0 1ˇ % 2 $34 7˛66666 ! 5 6666 ) $ˇ ?· (ˇˆ˙א)אא א א א S Šànˇ½aʉbˇnÜÛòVvînã…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ! "#$% &' ()*+,

  -*./01%2$34 5!666667

  66666)$6666

  89.:!!;

 • )(

  R

  : LjabLnabgaaLbalaLbaaajzLbajaeLaji

  agbyhin4jmaN ibcZbiaL>abznipbu4aah

  abiLaaaflflLa>b4LbiibzavgbaVbLbyhiibmLaa

  [bbbaa_[aabnybLlbj4akjLlbialbah[

  ubaLfapaba{tsrqpovuxwz}baZ{bmbLZ{cba`_

  hgfedz}zaZ{N jbakbni4abuLc>mLbaL

  uaubap>bLalLjaLbjsbasjiLybayk4baLopbvbid

  bgubaLbaLiaabydadija|idaL>ubnyaabibpbaVbacy

  bLbacVbgabN na>nabbbnjsba4Luacp

 • )(

  S

  bapbaLibaaum~LnabnVvnbapbnnavL4pavnanm

  bacLVcbayLnbkmmbnqgbiVbm~4aLbjbanajaL

  nanaN bjbabjgLbaa4abnakybLac

  jm~pbbauL4aipbibnnbbaLbpamramk4bacoc

  4aaszjbivnabaLbnaIbipbabaaa4naMubaMHN 4aaszjbibmLvnabaa4cL

  bnyVbjLabbycb4awbaLbsgbabia4ba>nubaums

  bN

  W

  QM cnnda[baa4bijmaaga4aLnbabnaba4a

  >jaqabpiL~baapbbna|aaqabL~babisbyaabLbabnaaa

  bbycbinN

 • )(

  T

  RM baabyajbanyL4aabbvaLciN

  SM babyaabslunbbapLbnbbinaN

  W

  malbj4aaibnapaZ QM acZLjbabybaa4acncrjm

  apbabycabLbabnb4a4aLpbbabbbjnaLbpcbbiL

  kn[baigN RM abjibazabmbibgbbycb

  bmbj4N SM VbbVbdaspna4aucLauLb

  abbajnaaqgLszjak4baN

  W

  m4aamapbapbjaypbabaa4anabiLakbbinba4bacLnbcipbapakbbLa

  aapbaaa4bsLipbaaa4bsnmiyaN

 • )(

  U

  aaiaba|4aabuamapbiaaidabmscLpba

  Labaonapbbibosaaa4abibnafabaipbabaN

  !"#W$

  aaabapbjnajbsaszjaiaaabmuc~rzjaLpubg

  aapapb4aaZ braaatzja4aapa

  bbictbc4a~baiaibnaZ QM m4abpbiubnaLaiajn

  a4aavbrasL4a~baiaibnaN

  RM pbiubnabinabyabLa>jbrnLs~baiaibna4aavbra

  4aN SM bpbibvnabyaLaaaynL

  na4aavbrasiaib4a~baN

 • )(

  V

  TM bpabLaanbrasL4a~baiaibna4aavN

  UM bpbiubnaLabcnbrasLibna4aav4a~baiaN

  VM babaa4abnabycLeb4ibjnb4LajaLnabjgaLQSRVN

  WM baa4abpbiubna4aaigi4bnab4Laia>nubau

  L4a4ibabuLfbbiQTRXN 4abnaibapb4aa4aiaazbaabdbaajbbi

  pabadaoaiaaznaiapababpbiaabrLjc4b

  iabaLbaaya4bL4aawpnaaibapb4aauc~ba

  da

  %&W' jbLbLLLszjaanN

  mZ aZaLbnalbj4cLacpb4aL

 • )(

  W

  jnawaLszjaLibapb4aaN

  W23-01/."- ,+*$()

  aszjaZbaa4aanapbN akaZvaapbay brakaZbaa4aanay sbrakaZbaa4aanaacN aaZavnabjnbianapbacnN

  VcZuapbaN VbbqZubapbaN

  braaZrambjnbianapbacN VcZrabianapbN VbbqZraanapbIbpbipbaHN

  iaakaZbaa4aanaascN aaZbaaab

  braaZ4baN braszjaZbaa4aanaIbaaaHN akaZbaaay brakaZbaaaac

 • )(

  X

  aaZ4aN VcZ4aacN VbbqZab4N

  braaZpaaN VcZpaamN VbbqZpaaacN VbrbqZpaabN

  sbraaZ4dnayN VcZ4dnaymN VbbqZ4dnayacN VbrbqZ4dnaybN

  sbraszjaZbaa4a akaZybaa4aN brakaZbmd sbrakaZbaa4aacN

  K(,!$"0 98'7W,()456

  sybjqqZ aszjaZbpbiaaN

 • )(

  Y

  akaZbpbiaaN brakaZbpbiaabN

  raszjabZ>ajaN akaZ>ajaN brakaZ>ajabN sbraszjaZ>ajabpbiabijmapbaN akaZbpbiabijmapbaN brakaZ>ajbijmapbaN

  ;7,()W

 • )(

  QP

  b4aN asbraszjZnabipbapbbaN

  akaZababpbiaapbbab4aN

  brakaZaba>ajapbbab4aN

  iaaszjaZbjmapbiapbbabyapbia4aabanabiN

  baszjaZnabipbaaN akaZnabiaaaaN aaZbpbiabijmapbayN braaZbpbiaayN

  brakaZ>ajaaaN aaZ>ajaijmapbayN braaZ>ajayN

  baZpbnawbnacbN jbaZ

  - uaabajN - pbajN

 • )(

  QQ

  - sbyajN - puaajN - pbnajN

  E%

 • )(

  QR

  M |uabiLjj4agpuN TM bnauaanaa4aknvaa

  nagubbLb>znaqnaN

  UM aszjaLkan4aN VM balirabaaN WM kaabaN XM ba4aibubbabzaszjbiN YM mLpbabib4sjbiN

  QPM wsbyaabbLlbnapbjqhiLlbjaLaLazLgbnudacbbi

  zzam~LbyccLbobhLcbyccbbniyonaLbycN

  QQM abbbqawLbaN QRM a4|ajnaaknpbzbina

  abnaacbaaacj4baknszjabsbjmLnapbzakncN

  QSM naaubbaqmLbbibbyamLaLzaN

  QTM iaaaibaLaLapbLbapbnapbLasbyLbqL

 • )(

  QS

  baaLbLjaacpbaba nLpbbbuc i 4a a :lm

  cbiVrZ}4aZRQ{Lbcsbyabqabdi4aaZCDLbcaabbdi4aaZHIN

  QUM bcszjaagLbjcLcL>cLbccLbjbbpmLnbabpbgN

  QVM a4aibhia>mbmjmbcmbLnmbbapbgL

  nN QWM pbnawbnanbszjancLc

  szjanbzaN QXM jmcszjajbbiabnaLbZ

  cM jbauaaN lM jpbaN pM jsbyaN tM jauapN xM jpbnaN

 • )(

  QWR

  2&qp%L

  aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNR acZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNS

  abnalbj4cZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT 4aaZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT

  ibapb4aaZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNU szjaZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNV szjawZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQ akaZvaapbayNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQV brakaZbaa4aanayNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQW sbrakaZbaa4aanaacNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQY aaZbaa4aanapbacNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQY

  VcZuapbaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQY VbbqZubapbaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRW

  iaakaZbaa4aanaascNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSR aaZbaaabNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSR braaZ4baNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSV

  braszjaZbaa4aanaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTQ akaZbaaayNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTR

  baaabZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTS rakabZbaaaacNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTT

  aaZ4aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTT braaZpaaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTW sbraaZ4dnayNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUQ

  sbraszjaZbaa4aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUT

 • )(

  QWS

  akaZbaa4ayNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUU brakaZbaa4adNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUX sbrakaZbaa4aacNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVQ

  cManapbvnasybaa4aacNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVQ lManaaasya4aacNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVR xMbanapaasybaa4aacNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVS Manabsybaa4aacNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVS

  aaZnabipbaacNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVU aszjaZbpbiaaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVV akaZbpbiaaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVW brakaZbpbiaabNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWR braszjaZajaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWT akaZajaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWU

  >ajabZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWY brakaZ>ajabNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXQ sbraszjaZ>ajabpbiabijmapbaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXT akaZbpbiabijmapbaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXU aaZfaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXV braaZaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXW

  brakaZpba>ajbijmaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYR aaZfaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYS braaZaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYT

  braaZbaanabipbabycNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYV aszjaZnabipbabaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYW braszjaZpbananabiajmaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQPQ akaZpbanab4aababpbiaaNNNNNQPR

 • )(

  QWT

  aaZpbanabpbiaarnaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQPS braaZpbanab4aababpbiaa4aNQPW

  brakaZpbanab4aaba>ajaNNNNNNNNNNNNQQP aaZpbanab4aaba>ajarnaNNNNQQQ braaZpbanaaja4ab4aaba>NNNNQQS

  sbraszjaZnabipbapbbaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQU akaZb4aabpbiaapbbaNNNNNNNNNNNQQV aaZ4aabpaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQW braaZabaaaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQRP

  brakaZb4aaba>ajapbbaNNNNQRQ aaZbpaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQRR braaZabaaaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQRR

  iaaszja Za bya b jmapbia nabipb bb4aabaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQRT

  baszjaZnabipbaaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQSU akaZnabiaaaaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQSV aaZbijmapbaybpbiaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQSW

  VcZfaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQSW VbbqZabaaaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQSY

  braaZbpbiaayNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQTQ brakaZ>ajaaaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQTR aaZ>ajbijmapbayNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQTS

  VcZbaaafagNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQTS VbbqZaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQTV

  braaZ>ajayNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQTW baNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQTY

 • )(

  QWU

  wbnaZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQUQ pbn