02.Susunan Keutamaan

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  1/37

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  2/37

  Pengertian Susunan Keutamaan

  Susunan Keutamaan ialah satu senarai dimana

  susunan kekananan diantara pelbagai golongan

  masyarakat disenaraikan.

  Susunan ini hendaklah dipatuhi dalam semuamajlis rasmi kerajaan.

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  3/37

  3

  Berdasarkan pekeliling berkaitan Susunan Keutamaan

  Persekutuan yang disiarkan dalam P.U. (B) 498 bertarikh 14

  !"ember 199# adalah dibatalkan dengan $indaan (1998)

  SUSUNAN KEUTAMAANSUSUNAN KEUTAMAAN

  DAN PANGGILAN HORMAT DAN PANGGILAN HORMAT

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  4/37

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  5/37

  Prinsip-prinsip Atau Asas-asas Bagi Menentukan Taraf

  SeseorangAsas Pertimbangan dalam menentukan Susunan Keutamaanadalah seperti berikut :-

  i.Perlembagaan/Undang-Undang.

  ii.Jenis Jawatan.

  iii.Gred Jawatan dan Gaji

  iv.Darjah Kebesaran

  v.Kedudukan Dalam Masyarakat

  vi.Arahan Yang di-Pertuan Agong/Perdana Menteri

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  6/37

  arta Kera!aanSERI PADUKA "AGINDADITER"ITKAN DENGAN KUASA

  HIS MAJESTYS GOVERNMENT GAZETTE

  PUBLISHED BY AUTHORITY

  P.U. (B) %9

  SUSUNAN KEUTAMAAN PERSEKUTUAN

  SUSU& Keutamaan Persekutuan dalam 'adual

  Pertama telah diluluskan !leh ang diPertuan

  &g!ng dan disiarkan untuk makluman umum.

  2. Susunan Keutamaan ini adalah tertakluk ke$ada *atatan dalam 'adual Kedua.

  3. Susunan Keutamaan Persekutuan yang disiarkan dalam P.U. (B) 498 bertarikh

  14 !"ember 199# adalah dibatalkan.

  Jil. 42 22hb Janari !""# TAMBAHAN No. 4 N$. 2

  PERUNDANGAN (B)

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  7/37

  SUSUNAN KEUTAMAAN PESEKUTUAN

  22hb JANUARI 1998

  1. Yang Di-Pertuan Agng

  2. Ra!a Per"ai#uri Agng$. Ra!a-ra!a %an Pe"ang&u-Pe"ang&u Ra!a

  '. Yang Di-Pertua Negeri-Negeri

  (. )e&a#-be&a# Ra!a Per"ai#uri Agng *ang

  "eneri"a #araan DiRa!a %ari+a%a Kera!aanPer#e&utuan

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  8/37

  ,. Per%ana Menteri

  . Ti"baan Per%ana Menteri

  Kehr"at / A )a&a-ba&a Ra!a 0Teng&u

  Mah&taRa!aMu%a

  8. Ahi-ahi Dar!ah Uta"a Seri Mah&ta Negara

  0D.M.N

  9. Ahi-ahi Seri Mahara!a Mang&u Negara 0S.M.N

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  9/37

  13. Ahi-ahi Seri Setia Mah&ta 0S.S.M Kehr"at / 13A Dat-Dat Un%ang *ang E"+atNegeri

  Se"bian %an Teng&u )e#ar Ta"+in4 NegeriSe"bian.

  11. Ketua 5a&i" Negara Mah&a"ah Per#e&utuan

  12.Yang %i-Pertua De6an Negara

  1$.Yang %i-Pertua De6an Ra&*at

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  10/37

  1'. )e&a#-be&a# Per%ana Menteri

  1(. )e&a#-be&a# Ti"baan Per%ana Menteri

  1,. Ahi-ahi Je"aah Menteri

  1. Setiau#aha Je"aah MenteriKetua Setiau#aha

  NegaraKehr"at/1A

  Menteri-Menteri )e#ar %an Ketua-KetuaMenteri.

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  11/37

  18. Pegua" Negara

  19. Pangi"a Ang&atan Tentera

  23. Ketua Pi# Negara

  21. Ketua Pengarah Per&hi%"atan A6a"

  22.Ti"baan-Ti"baan Menteri

  2$.Ti"baan Yang %i-Pertua De6an Negara %anTi"baan Yang %i-Pertua De6an Ra&*at

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  12/37

  2'. Pe#uruh!a*a-Pe#uruh!a*a Tinggi4 Duta-Duta

  )e#ar4 Menteri-Menteri *ang Muta&4Pe"ang&u-Pe"ang&u Pe#uruh!a*a Tinggi%an Kua#a-Kua#a U#aha

  2(. Pre#i%en Mah&a"ah Ra*uan

  2,. 5a&i" )e#ar Mah&a"ah Tinggi %i Maa*#ia

  2. 5a&i" )e#ar Mah&a"ah Tinggi %i Sabah %anSara6a&

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  13/37

  28. Ketua Pe"bang&ang Pari"en

  29. 5a&i"-5a&i" Mah&a"ah Per#e&utuan

  $3. 5a&i"-5a&i" Mah&a"ah Ra*uan

  $1. Setiau#aha-#etiau#aha Pari"en

  $2. )e&a# Ketua Setiau#aha Negara

  $$. Pega6ai-+ega6ai 7re% Uta"a Turu# I4 II %an III.

  $'. )e&a# Pegua" Negara4 )e&a# Pangi"a

  Ang&atan Tentera %an )e&a# Ketua Pi# Negara

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  14/37

  $(. Pengeru#i-Pengeru#i Suruhan!a*a *ang

  %itubuh&an %i ba6ah Pere"bagaan Per#e&utuan.

  $,. 5a&i"-ha&i" Mah&a"ah Tinggi

  $. Pengeru#i Tribuna Per&hi%"atan A6a"

  $8. Pe#uruh!a*a-Pe#uruh!a*a Keha&i"an

  $9. Ketua Au%it Negara

  '3. 7abenr )an& Negara

  '1. Datu& )an%ar Kuaa u"+ur

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  15/37

  '2. Pengeru#i Ma!i# Ra#"i Kera!aan

  '$. Muti :ia*ah Per#e&utuan Kuaa u"+ur.

  ''. Pen*i"+an Mhr )e#ar Ra!a-Ra!a

  '(. Datu& Pa%u&a Mahara!a ea

  ',. Ahi-ahi Pangi"a Mang&u Negara 0P.M.N

  '. Ahi-Ahi Pangi"a Setia Mah&ta 0P.S.M

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  16/37

  '8. Pre##r-Pre##r Dira!a

  '9. Ahi-ahi Pangi"a Ja#a Negara 0P.J.N

  (3. Ahi-ahi Pangi"a Setia Dira!a 0P.S.D

  Kehr"at / (3A Ti"baan-ti"baan Menteri

  )e#arTi"baan-Ti"baan Ketua Menteri

  Kehr"at / (3) S+ea&er De6an-De6anUn%angan Negeri

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  17/37

  (1. Ahi-ahi De6an Negara

  (2. Ahi-ahi De6an Ra&*at

  ($. Pega6ai-+ega6ai 7re% Uta"a ;A< %an +ega6ai-

  +ega6ai Tentera %an Pi# *ang #etara%engann*a.

  ('. Pangi"a Tentera Darat

  ((. Pangi"a Tentera aut

  (,. Pangi"a Tentera U%ara

  (.Ti"baan Ketua Pi# Negara

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  18/37

  (8. Ketua-&etua Setiau#aha Ke"enterian

  (9. Naib-Naib =an#er Uni>er#iti

  Kehr"at / (9A Ahi-ahi Ma!i# Me#*uarat

  Kera!aan Negeri %an Menteri-Menteri Negeri%i

  Sabah %an Sara6a&.

  ,3. Pega6ai-+ega6ai 7re% Uta"a ;)< %an+ega6ai-+ega6ai Tentera %an Pi# *ang#etara %engann*a.

 • 7/24/2019 02.Susunan Keutamaan

  19/37

  ,1. Pengeru#i-Pengeru#i )a%an-)a%an )er&anunPer#e&utuan %an Ketua-Ketua )a%an)er&anun Per#e&utuan *ang #etara %engangre% Uta"a ;)< %an &e ata#.

  Kehr"at / ,1A Peneri"a Anugerah ;?e6