of 25 /25
Проект, дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София EuropeAid/120164/D/ SV/BG

Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

 • Upload
  velma

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София EuropeAid/120164/D/SV/BG. Проектът. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн...

Page 1: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Проект, дейност на UK NARIC и мрежи на

ЕС

Д-р Клауд Бай Юн8 Май 2006, София

EuropeAid/120164/D/SV/BG

Page 2: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Техническа помощ за осъвременяването на Рамката за разработване на

държавни образователни изисквания (стандарти) за придобиване на

професионална квалификация при отчитане на най-добрите практики в

държавите-членки на ЕС по програма ФАР 2003

Период на проекта: ноември 2005 – ноември 2006

Проектът

Page 3: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Подобряване на мобилността и конкурентноспособността на работната сила с оглед на интегрирането в Европейския пазар на трудаЗасилване капацитета на институциите за управление и развитие на качеството на ПОО в България

Конкретна цел:

Изработване и осъвременяване на 80 стандарта за професионална квалификация според нуждите и изискванията на пазара на труда

Цели на проекта

Page 4: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Разработени добри практики в ЕС в развитието и прилагането на стандартите за професионална квалификация и сравнителен анализ, включително инструментите за кол. и кач. оценка и сертифициране на професионалните квалификации

Предложение за осъвременяване на рамковите изисквания за разработване на стандарти за професионална квалификация в България

Стройна рамка отчитаща обхвата и съдържанието на всеки стандарт, съгласувана с рамката на държавите-членки на ЕС

Разработени и осъвременени 80 професионални стандарта в избраните направления

Разработен наръчник за определяне на учебния план и програма за осъвременените стандарти

Обучение и осигуряване на програмата за развитие и прилагане на стандартите за професионална квалификация на около 2,720 експерта на национално, регионално и училищно ниво

Обхват на проекта

Page 5: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Електроника и автоматизация Химични продукти и технологии Производство и технологии Туризъм и услуги Селско стопанство, лесовъдство и рибовъдство

Направления

Според Техническото задание и предприетите дейности, пет направления са основни за този Проект :

Page 6: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Предизвикателства

• Стартов етап

• Етап 1: Сегашното състояние на ПОО/ Международен анализ

• Етап 2: Разработване на Стандарти за професионална квалификация

• Етап 3: Обучение в страната

• Етап 4: Доклади по проекта

Хронологически етапи на Проекта

Page 7: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Бенефициенти

Среда на стандартите

ПОО Експерти

Осигуряващи обучението

Работодатели

НАПОО

МТСПМОН

Заинтересованите страни

Младежи

Page 8: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Консорциумът в подкрепа на Проекта : UK NARIC Student Computer Arts Society (SCAS) читалище Бъднина Нов Български Университет (НБУ) Fast Track to IT (FIT) County Dublin Vocational Education Committee

Експертна група Международни ключови експерти Местни експерти

Екип на проекта

Проектен екип

Page 9: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Възприемане на основан на нуждите и знанията подход за откриване на приликите и практиките, водещ към препоръки, адаптирано обучение и целеви доклади в тясно сътрудничество с бенефициентите и заинтересованите страни в България

Методология

Page 10: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Европейската Мрежа от национални информационни центрове (ENICs): основана през 1994 от Съвета на Европа и UNESCO

да очертава съвместна политика и практика във всички европейски страни за признаване на квалификациите да играе ключова роля в прилагането на Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите (11 Април 1997)

Национални информационни центрове за признаване (NARICs): основани през 1984 в страните-членки на ЕС, страните от Европейската Икономическа общност (EEA), Кипър и Малта

да подпомага признаването и интеграцията на националните образователни системи да осигурява, посредством създадени национални центрове, авторитетно напътствие и информация за признаването на дипломите и продължителността на обучението в други страни

The work of the UK NARICЕвропейски мрежи и национални центрове

Page 11: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Работна структура на мрежите: Национални Центрове

• Албания• Андора• Армения• Австралия• Австрия• Азербейджан• Белорусия• Белгия• Босна и Херцеговина• България• Канада• Хърватска• Кипър• Република Чехия• Дания• Естония

• Финландия• Франция• Македония• Грузия• Германия• Гърция• Holy See• Унгария• Исландия• Ирландия• Израел• Италия• Латвия• Лихтенщайн• Литва• Люксембург• Малта• Молдова• Монако

• Холандия• Нова Зеландия• Норвегия• Полша• Португалия• Румъния• Руска Федерация• Сан Марино• Сърбия и Черна Гора• Словашка Република• Словения• Испания • Швеция• Швейцария• Турция• Украйна• Великобритания• САЩ

Page 12: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Съветът на Европа и UNESCO/CEPES съвместно осигуряват Секретариата на мрежата ENIC

Европейската Комисия подкрепя дейностите на мрежата на NARIC в направленията за подобряване на качеството и прозрачността на образователните системи, откриването на добрите практики, сравнителния анализ на системите и политиките

ENIC Бюро & NARIC Борд на съветниците

Работни групи, подготвящи и очертаващи политиката и прилагането на предложенията

The work of the UK NARICРаботна структура на мрежите

Page 13: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

От комюникето от Берген, Министрите се задължават да

‘изработят национален план на дейности за подобряване на качеството на процеса, свързан признаването на чуждестранните квалификации. Тези планове ще формират една част от националния доклад на всяка страна на следващата Конференция на министрите.’

The work of the UK NARICBFUG Насоки за национален план на дейности

Prepared by the ENIC Bureau, the NARIC Advisory Board and the Bureau of the Lisbon Recognition Convention Committee, 2006

Page 14: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Ключови компоненти : Законова рамка Практики в сила Осигуряване на

информация Структури

The work of the UK NARICНационален план на дейност за признаване: Насоки за изпълнение

Page 15: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Модел основан на: Анализ на нуждите и търсенето на пазара

ключови клиенти: • отделни хора получили квалификации / умения извън националната система• академични, професионални и търговски организации receiving наемащи завършили в чужбина

Търсене на информация: Предоставяне, стандарти, качество

Структурен подход към осигуряването на информация разпространение на информацията чрез обслужване на членовете лесен достъп на хората до информацията

The UK Model Дейност на UK NARIC

Page 16: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

NARIC обработва средно 50,000 заявки годишно, имащи за цел проучване на възможностите за продължаване на обучението и заетост във Великобритания. Тези заявки показват значителна концентрация в квалификациите на Индийския субконтинент, в Централна и Източна Европа и Африка (данни 2004-05)

U/G & P/G Admissions

ProfessionalEmploymentSeeking Opportunities

Work Permits9918

13783

10473

Търсене на информация

Page 17: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Макар търсенето на информация да варира, налице е забележим интерес към осигуряването на образование и обучение за основните заетости и направления като Здравеопазване, Образование, Инженерни науки, Мениджмънт на строителството и бизнеса.

Анализ на учебните сфери

Page 18: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Международни бази данни на квалификации:

Осигуряване на обучение: Държава-/област - специфични програми; Специфични програми по направления; Програми за оценка на сигурност и документация

Анализ и оценка : Документ за признаване Доклад за кариерна пътека

Предоставяне на услуги

Page 19: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

UK NARIC обслужва над 1000 членове във Великобритания и в света.

Секторът на образованието и обучението продължава да бъде значителен в базата на членовете(данни 2004-05).

The UK Model Членове

Page 20: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Код на практиката Информационен мениджмънт Критерии за оценка и постижения

Процес и процедури Процес на прилагане Процес на обжалване

Стандарти на услугите Задължения Професионални права

www.naric.org.uk/index.asp?page=30&section=4

The work of the UK NARICСтандарти за качество

Page 21: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Информация за страната

Page 22: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Образователна Система и Структура на квалификациите

Page 23: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Образователна система и структура на професионалните степени

Page 24: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Административен директор

Квалификации и Умения -

Разпределение

Обслужване - оценяване 10 членове

June 2005

Група външни съветници

Партньори доставки

Бизнес екипи Помощни функции

Организационна структура и професионално развитие

Изследователски екип

4 членове

Проектен Екип2 членове

Партньори доставки

Научни изследвания & Dev Division

Sales & C.S. Division

3 members

Партньори доставки

Technology Group4 members

Финансиране2 членове

Човешки ресурси

Адвокати на компанията

Изпълнителен директор

PA to MD

Информационен екип

2 членове

Page 25: Проект , дейност на UK NARIC и мрежи на ЕС Д-р Клауд Бай Юн 8 Май 2006, София

Усъвършенстване на персонала и обучителни стратегии посредством :

Програми за въвеждане и запознаване с работата Професионално развитие Обучение насочено към развитие на уменията

За да е сигурно, че осведоменото мнение се основава на знания, а не на предположения, и че признаването на

професионалните степени наистина отговаря на ценностите и стандартите.

Продължаващо развитие на уменията и знанията