02-15 VII blog - 2 spacerem po... walking around... 3 Na jednym z rog³w talli’skiego rynku jest wbudowana

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 02-15 VII blog - 2 spacerem po... walking around... 3 Na jednym z rog³w talli’skiego...

02-15 VII blog 10/9/09 10:22 Page 1

02-15 VII blog 10/9/09 10:23 Page 2

5

3w a l k i n g a r o u n d . . .2 s p a c e r e m p o . . .

Na jednym z rogw talliskiego rynkujest wbudowana mosina okrga py-ta. Jeli staniesz porodku, zobaczysziglice wszystkich najpikniejszych kociow tego miasta. To jednoczeniejego doskonaa metafora, bo tutajwszystko co najwaniejsze jest w zasigu wzroku.

ON THE HANSA ROUTE

Monika Kaszuba

In the Old Town in Tallin there is a round brazen plate placed in one

of the corners. If you stand in the middle of the plate, you can view the roofs

of all the most beautiful churches in the city. It is also a wonderful metaphor

of Tallin: here all the important things are within your sight.

In the market square in Tallin there is a round brazen plate placed in one

of the corners. If you stand in the middle of the plate, you can view the roofs

of all the most beautiful churches in the city. It is also a wonderful metaphor

of Tallin: here all the important things are within your sight.fot.: a

llan A

lajaa

n

To ju ostatnie chwile w tym roku, abyna polskich jeziorach i nad morzemprzey przygod na hobie catach. Co to jest? Dowiecie si na stronie 56.Czy warto? O tym chyba nie trzebaprzekonywa! Kajaki, aglwki, wind-surfing, narty wodne w Ostrdzie tokolejne propozycje na weekend nadwod. Wrzesie to rwnie czas, kiedydrzewa stroj si w bajeczne kolory je-sieni. Ruszajmy zatem na wypraw powijcych si w lasach ciekach rowe-rowych. Polecamy trasy w Kielcachi okolicach Buska. Tych, ktrzy tskniza relaksem w socu, zapraszamy dospa w Egipcie, a amatorw przygody,do... wityni Skaczcych Kotww Birmie.

This is the last moment to try out hobie

cats on Polish lakes and seaside. What

is a hobie cat? You will find out on page

56. Is it worth trying? I dont think our

readers need convincing! Kayaks,

motorboats, windsurfing, water-skiing in

Ostrda, these are even more ideas

how to spend a weekend by the water.

September is also a time when the

forests take on fairytale-like autumn

colours. Let us set out on a journey

through the winding bicycling paths in

forests. We recommend routes in

Kielce and Busko area. Those who have

already missed the sun can go to a spa

in Egypt with us and to those who miss

adventures we introduce the Jumping

Cats Monastery in Myanmar.

Dorota Chojnowskaredaktor naczelna

02-15 VII blog 10/9/09 10:23 Page 4

7a t h a n d ' s r e a c h 6 w z a s i g u r k i

fot.

P. Sa

dow

ski

Monika Kaszuba

P o d l a s i e , n a t u r e , s p o r t a n d a d v e n t u r e

Z biegiem RospudyKrajobraz niczym z amazoskiej dungli, zielonkawa to rzekii cichy szum wiose kajaka. To nie egzotyczna kraina na dru-gim kocu wiata, ale podlaska Rospuda. Wstka rzeki to 60km trasy kajakowej. Rzeka pynie z Pojezierza Suwalskiegoprzez dziewi jezior a do Puszczy Augustowskiej, gdzie ko-czy swj bieg na torfowiskach w dolinie Rospudy. Na caej tra-sie mnstwo miejsc do biwakowania i wiele ciekawostek doobejrzenia: bunkry z II wojny wiatowej pod Bakaarzewem,ruiny neogotyckiego paacu Paca w Dowspudzie i drewnianemostki na rzece.

Along the Rospuda riverLandscape like that of the Amazon jungle, greenish depths of

the river and a quiet murmur of kayak's oars. This is not an

exotic land at the end of the world, but the Rospuda in

Podlasie. The river's ribbon is 60 km of kayak's route. The

river flows from Suwalskie Lake Land via 9 lakes, to Augustw

Forest, where it terminates in peat-bogs of the Rospuda

Valley. Along the whole route there are plenty of places to

camp and many interesting things to see: World War II

bunkers near Bakaarzewo, ruins of a neo-Gothic Pac palace

in Dowspuda and wooden bridges on the river.

02-15 VII blog 10/9/09 10:23 Page 6

a t h a n d ' s r e a c h 8 w z a s i g u r k i 9

Z. G

ob

iew

ski

Rowerem przez Puszcz KnyszyskPikna, urokliwa, nieodkryta to najlepszy opis Puszczy Kny-szyskiej. Urozmaicony teren poprzecinany strumykamii rzeczkami, iglasty las, a w nim zagubione drewniane wsiei osady. Na bagnach w Rezerwacie Krzemianka ukrya sidrewniana kadka, cz przyrodniczej cieki rezerwatu.Mona j przejecha rowerem albo przej pieszo. W obuprzypadkach niezapomniane widoki gwarantowane wznie-sienia morenowe, drzewa ze ladami po barciach, prehisto-ryczne kopalnie krzemienia otoczone tylko cisz i porannmg...

Cycling through the Knyszyska forest Beautiful, charming, undiscovered - this is the best descrip-

tion of Knyszyska Forest. This varied area is cut by

streams and rivulets, it has coniferous forest and wooden

villages and hamlets lost inside. On the marshes in

Krzemianka Nature Reserve a wooden foot-bridge hid itself.

It is a part of the reserve's nature path. One can cross it by

bike or walk. Whatever you choose, unforgettable views are

guaranteed - moraine elevations, trees bearing traces of

wild bee-hives, prehistoric flint mines surrounded only by

silence and morning fog.

02-15 VII blog 10/9/09 10:24 Page 8

11a t h a n d ' s r e a c h 10 w z a s i g u r k i

fot.

J. Si

ebie

dzie

ska

Zapraszamy do konkursu "PODLASKIE PEJZAE - CZTERY PORY ROKU".

Moesz wzi w nim udzia, przesyajc zdjcia pokazujce walory turystyczne wojewdztwa podlaskiego i aktywnych form spdzania

czasu wolnego. Termin: do 31.12. 2009.Wicej info na: wwwwww..ppooddllaasskkiieeiitt..ppll//ppll//pprroott..hhttmm..

Photos from the contest "LANDSCAPES OF PODLASIE - FOUR SEASONS OF THE YEAR". You can participate by sending photos which show tourist advantages of Podlasie Voivodeship

and active forms of spending free time. Deadline: 31.12. 2009.MMoorree aatt:: wwwwww..ppooddllaasskkiieeiitt..ppll//ppll//pprroott..hhttmm..

Biebrzaski rejsSypialnia, jadalnia, taras widokowy to wszystko znajdzieszna tratwie, na ktrej moesz przemierzy Biebrz. Czsto na-zywa si j yjc rzek, bo kadej wiosny kaprynie i ob-ficie zalewa okoliczne pola. Kilkudniowy rejs tak sypialntratw wrd dywanw z kaczecw, brodzcych w wodzieosi i ptasich trelw to wietna okazja, by pozna bliej kra-in Bagien Biebrzaskich. Odnajd ten dziki krajobraz mokra-de z kapliczkami, studziennymi urawiami i bocianimi gniaz-dami w tle.

Cruise on the Biebrza A sleeping room, a dining room and a viewing terrace - you

can find all these on the raft by which you can sail on the

Biebrza. It is often called the "living river", as every spring

abundantly it floods the surrounding fields. A few-day cruise

on such raft, among the carpets of kingcups, elks wading on

water and songs of birds is a great opportunity to get to know

the Land of Biebrza Marches better. Discover this wild land-

scape of the last remaining such swamps with chapels, well

cranes and stork nests in the background.

02-15 VII blog 10/9/09 10:24 Page 10

12 z b l o g a / b l o g

T piknie kwitnc bylin mona posadzi w ogro-dzie lub balkonowej skrzynce, ale by w peni doce-ni jej urok, naley cho raz w yciu wybra si latemdo Prowansji. Tam zobaczymy cignce si po hory-zont, urzekajce niepowtarzalnym zapachem fioleto-we pola. Sowo lawenda pochodzi od aciskiego la-vare, co oznacza my lub pra. Staa si popularnaw XIX w., kiedy we Francji zacz si rozwija przemysfarmaceutyczno-kosmetyczny. Wierzono wwczas, epikne zapachy maj dziaanie lecznicze. Obecnie la-wenda jest nie tylko wszechobecnym elementem kra-jobrazu Prowansji, ale take sposobem na ycie i du-m wszystkich Prowansalczykw. To std pochodzi a80 proc. wiatowego ekstraktu z jej kwiatw. Aleuwaga! Nie kada lawenda jest lawend. Taprawdziwa stanowi jedynie 25 proc. upraw! Pozosta-e 75 proc. to tzw. lawendyna, ktra jest mieszankdwch gatunkw lawendy. Lawenda jest bardziej wy-magajca ronie tylko na terenach pooonych po-wyej 800 m n.p.m. i uzyskuje si z niej wysokiej ja-koci olejek wykorzystywany gwnie do produkcjiperfum i kosmetykw. Lawendyn uprawia si znacz-nie atwiej, ale uzyskiwany z niej olejek jest niszejjakoci. By uzyska litr ekstraktu, potrzeba a 130 kgkwiatw lawendy, a lawendyny jedynie 40 kg. Tylkoznawcy potrafi je rozrni. Podrujc po Prowan-sji, naley koniecznie sprbowa lawendowego mio-du, lawendowych ciasteczek, zaopatrzy si w lawen-dowe kosmetyki lub kupi paczk suszonych kwiatw,ktre doskonale nadaj si jako przyprawa do wielupotraw.

This beautifully flowering perennial may be grown in the garden or

in a box on the balcony, but in order to acknowledge its beauty fully,

one should at least once go in summer to Provence. There we will

see violet fields stretching up to the horizon and enthralling with

their one of a kind fragrance. The name "lavender" comes from the

Latin word "lavare", which means 'to clean' or 'to wash'. It became

popular in the 19th c. when a pharmaceutical and cosmetic indus-

try began developing in France. At that time it was believed that

beautiful smells can heal and prevent from catching diseases.

Currently lavender is not only the ubiquitous element of Provence's

landscape, but also the way of life and the pride of all its people. 80

per cent of the world's extract of these flowers come from here. But

be careful! Not every lavender is lavender. Only 25 per cent of flow-

ers are real lavenders, the remaining 75 per cent are the so-called