of 48/48
ING ARH Polona Čeh s.p. Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica 1 projektiranje, nadzor, inženiring tel. 04-530 10 20, e-pošta: ing[email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804 0.1. NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 0 VODILNA MAPA investitor: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica objekt: DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE STANETA ŽAGARJA LIPNICA vrsta projektne dokumentacije: PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo: nova gradnja projektant: ING ARH, Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica odgovorna oseba: Polona Čeh, u.d.i.a. naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig odgovorna vodja projekta: Polona Čeh, u.d.i.a. A-0664 ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis številka projekta: 16/2014 številka vodilne mape: 16/2014 št. izvoda: 1 2 3 4 A kraj in datum izdelave projekta: Radovljica, avgust 2015

0.1. NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE …...ING – ARH Polona Čeh s.p. Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica 1 projektiranje, nadzor, inženiring tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected]

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 0.1. NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE …...ING – ARH Polona Čeh s.p. Kranjska cesta 4, 4240...

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  1 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.1. NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE PROJEKTNE

  DOKUMENTACIJE

  0 – VODILNA MAPA

  investitor: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica objekt: DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE STANETA ŽAGARJA LIPNICA vrsta projektne dokumentacije: PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo: nova gradnja

  projektant: ING – ARH, Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica odgovorna oseba: Polona Čeh, u.d.i.a.

  naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig

  odgovorna vodja projekta: Polona Čeh, u.d.i.a. A-0664

  ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis

  številka projekta: 16/2014 številka vodilne mape: 16/2014 št. izvoda: 1 2 3 4 A kraj in datum izdelave projekta: Radovljica, avgust 2015

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  2 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.2. KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

  0.1 Naslovna stran 0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 0.3 Kazalo vsebine projekta 0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih 0.5 Podatki o izdelovalcih projekta 0.6 Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 0.7 Povzetek revizijskega poročila 0.8 Lokacijski podatki 0.9 Zbirno projektno poročilo 0.10 Izkazi 0.11 Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev 0.12 Izjava odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  3 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA

  0 Vodilna mapa št. 16/2014

  1/1 Načrt arhitekture št. A-16/2014

  1/2 Načrt arhitekture – načrt rušenja št. R-16/2014

  3 Načrt gradbenih konstrukcij št. 2015-9

  4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme št. E-62/14

  5 Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. PGD 75-1/14

  Elaborati:

  Geodetski načrt št. ZENIT, Drago Štern s.p.; 2015; R15-28

  Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki št. 16/2014

  Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah št. 16/2014

  Elaborat zaščite pred hrupom št. 16/2014

  Študija požarne varnosti št. PV 73-08/15

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  4 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

  Opomba: Predmet projekta je legalizacija velike telovadnice zgrajene na zahodni strani Osnovne šola Staneta Žagarja Lipnica (v nadaljevanju O.Š. Lipnica), z naslovom Lipnica 12, 4245 Kropa. V predmetni telovadnici je urejena velika telovadnica in notranji balkon za gledalce.

  zahtevnost objektov: zahteven objekt

  klasifikacija celotnega objekta (CC-SI) 2012

  12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

  klasifikacija posameznih delov objekta:

  100% 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

  druge klasifikacije: Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele - 11. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l.RS 28/2009,2/2012). Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije - 13. člen Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah (Ur.l.RS št.41/2009, 2/2012). Požarno zahtevna stavba projektirana na podlagi inženirskih metod iz 8. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS št. 31/2004,10/2005, 83/2005, 14/2007). Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah - 7. člen Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l.RS št. 10/2012). Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije – 5. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS št.52/2010).

  navedba prostorskega akta:

  Občinski prostorski načrt:

  Strategija prostorskega razvoja občine Radovljica z urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce (Deželne novice – Uradne objave, št. 159/12) – SPR in

  Prostorski red občine Radovljica (Deželne novice – Uradne objave, št. 159/12, 166/12, 170/13, 178/13, 191/2014) – PRO

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  5 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  lokacija: Lipnica 12, 4245 Kropa

  seznam zemljišč z nameravano gradnjo:

  486 in 487/1, obe v k.o. Dobrava pri Kropi

  seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo:

  javna kanalizacija: 486, k.o. Dobrava pri Kropi vodovod: 487/1, k.o. Dobrava pri Kropi elektrika: 487/1, k.o. Dobrava pri Kropi TK telekomunikacije: 486, k.o. Dobrava pri Kropi Opomba: Vsi priključki so obstoječi in se vanje s tem projektom ne posega

  seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto

  486 in 1075/5, obe v k.o. Dobrava pri Kropi

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  6 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  navedba soglasij soglasja v območju varovalnih pasov

  /

  soglasja v varovanih območij

  /

  soglasja k projektnim rešitvam

  Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, soglasje št. 135/2014-2015 gvk z dne 10.9.2015. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana; soglasje št. 35200 – KR/815-BD z dne 23.9.2015. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana; soglasje št. 16/2014 z dne 11.9.2015. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj; soglasje št. 605647 z dne 9.12.2014.

  Ostalo Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana; Sklep, da se predvideni poseg ne nahaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, št. 35620-3692/2014-2 z dne 24.11.2014. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7 4000 Kranj; Sklep, da območje posega ni predmet varovanja po predpisih o varstvu kulturne dediščine št. 35101-0882/2014-2 z dne 1.12.2014.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  7 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe

  oskrba s pitno vodo

  OŠ Lipnica je že priključena na javni vodovod s priključkom dimenzije DN 80. Števec DN 80 se nahaja v zunanjem vodomernem jašku. Priključek ostaja obstoječ in se vanj ne posega.

  oskrba z elektriko

  OŠ Lipnica je že priključena na električno omrežje. Predmetni del objekta se napaja preko obstoječega el. priključka. Priključna moč objekta se ne spreminja.

  odvajanje fekalnih voda

  OŠ Lipnica je priključena na javno kanalizacijo. Priključek ostaja obstoječ in se vanj ne posega.

  dostop do javne ceste

  Dostop do zemljiške parcele ostane obstoječ, urejen po regionalni cesti R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica in naprej po javni poti z oznako JP 849251, na katero se navezujejo asfaltirane manipulativne površine OŠ Lipnica, ki vidijo do vhodov v objekt.

  ocenjena vrednost investicije

  skupaj 350.000 € (brez DDV)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  8 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  velikost objekta

  (novo stanje!)

  zazidana površina

  557,34 m2

  bruto tlorisna površina

  614,81 m2

  neto tlorisna površina

  531,52 m2

  bruto prostornina

  6.059,30 m3

  neto prostornina 3.664,31 m3

  število etaž P + N (delno - notranji balkon)

  tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem

  32,76 m x 17,10 m

  tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče

  34,42 m x 18,16 m

  absolutna višinska kota

  K.P. ±0.00 = 436,70 mnm

  relativne višinske kote etaž

  P: ±0.00 m

  N: +3,23 m

  najvišja višina objekta

  12,59 m

  število parkirnih mest

  S projektom se ne posega v parkirna mesta objekta. Le ta so urejena na dvorišču pred objektom.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  9 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  oblikovanje objekta fasada V predelu podzidka je predvidena izolacijska obloga s tankoslojnim fasadnim ometom in finalnim Kulirplastom granulacije 2 mm. Nad podzidkom je predvidena izolacijska obloga s tankoslojnim fasadnim ometom in finalni ometom granulacije 2 mm. V zatrepih je predvidena prezračevana fasada iz desk sibirskega macesna (ali barvanega smrekovega opaža).

  orientacija slemena

  SZ-JV

  naklon strehe 21°

  kritina vlaknocementna sive barve

  odstotek zelenih površin

  podatek ni relevanten

  faktor zazidanosti podatek ni relevanten

  faktor izrabe zemljišča

  podatek ni relevanten

  Odmiki objektov od sosednjih zemljišč:

  Minimalni odmiki od sosednjih zemljišč so naslednji: od zemljišča s parc. št. 487/1 k.o. Dobrava pri Kropi 1,34 m od zemljišča s parc. št. 489/33 k.o. Dobrava pri Kropi 17,49 m od zemljišča s parc. št. 489/32 k.o. Dobrava pri Kropi 8,37 m od zemljišča s parc. št. 489/31 k.o. Dobrava pri Kropi 8,29 m od zemljišča s parc. št. 489/30 k.o. Dobrava pri Kropi 8,14 m od zemljišča s parc. št. 489/29 k.o. Dobrava pri Kropi 8,14 m od zemljišča s parc. št. 489/28 k.o. Dobrava pri Kropi 14,16 m od zemljišča s parc. št. 489/27 k.o. Dobrava pri Kropi 18,82 m od zemljišča s parc. št. 1075/1 k.o. Dobrava pri Kropi 19,77 m od zemljišča s parc. št. 1075/5 k.o. Dobrava pri Kropi 57,85 m Opomba: Odmikov od drugih sosednjih zemljišč se zaradi velike oddaljenosti ni določalo.

  druge značilnosti objekta

  /

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  10 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.5. PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  11 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  "0" Vodilna mapa

  Odgovorna vodja projekta:

  Polona Čeh, u.d.i.a. A-0664 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  12 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  "1/1" Načrt arhitekture

  Projektant: Odgovorna projektantka:

  ING- ARH, Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica tel. 04-530-10-20, e-pošta: [email protected]

  (naziv, naslov, telefon)

  Polona Čeh, u.d.i.a. A-0664 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  13 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  "1/2" Načrt arhitekture - načrt rušenja

  Projektant: Odgovorna projektantka:

  ING- ARH, Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica tel. 04-530-10-20, e-pošta: [email protected]

  (naziv, naslov, telefon)

  Polona Čeh, u.d.i.a. A-0664 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  14 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  "3" Načrt gradbenih konstrukcij

  Projektant: Odgovorni projektant:

  STATIKA FONDA,

  Načrtovanje gradbenih konstrukcij, Diana Fonda s.p.

  Maistrova 22, 4240 Radovljica (naziv, naslov, telefon)

  Diana Fonda u.d.i.g. G-1419 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  15 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  "4" Načrt električnih inštalacij in električne opreme

  Projektant: Odgovorni projektant:

  ESPIN d.o.o.

  Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana tel. 01-540-36-30, fax. 01-544-31-32

  (naziv, naslov, telefon)

  Tomaž Peterlin, el. tehnik E-9048 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  16 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  "5" Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme

  Projektant: Odgovorni projektant:

  Šlibar inženiring d.o.o. Motnica 17, 1236 Trzin

  tel. 041 205 961 (naziv, naslov, telefon)

  Janez Šlibar, u.d.i.s. S-1456 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  17 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  Geodetski načrt

  Izdelovalec: Odgovorni projektant:

  ZENIT GEODETSKE STORITVE, Drago Štern

  s.p. Visoko 97, 4212 Visoko

  tel: 041 65 25 96 (naziv, naslov, telefon)

  Renata Bregar, ing. geod. Geo-0171 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  18 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah:

  Projektant: Odgovorna projektantka:

  ING- ARH, Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica tel. 04-530-10-20, e-pošta: [email protected]

  (naziv, naslov, telefon)

  Polona Čeh, u.d.i.a. A-0664 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  19 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  Elaborat zaščite pred hrupom:

  Projektant: Odgovorna projektantka:

  ING- ARH, Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica tel. 04-530-10-20, e-pošta: [email protected]

  (naziv, naslov, telefon)

  Polona Čeh, u.d.i.a. A-0664 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  20 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  Zasnova požarne varnosti

  Projektant: Odgovorni projektant:

  VIGIT d.o.o.

  Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi tel. 03/56-68-954

  (naziv, naslov, telefon)

  Valerija Skok, u.d.i.gr. TP-0678 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  21 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki:

  Projektant: Odgovorna projektantka:

  ING- ARH, Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica tel. 04-530-10-20, e-pošta: [email protected]

  (naziv, naslov, telefon)

  Polona Čeh, u.d.i.a. A-0664 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  22 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.6. IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

  odgovorna vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja Polona Čeh, u.d.i.a. A-0664

  IZJAVLJAM,

  1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati, 2. da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njimi, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: 0 Vodilna mapa št. 16/2014

  1/1 Načrt arhitekture št. A-16/2014

  1/2 Načrt arhitekture – načrt rušenja št. R-16/2014

  3 Načrt gradbenih konstrukcij št. 2015-9

  4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme št. E-62/14

  5 Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. PGD 75-1/14

  št. projekta: 16/2014 Polona Čeh, u.d.i.a. A-0664 Radovljica, avgust 2015 osebni žig in podpis

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  23 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.8. LOKACIJSKI PODATKI Vsebina lokacijskih podatkov: 0.8.1. Grafični prikaz lege, velikosti, oblike zemljišče parcele 0.8.2. Navedba veljavnega prostorskega akta 0.8.3. Grafični prikaz gradbenih in drugih regulacijskih linij 0.8.4. Grafični prikaz lege objekta na zemljišču z odmiki od sosednjih zemljišč in sosednjih objektov ter varovanih območij in varovalnih pasov 0.8.5. Grafični prikaz značilnih prerezov (profilov) in oblikovanje objekta in terena 0.8.6. Grafični prikaz prometne ureditve 0.8.7. Grafični prikaz zunanje ureditve 0.8.8. Grafični prikaz območja za določitev strank z izračunom območja in seznamom zemljiških parcel na katere sega območje za določitev strank 0.8.9. Grafični prikaz priključkov na infrastrukturo, s točko priključevanja na obstoječo infrastrukturo 0.8.10. Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov 0.8.11. Grafični prikaz območja gradbišča 0.8.12. Elementi zakoličenja

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  24 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.8.1. GRAFIČNI PRIKAZ LEGE, VELIKOSTI, OBLIKE ZEMLJIŠKE PARCELE Zemljiška parcela Predmetna velika telovadnica je zgrajena na zemljišču s parc. št. 486 k.o. Dobrava pri Kropi. Za predmetno gradnjo je v zemljiško parcelo vključen del zemljišča s parc. št. 486 ter del zemljišča s parc. št. 487/1, obe v k.o. Dobrava pri Kropi. Velikost določene zemljiške parcele je 1.122,00 m2. Obstoječi objekti na zemljiški parceli: Obstoječa velika telovadnica OŠ Lipnica je etažnosti P+N (delno). Tlorisna velikost obstoječe telovadnice na stiku z zemljiščem je 32,40m x 16,50m, oziroma 434,60 m2 zazidane površine. Višina objekta je 12,49 m. Kota pritličja je na 436,70 mnm, kota slemena je urejena na 448,80 mnm. Streha objekta je simetrična dvokapnica naklona 21°. Obstoječ dostop do predmetnega dela objekta: Dostop do zemljiške parcele je urejen po regionalni cesti R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica in naprej po javni poti z oznako JP 849251, na katero se navezujejo asfaltirane manipulativne površine OŠ Lipnica, ki vidijo do vhodov v objekt. Obstoječe stanje zemljišča okoli predmetnih objektov: Površina zemljiške parcele je relativno ravna. Kota najnižjega Z dela zemljišča je cca. 436,36 mnm. Višina počasi narašča v V smeri s koto 436,56 mnm. Na JZ in SZ velike telovadnice je zgrajeno asfaltirano zunanje igrišče. Pohodne površine na severni strani so urejene v makadamu. Priložena je kopija geodetskega posnetka!

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  25 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.8.2. NAVEDBA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA Določena zemljiška parcela leži v makroceloti »Lipniško - Kroparske dobrave«, funkcionalni enoti »lipnica (LP)« in prostorski enoti »LP 01«. Osnovna namenska raba zemljišča je »poselitev-območja družbene infrastrukture (D)«. Podrobnejša namenska raba zemljišča je »DI – površine za vzgojo in izobraževanje«. Podatki o tipologiji:

  Oblikovanje naselja: U6

  Oblikovanje stavb: A8

  Slika: Območje gradnje z vrisom lokacije posega.

  Podatki varovanj in omejitev:

  - vplivno območje letališča ALC Lesce – območje C, - potek in varovalni pas elektroenergetskega voda – kablovod, - potek in varovalni pas elektroenergetskega voda – prostozračni daljnovod, - potek in varovalni pas telekomunikacijskega voda, - potek in varovalni pas vodovoda, - varovalni pas kategorizirane občinske ceste – javna pot JP 849251, - območje nacionalne prepoznavnosti Lipniška dolina (s prepoznavnimi značilnostmi kulturnega

  in simbolnega pomena, ki so pomembne na nacionalni ravni), - območje registrirane kulturne dediščine: Lipnica – Doprsni kip Staneta Žagarja (EŠD 420038).

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  26 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  Opis usklajenosti s prostorskim aktom

  Vrste lokacijskih podatkov

  Določila podana v prostorskem aktu Skladnost v PGD

  VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE DOPUSTNIH GRADENJ IN DRUGIH DEL TER VRSTE DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN

  Vrsta dejavnosti 13. člen (poselitvena območja in stavbna zemljišča zunaj poselitvenih območij, razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN) (12) Na površinah za vzgojo in izobraževanje (DI) so dovoljene naslednje: (12.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: izobraževanje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, razen prirejanje iger na srečo,

  Skladnost: Telovadnica predstavlja del objekta OŠ Lipnica, katera je kot celota namenjena izobraževanju osnovnošolskih otrok.

  Vrste objektov 13. člen (poselitvena območja in stavbna zemljišča zunaj poselitvenih območij, razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN) (12) Na površinah za vzgojo in izobraževanje (DI) so dovoljene naslednje: (12.2) vrste objektov glede na namen: - stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, športne dvorane, muzeji, knjižnice, garažne stavbe za potrebe prostorske enote in večnamenske stavbe, - parkirišča, športna, otroška in druga javna igrišča, (12.3) vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem

  Skladnost: Telovadnica predstavlja del objekta OŠ Lipnica, katera je kot celota namenjena izobraževanju osnovnošolskih otrok.

  Vrsta gradnje 17. člen (poselitvena območja in stavbna zemljišča zunaj poselitvenih območij, razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN) Na poselitvenih območjih in na stavbnih zemljiščih zunaj poselitvenih območij so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju PRO, dovoljene še naslednje vrste gradenj: - gradnje novih objektov vključno z dozidavami in nadzidavami v skladu z določili 13. člena, glede na namensko rabo določeno za prostorsko enoto , ter drugi dopustni posegi, določeni s tem odlokom, - ….

  Skladnost: Predmetna gradnja je skladna z določili 13. člena PRO (glej vrstico zgoraj).

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  27 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  LEGA OBJEKTA:

  - odmik od sosednjih zemljišč

  29. člen (glede na značilnosti oblikovanja grajene strukture) (5) Posebno območje (U6): Upoštevati je treba določila druge alineje (2) točke tega člena (2) Gručasta (U2) in obcestna (U3) pozidava: Na terenu v naklonu mora biti daljša stranica stavbe praviloma postavljena vzporedno s plastnicami. Izjemoma se lahko orientacija stavb podredi doseganju najboljše lege za pridobivanje sončne energije oziroma za gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Nove stavbe morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni najmanj 4,0 metre, pomožni objekti, razen ograje, pa najmanj 1,5 metra. V celoti vkopane etaže manj zahtevnih objektov morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljene najmanj 2,0 metra

  Skladnost: Daljša stranica telovadnice je vzporedna s plastnicami terena. OŠ Lipnica spada med zahtevne objekte. Predmetni objekta je od sosednjih zemljišč odmaknjen več kot 4 m.

  -odmik od sosednjih objektov

  24. člen (zahteve glede varovanja pred požari) (1) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte.

  Skladnost: Odmiki od najbližjega sosednjega objekta v tuji lasti je cca. 96 m in je zadosten, da so zagotovljeni ustrezni požarno varstveni pogoji.

  - odmik od ceste

  28. člen (odmiki) Gradnja novih objektov, vključno z nadzidavami in dozidavami, mora biti od cestnega telesa javnih cest oddaljena najmanj 5,0 metrov oziroma v skladu s področnimi predpisi. Odstopanje od teh določil je možno le v soglasju z upravljavcem ceste.

  Skladnost: Predmetna gradnja je od najbližjih javnih poti/cest odmaknjena več kot 5 m.

  - odmik od varovalnega pasu ceste

  47. člen (varovalni pasovi omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture) Varovalni pas občinske javne poti je širok 4 m

  Skladnost: Predmetna gradnja poteka izven varovalnega pasu javne poti JP 849251.

  - odmik od drugih varovalnih pasov

  47. člen (varovalni pasovi omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture) (1) Če nameravana gradnja leži na območju opredeljenem kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, mora investitor pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture

  Skladnost: Telovadnica ne leži v varovalnih pasovih gospodarske infrastrukture. Za ustreznost projektiranih rešitev so pridobljena soglasja pristojnih soglasodajalcev.

  - gradbena linija - ni določeno

  - gradbena meja - ni določeno

  - regulacijska linija

  - ni določeno

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  28 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  VELIKOST OBJEKTA:

  - tlorisne dimenzije

  31. člen (velikost in oblikovanje objektov glede na določene stavbe tipe) (1.8) Svojevrstna stavba (A8): Tlorisni gabarit mora biti prilagojen konfiguraciji terena, velikosti in legi zemljiške parcele, namembnosti območja in funkciji stavbe.

  Skladnost: Teren, na katerem je zgrajena OŠ Lipnica pretežno raven, dovolj velik in ustreza funkciji stavbe. Velikost določene zemljiške parcele je zadostna za gradnjo in vzdrževanje predmetne telovadnice.

  - vertikalni gabariti

  31. člen (velikost in oblikovanje objektov glede na določene stavbe tipe) (1.8) Svojevrstna stavba (A8): Višinski gabarit stavbe je poljuben glede na funkcijo stavbe in ne sme presegati višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje objekte v okolici se ne štejejo zvoniki, slemena cerkvenih ladij, dimniki, gasilski stolpiči in objekti ali deli objektov, ki so višji od okoliških zaradi tehnologije dejavnosti). Določila prejšnjega stavka ni treba upoštevati za gradnje objektov, katerih višina je določena z normativi (šolske telovadnice ipd.), in oblikovanje novih prostorskih dominant ali za objekte in dele objektov, ki so podrejeni tehnologiji in jih iz tega razloga ni možno prilagoditi okolici. Pri umeščanju in oblikovanju novih prostorskih dominant je treba ohranjati obstoječe dominante (kvalitetne), kar mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja utemeljeno s prostorsko presojo relevantnih pogledov (fotomontaže, skice ipd.). Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi analizo višinskih gabaritov v okolici, s katero bo utemeljeno upoštevanje določila glede višinskega gabarita iz te alineje.

  Skladnost: Kota slemena strehe nad predmetno telovadnico je prilagojena vzhodnemu delu OŠ Lipnica, ki ni predmet projekta.

  - kota pritličja 31. člen (velikost in oblikovanje objektov glede na določene stavbe tipe) (1.8) Svojevrstna stavba (A8): Pritličje je lahko nad teren dvignjeno za največ 0,6 metra (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih).

  Skladnost: Kota pritličja velike telovadnice je do 33 cm nad okoliškim terenom.

  - kolenčni zid - ni določeno

  - kota kapne lege - ni določeno

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  29 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  PARCELA NAMENJENA GRADNJI:

  - faktor zazidanosti

  30. člen (faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih površin) (2) Na površinah z namensko rabo z oznako SB, DI in DZ se izraba in zazidanost parcele, namenjene gradnji določi v skladu s standardi in normativi, ki ureja jo posamezno področje.

  Skladnost: Za predmetno gradnjo ni izdelanih standardov in normativov. V navodilih za graditev osnovnih šol v republiki Sloveniji, razpisno gradivo (maj 2007) ni določenega faktorja zazidanosti.

  - faktor gradbene prostornine

  - ni določeno

  - delež odprtih bivalnih površin

  - ni določeno

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  30 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  OBLIKOVANJE OBJEKTA

  - tipologija objekta

  6. člen (uporabljeni izrazi) (12.8) Svojevrstna stavba (A8) je stavbni tip, katerega oblikovanje izhaja iz funkcije stavbe. Tip oblikovanja se nanaša na stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe javne uprave, hale, dvorane, gasilske domove, stavbe splošnega družbenega pomena (razen igralnice, cirkusi, diskoteke ter športne dvorane), stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe ter gradove in podobne palače

  Skladnost: Posegi na objektu so prilagojeni obstoječi zasnovi objekta in funkcije stavbe.

  - morfološka struktura povezave

  - ni določeno

  - konstrukcija - ni določeno

  -fasada 31. člen (velikost in oblikovanje objektov glede na določene stavbe tipe) (1.8) Svojevrstna stavba (A8): Objekte naj se oblikuje na sodoben način. Vsiljive, izstopajoče in neavtohtone barve fasad niso dovoljene. V primerih velikih stavbnih mas je treba stavbo členiti oziroma ustrezno načrtovati zunanjo ureditev (drevje). Posebne stavbe so lahko oblikovane kot dominante.

  Skladnost: V predelu podzidka je predvidena izolacijska obloga s tankoslojnim fasadnim ometom in finalnim Kulirplastom granulacije 2 mm. Nad podzidkom je predvidena izolacijska obloga s tankoslojnim fasadnim ometom in finalni ometom granulacije 2 mm. V zatrepih je predvidena prezračevana fasada iz desk sibirskega macesna (ali barvanega smrekovega opaža). Predvidene so svetle barve ometanega dela fasade. Objekt bo urejen v nevtralnih barvah fasad.

  - streha 31. člen (velikost in oblikovanje objektov glede na določene stavbe tipe) (1.8) Svojevrstna stavba (A8): Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave. Oblikovanje streh znotraj posamezne prostorske enote mora biti usklajeno. Strešna kritina je grafitno sive barve. Priporoča se, da se ravne strehe ozelenijo.

  Skladnost: Streha nad telovadnico je simetrična dvokapnica naklona 21° usklajena s preostalim delom O.Š. Lipnica. Projekt predvideva zamenjavo obstoječe valovite salonitne kritine z novo vlaknocementno kritino grafitno sive barve.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  31 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  ZUNANJA UREDITEV

  Zunanja ureditev 32. člen (pogoji za ureditev okolice objektov) (1) V naseljih je treba ohranjati čim več drevesne in grmovne vegetacije, visokodebelnih sadovnjakov, mejic, živic, omejkov (zlasti na robovih naselij) ter drevesa, pomembna za prepoznavnost javnih površin. Upoštevanje določila prejšnjega stavka mora biti utemeljeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na robovih naselij naj se praviloma ohranja značilna postavitev kozolcev. (2) V okolici javnih objektov in na javnih ter zelenih površinah je prepovedano zasajanje visoko alergenih rastlinskih vrst in vrst rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele rastline. (3) Tlakovanje trgov, dvorišč in peš poti naj ima izgled členjenosti. (6) Rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto je priporočljivo vkopati. Če so na terenu jih je treba praviloma postaviti na vizualno neizpostavljene lokacije in jih skriti za gostim zelenjem ali leseno ogrado. (7) Pri urejanju okolice objektov naj se upošteva konfiguracija terena. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. (8) Dostopne poti in gospodarske površine se izoblikujejo po terenu. Zasebni dovozi se izvedejo kot makadam, asfaltirajo ali tlakujejo. (9) V času gradnje je treba zagotoviti varovanje vegetacije in njenega koreninskega sistema pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico. (10) Ohranja se značilne robove naselij, ki jih določajo visokodebelni sadovnjaki in posamezno drevje. Če pri gradnji na robu teh naselij ohranjanje sadovnjakov ni možno, se jih nadomesti tako, da se oblikuje postopen prehod v odprto krajino. (12) Sečnjo dreves in grmovja je dovoljeno izvajati v obdobju med 15. avgustom in 1. marcem.

  Skladnost: S predmetno gradnjo ne posegamo v zelene površine O.Š. Lipnica. Obstoječe manipulativne površine so asfaltirane. V času gradnje bo treba zagotoviti varovanje vegetacije in njenega koreninskega sistema pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico. V obstoječe oporne zidove se s tem projektom ne posega.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  32 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  PARCELACIJA

  Parcelacija 34. člen (določanje oblike in velikosti parcele, namenjene gradnji) (1) Pri določanju parcele, namenjene gradnji je treba upoštevati: - namembnost, velikost in zmogljivost objekta na

  parceli, s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (dovozi in dostopi, ustrezno število parkirnih mest),

  - položaj, namembnost in velikost novih parcel, namenjenih gradnji v odnosu do obstoječih parcel,

  - določeni tip oblikovanja grajene strukture in stavbni tip,

  - določeni faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih površin in delež zelenih površin.

  - zdravstveno tehnične zahteve: odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osvetlitev in intervencijske poti,

  - zahteve v zvezi z varčevanjem z energijo in ohranjanjem toplote

  Skladnost: Zemljiška parcela v tem projektu je določena samo za predmetno telovadnico. Določena zemljiška parcela je dovolj velika, da je omogočena gradnja, uporaba in vzdrževanje (dovozi in dostopi) ter, da so zagotovljeni zdravstveno tehnični ukrepi.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  33 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO - promet 50. člen

  (priključevanje na javne ceste) (1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen varen dovoz na javno cesto. (2) Priključki posameznih objektov in dovozne ceste morajo biti praviloma vezani na občinsko cesto in z njo na državno cesto. Na javno cesto se, če za to obstajajo prostorsko tehnične možnosti, priključuje več objektov skupno. (3) Novi priključki na javno cesto morajo biti locirani na nasprotni strani že obstoječih priključkov, če so za to dane tehnične in prostorske možnosti.

  Skladnost: Dostop do zemljiške parcele ostane obstoječ, urejen po regionalni cesti R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica in naprej po javni poti z oznako JP 849251, na katero se navezujejo asfaltirane manipulativne površine OŠ Lipnica, ki vodijo do vhodov v objekt.

  - vodovod 48. člen (pogoji glede priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture) (1) Gradnja objektov (razen na območju makrocelot Jelovica in Karavanke) je možna le na zemljiščih, ki imajo zagotovljeno minimalno komunalno oskrbo. Minimalna komunalna oskrba vključuje oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste. 49. člen (obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture) (1) Objekte je treba priključiti na predpisano komunalno opremo iz prejšnjega člena in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov oziroma funkcionalne enote predpisuje ta odlok ali drugi predpisi. (2) Pomožne objekte je treba priključiti na komunalno opremo, kadar je za njihovo uporabo to potrebno. (3) Obveznost priključevanja na komunalno opremo je opredeljena po posameznih funkcionalnih enotah. Preglednica 9: Prikaz obveznosti priključevanja na komunalno opremo po posameznih naseljih.

  Naselje 1 2 3 4 5 6 7

  Lipnica X X X X X

  1 ... obvezno priključevanje na javno vodovodno omrežje 2 ... obvezno priključevanje na javno vodovodno omrežje po njegovi izgradnji 3 ... obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje (odpadne komunalne vode) 4 ... obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje (odpadne komunalne vode) po njegovi izgradnji 5 ... odpadne komunalne vode je treba voditi v male komunalne ali druge čistilne naprave do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja 6 ... obvezno priključevanje na elektro omrežje 7 ... obvezno priključevanje na plinovodno omrežje, če stavba za ogrevanje ne uporablja obnovljivih virov energije.

  Skladnost: OŠ Lipnica je že priključena na javni vodovod. V obstoječ priključek se ne posega. Omenjeno je skladno s pogoji soglasodajalca - Komunala Radovljica d.o.o..

  - kanalizacija Skladnost: OŠ Lipnica je že priključena fekalno kanalizacijo. V obstoječ priključek se ne posega. Omenjeno je skladno s pogoji soglasodajalca - Komunala Radovljica d.o.o..

  - elektrika Skladnost: OŠ Lipnica je že priključena na električno omrežje. V obstoječ priključek se ne posega. Omenjeno je skladno s pogoji upravljavca električnega omrežja Elektro Gorenjska d.d..

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  34 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  - odpadki 45. člen (odlaganje odpadkov) (1) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni predpisi. (2) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za odpadke. Zbirno mesto mora biti praviloma v objektu ali na funkcionalnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako da je dostopno vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno mestno službo za gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini (vendar izven prometnih površin). Zbirno mesto mora biti praviloma zaščiteno z nadstrešnico na utrjeni površini, z odtokom in opremljeno z vodo za občasno čiščenje. (5) Za gradbene odpadke se prvenstveno predvideva predelava za ponovno uporabo ali pa predelava kot vnos v tla na območjih mineralnih surovin, če je to opredeljeno z OPPN. Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v 15 m obvodni pas na brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.

  Skladnost: Komunalne odpadke se zbira v PVC zabojnikih. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor že dogovorjen z upravljavcem – Komunala Radovljica d.o.o.. Biološke odpadke iz šolske kuhinje se zbira v ustreznih posodah ločenih od ostalih komunalnih odpadkov. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor dogovorjen s službo, certificirano za odvoz tovrstnih odpadkov. Odpadke, ki jih je možno reciklirati (papir, embalaža) se zbira v PVC zabojnikih. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor že dogovorjen z upravljavcem – Komunala Radovljica d.o.o.. Gradbene odpadke bo potrebno na gradbiščni deponiji sortirati po vrsti odpadka in jih po sortiranju odpeljati na registrirano stalno deponijo, kjer se jih v največji možni meri obdela za ponovno uporabo.

  - plin - ni določeno

  - telefon TK in kabelska kanalizacija KKS

  - ni določeno

  - ogrevanje 55. člen (zrak) (1) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekološko sprejemljivimi viri energije, enako je treba postopoma urediti tudi ogrevanje obstoječih stavb. (2) Vse večje porabnike je treba obvezno priključiti na zgrajeno plinovodno omrežje.

  Skladnost: Predmetni del OŠ Lipnica se ogreva centralno preko obstoječe kotlarne OŠ Lipnica.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  35 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  VAROVANJA - kulturna dediščina

  Opomba: Skladno s sklepom ZVKDS Kranj št. 35101-0882/2014-2 z dne 1.12.2014, območje posega ni predmet varovanja po predpisih o varstvu kulturne dediščine.

  - naravne vrednote

  Opomba: Skladno s sklepom Ministrstva za okolje in prostor št. 35620-3692/2014-2 z dne 24.11.2014, se predvideni poseg ne nahaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status.

  - vode, vodni viri 54. člen (vode) (1) Poseg v prostor (velja tudi za pomožne objekte), ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. (3) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode in odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in predpisi na področju varstva okolja. Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano.

  Skladnost: Objekt je že priključen na kanalizacijsko omrežje.

  - okolje 52. člen (splošno) (1) Gradnje in prostorske ureditve so možne v vseh območjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi. Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov na okolje, ki jih taka dejavnost povzroča. Pri vseh gradnjah je treba upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja. (2) Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico. 53. člen (tla) (1) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi morajo biti dela izvedena na način, da ni možnosti odtoka nevarnih snovi v vodotoke, podzemne vode ali kanalizacijo. (2) Pri gradnji objektov je treba humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna strokovna služba.

  Skladnost: Fekalne vode so vodene v kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode s strešin in utrjenih manipulativnih površin so preko peskolovov in jaškov vodene v ponikalnice na zemljiški parceli. Gradbene odpadke je potrebno na gradbiščni deponiji sortirati po vrsti odpadka, in jih po sortiranju odpeljati na registrirano stalno deponijo. Komunalne odpadke se zbira v PVC zabojnikih. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor dogovorjen z upravljavcem Biološke odpadke iz šolske kuhinje se zbira v ustreznih posodah. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor dogovorjen z upravljavcem. Pri uporabi objekta ne bo prišlo do skladiščenja nevarnih snovi. Za predmetni poseg ni predviden odkop humusa.

  - naravne in druge nesreče, obramba

  61. člen (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) (1) Načrtovanje in gradnjo objektov je treba zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči

  Skladnost: Rešitve na objektu so skladne z Načrtom gradbenih konstrukcij, kateri je sestavni del projekta PGD.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  36 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  zaščita, reševanje in pomoč. (2) Prostorske potrebe za področje zaščite in reševanja so določene v občinskem načrtu zaščite in reševanja.

  Zasnova objekta je skladna z Zasnovo požarne varnosti katera je sestavni del projekta PGD.

  ZAKOLIČENJE

  - zakoličenje - ni določeno

  GRADBIŠČE

  - gradbišče 55. člen (zrak) (4) Emisije prahu na gradbiščih je treba preprečevati v času rušenja in gradnje z vlaženjem sipkih gradbenih materialov in makadamskih transportnih poti v suhem in vetrovnem vremenu ter preprečevati raznos zemlje in blata iz gradbišč na prometnice.

  Skladnost: Emisije prahu na gradbišču bo potrebno v času gradnje preprečevati z vlaženjem sipkih gradbenih materialov.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  37 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.8.3. GRAFIČNI PRIKAZ GRADBENIH IN DRUGIH REGULACIJSKIH LINIJ Gradbene linije za predmetno območje ni določeno. Grafične priloge zato ni izdelane.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  38 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.8.4. GRAFIČNI PRIKAZ LEGE OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU Z ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ IN SOSEDNJIH OBJEKTOV TER VAROVANIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV Minimalni odmiki telovadnice od sosednjih zemljišč so naslednji: od zemljišča na S strani s parc. št. 487/1 k.o. Dobrava pri Kropi 1,34 m od zemljišča na S strani s parc. št. 489/33 k.o. Dobrava pri Kropi 17,49 m od zemljišča na S strani s parc. št. 489/32 k.o. Dobrava pri Kropi 8,37 m od zemljišča na S strani s parc. št. 489/31 k.o. Dobrava pri Kropi 8,29 m od zemljišča na S strani s parc. št. 489/30 k.o. Dobrava pri Kropi 8,14 m od zemljišča na S strani s parc. št. 489/29 k.o. Dobrava pri Kropi 8,14 m od zemljišča na S strani s parc. št. 489/28 k.o. Dobrava pri Kropi 14,16 m od zemljišča na S strani s parc. št. 489/27 k.o. Dobrava pri Kropi 18,82 m od zemljišča na Z strani s parc. št. 1075/1 k.o. Dobrava pri Kropi 19,77 m od zemljišča na J strani s parc. št. 1075/5 k.o. Dobrava pri Kropi 57,85 m Opomba: Odmikov od drugih sosednjih zemljišč se zaradi velike oddaljenosti ni določalo. Minimalni odmiki telovadnice od sosednjih objektov Opombe: Telovadnica se na zahodni strani stika s preostalim delom O.Š. Lipnica. Odmikov od drugih sosednjih objektov se zaradi velike oddaljenosti ni določalo. Minimalni odmiki predmetne gradnje od varovalnih pasov od 3 m varovalnega pasu električnih vodov 4,89 m od 3 m varovalnega pasu javnega vodovoda 6,23 m od 3 m varovalnega pasu javne kanalizacije 17,35 m od 3 m varovalnega pasu TK omrežja 39,65 m od 5 m varovalnega pasu vodotoka Lipnica 14,53 m Minimalni odmiki predmetne gradnje od varovalnih območij Predmetna telovadnica ni grajena v varovalnih območjih.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  39 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.8.5. GRAFIČNI PRIKAZ ZNAČILNIH PREREZOV (PROFILOV) IN OBLIKOVANJE OBJEKTA IN TERENA 0.8.6. GRAFIČNI PRIKAZ PROMETNE UREDITVE IN 0.8.7. GRAFIČNI PRIKAZ ZUNANJE UREDITVE Splošno Predmet projekta je velika telovadnica Osnovne šola Staneta Žagarja Lipnica (v nadaljevanju O.Š. Lipnica), z naslovom Lipnica 12, 4245 Kropa. V predmetni telovadnici je urejena velika telovadnica in notranji balkon za gledalce. Zemljiška parcela Za predmetno gradnjo je v zemljiško parcelo vključen del zemljišča s parc. št. 486 ter del zemljišča s parc. št. 487/1, obev v k.o. Dobrava pri Kropi. Velikost določene zemljiške parcele je 1.122,00 m2.

  Namembnost objekta: Telovadnica je namenjena izobraževanju osnovnošolskih otrok. Programska in funkcionalna zasnova: S predmetno gradnjo se ne spreminja razporeditve in namembnosti prostorov. V JV delu telovadnice je urejen notranji balkon za gledalce. Pod balkonom je urejen prostor za hrambo športnega orodja. V veliki telovadnici je predvideno zadrževanje do 60 oseb v času pouka in do 250 oseb v času prireditev. Komunikacije objekta: Obstoječ dostop v telovadnico je možen preko glavnega vhoda za telovadnico na JZ strani, preko manjšega vhoda za kuhinjo z S strani ter preko glavnega vhoda šole in notranjih hodnikov. Za potrebe evakuacije bo urejen nov vhod v veliko telovadnico na SZ strani. Za dostop na tribune bo urejeno novo dvoramno stopnišče, ki bo opremljeno z dvižno ploščadjo. Opis nove zunanje ureditve Z gradnjo se posega le v ozek pas okoli telovadnice, v katerega se bo posegalo zaradi izvedbe izolacije obodnih sten in temeljev, ter zaradi nove ureditve meteorne kanalizacije. Ob telovadnici je predvidena vgradnja robnika 60 cm stran od nove fasade ter vgradnja okrasnih rečnih krogel. Ostala ureditev okoli objekta »asfaltirano zunanje igrišče, makadamske pohodne površine na severni strani, zelene površine«, ostane obstoječa. Opis prometne ureditve Dostop do zemljiške parcele ostane obstoječ, urejen po regionalni cesti R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica in naprej po javni poti z oznako JP 849251, na katero se navezujejo asfaltirane manipulativne površine OŠ Lipnica, ki vidijo do vhodov v objekt. Za potrebe parkiranja je na zemljišču OŠ Lipnica urejenih več površin. Del parkirnih mest je urejenih pod večjo nadstrešnico, nekaj parkirnih mest je urejenih na prostem. Z gradnjo se ne posega v parkirna mesta OŠ Lipnica.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  40 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.8.9. GRAFIČNI PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO, S TOČKO PRIKLJUČEVANJA NA OBSTOJEČO INFRASTRUKTURO Opomba: Najmanj 30 dni pred pričetkom gradnje mora investitor obvestiti vse soglasodajalce glede zakoličbe obstoječih infrastrukturnih vodov. Oskrba s pitno vodo OŠ Lipnica je že priključena na javni vodovod s priključkom dimenzije DN 80. Števec DN 80 se nahaja v zunanjem vodomernem jašku. Priključek ostaja obstoječ in se vanj ne posega. Oskrba z elektriko OŠ Lipnica je že priključena na električno omrežje. Predmetni del objekta se napaja preko obstoječega el. priključka. Priključna moč objekta se ne spreminja. Odvajanje fekalnih voda OŠ Lipnica je priključena na javno kanalizacijo. Priključek ostaja obstoječ in se vanj ne posega. Telekomunikacije OŠ Lipnica je priključena na telekomunikacijsko TK omrežje. Priključek ostaja obstoječ in se vanj ne posega. Odvajanje meteornih voda Obstoječe meteorne vode s strešin so preko peskolovov in jaškov vodene v ponikalni sistem na lastni parceli. S projektom je predvidena zamenjava strešnih odtokov, peskolovov in povezav med peskolovi in zbirnimi jaški. V povezave med jaški in ponikalnim sistemom, se s tem projektom ne spreminja. Obstoječe meteorne vode z utrjenih manipulativnih površin so preko požiralnikov in jaškov vodene v ponikalni sistem na lastni parceli. S predmetno gradnjo se ne spreminja koncepta odvajanja obstoječih meteornih voda. Meteorne vode z zelenih površin se bodo prosto zlivale po zeleni površini. Odpadki Komunalne odpadke se zbira v PVC zabojnikih. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor že dogovorjen z upravljavcem – Komunala Radovljica d.o.o.. S predmetno gradnjo se ne spreminja v način odvoza komunalnih odpadkov! Biološke odpadke iz šolske kuhinje se zbira v ustreznih posodah ločenih od ostalih komunalnih odpadkov. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor dogovorjen s službo certificirano za odvoz tovrstnih odpadkov. S predmetno gradnjo se ne spreminja v način odvoza bioloških odpadkov iz kuhinje! Odpadke, ki jih je možno reciklirati (papir, embalaža) se zbira v PVC zabojnikih. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor že dogovorjen z upravljavcem – Komunala Radovljica d.o.o.. S predmetno gradnjo se ne spreminja v način odvoza odpadkov za recikliranje!

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  41 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.8.10. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV

  A.) PRIČAKOVANI VPLIVI V ČASU GRADNJE:

  1. Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost Vpliv v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo je določen s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005). Načrt gradbenih konstrukcij je izdelan tako, da so v projektni dokumentaciji upoštevana vsa veljavna pravila in standardi, ki zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost predvidene stavbe. Izvajalec del mora poskrbeti za izvedbo del pri gradnji, zaradi katerih ne bo prišlo do porušitve sosednjih objektov. Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli vplivov na mehansko odpornost sosednjih objektov.

  2. Varnost okolice pred požarom Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom so določeni tako, da so upoštevani predpisi o varstvu pred požarom. Predvideni vplivi so opredeljeni na osnovi obstoječega stanja objektov na dan projektiranja. Predvidena gradnja je projektirana tako, da posegi pri gradnji, neglede na tehnologijo gradnje, ne morejo vplivati na sosednje objekte. Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost okolice pred požarom. Posebni ukrepi niso predvideni.

  3. Higienska in zdravstvena zaščita Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem območju gradnje se pričakuje povečana onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili. Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z vetrom disperzno širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem prašni delci v pretežni meri odlagali v neposredno bližino gradbišča, zato je treba prašenje gradbenih materialov zmanjšati na čim manjšo možno mero z vlaženjem. Prašni delci, ki bodo kljub temu nastajali in se bodo usedali na rastline, bodo začasno (dokler jih ne bo spral dež) negativno vplivali na primarno bioprodukcijo. V času gradnje objekta mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja emisij prahu, ki bi segale izven gradbišča, poskrbeti za vlaženje sipkih gradbenih materialov. Odpadni material, ki bo nastajal pri odstranitvi, gradnji in rekonstrukciji se ne sme odlagati na bregove vodotokov, prašenje zaradi gradnje je potrebno omiliti z vlaženjem gradbenih materialov, vsa gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrževana, da bo preprečeno puščanje goriv, motornega olja in maziv. Odpadne vode, ki bodo nastajale pri rušitvi in gradnji, je potrebno ponovno uporabiti. Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na gradbišču, bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je treba znižati na najmanjšo možno mero s tem, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno. V času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni predviden. Kot ukrep za preprečitev napačnega odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču in odvažanje na predvideno deponijo. Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli omejene vplive na higiensko in zdravstveno zaščito sosednjih zemljišč, ki bodo omiljeni z ustreznimi ukrepi.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  42 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  4. Varnost pri uporabi Obravnavani poseg se mora izvajati in biti izveden tako, da na nepremičninah v okolici obravnavane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod. To dosežemo z ustrezno izvedenimi instalacijami (zaščita, primerna globina vkopanih instalacij,...) in ustrezno urejeno okolico objekta (nedrseče površine, ustrezna višina in lokacija zaščitnih ograj itd.). V času gradnje objekta je potrebno poskrbeti za zavarovanje gradbišča in naprav na gradbišču, nedokončanih delov objektov, instalacij itd. Upoštevati je potrebno predpise o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih zlasti z vzdrževanjem primernega reda in čistoče na gradbišču, z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo, z ravnanjem z različnimi materiali, s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev, z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi, s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili odstranjeni ali uporabljeni, s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin, s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci in drugimi izvajalci del na gradbišču, z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v bližini katerega je gradbišče. Gradbišče predvidene stavbe se izvaja na veliki razdalji od sosednjih objektov in ne bo vplivalo na tveganje za nastanek nezgod na nepremičninah v okolici. Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih zemljišč. Posebni ukrepi niso predvideni. znotraj katerega ali v bližini katerega je gradbišče.

  5. Zaščita pred hrupom - hrup podnevi, hrup ponoči Predmetne površine namenjene vzgoji in izobraževanju – DI, so po Odloku o prostorskem redu občine Radovljica, uvrščene v območje II. stopnje varstva pred hrupom. Skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur.list RS št. 45/95), mejne ravni hrupa, ki ga lahko povzroča posamezen vir hrupa znašajo 55 db(A) podnevi in 45db(A) ponoči. Povprečna dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzročali na gradbišču, je odvisna od efektivnega časa obratovanja gradbenih strojev. V skladu s Pravilnikom o hrupu strojev, ki se uporabljajo na prostem, lahko gradbeni stroji na viru povzročajo raven zvočne moči hrupa 80 do 92dBA, odvisno od naziva vira hrupa (mali bager, krožna žaga, tovorna vozila itd.). Pri navedbi zvočne moči je upoštevano, da se pri gradnji uporabljajo novo proizvedeni stroji po maju 2006, ki imajo zahteve za zvočno moč usklajene s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih do polnitvah. Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno upoštevati tudi slabljenje zvoka pri širjenju. Hrup pri najbližjih sosednjih objektih ne bo čezmeren ob upoštevanju naslednjih pogojev: gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvočna moč je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se porabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah, gradbena dela lahko potekajo v dnevnem času med 6:00 in 18:00 uro. Ob upoštevanju pogojev ne prišlo do prekomernih vplivov glede hrupa na sosednja zemljišča.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  43 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  B.) VPLIVI IN UKREPI V ČASU UPORABE

  1. Mehanska odpornost in stabilnost Zasnova predmetne gradnje je taka, da na objektu in objektih v okolici ne bo povzročena škoda. Obstoječa konstrukcija objektov je v dobrem stanju. Temeljna tla pod objektom so ustrezno nosilna in vezana, zato ne bo prihajalo do vpliva v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo sosednjih obstoječih objektov. V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov. Posebni ukrepi niso predvideni.

  2. Varnost okolice pred požarom Posebni ukrepi, razen zasnove objekta, ki preprečuje širjenje požara znotraj objekta ter na sosednje objekte, niso predvideni. Objekt bo grajen skladno s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS št. 31/2004,10/2005, 83/2005, 14/2007). V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost okolice pred požarom.

  3. Higienska in zdravstvena zaščita Fekalne vode so vodene v kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode s strešin in utrjenih manipulativnih površin so preko peskolovov in jaškov vodene v ponikalnice na zemljiški parceli. Komunalne odpadke se zbira v PVC zabojnikih. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor že dogovorjen z upravljavcem – Komunala Radovljica d.o.o.. Biološke odpadke iz šolske kuhinje se zbira v ustreznih posodah ločenih od ostalih komunalnih odpadkov. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor dogovorjen s službo certificirano za odvoz tovrstnih odpadkov. Odpadke, ki jih je možno reciklirati (papir, embalaža) se zbira v PVC zabojnikih. Za redni odvoz teh odpadkov je investitor že dogovorjen z upravljavcem – Komunala Radovljica d.o.o.. S predmetno gradnjo se ne spreminja v način odvoza odpadkov, ki nastajajo a objektu! Odmik predmetne gradnje od sosednjih objektov je zadosten, da ne bo prišlo do osenčenosti sosednjih objektov. Osenčen je le del gozdnatih sosednjih zemljišč na severni strani.

  4. Varnost pri uporabi Objekt ob pravilni uporabi ne bo povzročal tveganja za nastanek nezgod v objektu in objektih v okolici. Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) deli območja v življenjskem in naravnem okolju glede na občutljivost posameznega območja za učinke elektromagnetnega sevanja na dve območji: I. območje je območje s povečanim varstvom pred sevanjem, ki je namenjeno bivanju, rekreaciji, turizmu, območja bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, II. območje je območje, kjer so dopustni posegi, ki so zaradi sevanja manj moteči: območja brez stanovanj, namenjena industrijski in obrtni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti. Pri prenosu električne energije na obravnavanem območju gre za nizkofrekvenčne vire, saj znaša omrežna frekvenca 50Hz, zaradi česar ni povečane nevarnosti pri uporabi objekta. Obstoječi objekti na obravnavanem območju se napajajo iz obstoječih transformatorskih postaj, ki so napetosti 110/20 kV. Glede na nazivno napetost na območju za oskrbo obravnavanega objekta z električno energijo se ocenjuje, da dovoljene ravni za elektromagnetno sevanje na obravnavanem območju niso presežene. V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih objektov.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  44 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  5. Zaščita pred hrupom - hrup podnevi, hrup ponoči Predmetne površine namenjene za vzgoji in izobraţevanju – DI, so po Odloku o prostorskem redu občine Radovljica, uvrščene v območje II. stopnje varstva pred hrupom. Skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur.list RS št. 45/95), mejne ravni hrupa, ki ga lahko povzroča posamezen vir hrupa znašajo 55 db(A) podnevi in 45db(A) ponoči. Glede na značaj gradnje, predvidena gradnja ne bo presegala mejnih ravni hrupa, določenih za območje, v katerem se gradnja nahaja. V času uporabe objekt ne bo imel vplivov na zaščito pred hrupom sosednih objektov.

  6. Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote Objekt bo izoliran, ogrevan in prezračevan skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES (Ur.list RS št. 52/2010). Predmetni del OŠ Lipnica se ogreva daljinsko preko obstoječe kotlarne OŠ Lipnica. Za veliko telovadnico je predvideno nova prezračevalna naprava z rekuperacijo. V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote na sosednjih zemljišč. Zaključek Predvidena gradnja ne bo imela v času gradnje in v času uporabe nobenih vplivov na sosednja zemljišča oz. bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  45 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.8.11. GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA GRADBIŠČA Objekt je že zgrajen. Za tisti del objekta, katerega je potrebno po tem projektu sanirati, pa mora izvajalec urediti gradbišče skladno s Pravilnikom o gradbiščih Ur. l. RS, št. 55/2008. Dostop: Dostop do gradbišča je urejen po regionalni cesti R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica in naprej po javni poti z oznako JP 849251, na katero se navezujejo asfaltirane manipulativne površine OŠ Lipnica, ki vidijo do vhodov v objekt. Oznaka gradbišča: Izvajalec mora gradbišče že pred začetkom del označiti z gradbiščno tablo, postavljeno na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče. Tabla lahko vsebuje tudi logotip investitorja (če gre za podjetje) in logotipe izvajalcev, če je takšen dogovor med izvajalci in investitorjem. Na tabli morajo biti sledeči podatki, izpisani po vrsti:

  - naziv objekta glede na namen, - številka gradbenega dovoljenja, datum izdaje, naziv organa, ki je dovoljenje izdal, in morebitne

  navedbe sprememb, dopolnil in podaljšanj; - naziv in sedež oziroma ime, priimek in naslov investitorja ali investitorjev, če jih je več; - naziv in sedež projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; - naziv in sedež izvajalca gradnje ali izvajalcev, če jih je več; - naziv in sedež nadzornika.

  Varovalna gradbiščna ograja: Gradbišče bo zavarovano proti okolici s PVC gradbiščno ograjo višine 2 m. Ograjo bo potrebno postaviti tako, da bo zagotovljena varnost delavcev in varovanje tujih lastnin ter, da bo fizično preprečen dostop na gradbišče nepooblaščenim osebam. Uvoz na gradbišče bo urejen s kovinskimi ali lesenimi gradbiščnimi vrati širine vsaj 3,5 m. Oprema gradbišča znotraj ograje: Znotraj gradbišča bo urejena deponija gradbenega materiala, kontejnerj za orodje, mobilni WC. Manjši del znotraj ograje bo namenjen mirovnemu prometu . Oviranje prometa na javnih poteh in državni cesti med gradnjo: Zaradi ustrezno velikih manipulativnih površin ne bo prišlo oviranja prometa na javnih cestah. Kljub temu, da promet na javni poti ne bo oviran, mora investitor oz. izvajalec pravočasno urediti ustrezno signalizacijo »pozor gradbišče«. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja prometnih površin, jih je potrebno redno čistiti že med delom, posebno pa tudi po končanju del. Stanje po končani gradnji Po končanih gradbenih in obrtniških delih je potrebno gradbeni material odpeljati na registrirano stalno deponijo. Odstrani se gradbiščno ograjo, kontejner, gradbiščno in opozorilno tablo ter vse ostale provizorije za izvedbo del. Poškodovane zelene površine se po končanih delih izravna ter zatravi.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  46 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.8.12. ELEMENTI ZAKOLIČENJA Podatki o zakoličenju so razvidni iz grafične prilog. Podane koordinate so v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu.

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  47 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.10. IZKAZI Priloženi so naslednji izkazi: Izkaz požarne varnosti stavbe Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07) Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS št. 28/05, 66/06, 132/06)

  Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/02, 105/02)

  Izkaz energijskih lastnosti stavbe Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES (Ur.l. RS št.52/10)

  Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS št.10/12)

 • ING – ARH Polona Čeh s.p.

  Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

  48 projektiranje, nadzor, inženiring

  tel. 04-530 10 20, e-pošta: [email protected] Ident.št. za DDV : SI44932804

  0.11. KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ TER SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV