή αξραίσλ θιαζηθώλ θηηξίσλ.Σα θηίξηα ηνπ ξπζκνύ

απηνύ δελ μεπεξλάλε ηνπο ηξεηο νξόθνπο. Δίλαη ιηζόθηηζηα, θεξακνζθεπή θαη έρνπλ όςεπνπ ηελ ραξαθηεξίδεη έλα άμνλαο απζηεξήο ζπκκεηξίαο.Ζ δηαθόζκεζε ησλ θηηξίσλαπηώλ είλαη απιή, ιηηή κε αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία παξκέλα από ηελ Αξραία ΔιιεληθήΜνξθνινγία.Απνπλένπλ εξεκία θαη γαιήλε πνπ νη πξνεγνύκελνη ξπζκνί δελ κπόξεζαλλα πεηύρνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε κεξηθά από ηα ελαπνκείλαληα λενθιαζηθά ηεοπόιεο καο.

ΝΔΟΚΛΑΗΚΑ ΣΖ ΛΑΡΗΑ

• 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ & ΜΑΒΗΛΖ ΜΑΝΧΛΑΚΖ 11

• ΜΑΝΧΛΑΚΖ & ΖΦΑΗΣΟΤ ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ & ΦΑΡΜΑΚΗΓΟΤ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ (19νο αη.κ.Υ)

• Ζ ΠΡΧΣΖ ΑΣΜΟΜΖΥΑΝΖ EΡΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ

• Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε έκειιε λα αιιάμεη ην πξόζσπν ηνπ θόζκνπ.Όιν θαηπεξηζζόηεξα θξάηε αλαπηύζζνληαη βηνκεραληθά.Ζ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαοθαη νη θαηλνύξγηεο αλαθαιύςεηο όπσο ν ζηδεξόδξνκνο ζπγθέληξσζε πνιύθόζκν από ηελ ύπαηζξν ζηηο πόιεηο.Απηό ην θαηλόκελν νλνκάδεηαηαζηηθνπνίεζε.Οη εξγάηεο ζηηο βηνκεραληθέο πόιεηο δνύζαλ ζε άζιηεοζπλζήθεο.Οη αζηνί βηνκήραλνη ,κεγαιέκπνξνη,ηξαπεδίηεο,είραλ θαιύηεξεθνηλσληθή δσή θαη έκελαλ ζε κεγάια αζηηθά ζπίηηα κε πνιπηέιεηα θαη αλέζεηοπνπ άξρηζε λα πξνζθέξεη ε ηερλνινγία.πγρξόλσο άξρηζαλ λα θηίδνληαη θαηπνιπθαηνηθίεο,γηα λα ζηεγαζηεί ν κεγάινο αξηζκόο ησλ εξγαηώλ.

ΑΣΗΚΑ ΠΗΣΗΑ ΣΟ 19ν αη.

ΗΛΗΟΤ ΜΔΛΑΘΡΟΝ 1880 ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΟΝ ΠΔΗΡΑΗΑ 1845

ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΑΘΖΝΑ 1837 ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ 19νο αη.

ΚΑΣΟΗΚΗΔ 20νπ αη.

• Σον 20ο αι. ζπλέβεζαλ κεγάιεο αιιαγέο κε ηελ ηερλνινγηθή πξόνδν

θαη ηελ ρξήζε ηνπ κπεηόλ –αξκέ. Δπηθξάηεζαλ νη πνιπθαηνηθίεο αιιά

ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αλζξώπσλ.

ΤΓΥΡΟΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ

• ηα ηέλη ηοσ 20οσ και ζηις αρτές ηοσ

21οσ αι. άξρηζαλ λα θηίδνληαη θαηνηθίεο

πνπ λα έρνπλ κεγαιύηεξε ζύλδεζε κε ην

πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν.

ΟΤΡΑΝΟΞΤΣΔ

• Έλα άιιν αξρηηεθηνληθό θαηλόκελν ηεο επνρήο καο είλαη ν νπξαλνμύζηεο.

Απνθαιείηαη έηζη γηαηί ιόγσ ηνπ ύςνπο ηνπ, μύλεη κεηαθνξηθά ηνλ νπξαλό. Οη

νπξαλνμύζηεο έρνπλ πνιινύο νξόθνπο θαη ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη έηζη

θηίξηα κε ύςνο πάλσ από 100 κέηξα. Οη ζύγρξνλνη νπξαλνμύζηεο ρηίδνληαη κε

πιηθά όπσο ράιπβαο, γπαιί, εληζρπκέλν ζθπξόδεκα, θαη γξαλίηεο, θαη

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, κεραληθόο εμνπιηζκόο,

όπσο πδξαληιίεο θαη αλειθπζηήξεο.

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖΝ ΚΑΣΟΗΚΗΑ

• Όινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην δικαίωμα ζηελ

θαηνηθία. Δίζε ην όλεηξό ηνπο ζ’απηό ην δηθαίσκα,

λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα.

ΟΗ ΟΜΑΓΔ ΔΝ ΧΡΑ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΖΓΔ

• ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

• ΗΣΟΡΗΑ ΓΤΜΝΑΗΟΤ

• ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΤΜΝΑΗΟΤ

• ΚΣΗΡΗΑΚΑ ΔΡΓΑ I ΔΠΑΛ

• ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΟΚ ΔΠΑΛ

• ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΔΠΑΛ

• NATIONAL GEOGRAPHIC

Α ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΠΡΟΟΥΖ Α!!!