Click here to load reader

· PDF filez wymagań państwa wobec szkoły: ... ANKIETA DLA RODZICÓW ... Czy system kontaktów rodziców z nauczycielami spełnia Pani potrzeby i oczekiwania?

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of · PDF filez wymagań państwa wobec szkoły: ... ANKIETA DLA RODZICÓW ... Czy system...

1

SZKOA PODSTAWOWA W CHEMNIE

RAPORT

EWALUACJA WEWNTRZNA

RODZICE S PARTNERAMI SZKOY

ROK SZKOLNY 2014/2015

2

Rodzice musz si poczu prawdziwymi partnerami dyrektora i nauczycieli.

Wic nie pytaj, co rodzice mog da szkole, spytaj co szkoa moe zrobi dla rodzicw, by

pozyska ich jako partnerw w edukacji szkolnej dziecka? I. Dzierzgowska

1

Dobra wsppraca nauczycieli i rodzicw jest bardzo wanym czynnikiem

prawidowego funkcjonowania szkoy i domu. To wanie rodzina, a w drugiej kolejnoci

szkoa s najwaniejszymi rodowiskami wychowawczymi dziecka. Te dwa rodowiska

ksztatuj jego rozwj umysowy i spoeczny, zachowania oraz postawy, a take wpywaj

na jego sukcesy szkolne.

Rozporzdzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 padziernika 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego jako jedno z wymaga pastwa wobec szkoy wymienia

w obszarze rodowisko wymaganie Rodzice s partnerami szkoy. Szkoa Podstawowa

w Chemnie posiada szereg dokumentw, ktre reguluj zakres wsppracy oraz sposoby

wczania rodzicw w jej dziaalno. Dokumenty te to: Statut Szkoy Podstawowej

w Chemnie, Szkolny Program Wychowawczy Szkoy Podstawowej w Chemnie oraz

Program Profilaktyki Szkoy Podstawowej w Chemnie.

W najwaniejszym dokumencie szkoy, regulujcym pozostae, czyli w Statucie

Szkoy Podstawowej w Chemnie w Rozdziale II, 3, p. 5. 4 czytamy:

Szkoa poza celami oglnymi okrelonymi w Podstawie Programowej Ksztacenia Oglnego

dla szecioletnich szk podstawowych oraz przedszkoli realizuje cele i zadania uwzgldnione

we wasnych programach: wychowania i opieki oraz profilaktyki jak:

(...) 4) wsppraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w procesie edukacyjnym

i wychowawczym;()

Wicej informacji na temat zakresu wczania rodzicw w dziaalno szkoy dostarcza nam

w Rozdziale III 8 powicony Radzie Rodzicw. Czytamy w nim:

1 I. Dzierzgowska, Rodzice w szkole, Warszawa 2000, s.27.

3

Rada Rodzicw jest uprawniona do reprezentowanie ogu rodzicw szkoy oraz

podejmowania dziaa zmierzajcych do doskonalenia statutowej dziaalnoci szkoy, a take

wnioskowania do organw szkoy w tym zakresie, a w szczeglnoci:

1. pobudzania i organizowania form aktywnoci rodzicw na rzecz wspomagania realizacji

celw i zada szkoy;

2. wsppracy ze rodowiskiem szkoy, lokalnym i zakadami pracy;

3. gromadzenia funduszy dla wspierania dziaalnoci szkoy, a take ustalenie zasad

uytkowania tych funduszy;

4. zapewnienia rodzicom, we wspdziaaniu z nauczycielami szkoy prawa do:

a) znajomoci zada i zamierze dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,

b) uzyskanie w kadym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postpw

lub trudnoci w nauce,

c) znajomoci regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw,

d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego ksztacenia swych dzieci,

e) wyraania i przekazywania opinii na temat pracy szkoy.

Statut Szkoy Podstawowej w Chemnie wrd zada nauczycieli w zakresie wsppracy

z rodzicami wymienia w Rozdziale V w 16 p. 6.10:

Do zada nauczycieli naley w szczeglnoci:

()informowanie rodzicw uczniw oraz wychowawcy klasy i rady pedagogicznej

o wynikach dydaktyczno wychowawczych swoich uczniw;()

Nieco dalej w Rozdziale V w 18 p. 4 czytamy:

Wychowawca w celu realizacji zada, o ktrych mowa w ust. 3:

1) otacza indywidualn opiek wychowawcz kadego ze swych wychowankw;

2) planuje i organizuje wsplnie z uczniami i ich rodzicami: rne formy ycia zespoowego

rozwijajce jednostki i integrujce zesp uczniowski, ustala tre i form zaj tematycznych

na godzinach wychowawczych;

4

3) wspdziaa z nauczycielami uczcymi w jego oddziale uzgadniajc z nimi i koordynujc

dziaania wychowawcze ;

4) utrzymuje regularny kontakt z rodzicami uczniw;

5) informuje ich o postpach w nauce i o zachowaniu uczniw;

6) zapoznaje rodzicw z podstawowymi dokumentami szkoy jak: Statut, WSO, program

wychowawczy oraz z innymi dokumentami, wg wytycznych dyrektora szkoy;

7) wcza rodzicw w sprawy ycia klasy i szkoy;

8) na miesic przed kocem semestru (roku szkolnego) zawiadamia na pimie rodzicw

(opiekunw)ucznia o grocej ocenie niedostatecznej ()

Statut Szkoy Podstawowej w Chemnie reguluje take zakres wsppracy na linii rodzic

pedagog szkolny, rodzic psycholog szkolny oraz rodzic logopeda szkolny. W Rozdziale V

w 19 p. 2 i 20 p. 2 oraz 21 p. 2 jest napisane:

Do obowizkw pedagoga naley:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniw oraz analizowanie przyczyn niepowodze

szkolnych;

()

3) organizowanie i prowadzenie rnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej

dla uczniw, rodzicw i nauczycieli;

4) podejmowanie dziaa profilaktyczno wychowawczych z programu wychowawczego

szkoy oraz wspieranie dziaa opiekuczo wychowawczych nauczycieli;

5) dziaania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujcym si

w trudnej sytuacji yciowej; ()

I dalej:

Do obowizkw pedagoga naley:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniw oraz analizowanie przyczyn

niepowodze szkolnych;

()

3) organizowanie i prowadzenie rnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej dla

uczniw, rodzicw i nauczycieli;

5

4) podejmowanie dziaa profilaktyczno wychowawczych z programu wychowawczego

szkoy oraz wspieranie dziaa opiekuczo wychowawczych nauczycieli;

5) dziaania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujcym si

w trudnej sytuacji yciowej; ()

A take:

Do obowizkw logopedy naley:

()

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnociami w czytaniu i pisaniu, przy

cisej wsppracy z pedagogami i nauczycielami prowadzcymi zajcia korekcyjno-

kompensacyjne;

5) organizowanie i prowadzenie rnych form pomocy dla uczniw, rodzicw i nauczycieli;

6) podejmowanie dziaa profilaktycznych zapobiegajcych powstawaniu zaburze

komunikacji jzykowej, w tym wsppraca z najbliszym rodowiskiem ucznia. (...)

W ramach wspdziaania z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz z innymi

instytucjami wiadczcymi poradnictwo i specjalistyczn pomoc szkoa w Chemnie

zobowizana jest zgodnie z wytycznymi w Rozdziale V 22 p. 2 do nastpujcych dziaa

wzgldem rodzicw uczniw:

()

6) udzielanie rodzicom porad i wskazwek do pracy z dzieckiem przez wychowawc,

nauczyciela przedmiotu, psychologa poradni psychologiczno pedagogicznej lub poradni

specjalistycznej;

7) organizowanie na terenie szkoy dla rodzicw zaj prowadzonych przez przedstawicieli

poradni specjalistycznych i instytucji wspierajcych szko. ()

Statut Szkoy Podstawowej w Chemnie zawiera jeszcze wicej wytycznych regulujcych

partnerskie stosunki na linii szkoa rodzice, m.in. w Rozdziale VIII: Ocenianie,

Klasyfikowanie i Promowanie uczniw, ktre zostay w niniejszym wstpie zasygnalizowane.

6

Jak mona zauway na podstawie powyszych informacji, Szkoa Podstawowa

w Chemnie posiada w swej dokumentacji wiele wanych i trafnych zapisw, ktre w

praktyce powinny przeoy si na bardzo dobr wspprac szkoy z rodzicami

i systematyczne wczanie tych ostatnich w dziaalno placwki owiatowej.

Jednak jak w praktyce udaje si wcza rodzicw w dziaalno szkoy? Jak oceniaj

wspprac ze szko sami rodzice? Co sdz o moliwociach nawizania relacji

partnerskich z rodzicami nauczyciele, wychowawcy ? Co na temat wsppracy z rodzicami

moe powiedzie dyrektor szkoy?

Szkolny zesp do spraw ewaluacji w biecym roku szkolnym 2014/2015 podj si

uzyska odpowiedzi na te wszystkie pytania i wybra jako temat ewaluacji wewntrznej jedno

z wymaga pastwa wobec szkoy: Rodzice s partnerami szkoy

Badania zostay przeprowadzone na grupie:

84 rodzicw klas I-VI,

11 nauczycieli,

dyrektorze.

WYNIKI - ANKIETA DLA RODZICW

1. Czy Pastwa zdaniem rodzice powinni uczestniczy w yciu szkoy?

tak 83

nie 1

7

2. Czy w szkole dziaaj organy przedstawicielstwa rodzicw (Rada Rodzicw)?

tak 70

nie 12

brak wskazania 0

3. Czy s Pastwo informowani na temat zakresu prowadzonych prac i podejmowanych decyzji

dotyczcych ycia szkoy przez przedstawicieli Rady Rodzicw?

tak 70

nie 12

8

4. W jaki sposb szkoa uzyskuje informacje na temat Pastwa oczekiwa dotyczcych

wsppracy ze szko? (mona zaznaczy wicej ni jedn odpowied)

wypenianie ankiet

rozmowy podczas zebra klasowych

rozmowy indywidualne z nauczycielami i dyrekcj

inny sposb (jaki?)

5. W jaki sposb uczestniczycie Pastwo w yciu szkoy? (mona zaznaczy wicej ni jedn

odpowied)

pomagajc finansowo

wykonujc uyteczne prace

pomagajc w realizacji imprez szkolnych

wsptworzc program wychowawczy i profilaktyczny

inny sposb- pozyskanie sponsorw

9

6. Jakie formy kontaktu ze szko Pastwu najbardziej odpowiadaj? (prosz wybra 3

najczciej preferowane)

klasowe zebrania z r